แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว ดและค าเป าหมาย ร อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนพ ฒนา ก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษาท บรรล ตามเป าหมาย กลย ทธ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ๑. การพ ฒนา สมรรถนะก าล งพล ๑.๑ แผนงานท ๑ การส งเสร มให เข าร บการศ กษาต อเน อง เพ อพ ฒนาตนเอง และยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น ๑.๑.๑ โครงการท ๑ จ ดท าระเบ ยบการศ กษาต อเน อง เพ อให ก าล งพลใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเอง และ ยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น ๑.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งศ กษา ณ สถานศ กษา ภายในประเทศและต างประเทศ โดย ท น ทบ. หน าท ๑ ของ ๑๔ หน า ๑.๑.๑.๑ ม แนวทางการศ กษาต อเน อง ส าหร บก าล งพล ม ม ม ม ม - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑.๑.๑.๒ ก าล งพลม แผนการศ กษา ม ม ม ม ม ต อเน องของตนเอง ๑.๑.๑.๓ หน วยม แผนพ ฒนาก าล งพล ม ม ม ม ม ๑.๑.๒.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ โดยท น ทบ. ๑.๑.๒.๒ ร อยละของก าล งพลท ส าเร จการ ศ กษา ตามโครงการจ ดส งศ กษาของ ทบ. ๑.๑.๒.๓ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของผ เข าร บการศ กษา (มากท ส ด/มาก/ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๒.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาม การวางแผนการน าความร ไป ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๑.๑.๕ ร อยละของงบประมาณท ใช ใน การด าเน นโครงการจ ดส งศ กษาท ต ากว า งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ มาก มาก มาก มาก มาก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

2 ๑.๑.๓ โครงการท ๓ การให ก าล งพลลาไปศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๔ โครงการท ๔ การจ ดส งก าล งพลเข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นซ งสอดคล องและเสร มสร างท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษา ภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๓.๑ จ านวนก าล งพลท ได ร บอน ม ต ให ลาไปศ กษา ณ สถานศ กษาภายใน ประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๓.๒ ร อยละของก าล งพลท ลาไปศ กษา และส าเร จการศ กษา ๑.๑.๓.๓ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของก าล งพลท ลาไปศ กษา (มากท ส ด/มาก/ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๓.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาอบรมม การวางแผนการน า ความร ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๑.๔.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นซ งสอดคล องและ เสร มสร างท กษะ ความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๔.๒ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของก าล งพลท เข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส น (มากท ส ด/มาก/ ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๔.๓ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาอบรมม การวางแผนการน า ความร ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน หน าท ๒ ของ ๑๔ หน า ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ มาก มาก มาก มาก มาก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., มาก มาก มาก มาก มาก

3 หน าท ๓ ของ ๑๔ หน า ๑.๑.๕ โครงการท ๕ การจ ดส งเข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ท งในประเทศและต างประเทศ ๑.๒ แผนงานท ๒ เพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน เพ อ เสร มสร างความเช อม นและการยอมร บในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาท กษะด าน ภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพลของ ทบ. โดยม งเน นความสามารถ ในการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ๑.๒.๑.๑ ก จกรรมท ๑ ประกาศให ป ๒๕๕๕ เป นป แห งการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ ก จกรรมท ๒ ปร บปร งหล กส ตรและ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน รวมถ งระบบสน บสน นต าง ๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ โดยก าหนด หน วยต นแบบ และหน วยน าร องในการด าเน นการ ๑.๑.๕.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร วมประช ม ส มมนา ท งในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๕.๒ ร อยละของก าล งพลท เข าร วม ประช ม ส มมนา ด งาน และม การวางแผน การน าความร จากการประช ม ส มมนา ด งาน ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑.๑ (๑ ) ร อยละของระด บ ความส าเร จของการประกาศให ป ๒๕๕๕ เป นป แห งการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ (๑) ระด บความส าเร จในการ ก าหนดหน วยต นแบบ และหน วยน าร อง ในการปร บปร งและและพ ฒนาหล กส ตร/ ระบบสน บสน นการสอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ (๒) ระด บร อยละของความ ส าเร จของหน วยต นแบบ และหน วยน าร อง ในการปร บปร งและและพ ฒนาหล กส ตร/ ร ปแบบว ธ การสอนภาษาอ งกฤษให เอ อ ต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑๐๐ กพ.,ทบ. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ และ หน วยงานด าน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

4 ๑.๒.๑.๓ ก จกรรมท ๓ รณรงค ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพล ของ ทบ. อาท การจ ดน ทรรศการหร อบอร ดส งเสร มการ เร ยนร, การประกวดร องเพลงสากล,จ ดหล กส ตรฝ กอบรม ภาษาอ งกฤษผ านระบบอ นเทอร เน ต (e-learning) ฯลฯ ๑.๒.๑.๓ (๑) จ านวน รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ.ท จ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพลของ ทบ. หน าท ๔ ของ ๑๔ หน า ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษา ของ ทบ. ๑.๒.๑.๔ ก จกรรมท ๔ สร างความพร อมให ก บ รร.เหล า/สายว ทยาการ ในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ และจ ดให ม การ ประเม นเป นรายบ คคล เพ อการพ ฒนาอย างต อเน อง, การ จ ดอบรม/จ ดส งอบรมเพ มพ นท กษะ ความร ด านการสอน ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๕ ก จกรรมท ๕ ส งเสร มให ก าล งพลท เคยไปศ กษา ณ ต างประเทศมาเป นอาจารย พ เศษสอน ภาษาอ งกฤษ ณ รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด าน เพ อแก ป ญหาการขาดแคลนคร / อาจารย สอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๖ ก จกรรมท ๖ ส งเสร มให ศภษ.ยศ.ทบ. จ ดท าบทเร ยนทบทวนความร ภาษาอ งกฤษศ กษาผ านระบบ อ นเทอร เน ต พร อมแบบทดสอบประเม นผลการศ กษา เพ อให ก าล งพลศ กษาพ ฒนาตนเองและร กษาระด บท กษะ ความร ภาษาอ งกฤษอย างต อเน อง ท งด านการฟ ง พ ด อ าน เข ยน ๑.๒.๑.๔ (๑) ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ. ท ม ความพร อมในการจ ดการ เร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๕(๑) ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และหน วยงานของ ทบ. ท เช ญ ก าล งพลท เคยไปศ กษา ณ ต างประเทศ มาเป นคร / อาจารย พ เศษสอน ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๖(๑) ร อยละของความส าเร จของ การจ ดท าบทเร ยนและแบบทดสอบ ความร ภาษาอ งกฤษศ กษาผ านระบบ อ นเทอร เน ต ๑.๒.๑.๖(๒) ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนท กษะความร ภาษาอ งกฤษผ านระบบอ นเทอร เน ตและ ม คะแนนผลการทดสอบผ านเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ๖๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ - ยศ.ทบ. ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ - ยศ.ทบ. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ยศ.ทบ.

5 ๑.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให ศ นย ภาษา ของ ยศ.ทบ. พ ฒนาและฟ นฟ ท กษะด านภาษาเพ อนบ าน อาท ภาษาจ น, ภาษาพม า, ภาษามลาย, ภาษาเว ยดนาม ให ก บก าล งพลของ ทบ. อย างต อเน อง รวมถ งส งเสร มให จ ดท า บทเร ยนทบทวนท กษะความร ด านภาษาเพ อนบ านศ กษา ผ านระบบอ นเทอร เน ต พร อมแบบทดสอบประเม นผลการศ กษา เพ อให ก าล งพลศ กษาพ ฒนาตนเองและร กษาระด บท กษะ ความร ประเทศเพ อนบ านอย างต อเน อง ท งด านการอ าน, ฟ ง, พ ด, เข ยน ๑.๒.๓ โครงการท ๓ ส งเสร มและพ ฒนาท กษะด าน การใช เทคโนโลย เพ อการปฏ บ ต งาน โดยจ ดการฝ กอบรม/ จ ดส งอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และ โปรแกรมต างๆ ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๔ โครงการท ๔ พ ฒนาการจ ดการศ กษานอก โรงเร ยน เพ อเพ มพ นความร ให ก บทหารกองประจ าการให ม ประส ทธ ภาพรวมท งให ประสานหน วยจ ดการศ กษานอก โรงเร ยนในพ นท ภ ม ล าเนาของทหารกองประจ าการหร อ หน วยงานอ นท เก ยวข อง กรณ ไม ส าเร จการศ กษา ภายหล ง ปลดประจ าการ ท งน เพ อให สามารถศ กษาต อเน องได จน ส าเร จการศ กษา ๑.๒.๒.๑ จ านวนคร งของการจ ดการ ศ กษาอบรมพ ฒนาและฟ นฟ ท กษะด าน ภาษาประเทศเพ อนบ าน ๑.๒.๒.๒ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนความร อย างต อเน อง ๑.๒.๒.๓ ร อยละของความส าเร จของ การจ ดท าบทเร ยนและแบบทดสอบ ความร ประเทศเพ อนบ านศ กษาผ าน ระบบอ นเทอร เน ต ๑.๒.๒.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนท กษะความร ด าน ภาษาเพ อนบ านผ านระบบอ นเทอร เน ต และม คะแนนผลการทดสอบผ านเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ๑.๒.๓.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการ ฝ กอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และการใช งานโปรแกรม ต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๔.๑ ร อยละของทหารกองประจ าการ ท เข าร บการศ กษาในระด บประถมศ กษา, ม.ต น และ ม.ปลาย ๑.๒.๔.๒ ร อยละของทหารกองประจ าการ ท ส าเร จการศ กษาในระด บประถมศ กษา, ม.ต น และ ม.ปลาย หน าท ๕ ของ ๑๔ หน า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ยศ.ทบ. ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ.,, ศ นย การศ กษา ทบ. ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐

6 ๑.๒.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให ท าความ ร วมม อก บสถาบ นอาช วศ กษาในพ นท ในการจ ดหล กส ตร ศ กษาอบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พ ส าหร บก าล งพล, ทหารกองประจ าการ ๑.๒.๖ โครงการท ๖ ส งเสร มให ก าล งพลพ ฒนา ตนเอง เพ อก าวส ความเป นทหารอาช พโดยจ ดท าโครงการ การอ านแบบทหารอาช พ ในท กเหล าของ ทบ. เพ อให ร จ กแง ม มทางประว ต ศาสตร และการรบในท กระด บช นยศ ๑.๒.๔.๓ ร อยละของป ญหาข อข ดข องใน การด าเน นการจ ดการศ กษานอกโรงเร ยน ๑.๒.๔.๔ ม การประสานความ ต อเน องในการศ กษาของทหารกอง ประจ าการเม อปลดประจ าการ ๑.๒.๕.๑ จ านวน ท ท าความ ร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอาช วศ กษา ในพ นท ในการจ ดหล กส ตรการศ กษา อบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พส าหร บ ก าล งพลและทหารกองประจ าการ ๑.๒.๕.๒ จ านวนผ เข าร บการศ กษาใน หล กส ตรท ท าความร วมม อทางว ชาการ ก บสถาบ นอาช วศ กษาในพ นท ๑.๒.๖.๑ ระด บความส าเร จของโครงการ การอ านแบบทหารอาช พ ระด บ ๑ = ม การจ ดท าและอน ม ต ให ด าเน นโครงการ ฯ ระด บ ๒ = ม การจ ดต งคณะกรรมการ ด าเน นโครงการ ฯ ระด บ ๓ = ม การก าหนดเป าหมาย/แนว ทางการอ าน/หน งส อท ควรอ านในแต ละ ระด บช นยศ ระด บ ๔ = รร.เหล า/สายว ทยาการ และ สถานศ กษา ด าเน นการตามโครงการ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ม ม ม ม ม หน าท ๖ ของ ๑๔ หน า ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๓๐ ๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ.,

7 ๒. พ ฒนาสมรรถนะ คร อาจารย และ บ คลากรทางการ ศ กษา ๒.๑ แผนงานท ๑ เสร มสร างว ส ยท ศน และพ ฒนาความร คร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ๒.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดส งคร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา เข าร วมประช ม ส มมนา ด งานในประเทศ และต างประเทศ ๒.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งคร อาจารย เข าร บ การศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส น เพ อเพ มพ นความร และยกระด บมาตรฐานคร อาจารย และบ คลากรทางการ ศ กษา เพ อให ได คร ด คร เก ง ม ค ณธรรม ม ค ณภาพ ๒.๑.๓ โครงการท ๓ การจ ดส งคร อาจารย เข าร บ การศ กษาในหล กส ตรระด บปร ญญาโท เอก ณ สถาบ น การศ กษา นอก กห. โดย ท น ทบ. ๒.๑.๔ โครงการท ๔ การส งเสร มให คร อาจารย เป น อาจารย พ เศษในสถาบ นการศ กษา นอก กห. การอ านแบบทหารอาช พ (ก าหนดให ก าล งพลแต ละระด บช นยศ อ านและ ทดสอบ เพ อประเม นผลตามท ก าหนด) ระด บ ๕ = ด าเน นการตาม โครงการ การอ านแบบทหารอาช พ (ก าหนดให ก าล งพลแต ละระด บช นยศ อ านและทดสอบ เพ อประเม นผลตามท ก าหนด) ๒.๑.๑.๑ จ านวนคร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษาท เข าร วมประช ม ส มมนา ด งานในประเทศ และต างประเทศ ๒.๑.๒.๑ จ านวนคร อาจารย ท เข าร บ การศ กษาหล กส ตรระยะส นเพ มพ น ความร ๒.๑.๓.๑ จ านวนคร อาจารย ท เข าร บ การศ กษาหล กส ตรระด บปร ญญาโท-เอก ณ สถาบ นการศ กษา นอก กห. โดย ท น ทบ. ๒.๑.๔.๑ จ านวนคร อาจารย ท ได ร บอน ม ต ให เป นอาจารย พ เศษในสถาบ นการศ กษา นอก กห. หน าท ๗ ของ ๑๔ หน า - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ

8 ๒.๑.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให เป นคร ม ออาช พ โดย ให เข าร บการศ กษาหล กส ตรคร ทหาร และ/หร อหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร ๒.๒ แผนงานท ๒ เสร มสร างขว ญก าล งใจ แรงจ งใจให คร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา และให ม ความ ก าวหน าในอาช พ ๒.๒.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด น ได ร บการเล อนครองอ ตราส งข น โดยโควตา ส วนกลาง ๒.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด นได ร บบ าเหน จประจ าป ๒ ข น ๒.๒.๓ โครงการท ๓ การเพ มเง นค าตอบแทนว ชาช พ ให แก คร -อาจารย เช นเด ยวก บเง นค าว ทยฐานะคร -อาจารย ของ ศธ. ๒.๒.๔ โครงการท ๔ ส งเสร มให คร อาจารย ใน หน วยงานด านการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ได ร บการแต งต ง ด ารงต าแหน งทางว ชาการ โดยจ ดท าผลงานทางว ชาการ ๒.๓ แผนงานท ๓ พ ฒนาสมรรถนะคร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษาในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ๒.๓.๑ โครงการจ ดการฝ กอบรม/จ ดส งฝ กอบรม เพ มพ นความร เก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ พ ฒนาการศ กษา ๒.๑.๕.๑ จ านวนคร อาจารย ท เข าร บ การศ กษาหล กส ตรคร ทหาร และ/หร อ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร ๒.๒.๑.๑ จ านวนคร อาจารย ท ม ผลงาน ด เด น และได ร บการเล อนครองอ ตรา ส งข น โดยโควตาส วนกลาง ๒.๒.๒.๑ จ านวนคร อาจารย ท ม ผลงาน ด เด น และได ร บบ าเหน จประจ าป ๒ ข น ๒.๒.๓.๑ ระด บความก าวหน าในการ ด าเน นการ ๒.๒.๔.๑ จ านวนคร อาจารย ในหน วยงาน ด านการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ท ได ร บ การแต งต งด ารงต าแหน งทางว ชาการ ๒.๓.๑.๑ จ านวนคร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษาท เข าร บฝ กอบรม เพ มพ นความร เก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อพ ฒนาการศ กษา หน าท ๘ ของ ๑๔ หน า ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ - กพ.ทบ. ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - กพ.ทบ. หน วยผล ต หน วยผล ต หน วยผล ต เหล า/สาย ว ทยาการ เหล า/สาย ว ทยาการ - กพ.ทบ. ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ. ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ

9 ๓. การพ ฒนา ระบบบร การทาง การศ กษาและ เทคโนโลย เพ อ การศ กษา ๓.๑ แผนงานท ๑ พ ฒนาระบบฐานข อม ลของก าล งพล และระบบการค ดเล อกก าล งพลเข าร บการศ กษา ๓.๑.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และสถานศ กษาของ ทบ. จ ดท าฐานข อม ลด านการศ กษา ของก าล งพล และให ม การเช อมโยงและใช ประโยชน ร วมก น ๓.๑.๒ โครงการท ๒ พ ฒนาระบบการค ดเล อกบ คคล หร อก าล งพลเข าร บการศ กษา เพ อให ม มาตรฐานและ เป นธรรม ๓.๒ แผนงานท ๒ พ ฒนากฎระเบ ยบ/ข อบ งค บด านการ ศ กษาให ม ความท นสม ยและการบ งค บใช ให ม ประส ทธ ภาพ ๓.๒.๑ โครงการส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ ปร บปร ง พ ฒนา กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บด านการศ กษาให ม ความท นสม ย ๓.๑.๑.๑ ร อยละของ รร.เหล า/สายว ทยาการ และสถานศ กษาของ ทบ. ท ม ระบบ ฐานข อม ลด านการศ กษาของก าล งพล ๓.๑.๑.๒ ระด บความส าเร จของการ เช อมโยงระบบข อม ลด านการศ กษา ระหว างหน วยงานภายในและภายนอก ทบ. (ม การเช อมโยงระหว าง กพ.ทบ.,ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด านการศ กษาภายใน ทบ. = ความส าเร จร อยละ, ม ความ เช อมโยงระหว างหน วยของ ทบ. ก บ ศธ. = ความส าเร จร อยละ ๑๐๐ ) ๓.๑.๒.๑ ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และสถานศ กษาท ม ระเบ ยบ หล กเกณฑ ในการค ดเล อกบ คคล หร อ ก าล งพลเข าร บการศ กษา ๓.๑.๒.๒ จ านวนเร องร องเร ยนจาก ผ สม ครค ดเล อกเข าร บการศ กษา ๓.๒.๑.๑ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ม การทบทวน กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ด านการศ กษา หน าท ๙ ของ ๑๔ หน า ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และ หน วยงานด าน ๒ เร อง ๒ เร อง ๒ เร อง ๒ เร อง ๒ เร อง ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย - รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และ หน วยงานด าน

10 ๓.๓ แผนงานท ๓ พ ฒนาหล กส ตร/ว ธ การจ ดการเร ยน การสอนและการประเม นผลการศ กษา ๓.๓.๑ โครงการท ๑ พ ฒนาหล กส ตรให ม ความ ท นสม ย สอดคล องก บภารก จ ๔ ประการของ ทบ. และ ความต องการของหน วยใช ประโยชน ๓.๓.๒ โครงการท ๒ พ ฒนาร ปแบบ/ว ธ การจ ดการ เร ยนการสอน และการประเม นผลให ม ประส ทธ ภาพ และ ม มาตรฐานตามเกณฑ ท ทบ. ก าหนด ๓.๔ แผนงานท ๔ พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพทาง การศ กษา ๓.๔.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให คร อาจารย เข าร บ การอบรมเพ มพ นความร หล กส ตรผ ตรวจประเม นค ณภาพ การศ กษา ๓.๔.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ ได จ ดท าระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ๓.๒.๑.๒ จ านวนกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ด านการศ กษาท ได ร บการปร บปร งให ม ความท นสม ย ๓.๓.๑.๑ จ านวนหล กส ตรท ได ร บการ ปร บปร ง ๓.๓.๑.๒ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ การศ กษาของ ทบ ท ด าเน นการปร บปร งหล กส ตร และว ธ การ จ ดการเร ยนการสอน และการประเม นผล ๓.๓.๒.๑ ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการและสถานศ กษาท ผ านเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๓.๔.๑.๑ จ านวนคร อาจารย ท ผ านการ อบรมเพ มพ นความร หล กส ตรผ ตรวจ ประเม นค ณภาพการศ กษา ๓.๔.๑.๒ ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ. ท ผ านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย หน าท ๑๐ ของ ๑๔ หน า - รร.เหล า/สายว ทยา การ และหน วยงาน ด าน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ, หน วยงานด าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - รร.เหล า/สายว ทยาการ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ - รร.เหล า/สายว ทยาการ

11 ๓.๕ แผนงานท ๕ ส งเสร มการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาใช พ ฒนาการจ ดการศ กษา การเผยแพร ความร การ สร างนว ตกรรมทางการศ กษา และองค ความร ใหม ทาง การศ กษา ๓.๕.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดท าส อการเร ยน การสอนแบบอ เล กทรอน กส ๓.๕.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดท าเว บไซด เผยแพร ความร /บทเร ยนทางการศ กษา และจ ดการเร ยนการสอน ผ านระบบอ นเทอร เน ต (e-learning) ๓.๖ แผนงานท ๖ ส งเสร มการสร างเคร อข ายทาง การศ กษา ๓.๖.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มการท าความร วมม อทาง ว ชาการ เพ อเป นช องทางในการพ ฒนาการศ กษาให ก บ ก าล งพล ๓.๕.๑.๑ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ท จ ดท า ส อการเร ยนการสอนแบบ อ เล กทรอน กส ๓.๕.๒.๑ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ท จ ดท าเว บไซด เผยแพร ความร /บทเร ยน ทางการศ กษา ๓.๕.๒.๒ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ท จ ดการเร ยนการสอนผ านระบบ อ นเทอร เน ต (e-learning) ๓.๖.๑.๑ จ านวนสถาบ นการศ กษาท ทบ. ท าความร วมม อทางว ชาการ ๓.๖.๑.๒ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา ตามโครงการความร วมม อทางว ชาการ ๓.๖.๑.๓ จ านวนก าล งพลท เข าร วมก จกรรม ตามโครงการ ฯ หน าท ๑๑ ของ ๑๔ หน า ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ, หน วยงานด านการศ กษา ของ ทบ., ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย - รร.เหล า/สายว ทยาการ ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ, ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย หน วยงานด านการ ศ กษา ของ ทบ., ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย

12 ๓.๖.๒ โครงการท ๒ ประสานความร วมม อก บสถาบ น การศ กษา นอก กห. ในการจ ดท าหล กส ตรการศ กษาทางไกล และ/หร อศ กษาผ านระบบอ นเทอร เน ตระด บปร ญญาตร -โท เพ อให ก าล งพลท ก าล งศ กษาในหล กส ตรปกต และได ร บ ค าส งให ไปปฏ บ ต ราชการสนาม ม โอกาสศ กษาต อเน องจน ส าเร จการศ กษา ตลอดจนเพ อให ก าล งพลท ปฏ บ ต ราชการ สนาม ม โอกาสศ กษาเพ อพ ฒนาตนเอง ๓.๖.๒.๑ ระด บความส าเร จในการจ ดท า หล กส ตรการศ กษาทางไกล และ/หร อ ศ กษา ผ านระบบอ นเทอร เน ตระด บปร ญญาตร -โท ส าหร บก าล งพลท ปฏ บ ต ราชการสนาม เพ อให สามารถศ กษาได ต อเน องจน ส าเร จการศ กษา ๓๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ หน าท ๑๒ ของ ๑๔ หน า

13 ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ : ส งเสร มกระบวนการเร ยนร และการพ ฒนาองค การให เป นองค การแห งการเร ยนร เป าประสงค : เสร มสร างและพ ฒนาการจ ดการความร ในองค การ ต วช ว ดและค าเป าหมาย : - ร อยละของความส าเร จในการจ ดต งคณะกรรมการจ ดการความร ของ ทบ. และเหล า/สายว ทยาการของ ทบ., - จ านวนคร งของการจ ดต งก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาความร เร องการจ ดการความร กลย ทธ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ๔. การพ ฒนาองค การ ให เป นองค การแห งการ เร ยนร ๔.๑ แผนงานท ๑ การจ ดการความร ของ ทบ. ๔.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดอบรม เสร มสร างความร ความ เข าใจ เร องการจ ดการความร ให ก บก าล งพล ๔.๑.๒ โครงการท ๒ จ ดให ม หน วยน าร องในการด าเน นการ จ ดการความร ภายใน ทบ. และส งเสร มให หน วยน าร องด าเน นการ จ ดการความร และจ ดท าคล งข อม ลความร และน าเทคโนโลย มาใช ใน การสร างส งคมฐานความร ๔.๒ แผนงานท ๒ พ ฒนาข ดความสามารถศ นย การศ กษาให เป น ศ นย การเร ยนร ตลอดช ว ต ส าหร บก าล งพล ๔.๒.๑ โครงการท ๑ การจ ดการอบรม ประช ม ส มมนา และ การศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนาและยกระด บความร เจ าหน าท ศ นย หน าท ๑๓ ของ ๑๔ หน า ๔.๑.๑.๑ จ านวนคร งของการจ ดการฝ กอบรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - กพ.ทบ. ๔.๑.๑.๒ ร อยละของก าล งพลท ม ความร ความ เข าใจ เร องการจ ดการความร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔.๑.๒.๑ ร อยละความส าเร จในการก าหนด ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., หน วยน าร องด าเน นการจ ดการความร ๔.๑.๒.๒ ร อยละของการสร างองค ความร ใหม ท ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ จ าเป นเพ มข นตามแผนงานท ก าหนด ๔.๑.๒.๓ ร อยละของหน วยน าร องท จ ดท า ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ คล งข อม ลความร และน าเทคโนโลย มาใช ในการ สร างส งคมฐานความร ๔.๒.๑.๑ จ านวนคร งท จ ดการอบรม ส มมนา ศ กษา ด งาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - กพ.ทบ.

14 ๔.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให ศ นย จ ด ก จกรรมส งเสร มการศ กษาและเพ มพ นความร ให ก บก าล งพลและ ครอบคร วท งด านว ชาการ ว ชาช พ และการด าเน นช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๔.๒.๒.๑ ร อยละของศ นย ท จ ดก จกรรมสน บสน น ส งเสร มการศ กษา และ ความร ต าง ๆ ให ก บก าล งพลและครอบคร ว หน าท ๑๔ ของ ๑๔ หน า ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - ยศ.ทบ., ศ นย ตรวจถ กต อง ค าจ าก ดความ - เทคโนโลย ก บสารสนเทศ หมายถ ง เทคโนโลย ท ใช จ ดการสารสนเทศ เป นเทคโนโลย ท เก ยวข องต งแต การรวบรวมการจ ดเก บข อม ล การประมวลผล การพ มพ การสร างรายงาน การส อสารข อม ล ฯลฯ เทคโนโลย สารสนเทศจะรวมไปถ งเทคโนโลย ท ท าให เก ดระบบการให บร การ การใช และการด แลข อม ล - เทคโนโลย เพ อการศ กษา (Information Technology (IT) หมายถ ง การประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศก บงานด านการศ กษา อ นได แก การจ ดเก บข อม ล และการประมวลผลฐานข อม ล การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ช วยการเร ยนการสอน การวางแผนและการบร หารการศ กษา การวางแผนหล กส ตรการศ กษา การแนะแนวการบร การ การทดสอบว ดผล การพ ฒนาบ คลากร - เทคโนโลย เพ อการศ กษา ท น ยมใช ในป จจ บ น ได แก ระบบสารสนเทศช วยในการเร ยนการสอน, การสอนทางไกลผ านดาวเท ยม, การประช มทางไกลผ านระบบจอภาพ, ระบบฐานข อม ลการศ กษา, ระบบสารสนเทศเอกสาร - สมรรถนะหร อข ดความสามารถ (Competency) หมายถ ง ความร (Knowledge) ท กษะ (Skill) และค ณล กษณะของบ คคล (Attributes) ซ งบ คคลน นจะแสดงออกเป นว ธ ค ดและพฤต กรรมในการท างานท จะส งผลต อ การปฏ บ ต งานของแต ละบ คคล และม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง อ นจะส งผลให เก ดความส าเร จตามมาตรฐานหร อส งกว ามาตรฐานท องค การได ก าหนดเอาไว พ.ท.หญ ง ( อรยา พ ลทร พย ) หน.กพ.ทบ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ...

สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ... สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ... ๑. กลย ทธ การพ ฒนาสมรรถนะกาล งพล ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๑.๑ แผนงานการส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information