แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว ดและค าเป าหมาย ร อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนพ ฒนา ก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษาท บรรล ตามเป าหมาย กลย ทธ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ๑. การพ ฒนา สมรรถนะก าล งพล ๑.๑ แผนงานท ๑ การส งเสร มให เข าร บการศ กษาต อเน อง เพ อพ ฒนาตนเอง และยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น ๑.๑.๑ โครงการท ๑ จ ดท าระเบ ยบการศ กษาต อเน อง เพ อให ก าล งพลใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเอง และ ยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น ๑.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งศ กษา ณ สถานศ กษา ภายในประเทศและต างประเทศ โดย ท น ทบ. หน าท ๑ ของ ๑๔ หน า ๑.๑.๑.๑ ม แนวทางการศ กษาต อเน อง ส าหร บก าล งพล ม ม ม ม ม - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑.๑.๑.๒ ก าล งพลม แผนการศ กษา ม ม ม ม ม ต อเน องของตนเอง ๑.๑.๑.๓ หน วยม แผนพ ฒนาก าล งพล ม ม ม ม ม ๑.๑.๒.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ โดยท น ทบ. ๑.๑.๒.๒ ร อยละของก าล งพลท ส าเร จการ ศ กษา ตามโครงการจ ดส งศ กษาของ ทบ. ๑.๑.๒.๓ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของผ เข าร บการศ กษา (มากท ส ด/มาก/ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๒.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาม การวางแผนการน าความร ไป ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๑.๑.๕ ร อยละของงบประมาณท ใช ใน การด าเน นโครงการจ ดส งศ กษาท ต ากว า งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ มาก มาก มาก มาก มาก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

2 ๑.๑.๓ โครงการท ๓ การให ก าล งพลลาไปศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๔ โครงการท ๔ การจ ดส งก าล งพลเข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นซ งสอดคล องและเสร มสร างท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษา ภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๓.๑ จ านวนก าล งพลท ได ร บอน ม ต ให ลาไปศ กษา ณ สถานศ กษาภายใน ประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๓.๒ ร อยละของก าล งพลท ลาไปศ กษา และส าเร จการศ กษา ๑.๑.๓.๓ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของก าล งพลท ลาไปศ กษา (มากท ส ด/มาก/ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๓.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาอบรมม การวางแผนการน า ความร ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๑.๔.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นซ งสอดคล องและ เสร มสร างท กษะ ความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๔.๒ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของก าล งพลท เข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส น (มากท ส ด/มาก/ ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๔.๓ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาอบรมม การวางแผนการน า ความร ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน หน าท ๒ ของ ๑๔ หน า ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ มาก มาก มาก มาก มาก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., มาก มาก มาก มาก มาก

3 หน าท ๓ ของ ๑๔ หน า ๑.๑.๕ โครงการท ๕ การจ ดส งเข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ท งในประเทศและต างประเทศ ๑.๒ แผนงานท ๒ เพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน เพ อ เสร มสร างความเช อม นและการยอมร บในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาท กษะด าน ภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพลของ ทบ. โดยม งเน นความสามารถ ในการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ๑.๒.๑.๑ ก จกรรมท ๑ ประกาศให ป ๒๕๕๕ เป นป แห งการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ ก จกรรมท ๒ ปร บปร งหล กส ตรและ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน รวมถ งระบบสน บสน นต าง ๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ โดยก าหนด หน วยต นแบบ และหน วยน าร องในการด าเน นการ ๑.๑.๕.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร วมประช ม ส มมนา ท งในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๕.๒ ร อยละของก าล งพลท เข าร วม ประช ม ส มมนา ด งาน และม การวางแผน การน าความร จากการประช ม ส มมนา ด งาน ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑.๑ (๑ ) ร อยละของระด บ ความส าเร จของการประกาศให ป ๒๕๕๕ เป นป แห งการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ (๑) ระด บความส าเร จในการ ก าหนดหน วยต นแบบ และหน วยน าร อง ในการปร บปร งและและพ ฒนาหล กส ตร/ ระบบสน บสน นการสอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ (๒) ระด บร อยละของความ ส าเร จของหน วยต นแบบ และหน วยน าร อง ในการปร บปร งและและพ ฒนาหล กส ตร/ ร ปแบบว ธ การสอนภาษาอ งกฤษให เอ อ ต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑๐๐ กพ.,ทบ. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ และ หน วยงานด าน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

4 ๑.๒.๑.๓ ก จกรรมท ๓ รณรงค ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพล ของ ทบ. อาท การจ ดน ทรรศการหร อบอร ดส งเสร มการ เร ยนร, การประกวดร องเพลงสากล,จ ดหล กส ตรฝ กอบรม ภาษาอ งกฤษผ านระบบอ นเทอร เน ต (e-learning) ฯลฯ ๑.๒.๑.๓ (๑) จ านวน รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ.ท จ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพลของ ทบ. หน าท ๔ ของ ๑๔ หน า ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษา ของ ทบ. ๑.๒.๑.๔ ก จกรรมท ๔ สร างความพร อมให ก บ รร.เหล า/สายว ทยาการ ในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ และจ ดให ม การ ประเม นเป นรายบ คคล เพ อการพ ฒนาอย างต อเน อง, การ จ ดอบรม/จ ดส งอบรมเพ มพ นท กษะ ความร ด านการสอน ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๕ ก จกรรมท ๕ ส งเสร มให ก าล งพลท เคยไปศ กษา ณ ต างประเทศมาเป นอาจารย พ เศษสอน ภาษาอ งกฤษ ณ รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด าน เพ อแก ป ญหาการขาดแคลนคร / อาจารย สอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๖ ก จกรรมท ๖ ส งเสร มให ศภษ.ยศ.ทบ. จ ดท าบทเร ยนทบทวนความร ภาษาอ งกฤษศ กษาผ านระบบ อ นเทอร เน ต พร อมแบบทดสอบประเม นผลการศ กษา เพ อให ก าล งพลศ กษาพ ฒนาตนเองและร กษาระด บท กษะ ความร ภาษาอ งกฤษอย างต อเน อง ท งด านการฟ ง พ ด อ าน เข ยน ๑.๒.๑.๔ (๑) ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ. ท ม ความพร อมในการจ ดการ เร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๕(๑) ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และหน วยงานของ ทบ. ท เช ญ ก าล งพลท เคยไปศ กษา ณ ต างประเทศ มาเป นคร / อาจารย พ เศษสอน ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๖(๑) ร อยละของความส าเร จของ การจ ดท าบทเร ยนและแบบทดสอบ ความร ภาษาอ งกฤษศ กษาผ านระบบ อ นเทอร เน ต ๑.๒.๑.๖(๒) ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนท กษะความร ภาษาอ งกฤษผ านระบบอ นเทอร เน ตและ ม คะแนนผลการทดสอบผ านเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ๖๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ - ยศ.ทบ. ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ - ยศ.ทบ. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ยศ.ทบ.

5 ๑.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให ศ นย ภาษา ของ ยศ.ทบ. พ ฒนาและฟ นฟ ท กษะด านภาษาเพ อนบ าน อาท ภาษาจ น, ภาษาพม า, ภาษามลาย, ภาษาเว ยดนาม ให ก บก าล งพลของ ทบ. อย างต อเน อง รวมถ งส งเสร มให จ ดท า บทเร ยนทบทวนท กษะความร ด านภาษาเพ อนบ านศ กษา ผ านระบบอ นเทอร เน ต พร อมแบบทดสอบประเม นผลการศ กษา เพ อให ก าล งพลศ กษาพ ฒนาตนเองและร กษาระด บท กษะ ความร ประเทศเพ อนบ านอย างต อเน อง ท งด านการอ าน, ฟ ง, พ ด, เข ยน ๑.๒.๓ โครงการท ๓ ส งเสร มและพ ฒนาท กษะด าน การใช เทคโนโลย เพ อการปฏ บ ต งาน โดยจ ดการฝ กอบรม/ จ ดส งอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และ โปรแกรมต างๆ ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๔ โครงการท ๔ พ ฒนาการจ ดการศ กษานอก โรงเร ยน เพ อเพ มพ นความร ให ก บทหารกองประจ าการให ม ประส ทธ ภาพรวมท งให ประสานหน วยจ ดการศ กษานอก โรงเร ยนในพ นท ภ ม ล าเนาของทหารกองประจ าการหร อ หน วยงานอ นท เก ยวข อง กรณ ไม ส าเร จการศ กษา ภายหล ง ปลดประจ าการ ท งน เพ อให สามารถศ กษาต อเน องได จน ส าเร จการศ กษา ๑.๒.๒.๑ จ านวนคร งของการจ ดการ ศ กษาอบรมพ ฒนาและฟ นฟ ท กษะด าน ภาษาประเทศเพ อนบ าน ๑.๒.๒.๒ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนความร อย างต อเน อง ๑.๒.๒.๓ ร อยละของความส าเร จของ การจ ดท าบทเร ยนและแบบทดสอบ ความร ประเทศเพ อนบ านศ กษาผ าน ระบบอ นเทอร เน ต ๑.๒.๒.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนท กษะความร ด าน ภาษาเพ อนบ านผ านระบบอ นเทอร เน ต และม คะแนนผลการทดสอบผ านเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ๑.๒.๓.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการ ฝ กอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และการใช งานโปรแกรม ต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๔.๑ ร อยละของทหารกองประจ าการ ท เข าร บการศ กษาในระด บประถมศ กษา, ม.ต น และ ม.ปลาย ๑.๒.๔.๒ ร อยละของทหารกองประจ าการ ท ส าเร จการศ กษาในระด บประถมศ กษา, ม.ต น และ ม.ปลาย หน าท ๕ ของ ๑๔ หน า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ยศ.ทบ. ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ.,, ศ นย การศ กษา ทบ. ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐

6 ๑.๒.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให ท าความ ร วมม อก บสถาบ นอาช วศ กษาในพ นท ในการจ ดหล กส ตร ศ กษาอบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พ ส าหร บก าล งพล, ทหารกองประจ าการ ๑.๒.๖ โครงการท ๖ ส งเสร มให ก าล งพลพ ฒนา ตนเอง เพ อก าวส ความเป นทหารอาช พโดยจ ดท าโครงการ การอ านแบบทหารอาช พ ในท กเหล าของ ทบ. เพ อให ร จ กแง ม มทางประว ต ศาสตร และการรบในท กระด บช นยศ ๑.๒.๔.๓ ร อยละของป ญหาข อข ดข องใน การด าเน นการจ ดการศ กษานอกโรงเร ยน ๑.๒.๔.๔ ม การประสานความ ต อเน องในการศ กษาของทหารกอง ประจ าการเม อปลดประจ าการ ๑.๒.๕.๑ จ านวน ท ท าความ ร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอาช วศ กษา ในพ นท ในการจ ดหล กส ตรการศ กษา อบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พส าหร บ ก าล งพลและทหารกองประจ าการ ๑.๒.๕.๒ จ านวนผ เข าร บการศ กษาใน หล กส ตรท ท าความร วมม อทางว ชาการ ก บสถาบ นอาช วศ กษาในพ นท ๑.๒.๖.๑ ระด บความส าเร จของโครงการ การอ านแบบทหารอาช พ ระด บ ๑ = ม การจ ดท าและอน ม ต ให ด าเน นโครงการ ฯ ระด บ ๒ = ม การจ ดต งคณะกรรมการ ด าเน นโครงการ ฯ ระด บ ๓ = ม การก าหนดเป าหมาย/แนว ทางการอ าน/หน งส อท ควรอ านในแต ละ ระด บช นยศ ระด บ ๔ = รร.เหล า/สายว ทยาการ และ สถานศ กษา ด าเน นการตามโครงการ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ม ม ม ม ม หน าท ๖ ของ ๑๔ หน า ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๓๐ ๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ.,

7 ๒. พ ฒนาสมรรถนะ คร อาจารย และ บ คลากรทางการ ศ กษา ๒.๑ แผนงานท ๑ เสร มสร างว ส ยท ศน และพ ฒนาความร คร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ๒.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดส งคร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา เข าร วมประช ม ส มมนา ด งานในประเทศ และต างประเทศ ๒.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งคร อาจารย เข าร บ การศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส น เพ อเพ มพ นความร และยกระด บมาตรฐานคร อาจารย และบ คลากรทางการ ศ กษา เพ อให ได คร ด คร เก ง ม ค ณธรรม ม ค ณภาพ ๒.๑.๓ โครงการท ๓ การจ ดส งคร อาจารย เข าร บ การศ กษาในหล กส ตรระด บปร ญญาโท เอก ณ สถาบ น การศ กษา นอก กห. โดย ท น ทบ. ๒.๑.๔ โครงการท ๔ การส งเสร มให คร อาจารย เป น อาจารย พ เศษในสถาบ นการศ กษา นอก กห. การอ านแบบทหารอาช พ (ก าหนดให ก าล งพลแต ละระด บช นยศ อ านและ ทดสอบ เพ อประเม นผลตามท ก าหนด) ระด บ ๕ = ด าเน นการตาม โครงการ การอ านแบบทหารอาช พ (ก าหนดให ก าล งพลแต ละระด บช นยศ อ านและทดสอบ เพ อประเม นผลตามท ก าหนด) ๒.๑.๑.๑ จ านวนคร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษาท เข าร วมประช ม ส มมนา ด งานในประเทศ และต างประเทศ ๒.๑.๒.๑ จ านวนคร อาจารย ท เข าร บ การศ กษาหล กส ตรระยะส นเพ มพ น ความร ๒.๑.๓.๑ จ านวนคร อาจารย ท เข าร บ การศ กษาหล กส ตรระด บปร ญญาโท-เอก ณ สถาบ นการศ กษา นอก กห. โดย ท น ทบ. ๒.๑.๔.๑ จ านวนคร อาจารย ท ได ร บอน ม ต ให เป นอาจารย พ เศษในสถาบ นการศ กษา นอก กห. หน าท ๗ ของ ๑๔ หน า - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ

8 ๒.๑.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให เป นคร ม ออาช พ โดย ให เข าร บการศ กษาหล กส ตรคร ทหาร และ/หร อหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร ๒.๒ แผนงานท ๒ เสร มสร างขว ญก าล งใจ แรงจ งใจให คร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา และให ม ความ ก าวหน าในอาช พ ๒.๒.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด น ได ร บการเล อนครองอ ตราส งข น โดยโควตา ส วนกลาง ๒.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด นได ร บบ าเหน จประจ าป ๒ ข น ๒.๒.๓ โครงการท ๓ การเพ มเง นค าตอบแทนว ชาช พ ให แก คร -อาจารย เช นเด ยวก บเง นค าว ทยฐานะคร -อาจารย ของ ศธ. ๒.๒.๔ โครงการท ๔ ส งเสร มให คร อาจารย ใน หน วยงานด านการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ได ร บการแต งต ง ด ารงต าแหน งทางว ชาการ โดยจ ดท าผลงานทางว ชาการ ๒.๓ แผนงานท ๓ พ ฒนาสมรรถนะคร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษาในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ๒.๓.๑ โครงการจ ดการฝ กอบรม/จ ดส งฝ กอบรม เพ มพ นความร เก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ พ ฒนาการศ กษา ๒.๑.๕.๑ จ านวนคร อาจารย ท เข าร บ การศ กษาหล กส ตรคร ทหาร และ/หร อ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร ๒.๒.๑.๑ จ านวนคร อาจารย ท ม ผลงาน ด เด น และได ร บการเล อนครองอ ตรา ส งข น โดยโควตาส วนกลาง ๒.๒.๒.๑ จ านวนคร อาจารย ท ม ผลงาน ด เด น และได ร บบ าเหน จประจ าป ๒ ข น ๒.๒.๓.๑ ระด บความก าวหน าในการ ด าเน นการ ๒.๒.๔.๑ จ านวนคร อาจารย ในหน วยงาน ด านการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ท ได ร บ การแต งต งด ารงต าแหน งทางว ชาการ ๒.๓.๑.๑ จ านวนคร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษาท เข าร บฝ กอบรม เพ มพ นความร เก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อพ ฒนาการศ กษา หน าท ๘ ของ ๑๔ หน า ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ - กพ.ทบ. ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - กพ.ทบ. หน วยผล ต หน วยผล ต หน วยผล ต เหล า/สาย ว ทยาการ เหล า/สาย ว ทยาการ - กพ.ทบ. ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ. ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ

9 ๓. การพ ฒนา ระบบบร การทาง การศ กษาและ เทคโนโลย เพ อ การศ กษา ๓.๑ แผนงานท ๑ พ ฒนาระบบฐานข อม ลของก าล งพล และระบบการค ดเล อกก าล งพลเข าร บการศ กษา ๓.๑.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และสถานศ กษาของ ทบ. จ ดท าฐานข อม ลด านการศ กษา ของก าล งพล และให ม การเช อมโยงและใช ประโยชน ร วมก น ๓.๑.๒ โครงการท ๒ พ ฒนาระบบการค ดเล อกบ คคล หร อก าล งพลเข าร บการศ กษา เพ อให ม มาตรฐานและ เป นธรรม ๓.๒ แผนงานท ๒ พ ฒนากฎระเบ ยบ/ข อบ งค บด านการ ศ กษาให ม ความท นสม ยและการบ งค บใช ให ม ประส ทธ ภาพ ๓.๒.๑ โครงการส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ ปร บปร ง พ ฒนา กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บด านการศ กษาให ม ความท นสม ย ๓.๑.๑.๑ ร อยละของ รร.เหล า/สายว ทยาการ และสถานศ กษาของ ทบ. ท ม ระบบ ฐานข อม ลด านการศ กษาของก าล งพล ๓.๑.๑.๒ ระด บความส าเร จของการ เช อมโยงระบบข อม ลด านการศ กษา ระหว างหน วยงานภายในและภายนอก ทบ. (ม การเช อมโยงระหว าง กพ.ทบ.,ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด านการศ กษาภายใน ทบ. = ความส าเร จร อยละ, ม ความ เช อมโยงระหว างหน วยของ ทบ. ก บ ศธ. = ความส าเร จร อยละ ๑๐๐ ) ๓.๑.๒.๑ ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และสถานศ กษาท ม ระเบ ยบ หล กเกณฑ ในการค ดเล อกบ คคล หร อ ก าล งพลเข าร บการศ กษา ๓.๑.๒.๒ จ านวนเร องร องเร ยนจาก ผ สม ครค ดเล อกเข าร บการศ กษา ๓.๒.๑.๑ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ม การทบทวน กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ด านการศ กษา หน าท ๙ ของ ๑๔ หน า ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และ หน วยงานด าน ๒ เร อง ๒ เร อง ๒ เร อง ๒ เร อง ๒ เร อง ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย - รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และ หน วยงานด าน

10 ๓.๓ แผนงานท ๓ พ ฒนาหล กส ตร/ว ธ การจ ดการเร ยน การสอนและการประเม นผลการศ กษา ๓.๓.๑ โครงการท ๑ พ ฒนาหล กส ตรให ม ความ ท นสม ย สอดคล องก บภารก จ ๔ ประการของ ทบ. และ ความต องการของหน วยใช ประโยชน ๓.๓.๒ โครงการท ๒ พ ฒนาร ปแบบ/ว ธ การจ ดการ เร ยนการสอน และการประเม นผลให ม ประส ทธ ภาพ และ ม มาตรฐานตามเกณฑ ท ทบ. ก าหนด ๓.๔ แผนงานท ๔ พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพทาง การศ กษา ๓.๔.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให คร อาจารย เข าร บ การอบรมเพ มพ นความร หล กส ตรผ ตรวจประเม นค ณภาพ การศ กษา ๓.๔.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ ได จ ดท าระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ๓.๒.๑.๒ จ านวนกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ด านการศ กษาท ได ร บการปร บปร งให ม ความท นสม ย ๓.๓.๑.๑ จ านวนหล กส ตรท ได ร บการ ปร บปร ง ๓.๓.๑.๒ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ การศ กษาของ ทบ ท ด าเน นการปร บปร งหล กส ตร และว ธ การ จ ดการเร ยนการสอน และการประเม นผล ๓.๓.๒.๑ ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการและสถานศ กษาท ผ านเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๓.๔.๑.๑ จ านวนคร อาจารย ท ผ านการ อบรมเพ มพ นความร หล กส ตรผ ตรวจ ประเม นค ณภาพการศ กษา ๓.๔.๑.๒ ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ. ท ผ านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๓ หน วย ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๑๐ หล กส ตร ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย หน าท ๑๐ ของ ๑๔ หน า - รร.เหล า/สายว ทยา การ และหน วยงาน ด าน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ, หน วยงานด าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - รร.เหล า/สายว ทยาการ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ - รร.เหล า/สายว ทยาการ

11 ๓.๕ แผนงานท ๕ ส งเสร มการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาใช พ ฒนาการจ ดการศ กษา การเผยแพร ความร การ สร างนว ตกรรมทางการศ กษา และองค ความร ใหม ทาง การศ กษา ๓.๕.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดท าส อการเร ยน การสอนแบบอ เล กทรอน กส ๓.๕.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดท าเว บไซด เผยแพร ความร /บทเร ยนทางการศ กษา และจ ดการเร ยนการสอน ผ านระบบอ นเทอร เน ต (e-learning) ๓.๖ แผนงานท ๖ ส งเสร มการสร างเคร อข ายทาง การศ กษา ๓.๖.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มการท าความร วมม อทาง ว ชาการ เพ อเป นช องทางในการพ ฒนาการศ กษาให ก บ ก าล งพล ๓.๕.๑.๑ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ท จ ดท า ส อการเร ยนการสอนแบบ อ เล กทรอน กส ๓.๕.๒.๑ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ท จ ดท าเว บไซด เผยแพร ความร /บทเร ยน ทางการศ กษา ๓.๕.๒.๒ จ านวน รร.เหล า/สายว ทยาการ ท จ ดการเร ยนการสอนผ านระบบ อ นเทอร เน ต (e-learning) ๓.๖.๑.๑ จ านวนสถาบ นการศ กษาท ทบ. ท าความร วมม อทางว ชาการ ๓.๖.๑.๒ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา ตามโครงการความร วมม อทางว ชาการ ๓.๖.๑.๓ จ านวนก าล งพลท เข าร วมก จกรรม ตามโครงการ ฯ หน าท ๑๑ ของ ๑๔ หน า ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ, หน วยงานด านการศ กษา ของ ทบ., ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย - รร.เหล า/สายว ทยาการ ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๕ หน วย ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น ๑ สถาบ น - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.เหล า/สายว ทยาการ, ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย หน วยงานด านการ ศ กษา ของ ทบ., ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย ๓๐ นาย

12 ๓.๖.๒ โครงการท ๒ ประสานความร วมม อก บสถาบ น การศ กษา นอก กห. ในการจ ดท าหล กส ตรการศ กษาทางไกล และ/หร อศ กษาผ านระบบอ นเทอร เน ตระด บปร ญญาตร -โท เพ อให ก าล งพลท ก าล งศ กษาในหล กส ตรปกต และได ร บ ค าส งให ไปปฏ บ ต ราชการสนาม ม โอกาสศ กษาต อเน องจน ส าเร จการศ กษา ตลอดจนเพ อให ก าล งพลท ปฏ บ ต ราชการ สนาม ม โอกาสศ กษาเพ อพ ฒนาตนเอง ๓.๖.๒.๑ ระด บความส าเร จในการจ ดท า หล กส ตรการศ กษาทางไกล และ/หร อ ศ กษา ผ านระบบอ นเทอร เน ตระด บปร ญญาตร -โท ส าหร บก าล งพลท ปฏ บ ต ราชการสนาม เพ อให สามารถศ กษาได ต อเน องจน ส าเร จการศ กษา ๓๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ หน าท ๑๒ ของ ๑๔ หน า

13 ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ : ส งเสร มกระบวนการเร ยนร และการพ ฒนาองค การให เป นองค การแห งการเร ยนร เป าประสงค : เสร มสร างและพ ฒนาการจ ดการความร ในองค การ ต วช ว ดและค าเป าหมาย : - ร อยละของความส าเร จในการจ ดต งคณะกรรมการจ ดการความร ของ ทบ. และเหล า/สายว ทยาการของ ทบ., - จ านวนคร งของการจ ดต งก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาความร เร องการจ ดการความร กลย ทธ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ๔. การพ ฒนาองค การ ให เป นองค การแห งการ เร ยนร ๔.๑ แผนงานท ๑ การจ ดการความร ของ ทบ. ๔.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดอบรม เสร มสร างความร ความ เข าใจ เร องการจ ดการความร ให ก บก าล งพล ๔.๑.๒ โครงการท ๒ จ ดให ม หน วยน าร องในการด าเน นการ จ ดการความร ภายใน ทบ. และส งเสร มให หน วยน าร องด าเน นการ จ ดการความร และจ ดท าคล งข อม ลความร และน าเทคโนโลย มาใช ใน การสร างส งคมฐานความร ๔.๒ แผนงานท ๒ พ ฒนาข ดความสามารถศ นย การศ กษาให เป น ศ นย การเร ยนร ตลอดช ว ต ส าหร บก าล งพล ๔.๒.๑ โครงการท ๑ การจ ดการอบรม ประช ม ส มมนา และ การศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนาและยกระด บความร เจ าหน าท ศ นย หน าท ๑๓ ของ ๑๔ หน า ๔.๑.๑.๑ จ านวนคร งของการจ ดการฝ กอบรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - กพ.ทบ. ๔.๑.๑.๒ ร อยละของก าล งพลท ม ความร ความ เข าใจ เร องการจ ดการความร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔.๑.๒.๑ ร อยละความส าเร จในการก าหนด ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., หน วยน าร องด าเน นการจ ดการความร ๔.๑.๒.๒ ร อยละของการสร างองค ความร ใหม ท ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ จ าเป นเพ มข นตามแผนงานท ก าหนด ๔.๑.๒.๓ ร อยละของหน วยน าร องท จ ดท า ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ คล งข อม ลความร และน าเทคโนโลย มาใช ในการ สร างส งคมฐานความร ๔.๒.๑.๑ จ านวนคร งท จ ดการอบรม ส มมนา ศ กษา ด งาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - กพ.ทบ.

14 ๔.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให ศ นย จ ด ก จกรรมส งเสร มการศ กษาและเพ มพ นความร ให ก บก าล งพลและ ครอบคร วท งด านว ชาการ ว ชาช พ และการด าเน นช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๔.๒.๒.๑ ร อยละของศ นย ท จ ดก จกรรมสน บสน น ส งเสร มการศ กษา และ ความร ต าง ๆ ให ก บก าล งพลและครอบคร ว หน าท ๑๔ ของ ๑๔ หน า ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - ยศ.ทบ., ศ นย ตรวจถ กต อง ค าจ าก ดความ - เทคโนโลย ก บสารสนเทศ หมายถ ง เทคโนโลย ท ใช จ ดการสารสนเทศ เป นเทคโนโลย ท เก ยวข องต งแต การรวบรวมการจ ดเก บข อม ล การประมวลผล การพ มพ การสร างรายงาน การส อสารข อม ล ฯลฯ เทคโนโลย สารสนเทศจะรวมไปถ งเทคโนโลย ท ท าให เก ดระบบการให บร การ การใช และการด แลข อม ล - เทคโนโลย เพ อการศ กษา (Information Technology (IT) หมายถ ง การประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศก บงานด านการศ กษา อ นได แก การจ ดเก บข อม ล และการประมวลผลฐานข อม ล การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ช วยการเร ยนการสอน การวางแผนและการบร หารการศ กษา การวางแผนหล กส ตรการศ กษา การแนะแนวการบร การ การทดสอบว ดผล การพ ฒนาบ คลากร - เทคโนโลย เพ อการศ กษา ท น ยมใช ในป จจ บ น ได แก ระบบสารสนเทศช วยในการเร ยนการสอน, การสอนทางไกลผ านดาวเท ยม, การประช มทางไกลผ านระบบจอภาพ, ระบบฐานข อม ลการศ กษา, ระบบสารสนเทศเอกสาร - สมรรถนะหร อข ดความสามารถ (Competency) หมายถ ง ความร (Knowledge) ท กษะ (Skill) และค ณล กษณะของบ คคล (Attributes) ซ งบ คคลน นจะแสดงออกเป นว ธ ค ดและพฤต กรรมในการท างานท จะส งผลต อ การปฏ บ ต งานของแต ละบ คคล และม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง อ นจะส งผลให เก ดความส าเร จตามมาตรฐานหร อส งกว ามาตรฐานท องค การได ก าหนดเอาไว พ.ท.หญ ง ( อรยา พ ลทร พย ) หน.กพ.ทบ.

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information