ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

Size: px
Start display at page:

Download "ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ"

Transcription

1 - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต ผล งานธ รการ เป นเคร องม อสาค ญจะช วยให ผ บร หาร ดาเน นการด านบร หารงานองค กร และด านการจ ด ฝ ก ศ กษาอบรม รวมถ งการจ ดการความร ซ งเป นภารก จของหน วยให เป นไปอย างราบร นและสอดคล องก บ เป าหมายองค กรกาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให การบร หารงานธ รการของ กวก.ศวก.พร. เป นไปด วยความเร ยบร อย ๒. เพ อให กองบ งค บการ สามารถสน บสน นการดาเน นภารก จของแผนกต าง ๆ ของ กวก.ศวก.พร.ได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ธ ดาเน นการ ๑. เสนอร างเส นทางการเด นของหน งส อ เพ อขออน ม ต จาก ผอ.กวก.ศวก.พร. ๒. แจกจ ายเส นทางการเด นของหน งส อให ก บบ คลากร กวก.ศวก.พร. ๓. กาหนดมาตรฐานร ปแบบหน งส อราชการ ท งหน งส อภายใน และหน งส อภายนอก ให เป นไปตาม ระเบ ยบสาน กงานเลขาธ การนายกร ตมนตร ๔. แจกจ ายร ปแบบหน งส อราชการ ท งหน งส อภายใน และหน งส อภายนอกร ปแบบถ กต องให แก บ คลากรใน กวก.ศวก.พร. ๕. กาหนดให หน งส อราชการของ กวก.ศวก.พร. ไปหน วยนอกต องผ านการตรวจความถ กต องจากกอง บ งค บการก อนเสนอ ผอ.กวก.ศวก.พร.เพ อลงนามในหน งส อ ๖. ร างหน งส อราชการให ก บแผนกต าง ๆ ตามร องขอเพ อเสนอให ผอ.กวก.ศวก.พร.ลงนาม ๗. จ ดทาระบบประมวลผลการศ กษาอบรมในร ปแบบของฐานข อม ลเพ อความถ กต องและรวดเร ว ๘. จ ดหาพ สด สาน กงานเพ อใช ในงานธ รการของหน วยตามได ร บการอน ม ต จาก พร. และ ทร. ๙. รวบรวมและรายงานประจาเด อน และประจาไตรมาสเสนอ พร. งบประมาณ - ประโยชน คาดว าจะได ร บ ๑. งานด านธ รการเป นไปด วยความเร ยบร อย รวดเร ว ถ กต อง เป นระบบ และม มาตรฐาน ๒. กองบ งค บการสามารถเป นธ รการให ก บท กแผนกของ กวก.ศวก.พร.

2 - ๒ - ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ ๑. จานวนก จกรรมปฏ บ ต ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ของก จกรรมรองร บโครงการท งหมด ๒. บ คลากร กวก.ศวก.พร. ม ความพ งพอใจในการม ว สด เคร องใช สาน กงานอย างเพ ยงพอไม น อยกว าร อย ละ ๘๐ ๓. ระบบประมวลผลการศ กษาอบรมในร ปแบบของฐานข อม ล การประเม นผล ๑. ประเม นจากการนาก จกรรมรองร บโครงการไปปฏ บ ต ตามระยะเวลากาหนด ๒. ประเม นจากแบบประเม นความพ งพอใจของบ คลากร กวก.ศวก.พร. ต อการม ว สด เคร องใช สาน กงาน อย างเพ ยงพอไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ๓. ม ระบบประมวลผลการศ กษาอบรมในร ปแบบของฐานข อม ลท กหล กส ตรเป ดอบรม

3 - ๔๙ - - ๓ - แผนปฏ บ ต งาน โครงการจ ดระบบด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. ๑. - เสนอร างเส นทางการเด นของหน งส อ เพ อขออน ม ต จาก ผอ.กวก.ศวก.พร.และแจกจ าย ๒. - กาหนดมาตรฐานร ปแบบหน งส อราชการ ท งหน งส อ ภายใน และหน งส อภายนอก ให เป นไปตามระเบ ยบ สาน กงานเลขาธ การนายกร ฐมนตร และแจกจ าย ๓. - กาหนดให หน งส อราชการของ กวก.ศวก.พร.ไป หน วยนอกต องผ านการตรวจความถ กต องจาก กอง บ งค บการก อนเสนอ ผอ.กวก.ศวก.พร.เพ อลงนามใน หน งส อ ๔. - ร างหน งส อราชการให ก บแผนกต าง ๆ ตามร องขอ เพ อเสนอให ผอ.กวก.ศวก.พร.ลงนาม ๕. - จ ดทาระบบประมวลผลการศ กษาอบรมในร ปแบบ ของฐานข อม ลเพ อความถ กต องและรวดเร ว ๖. - จ ดหาพ สด สาน กงานเพ อใช ในงานธ รการของหน วย ตามได ร บการอน ม ต จาก พร. และ ทร. ๗. - ร างหน งส อถ ง ยศ.ทร.ขอเปล ยนหน วยงานร บผ ดชอบ ในการฝ กอบรมหล กส ตรในการควบค มของ ยศ.ทร. ๘. - รวบรวมและรายงานประจาเด อนเสนอ พร. - รายงานกาล งพล - รายงานการกวดข นว น ย - รายงานการลงโทษ

4 - ๕๐ - - ๔ - มาส - รายงานส ขาภ บาลหน วยบก - รายงานอ คค ภ ย - รายงานก จการพลเร อน - เบ กพ สด สาน กงาน - รายงานส ขภาพรายไตรมาส - รายงานการใช จ ายเง นงบประมาณ รายไตร - รายงานข อม ลสาหร บจ ดทาค าด ชน การใช พล งงานรายไตรมาศ - รายงานความก าวหน าการศ กษา - รายงานไข หว ดสายพ นธ ใหม ๒๐๐๙ - เบ กค าสอน หล กส ตรฝ ก/อบรม - รายงานสภาพอาคารรายไตรมาส - รายงานผลการปฏ บ ต การตามนโยบายด าน การข าว - รายงานผลการปฏ บ ต ตามนโยบาย ผบ.ทร. - รายงานแผนการป องก นและปราบ ปราม การท จร ตของ ทร. - รายงานพ สด สายต าง ๆ - เบ กเง น พตส. - รายงาน สลก.ท ก ๖ เด อน

5 - ๕๑ - - ๕ - - แผนกห องสม ดม รายงานหร อไม - แผนกจ ดการความร ม รายงานหร อไม ๙. - ขอรายช อคร ผ สอน เพ อลงคาส งแต งต งหล กส ตร อาช พเพ อเล อนฐานะ ช น พ.จ.อ.เหล า พ. ๑๐. - เตร ยมพ ธ เป ดการอบรม อาช พเพ อเล อนฐานะ ช น พ.จ.อ.เหล า พ. - หน งส อเช ญ ประธาน ผ ร วมพ ธ - สถาน - อาหารว าง - คากล าวพ ธ เป ดการอบรม ๑๑. - ให แผนกฝ กอบรมส งรายรายช อตรวจสอบเพ อทาใบ ประกาศและ ยศ.๖ ๑๒. - เสนอ พร. ลงนามใบประกาศน ยบ ตร ๑๓. - แผนกฝ กอบรมส งเอกสารเบ กค าตอบแทนว ทยากร อาช พเพ อเล อนฐานะ ช น พ.จ.อ.เหล า พ. (ต อง ตรวจสอบให ครบถ วนและถ กต อง) ๑๔. - ให แผนกฝ กอบรมส งคะแนนเพ อประเม นผลการ อบรมและเพ อทา ยศ.๖ เสนอ จก.พร. ต ดส นผล ๑๕. - เตร ยมพ ธ ป ดการอบรมหล กส ตรอาช พเพ อเล อน ฐานะ ช น พ.จ.อ.เหล า พ. - หน งส อเช ญ ประธาน ผ ร วมพ ธ

6 - ๕๒ - - ๖ - - สถาน - อาหารว าง - คากล าวพ ธ เป ดการอบรม ๑๖. - รายงานผลการอบรมอาช พเพ อเล อนฐานะ ช น พ.จ.อ.เหล า พ.ให ต นส งก ดและ กพ.ทร. ๑๗. - ให แผนกฝ กอบรมส งเอกสารเบ ก/ผล กใช น าม น ๑๘. - ให แผนกฝ กอบรมสร ปผลการใช จ ายงบประมาณ หล กส ตรอาช พเพ อเล อนฐานะช นพ นจ าเอก

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 -------------------------------------------------

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- เพ อให การบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ เป นไปโดยความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน

ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน หน วยร บผ ดชอบ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ไตรมาส ๑/๕๘ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ป แห งการปฏ บ ต งานของกองท พบกท ม งเน นผลส มฤทธ และเป นร ปธรรมในท กด าน (สายงานย ทธการ) หน วยท จ ดทารายงาน :... ห วงรายงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554

แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554 แผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554 ค าน า สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดทาแผนบร หาร ( Risk Management) เพ อการบร หารจ ดการให สอดคล องก

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ******************************** 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการปร บโครงสร างเพ อขยายขอบเขตอ านาจหน าท และบ รณาการงานของ ส วนราชการ และการปร บว ธ การบร

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information