SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

Size: px
Start display at page:

Download "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ"

Transcription

1 14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

2 308

3 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R L K VE SER BEST MU HA SE BE C L K STAJ YÖ NET ME L Res mi Ga ze te Ta ri hi : 23/08/1997 Res mi Ga ze te No : Ka nun No : 3568 B R N C BÖ LÜM GE NEL HÜ KÜM LER Amaç Mad de 1- Bu Yö net me lik; Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ser best Mu ha se be ci le rin, aday mes lek men su bu ola rak ye tifl ti ril me le ri ve mes le e ha z r lan ma la r için staj prog ram la r n, staj sü re le ri ni, stajlar da uy gu la na cak de er len dir me yön tem le ri ni ve il gi li di er hu sus la r be lirt mek ama c y la dü zen len mifl tir. Kap sam Mad de 2 - Bu Yö net me lik hü küm le ri; Ser best Mu ha sebe ci Ma li Müfla vir le rin ve Ser best Mu ha se be ci le rin ta bi ola cak la r sta j n bafl la ma s, uy gu la ma s, so nuç lan ma s, de net len me si ve 3568 sa y l Ka nu nun 6 nc mad de si ne ilifl kin uy gu la ma la r n dü zen len me si ne yö ne lik di er hu susla r kap sar. Hu ku ki Da ya nak Mad de3- Bu Yö net me lik, 3568 sa y l Ser best Mu ha se beci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nun 50/b mad de si ge re in ce dü zen len mifl tir. MEVZUAT SERİSİ 1 309

4 MESLEK HUKUKU Ta n m lar Mad de 4- Bu Yö net me lik te ge çen, Ka nun: 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci lik,ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nu Bir lik: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda lar Bir li i ni, Oda lar: Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü flavir ler Oda la r n, Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi (TES MER): E i tim ve staj prog ram lar n n ha z r lan ma s ve de net len me si ile gö rev li B R L K bün ye sin de olufltu ru lan mer ke zi, Ye min li Ma li Mü fla vir: Ka nu nun 2/B mad de si ile 12. mad de sin de belir ti len ifl le ri ya pan ve 4 ün cü mad de sin de ki ge nel flart lar ile 9 un cu mad de sin de ki özel flart la r ta fl yan mes lek men sup la r n, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir: Ka nu nun 2/A mad de sin de be lirti len ifl le ri ya pan ve 4 ün cü mad de sin de ki ge nel flart lar ile 5/A mad desin de ki özel flart la r ta fl yan mes lek men sup la r n, Ser best Mu ha se be ci: Ka nu nun 2/A-a mad de le rin de be lir ti len ifl le ri ya pan ve 4 ün cü mad de sin de ki ge nel flart lar ile 5/B mad de sin de ki özel flart la r ta fl yan mes lek men sup la r n, Mes lek Men su bu: Ye min li Ma li Mü fla vir, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ile Ser best Mu ha se be ci le ri, Aday Mes lek Men su bu: Ka nu nun ön gör dü ü flart la r ta fl yan ve Serbest Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve ya Ser best Mu ha se be ci lik mes le ini ifa için mes le e ha z r la y c te mel bil gi le ri edin mek üze re bir mes lek men su bu ya n n da ve ya de ne tim ve gö ze ti min de mes le ki ça l fl ma lar yapan kim se yi, Sta ja Bafl la ma De er len dir me si: Oda lar ca ku ru lan Ko mis yon lar ca ya p lan de er len dir me le ri, 310 MEVZUAT SERİSİ 1

5 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 Staj Ara Dö nem De er len dir me le ri: TES MER ta raf n dan ya p lan ve bu Yö net me li in 26. mad de sin de be lir ti len A ve B gru bu staj ara de erlen dir me le ri, Staj Bi tir me De er len dir me si: TES MER ta ra f n dan ya p lan C Gru bu staj bi tir me de er len dir me le ri ni, ifa de eder. MEVZUAT SERİSİ 1 311

6 MESLEK HUKUKU K N C BÖ LÜM STA JA L fi K N ESAS LAR l ke ler Mad de 5 - Aday mes lek men sup la r n n sta j y la il gi li il ke ler afla da be lir til mifl tir: a) Sta j n ama c, mes le ki di sip lin, bil gi, de ne yim ve yeter li li e sa hip mes lek men su bu ye tifl tir mek tir. b) Aday mes lek men sup la r n n ken di le ri ni ye tifl tirme le ri ne im kan sa la ya cak ve ya n n da ve ya gö ze tim ve de ne ti min de staj ya p lan meslek men su bu nun mes le ki fa ali yet le ri ni ak sat ma ya cak bir staj uy gu lama s esas t r. c) Sta j n ta mam la na bil me si için aday mes lek men su bu nun ara dönem ve staj bi tir me de er len dir me le ri ile ya n n da staj ya p lan mes lek men su bu nun tez ki ye si nin olum lu ol ma s ge re kir. d) Staj lar; Ser best Mu ha se be ci Ma li mü fla vir ler ve Ser best Mu ha sebe ci ler için ay r dü zen le nir ve yü rü tü lür. e) Staj TES MER ta ra f n dan ha z r la nan prog ram çer-çe ve sin de fii len ta mam la n r. Sta j n He defle ri Mad de 6 - Sta j n he defle ri : a) Mes le in ge rek tir di i ah la ki ni te lik ler ve mes lek bi linci ni yer lefl tirmek, b) l gi li mev zua t ve uy gu la ma y do ru ve et ki li bir bi çim de ö ret mek ve mes le ki bil gi le ri ge lifl tir mek, c) Ya ban c dil ve bil gi sa yar e i ti mi ne im kan sa la mak, d) Mes lek te stan dart lafl ma y te min et mek tir. 312 MEVZUAT SERİSİ 1

7 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 Aday Mes lek Men su bu Ol ma fiart la r Mad de 7 - Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ser best Mu ha sebe ci lik Sta j na bafl la mak için Ka nu nun 4 ncü mad de sin de ki ge nel flartlar ile 5/A-a ve 5/B mad de sin de ki ö re nim flart la r na ha iz, sta ja bafl la ma de erlen dir me sin den en az 60 pu an al m fl ol mak ve Bir lik tara f n dan be lir le nen staj gi der le ri ni ya t r m fl ol mak ge re kir. Staj Sü re si Mad de 8 - Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir aday la r için staj süre si 2 y l d r. Ser best Mu ha se be ci aday la r için staj sü re si ise ön li sans se vi ye sin de me zun olan lar için 4 y l,ti ca ret Li se le ri ile Ma li ye Mes lek Li se le ri me zun la r için 6 y l d r. Müc bir se bep ler, sta j n fii len ya p l ma s na en gel ola cak de re ce de a r ka za, a r has ta l k ve tu tuk lu luk ha li ile yan g n, yer sar s n t s, su basma s gi bi afet ler ve ki fli nin ira de si d fl n da mey da na ge len gay gu bet ler (as ker lik v.b.) gi bi hal ler dir. Staj müc bir se bep ler d fl n da ke sin ti siz olarak ya p l r. An cak, müc bir se bep ler den do la y ek sik ka lan staj sü re si Oda Yö ne tim Ku ru lu Ka ra r ile ta mam la t l r. Staj dan Sa y lan Sü re ler Mad de 9 - Ka nu nun 6. mad de sin de be lir ti len sü re ler staj sü re sin den sa y l r ve sü re bu ka dar k sa l r. Bu na gö re; a) Ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me yet ki si ne sa hip olan la r n bu yetki yi al d k tan son ra ka mu hiz met le rin de ge çen sü re le ri staj sü re sin den sa y l r. Bu kap sam da Ma li ye Mü fet tifl le ri nin, He sap Uz manla r n n, Ge lir ler Kon tro lör le ri nin, Ban ka lar Ye min li Mu ra k p la r n n ve bun la r n yar d mc la r n n ve ya staj yer le ri nin, I Def ter dar la r n n, Ver gi Da ire si Mü dür le ri MEVZUAT SERİSİ 1 313

8 MESLEK HUKUKU nin, Ver gi De net men le ri nin, Ba m s z Ver gi Da ire si bu lun ma yan il çe lerde Mal Mü dür le ri nin, ka mu hiz met le rin de ge çen sü re le ri ku rum la r n ca dü zen le nen hiz met cet ve li ile bel ge len di ril mek kay d y la dik ka te al n r. b) Ka mu ku ru lufl la r n n ve ya bi lan ço esa s n da def ter tu tan ku ru lufl lar n mu ha se be bi rim le rin de bi rin ci de re ce im za yet ki si ni ha iz, mu ha sebe nin fii len sevk ve ida re edil me sin den ve ya ma li de ne ti min den so rumlu bu lu nan la r n bu hiz met le rin de ge çen sü re le ri staj sü re sin den sa y l r. Ka mu ku ru lufl la r n n mu ha se be bi rim le rin de bi rin ci de re ce im za yetki si ni ha iz, mu ha se be nin sevk ve ida re edil me sin den ve ya ma li de ne timin den so rum lu bu lu nan lar bu hiz met sü re le ri ni ku rum la r n dan ala cakla r hiz met cet ve li, im za sir kü le ri ve ya z ile bel ge len di rir ler. Bi lan ço esa s n da def ter tu tan özel ku ru lufl la r n mu ha se be bi rim le rinde bi rin ci de re ce im za yet ki si ni ha iz, mu ha se be nin fii len sevk ve ida re edil me sin den ve ya ma li de ne ti min den so rum lu bu lu nan lar ise ça l fl t kla r mü es se se de bu flart lar la so rum lu ola rak ye ter li sü re yi kap sa ya cak fle kil de ça l fl t k la r n, Ti ca ret Si ci li Ga ze te si, im za sir kü le ri, SSK, ifle girifl bil dir ge si ve 4 ay l k dö nem bor dro su ile ma li de ne tim den so rum lu olun du u na ilifl kin bel ge ile bel ge len di rir ler. Bir lik çe ge rek li gö rü len hal ler de bafl ka ca bel ge ler de is te ne bi lir. c) Hu kuk, k ti sat, Ma li ye, fl let me, Mu ha se be, Ban-ka c l k, Ka mu Yöne ti mi ve Si ya sal Bil gi ler dal la r n da e i tim ve ren fa kül te ve yük se kokul la r n bu alan la r n da ö re tim üye si ve ya gö rev li si ola rak ça l flan la r n ça l fl ma sü re le ri staj sü re le rin den sa y l r. Bu hiz met ler il gi li ku rum lar dan al na cak bel ge ler le tev sik edi lir. d) Res mi ta til ve izin ler le, Bir lik ve TES MER ce yap lan e i tim veya de er len dir me ler de ge çen sü re ler staj dan sa y l r. Ay r ca, bil gi sa yar, ya ban c dil kurs la r ile li sans üs tü ve dok to ra e i ti min de ge çen sü re ler afla da ki flart lar la staj dan sa y l r: 1- Bir lik ta ra f n dan uy gun gö rü len prog ram la ra gö re 6 ay afl ma mak 314 MEVZUAT SERİSİ 1

9 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 üze re ya ban c dil ve ya 3 ay afl ma mak üze re bil gi sa yar e i ti min de geçen sü re ler (Her iki prog ra m n staj dan sa y lan sü re le ri top la m 6 ay ge çe mez.), 2- Li san süs tü dip lo ma ve te zi nin ib raz edil me si flar t y la k ti sat, Ma liye, fl let me, Mu ha se be, Fi nans man, De ne tim ve Ver gi ile il gi li alan lar da li san süs tü e i tim gö ren le rin bu e i tim de ge çen sü re le ri nin 1 y l (bu bent te ki hak tan ya rar la nan lar 1. bent te ki hak tan ya rar la na maz lar.), 3- Dok to ra dip lo ma s ve te zi nin ib raz edil me si flar t ile k ti sat, Mu hase be, De ne tim, Fi nans man, Ma li ye, Ver gi ve fl let me ci lik ile il gi li alan larda dok to ra ya pan la r n (18) ay. (Bu bent te ki hak tan ya rar la nan lar yu kar da ki 1 ve 2. bent te ki hak lar dan ya rar la na maz lar.) Staj Prog ra m Mad de 10 - Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ser best Mu ha se beci aday la r n n staj ko nu la r, ça l fl ma prog ram la r ve sta ja ilifl kin Zo run lu E i tim Prog ram la r TES MER ta ra f n dan stan dart ola rak ha z r la n r. TES MER fiu be le ri ve Oda lar staj ko nu la r, ça l fl ma prog ram la r ve Zorun lu E i tim Prog ram la r n men sup la r na du yu rur ve uy gu lan ma s n de net ler. Zo run lu E i tim Prog ram la r ; teo rik ve uy gu la ma l ola rak her staj y l ha z r la n r ve uy gu la n r. MEVZUAT SERİSİ 1 315

10 MESLEK HUKUKU ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM STAJ LA L G L fi LEM LER Bafl vur ma Mad de 11 - Aday Mes lek Men sup la r ; staj ya pa cak la r ilin ya da bölge nin il gi li Mes lek Oda s na bafl vu ru da bu lu nur lar. Bafl vu ru di lek çe si ne afla da ki bil gi ve bel ge le rin ek len me si ge rek li dir: a) Ka nu nun ara d flart la ra uy gun lu u gös te rir Bir lik ta ra f n dan belir le nen bel ge ler, b) Ada y n Ka nu nun 4 ün cü mad de sin de be lir ti len suç la r ifl le me di i ne da ir sav c l k tan al na cak ad li si cil bel ge si, c) Ya n n da staj ya pa ca mes lek men su bu nun mu va fa kat ya z s ve ya mes lek men su bu nun il gi li Oda ca be lir len me si ne ilifl kin ya z l ta le bi, d) Aday hak k n da bil gi al na bi le cek iki ki fli nin ad re si (Bu ki fli ler ada y n 1. ve 2. de re ce de ya k n h s m ola maz). e) Staj gi der le ri nin öden di i ni gös te ren bel ge. Her bafl vu ru için il gi li Oda ca bir dos ya aç l r ve aday mes lek men subu nun tüm staj sü re sin ce ya p la cak ifl lem le ri ne ait bel ge ve ya z fl ma la r bu dos ya da sak la n r. Bu dos ya lar, mes le in ifa s s ra s n da, her tür lü ifl lem ve ya z fl ma n n sak lan ma s için kul la n l ma ya de vam edi lir. l gi li Oda sta ja bafl la yan lar için, aday mes lek men su bu kü tü ü tu tar. Aday mes lek men su bu kü tü ü; Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ser best Mu ha se be ci ler için ay r ay r dü zen le nir. Mes lek men su bu olanla r n bu ka y t la r ka pa t l r ve mes lek kü tü ü ne kay d ya p l r. Staj bafl vu ru la r ; Ni san, A us tos ve Ara l k ay la r n da ya p l r. Aday Mes lek Men sup la r n n la n Mad de 12 - Sta ja bafl la ma de er len dir me le ri ne ka t la cak lar, bafl vu ru ta rih le rin den iti ba ren iki ay için de, sta ja baflla ma hak k n el de eden ler ise sta ja bafl la ma de er lendir me le rin den iti ba ren 1 ay için de ilan edi lir. 316 MEVZUAT SERİSİ 1

11 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 ti raz Mad de 13 - Aday Mes lek Men su bu; aley hi ne ve ril mifl Oda ka ra r n n teb li ta ri hin den iti ba ren on befl gün için de Bir li e iti raz ede bi lir. ti raz üze ri ne otuz gün için de Bir li in ve re ce i ka rar ke sin dir. Bafl vu ru la r n n ce len me si Mad de 14 - l gi li Oda Yö ne tim Ku ru lu ada y n ge rek li ni te lik le ri ta fl y p ta fl ma d n ve mes lek le ba dafl ma yan ifl ler le u ra fl p u rafl ma d n arafl t ra rak bir ra por dü zen le mek üze re Yö ne tim Ku ru lu üye le rin den biri ni gö rev len di rir. An cak, aday bafl vu ru sa y s bir y l da bi ni aflan Oda lar da bu arafl t r ma mes lek men sup la r n dan olu flan 5 ki fli lik bir in ce le me ko mis yo nu ta raf n dan ya p l r. Bu ko mis yon üye le ri ne ça l fl ma la r kar fl l, öde ne cek ücret Yö ne tim Ku ru lun ca be lir le nir. l gi li Oda Yö ne tim Ku ru lu bafl vu ru la r iki ay için de in ce ler ve var sa ek sik lik le ri ta mam la t r. Ya n n da Staj Ya p la cak Mes lek Men sup la r Mad de Ser best Mu ha se be ci aday la r staj la r n Ye min li Ma li Mü fla vir, Serbest Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve ya Ser best Mu ha se be ci le rin ya n n da ve/ve ya on la r n de ne tim ve gö ze ti min de ya pa bi lir ler. 2- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir aday la r ise stajla r n Ye min li Ma li Mü fla vir ve ya Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir le rin ya n n da ve/ ve ya on la r n de ne tim ve gö ze ti min de ya pa bi lir ler. Sta j n Ya p l ma s ve Yön te mi Mad de 16 - Sta ja her y l n Ma y s, Ey lül ve Ocak ayla r n da bafl la n r. Staj ke sin ti siz ya p l r. Ya p lan de netle me ler de 1 y l da 3 de fa müc bir sebep ol mak s z n staj ma hal lin de bu lun ma yan la r n sta j ip tal edi lir. MEVZUAT SERİSİ 1 317

12 MESLEK HUKUKU Staj s ra s n da mes le in ic ra s na ait tüm ko nu la r n staj ma hal lin de, aday mes lek men su bu na gös te ril me si ve ö re til me si esas t r. Sta ja De vam Zo run lu lu u Mad de 17- Sta ja de vam zo run lu dur. Staj sü re si hiç bir fle kil de k salt la maz. Aday mes lek men su bu ya n n da ve ya gö ze tim ve de ne ti min de staj yap t mes lek men su bu nun gös ter di i ifl le ri za ma n n da yap ma ya mec bur dur. Staj prog ra m na uyul ma d ya da ya n n da ve ya gö ze tim ve de ne timin de staj ya p lan mes lek men su bu nun uy gun ol ma yan dav ra n fl lar da bu lun du u ka na ati ne va ran aday mes lek men su bu ken di li in de sta j ke se mez. Aday bu du ru mu, bir di lek çe ile Oda Yö ne tim Ku ru lu na bil dire rek ted bir al n ma s n is te ye bi lir. Ya n n da ve ya gö ze tim ve de ne ti min de staj ya p lan mes lek men su bunun ölü mü, ifli ter ki, di sip lin ya da ce za uy gu la ma s do la y s y la meslek ten ay r l ma s du ru mun da; ka lan staj sü re si nin ya n n da ge çi ri le ce i mes lek men su bu nu il gi li Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Oda s be lir ler. Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi Mad de 18 - Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i staj prog ram la r n n ha z r lan ma s, uy gulan ma s ve de net len me si ile gö rev li bir Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi ku rar. Bu mer kez; staj prog ram la r n n her y l ye ni len me si ne, staj la r n dü zen li ve di sip lin li ya p l ma s na ve staj la r n de net len me si ne yö ne lik ted bir le ri ha z r lar ve oda la ra bil di rir. Oda lar, bu mer ke zin ta lep le ri ne uy gun staj uy gu la mala r n n ya p l mas n sa la mak la yü küm lü dür ler. Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi aday mes lek men-sup la r n n mes le ki ya y n lar dan ya rar la na bil me si için ge rek li ted bir le ri al r. 318 MEVZUAT SERİSİ 1

13 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi; Bir lik Yö ne tim Ku ru lun ca mes lek mensup la r ara s n dan se çi len befl üye ta ra f n dan yö ne ti lir. Üye le rin üc ret ve ya hu zur hak la r Bir lik Yö ne tim Ku ru lu ta ra f n dan be lir le nir. TES MER Yö ne tim Ku ru lun ca ge rek li gö rü len il ler de Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi fiu be le ri aç l r. Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi fiu be le ri nin ça l fl ma usul ve esas la r na ilifl kin Yö ner ge TES MER Yö ne tim Ku ru lun ca yü rür lü e ko nu lur. TES MER, staj yer ler le il gi li staj kü tü ü nü olufl tu rur. MEVZUAT SERİSİ 1 319

14 MESLEK HUKUKU DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM ADAY MES LEK MEN SUP LA RI LE L G L fi LEM LER Sta ja Bafl la ma Mad de 19 - Sta ja bafl la ma de er len dir me si ni ba fla ran aday mes lek men su bu nun, han gi mes lek men su bu nun ya n n da ve ya gö ze tim ve dene ti min de sta ja bafl la ya ca Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Odas nca ilan edi lir ve ya n n da staj ya p lan mes lek men su bu na bil di ri lir. Aday mes lek men su bu, il gi li staj dö ne mi nin ilk on gü nü için de sta j na bafl la mak zo run da d r. Ya n n da sta ja baflla nan mes lek men su bu; du rumu bir ya z y la il gi li Oda ya bil di rir ve bu ya z aday mes lek men su bu nun dos ya s n da sak la n r. Aday mes lek men su bu nun her han gi bir ne den le bafl ka bir Oda fa aliyet ala n na nak li ha lin de, ka lan sü re için sta ja bafl la ma ile il gi li hü küm ler uy gu la n r. zin Du ru mu Mad de 20 - Aday Mes lek Men su bu na 1475 sa y l fl Ka nu nu na gö re izin kul lan d r l r. Staj de er len dir me le ri ve Oda lar ara s n da na kil için ayr ca ye di fler gün izin ve ri lir. Di sip lin Mad de 21 - Ka nu nun ve il gi li yö net me li in mes lek men sup la r hakk n da dü zen len mifl ol du u di sip lin esas la r aday mes lek men sup la r na da uy gu la n r. Öz lük Hak la r Mad de 22 - Aday mes lek men sup la r sta ja il le rin de ki TES MER fiu bele ri bün ye sin de bafl lar lar. 320 MEVZUAT SERİSİ 1

15 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 Aday mes lek men su bu na staj sü re sin ce bu Yö net me li in 15 in ci mad de sin de be lir ti len mes lek men su bu ta ra f n dan üc ret öde nir. Aday mes lek men su bu ile TES MER ara s n da ya p la cak söz lefl me gere i aday mes lek men su bu nun si gor ta prim le ri TES MER ta ra f n dan öde nir. Mes lek men su bu söz ko nu su si gor ta prim le ri ni il gi li ay n 10 una ka dar TES MER e öde mek zo run da d r. Mes lek men su bun ca pri mi öden me yen aday mes lek men su bu nun staj ye ri de ifl ti ri lir. Bu mad de ye ilifl kin uy gu la ma TES MER Mer kez Yöne tim Ku ru lun ca onay la na cak Staj yer Söz lefl me si ile dü zen le nir. Aday mes lek men sup la r n n TES MER ta ra f n dan dü zen le nen e i tim prog ram la r na ka t l ma la r du ru mun da, gi der le ri ken di le ri ta ra f n dan karfl la n r. Ba dafl ma yan fl ler Mad de 23 - Ka nun da be lir ti len mes lek ve mes lek onu ru ile ba daflma ya cak ifl ler; aday mes lek men sup la r için de ge çer li dir. Ay r ca; aday mes lek men sup la r, ya n n da staj yap t k la r ki fli le rin d fl n da ki mes lek men sup la r nam ve he sa b na ça l fla maz lar; ken di nam ve he sap la r na da, mes lek men sup la r n n ya pa bi le cek le ri ifl le ri ya pa maz lar. Staj S ra s n da li flik Kes me Mad de 24 - Afla da ki haller de; aday meslek men sup la r n n sta j ta mam la ma la r na izin ve ril mez ve Oda Yö ne tim Ku ru lu ka ra r ile mes lek le ili flik le ri ke si lir: a) Bu yö net me li in 7. mad de sin de ki flart la r ta fl mad k la r son ra dan an la fl lan lar, b) Yö net me li in 10 un cu mad de sin de ki e i tim prog ram la r na ka t lma yan lar, c) Yö net me li in 11 nci mad de si ne gö re ve ri len bel ge le ri do ru ol mayan lar ve ya bu bel ge le rin de tah ri fat ya p l d an la fl lan lar, d) Yö net me li in 16 nc mad de si ne gö re sta j ip tal edil mifl olan lar, MEVZUAT SERİSİ 1 321

16 MESLEK HUKUKU e) Yö net me li in 22 nci mad de sin de be lir ti len söz-lefl me hü küm le ri ne ay k r dav ra nan lar, f) Yö net me li in 23 ün cü mad de si ne ay k r dav ran d tes bit edi lenler, g) Yö net me li in 26 nc mad de sin de ki flart la r sa la ya ma yan lar. Oda Yö ne tim Ku rul la r n n bu ko nu lar da ki ka rar la r 7 gün için de aday mes lek men su bu na ve ya n n da son ola rak staj ya p lan mes lek men subu na teb li edi lir. Bu ka rar la ra teb li ta ri hin den iti ba ren 15 gün için de Bir lik nez din de iti raz edi le bi lir. Bir li in 60 gün için de ve re ce i ka rar kesin dir. Staj So nun da li flik Kes me Mad de 25 - Staj bi tir me de er len dir me sin de ba fla r l ola ma yan aday mes lek men su bu ile ya n n da staj yap t mes lek men su bu na Oda Yö netim Ku ru lu ta ra f n dan 7 gün için de il gi li nin aday l k la ilifl ki si nin ke sil di i ya z l ola rak bil di rir. 322 MEVZUAT SERİSİ 1

17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 BE fi N C BÖ LÜM ÇE fi T L HÜ KÜM LER Ser best Mu ha se be ci lik Staj Ara ve Bi tir me De er len dir me le ri Mad de 26 - Ser best Mu ha se be ci aday la r iki y l da bir ya z l Staj Ara Dö nem De er len dir me le ri ve staj so nun da Staj Bi tir me De er len dir mesi ne ta bi tu tu lur lar. Staj Ara Dö nem De er len dir me si ve Staj Bi tir me De er len dir me si üç grup ha lin de ya p l r. A ve B gru bu, staj ara dö nem de er len dir me le ri, C gru bu ise staj bitir me de er len dir me si dir. A Gru bu Staj Ara Dö nem De er len dir me si: Ti ca ret Li se si ve ya Ma li ye Mes lek Li se si me zu nu olup, Ser best Mu ha sebe ci lik sta j n ya pan aday mes lek men sup la r n n 2 y l l k staj sü re si so nun da ki de er len dir me si dir. B Gru bu Staj Ara Dö nem De er len dir me: Ön li sans se vi ye sin de me zun olup, Ser best Mu ha se be ci lik sta j n ta mam la yan lar ile A Gru bun da be lir ti len okul lar da e i tim gö rüp, A Gru bu de er len dir me si ni ba fla ran ve 4 y l l k staj sü re si ni ta mam la yan la ra uy gu la nan ara dö nem de er len dir me sidir. C Gru bu Staj Bi tir me De er len dir me: Ti ca ret Li se si ve ya Ma li ye Mes lek Li sesi me zu nu olup, 6 y l l k ve ya ön li sans se vi yesin de me zun olup, 4 y l l k ser best mu ha se be ci lik sta j n ta mam la yan ve B gru bu staj ara dö nem de er len dir me si ni ba fla ran lar ile li sans ve ya da ha üs tü e i tim program la r n dan me zun olup, 2 y l l k sta j n ta mam la d k tan son ra Ser best MEVZUAT SERİSİ 1 323

18 MESLEK HUKUKU Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik s nav la r n n tüm hak la r n da ba fla r gös tere me mifl aday mes lek men supla r na uy gu la nan staj bi tir me de er lendir me si dir. Ser best Mu ha se be ci aday la r ka t l mak zo run da ol duk la r staj ara dönem de er len dir me le ri ne ka t l ma d k la r ya da ba fla r s z ol duk la r tak dirde staj bi tir me de er len dir me si ne al n maz lar ve ba fla r s z bu lun duk la r grup se vi yesin de staj la r ke si lir. Ser best mu ha se be ci aday la r n n, staj la r n n bi ti min de ki ilk staj bi tirme de er len dir me le ri ne ka t l ma la r esas t r. An cak ge çer li ma ze ret le rinin bu lun ma s ha lin de bu ma ze ret le ri nin or ta dan kalk t ta rih ten itiba ren 1 y l için de ya p la cak staj bi tir me de er len dir me le ri ni ba flar mak zo run da d r lar. Aday la r n staj ara dö nem ve bi tir me de er len dir mele rin de ba fla r l say l ma la r için 100 üze rin den en az 60 pu an al ma la r ge re kir. lk de erlen dir me ba fla r s z olan aday la ra iz le yen bir y l da 3 staj ara dö nem ve bi tir me de er len dir me si ne ka t l ma hak k ta n n r. Bu de er len dirme ler de de ba fla r s z olan lar ile bu hak tan ya rar lan ma yan lar staj flar t n ye ri ne ge tir me mifl sa y l r. Staj ara dö nem ve bi tir me de er len dir me le ri TES MER ta ra f n dan yap l r. Tez ki ye ler Mad de 27 - Ya n n da ve ya gö ze tim ve de ne ti min de staj ya p lan meslek men sup la r aday lar için 100 pu an üzerin den not ver mek su re tiy le her y l giz li tez ki ye dü zen ler ler ve aday mes lek men su bu nun dos ya s na ko nul mak üze re il gi li Oda ya gön de rir ler ya n n da ve ya gö ze tim ve de neti min de 3 ay dan az staj ya pan aday lar için tez ki ye dü zen len mez. Tez ki ye for mu nun flek li ve içe ri i TES MER ta ra f n dan be lir le nir. 324 MEVZUAT SERİSİ 1

19 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 De ne tim Mad de 28 - Bir lik, Oda lar ile TES MER staj ifl lem le ri nin yü rü tül me si ni ma hal lin de de net le ye bi lir. TES MER fiu be le ri, Oda Yö ne tim Ku rul la r ; her y l staj program la r ile il gi li uy gu la ma la r gös te rir bir ra po ru TES MER e gön de rir ler. Mad de 29 - TES MER, staj prog ram la r n n uy gu lan mas n da, üni versi te ler, di er mes lek ku ru lufl la r ve ben ze ri ya ban c mes lek ku ru lufl la r ile ifl bir li i ya pa bi lir. Yü rür lük ten Kal d r ma Mad de gün ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y n lanan Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik Staj Yö net me li i yü rür lük ten kal d r l m fl t r. Ge çi ci Mad de 1 - Bu yö net me li in yü rür lük ta ri hin den ön ce sta ja bafl la yan mes lek men sup la r hak k n da yü rür lük ten kal d r lan yö net melik ile bu yö net me li in le he olan hü küm le ri bir lik te uy gu la n r. Yü rür lük Mad de 31 - Bu Yö net me lik ya y m ta ri hin de yü rür lü e gi rer. Yü rüt me Mad de 32 - Bu Yö net me lik hü küm le ri ni, Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Baflka n yü rü tür. MEVZUAT SERİSİ 1 325

20 326

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal lg l Osm an li Tarihin e Ye n i Bir Qati in a Etm ek: Baki Te zcan ve ikin ci Osm an li im parato

More information

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2 CIENCIA 15(3), 366-370, 07 Maracaibo, Venezuela An ti bac te rial ac ti vity of essen tial oil of foe ni cu lum vul ga re mi ller against mul ti re sis tant gram- ne ga ti ve ba ci lli from no so co mial

More information

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR PROBLEMA Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho 1 ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR Re su men: Aun que la idea del cons ti tu cio na lis mo ha sido ex ten sa men te di fun di da y

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

MAN-EDDAL 1. KAM l. Antipolo Ifugao. We W i l l Learn. Philippines - Translators. Publishers. Summer Institute of Linguistics

MAN-EDDAL 1. KAM l. Antipolo Ifugao. We W i l l Learn. Philippines - Translators. Publishers. Summer Institute of Linguistics MAN-EDDAL 1 KAM l We W i l l Learn Antipolo Ifugao Summer Institute of Linguistics Philippines - Translators Publishers 1966 Published in cooperation with Bureau of Public Schools and Institute of National

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

New Danish records of Empidoidea (Diptera Empididae and Hybotidae).

New Danish records of Empidoidea (Diptera Empididae and Hybotidae). New Danish records of Empidoidea (Diptera Empididae and Hybotidae). Esben Bøggild Bøggild, E.: New Dan ish re cords of Empidoidea (Diptera Empididae and Hybotidae) Abstract Three sites along Mariager Fjord

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

studi musicali Accademia Nazionale di Santa Cecilia.Fondazione

studi musicali Accademia Nazionale di Santa Cecilia.Fondazione ..... studi musicali. nuova serie.anno 04.2013.numero 01 Accademia Nazionale di Santa Cecilia.Fondazione Studi musicali. Nuova serie Rivista semestrale di studi musicologici Direttore Agostino Ziino Redazione

More information

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law Dr. İzzet Mert Ertan Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law İstanbul - 2015 Beta Yay n No : 3191 Hukuk Dizisi : 1564 1. Bask - Ocak 2015 - STANBUL ISBN 978-605 -

More information

T UT ON TO PLAi\ IA VE isle i\'ieni N n AZI niyokimyasal VE HEMATOLOJiK PAHAM ETRELER ile OKsiDATiF STRES GO STERGELERiNE ETKisi

T UT ON TO PLAi\ IA VE isle i\'ieni N n AZI niyokimyasal VE HEMATOLOJiK PAHAM ETRELER ile OKsiDATiF STRES GO STERGELERiNE ETKisi Kocatcpc Tip DL'rgisi (200 1). 2. 25 1-255 TIll' JJt:,iicill j,mrll al ojkocatepe 2()()j, Al j 'oll K ocatcp c C'1II \'e",i'i{1'si T UT ON TO PLAi\ IA VE isle i\'ieni N n AZI niyokimyasal VE HEMATOLOJiK

More information

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document]

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document] Reading 5 AE2573 [American reprint of British document] Anonymous ONANIA; OR, THE Heinous Sin OF Self-Pollution, AND All its Frightful Consequences, in both SEXES, Considered. W ITH Spiritual and Physical

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information