Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)"

Transcription

1 Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

2

3 Mu c lu c Mu c lu c 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư 5 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 7 3 Ca c qui đi nh phu (Ca c điê u kiê n) 9 4 Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n 10 5 Chư ky điê n tư 13 6 Như ng ư ng du ng mơ i cho giâ y phe p cư tru cu a Ông Ba 15 7 An toa n dư liê u 16 8 Pha i la m gi khi bi mâ t că p va thâ t la c? 17 9 Điê u gi xa y ra, khi Chu ng tôi luôn să n sa ng phu c vu! 19 3

4 Lơ i mơ đâ u Lơ i mơ đâ u Giâ y phe p cư tru ma sơ ngoa i kiê u câ p cho Ông Ba (giâ y phe p cư tru, giâ y phe p lâ p nghiê p, trong khô i Liên Minh Châu Âu giâ y cư tru da i ha n EG va the EU Ma u Xanh Da Trơ i) tư trươ c đê n nay la mô t tâ m nha n đê da n va o quyê n hô chiê u du li ch. Tư nga y 1 tha ng 9 năm 2011 se đươ c thay thê bă ng giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) như mô t ba ng chư ng thư đô c lâ p co khô the ti n du ng vơ i ca c chư c năng phu điê n tư va giao tâ n tay. Tâ t ca công dân nươ c thư ba đê u đươ c câ p the eat như la mô t ba ng chư ng thư đô c lâ p. Thu tu c na y cu ng a p du ng cho ca c giâ y chư ng nhâ n vê quyê n cư tru (the cư tru, the cư tru da i ha n va giâ y phe p cư tru cho ngươ i Thu y Si ), ma ca c công dân cu a khô i EU va Thu y Si va ca c thân nhân đa đươ c câ p dươ i da ng mô t ba ng chư ng thư đô c lâ p bă ng giâ y tư trươ c đê n nay. Bên trong cu a the eat co chư a mô t tâ m chip pha t so ng. Tâ m chip na y trư ca c đă c điê m sinh ho c (tâ m a nh va sau khi tro n 6 tuô i dâ u cu a hai ngo n tay), ca c qui đi nh phu (ca c điê u kiê n) va ca c dư liê u ca nhân. Ngoa i ra tâ m chip co n chư a mô t dư liê u đê xa c minh tông ti ch cu ng như chư c năng đê sư du ng chư ky điê n tư. Tô ng quan vê ca c loa i giâ y phe p cư tru A p du ng tư nga y 1 tha ng 9 năm 2011 Thay thê tâ m nha n sư du ng tư trươ c đê n nay Thô ng nhâ t trên khă p Châu Âu ca c loa i giâ y phe p cư tru cho tâ t ca ngươ i ngoa i quô c không pha i la công dân cu a Khô i Liên Minh Châu Âu (= công dân nươ c thư ba) Khô the ti n du ng Tâ m chip pha t so ng nă m bên trong the Chô ng gia ma o va la m du ng bă ng mô t tâ m a nh chu p bă ng ky thuâ t sô va ca c dâ u ngo n tay tư sa u tuô i trơ lên, do đo co thê xa c minh chi nh xa c thê loa i giâ y phe p cư tru cu a chu nhân the na y. Chư c năng nhâ n diê n điê n tư cho ca c kinh doanh/hoa t đô ng trên ma ng va ca c ma y tư đô ng Să n sa ng cho chư ky điê n tư đê ky tên co hiê u lư c pha p ly va o trong ca c văn ba n bă ng ky thuâ t sô 4

5 Giâ y phe p cư tru điê n tư 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư Ta i sao la i a p du ng the eat? Tâ t ca quô c gia tha nh viên cu a EU đa co tra ch nhiê m pha i a p du ng the eat. Cơ sơ cho sư a p du ng the na y la ca c qui đi nh EU sô 1030/2002 va sô 380/2008, vơ i mu c đi ch thô ng nhâ t thê loa i giâ y phe p cư tru cu a Khô i Liên Minh Châu Âu cho ca c công dân nươ c thư ba, đô ng thơ i tăng thêm ro ra ng mô i liên hê giư a chu nhân chư ng thư va chư ng thư thông qua sư du ng ca c dư liê u sinh ho c va do đo chô ng sư la m du ng. Giâ y phe p cư tru cũ vẫ n cò n hiê u lư c? Ca c loa i giâ y phe p cư tru tư trươ c đê n nay trong hô chiê u du li ch va ca c giâ y thay thê hô chiê u vâ n co gia tri như đa đươ c ghi che p trong hô chiê u hoă c giâ y thay thê, nhưng tô i đa la đê n nga y The eat co hiê u lư c đê n bao lâu? Thơ i gian hiê u lư c cu a the eat tu y thuô c va o thê loa i giâ y phe p cư tru hoă c giâ y chư ng nhâ n vê quyê n cư tru va quyê t đi nh theo luâ t cư tru cu a sơ ngoa i kiê u. Đô i vơ i loa i giâ y phe p cư tru vô thơ i ha n thi the na y chi sư du ng đươ c 10 năm. Sau 10 năm thi pha i câ n mô t the mơ i.! Quan tro ng: Cu ng như ca c thê loa i giâ y phe p cư tru hoă c giâ y chư ng nhâ n vê quyê n cư tru thi thơ i gian hiê u lư c cu a the eat tru ng vơ i thơ i gian hiê u lư c cu a quyê n hô chiê u du li ch hoă c giâ y thay thê hô chiê u. Ha y nhơ ki p thơ i đê đơn xin câ p la i quyê n hô chiê u du li ch mơ i hoă c giâ y thay thê hô chiê u mơ i trươ c khi hê t thơ i ha n hiê u lư c. Chi tiê t vê ca c chư c năng cu a the eat: 1. Tâ m chip cu a the eat co lưu trư tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay cu a Ông Ba. Điê u na y se giu p chô ng la i sư la m du ng the eat. Tông ti ch cu a Ông Ba cu ng se đươ c ba o vê thông qua chư c năng sinh ho c. 5

6 Giâ y phe p cư tru điê n tư! Quan tro ng: Chi co ca c cơ quan cao câ p, vi du như ca nh sa t va sơ ngoa i kiê u, mơ i co quyê n xâm nhâ p va o tâ m a nh chu p bă ng ky thuâ t sô va ca c dâ u ngo n tay cu a Ông Ba. Pha m vi trư như ng dư liê u na y cu a tâ m chip đươ c ba o vê chă t che. 2. Kê tư nga y a p du ng the eat, ca c qui đi nh phu va ca c điê u kiê n kha c vê giâ y phe p cư tru se không co n đươ c in lên mô t tâ m nha n riêng biê t đê da n va o hô chiê u như trươ c kia, ma se đươ c trư trong tâ m chip cu a the eat va đươ c in lên mô t tơ giâ y phu. Tơ giâ y phu na y se giao tâ n tay ông ba cu ng vơ i the eat.! Quan tro ng: Chi co ca c cơ quan cao câ p co quyê n ha n, vi du như ca nh sa t va ha i quan mơ i co thê xem đươ c như ng qui đi nh phu na y. 3. Mô t phương tiê n mơ i la Xa c minh danh ta nh trư c tuyê n, co n go i la chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n. Vơ i chư c năng na y ông ba co thê tư đăng ky va chư ng minh danh ta nh trên ma ng hoă c ta i ca c ma y tư đô ng mô t ca ch an toa n va minh ba ch. Khi sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n Ông Ba tin chă c ră ng ngươ i đô i thoa i trên ma ng chi nh thư c la ngươ i đa cho Ông Ba biê t danh ta nh. Qua chư c năng na y ca c dư liê u ca nhân cu a ông ba se đươ c ba o vê tô t hơn.! Quan tro ng: Ông ba co thê tư quyê t đi nh cho n ca c dư liê u ca nhân đê truyê n thông đi. 4. Chư c năng chư ky mơ i co y nghi a tương tư như mô t chư ky do chi nh tay Ông Ba ky. Vơ i chư ky na y ông ba co thê dê da ng va tiê n lơ i ky tên va o ca c hơ p đô ng hoă c đơn tư trên ma ng ma thông thươ ng chi hiê u lư c pha p ly dươ i hi nh thư c văn ba n. Ca c giai đoa n in ra giâ y đê tâ n tay ky tên va sau đo gơ i bưu điê n se không câ n thiê t nư a. Tâ m chip cu a the eat lưu trư như ng dư liê u gi? Tâ m chip lưu trư thêm bă ng ky thuâ t sô ca c dư liê u đa in trên the eat (như (ca c) tên, ho, đi a chi ). Ngoa i ra tâ m chip co n lưu trư ca c dư liê u sinh ho c (ca c dâ u ngo n tay va tâ m a nh) va nê u co ca c qui đi nh phu (ca c điê u kiê n). 6

7 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay Tâ m a nh se đươ c in lên trên the eat va đươ c lưu trư bă ng ky thuâ t điê n tư trong tâ m chip. Tâ m a nh pha i đa p ư ng ca c điê u kiê n sau đây: Tâ m a nh pha i đươ c chu p trong thơ i gian gâ n đây nhâ t. Gương mă t pha i ơ chi nh giư a tâ m a nh va không đươ c che đê dê da ng nhâ n diê n. (chu p trư c diê n, không chu p nghiêng) Đô i khăn che đâ u, nhưng không che mă t, vi ly do tôn gia o đươ c châ p nhâ n. Đôi mă t pha i mơ va đươ c nhi n thâ y ro ra ng. Như ng trươ ng hơ p ngoa i lê vi du vi ly do y tê co thê đươ c châ p nhâ n.! Ca c thông tin kha c vê như ng yêu câ u vê tâ m a nh đươ c phô biê n trên ma ng: Đô i vơ i tâ t ca ngươ i nươ c ngoa i tư 6 tuô i trơ lên va không pha i la công dân ca c nươ c tha nh viên cu a EU thi hai dâ u ngo n tay bă t buô t pha i đươ c lưu trư trong tâ m chip. Do đo se tăng thêm mô i liên hê giư a chu nhân the eat va the eat va chô ng sư la m du ng. 7

8 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay Ca c dâ u ngo n tay đươ c lưu trư da i ha n bên ngoa i the eat? Ca c dâ u ngo n tay chi đươ c lưu trư ta i sơ ngoa i kiê u cho đê n khi Ông Ba đê n lâ y the eat. Sau đo pha i xo a mâ t hă n không phu c hô i đươ c ca c dư liê u na y. Kê ca nha in liên bang, nơi sa n xuâ t the eat, cu ng không lưu trư ca c dư liê u cu a Ông Ba. Luâ t pha p không co y đi nh tha nh lâ p mô t ngân ha ng dư liê u liên bang. Ai đươ c phe p xem đo c tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay đa đươ c lưu trư trên tâ m chip cu a the eat? Đê xa c minh ti nh trung thư c cu a the eat va nhâ n diê n chu nhân the eat chi co ca c cơ quan cao câ p như ca nh sa t hoă c sơ ngoa i kiê u mơ i đươ c phe p xem đo c tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay. Va đê thư c hiê n viê c na y thi cơ quan na y pha i co trong tay the eat. Không thê xem đo c the eat qua ma ng. Tâ t ca thông tin va qua tri nh truyê n thông cu a the eat đê u đươ c ba o vê bă ng ca c phương pha p ma ho a đa đa t thư tha ch va đươ c quô c tê công nhâ n. Mô t hê thô ng xâm nhâ p, căn cư trên quyê n ha n do cha nh quyê n ban câ p, qui đi nh ai đươ c phe p xem đo c, va xem đo c ca c dư liê u ca nhân na o trên the eat. La m ca ch na o đê lâ y dâ u ca c ngo n tay? Ky thuâ t điê n tư đê lâ y dâ u ca c ngo n tay đươ c thư c hiê n bă ng ma y ra khi nô p đơn ta i sơ ngoa i kiê u. Hoa n toa n không câ n đê n mư c in. Bi nh thươ ng pha i lâ y dâ u 3 lâ n cho mô i ngo n tay. Chi co dâ u ngo n tay ro nhâ t se đươ c lưu trư. Ca c ngo n tay na o se đươ c lâ y dâ u? Trên nguyên tă c thi hai ngo n tay tro đươ c lâ y dâ u đê lưu trư trong the eat. Nê u câ n thiê t, cu ng co thê sư du ng ca c ngo n tay kha c, ngoa i trư ngo n tay u t. 8

9 Ca c qui đi nh phu (Ca c điê u kiê n) 3 Ca c qui đi nh phu (Ca c điê u kiê n) Ca c qui đi nh phu (ca c điê u kiê n) nê u co se đươ c lưu trư trong tâ m chip va đươ c in ra trên mô t tơ giâ y phu. Trên the eat se co in do ng ghi chu xem tơ giâ y phu. Nê u ca c qui đi nh phu thay đô i se đươ c câ p mô t tơ giâ y phu mơ i va ca c dư liê u mơ i na y la i đươ c sư a đô i trên tâ m chip. Không câ n thiê t pha i đô i mơ i the eat.! Quan tro ng: Chi co ca c cơ quan cao câ p, vi du như ca nh sa t va ha i quan mơ i co thê xem đo c đươ c như ng qui đi nh phu na y. Va đê xem đo c thi câ n pha i co the eat trong tay. Không thê xem đo c the eat qua ma ng. 9

10 Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n 4 Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n la gi? Vơ i sô bi mâ t co 6 sô Ông Ba co thê du ng chư c năng mơ i na y đê chư ng minh danh ta nh qua ma ng bâ t cư la Ông Ba đang ơ đâu, nê u ma ng hoă c ma y tư đô ng cu ng cung câ p di ch vu na y. Mua să m qua ma ng, ba o hiê m, ngân ha ng, ca c nha cung câ p di ch vu hoă c ca c ma ng lươ i xa hô i, kê ca cơ quan cha nh phu va ca c công sơ cu ng se tăng cươ ng cung câ p ca c di ch vu na y trong tương lai. Qua đo Ông Ba co thê vi du như ky hơ p đô ng ba o hiê m ôtô, hoă c thư c hiê n ca c công viê c pha i đê n cơ quan cha nh phu, vi du như đăng ky ôtô, vơ i the eat qua ma ng mô t ca ch dê da ng. Ca c công viê c mâ t thơ i gian như điê n đơn, đê n cơ quan hoă c đưa va o ma y ca c dư liê u ca nhân se không câ n thiê t nư a. Ai co thê sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n mơ i? Ca c ca nhân tư 16 tuô i trơ lên mơ i co thê sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n. Sư du ng theo nguyên tă c tư nguyê n. Ông Ba tư quyê t đi nh co muô n sư du ng chư c năng na y hay không. Nê u co yêu câ u thi chư c năng na y đê u co thê mơ tă t mo i lu c. La m ca ch na o sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n? Đê co thê chư ng minh danh ta nh vơ i the eat trên ma ng thi chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n câ n pha i đươ c mơ lên. Ma y đo c the va phâ n mê m đo c the : Đê sư du ng vơ i ma y ti nh ba n/ma y ti nh câ m tay Ông Ba câ n co mô t ma y đo c the (ma y đo c the thi ch hơ p co ba n trong ca c cư a ha ng) va mô t chương tri nh phâ n mê m đo c the tên la AusweisApp đê liên kê t the eat vơ i ma y ti nh. Chương tri nh phâ n mê m na y co thê ta i xuô ng tư trang web La thư PIN: Sau khi đa nô p đơn xin câ p the eat thi Ông Ba se nhâ n qua bưu điê n mô t la thư ta m go i la "la thư PIN". Trong la thư na y co mô t sô bi mâ t (PIN) vơ i 5 con sô, mô t sô gia i kho a the (PUK) vơ i 10 con sô va mô t mâ t hiê u kho a the. 10

11 Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n PIN (sô bi mâ t):! Quan tro ng: Sau khi nhâ n the eat, sô bi mâ t PIN vơ i 5 con sô la PIN vâ n ta i va pha i đươ c thay thê bă ng sô PIN vơ i 6 con sô cu a riêng ông ba. Ông ba co thê thư c hiê n công viê c na y ta i nha vơ i ma y đo c the hoă c ta i sơ ngoa i kiê u ta i đi a phương. Sô PIN co thê đươ c thay thê nhiê u lâ n không ha n đi nh bă ng mô t sô mơ i. Mô i lâ n sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n thi Ông Ba pha i đưa va o ma y sô PIN vơ i 6 con sô cu a riêng Ông Ba. PUK (sô gia i kho a): Nê u đưa va o ma y sô PIN không chi nh xa c 3 lâ n thi se bi kho a the. Sô PUK đươ c sư du ng đê gia i kho a the. Mâ t hiê u kho a the : Nê u the bi mâ t că p hoă c thâ t la c thi Ông Ba pha i yêu câ u kho a la i chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n. Đê thư c hiê n điê u na y Ông Ba đo c mâ t hiê u kho a the cho nhân viên đô i thoa i qua sô điê n thoa i khâ n hoă c sơ ngoa i kiê u. Ba o vê ca c thông tin: Đư ng bao giơ ghi che p sô bi mâ t, sô gia i kho a va mâ t hiê u kho a the lên trên the eat va cu ng đư ng câ t giư chung sô PIN vơ i the eat. Biê t hiê u la gi? Vơ i the eat Ông Ba co thê chư ng minh danh ta nh vi du trong ma ng lươ i xa hô i trên ma ng ma không câ n pha i tiê t lô ca c dư liê u ca nhân. The eat se ta o ra mô t ma hiê u đă c biê t (biê t hiê u) phu thuô c va o nha cung câ p di ch vu đê Ông Ba vơ i tư ca ch la ngươ i sư du ng co thê tư nhâ n diê n mi nh, va biê t hiê u na y không tiê t lô ca c dư liê u ca nhân cu a Ông Ba. Cu ng vơ i sô PIN vơ i 6 con sô ca nhân thi phương thư c na y cu ng đơn gia n như la ca ch đăng nhâ p log-in, nhưng chă c chă n an toa n hơn. Xa c minh tuô i va nơi cư tru la gi? Mô t va i nha cung câ p di ch vu ma ng chi câ n chi tiê t vê tuô i ta c hoă c nơi cư ngu cu a kha ch ha ng. Đê đa p ư ng yêu câ u na y trên the eat co ca i să n chư c năng kiê m duyê t tuô i va nơi cư ngu. Đê kiê m duyê t tuô i ta c thi the eat không truyê n đi thông tin toa n bô vê nga y tha ng năm sinh, ma chi cho biê t la chu nhân the eat đa hay không tro n sô tuô i (vi du 16 tuô i) câ n biê t. Lu c kiê m tra nơi cư tru thi chi duyê t xem ngươ i sư du ng co đăng ky thươ ng tru trong đi a phương hoă c tiê u bang đu ng như ngươ i na y đa thông ba o không. Ca hai chư c năng na y co mu c đi ch tiê t kiê m dư liê u va ba o đa m ră ng chi thâ t sư đưa ra như ng thông tin câ n thiê t va bă t buô c. 11

12 Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n Sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n qua vi du mua să m trên ma ng Ông Ba cho n mua mô t sa n phâ m cu a mô t ngươ i ba n ha ng trên ma ng. Ngươ i ba n ha ng trên ma ng câ n ho, tên va đi a chi cu a Ông Ba đê ky hơ p đô ng, đê viê t ho a đơn thanh toa n va đê gơ i ha ng. Như ng thông tin na y co thê đươ c truyê n đi vơ i chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n. Trươ c khi truyê n ca c dư liê u đi thi ngươ i ba n ha ng trên ma ng pha i tri nh ba o vơ i the eat cu a Ông Ba mô t giâ y chư ng nhâ n quyê n ha n. Giâ y chư ng nhâ n na y cu a ngươ i ba n ha ng trên ma ng se đươ c the eat kiê m duyê t. Hê thô ng cu a ngươ i ba n ha ng trên ma ng kiê m duyê t xem the eat cu a Ông Ba co n hiê u lư c không va co bi kho a the không. Trong mô t cư a sô cho n lư a Ông Ba co thê đa nh dâ u x đê cho n, va nê u câ n thiê t đê ha n chê, ca c dư liê u câ n truyê n đi. Ông Ba ta n tha nh cho truyê n đi ca c dư liê u cu a mi nh bă ng ca ch đưa va o ma y sô PIN vơ i 6 con sô ca nhân. Ca c dư liê u đa đươ c châ p nhâ n cho truyê n đi se đươ c ma ho a va truyê n đê n ngươ i ba n ha ng trên ma ng. Cu ng vơ i mô t "giâ y cam đoan y muô n" riêng biê t thi sau đo hơ p đô ng mua mơ i co hiê u lư c đa ky kê t.! Quan tro ng: Trong như ng nga y să p tơ i khi đê n lâ y the eat thi Ông Ba se đươ c ho i y kiê n co hay không muô n sư du ng chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n. Tu y thuô c va o quyê t đi nh cu a Ông Ba ma chư c năng na y trên the eat điê n tư cu a Ông Ba se đươ c mơ hoă c tă t. Nê u sau na y Ông Ba thay đô i quyê t đi nh thi mo i lu c Ông Ba đê u co thê đê n sơ ngoa i kiê u ta i đi a phương đê yêu câ u mơ hoă c tă t chư c năng na y. 12

13 Chư ky điê n tư 5 Chư ky điê n tư The eat đa co ca i să n chư c năng cho chư ky điê n tư hơ p pha p (QES), co n go i la chư c năng chư ky. Chi co tư ba n thân Ông Ba mơ i co thê mơ chư c năng chư ky na y. Chư c năng chư ky hoa t đô ng như thê na o? Vơ i chư c năng chư ky Ông Ba co thê ky tên co hiê u lư c pha p ly va o trong ca c vi du như hơ p đô ng bă ng ky thuâ t sô trên ma ng. Qua phương ca ch na y thi chư ky tâ n tay se đươ c thay thê bă ng mô t văn ba n go i la giâ y chư ng nhâ n chư ky. Vơ i chư ky điê n tư thi ngươ i tiê p nhâ n văn ba n (ca c đô i ta c hơ p đô ng) co thê nhâ n biê t ră ng văn ba n na y co hay không bi sư a đô i sau khi đa đươ c ky tên bă ng ky thuâ t sô. The eat đa co să n chư c năng đê sư du ng chư ky bă ng ky thuâ t sô. Đê sư du ng chư c năng ky tên điê n tư thi chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n pha i đươ c mơ lên. Câ n pha i la m gi đê co thê sư du ng chư c năng chư ky? Mô i ngươ i sư du ng the eat đê u co thê sư du ng chư c năng chư ky nê u muô n. Va như thê thi ngươ i chu nhân the pha i mua mô t giâ y chư ng nhâ n chư ky đă c biê t va ma y đo c the đa du ng. Phi tô n cho giâ y chư ng nhâ n na y va ma y đo c the tu y thuô c va o nha cung câ p di ch vu. Chư ng nhâ n chư ky : Giâ y chư ng nhâ n chư ky co thê mua ta i mô t nha cung câ p di ch vu chư ky (co n go i la nha cung di ch vu chư ng nhâ n). Mô t danh sa ch ca c nha cung câ p di ch vu chư ng nhâ n đươ c phô biê n trên trang web cu a cơ quan ma ng liên mang (Bundesnetzagentur) ( ta i đê mu c Akkreditierte ZDA. Ông Ba pha i ca i đă t giâ y chư ng nhâ n chư ky va o the eat cu a mi nh. 13

14 Chư ky điê n tư Sô PIN cu a chư ky : Đê sư du ng chư c năng chư ky thi Ông Ba câ n co mô t sô PIN da nh riêng cho chư ky, va tư đưa va o sô PIN na y va o ma y khi muô n sư du ng giâ y chư ng nhâ n chư ky na y. Ma y đo c the đa năng: Ông Ba câ n mô t ma y đo c the đa năng co PIN-Pad va ma n hi nh thi ch hơ p đê nô i kê t vơ i ca c the pha t so ng. Ha y đo c tơ hươ ng dâ n sư du ng phâ n mê m cu a ma y đo c the. 14

15 Như ng ư ng du ng mơ i cho giâ y phe p cư tru cu a Ông Ba 6 Như ng ư ng du ng mơ i cho giâ y phe p cư tru cu a Ông Ba Ca c pha m vi ư ng du ng cu a chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n Đăng ky trên ma ng: Lâ n đâ u tiên đăng ky va o mô t di ch vu trên ma ng thi thông thươ ng ngươ i sư du ng se đươ c ho i vê ca c dư liê u ca nhân. Co thê la tên, va trong mô t va i trươ ng hơ p cu ng co thê toa n bô đi a chi. Như ng dư liê u na y co thê đươ c truyê n đi chi nh xa c va nhanh cho ng khi sư du ng the eat. Nhâ n diê n ta i ca c ma y tư đô ng: Trong tương lai ca c ma y ba n ha ng tư đô ng va ca c ma y thông tin tư đô ng cu ng se tăng cươ ng ca c di ch vu tư đô ng hoa. Ta i ca c ma y tư đô ng na y Ông Ba cu ng co thê chư ng minh danh ta nh mô t ca ch đơn gia n va nhanh cho ng. Đăng nhâ p bằ ng biê t hiê u: Không bă t buô c pha i truyê n đi ca c dư liê u ca nhân mô i lâ n đăng nhâ p va o ma ng. Tuy nhiên se hư u i ch nê u nha cung câ p di ch vu nhâ n biê t la i ngươ i kha ch ha ng đa sư du ng qua di ch vu, vi du đa đăng ky trươ c đo. Trong trươ ng hơ p na y thi the eat se ta o ra mô t biê t hiê u. Ky tên trên ma ng: Vơ i chư c năng chư ky Ông Ba co thê ky ca c hơ p đô ng trên ma ng mô t ca ch an toa n. Xa c minh tuô i hoă c nơi cư tru : Mô t sô di ch vu chi da nh riêng cho ngươ i sư du ng đa đa t mô t sô tuô i ta c nhâ t đi nh hoă c co đăng ky cư tru ta i mô t đi a phương nhâ t đi nh. The eat co thê xa c nhâ n tuô i ta c hoă c nơi cư tru ma không tiê t lô thêm ca c dư liê u kha c. Chi truyê n đi câu tra lơ i Co hoă c không. Điê n tư đô ng va o ca c mẫ u đơn: Công viê c điê n va o ca c mâ u đơn trên ma ng thươ ng tô n nhiê u công sư c. Dê dâ n đê n ghi che p nhâ m lâ n vê ho tên hoă c đi a chi. Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n se hô trơ sư tiê p nhâ n ca c dư liê u na y tư the eat. Ca c mẫ u đơn cu a ca c cơ quan ha nh cha nh: Trong tương lai ca c công sơ cu ng tăng cươ ng di ch vu trên ma ng (vi du như nô p ba ng khai thuê điê n tư ). Cho di ch vu na y thi tông ti ch cu a ngươ i sư du ng câ n pha i đươ c chư ng minh. Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n co thê nhâ n la nh công viê c na y. 15

16 An toa n dư liê u 7 An toa n dư liê u Ca c dư liê u na o se đươ c truyê n đi vơ i the eat? Khi đưa va o ma y sô PIN cu a the Ông Ba co thê truyê n đi ca c dư liê u sau đây: Ho va tên, ho c vi, nê u co Quô c gia câ p the Xa c minh tuô i va nơi cư tru Nga y tha ng năm sinh va nơi sinh Đi a chi Loa i văn ba n Biê t hiê u Quyê n cu a Ông Ba - tư quyê t đi nh dư liê u truyê n đi Ông Ba vơ i tư ca ch la chu nhân the eat luôn luôn la ngươ i co quyê t đi nh cuô i cu ng vê loa i dư liê u câ n truyê n đi. Thơ i ha n hiê u lư c cu a the eat se luôn luôn đươ c truyê n đi. Va kê ca đă c điê m kho a the. Đă c điê m na y cho biê t the eat cu a Ông Ba co bi kho a hay không. Như ng dư liê u cu a tôi co đươ c an toa n không? Co! Ca c dư liê u ca nhân cu a Ông Ba co n an toa n hơn ca khi Ông Ba lên ma ng ma không du ng the eat đê mua să m hoă c tham gia ca c ma ng lươ i. Ca c chư c năng mơ i cu a the ba o vê ca c dư liê u ca nhân cu a Ông Ba. Chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n kiê m duyê t xem nha cung câ p di ch vu trên ma ng co đi ch thư c như ngươ i na y đa cho biê t danh ta nh. Ca c dư liê u co an toa n chô ng la i ca c tên trô m dư liê u ma ng lu c truyê n đi không? Mô i lâ n truyê n đi thi ca c dư liê u cu a Ông Ba se đươ c ma ho a. Tâ t ca thông tin va qua tri nh truyê n thông đê u đươ c ba o vê bơ i ca c phương thư c ma ho a đa đa t thư tha ch va đươ c quô c tê công nhâ n. Mô i nha cung câ p di ch vu sư du ng the eat pha i đê đơn lên cơ quan câ p giâ y chư ng nhâ n quyê n ha n (VfB) đê xin mô t giâ y chư ng nhâ n quyê n ha n do cha nh quyê n câ p. Dư a va o ca c quy đi nh nghiêm khă c, cơ quan câ p giâ y chư ng nhâ n quyê n ha n se kiê m duyê t ca c dư liê u bă t buô t va câ n thiê t cho nha cung câ p di ch vu, va chi câ p quyê n ha n cho ca c dư liê u na y. 16

17 Pha i la m gi khi bi mâ t că p va thâ t la c? 8 Pha i la m gi khi bi mâ t că p va thâ t la c the? La m ca ch na o đê yêu câ u kho a ca c chư c năng điê n tư khi tôi thâ t la c the eat hoă c the eat bi mâ t că p? Ông Ba co thê go i sô điê n thoa i khâ n (3,9 xu/phu t tư điê n thoa i tươ ng nươ c Đư c, tô i đa 42 xu/phu t tư điê n thoa i di đô ng - cu ng co thê go i tư nươ c ngoa i) đê yêu câ u kho a the. Ông Ba se đươ c ho i vê ho, tên, nga y tha ng năm sinh va mâ t hiê u kho a the. Như thê, ngoa i trư Ông Ba ra không ai co thê yêu câ u kho a the eat cu a Ông Ba đươ c. Trong trươ ng hơ p na y thi sơ ngoa i kiê u phu tra ch Ông Ba se đươ c thông ba o vê sư thâ t la c the eat. Ngoa i ra Ông Ba cu ng co thê trư c tiê p liên hê sơ ngoa i kiê u đê khai ba o trươ ng hơ p thâ t la c the eat. La m gi vơ i chư c năng chư ky nê u tôi bi thâ t la c the eat? Ông Ba pha i lâ p tư c khai ba o cho nha cung câ p di ch vu chư ky va yêu câ u kho a chư c năng chư ky. Chư c năng chư ky se không tư đô ng kho a, ngay ca khi Ông Ba đa khai ba o vơ i sơ ngoa i kiê u vê viê c thâ t la c the eat. Ông Ba pha i liên hê nha cung câ p di ch vu chư ky đê yêu câ u kho a chư c năng chư ky. 17

18 Điê u gi xa y ra, khi... 9 Điê u gi xa y ra, khi...?... tôi đưa va o ma y không chi nh xa c sô PIN? Sau khi đưa va o ma y không đu ng 2 lâ n thi chương tri nh phâ n mê m se yêu câ u Ông Ba đưa va o ma y sô đăng nhâ p (Zugangsnummer). Sô đăng nhâ p đươ c in trên mă t trươ c cu a the eat cu a Ông Ba. Sau khi đưa va o ma y không đu ng 3 lâ n thi chư c năng trư c tuyê n se bi kho a vi ly do an toa n. Trong trươ ng hơ p na y thi Ông Ba co thê sư du ng sô gia i kho a (PUK) đê co thê sư du ng ca c chư c năng cu a the. Sô PUK co thê sư du ng đươ c 10 lâ n.... tôi không nhơ sô PIN? Sô PIN co thê đươ c ta o mơ i ta i bâ t cư sơ ngoa i kiê u na o. Trong trươ ng hơ p na y Ông Ba pha i câ m theo the eat cu a mi nh.... tôi chuyê n nơi cư tru? Trong trươ ng hơ p na y Ông Ba pha i đê n cơ quan phu tra ch vâ n đê chuyê n nơi cư tru (sơ ngoa i kiê u hoă c sơ đăng ky cư tru ) ta i đi a phương cu a chô cư tru mơ i. Cơ quan na y se sư a đô i đi a chi trong tâ m Chip va trên bê mă t cu a the eat.... hô chiê u cu a tôi hê t hiê u lư c? Ha y đê đơn ki p thơ i đê xin gia ha n hô chiê u. Thơ i ha n hiê u lư c cu a the eat chi đươ c phe p tru ng vơ i thơ i ha n hiê u lư c cu a hô chiê u.... tôi thay đô i y va sau đo la i muô n yêu câ u mơ hoă c tă t chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n? Bâ t cư lu c na o Ông Ba cu ng co thê yêu câ u sơ ngoa i kiê u mơ hoă c tă t chư c năng nhâ n diê n trư c tuyê n nê u the eat co n hiê u lư c. 18

19 Chu ng tôi luôn să n sa ng phu c vu! 10 Chu ng tôi luôn să n sa ng phu c vu! - Sơ ngoa i kiê u ta i đi a phương - Sơ ngoa i kiê u ta i đi a phương la cơ quan nhâ n đơn xin câ p giâ y phe p cư tru ca c loa i. Chi tiê t vê thu tu c nô p đơn co thê ho i ta i cơ quan phu tra ch ta i đi a phương.! Ông Ba cu ng co thê go i điê n thoa i cho di ch vu dân sư (Bürgerservice) đê biê t thêm chi tiê t. Di ch vu dân sư co sô điê n thoa i , tư thư 2 đê n thư 6 giơ ha nh cha nh tư 7:00 đê n 20:00 giơ. (3,9 xu/phu t tư ma y tươ ng, tư ma y di đô ng tô i đa 42 xu/phu t, co thê go i điê n thoa i tư nươ c ngoa i). - Ca c thông tin trên ma ng - Ông Ba co thê đo c trang web đê xem la i to m tă t cu a tâ t ca thông tin. Trong đê mu c trơ giu p se co ca c câu tra lơ i cho ca c thă c mă c quan tro ng. Trên ma ng cu ng co ca c hươ ng dâ n vi du như vê ca c nha cung câ p di ch vu chư ky hoă c đê ta i xuô ng chương tri nh phâ n mê m AusweisApp. Ca c chư viêt tă t eat PIN PUK QES VfB elektronischer Aufenthaltstitel (Giâ y phe p cư tru điê n tư ) Personal Identification Number (Sô nhâ n diê n ca nhân) Personal Unblocking Key (Sô gia i kho a ca nhân) Qualifizierte elektronische Signatur (Chư ky điê n tư hơ p pha p) Vergabestelle für Berechtigungszertifikate (Cơ quan câ p chư ng nhâ n quyê n ha n) 19

20 Chi u tra ch nhiê m pha p ly Nha xuâ t ba n va ban biên tâ p: Cu c Liên Bang Di Tru va Ty Na n, Ban 230 Bô Nô i Vu Liên Bang, Ban M I 6 va Ban IT 4 Nga y xuâ t ba n: Tha ng 2 năm 2011 Nha in: Bonifatius GmbH Paderborn Thiê t kê : Cu c Liên Bang Di Tru va Ty Na n, Gertraude Wichtrey Claudia Sundelin

Citibank Credit Card Terms and Conditions.

Citibank Credit Card Terms and Conditions. Có hi u l c t ngày 02 tháng 06 n m 2014 Citibank Credit Card Terms and Conditions. Effective 02 June 2014 Trân tr ng c m n Quý khách đã l a ch n s d ng Th Tín d ng Citibank. Vi c đ c và hi u các Đi u kho

More information

Pivot Table. Excel Ptm0412. Biên soạn:

Pivot Table. Excel Ptm0412. Biên soạn: Pivot Table Excel 2003 Biên soạn: Ptm0412 LỜI NÓI ĐẦU PivotTable là một công cụ rất mạnh của Excel, từ Office 97 đã có hiện diện của PivotTable rồi. Trải qua các phiên bản khác nhau của MSOffice, công

More information

LIST OF BAO VIET INSURANCE S DIRECT BILLING NETWORK

LIST OF BAO VIET INSURANCE S DIRECT BILLING NETWORK LIST OF BAO VIET INSURANCE S DIRECT BILLING NETWORK Ha i 3 4 5 Hanoi Medical University Hospital * Add: Ton That Tung, Dong Da Dist., Hanoi Tel: (04) 3 853 798 ex:483 Fax: (04) 3 5748 69 Hong Ngoc Hospital

More information

PHAT TRIEN TAI CHINH VI MO Of KHU VITC NONG MMlh N01S THOi 1 ~

PHAT TRIEN TAI CHINH VI MO Of KHU VITC NONG MMlh N01S THOi 1 ~ Chu bien: TS. NGUYiN KIM ANH PHAT TRIEN TAI CHINH VI MO Of KHU VITC NONG MMlh N01S THOi 1 ~ IN THE AGRICULTURAL AND RURAL AREAS OF VIETNAM B 376792 NHA XUAT BAN THONG KE HANOI-2010 MUC LUC LQI NOIOAU 3

More information

HEALTH, INSURANCE, & YOU: New Options For Health Insurance. Presented by SEIU Local 521

HEALTH, INSURANCE, & YOU: New Options For Health Insurance. Presented by SEIU Local 521 HEALTH, INSURANCE, & YOU: New Options For Health Insurance Presented by SEIU Local 521 The Affordable Care Act Federal law that changes our health care system: Ensures that health insurance is: 1. High

More information

ITALS IN HO CHI MINH CITY AND SOUTHERN PROVINCES

ITALS IN HO CHI MINH CITY AND SOUTHERN PROVINCES ITALS IN HO CHI MINH CITY AND SOUTHERN PROVINCES NAME Address Tel. No. Ho Chi Minh City (Area code: 08) Police 113 Fire Brigade 114 Ambulance 115 HCMC's Ambulance Centre 08 3863 9139/40/41/42 Ambulance

More information

Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam

Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 28 (2012) 64-73 Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam Can Anh Tuan 1, *, Hoang

More information

II. PRIMARY EMPLOYER INFORMATION 3. Employer Business Name 4. Federal Employer ID Number. 6. Employer Business Type 7. Six-Digit NAICS Codes

II. PRIMARY EMPLOYER INFORMATION 3. Employer Business Name 4. Federal Employer ID Number. 6. Employer Business Type 7. Six-Digit NAICS Codes Texas Department of Insurance Division of Workers Compensation 7551 Metro Center Drive, Suite 100 MS-96 Austin, TX 78744-1645 (800) 372-7713 phone (512) 804-4146 fax Employer Notice of No Coverage or Termination

More information

Certificate IV in Business Business Administration

Certificate IV in Business Business Administration Theory Assessment BSBMKG413A Certificate IV in Business Business Administration INSTRUCTOR: INSTRUCTOR S EMAIL: National Code: Unit of Competence: DR. NGHIA TRONG NGUYEN nghiaphd@gmail.com (DBA12 A1 Class)

More information

Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT 2003 Mục Lục PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG MICROSOFT PROJECT 1 1. Mục

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Tự học Microsoft Excel 2010

Tự học Microsoft Excel 2010 Tự học Microsoft Excel 2010 Trang 1 Mục lục Excel 2010 I. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG MICROSOFT EXCEL 2010... 8 Chức năng Backstage View... 8 Thêm tính năng Sparkline... 9 Tính năng Slicers... 10 Định dạng dữ

More information

FARMERS PARTICIPATION IN RICE VARIETY SELECTION

FARMERS PARTICIPATION IN RICE VARIETY SELECTION Omonrice 15: 159-163 (2007) FARMERS PARTICIPATION IN RICE VARIETY SELECTION Truong Thi Ngoc Chi 1, Phan Van Liem 1 and Thelma Paris 2 1 Cuu Long Delta Rice Research Institute, Can Tho, Vietnam 2 International

More information

All you need to know about the electronic residence permit (eat)

All you need to know about the electronic residence permit (eat) All you need to know about the electronic residence permit (eat) www.bamf.de/eaufenthaltstitel Contents Contents 1 The electronic residence permit 5 2 Photo and fingerprints 7 3 Additional provisions

More information

LIST OF HOSPITALS/FAMILY MEDICAL CENTRES Last updated: October 2014 ORGANISATION ADDRESS REMARKS

LIST OF HOSPITALS/FAMILY MEDICAL CENTRES Last updated: October 2014 ORGANISATION ADDRESS REMARKS LIST OF HOSPITALS/FAMILY MEDICAL CENTRES Last updated: October 2014 Please note that this list is provided for the information of Australian travellers and those needing medical assistance in Vietnam.

More information

CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010

CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 [Type text] CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 1. Làm quen Outlook 2010 a. Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ một nơi Bạn có thể dễ dàng quản lý e-mail từ hộp thư nhiều. Đồng bộ hóa các loại email của

More information

C1 Tổng quan về SharePoint 2010

C1 Tổng quan về SharePoint 2010 SharePoint 2010 1 C1 Tổng quan về SharePoint 2010 SharePoint là gì? SharePoint là một nền tảng (Platform) của việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên nền Web. SharePoint

More information

Space Technology Institute, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam

Space Technology Institute, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam Estimation of biomass for calculating carbon storage and CO 2 sequestration using remote sensing technology in Yok Don National Park, Central Highlands of Vietnam Ước lượng sinh khối cho tính toán lượng

More information

Vietnamese Student Fulbrighters ( by year)

Vietnamese Student Fulbrighters ( by year) Vietnamese Student Fulbrighters ( by year) Le Thi Van Hue Tufts University Urban & Environmental Policy 92 Le Quoc Hung University of Minnesota Public Administration 92 Luong Thi Quynh Huong University

More information

YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA

YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA Supplementary requirement for accreditation in the field of chemical testing

More information

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP COMMUNICATION SKILLS MSMH: DC117DV01

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP COMMUNICATION SKILLS MSMH: DC117DV01 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP COMMUNICATION SKILLS MSMH: DC117DV01 A. Quy cách môn học Quy cách bao gồm các thông số sau: Tên môn học: Kỹ năng giao tiếp Mã số môn học (MSMH): DC117DV01 Tổng số tiết:

More information

Vietnamese Student Fulbrighters (by year)

Vietnamese Student Fulbrighters (by year) Vietnamese Student Fulbrighters (by year) 1 Le Thi Van Hue Tufts University Urban & Environmental Policy 92 2 Le Quoc Hung University of Minnesota Public Administration 92 3 Luong Thi Quynh Huong University

More information

Holy Trinity Times Faith, Hope and Love

Holy Trinity Times Faith, Hope and Love HOLY TRINITY PRIMARY AND ELC 18-20 THEODORE E STREET, ET, CURTIN Holy Trinity Times Faith, Hope and Love I have come so that they may have life and have it to the full John 10:10 Term 4, Week 4 5 November,

More information

TIỀM NĂNG TẠO VIỆC LÀM XANH Ở VIỆT NAM THE POTENTIAL FOR CREATING GREEN JOBS IN VIETNAM

TIỀM NĂNG TẠO VIỆC LÀM XANH Ở VIỆT NAM THE POTENTIAL FOR CREATING GREEN JOBS IN VIETNAM VIỆN NC QUẢN LÝ KINH TẾ TW TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ TIỀM NĂNG TẠO VIỆC LÀM XANH Ở VIỆT NAM THE POTENTIAL FOR CREATING GREEN JOBS IN VIETNAM SỐ 9 2012 CIEM, Trung tâm Thông tin Tư

More information

Golden Casket Lottery Corporation Limited ABN

Golden Casket Lottery Corporation Limited ABN Golden Casket Lottery Corporation Limited ABN 27 078 785 449 131 868 goldencasket.com Tattersall s Sweeps Pty Ltd ABN 99 081 925 662 Tatts NT Lotteries Pty Ltd ABN 18 146 244 984 131 868 tatts.com New

More information

20. Shalala. AceKaraoke.com 1-888-784-3384 Vietnamese Karaoke DVD Catalog June, 2002

20. Shalala. AceKaraoke.com 1-888-784-3384 Vietnamese Karaoke DVD Catalog June, 2002 0 GIO ROI - TROI XANH VOI XANH CO KARAOKE DVD 18 ID: SHAMGR18VK Price: $18.95 1. Truc Nguyen - Khong Gio Roi / Troi Sanh Voi Sanh Co 2. Mong Thy - Canh Cong Rau Dang 3. Truc Quyen - Gio Nayanh O Dau 4.

More information

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN. (Dùng cho sinh viên khóa 59) Sinh viên:... Mã sinh viên:...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN. (Dùng cho sinh viên khóa 59) Sinh viên:... Mã sinh viên:... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN (Dùng cho sinh viên khóa 59) Sinh viên:... Mã sinh viên:... 1 2 KẾ HOẠCH HỌC TẬP Năm học 2014-2015 - Ngày đầu tuần

More information

Chirang I QUY DINH CHUNG

Chirang I QUY DINH CHUNG LIEN HIEP CAC HQIKHOA HQC VA KY THUAT VI$T NAM C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Poc Igp - Ty do - Hanh phuc QUY OINH THANH LAP, QUAN LY VA GIAI THE CAC TO CHlTC KHOA HQC VA CONG NGHE TR^TC THU0C (Ban

More information

LIST OF CLINICS AND HOSPITALS

LIST OF CLINICS AND HOSPITALS LIST OF CLINICS AND HOSPITALS The following is a list of both international and Vietnamese clinics and hospitals in Ho Chi Minh City and in the provinces. The list is by no means exclusive. Many of the

More information

FULBRIGHT VIETNAMESE STUDENTS TO THE U.S. (1992-2015)

FULBRIGHT VIETNAMESE STUDENTS TO THE U.S. (1992-2015) FULBRIGHT VIETNAMESE STUDENTS TO THE U.S. (1992-2015) 1 Le Thi Van Hue Tufts University Urban & Environmental Policy 92 2 Le Quoc Hung University of Minnesota Public Administration 92 3 Luong Thi Quynh

More information

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG Giảng viên: Nguyễn Viết Minh Điện thoại/e-mail: (090) 406-2112/minhnv@ptit.edu.vn Bộ môn: Vô tuyến Khoa Viễn thông 1 Học kỳ/năm biên soạn: II/2010 Tên

More information

GRANTEES OF THE FULBRIGHT VIETNAMESE STUDENT PROGRAM (BY YEAR)

GRANTEES OF THE FULBRIGHT VIETNAMESE STUDENT PROGRAM (BY YEAR) GRANTEES OF THE FULBRIGHT VIETNAMESE STUDENT PROGRAM (BY YEAR) 1 Le Thi Van Hue Tufts University Urban & Environmental Policy 92 2 Le Quoc Hung University of Minnesota Public Administration 92 3 Luong

More information

INTRODUCTION OF POWER TRADING VIETNAM CHINA BY 220kV LINES HANOI 04/2014

INTRODUCTION OF POWER TRADING VIETNAM CHINA BY 220kV LINES HANOI 04/2014 INTRODUCTION OF POWER TRADING VIETNAM CHINA BY 220kV LINES HANOI 04/2014 1 Contents: 1 Overview 2 Electricity import from China by 220kV Overhead line 3 Trading and operating issues 2 Overview of Vietnam

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

SOME MEASURES FOR REHABILITATION OF NEGLECTED MANGO ORCHARDS IN YEN CHAU, SON LA

SOME MEASURES FOR REHABILITATION OF NEGLECTED MANGO ORCHARDS IN YEN CHAU, SON LA J. Sci. Dev. 2010, 8 (Eng.Iss. 1): 69-75 HA NOI UNIVERSITY OF AGRICULTURE SOME MEASURES FOR REHABILITATION OF NEGLECTED MANGO ORCHARDS IN YEN CHAU, SON LA Một số biện pháp cải tạo và thâm canh vườn xoài

More information

List of medical facilities/practitioners in Hanoi

List of medical facilities/practitioners in Hanoi List of medical facilities/practitioners in Hanoi Prepared by British Embassy Hanoi Updated February 2015 www.gov.uk The following list of medical facilities/practitioners has been prepared by the British

More information

Asia Pacific Conference on Public Finance, Social Policies and Children

Asia Pacific Conference on Public Finance, Social Policies and Children Asia Pacific Conference on Public Finance, Social Policies and Children Press meeting on 24 Sept 2012 in Hanoi Newspaper : Viet Nam News Date : September 25, 2012 Page : 3 Newspaper : The People Date :

More information

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON PROJECT PERFORMANCE IN VIETNAMESE INFRASTRUCTURE PROJECTS

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON PROJECT PERFORMANCE IN VIETNAMESE INFRASTRUCTURE PROJECTS TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 10, SỐ 08-2007 THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON PROJECT PERFORMANCE IN VIETNAMESE INFRASTRUCTURE PROJECTS Cao Hao Thi (1), Fredric William Swierczek (2) (1) University

More information

LIST OF PARTICIPANTS Accompanying Prime Minister Nguyen Tan Dung on his visits to Kazahkstan, Denmark & Hungary Middle of September, 2009

LIST OF PARTICIPANTS Accompanying Prime Minister Nguyen Tan Dung on his visits to Kazahkstan, Denmark & Hungary Middle of September, 2009 VIETNAM CHAMMBER OF COMMERCE & INDUSTRY LIST OF PARTICIPANTS Accompanying Prime Minister Nguyen Tan Dung on his visits to Kazahkstan, Denmark & Hungary Middle of September, 2009 No. Full name Position

More information

Land Used for the Construction of Golf Courses and Related Concerns in Vietnam

Land Used for the Construction of Golf Courses and Related Concerns in Vietnam Land Used for the Construction of Golf Courses and Related Concerns in Vietnam Key words: land used, golf course, construction of golf courses, Vietnam SUMMARY In recent years, golf courses have been constructed

More information

Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng

Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng Lama Zopa Rinpoche biên soạn Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, Inc. 1632 SE 11th Avenue Portland,

More information

ANALYSIS MARKETING AND FORECASTING RICE PRICE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM

ANALYSIS MARKETING AND FORECASTING RICE PRICE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM Omonrice 18: 182-188 (2011) ANALYSIS MARKETING AND FORECASTING RICE PRICE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM ABSTRACT Rice is considered to be the most important crop in Vietnam. In 2009, Vietnam exported

More information

Programme for celebrating the 60th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Hungary and Vietnam -2010-

Programme for celebrating the 60th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Hungary and Vietnam -2010- With great thank to these sponsors Đặc biệt cảm ơn nhà tài trợ: Programme for celebrating the 60th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Hungary and Vietnam Ch ng tr nh kû niöm

More information

CURRENT STATUS OF WIND POWER DEVELOPMENT IN VIETNAM

CURRENT STATUS OF WIND POWER DEVELOPMENT IN VIETNAM MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE General Department of Energy CURRENT STATUS OF WIND POWER DEVELOPMENT IN VIETNAM Pham Trong Thuc Director of Department of New and Renewable Energies June 2015 AGENDA 1.

More information

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VI VIETNAMESE PRIESTS CONVOCATION EMMAUS VI - ATLANTA 2015

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VI VIETNAMESE PRIESTS CONVOCATION EMMAUS VI - ATLANTA 2015 THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE U.S.A ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VI VIETNAMESE PRIESTS CONVOCATION EMMAUS VI - ATLANTA 2015 "Shepherds living with the smell of the sheep"

More information

MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE

MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE COUNTY OF ORANGE HEALTH CARE AGENCY MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE MARK A. REFOWITZ AGENCY DIRECTOR RICHARD SANCHEZ ASSISTANT DIRECTOR HOLLY A. VEALE ACTING DIRECTOR MEDICAL SERVICES ANTHONY

More information

MEASURING SERVICE QUALITY IN SOFTWARE OUTSOURCING AT QUANTIC Co., Ltd- A DIMENSION-BY-DIMENSION ANALYSIS

MEASURING SERVICE QUALITY IN SOFTWARE OUTSOURCING AT QUANTIC Co., Ltd- A DIMENSION-BY-DIMENSION ANALYSIS MEASURING SERVICE QUALITY IN SOFTWARE OUTSOURCING AT QUANTIC Co., Ltd- A DIMENSION-BY-DIMENSION ANALYSIS Ha Nam Khanh Giao (2), Huynh Ba Duy (1) (1) International University- Vietnam National University

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

TL-WR740N 150Mbps Wireless N Router

TL-WR740N 150Mbps Wireless N Router Rev: 1.0.0 1910010682 COPYRIGHT & TRADEMARKS Specifications are subject to change without notice. is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

HƢỚNG DẪN TIÊM AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

HƢỚNG DẪN TIÊM AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỘ Y TẾ HƢỚNG DẪN TIÊM AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế) HÀ NỘI, THÁNG 9/2012 CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt AIDS

More information

Mục lục chương trình SEO- SMO PRO k15 Update : Oct 1 st 2012

Mục lục chương trình SEO- SMO PRO k15 Update : Oct 1 st 2012 Mục lục chương trình SEO- SMO PRO k15 Update : Oct 1 st 2012 Buổi 1:Giới thiệu Tổng quan về SEO & Chiến lược SEO 17h 45-18h : Đón tiếp, đăng ký 18h -18h15 : Giới thiệu các khách mời và thành phần Giảng

More information

Press Release. Press Release SAVILLS VIETNAM REPORT ON NHA TRANG REAL ESTATE MARKET 1. APARTMENT SECTOR 4,200 6 3,500 5 2,800. projects.

Press Release. Press Release SAVILLS VIETNAM REPORT ON NHA TRANG REAL ESTATE MARKET 1. APARTMENT SECTOR 4,200 6 3,500 5 2,800. projects. units Press Release 21/9/215 SAVILLS VIETNAM REPORT ON NHA TRANG REAL ESTATE MARKET 1H/215 Co.,Ltd 18 th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street District 1, HCMC T: +84 8 3823 925 savills.com.vn

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Solid waste management in Mekong Delta

Solid waste management in Mekong Delta J. Viet. Env. 2011, Vol. 1, No. 1, pp. 27-33 Solid waste management in Mekong Delta Quản lý chất thải rắn ở Đồng bằng Sông Cửu Long Review Paper Nguyen, Xuan Hoang*; Le, Hoang Viet College of Environment

More information

A Comprehensive Framework for Grid Data Management* Một Khung Sườn Toàn Diện Cho Việc Quản Lý Dữ Liệu Trên Lưới

A Comprehensive Framework for Grid Data Management* Một Khung Sườn Toàn Diện Cho Việc Quản Lý Dữ Liệu Trên Lưới A Comprehensive Framework for Grid Data Management* Tran Khanh Dang, Thi Thanh Huyen Phan, Hoang Tam Vo Faculty of Computer Science & Engineering HCMC University of Technology National University of Ho

More information

LIST OF ATTORNEYS IN THE HO CHI MINH CITY AREA

LIST OF ATTORNEYS IN THE HO CHI MINH CITY AREA U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City American Citizen Services Unit 4 Le Duan Blvd, Tel: (84-8) 3520-4200 Fax: (84-8) 3520-4231 Website: http://hochiminh.usconsulate.gov Email: acshcmc@state.gov LIST

More information

Vietnam. media kit 2015

Vietnam. media kit 2015 Vietnam media kit 2015 Overview The Forbes Brand One Powerful Brand. Since 1917, Forbes has stood, unwavering, for one overriding principle: the unshakable belief in the power of free enterprise. Our mission

More information

Social Health Insurance in Viet Nam

Social Health Insurance in Viet Nam Social Health Insurance in Viet Nam Nghiem Tran Dung Health Insurance Dept, Ministry of Health Ha Noi,, 12 Oct. 2010 1 Outline of presentation Background information Development (summary) of SHI in Viet

More information

List of Medical Facilities/Practitioners in Ho Chi Minh City

List of Medical Facilities/Practitioners in Ho Chi Minh City List of Medical Facilities/Practitioners in Ho Chi Minh City Updated: Jan 2015 Prepared by British Consulate-General in Ho Chi Minh City www.gov.uk The following list of medical facilities/practitioners

More information

Approaching the Overview of Human Resource Training in Tourism Based on Social Demand in Vietnam

Approaching the Overview of Human Resource Training in Tourism Based on Social Demand in Vietnam Approaching the Overview of Human Resource Training in Tourism Based on Social Demand in Vietnam Loan Thuy Bui Hieu Tin Nguyen Ton Duc Thang University Abstract Tourism development is one of the important

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

Forum on Wind Energy Development between Germany and Vietnam, June 4 th, 2012, Ho Chi Minh City

Forum on Wind Energy Development between Germany and Vietnam, June 4 th, 2012, Ho Chi Minh City Wind Energy Market development in Vietnam - Potentials and status quo Forum on Wind Energy Development between Germany and Vietnam, June 4 th, 2012, Ho Chi Minh City 1 Wind power resources and measurement

More information

CHỈ NAM SỨC KHỎE THỤY SĨ

CHỈ NAM SỨC KHỎE THỤY SĨ Bằng 18 ngôn ngữ CHỈ NAM SỨC KHỎE THỤY SĨ Tóm lược hệ thống tổ chức y khoa Thụy Sĩ Hướng dẫn dành cho những người di dân tại Thụy Sĩ SỨC KHỎE Thông tin về vấn đề di dân và sức khỏe: migesplus.ch Diễn đàn

More information

Alstom in Vietnam. Over 20 years of contribution to energy and transport infrastructure development. Alstom s Presence

Alstom in Vietnam. Over 20 years of contribution to energy and transport infrastructure development. Alstom s Presence Over 20 years of contribution to energy and transport infrastructure development Alstom s Presence Alstom Representative Office Son La Power Project site Alstom Grid Vietnam Alstom Vietnam Ltd. Transport

More information

Learn Vietnamese. Basic Vietnamese Phrases

Learn Vietnamese. Basic Vietnamese Phrases http://www.vietnamtravel.org/book/export/html/8438 Learn Vietnamese Although in popular tourist destinations and larger cities it is just about possible to get by without knowing a word of Vietnamese,

More information

HOA SEN GROUP S BULLETIN 4 th QUARTER OF FISCAL YEAR 2011-2012 (July 01 st, 2012 September 30 th, 2012)

HOA SEN GROUP S BULLETIN 4 th QUARTER OF FISCAL YEAR 2011-2012 (July 01 st, 2012 September 30 th, 2012) HOA SEN GROUP S BULLETIN 4 th QUARTER OF FISCAL YEAR 2011-2012 (July 01 st, 2012 September 30 th, 2012) HOA SEN GROUP No.09, Thong Nhat Boulevard, Song Than 2 Industrial Park, Di An Ward, Di An Dist. Binh

More information

QUYET DINH Ban hanh Quy che ve quan ly, van hanh, sir dung va cung cap thong tin tren trang thdng tin dien tir So* Cdng Thuong

QUYET DINH Ban hanh Quy che ve quan ly, van hanh, sir dung va cung cap thong tin tren trang thdng tin dien tir So* Cdng Thuong UBND TiNH BAC NINH S6 CONG THITONG C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM DQC lap - Ty do - Hanh phiic So: 03 /QB-SCT Bdc Ninh, ngay thdng & nam 2012 QUYET DINH Ban hanh Quy che ve quan ly, van hanh, sir dung

More information

LIST OF ATTORNEYS AND TAX CONSULTANT IN HO CHI MINH CITY AND AREA

LIST OF ATTORNEYS AND TAX CONSULTANT IN HO CHI MINH CITY AND AREA U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City American Citizen Services Unit 4 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (84-8) 8229433 Fax: (84-8) 8245571 Website: http://hochiminh.usconsulate.gov Email:

More information

LIST OF ATTORNEYS AND TAX CONSULTANTS IN THE HO CHI MINH CITY AREA

LIST OF ATTORNEYS AND TAX CONSULTANTS IN THE HO CHI MINH CITY AREA U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City American Citizen Services Unit 4 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (84-8) 8229433 Fax: (84-8) 8245571 Website: http://hochiminh.usconsulate.gov Email:

More information

Fixed-Income Research. Fixed-Income Report. Weekly report May 24 th,2016. Round-up

Fixed-Income Research. Fixed-Income Report. Weekly report May 24 th,2016. Round-up Fixed-Income Research Weekly report May 24 th,2016 Fixed-Income Report May/16 th -20 th /2016 Round-up Primary market was active. Trading volume increased. Yield curve gently steepened. In this issue Round

More information

1.2. Chemicals, insecticidal or germicidal preparations for domestic and medical use.

1.2. Chemicals, insecticidal or germicidal preparations for domestic and medical use. 1) CIRCULAR No. 08/2006/TT-BYT OF JUNE 13, 2006, GUIDING THE IMPORT OF VACCINES, MEDICAL BIOLOGICALS; CHEMICALS, INSECTICIDAL OR GERMICIDAL PREPARATIONS FOR DOMESTIC AND MEDICAL USE; AND MEDICAL EQUIPMENT

More information

Faculty/University: School of Government, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) Email address: luutrongtuan@gmail.com

Faculty/University: School of Government, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) Email address: luutrongtuan@gmail.com (Photo) Luu Trong Tuan BA (English, University of Ho Chi Minh City, Vietnam) (TESOL, Victoria University, Australia) PhD (Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand) Faculty/University:

More information

DERIVED FROM DIFFERENT BACKCROSSES OF THE HIGH-YIELDING RICE VARIETIES TO THE TRANSGENIC GOLDEN RICE LINES

DERIVED FROM DIFFERENT BACKCROSSES OF THE HIGH-YIELDING RICE VARIETIES TO THE TRANSGENIC GOLDEN RICE LINES Omonrice 17: 1-7 (2010) EXPRESSION OF β-carotene IN ADVANCED PROGENIES DERIVED FROM DIFFERENT BACKCROSSES OF THE HIGH-YIELDING RICE VARIETIES TO THE TRANSGENIC GOLDEN RICE LINES ABSTRACT Tran Thi Cuc Hoa

More information

Weekly Report. Cassava and Starch Market. Making Sense of Vietnam Market

Weekly Report. Cassava and Starch Market. Making Sense of Vietnam Market Weekly Report It is rumored among traders that the Ministry of Finance will soon release decision on export cassava chip duty by the end of this week Export cassava starch prices of Vietnam by seaway are

More information

Waste Management and Contaminated Site Treatment

Waste Management and Contaminated Site Treatment Mastercourse Waste Management and Contaminated Site Treatment TU Dresden Hanoi University of Science and further cooperation of the IAA with asian countries 2 3 4 Introduction - Academic Partnership with

More information

LIST OF ATTORNEYS IN THE HO CHI MINH CITY AREA

LIST OF ATTORNEYS IN THE HO CHI MINH CITY AREA U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City American Citizen Services Unit 4 Le Duan Blvd, Tel: (84-8) 3520-4200 Fax: (84-8) 3520-4231 Website: http://hochiminh.usconsulate.gov Email: acshcmc@state.gov LIST

More information

City of Arlington Credit Access Business Referral to Consumer Credit Counseling

City of Arlington Credit Access Business Referral to Consumer Credit Counseling City of Arlington Credit Access Business Referral to Consumer Credit Counseling Please read the information on this form. This information will enable you to become familiar with selected sections of the

More information

K± Y U HóI THÅO CONFERENCE PROCEEDINGS

K± Y U HóI THÅO CONFERENCE PROCEEDINGS K± Y U HóI THÅO CONFERENCE PROCEEDINGS NG I NHÄ XANH VIåT NAM S# K T HúP GI~A TRUYỀN THˇNG VÄ HIåN ßÑI GREEN HOUSING IN VIETNAM BETWEEN TRADITION & MODERNITY 16.-17.10.2012 Goethe Institut Hanoi 56-58

More information

Kinh Cac S6( ban nganh; Uy ban nhan dan 24 qusn, huyen; I-1(3i Tin h9c Thanh pho; Chi h(li An toan thong tin phia nam.

Kinh Cac S6( ban nganh; Uy ban nhan dan 24 qusn, huyen; I-1(3i Tin h9c Thanh pho; Chi h(li An toan thong tin phia nam. UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH SO THONG TIN VA TRUYEN THONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VICT NAM DOc 14p - Ty. do - Hph phtic So:. 6.a.../STTTT-KHTH Thanh pho HO Chi Minh, ngay.2%). thang nam 2016

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Fixed-Income Research. Fixed-Income Report. Weekly report June 21 st,2016. Round-up

Fixed-Income Research. Fixed-Income Report. Weekly report June 21 st,2016. Round-up Fixed-Income Research Weekly report June 21 st,2016 Fixed-Income Report June/13 th 17 th /2016 In this issue Round up Bond market Interest rates Round-up Primary market remained active. Trading volume

More information

Die Geschichte vom Zappel-Philipp The Story of Fidgety Philip

Die Geschichte vom Zappel-Philipp The Story of Fidgety Philip Hoi Chung Suy Tap Trung va Nang Dong. I. QUA TRINH LICH SU CUA HOI CHUNG SUY TAP TRUNG VA NANG DONG (STTND): Die Geschichte vom Zappel-Philipp The Story of Fidgety Philip "Ob der Philipp heute still Wohl

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

TẠO DỰNG VÀ MỞ RỘNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

TẠO DỰNG VÀ MỞ RỘNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ chöông 4 TẠO DỰNG VÀ MỞ RỘNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ I. CHUẨN BỊ CHO CÔNG NGHIỆP LỌC HÓA DẦU Từ cuối năm 1975, khi mới thành lập Tổng cục Dầu khí, Tổng cục vừa xây dựng tổ chức, vừa triển khai ngay

More information

Hướng dẫn thực hành cho Người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

Hướng dẫn thực hành cho Người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Hướng dẫn thực hành cho Người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Cuốn sách hướng dẫn này là kết quả của sự phối hợp giữa Phòng Thương mại và

More information

Making Type 1 fonts for Vietnamese

Making Type 1 fonts for Vietnamese Making Type 1 fonts for Vietnamese Hàn Thê Thành University of Education Ho Chi Minh City Vietnam hanthethanh@gmx.net Abstract In this article I describe how I made the VNR fonts and converted them to

More information

1 Cuu Long Rice Research Institute, Can Tho, Vietnam 2 Division of Agricultural Extension, IARI, New Delhi, India

1 Cuu Long Rice Research Institute, Can Tho, Vietnam 2 Division of Agricultural Extension, IARI, New Delhi, India Omonrice 15: 164-173 () PROBLEMS FACED BY EXTENSION PERSONNEL SOME COMPARISONS BETWEEN VIETNAM AND INDIA Nguyen Cong Thanh 1 and Baldeo Singh 2 1 Cuu Long Rice Research Institute, Can Tho, Vietnam 2 Division

More information

Alstom in Vietnam. Over 20 years of contribution to energy and transport infrastructure development. Alstom s Presence

Alstom in Vietnam. Over 20 years of contribution to energy and transport infrastructure development. Alstom s Presence Over 20 years of contribution to energy and transport infrastructure development Alstom s Presence Alstom Holding Representative Office - Alstom Vietnam Ltd. - Alstom Renewable Vietnam Ltd. Alstom Grid

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

SOME TREATMENT RESULTS OF GYNAECOPATHY BY USING LOW POWER SEMICONDUCTOR LASER

SOME TREATMENT RESULTS OF GYNAECOPATHY BY USING LOW POWER SEMICONDUCTOR LASER SOME TREATMENT RESULTS OF GYNAECOPATHY BY USING LOW POWER SEMICONDUCTOR LASER Bùi Phương Anh, Trần Minh Thái, Cẩn Văn Bé, Trần Trung Nghĩa Laser Technology Laboratory Faculty of Applied Science HCMC University

More information

7.3 Endpoint hw sw version...45 7.4 Fax / Modem...45 7.5 Emergency...45 7.6 Gatekeeper...45 7.7 Cài đặt tính năng và hiển thị trạng thái máy nhánh

7.3 Endpoint hw sw version...45 7.4 Fax / Modem...45 7.5 Emergency...45 7.6 Gatekeeper...45 7.7 Cài đặt tính năng và hiển thị trạng thái máy nhánh Mục lục 1. Quản lý hệ thống...5 2. HiPath Manager E...6 2.1 Cài đặt HiPath Manager E...6 2.2 Cài đặt phần trợ giúp HiPath Manager E Help...7 2.3 Login vào HiPath Manager E...7 2.4 Kết nối trực tiếp qua

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

Vietnam. The Party vs. Legal Activist Cu Huy Ha Vu H U M A N R I G H T S W A T C H

Vietnam. The Party vs. Legal Activist Cu Huy Ha Vu H U M A N R I G H T S W A T C H Vietnam The Party vs. Legal Activist Cu Huy Ha Vu H U M A N R I G H T S W A T C H Vietnam: The Party vs. Legal Activist Cu Huy Ha Vu Copyright 2011 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the

More information

Exclamatives and Exclamatory Acts in English and Vietnamese

Exclamatives and Exclamatory Acts in English and Vietnamese Exclamatives and Exclamatory Acts in English and Vietnamese Thi Vinh To Danang Architecture University, Danang, Vietnam Abstract This paper investigates some typical exclamative structures in English and

More information

FLOOD HAZARD AND RISK ASSESSMENT OF HOANG LONG RIVER BASIN, VIETNAM. Da District, Hanoi, Vietnam 100000, e-mail: vuthanhtu147@gmail.

FLOOD HAZARD AND RISK ASSESSMENT OF HOANG LONG RIVER BASIN, VIETNAM. Da District, Hanoi, Vietnam 100000, e-mail: vuthanhtu147@gmail. FLOOD HAZARD AND RISK ASSESSMENT OF HOANG LONG RIVER BASIN, VIETNAM VU Thanh Tu 1, Tawatchai TINGSANCHALI 2 1 Water Resources University, Assistant Professor, 175 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi,

More information

Overview of Road Freight Transport. Mr. Nguyen Van Thanh President of VATA

Overview of Road Freight Transport. Mr. Nguyen Van Thanh President of VATA Overview of Road Freight Transport Mr. Nguyen Van Thanh President of VATA Contents Background of Vietnam Automobile Transport Association Overview of Road Freight Transport Background of Vietnam Automobile

More information

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Francesco Curatelli curatelli@dibe.unige.it Chiara Martinengo martinen@dima.unige.it University of Genova, Italy Oscar

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information