MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

Size: px
Start display at page:

Download "MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR"

Transcription

1 MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27

2 560

3 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes le ki un van la r ala rak, ka nu nun be lirt ti i mes le ki yeter li li i ka n t lam fl olan mes lek men sup la r mes lek unvan la r n n ge rek tir di i say g ve gü ve ne ya k fl r bir fle kil de ha re ket et mek zo run da d r lar. Sa hip olu nan un van la r n d fl n da bafl ka un van la r n kul la n l ma ma s ge rek mek te dir. DÜ RÜST LÜK, GÜ VE N L R L K VE TA RAF SIZ LIK Dü rüst lük, gü ve nir li lik ve ta raf s z ol ma flar t mes le in te me li ni olufltu rur. Mes lek men sup la r n n, mes le ki ko nu lar da ki ça l fl ma la r n da bafla r ya ulafl ma la r dü rüst lük, gü ve ni lir lik ve ta raf s z ol ma la r ile mümkün dür. Mes lek men sup la r ça l fl ma la r s ra s n da ç kar ça t fl ma la r n dan uzak ka l r lar ve gö rev le ri ni sür dü rür ken ge re ken mes le ki özen ve ti tiz li i gös te rir ler. SIR SAK LA MA Mes lek men sup la r ve bun la r n yan la r n da ça l flan lar mesle ki fa aliyet le ri do la y s y la ö ren dik le ri bil gi ve s r la r mes le ki fa ali yet le ri ne son ver se ler bi le if fla ede mez ler, çe flit li ka nun lar la muh bir le re ta n nan hak ve men fa at ler den fay da la na maz lar; an cak ad li yar g ya gö re suç tefl kil eden hal le rin yet ki li mer ci le re du yu rul ma s mec bu ri dir. Ad li ve ya ida ri her tür lü in ce le me ve ya so rufl tur ma bi rin ci f k ra hük mü nün d fl n da d r. Ta n k l k s r r n if fla s sa y l maz. SO RUM LU LUK a) Sos yal So rum lu luk: Mes lek men sup la r ; mes le i ifa eder ken top lum ve Dev le te kar fl sorum lu luk ta fl r lar. MEVZUAT SERİSİ 1 561

4 MESLEK HUKUKU b) fl let me Sa hip ve Yö ne ti ci le ri ne Kar fl So rum lu luk: Mes lek mensup la r, ifl let me sa hip ve yö ne ti ci le ri ne, isa bet li ka rar ala bil me le ri için do ru ve gü ve ni lir bilgi ler sa lar lar. c) Mes lek tafl la ra Kar fl So rum lu luk: Mes lek men sup la r, il gi li yö net me lik ler çer çe ve sin de ve mes le ki e itim de bir bir le ri ne her tür lü bil gi yi ver mek ve ak tar mak so rum lu lu u nu ta fl r lar. Mes le in ge lifl me si ve sa lam te mel le re otur tul ma s için ara lar n da ge rek li da ya n fl ma y ku rar lar. Mes lek men sup la r hak k n da il gi li ku ru lufl la ra as l s z ih bar ve ya fli kayet te bu lu nul ma ma s ge rek mek te dir. d) Oda ya Kar fl So rum lu luk Mes lek men sup la r y l l k mak tu ve nis pi ai dat la r n sü re si içe ri sin de Oda ya öde me le ri ge rek mek te dir. Mes lek men sup la r sü re si içe ri sin de ad res de i fliklikle ri ni Oda ya bildir me le ri ge rek mek te dir. e) Ya sa ve Yö net me lik le re Kar fl So rum lu luk Mes lek men sup la r 3568 sa y l Mes lek Ya sa s na, il gi li Yö net me lik le rine ve Mes lek Ka rar la r na uy ma la r ge rek mek te dir. HU KU K SO RUM LU LUK Mes lek men sup la r ver dik le ri hiz met s ra s n da Ver gi Usul Ka nu nu nda yer alan ifl ti rak, tefl vik ve yar d m hü küm le ri ne uyan fi il le ri se be biyle so rum lu dur lar. Ka nun ve yö net me lik ler de be lir ti len ce za hü küm le ri ay r ca uy gu la n r. Mes lek men sup la r be yan na me im za larken,de ne tim ya par ken, il gi li ya sal dü zen le me le re, ilan olun mufl norm ve stan dartla ra uy gun ola rak hiz met ver me ye özen gös te rir ler. Mes lek men supla r ta ra f n dan, ifl sa hip le ri nin sah te ve ya içe ri i iti ba riy le ya n l t c bel ge dü zen le di i res mi ku rum ve ku ru lufl lar ca sap tan ma s, Oda lar ve Bir lik ta ra f n dan ila n n dan son ra bun la r n def ter le ri nin tu tul ma ma s ve ifl le rinin gö rül me me si ge rek mek te dir. 562 MEVZUAT SERİSİ 1

5 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 BA IM SIZ LIK Mes lek Men sup la r, ça l fl ma la r n ken di so rum lu luk la r al t n da tam bir ba m s z l k la yü rü tür ler. Ba m s z l k mes le in te me li ve vaz ge çil mez bir un su ru dur. Mes lek men sup la r ba m s z l k la r na göl ge dü flü re cek ilifl kiler den ve dav ra n fl lar dan ka ç n ma l d r lar. BÜ RO ED N ME ZO RUN LU LU U Her mes lek men su bu mes le ki fa ali ye ti ne bafl la ma dan ön ce ba l oldu u Oda bil gi sin de ifl ye ri aç mak zo run da d r. Or tak l k bü ro su ve ya flir ket ku rul ma s ha lin de de ifl ye ri aç l ma s mec bu ri dir. fiu be aç la bilir. An cak; mes le in ge re i gi bi yü rü tül me si ni sa la ya cak fle kil de flube nin ba l ol du u Oda n n ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l so rum lu or tak gö rev len dir me den ve bu or tak sa y s n dan faz la flu be aç la maz. Oda la r n ça l flan lar lis te si ne ka y t l ol ma dan un van kul la na rak mes le ki fa ali yet te bu lu nu la maz. Ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l ol ma dan bir den faz la be yanna me im za la na maz. Mes lek men sup la r sa hip ol duk la r mes le ki ruhsat la r n hiç bir ko flul da ki ra ya ve re mez. Ye min li Ma li Mü fla vir ler mu hase be bü ro su aça maz ve mu ha se be bü ro su na or tak ola maz lar. Mes le ki fa ali yet te bu lun ma yan mes lek men sup la r ika met gah la r n n bu lun du u böl ge nin oda s na kay do lur lar. fl ye ri ni ve ya ika met ad re si ni de ifl ti ren mes lek men sup la r ile bun la r n kur duk la r or tak l k bü ro la r ve flir ket ler on befl gün için de ye ni ad res le ri ni ba l ol duk la r oda la ra bil dir mek zorun da d r lar. HAK SIZ RE KA BET Mes lek men sup la r, mes le ki da ya n fl ma so rum lu lu u nun bi lincin de ola rak hak s z re ka be te ne den ola cak du rum ve dav ra n fl lar dan ka ç n rlar. Mes lek men sup la r, bafl ka bir mes lek men su bu ile mes le ki söz leflme si de vam eden ger çek ve tü zel ki fli le re mes le ki hiz met ver me ye gi MEVZUAT SERİSİ 1 563

6 MESLEK HUKUKU ri flemez ler. Ay n fle kil de üc ret ve ele man te mi ni gi bi ko nu lar da mes lek men sup la r bir bir le ri ne za rar ve re cek dav ra n fl lar da bu lu na maz lar. TA BE LA AS MA ZO RUN LU LU U Her mes lek men su bu; ifl ye ri nin bu lun du u bi na n n herke sin ko layl k la gö re bi le ce i bi çim de bir ye ri ne, sa de ce ad ve so ya d ile mes lek un va n n ta fl yan bir ta be la as mak zo run da d r. Bir den çok mes lek mensu bu ça l fl ma la r n ortak l k bü ro su ve ya flir ket flek lin de bir lefl tir dik le ri takdir de; ta be la ya ay r ca or tak l k bü ro su ve ya flir ket un va n ya z l r. Ay r ca or tak lar ad ve so yad la r ile un van la r n da ta be la ya ya za bi lir ler. B L D R M MEC BU R YE T Mes lek men sup la r hiz met ver dik le ri müfl te ri le ri ni ka y t l ol duk la r oda la ra 6 ay da bir bil dir mek zo run da d r lar. Ser best mu ha se be ci ler ve ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler te fleb büs ve ya ifl let me sa hip leri nin def ter le ri ni ken di bü ro la r n da tu tar lar. Ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler Ka nu nun 2 nci mad de si nin a ve b f k ra la r n da be lir ti len ifl le ri bü ro la r n da ya pa bi le cek le ri gi bi te fleb büs ve ya ifl let me sa hip le ri nin iflyer le rin de de ya pa bi lir ler. Ser best mu ha se be ci ler ve ser best mu ha se beci ma li mü fla vir ler tut tuk la r def ter le ri ve bun lar la il gi li bel ge le ri iti na l fle kil de mu ha fa za al t na al mak zo run da d r lar. T CA R FA AL YET TE BU LU NA MA MA Mes lek men sup la r, Türk Ti ca ret Ka nu nu na gö re (Ti ca ri) ve ya (es naf) sa y l ma la r n ge rek ti re cek bir fa ali yet te bu lu na maz lar. Mes lek men supla r ken di mes le ki fa ali yet le ri d fl n da ser best mes lek fa ali ye tin de bu luna maz lar. Ti ca ri mü mes sil lik, ti ca ri ve kil lik ve acen te lik ya pa maz lar. Adi ve kol lek tif flir ket ler de or tak ve ya ko man dit flir ket ler de ko man di te or tak ola maz lar. Li mi ted ve ano nim flir ket le rin yö ne tim ku ru lu üye li i ve baflkan l gö rev le rin de bu lu na maz lar. 564 MEVZUAT SERİSİ 1

7 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 H Z MET AK D LE ÇA LI fia MA MA Ser best mu ha se be ci ler, ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler ve yemin li ma li mü fla vir ler ger çek ve tü zel ki fli le re ta bi ve on la r n ifl yer le ri ne ba l ola rak hiz met ak di ile ça l fla maz lar. REK LAM YA SA I Mes lek men sup la r ; ifl el de et mek için, aç k ve ka pa l do lay l ve ya do lay s z yön tem ler le rek lam la r n ya pa maz lar ve yap t ra maz lar. Mes lek men sup la r n n; ta be la lar na, kart vi zit, ra por ve bun la ra ben zer di er yaz fl ma ka t la r na; mes lek un van la r n, ile ti flim araç la r n n nu ma ra la r n, aç k ad res le ri ni yaz ma la r rek lam sa y l maz. Bun lar dan bafl ka hu sus lar n ya z l ma s rek lam sa y l r ve ya sak t r. Mes lek men sup la r, un van la r n kul la na rak mes le ki ko nu lar da ve bi lim sel ni te lik te, ga ze te ve der gi ler de de vam l l k arz et me mek üze re ya z ya za bi lir ler. Ya y n c l k ya pa maz lar. Sa de ce ifl tek lifle rin de kul la n l mak ve ya z l, söz lü ve gö rün tü lü ya y n araç la r ile ya y n lan ma mak üze re ken di le ri nin, or tak l k ve ya flir ket kuru lufl la r n da gö rev ya pan di er mes lek men sup la r n n öz geç mifl le ri ni kap sa yan ta n t c bro flür bas t ra bi lir ler. Bu bro flür ler de ev vel ce ve ya halen ifl yap t k la r müfl te ri ler aç k la na maz. Ken di le ri ve ya mes le ki or tak l k ve ya hut flir ket le ri ad na iflin ge rek tir di i cid di yet ve bo yut ta ele man arama ila n ve re bi lir ler. fl ilifl ki sin de bu lun du u fir ma lar ad na bu ilan la r ve re mez ler. MES LEK MEN SU BU NUN MÜfi TE R ADI NA PA RA ALIP, 3. K fi LE RE ÖDE ME YA PA MA MA SI (Mec bu ri Mes lek Ka ra r 1) 1-Mes lek men sup la r müfl te ri ad na üçün cü ki fli le re (Ver gi Da ire si, SSK, Ba -Kur ve ben ze ri ku rum la ra) öde me yap mak üze re her ne isim al t n da olur sa ol sun, Ma li De er ler (pa ra, Çek, Se net, Men kul De er ler ve ben zer le ri ni) ala maz lar. 2-Ema net pa ra mak bu zu ve ya ben ze ri bel ge kul la na maz lar. MEVZUAT SERİSİ 1 565

8 MESLEK HUKUKU MES LEK MEN SUP LA RI NIN KA fie KUL LAN MA ZO RUN LU LU U (Mec bu ri Mes lek Ka ra r 3) Ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l mes lek men sup la r im za la mak du ru munda bu lun duk la r res mi ve mes le ki bel ge ler de TÜR MOB ta ra f n dan darpha ne de yap t r lan ka fle le ri kul lan mak zo run da d r lar. fi KA BU LÜ Mes lek men sup la r ge ti ri len ifl tek li fi ni ge rek çe gös ter me den red de debi lir ler, ret ka ra r ifl sa hi bi ne ge cik me den bil di ri lir. ki mes lek men su bu ta ra f n dan red de di len ifl sa hi bi il gi li oda ya mü ra ca at eder. Oda ken di sine mes lek men su bu be lir ler. Bafl ka bir mes lek men su bu ile sözlefl me si bu lu nan müfl te ri le re bi le rek ifl öne ri le mez ve di er mes lek men su bu hak k n da olum suz yo rum lar da bu lunul maz. SÖZ LEfi ME YA PIL MA SI Ta raflar, mes le ki ko nu lar da ya p la cak ifl ler için söz lefl me ya pa bi lir ler. Afla da ki ça l fl ma ko nu la r n da söz lefl me ya p l ma s zo run lu dur: a) Def ter tut mak, b) Sü rek li lik arz eden mü fla vir lik hiz me tin de, c) n ce le me, tah lil ve de ne tim yap mak ve bun lar la il gi li, ra por ve benzer le ri ni dü zen le mek, d) Ye min li Ma li Mü fla vir le rin tas dik ifl lem le ri, ÜC RE T N BE L R LEN ME S Mes lek men sup la r as ga ri üc re tin al t n da ifl ka bul ede mez ler. Üc ret yö net me li i ne ay k r dav ran d için ifli ge ri ve ril mifl ve Oda ve Bir lik çe is mi olun mufl ifl sa hip le ri nin ifl le ri ka bul edi le mez. 566 MEVZUAT SERİSİ 1

9 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 SÖZ LEfi ME N N FES H Ta raflar hak l ne den ler le ve ya kar fl l k l r za la r ile, arala r n da ki sözlefl me yi her za man fes he de bi lir ler. Bu tak dir de al n m fl olan def ter ve bel ge ler sa hip le ri ne ge ri ve ri lir. Ta rafla r n taz mi nat hak la r ge nel hu kuk ku ral la r na ta bi dir. DEF TER VE BEL GE LE R N SAK LAN MA SI VE A DE S Mes lek men sup la r ken di le ri ne tev di edi len def ter ve bel ge le ri ifl le rinin ge rek tir di i sü re için de iyi ni yet le muha fa za et mek ve iflin bi ti min de ia de et mek zo run da d r lar. fiu ka dar ki def ter ve bel ge le rin ge ri al n ma s, sa hi bi ne ya z ile bil dir mifl ol du u hal ler de sak la ma mü kel le fi ye ti bil dirme ta ri hin den iti ba ren bir ay için de so na erer. flin bi ti min den iti ba ren bir ay için de sa hip le ri ta ra f n dan al n ma yan def ter ve bel ge ler bir ya z ile il gi li le rin ba l ol du u ver gi da ire si ne tes lim edi lir. ÇA LI fian LAR L S TE S N DEN S L N ME Y GE REK T REN HAL LER Afla da ki hal ler de mes lek men su bu nun ad ça l flan lar lis te sin den sili nir: a) Mes lek men su bu nun, mes le ki fa ali yet te bu lun ma yaca n ya z l ola rak bil dir me si ve ya ça l fl ma bü ro su nu ka pat m fl ol ma s, b) Ça l fl ma bü ro su nu oda böl ge si d fl na nak let mifl bu lun ma s, c) Ka nu na gö re mes lek ten ç kar ma y ge rek ti ren ce za la ra çarp t r lma s, d) Mes lek men su bu ol mak için Ka nu nun ara d flart la r n son ra dan kay be dil mifl ol ma s, e) Ruh sat na me nin ve ril di i ta rih te, ve ril me me si ni ge rek li k lan se beple rin var l n n son ra dan tes pit edil mifl ol ma s. MEVZUAT SERİSİ 1 567

10 MESLEK HUKUKU MES LEK LE VE MES LEK ONU RU LE BA DAfi MA YAN fi LER Mes lek men sup la r n n afla da be lir ti len dav ra n fl lar da bu lun ma la r mes lek le ve mes lek onu ru ile ba dafl ma yan hal ler den sa y l r: a) Ya n n da ça l fl t r d ki fli le re kar fl uy gun suz dav ra n fl lar da bu lunmak, b) Afl r iç ki ve ku mar düfl kün lü ü ile ta n n mak, c) Mes lek tafl la r na, müfl te ri le ri ne ve ka nun la ra gö re bil gi v e r m e k zo run da ol du u ki fli ve ku ru lufl la ra bil gi ver me mek ve ya kas ten ya n l t c bil gi ver mek, d) Ka nun la ra gö re ya p l ma s ya sak olan ifl ler den her han gi bi ri ni yapmak. MES LEK LE BA DA fian fi LER Afla da be lir ti len ifl ler mes lek le ba da flan ifl ler den olup ya p l ma s nda bir sa k n ca yok tur: a) Bi lir ki fli lik, tas fi ye me mur lu u, hay ri ve il mi ku ru lufl la r n yö ne tim ku ru lu üye li i gö rev le rin de bu lun mak, b) Li mi ted ve ano nim flir ket ler de or tak, ko man dit flir ket ler de ko mandi ter or tak ol mak ve ya mu ra k p l k yap mak, c) Mes lek men sup la r n n, üye si ol duk la r ve ku rum lar ver gi sin den mu af olan ya p, kal k n ma ve tü ke tim ko ope ra tifle ri ve yar d m san d k lar n n yö ne tim ve de ne tim ku rul la r üye lik le ri gö rev le rin de bu lun mak, d) Kad ro lu ola rak ça l fl ma mak flar t y la ö re tim ve e i tim ama c ile ders ver mek, e) De vam l l k arz et me mek kay d ile ga ze te ve der gi ler de ya z ve maka le yaz mak, f) Se mi ner ve kon fe rans la ra ka t l mak. 568 MEVZUAT SERİSİ 1

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal lg l Osm an li Tarihin e Ye n i Bir Qati in a Etm ek: Baki Te zcan ve ikin ci Osm an li im parato

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law Dr. İzzet Mert Ertan Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law İstanbul - 2015 Beta Yay n No : 3191 Hukuk Dizisi : 1564 1. Bask - Ocak 2015 - STANBUL ISBN 978-605 -

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

Sadly, t h ere are few re s traints on the

Sadly, t h ere are few re s traints on the Justice after War Brian Orend* Sadly, t h ere are few re s traints on the en d i n gs of w a rs. Th ere has never been an intern a ti onal tre a ty to reg u l a te war s final ph a s e, and there are sharp

More information

Guillaume Du Fay. Vergene bella che di sol vestita. Opera Omnia 01/23. Edited by Alejandro Enrique Planchart

Guillaume Du Fay. Vergene bella che di sol vestita. Opera Omnia 01/23. Edited by Alejandro Enrique Planchart Guillaume Du Fay Opera Omnia 01/23 Vergene bella che di sol vestita Edited by Alejandro Enrique Planchart Marisol Press Santa Barbara, 200 Guillaume Du Fay Opera Omnia Edited by Alejandro Enrique Planchart

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL 1 09.15-09.30

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević Beograd, 2012. Živorad Kovačević Žika Živorad Kovačević 1930 2011 Sadržaj PREDGOVOR Uprkos zaboravu, Vla sti mir Ma te jić _ 7 BIOGRAFIJA

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

ISL Online Web API Documentation

ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation Contents 2 Table of Contents Foreword 0 Part I Overview 4 Part II Communication model 5 Part III Methods 7... 1 account/passw ord/change/1

More information

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA N ON ARÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON IAM ULTRA T.T.B.B. voices LANSING MCLOSKEY Lansing McLoskey SATTBB Duration: approximately 4 minutes Scored for a six part chamber choir (solo voices to no

More information

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization The following article is reprinted from the November 1968 Federal Reserve Bank of St. Lotus Review. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization Leonall C.

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information