MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR"

Transcription

1 MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27

2 560

3 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes le ki un van la r ala rak, ka nu nun be lirt ti i mes le ki yeter li li i ka n t lam fl olan mes lek men sup la r mes lek unvan la r n n ge rek tir di i say g ve gü ve ne ya k fl r bir fle kil de ha re ket et mek zo run da d r lar. Sa hip olu nan un van la r n d fl n da bafl ka un van la r n kul la n l ma ma s ge rek mek te dir. DÜ RÜST LÜK, GÜ VE N L R L K VE TA RAF SIZ LIK Dü rüst lük, gü ve nir li lik ve ta raf s z ol ma flar t mes le in te me li ni olufltu rur. Mes lek men sup la r n n, mes le ki ko nu lar da ki ça l fl ma la r n da bafla r ya ulafl ma la r dü rüst lük, gü ve ni lir lik ve ta raf s z ol ma la r ile mümkün dür. Mes lek men sup la r ça l fl ma la r s ra s n da ç kar ça t fl ma la r n dan uzak ka l r lar ve gö rev le ri ni sür dü rür ken ge re ken mes le ki özen ve ti tiz li i gös te rir ler. SIR SAK LA MA Mes lek men sup la r ve bun la r n yan la r n da ça l flan lar mesle ki fa aliyet le ri do la y s y la ö ren dik le ri bil gi ve s r la r mes le ki fa ali yet le ri ne son ver se ler bi le if fla ede mez ler, çe flit li ka nun lar la muh bir le re ta n nan hak ve men fa at ler den fay da la na maz lar; an cak ad li yar g ya gö re suç tefl kil eden hal le rin yet ki li mer ci le re du yu rul ma s mec bu ri dir. Ad li ve ya ida ri her tür lü in ce le me ve ya so rufl tur ma bi rin ci f k ra hük mü nün d fl n da d r. Ta n k l k s r r n if fla s sa y l maz. SO RUM LU LUK a) Sos yal So rum lu luk: Mes lek men sup la r ; mes le i ifa eder ken top lum ve Dev le te kar fl sorum lu luk ta fl r lar. MEVZUAT SERİSİ 1 561

4 MESLEK HUKUKU b) fl let me Sa hip ve Yö ne ti ci le ri ne Kar fl So rum lu luk: Mes lek mensup la r, ifl let me sa hip ve yö ne ti ci le ri ne, isa bet li ka rar ala bil me le ri için do ru ve gü ve ni lir bilgi ler sa lar lar. c) Mes lek tafl la ra Kar fl So rum lu luk: Mes lek men sup la r, il gi li yö net me lik ler çer çe ve sin de ve mes le ki e itim de bir bir le ri ne her tür lü bil gi yi ver mek ve ak tar mak so rum lu lu u nu ta fl r lar. Mes le in ge lifl me si ve sa lam te mel le re otur tul ma s için ara lar n da ge rek li da ya n fl ma y ku rar lar. Mes lek men sup la r hak k n da il gi li ku ru lufl la ra as l s z ih bar ve ya fli kayet te bu lu nul ma ma s ge rek mek te dir. d) Oda ya Kar fl So rum lu luk Mes lek men sup la r y l l k mak tu ve nis pi ai dat la r n sü re si içe ri sin de Oda ya öde me le ri ge rek mek te dir. Mes lek men sup la r sü re si içe ri sin de ad res de i fliklikle ri ni Oda ya bildir me le ri ge rek mek te dir. e) Ya sa ve Yö net me lik le re Kar fl So rum lu luk Mes lek men sup la r 3568 sa y l Mes lek Ya sa s na, il gi li Yö net me lik le rine ve Mes lek Ka rar la r na uy ma la r ge rek mek te dir. HU KU K SO RUM LU LUK Mes lek men sup la r ver dik le ri hiz met s ra s n da Ver gi Usul Ka nu nu nda yer alan ifl ti rak, tefl vik ve yar d m hü küm le ri ne uyan fi il le ri se be biyle so rum lu dur lar. Ka nun ve yö net me lik ler de be lir ti len ce za hü küm le ri ay r ca uy gu la n r. Mes lek men sup la r be yan na me im za larken,de ne tim ya par ken, il gi li ya sal dü zen le me le re, ilan olun mufl norm ve stan dartla ra uy gun ola rak hiz met ver me ye özen gös te rir ler. Mes lek men supla r ta ra f n dan, ifl sa hip le ri nin sah te ve ya içe ri i iti ba riy le ya n l t c bel ge dü zen le di i res mi ku rum ve ku ru lufl lar ca sap tan ma s, Oda lar ve Bir lik ta ra f n dan ila n n dan son ra bun la r n def ter le ri nin tu tul ma ma s ve ifl le rinin gö rül me me si ge rek mek te dir. 562 MEVZUAT SERİSİ 1

5 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 BA IM SIZ LIK Mes lek Men sup la r, ça l fl ma la r n ken di so rum lu luk la r al t n da tam bir ba m s z l k la yü rü tür ler. Ba m s z l k mes le in te me li ve vaz ge çil mez bir un su ru dur. Mes lek men sup la r ba m s z l k la r na göl ge dü flü re cek ilifl kiler den ve dav ra n fl lar dan ka ç n ma l d r lar. BÜ RO ED N ME ZO RUN LU LU U Her mes lek men su bu mes le ki fa ali ye ti ne bafl la ma dan ön ce ba l oldu u Oda bil gi sin de ifl ye ri aç mak zo run da d r. Or tak l k bü ro su ve ya flir ket ku rul ma s ha lin de de ifl ye ri aç l ma s mec bu ri dir. fiu be aç la bilir. An cak; mes le in ge re i gi bi yü rü tül me si ni sa la ya cak fle kil de flube nin ba l ol du u Oda n n ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l so rum lu or tak gö rev len dir me den ve bu or tak sa y s n dan faz la flu be aç la maz. Oda la r n ça l flan lar lis te si ne ka y t l ol ma dan un van kul la na rak mes le ki fa ali yet te bu lu nu la maz. Ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l ol ma dan bir den faz la be yanna me im za la na maz. Mes lek men sup la r sa hip ol duk la r mes le ki ruhsat la r n hiç bir ko flul da ki ra ya ve re mez. Ye min li Ma li Mü fla vir ler mu hase be bü ro su aça maz ve mu ha se be bü ro su na or tak ola maz lar. Mes le ki fa ali yet te bu lun ma yan mes lek men sup la r ika met gah la r n n bu lun du u böl ge nin oda s na kay do lur lar. fl ye ri ni ve ya ika met ad re si ni de ifl ti ren mes lek men sup la r ile bun la r n kur duk la r or tak l k bü ro la r ve flir ket ler on befl gün için de ye ni ad res le ri ni ba l ol duk la r oda la ra bil dir mek zorun da d r lar. HAK SIZ RE KA BET Mes lek men sup la r, mes le ki da ya n fl ma so rum lu lu u nun bi lincin de ola rak hak s z re ka be te ne den ola cak du rum ve dav ra n fl lar dan ka ç n rlar. Mes lek men sup la r, bafl ka bir mes lek men su bu ile mes le ki söz leflme si de vam eden ger çek ve tü zel ki fli le re mes le ki hiz met ver me ye gi MEVZUAT SERİSİ 1 563

6 MESLEK HUKUKU ri flemez ler. Ay n fle kil de üc ret ve ele man te mi ni gi bi ko nu lar da mes lek men sup la r bir bir le ri ne za rar ve re cek dav ra n fl lar da bu lu na maz lar. TA BE LA AS MA ZO RUN LU LU U Her mes lek men su bu; ifl ye ri nin bu lun du u bi na n n herke sin ko layl k la gö re bi le ce i bi çim de bir ye ri ne, sa de ce ad ve so ya d ile mes lek un va n n ta fl yan bir ta be la as mak zo run da d r. Bir den çok mes lek mensu bu ça l fl ma la r n ortak l k bü ro su ve ya flir ket flek lin de bir lefl tir dik le ri takdir de; ta be la ya ay r ca or tak l k bü ro su ve ya flir ket un va n ya z l r. Ay r ca or tak lar ad ve so yad la r ile un van la r n da ta be la ya ya za bi lir ler. B L D R M MEC BU R YE T Mes lek men sup la r hiz met ver dik le ri müfl te ri le ri ni ka y t l ol duk la r oda la ra 6 ay da bir bil dir mek zo run da d r lar. Ser best mu ha se be ci ler ve ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler te fleb büs ve ya ifl let me sa hip leri nin def ter le ri ni ken di bü ro la r n da tu tar lar. Ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler Ka nu nun 2 nci mad de si nin a ve b f k ra la r n da be lir ti len ifl le ri bü ro la r n da ya pa bi le cek le ri gi bi te fleb büs ve ya ifl let me sa hip le ri nin iflyer le rin de de ya pa bi lir ler. Ser best mu ha se be ci ler ve ser best mu ha se beci ma li mü fla vir ler tut tuk la r def ter le ri ve bun lar la il gi li bel ge le ri iti na l fle kil de mu ha fa za al t na al mak zo run da d r lar. T CA R FA AL YET TE BU LU NA MA MA Mes lek men sup la r, Türk Ti ca ret Ka nu nu na gö re (Ti ca ri) ve ya (es naf) sa y l ma la r n ge rek ti re cek bir fa ali yet te bu lu na maz lar. Mes lek men supla r ken di mes le ki fa ali yet le ri d fl n da ser best mes lek fa ali ye tin de bu luna maz lar. Ti ca ri mü mes sil lik, ti ca ri ve kil lik ve acen te lik ya pa maz lar. Adi ve kol lek tif flir ket ler de or tak ve ya ko man dit flir ket ler de ko man di te or tak ola maz lar. Li mi ted ve ano nim flir ket le rin yö ne tim ku ru lu üye li i ve baflkan l gö rev le rin de bu lu na maz lar. 564 MEVZUAT SERİSİ 1

7 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 H Z MET AK D LE ÇA LI fia MA MA Ser best mu ha se be ci ler, ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler ve yemin li ma li mü fla vir ler ger çek ve tü zel ki fli le re ta bi ve on la r n ifl yer le ri ne ba l ola rak hiz met ak di ile ça l fla maz lar. REK LAM YA SA I Mes lek men sup la r ; ifl el de et mek için, aç k ve ka pa l do lay l ve ya do lay s z yön tem ler le rek lam la r n ya pa maz lar ve yap t ra maz lar. Mes lek men sup la r n n; ta be la lar na, kart vi zit, ra por ve bun la ra ben zer di er yaz fl ma ka t la r na; mes lek un van la r n, ile ti flim araç la r n n nu ma ra la r n, aç k ad res le ri ni yaz ma la r rek lam sa y l maz. Bun lar dan bafl ka hu sus lar n ya z l ma s rek lam sa y l r ve ya sak t r. Mes lek men sup la r, un van la r n kul la na rak mes le ki ko nu lar da ve bi lim sel ni te lik te, ga ze te ve der gi ler de de vam l l k arz et me mek üze re ya z ya za bi lir ler. Ya y n c l k ya pa maz lar. Sa de ce ifl tek lifle rin de kul la n l mak ve ya z l, söz lü ve gö rün tü lü ya y n araç la r ile ya y n lan ma mak üze re ken di le ri nin, or tak l k ve ya flir ket kuru lufl la r n da gö rev ya pan di er mes lek men sup la r n n öz geç mifl le ri ni kap sa yan ta n t c bro flür bas t ra bi lir ler. Bu bro flür ler de ev vel ce ve ya halen ifl yap t k la r müfl te ri ler aç k la na maz. Ken di le ri ve ya mes le ki or tak l k ve ya hut flir ket le ri ad na iflin ge rek tir di i cid di yet ve bo yut ta ele man arama ila n ve re bi lir ler. fl ilifl ki sin de bu lun du u fir ma lar ad na bu ilan la r ve re mez ler. MES LEK MEN SU BU NUN MÜfi TE R ADI NA PA RA ALIP, 3. K fi LE RE ÖDE ME YA PA MA MA SI (Mec bu ri Mes lek Ka ra r 1) 1-Mes lek men sup la r müfl te ri ad na üçün cü ki fli le re (Ver gi Da ire si, SSK, Ba -Kur ve ben ze ri ku rum la ra) öde me yap mak üze re her ne isim al t n da olur sa ol sun, Ma li De er ler (pa ra, Çek, Se net, Men kul De er ler ve ben zer le ri ni) ala maz lar. 2-Ema net pa ra mak bu zu ve ya ben ze ri bel ge kul la na maz lar. MEVZUAT SERİSİ 1 565

8 MESLEK HUKUKU MES LEK MEN SUP LA RI NIN KA fie KUL LAN MA ZO RUN LU LU U (Mec bu ri Mes lek Ka ra r 3) Ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l mes lek men sup la r im za la mak du ru munda bu lun duk la r res mi ve mes le ki bel ge ler de TÜR MOB ta ra f n dan darpha ne de yap t r lan ka fle le ri kul lan mak zo run da d r lar. fi KA BU LÜ Mes lek men sup la r ge ti ri len ifl tek li fi ni ge rek çe gös ter me den red de debi lir ler, ret ka ra r ifl sa hi bi ne ge cik me den bil di ri lir. ki mes lek men su bu ta ra f n dan red de di len ifl sa hi bi il gi li oda ya mü ra ca at eder. Oda ken di sine mes lek men su bu be lir ler. Bafl ka bir mes lek men su bu ile sözlefl me si bu lu nan müfl te ri le re bi le rek ifl öne ri le mez ve di er mes lek men su bu hak k n da olum suz yo rum lar da bu lunul maz. SÖZ LEfi ME YA PIL MA SI Ta raflar, mes le ki ko nu lar da ya p la cak ifl ler için söz lefl me ya pa bi lir ler. Afla da ki ça l fl ma ko nu la r n da söz lefl me ya p l ma s zo run lu dur: a) Def ter tut mak, b) Sü rek li lik arz eden mü fla vir lik hiz me tin de, c) n ce le me, tah lil ve de ne tim yap mak ve bun lar la il gi li, ra por ve benzer le ri ni dü zen le mek, d) Ye min li Ma li Mü fla vir le rin tas dik ifl lem le ri, ÜC RE T N BE L R LEN ME S Mes lek men sup la r as ga ri üc re tin al t n da ifl ka bul ede mez ler. Üc ret yö net me li i ne ay k r dav ran d için ifli ge ri ve ril mifl ve Oda ve Bir lik çe is mi olun mufl ifl sa hip le ri nin ifl le ri ka bul edi le mez. 566 MEVZUAT SERİSİ 1

9 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 SÖZ LEfi ME N N FES H Ta raflar hak l ne den ler le ve ya kar fl l k l r za la r ile, arala r n da ki sözlefl me yi her za man fes he de bi lir ler. Bu tak dir de al n m fl olan def ter ve bel ge ler sa hip le ri ne ge ri ve ri lir. Ta rafla r n taz mi nat hak la r ge nel hu kuk ku ral la r na ta bi dir. DEF TER VE BEL GE LE R N SAK LAN MA SI VE A DE S Mes lek men sup la r ken di le ri ne tev di edi len def ter ve bel ge le ri ifl le rinin ge rek tir di i sü re için de iyi ni yet le muha fa za et mek ve iflin bi ti min de ia de et mek zo run da d r lar. fiu ka dar ki def ter ve bel ge le rin ge ri al n ma s, sa hi bi ne ya z ile bil dir mifl ol du u hal ler de sak la ma mü kel le fi ye ti bil dirme ta ri hin den iti ba ren bir ay için de so na erer. flin bi ti min den iti ba ren bir ay için de sa hip le ri ta ra f n dan al n ma yan def ter ve bel ge ler bir ya z ile il gi li le rin ba l ol du u ver gi da ire si ne tes lim edi lir. ÇA LI fian LAR L S TE S N DEN S L N ME Y GE REK T REN HAL LER Afla da ki hal ler de mes lek men su bu nun ad ça l flan lar lis te sin den sili nir: a) Mes lek men su bu nun, mes le ki fa ali yet te bu lun ma yaca n ya z l ola rak bil dir me si ve ya ça l fl ma bü ro su nu ka pat m fl ol ma s, b) Ça l fl ma bü ro su nu oda böl ge si d fl na nak let mifl bu lun ma s, c) Ka nu na gö re mes lek ten ç kar ma y ge rek ti ren ce za la ra çarp t r lma s, d) Mes lek men su bu ol mak için Ka nu nun ara d flart la r n son ra dan kay be dil mifl ol ma s, e) Ruh sat na me nin ve ril di i ta rih te, ve ril me me si ni ge rek li k lan se beple rin var l n n son ra dan tes pit edil mifl ol ma s. MEVZUAT SERİSİ 1 567

10 MESLEK HUKUKU MES LEK LE VE MES LEK ONU RU LE BA DAfi MA YAN fi LER Mes lek men sup la r n n afla da be lir ti len dav ra n fl lar da bu lun ma la r mes lek le ve mes lek onu ru ile ba dafl ma yan hal ler den sa y l r: a) Ya n n da ça l fl t r d ki fli le re kar fl uy gun suz dav ra n fl lar da bu lunmak, b) Afl r iç ki ve ku mar düfl kün lü ü ile ta n n mak, c) Mes lek tafl la r na, müfl te ri le ri ne ve ka nun la ra gö re bil gi v e r m e k zo run da ol du u ki fli ve ku ru lufl la ra bil gi ver me mek ve ya kas ten ya n l t c bil gi ver mek, d) Ka nun la ra gö re ya p l ma s ya sak olan ifl ler den her han gi bi ri ni yapmak. MES LEK LE BA DA fian fi LER Afla da be lir ti len ifl ler mes lek le ba da flan ifl ler den olup ya p l ma s nda bir sa k n ca yok tur: a) Bi lir ki fli lik, tas fi ye me mur lu u, hay ri ve il mi ku ru lufl la r n yö ne tim ku ru lu üye li i gö rev le rin de bu lun mak, b) Li mi ted ve ano nim flir ket ler de or tak, ko man dit flir ket ler de ko mandi ter or tak ol mak ve ya mu ra k p l k yap mak, c) Mes lek men sup la r n n, üye si ol duk la r ve ku rum lar ver gi sin den mu af olan ya p, kal k n ma ve tü ke tim ko ope ra tifle ri ve yar d m san d k lar n n yö ne tim ve de ne tim ku rul la r üye lik le ri gö rev le rin de bu lun mak, d) Kad ro lu ola rak ça l fl ma mak flar t y la ö re tim ve e i tim ama c ile ders ver mek, e) De vam l l k arz et me mek kay d ile ga ze te ve der gi ler de ya z ve maka le yaz mak, f) Se mi ner ve kon fe rans la ra ka t l mak. 568 MEVZUAT SERİSİ 1

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 86 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE

More information

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 308 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V

More information

اocukluk اa nda Beslenme

اocukluk اa nda Beslenme Ay e PALANDـZ فstanbul ـniversitesi T p Fakültesi, Aile Hekimli i Anabilim Dal, فstanbul ضzet اo cuk lar da bes len me du ru mu nun dü zel til me si ço cuk ba k m n n n ce lik li ko nu su ol ma l d r,

More information

Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı

Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive

Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive Tr ansilüminasyon Metodunun Ifl kla I Sert tleflen Or todontik Adezivin Yap flma Direncine Etkisi Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive ÖZET Bu ça l fl ma

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz

Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz ORİJİNAL ARAŞTIRMA Karotis Arter Hastalıkları Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz Gökhan ARSLAN, a Murat UĞUR, a İbrahim ALP, a Veysel TEMİZKAN,

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü

Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü ORİJİNAL ARAŞTIRMA Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü Dr. Suat DOĞANCI, a Dr. Erkan KAYA, a Dr. M. Ali ŞAHİN, a Dr. Kubilay KARABACAK, b Dr. Adem GÜLER, a Dr.

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği

Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği Dr. Ömer KUTLU a a Üroloji AD, Akdeniz Üniversitesi

More information

Aktinomikoza Genel Bir Bakış

Aktinomikoza Genel Bir Bakış TIBBİ EĞİTİM Aktinomikoza Genel Bir Bakış Dilek KAYA, a Şayeste DEMİREZEN, a Dr. Mehmet Sinan BEKSAÇ b a Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, b Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Hacettepe

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law Dr. İzzet Mert Ertan Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law İstanbul - 2015 Beta Yay n No : 3191 Hukuk Dizisi : 1564 1. Bask - Ocak 2015 - STANBUL ISBN 978-605 -

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi DERLEME Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi Pınar ERKEKOĞLU, a Belma GİRAY, a Gönül ŞAHİN a a Farmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık

More information

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY RI RI OORI RICI OO RI Y Caratteristiche tecniche / echnical characteristics I mo to ri ran stec no se rie e Y sono chiu si e do ta ti di ven to la di raf fred da men to. and Y se ries ran stec no mo tors

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Warsaw School of Economics (SGH)

Warsaw School of Economics (SGH) www.sgh.waw.pl Fo un ded in 1906, the War saw Scho ol of Eco no mics (Szko ła Głów na Han dlo wa w War - sza wie, SGH) is the ol dest pu blic uni ver si ty of eco no mics and business in Po land. Education.

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Nükleer Tıp Kliniği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Nükleer Tıp Kliniği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gastroözefagial Reflü Sintigrafi Sonuçları Pozitif Olan Çocuklarda Gastroözefagial Reflü Şiddetinin Yaş, Cinsiyet ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hospitalizasyon ile İlişkisinin

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Francesco Curatelli curatelli@dibe.unige.it Chiara Martinengo martinen@dima.unige.it University of Genova, Italy Oscar

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e -

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e - S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams - c o m p l e t e b r o c h u r e - D o h l e s e w i n g m a c h i n e s f o r b u t t - s e a m s Head Office D o h l e m a n u f a c t u re b u t t s e

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

ASCENT TM Integrated Shipment Management

ASCENT TM Integrated Shipment Management ASCENT TM Integrated Shipment Management Software Solutions Production mail Shipping systems Copier systems Facsimile systems Mailing systems Management services Financial services Consulting Supplies

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the This is a charity iece, and you may coy this score or erormances ithout ermission Hoever, i you lan to use this iece, lease contact the comoser rom isemanroectcom This is a charity iece, and you may coy

More information

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice.

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice. A A a B B ear ib rake table job cub C C c ca ch cl Cecil could catch a cold. D D d do dl dr od ud David demanded a dirty dog. E E F F G G g go ga gh og ag Ginger gave geese George. H H I I n e t gi li

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu

Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu OLGU SUNUMU Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu Dr. Fatih YAĞMUR, a Dr. Haşim ASİL, a Dr. Mehmet CANPOLAT, b Dr. Hüseyin PER, b Dr. Abdülhakim COŞKUN c a Adli Tıp AD, b Çocuk Hastalıkları AD,

More information

HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting

HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting ORİJİNAL ARAŞTIRMA HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting Eyyüp KARAHAN, MD, a Elvan ÖZKARA, a F. Hakan ÖNER, MD, a Ali Osman SAATÇİ, MD a a Department of Ophthalmology, Dokuz

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

C A R I N G / F A I R N E S S GRADE: KINDERGARTEN

C A R I N G / F A I R N E S S GRADE: KINDERGARTEN C A R I N G / F A I R N E S S GRADE: KINDERGARTEN Core Cu rri c u lu m : Su pp l em ents social stu d i e s Foc u s : In terpers onal skill s, ch a racter bu i l d i n g Overvi ew: E m p a t hy is the

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) www.bamf.de/eaufenthaltstitel Mu c lu c Mu c lu c 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư 5 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 7 3 Ca c qui đi

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Wednesday Evening Theotokion, Tone 1

Wednesday Evening Theotokion, Tone 1 Wednesday Evening Theokion, Tone 1 Parishes which do not have access menaion materials may use this Theokion at Wednesday evening Presanctified Liturgy during week First Tone. We are caught in srmy sea

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

Sænk kun dit hoved du blomst Senke dein Köpfchen, du Blume, Lay down, sweet flower, your head.

Sænk kun dit hoved du blomst Senke dein Köpfchen, du Blume, Lay down, sweet flower, your head. Carl Nielsen / Johannes Jørgensen Senke dein Köfchen, du Blume, Arranger: Arne Dich 010 If you use this score, lease send a mail to: arne@dichmusik.dk Get more free scores on www.dichmusik.dk www.molbohistorier.net

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades THE LISTENING REVLUTIN TECHNLGY, MUSIC AND YU 3rd 6th Grades Lesson 4 ye bjective Students will learn the song ye by James Papoulis and prepare to sing it together at the BP concert. This piece includes

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Positioning 40 and 100 GbE in data center inter-sw itch l ink ap p l ications and 40GbE PM D recom m endations Adam Carter, Cisco Al essan dro B arb ieri, Cisco 1 m Data Center inter-s w itc h l ink ap

More information

Sunday, February 2, 2014

Sunday, February 2, 2014 Liturgical Notes for The Feast of the Presentation of the Lord Sunday, February 2, 2014 The Feast of the Presentation of the Lord falls on a Sunday of Ordinary Time in 2014, and according to the Universal

More information

Andrew Rindfleisch. Salmo de Alabanza. for unaccompanied mixed chorus SATB. Do Not Copy

Andrew Rindfleisch. Salmo de Alabanza. for unaccompanied mixed chorus SATB. Do Not Copy ndrew Rindfleisch Salmo de labanza for unaccompanied mixed chorus STB Salmo de labanza (2010) for unaccompanied mixed chorus STB Duration: 4 minutes ndrew Rindfleisch Manzo Music Commissioned by the San

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH THE INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty Su r vey Re port Warsaw, May 2006 In tro du c tion The pe riod

More information

online magazine first edition 2009 berkeley club of france - online magazine - first edition 2009 berkeley club of france

online magazine first edition 2009 berkeley club of france - online magazine - first edition 2009 berkeley club of france berkeley club of france - online magazine - first edition 2009 online magazine first edition 2009 berkeley club of france in this issue... The BCF Online Magazine Published by the Berkeley Club of France

More information

Klang min vackra bjällra.

Klang min vackra bjällra. S A T B Allegro {m q = 126} 4 3 4 3 4 3 4 3 mn vak-ra mn vak-ra mn vak-ra Klang mn vakra bällra. bäll - ra, bäll - ra, bäll - ra, mn bäll- ra, den se - na den se - na den se - na den se - na August Söderman

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

Restoration Certificate No. 201501

Restoration Certificate No. 201501 Restoration Certificate No. 201501 19th Century Alabaster Clock adorned with Cupid, French 8-day Japy Movement with Hourly and Half-Hourly Strike, Alabaster and Gilt Dial Issued by Dr N Bjergstrom, All

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Trafik Kazası İçin Risk Faktörü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Trafik Kazası İçin Risk Faktörü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ORİJİNAL ARAŞTIRMA Trafik Kazası İçin Risk Faktörü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Dr. Taner AKAR, a Dr. Oğuz KÖKTÜRK, b Dr. Birol DEMİREL, a Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, b Dr. Elif DURUKAN c a Adli Tıp AD,

More information

Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study

Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study ORİJİNAL ARAŞTIRMA Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study Yavuz DİZDAR, MD, a Seden KÜÇÜCÜK, MD, a Esra KAYTAN SAĞLAM, MD, a Merdan FAYDA,

More information

A 03 T IE POMPE A INGRANAGGI SERIE APL GEAR PUMPS APL SERIES

A 03 T IE POMPE A INGRANAGGI SERIE APL GEAR PUMPS APL SERIES A 03 T IE POMPE A INGRANAGGI GEAR PUMPS SERIE APL APL SERIES QUESTO CATALOGO This ca ta lo gue Co di ce Code Edi zio ne Edi tion SOSTITUISCE Re pla ce Co di ce Code Edi zio ne Edi tion A 03 T IE 07.1995

More information