Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı"

Transcription

1 Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı

2

3 Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı

4

5 Kör fez Dep re mi gi bi bü yük bir coğ ra fi böl ge de yer alan ve top lu mun bü yük bir kıs mı nı et ki le yen do ğal fe la ket ler, sa de ce böl ge de ya şa yan la rı de ğil tüm ulu su da de rin den sar san olay lar dır. Ken di leri ne fi zik sel ve sos yal des tek ve ren çev re nin ne redey se tü müy le za rar gör me si, böl ge de ya şa yan lar için du ru mu da ha da güç leş ti rir. Evi mi zi, ya kın ak ra ba ve ar ka daş la rı mı zı kay bet miş ol ma nın acı sı bü yük tür. Bu ka yıp la rın üs tü ne, ya şam ko şul la rında ki de ğiş me ler de ek len di ğin de, ya şa dı ğı mız stres ar tar. Ör ne ğin, kö tü ha va ko şul la rı, ba rın ma ko şul la rı nın is te di ği miz gi bi ol ma ma sı, ço cuk la rın okul du ru mu, art çı dep rem le rin sür me ola sı lı ğı gi bi pek çok fak tör, ya şa nan stre si ar tı rır. Ay rı ca üzün tü, piş man lık, öf ke gi bi ya şa mak ta ol du ğumuz tüm duy gu lar ço cuk la rı mız la olan iliş ki le rimi zi da ha da güç leş ti re bi lir. Ne var ki ço cuk lar da bu do ğal fe la ket ten ay nen bi zim gi bi et ki len mişler dir. Araş tır ma lar, do ğal fe la ket ler den en çok ya ra alan grup la rın ço cuk lar, genç ler ve yaş lı lar ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu nun la be ra ber an ne ve ba ba la rın dan, ar ka daş la rın dan, öğ ret men le rinden ve di ğer ai le üye le rin den ya kın il gi ve des tek gö ren ço cuk la rın, do ğal afe tin so nuç la rın dan da ha az et ki len dik le ri ni de bi li yo ruz. Ço cuk la rı nı za yar dım cı ola bil me niz için ana ba ba ola rak, siz le rin ken di ni zi güç lü his set me niz çok önem li dir. Eğer ken di ni zi ço cuk la rı nız la aşa 3

6 ğı da öne ril di ği şe kil de il gi le ne cek ka dar iyi his setmi yor sa nız, psi ko lo jik yar dım al mak tan çe kin meyin. Ken di ni zi iyi his set se niz, öne ri le re uy sa nız bi le, dep rem son ra sın da ki bu iyi leş me sü re ci nin za man ala ca ğı nı, ba zı olay la rın ve ya şan tı la rın za man za man du ru mu ge ri ye gö tü re bi le ce ği ni bi lin. İyi leş me sü re cin de, ya pı lan öne ri le re da ha faz la ağır lık ve rin; ge le ce ğe yö ne lin ve ge nel lik le olum lu bir tu tum için de ol ma ya ça lı şın. Eli niz de ki el ki ta bı, bu ko nu da si ze yar dım cı ol mak üze re ha zır lan mış tır. Bu el ki ta bı nın dı şın da da, ih ti ya cınız olan her tür lü des te ği ala bi le ce ği niz ki şi le re ve ku rum la ra baş vur mak tan çe kin me yin. Ço cuk lar İçin Dep re min An la mı Ne dir? Ço cuk lar da ye tiş kin ler gi bi dep rem fe la ke tinden kor kar lar. An cak ço cuk lar dep re min, in sa nın kont ro lü dı şın da olan, do ğal bir olay ol du ğu nu an la mak ta güç lük çe ker ler. Üs te lik on lar, ken di leri ni ko ru yan ve ta ma men gü ven duy duk la rı ye tişkin le rin böy le bir olay kar şı sın da ça re siz kal masın dan da en di şe du yar lar. Oku lön ce si dö nem de ki ço cuk lar, bu fe la ke tin bir ne den le ken di ak lın dan geç miş, ama an ne ba ba sı nın onay la ma dı ğı nı tah min et ti ği bir dü şün ce si ya da dav ra nı şı ne de niy le baş la rı na gel di ği ni sa nır lar. 4

7 Okul ça ğın da ki ço cuk lar bu do ğal olay la rı da ha ko lay an la ya bil se ler de, böy le si ne bü yük bir fe la ke ti da ha ön ce yap tık la rı kö tü bir dav ra nıştan do la yı ken di le ri ne ve ri len bir ce za ola rak da al gı la ya bi lir ler. Er gen le rin dep re mi al gı la yı şı ise ye tiş kin le rinki ne ol duk ça ben zer. An cak on lar bu fe la ke tin ken di baş la rı na gel miş ol ma sın dan öf ke du yabi lir ler. Ço cuk la rın Dep re me Olan Tep ki le ri ni Ne ler Be lir ler? Ço cuk la rın dep rem fe la ke ti kar şı sın da ki tep kile ri bir bi rin den fark lı ola bi lir. Ba zı la rı dep re min he men ar dın dan bir ta kım dav ra nış de ği şik lik le ri gös te rir ken, ba zı la rı gün ler ve haf ta lar, hat ta ay larca, hiç bir şey ol ma mış gi bi dav ra nıp, da ha son ra prob lem li dav ra nış lar ser gi le ye bi lir ler. Bu yüz den önü müz de ki ay lar da, eli niz de ki el ki ta bı nı za man za man alıp oku yun. Böy le ce dep re min nor mal psiko lo jik et ki le ri ko nu sun da hem da ha iyi bil gi le necek hem de öne ri le ri unut ma mış ola cak sı nız. Ço cuk la rın dep rem den et ki len me de re ce si ni bir ta kım fak tör ler be lir le mek te dir. Bun lar: Ai le nin tep ki si: Ço cuk dep rem den doğ ru dan et ki len me se bi le ai le si nin dep rem kar şı sın da ki tep ki le ri ve kor ku la rın dan çok et ki le ne bi lir. 5

8 Ço cu ğun, dep rem kar şı sın da ça re siz ka lan ai lesi ne olan gü ve ni sar sı la bi lir. Ai le si nin fe la ket kar şı sın da ki kor ku ve kay gı la rın dan en çok, okul ön ce si yaş gru bun da ki ço cuk lar et ki le nirler. Bu ne den le, bir yan dan ken di ni zi di ğer yandan da ço cuk la rı nı zı ye ni den güç len dir me ye ça lı şı nız. Ka yıp de re ce si: Ço cu ğun dep rem fe la ke tin de ta nık ol du ğu ya da gör dü ğü ha sar ve ka yıp ne ka dar bü yük ise et ki len me de re ce si de o ka dar faz la ola cak tır. Özel lik le ai le den bir ve ya da ha faz la ki şi nin öl dü ğü ve ya ağır ya ra lan dı ğı, kendi si nin en kaz al tın da kal dı ğı, ya ra lan dı ğı ya da evi nin ve oku lu nun ya şa na maz ha le gel di ği du rum lar da ço cuk, bu fe la ket le ba şa çık ma da ol duk ça zor la nır. Ai le üye le rin den bi ri nin ölümün den do la yı rol le rin de ğiş ti ği, ör ne ğin, an nenin ba ba, ba ba nın ya da ab la nın an ne ro lü nü üst len mek zo run da kal dı ğı du rum lar da, ai le içi iliş ki ler de zor luk lar ya şa na cak tır. Ço cuk, bu ko şul lar da ye ni ya şa ma ge çer ken da ha da çok zor la na cak tır. Dep re mi ya şa ma yan ço cuk lar bi le, hiç bir ka yıpla rı ol ma dı ğı hal de te le viz yon da gör dük le rinden ve ye tiş kin le rin olay hak kın da ki ko nuş mala rın dan et ki le ne bi lir ve ben zer tep ki le ri gös tere bi lir ler. 6

9 Yaş/Cin si yet: Ço cuk la rın zih ni, ye tiş kin le rinkin den da ha es nek ve iş len me ye da ha uy gun ol du ğu için, ço cuk lar hem olum lu hem de olum suz et ki le re da ha açık tır lar. Bu ne den le, fe la ket te ya şa nan olay lar dan et ki len me ola sılık la rı da ha yük sek tir. Cin si yet açı sın dan ba kıldı ğın da kız ço cuk la rın da içe dö nük lük ve sessiz, sa kin ol ma; er kek ço cuk la rın da ise ol du ğu yer de du ra ma ma, sü rek li ha re ket et me gi bi dav ra nış lar da ha faz la gö rül mek te dir. Da ha ön ce ki ya şan tı lar: Dep rem den ön ce de ba zı ör se le yi ci ya şan tı la rı olan ço cuk lar, bu fe la ket ten da ha faz la et ki le ne bi lir ler. Ör ne ğin, an ne ba ba sı bo şan mış, ken di si şid de te ma ruz kal mış, ai le için de şid de ti göz lem le miş ya da ai le sin de cid di bir sağ lık prob le mi ya şa yan ço cuk lar bun lar ara sın da sa yı la bi lir. Ay rı ca dep rem ön ce sin de de ba zı psi ko lo jik prob lemle ri olan ve ya okul ba şa rı sı za ten iyi ol ma yan ço cuk la rın, dep rem gi bi bir fe la ket ten da ha çok et ki len me le ri bek le ne bi lir. An cak şu da unu tulma ma lı dır ki yaş ça da ha bü yük olup da da ha ön ce ki yıl lar da ba zı stres li du rum lar dan geç miş ve bun lar la baş ede bil miş ço cuk la rın, dep rem fe la ke ti nin ya rat tı ğı et ki ler den de da ha ko lay sıy rıl ma sı müm kün dür. 7

10 Dep re min do lay lı et ki le ri: Dep rem fe la ke ti nin olum suz et ki le ri, sa de ce ço cu ğun doğ ru dan ya şa dı ğı dep rem sar sın tı sı, yı kın tı lar, ya ra lanma ve ka yıp lar ne de niy le or ta ya çık maz. Depre min do lay lı et ki le ri de ço cu ğun ya şa dı ğı güçlük le ri ar tı rı cı bir rol oy na ya bi lir ve iyi leş me sü re ci ni ge cik ti re bi lir. Gün lük ya şan tı: Evin yı kıl ma sı ve ya ha sarlı ol ma sı ne de niy le baş ka bir ye re ta şı nıl ması, ça dır kent ler gi bi ka la ba lık ve ra hat ol mayan, alı şıl mı şın dı şın da ki or tam lar da ya şamak zo run da ka lın ma sı ve gün lük iş le yi şin çe şit li ne den ler le ak sa ma sı du rum la rın da ço cuk lar dep rem fe la ke tin den da ha faz la et kile ne cek ler dir. Ay rı lık: Ço cuk ai le sin den her han gi bir bi reyi kay bet me miş ol sa da, her han gi bir ne denle bir sü re on lar dan ay rı ya şa mak zo run da kal mış sa, bu du rum onun üze rin de ila ve bir kay gı ve stres ya ra ta cak tır. Ai le içi iliş ki ler: Ai le için de has ta lık ya da ölüm gi bi ne den ler le rol le rin de ğiş ti ği, ai le içi iliş ki le rin bo zul du ğu, ai le de ki ye tiş kinler den bi ri nin faz la mik tar da al kol al ma ya baş la dı ğı, şid de tin or ta ya çık tı ğı ya da var olan şid de tin art tı ğı du rum lar da iyi leş me ge ci ke cek tir. 8

11 Eko no mik ko şul lar: Ai le nin ge çim kay nakla rı nın kı sıt lan dı ğı ya da yok ol du ğu, ih tiyaç la rın kar şı lan ma sı nın ak sa dı ğı du rum larda ço cuk lar da ha olum suz bir bi çim de et kile ne cek tir. Sos yal des tek: An ne ba ba nın ço cu ğu na olan il gi ve des te ği nin azal ma sı, ço cu ğun ar kadaş la rı ve kom şu la rıy la iliş ki de ol du ğu sosyal çev re nin bo zul ma sı da dep rem gi bi bir fe la ke tin ço cuk üze rin de ya rat tı ğı olum suz et ki le rin ha fif le me si ni ge cik ti re cek tir. Dep re min Ço cuk lar Üze rin de ki Ge nel Et ki le ri Dep rem den son ra ço cu ğu nuz, dep re min tek rar la ya ca ğın dan ve ya bu fe la ke ti ha tır la tan şey ler den (ör ne ğin, am bu lans, kep çe, as ker, it fa iye ci, si ren se si, toz ko ku su, du man gi bi) kor ka bi lir, ani ses ler den ve gü rül tü den kor ka bi lir, dep rem den son ra ki ya şa mı ko nu sun da en di şe li ola bi lir, ye tiş kin le rin dep re mi ve so nuç la rı nı en gel le yeme miş ol ma sı ne de niy le, on la ra olan gü ve ni ni yi ti re bi lir, dep rem ön ce si ne gö re da ha ko lay kı rı la bi lir, kü se bi lir, ağ la ya bi lir, 9

12 da ha ön ce le ri ses siz, uyum lu bir ço cuk ken gü rül tü lü ve sal dır gan ha le ge le bi lir ve ya ne şeli, gi riş ken bir ço cuk ken utan gaç ve ür kek olabi lir, dik ka ti ni top la ma da güç lük çe ke bi lir, her za man hoş la na rak oy na dı ğı oyun la rı ar tık oy na mak is te me ye bi lir, da ha ha re ket li olup, ha re ket le ri ni bir tür lü kontrol ede me ye bi lir, tek ba şı na uyu mak tan kork tu ğu için an ne ba bası ve ya di ğer bir ki şiy le be ra ber yat mak is te yebi lir, uy ku ya dal ma da güç lük çe ke bi lir, an ne ve ba ba sı nı gö zü nün önün den ayır mak is te me ye bi lir, yal nız kal mak tan kor ka bi lir, oku la ve ya yu va ya git mek is te me ye bi lir, par mak em mek, al tı na ka çır mak gi bi da ha kü çük yaş lar da gös ter di ği dav ra nış la rı tek rar ser gi le me ye baş la ya bi lir, iş ta hı ke si le bi lir, mi de bu lan tı sı, ka rın ağ rı sı, baş ağ rı sı, kus ma gi bi fi zik sel tep ki ler gös te re bi lir, 10

13 dep re min, an ne ba ba sı nın is te me di ği an cak ken di si nin yap tı ğı bir dav ra nış tan ve ya söy le diği söz den do la yı mey da na gel di ği ni dü şü ne bi lir ve bu nun için suç lu luk his se de bi lir, ko nuş mak ta güç lük çe ke bi lir, kü çük ço cuk lar tek rar tek rar dep rem le il gi li oyun lar oy na ya bi lir, bü yük ço cuk la rın ba zı la rı hep dep rem hak kın da ko nuş mak is ter ken, ba zı la rı bu nun ko nu şul masın dan hoş lan ma ya bi lir ve ken di si de ko nuş maya bi lir, ye tiş kin le rin, bü yük ka yıp lar ya nın da önem siz gör dü ğü bir nes ne, ço cuk için çok önem li olabi lir. Ör ne ğin, se vi len bir oyun ca ğı nı ya da batta ni ye si ni kay bet mek ço cu ğu çok üze bi lir, onun için ağ la ya bi lir ve ıs rar la onu ge ri is te ye bi lir. Be bek lik dö ne mi Be bek ler dep rem den doğ ru dan et ki len mez ler; an cak, an ne nin aşı rı kay gı, kor ku ve gü ven siz lik duy gu la rı için de ol ma sı, be be ği ne ve re ce ği ba kı mı ve onun la ile ti şi mi ni olum suz yön de et ki le ye bi lir. Be bek, al tı kir len di ğin de, acık tı ğın da, ken di ni hu zur suz his set ti ğin de fark lı tür den ağ la ma lar gös te rir. An ne nin bun la ra du yar sız kal ma sı ve ih tiyaç la rı nı gi der me yi ge cik tir me si ya da bu ih ti yaçla rı çok me ka nik bir şe kil de, be bek le ko nuş ma dan 11

14 onun la duy gu sal bir ile ti şi me geç me den kar şı lama sı be be ğin ge li şi mi ne za rar ve re bi lir. Be bek ler stres ve gü ven siz lik ko şul la rın da yo ğun bir ağ lama tut tu ra bi lir ler. Ya tış tı rıl ma la rı, ye ni den hu zur ve gü ven duy ma la rı güç le şe bi lir. Bu tür den bir ba kı mın çok uzun sür me si du ru mun da ise be bek ile ri de içi ne ka pa na bi lir. Okul ön ce si Okul ön ce si dö ne min de ki ço cuk lar (2-5 yaş), dep re min ne den ol du ğu ka yıp lar ve ya şam şart ların da mey da na ge len de ği şik ler le ba şa çık ma ko nu sun da ol duk ça zor la nır lar. Çün kü gö re ce li ola rak da ha kı sa sü re li olan ya şam la rın da bu tür de ne yim le ri az ol du ğu için, ba şa çık ma ye te nek leri de tam ola rak ge liş me miş tir. Bu ne den le de an ne ba ba nın, ya kın ak ra ba la rı nın ve öğ ret men le ri nin des te ği ne ih ti yaç du yar lar. Bu dö nem de ki ço cuk lar ge nel lik le fe la ket ten et ki len dik le ri ni sö zel ola rak ifa de ede me se ler bi le, kay gı lı ve üz gün ol duk la rı nı dav ra nış la rıy la bel li eder ler. 2-6 yaş la rı ara sın da ki ço cuk lar da gö rü le bi le cek ba zı de ği şik lik ler şun lar dır: ye me so run la rı; iş tah sız lık ya da aşı rı ye mek ye me, kus ma, is hal ya da ka bız lık, 12

15 uy ku so run la rı; uyu ya ma ma, aşı rı uyu ma ya da ka bus gör me, par mak em me, al tı na ka çır ma gi bi be bek si davra nış lar, ka ran lık tan, hay van lar dan, ya ban cı lar dan ve ya ca na var gi bi ha ya li ba zı uya rı cı lar dan kork ma, da ha ön ce kork ma dı ğı, an cak ona dep re mi ha tır la tan gü rül tü ler den ve yer ler den kork ma, an ne si nin ete ği ne ya pı şıp onu bı rak ma ma ve ay rıl mak tan kork ma, ken di ni gü ven de his set ti ği yer den ay rıl mak is te me me (ça dır dan dı şa rı çık mak is te me me gi bi), sü rek li an ne ya da ba bay la bir lik te uyu mak is te me, tam ola rak açık la ya ma dı ğı ağ rı lar dan şi ka yet et me, si nir li lik, söz din le me me ve aşı rı ha re ket li lik. Okul ça ğı Bu yaş gru bun da ki ço cuk lar da be bek si dav ra nış lar ol duk ça yay gın bi çim de gö rü le bi lir. Ço cuk ya tam ola rak içe ka pa nır ya da da ha sal dır gan la şır. Deprem de özel lik le oyun cak la rı nın, ken di si ne ar ma 13

16 ğan ola rak ve ril miş olan eş ya la rın ve bes le di ği ev hay van la rı nın kay bın dan çok et ki le nir ler yaş la rı ara sın da ki bir ço cuk, da ha si nir li ola bi lir; ar ka daş la rı ve kar deş le riyle ge çin mek te zor la na bi lir, sal dır gan dav ra nış lar gös te re bi lir ya da içi ne ka pa na bi lir, oyun oy na mak is te me ye bi lir, an ne ba ba sı nın dik ka ti ni çek mek için kar deş leriy le ya rış içi ne gi re bi lir, ar ka daş la rıy la ya da ai le üye le riy le bir lik te ol mak is te me ye bi lir, ya da an ne ba ba sı nın ya nın dan hiç ay rıl ma ya bi lir, oku la git mek is te me ye bi lir, ken di ni hal siz his se de bi lir, sı nıf ta uyuk la ya bilir, okul ba şa rı sı dü şe bi lir, dik ka ti ni top la ma da zor la na bi lir, ge ce le ri ka bus gö re bi lir, iyi uyu ya ma ya bi lir, san ki hiç bir şey ol ma mış ya da his set mi yor muş gi bi gö rü ne bi lir, sık sık ağ la yıp, sız la na rak mız mız lık ya pa bi lir, ye dir me ni zi ve giy dir me ni zi is te ye bi lir, 14

17 baş ağ rı sı, gör me ve işit me ile il gi li şi ka yet lerde bu lu na bi lir, ıs rar lı ka şın tı la rı ola bi lir, mi de bu lan tı sı gö rü le bi lir, tam ola rak açık la ya ma dı ğı ağ rı lar dan şi ka yet ede bi lir, rüz gar, yağ mur ve fır tı na gi bi di ğer do ğa olayla rın dan kor ka bi lir, söz din le me ye bi lir, ba şın dan ge çen ler le il gi li ola rak sü rek li ko nuşmak is te ye bi lir, da ha ön ce ol ma yan tik ler gös te re bi lir, ko nuş ma da güç lük çe ke bi lir, ke ke le ye bi lir, dep rem de ya şa dık la rı nı abar ta bi lir ya da çar pıta bi lir. Er gen lik Bu yaş gru bun da ak ran iliş ki le ri çok önem li dir. Er gen ler ar ka daş la rın dan ya kın il gi ve ka bul görmek; kor ku la rı ve di ğer tüm duy gu la rıy la bir lik te, on lar ta ra fın dan ol duk la rı gi bi ka bul edil mek is terler. Kay gı ve ger gin lik le ri ni, sal dır gan lık la, is yankar lık la, içe ka pan ma ya da dik kat çek me ye ça lışa rak or ta ya ko yar lar. Bu yaş gru bun da ki genç ler, 15

18 pek çok ki şi öl müş iken ken di le ri nin kur tul muş ol ma la rı nın ver di ği bir suç lu luk duy gu su için de ola bi lir ler. Ak ran la rı ta ra fın dan ka bul gör me yen er gen ler, iç le ri ne ka pa na bi lir ve bu er gen ler de dep res yon göz le ne bi lir. Dep re min ya ra la rı nın sa rıl ma sıy la il gi li top lum sal ça ba lar da ken di le ri ne ye tiş kin ler ka dar so rum lu luk ta nın ma dı ğı için, ken di le ri ni en gel len miş his se de bi lir ler. Er gen lik dö ne mi, ye tiş kin li ğe gi den uzun bir ge çiş dö ne midir. Genç ler de bu dö ne min ba şın da ve so nun da göz le ne bi le cek tep ki ler de de ği şe bi lir. Bu ne den le bu el ki ta bın da er gen lik dö ne mi ne ait tep ki ler, ve yaş grup la rı ola rak ay rı ay rı ele alın mış tır yaş la rın da ki er gen ler de göz le ne bi le cek tep ki ler: fi zik sel şi ka yet ler (baş dön me si, baş ağ rı sı, mi de bu lan tı sı gi bi), aşı rı ye mek ye me ya da iş tah sız lık, aşı rı uyu ma ya da hiç uyu ya ma ma şek lin de uy ku bo zuk luk la rı, be lir siz, tam açık la na ma yan ağ rı ve acı lar, da ha ön ce il gi duy du ğu şey le re kar şı il gi si ni kay bet me ve içe ka pan ma, so rum lu luk la rı nı ye ri ne ge ti re me me, 16

19 oku la git me me, okul ba şa rı sın da düş me, an ne ba ba nın ve öğ ret me ni nin dik ka ti ni üze ri ne çek me ye ça lış ma, okul da ve ev de ku ral la ra kar şı gel me, kar deş le riy le ve ar ka daş la rıy la olan iliş ki le rinde bo zul ma, ak ran la rı na il gi gös ter me me, iç ki ve ya si ga ra iç me, es rar ve ero in gi bi uyuştu ru cu la rı kul lan ma eği li mi, ölen ya kı nıy la bir lik te ol ma is te ği ni di le ge tirme ve ba zı la rı nın bu se bep le in ti har gi ri şi min de bu lun ma sı yaş la rın da ki er gen ler ise ken di le ri ni suç lu his se de bi lir ler, ça re siz lik duy gu la rı için de ola bi lir ler, fe la ket kar şı sın da ki duy gu la rı nı ka bul et me yebi lir ler, ha re ket le rin de aşı rı bir ar tış ya da azal ma ola bilir, dik ka ti top la ma ve plan lı dav ran ma da güç lük çe ke bi lir ler, ai le den ve ak ran la rın dan uzak la şıp yal nız kalmak is te ye bi lir ler, 17

20 al kol, si ga ra ve uyuş tu ru cu (es rar, ero in vb.) kul lan mak is te ye bi lir ve suç iş le ye bi lir ler, ai le üye le ri ne ve ak ran la rı na kar şı sal dır gan dav ra nış lar içi ne gi re bi lir ler, dep re min or ta ya çı kar dı ğı ba zı tep ki le ri ka bullen me ye bi lir ler, baş ağ rı sı ve be lir siz di ğer fi zik sel şi ka yet ler ola bi lir, has ta lan may la il gi li kor ku lar ya şa ya bi lir ler, genç kız lar da ağ rı lı ay ba şı ol ma ya da ay ba şı ol ma ma gö rü le bi lir. Ba zı er gen ler dep rem fe la ke tin de kur tar ma ça lış ma la rı na yar dım et tik le ri için, bir çok ya ra lıyla ve ce set le kar şı laş mış ola bi lir ler. Bu da ya nıl ması güç gö rün tü ler kar şı sın da ki duy gu la rı nı ço ğu kez na sıl ifa de ede cek le ri ni bi le mez ler ve ba zı la rı en gel len me, öf ke ve suç lu luk duy gu la rıy la, suç dav ra nış la rı na yö ne le bi lir ler. Dep rem son ra sı kurtar ma ve yar dım ça lış ma la rı na et kin bir şe kil de ka tıl mış olan er gen ler de ay rı ca aşa ğı da ki tep ki ler gö rü le bi lir: Sin di rim sis te mi ile il gi li prob lem ler, Cilt dö kün tü le ri, As tım kriz le ri, 18

21 Si nir li lik ve ger gin lik. Bu Tep ki ler Ne Za man Özel İl gi Ge rek ti rir? Yu ka rı da sa yı lan tep ki ler ço cuk ve genç le rin deprem gi bi bir do ğal fe la ke tin ar dın dan gös ter me le ri bek le nen do ğal tep ki ler dir. Ço cuk ya da genç, dep rem den ön ce fi zik sel şid de te ma ruz kal mış, cid di bir has ta lık ge çir miş, ya da bir ta kım problem le ri ol muş ise dep re min psi ko lo jik et ki le ri ni da ha yo ğun ya şa ya bi lir. Özel lik le dep rem ön cesin de bun la rın üs te sin den ge le me den bir de dep remi ya şa dıy sa, bu fe la ket le ba şa çık ma da çok zorla na bi lir. Yu ka rı da sa yı lan ola ğan tep ki le rin uzun sü re de vam et ti ği ve ço cu ğun gün lük ya şa mı nı sür dür me si ni en gel le di ği du rum lar da, ço cu ğun bu tep ki le ri ne özel bir il gi gös te ril me li dir. Böy le du rum lar da ço cuk ya da gen cin uz man bir ki şi ta ra fın dan de ğer len di ri lip des tek len me si ge re ke bilir. Bu du rum lar şöy le sı ra la na bi lir: Ço cu ğun dav ra nış la rın da ve ge nel ha lin de or taya çı kan ve 2 haf ta dan da ha uzun sü ren ola ğandı şı de ği şim ler göz len di ğin de, Ço cuk yu ka rı da sa yı lan ola ğan tep ki ler den pek ço ğu nu bi ra ra da gös te ri yor sa, Ço cu ğun dav ra nış la rın da ki de ği şim ler çok farklı du rum lar da da gö rü lü yor sa, ör ne ğin, hem 19

22 ev de, hem de okul da ar ka daş la rıy la bir lik teyken, Ço cuk ken di ne za rar ver me ye ça lı şı yor ya da ve re ce ği ni ifa de edi yor sa, Ço cu ğun da ha ön ce den iyi olan okul ba şa rı sında önem li ve de vam eden bir dü şüş göz lem leni yor sa Bu Tep ki ler le Ba şa Çık mak İçin Ne ler Ya pı la bi lir? Ço cuk la rı bil gi len dir mek, on la ra duy gu sal des tek ver mek, fe la ket le ba şa çık ma da ki ça bala rı nı za on la rı da kat mak, ai le ni zi bir ara ya ge tir me de yar dım cı ola cak tır. Dep rem gi bi bü yük bir fe la ket kar şı sın da ai le nin bir bi ri ne ke net len me si, ai le iliş ki le ri ni dep rem den son ra da de vam ede cek şe kil de güç len di rir. Dep rem hak kın da ko nuş mak tan çe kin meyin. Ba şı nız dan ge çen ola yı kü çüm se me yin. Si ze ne ka dar zor ge lir se gel sin olan bi te ni, ger çek le ri sakla ma dan ço cu ğu nu za an la tın. Eğer ço cuk üzü le cek di ye ger çek ler sak la nır sa, o za man ne ler ol du ğu nu ken di si an la ma ya ve yo rum la ma ya ça lı şa cak tır. Böy le bir du rum da ken di si nin fi kir yü rüt me si, kor ku tu cu ha yal ler kur ma sı da ha faz la en di şe len 20

23 me si ne ve kork ma sı na ne den olur. Ço cu ğa ger çekle ri sak la ma dan, an la şı lır bir dil de an lat mak onun si ze gü ven duy ma sı nı sağ lar. Ço cu ğu nuz er gen lik dö ne min dey se, bu ko nu yu ak ran la rı ve di ğer ye tişkin ler le ko nuş ma sı na, tar tış ma sı na izin ve rin. Er gen ler de dep rem ve alı na cak ön lem ler ko nusun da ne ka dar bil gi le nir ler se, ya şam la rı nı o ka dar kont rol al tı na ala bi lir ve ge le cek le riy le il gi li planlar ya pıp, ça lı şa bi lir ler. Dep rem ko nu su nu siz aç ma yın, fa kat ço cuğu nuz bu ko nu da ko nuş mak is te di ğin de, onu din le yin, so ru la rı nı ce vap la yın, des tek olup ra hat la tın. Ço cu ğu nu zun duy gu la rı nı ifa de ede bil me si için siz de ge rek ti ğin de ken di duy gu la rı nı zı (mut lu, üz gün, kız gın, kork muş gi bi duy gu bil di ren ke lime le ri kul la na rak) açın. Ço cu ğu nu zu ne ler his set ti ği ni söy le me si için zor la ma yın, bı ra kın ken di si için en uy gun za ma nı o seç sin. İn san lar ba zen, ken di le rin de aşı rı stres ya ra tan du rum la rı ka bul et mek te zor la nır lar. Böy le za manlar da ya şa nan stre si in kar et mek fay da lı ola bi lir. Ay nı şe kil de, ağ la mak, aşı rı uyu mak ya da ha yaller ku ra rak bu trav ma tik du rum dan ge çi ci ola rak uzak laş mak da ço cuk la rın ve özel lik le de er gen le 21

24 rin za man za man ra hat la mak için baş vur duk la rı yol lar dan dır. Ço cu ğu nu zu dep re min, hiç bir şe kil de onun bir ha ta sı so nu cu ol ma dı ğı ko nu sun da ik na edin. Ona an la ya bi le ce ği bir dil de dep re min ne ol duğu nu, ne den ol du ğu nu, ken di dav ra nış la rı ya da söz le ri için bir ce za ol ma dı ğı nı açık ça an la tın. Ör ne ğin, Dep rem ay nı yağ mu run yağ ma sı, rüzga rın es me si gi bi bi zim kont ro lü müz de ol ma yan bir olay dır, ya ni sen ak şam ye me ği ni ye me di ğin, kar de şi ne kü für et ti ğin, ar ka da şı nı döv dü ğün, an ne ni üz dü ğün için ol ma dı. gi bi ifa de ler kul lanın. Eli niz den gel di ğin ce ço cu ğu nu zun bu olay da da ha faz la ör se len me si ne en gel olun. Ör ne ğin, te le viz yon da yı kıl mış ev le ri, ağ la yan in san la rı, ya ra lı la rı gös te ren prog ram la rı iz le me sini müm kün ol du ğun ca en gel le me ye ça lı şın. Onu, her han gi bir ne den le ge rek me dik çe, tek rar dep remi ha tır la tan du rum lar dan, olay lar dan ve yer lerden ko ru ma ya ça lı şın. Eli niz den ge len en kı sa sü re de dep rem den ön ce ki ev dü ze ni ni zi sağ la ma ya ya da ye ni bir dü zen oluş tur ma ya ça lı şın. 22

25 Ço cuk lar için dü zen li ve çok sık de ğiş me yen bir gün lük prog ram uy gu la yın. Ör ne ğin, her sa bah kal kıp bir lik te kah val tı et mek, or ta lı ğı top la mak, bir lik te oyun oy na mak, öğ le ye me ğin den son ra bir lik te bir sü re ki tap oku mak, uyu mak gi bi. Farklı bir şey ler yap ma nız ge re ken gün ler de, ço cu ğunu za bu nu ön ce den an la tın. Ço cu ğu nu za kar şı sı cak ve se ve cen dav ranın. Ço cu ğu nuz si zin ya nı nız da ol mak is ti yor, yal nız kal mak tan kor ku yor sa, ona sa rı lın, ku cak la yın, öpün, onu sev di ği ni zi, onun ya nın da ola ca ğı nı zı, onu bı rak ma ya ca ğı nı zı söy le yin. Do kun ma, ok şama, sa rıl ma özel lik le kü çük ço cuk lar için çok önem li dir. Fe la ket dö ne min de, bir sü re için, ço cuğun is te dik le ri ni yap ma nın bir sa kın ca sı yok tur, ak si ne böy le ola ğa nüs tü bir dö nem de az da ol sa ge re ke bi lir. Bu dö nem de ço cu ğu nu zun şı ma ra cağın dan kork ma yın. Yat ma za ma nı gel di ğin de ço cu ğu nu zun ya nın da ol ma ya ça lı şın. Uy ku dan ön ce ona hi ka ye oku yun ya da an latın, sır tı nı ok şa yın, o gün hak kın da ses siz ce ko nuşun. Ge ce le ri is ti yor sa ışı ğı açık bı ra kın, bi raz faz la uyu ma sı na ya da çok kor ku yor sa ya nı nız da yat ma sı na göz yu mun. 23

26 Her han gi bir ne den le ço cu ğu nuz dan bir sü re ay rıl ma nız ge re kir se, ona ne re ye gi dece ği ni zi mut la ka an la tın ve dö ne ce ği niz den emin ol ma sı nı sağ la yın. Ço cu ğu nuz dan bek le di ği niz dav ra nış lar ve so rum lu luk lar hak kın da ken di siy le ko nuşun. Ço cu ğu nu zun is tek le ri ni ye ri ne ge tir me niz, onun bu olay da ya şa dık la rı nı at lat ma sı için ne ka dar ge rek li ise, bir yan dan da dü zen li bir ya şa ma geç mek için ku ral lar koy mak da o ka dar önem lidir. Eğer ço cu ğu nuz hiç bir ku ra lı din le mi yor sa, onun la mut la ka yap ma sı ve yap ma ma sı ge re ken dav ra nış la rı hak kın da ve o dav ra nış la rı ne den yapma sı ya da yap ma ma sı ge rek ti ği ko nu sun da ko nuşun. İs te di ği niz dav ra nış la rı ser gi le di ğin de ise Afe rin ne ka dar gü zel. gi bi söz ler le onu ödül lendi rin. Çok zor da kal sa nız bi le ona vur ma yın ve her han gi bir fi zik sel ce za uy gu la ma yın. Ai le nin bi ra ra da ol ma sı nı sağ la yın. Ai le üye le ri nin bir lik te ol ma sı, bu tür fe la ket du rum la rı nın at la tıl ma sı için önem li dir. Ak ra ba ları nız ya da kom şu la rı nız si zi me rak edip, te le fon la ara dık la rın da ço cu ğu nuz la bu nu pay la şın. Bun lar ço cu ğa baş ka la rı ta ra fın dan da dü şü nü lüp, se vil diği duy gu su nu ve re cek tir. Ak ra ba la rı nız la ve ya kın 24

27 ai le çev re niz le iliş ki le ri ni zi en kı sa sü re de ye ni den ku run ve sür dü rün. Ço cu ğu nu zun ken di ni ifa de et me si ni ko laylaş tı rın. Her ne ka dar ço cu ğu nu zu ge rek siz ye re üze cek, ona dep re mi ha tır la ta cak yer ler den, du rum lar dan, olay lar dan ko ru ma nız ge rek ti ği ni söy le miş ol sak da, ço cu ğu nu zun za man za man ya şa dı ğı bu ola yı ve duy gu la rı nı dı şa rı ya vur ma ya ih ti ya cı var dır. Bu ne den le, ço cu ğu nu zu, dep rem hak kın da oyunlar oy na ma sı (kep çe, kam yon, am bu lans vs. ile), re sim ler yap ma sı ve ya bu ko nu da his set tik le ri ni ifa de et me si için des tek le yin. Böy le ce ço cuk sözle re dö ke me di ği duy gu la rı nı or ta ya koy ma ola na ğı bu la cak tır. Yap tı ğı re sim le ri ya da yaz dık la rı nı eve asa bi lir ya da ya kın ak ra ba la rı nı za gön de re bi lir siniz. Ço cu ğu nu zun ba zı şey le ri kont rol et me si ni sağ la yın. Dep rem gi bi, üze rin de hiç bir kont ro lü mü zün ol ma dı ğı bir du rum ya şar ken, biz ler de ken di mi ze olan gü ve ni mi zi yi ti re bi li riz. Ha ya tı mı zın kont rolü müz al tın da ol du ğu nu his set mek biz ye tiş kin lerin gü ven lik duy gu su için ne den li önem li ise ço cuk lar için de o ka dar önem li dir. Bu ne den le her gün için ya pa ca ğı nız iş le ri plan la yın ve bu plan la ma işi ne ço cu ğu nu zun da ka tıl ma sı nı sağ la 25

28 yın. Ay rı ca ço cu ğu nu za müm kün ol du ğun ca ufak da ol sa ka rar lar ala bil me si için se çe nek ler sun maya ça lı şın. Ör ne ğin, bir kaç giy si yi, yi ye ce ği ya da oyun ca ğı gös te rip ken di si nin ka rar ver me si ni sağla yın. Ço cu ğu nu zun ye ni den ye tiş kin le re gü venme si ni sağ la yın. Dep rem fe la ke ti, ço cu ğun sa de ce ken di ne olan gü ve ni ni de ğil, böy le bir fe la ke te en gel ola ma dıkla rı için ye tiş kin le re olan gü ve ni ni de yi tir me si ne ne den olur. Ço cu ğu nu zun gü ve ni ni tek rar ka zanmak için, ona ver di ği niz söz le ri mut la ka tu tun ya da ye ri ne ge ti re me ye ce ği ni zi dü şün dü ğü nüz şeyler için söz ver me yin. Ço cu ğu nu zun ge le ce ğe gü ven le bak ma sı nı sağ la yın. Kı sa sü re li ge le cek için ço cu ğu nuz la bir lik te ger çek le şe bi le cek plan lar ya pın ve ger çek leş ti rin. Ör ne ğin, Haf ta ya okul kay dı nı ye ni le ye lim., An ne an nen le re gi de lim. gi bi. Böy le de ne yim ler, ço cu ğun ge le cek le il gi li be lir siz lik ten kur tul ma sını ve ge le cek ten tek rar bir şey ler bek le me si ni sağlar. Eşi ni zi kay bet tiy se niz, ço cu ğu nu zun, onun la olan iliş ki si ni ve onun ver di ği ba kı mı öz le yebi le ce ği ni unut ma yın. 26

29 Bu öz le mi ni, si zin ba kı mı nı zı red de de rek ifa de ede bi lir. Bu ko nu da du yar lı ve hoş gö rü lü olun. Onu an la dı ğı nı zı; onun ye rin de ol say dı nız si zin de ben zer şey le ri his se de bi le ce ği ni zi söy le yin. Böyle ce bu yüz den suç lu luk duy ma sı nı en gel le yin. Ço cu ğu nu zun sağ lı ğı na dik kat edin. Sağ lık lı bir ço cuk, di ğer ya şam güç lük le riy le da ha ko lay ba şa çı kar. Bu ne den le, ço cu ğu nu zun den ge li bes len me si ne, ye te rin ce din len me si ne, te miz yer ler de bu lun ma sı na ve ki şi sel te miz li ği ne dik kat edin. Ço cu ğu nuz ai le ile il gi li ek so rum lu luk lar al dıy sa, ara da bir bun la rı azalt ma nın yol ları nı ara yın. Ör ne ğin, bir sa bah da ha geç uyan ma sı ya da gün lük iş ler ye ri ne, ar ka daş la rı ile bir ta kım fa aliyet ler yap ma sı için fır sat ta nı yın. Si ze ve ai le ye yar dım et mek için yap tık la rı ko nu sun da ken di si ni tak dir et ti ği ni zi ve onun la gu rur duy du ğu nu zu sık sık di le ge ti rin. Er gen lik ça ğın da ki genç le re sos yal iliş ki le rini ye ni den kur ma la rı ko nu sun da des tek olun. Genç le rin dep rem fe la ke ti ni at la ta bil me le rin de, ar ka daş bağ la rı nı tek rar kur ma la rı önem li dir. Bu bağ la rın ku rul ma sı için ye tiş kin le rin genç le ri des 27

30 tek le me si ge re ke bi lir. Sos yal et kin lik le re ka tıl mala rı için on la rı ce sa ret len di rin; spor ya pa bil me le ri için gö nül lü ku ru luş lar dan yar dım is te yin, ge re ken ko şul la rı oluş tu run. Hiç bir şey ya pa mı yor sa yü rüyüş ler yap ma sı nı sağ la yın. Ay rı ca çev re niz de ki lerin nor ma le dön me ça lış ma la rın da genç le rin de kat kı sı nı al mak, on la rın ken di le ri ne olan gü ven leri ni ar tı ra bi lir. Genç le rin el ele ve re rek bir lik te ça lış ma sı ise bir lik te lik duy gu su nun ge liş me si için önem li dir. Baş ka la rı na yar dım et mek, pek çok gen cin ken di ni da ha güç lü his set me si ni sağ la yacak tır. Bu amaç la ge rek ti ğin de bu lun du ğu nuz bölge de gö nül lü ku ru luş la rın sağ la dı ğı re ha bi li tas yon ola nak la rın dan ya rar la nın. Ço cu ğu nu zun uy ku prob lem le riy le il gi le nin. Ge ce uy ku sun da kor kuy la sa yık la yan ya da uy ku dan ağ la ya rak uya nan ço cu ğu nu zun ya nı na gi din, onu sa kin leş ti rin. Oda yı he men ay dın lat mayın ve yük sek ses le ko nuş ma yın. Her hal de çok kö tü bir rü ya gör dün. di ye rek, onun gör dük le ri ni an lat ma sı nı sağ la yın ve kes me den din le yin. Sa kın Kor ka cak bir şey yok. de me yin. An la dım çok kork muş sun, tüm bun lar sa na ger çek miş gi bi geldi. di ye rek, kor ku su nu an la dı ğı nı zı be lir tin, ama bu nun ger çek ol ma dı ğı ko nu sun da onu ik na et meye ça lı şın. Ya nın da du ra ca ğı nı zı, şim di gü ven de ol du ğu nu söy le yin ve müm kün se tek rar uy ku ya 28

31 da lın ca ya ka dar ya nın da du run. Uy ku so ru nu olan ço cuk la rın, gün düz le ri oyun ve di ğer et kin lik ler le yo rul ma la rı nı sağ la yın. Ge ce uy ku sun dan ön ce müm kün se ılık bir ban yo al dı rın. Ba şı nı ok şa yın ya da sır tı nı ka şı yın. Tüm bun lar ço cu ğun kay gı sını azal ta cak ve ken di ni gü ven de his set me si ni sağla ya cak tır. Ni çin oku la git mek is te me di ği ni an la ma ya ça lı şın. Böy le bir fe la ket ten son ra kü çük ço cuk la rın oku la git mek is te me me le ri nin bir ne de ni, ai le lerin den ve sev dik le rin den ay rıl mak is te me me le ri ola bi lir. Ai le nin de gü ven siz lik ne de niy le ço cu ğu oku la gön der me de ki is tek siz li ği, bu du ru mu da ha da kö rük le ye bi lir. Eğer ço cu ğu nuz okul da ba şa rı lı bir ço cuk sa, oku la geç baş lat ma yın ya da oku la gi de me di ği gün le rin sa yı sı nı ola bil di ğin ce az tu tun. Bu ço cuk lar, okul da ba zı şey le ri ka çır dık ları ve ar ka daş la rı na ye ti şe me ye cek le ri dü şün ce siyle de oku la git mek is te me ye cek le ri için, ba şa rı la rı dü şe cek tir. Ba şa rı sı dü şük olan ço cuk lar ise deprem son ra sın da ki bu kar ma şık ve be lir siz ya şam ko şul la rın da, dik kat le ri ni oku la ve ev ödev le ri ne yo ğun laş tır mak ta güç lük çe ke cek ler dir; do la yı sıyla okul ba şa rı la rı da ha da dü şe cek tir. Bu ne den le gün lük ya şa mı nı zı müm kün ol du ğun ca dü ze ne so kun ve ço cu ğu nu zun bu se bep le bir en di şe ya şa 29

32 ma ma sı nı sağ la yın. Öğ ret me niy le ile ti şi mi ko ruyun; hat ta dep rem ön ce si ne gö re da ha yo ğun bir ile ti şi me ge çin. Çün kü ço cu ğu nuz si zin prob lemle ri ni ze du yar lı dır ve bun la ra bir ye ni si ni kat mamak için si ze so run la rın dan söz et me ye bi lir. Öğ retme ni onu okul da göz le me ola na ğı bul du ğu için, bu so run la rı da ha ko lay far ke de bi lir. Ço cu ğu nu zun yas duy gu su na des tek olun. Ya şa nan dep rem fe la ke ti nin ve bu na bağ lı ka yıp la rın ar dın dan, ço cu ğun ölüm hak kın da ki so ru la rı ar ta cak tır. Bu so ru la rın al tın da ki önem li kay gı lar dan bi ri, an ne ya da ba ba sı nı kay be de ce ği kor ku su dur. Ba zen ken di ölüm kor ku nuz dan do layı, ba zen de ken di niz yas için de ol du ğu nuz dan, ço cu ğun bu ko nu da ki so ru ve en di şe le riy le çok faz la il gi le ne me ye bi lir si niz. An ne ya da ba ba lar ba zen, ço cuk la rı nın üzül me me le ri ve on la rı acı dan ko ru mak için de ölüm hak kın da ko nuş mak is te meye bi lir ler. An cak ço cuk lar la ölüm ko nu sun da ki duy gu la rı pay laş mak, on lar la an la ya bi le cek le ri dü zey de ko nuş mak ve kul lan dı ğı mız ke li me le re dik kat ede rek açık la ma lar da bu lun mak ya rar lı dır. Çün kü ço cuk lar, bil me dik le ri ko nu lar da fan te zi ler üret me ye ve bu olay la il gi li ola rak ken di ken di leri ne ba zı açık la ma lar ge tir me ye ça lı şa cak lar dır. Ge nel lik le de bu açık la ma lar, ço cuk lar için gerçek te olan olay lar dan da ha kor ku tu cu dur. An ne ya 30

33 da ba ba sın dan bi ri ni kay be den ve di ğe ri nin de ölece ğin den kor kan bir ço cu ğa, onun ya nın da ol duğu nu zu, onu hiç bı rak ma ya ca ğı nı zı ve es ki den yap tı ğı pek çok şe yi ye ni den ya pa bi le ce ği ni söy leye rek, ge le cek le il gi li en di şe le ri ni gi der me ye ça lışın. Ölen an ne ya da ba ba sı ken di si ni bı ra kıp git tiği için öf ke li olan bir ço cu ğun da öf ke si ni bo şaltma sı nı sağ la yın. Kum, su ve oyun ha mu ru gi bi mal ze me ler le oy na ma, spor yap ma, ço cu ğa bu ko nu da yar dım cı ola cak tır. Ay rı ca ya kı nı ölen herke sin, onun ya şa dı ğı duy gu la rın ay nı sı nı ya şa dı ğını ha tır la tın. An ne ya da ba ba sı nın ölü mün den ken di ni so rum lu tu tan ve bu yüz den yo ğun suç luluk duy gu su ya şa yan ço cuk lar ise ge nel lik le, da ha ön ce her han gi bir ne den le kız dık la rı için, ölen ebe vey nin öl me si ni is te dik le ri ni ha tır la yıp, bu olayın ger çek leş ti ği ni sa na bi lir ler ve bu yüz den suçlu luk du ya bi lir ler. Bu ço cuk la ra, ya şam da ba zı olay la rın (ölüm ve do ğal afet ler gi bi) bi zim kontrol ede me ye ce ği miz olay lar ol du ğu nu ve bu ölümün de ke sin lik le ken di ha ta sın dan kay nak lan madı ğı nı an la ma sı nı sağ la yın. Er gen le rin de yas la rı nı ya şa mak is te me le ri ni ve ba zen yal nız kal mak is teme le ri ni an la yış la kar şı la yın; on la ra des tek olun. Ölen ki şi hak kın da ko nuş mak is te dik le rin de de mut la ka ko nu şun ve gi de rek, ölen ki şiy le il gi li olum lu anı la rı ön pla na çı ka rın. 31

34 Bu Olay la Ai le niz le Bir lik te Ba şe din! Dep rem gi bi do ğal bir afet te or ta ya çı ka bi len, bu çok nor mal ama ge çi ci tep ki ler le, her bi ri ni zin bi rey ler ola rak ba şet me niz el bet te önem li dir. An cak ai le ola rak ya ra la rı nı zın da ha kı sa sü re de sa rıl ma sı ve nor mal gün lük ya şa ma ai le ola rak dö ne bil me niz için aşa ğı da ki nok ta la ra dik kat et me niz önem li dir: Çok bü yük bir fe la ket ya şa dı ğı nı zı; şa şır mış, sar sıl mış ola bi le ce ği ni zi ve des te ğe ih ti ya cı nız ol du ğu nu ka bul et me niz, iyi leş me sü re ci nin çok önem li bir kıs mı dır. Her ai le üye si nin dep rem den fark lı bir şe kil de et ki len miş ol du ğu nu ve her ke sin ye ni den es kiye dön me si nin fark lı sü re ler de ger çek le şe bi lece ği ni unut ma yın. Ya şa mı ye ni den kur ma ça ba la rı na ve gün lük iş le re, tüm ai le üye le ri ni ka tın. Ai le üye le ri nin rol le rin de ba zı de ğiş me ler olabi lir; es nek ve dik kat li olun. Ör ne ğin, bir er gen ha ya tın da ilk kez, kar deş le ri nin de ba kı mı nı üst len mek zo run da ka la bi lir. Bu ara da er ge nin ken di ih ti yaç la rı nın da kar şı lan mış ol ma sı na dik kat edin. Ev ile il gi li so rum lu luk la rı bir ki şiye yük le me me ye ça lı şın, pay la şın. 32

35 Bir bi ri ni ze ya kın il gi, şef kat ve an la yış gös terin. *Da ha faz la bil gi için Türk Psi ko log lar Der ne ği ne baş vu ra bi lir si niz. Kaynaklar Allen, R.D. ve Rosse, W. (1998). Children s Response to Exposure to Traumatic Events. APA Help Center. Managing Traumatic Stress: Tips for Recovering From Disasters and Other Traumatic Events. Bellows, J. Definitions and Impact of Psychological Trauma on Child Development. Presented at IX th European Conference on Developmental Psychology. September , Island of Spetses, Greece. Cheal, B. Adapting Your Early Childhood Program for Recovery. Disaster Training International. Helping Adults Help Children. Chris, P. Facts for Families-American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Helping Children After a Disaster. CMHS. After A Disaster: A Guide for Parents and Teachers. mentalhealth.org/specials/schoolviolence/parents.htm Coping Strategies for Adolescents After A Disaster. Information for Middle and Senior High School Teachers and School Personnel. (Brochure) Project REBOUND :FEMA and California Department of Mental Health. Disaster Training International. After A Disaster: What You Can Do With Your Children. FEMA and the American Red Cross. Helping Children Cope with Disaster. FEMA for kids: Resources for teachers. School Intervention Following A Critical Incident. cope.htm FEMA for kids: Resources for teachers. After A Disaster: How to Help Child Victims. aft.htm FEMA. Children May Be Affected by Disaster-related Stress. Helping Children After A Disaster. A Comprehensive Guide for Parents & Other Caring Adults. (Brochure) Project REBOUND: FEMA and California Department of Mental Health.

36 Helping Children Cope with Disaster (FEMA & American Red Cross), David Baldwin s Trauma Information Pages. Huzziff, C.A. ve Ronan, K.R. (1999). Prediction of children s coping following a natural disaster-the Mount Eruptions:A prospective study. The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies. http//www. massey.ac.nz/~trauma/issues/1999-1/huzziff1.htm Lafond, R. Helping Children Cope with Disaster. Search and Rescue Society of British Columbia. Los Angeles County Department of Mental Health. Family Coping Strategies. National Institute of Mental Health. Helping Children and Adolescents Cope with Violance and Disasters. violence.htm Parent Information Booklet. UNICEF: Psychosocial Project Kosovo. Trauma Psychiatry Program, University of California, Los Angeles. Perry, B.D. Principles of Working with Traumatized Children: Special Considerations for Parents, Caregivers, and Teachers. bcm.tmc.edu/civitas/principles TC.htm Robinson, E. H. ve Rotter, J. C. (1991). Coping with Fears and Stress. ERIC Digest (ED ). University of Illinois Extension Disaster Resources. Helping Children Cope With A Disaster. University of Illinois Extension Disaster Resources. Helping Children Cope With A Disaster. University of Illinois Extension Disaster Resources. Children, Stress, and Natural Disasters A Guide for Teachers: What Children May Be Experiencing. University of Illinois Extension Disaster Resources. Children, Stress, and Natural Disasters. A Guide for Teachers: Children s Responses to Disasters. Yule, W., Perrin, S. ve Smith, P. (1998). Post-traumatic stress disorders in children and adolescents. Yule, W. (Ed.) Post-Traumatic Stress Disorders Concepts and Therapy. New York: Wiley & Sons. 34

37

38 Türk Psikologlar Derneği Meşrutiyet Cad. 22/12 Kızılay Ankara / TÜRKİYE Tel: Tel/Fax: e-posta : İnternet : http//

اocukluk اa nda Beslenme

اocukluk اa nda Beslenme Ay e PALANDـZ فstanbul ـniversitesi T p Fakültesi, Aile Hekimli i Anabilim Dal, فstanbul ضzet اo cuk lar da bes len me du ru mu nun dü zel til me si ço cuk ba k m n n n ce lik li ko nu su ol ma l d r,

More information

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 86 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE

More information

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 308 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz

Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz ORİJİNAL ARAŞTIRMA Karotis Arter Hastalıkları Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz Gökhan ARSLAN, a Murat UĞUR, a İbrahim ALP, a Veysel TEMİZKAN,

More information

Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive

Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive Tr ansilüminasyon Metodunun Ifl kla I Sert tleflen Or todontik Adezivin Yap flma Direncine Etkisi Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive ÖZET Bu ça l fl ma

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Aktinomikoza Genel Bir Bakış

Aktinomikoza Genel Bir Bakış TIBBİ EĞİTİM Aktinomikoza Genel Bir Bakış Dilek KAYA, a Şayeste DEMİREZEN, a Dr. Mehmet Sinan BEKSAÇ b a Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, b Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Hacettepe

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi DERLEME Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi Pınar ERKEKOĞLU, a Belma GİRAY, a Gönül ŞAHİN a a Farmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği

Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği Dr. Ömer KUTLU a a Üroloji AD, Akdeniz Üniversitesi

More information

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Nükleer Tıp Kliniği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Nükleer Tıp Kliniği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gastroözefagial Reflü Sintigrafi Sonuçları Pozitif Olan Çocuklarda Gastroözefagial Reflü Şiddetinin Yaş, Cinsiyet ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hospitalizasyon ile İlişkisinin

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu

Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu OLGU SUNUMU Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu Dr. Fatih YAĞMUR, a Dr. Haşim ASİL, a Dr. Mehmet CANPOLAT, b Dr. Hüseyin PER, b Dr. Abdülhakim COŞKUN c a Adli Tıp AD, b Çocuk Hastalıkları AD,

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

Phase 2 decodable words for DfES Letters and Sounds programme

Phase 2 decodable words for DfES Letters and Sounds programme at a sat pat tap sap Ref: p2words Design 2008 Page 1 as it is sit sat pit Ref: p2words Design 2008 Page 2 tip pip sip an in nip Ref: p2words Design 2008 Page 3 pan pin tin tan nap am Ref: p2words Design

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law Dr. İzzet Mert Ertan Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law İstanbul - 2015 Beta Yay n No : 3191 Hukuk Dizisi : 1564 1. Bask - Ocak 2015 - STANBUL ISBN 978-605 -

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Francesco Curatelli curatelli@dibe.unige.it Chiara Martinengo martinen@dima.unige.it University of Genova, Italy Oscar

More information

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice.

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice. A A a B B ear ib rake table job cub C C c ca ch cl Cecil could catch a cold. D D d do dl dr od ud David demanded a dirty dog. E E F F G G g go ga gh og ag Ginger gave geese George. H H I I n e t gi li

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY RI RI OORI RICI OO RI Y Caratteristiche tecniche / echnical characteristics I mo to ri ran stec no se rie e Y sono chiu si e do ta ti di ven to la di raf fred da men to. and Y se ries ran stec no mo tors

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

Trafik Kazası İçin Risk Faktörü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Trafik Kazası İçin Risk Faktörü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ORİJİNAL ARAŞTIRMA Trafik Kazası İçin Risk Faktörü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Dr. Taner AKAR, a Dr. Oğuz KÖKTÜRK, b Dr. Birol DEMİREL, a Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, b Dr. Elif DURUKAN c a Adli Tıp AD,

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

Rhyming Words. Name the pictures. Color the ones that rhyme. Name. Practice Master ES 1 1 Week 1. PMES 1 1 Grade K Theme 1: Look At Us!

Rhyming Words. Name the pictures. Color the ones that rhyme. Name. Practice Master ES 1 1 Week 1. PMES 1 1 Grade K Theme 1: Look At Us! Practice Master ES 1 1 Week 1 Rhyming Words the pictures. Color the ones that rhyme. PMES 1 1 Grade K Theme 1: Look At Us! Practice Master ES 1 2 Week 2 Beginning Sounds the pictures. Color the ones whose

More information

Designed by Murat Erciyas. VIP Grubu / Group. Bend

Designed by Murat Erciyas. VIP Grubu / Group. Bend Designed by Murat Erciyas VIP Grubu / Group Ofis Mobilyaları / Office Furniture end end İ ş i ni s even, yo ğ un bi r temp oyl a ç al ı ş ı p s a atler b oy u of i s i nden hi ç ç ı km ayan yö net i c

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e -

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e - S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams - c o m p l e t e b r o c h u r e - D o h l e s e w i n g m a c h i n e s f o r b u t t - s e a m s Head Office D o h l e m a n u f a c t u re b u t t s e

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting

HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting ORİJİNAL ARAŞTIRMA HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting Eyyüp KARAHAN, MD, a Elvan ÖZKARA, a F. Hakan ÖNER, MD, a Ali Osman SAATÇİ, MD a a Department of Ophthalmology, Dokuz

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.

Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. Nun d alle Gott Sopr Anonymus (18 hd) Alt Tenor,, -, -, Bass,, - - - d -, d -, S 5 1 A T der gro - ße Din - - - der gro - ße B d -, d- der gro - ße der gro - ße Din - - - S A T 10 n ge tut, tut, der gro

More information

Stage 2 Three-letter words with short vowel sounds

Stage 2 Three-letter words with short vowel sounds Stage 2 Three-letter words with short vowel sounds Teacher s notes: Once children know the initial sounds, they can sound out 3- letter words that use the short vowel sounds: a,e,i,o,u Ask the children

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Klang min vackra bjällra.

Klang min vackra bjällra. S A T B Allegro {m q = 126} 4 3 4 3 4 3 4 3 mn vak-ra mn vak-ra mn vak-ra Klang mn vakra bällra. bäll - ra, bäll - ra, bäll - ra, mn bäll- ra, den se - na den se - na den se - na den se - na August Söderman

More information

Sænk kun dit hoved du blomst Senke dein Köpfchen, du Blume, Lay down, sweet flower, your head.

Sænk kun dit hoved du blomst Senke dein Köpfchen, du Blume, Lay down, sweet flower, your head. Carl Nielsen / Johannes Jørgensen Senke dein Köfchen, du Blume, Arranger: Arne Dich 010 If you use this score, lease send a mail to: arne@dichmusik.dk Get more free scores on www.dichmusik.dk www.molbohistorier.net

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) www.bamf.de/eaufenthaltstitel Mu c lu c Mu c lu c 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư 5 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 7 3 Ca c qui đi

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER Complementary Products

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER Complementary Products Ç NDEK LER Index SAN100 Simflex SAN100 Duvar Önü Wall&Floor SAN100 Alç pan Plasterboard SAN100 Hela Ta Squating Pan SAN100 Duvar Önü ki Parça Wall&Floor Two Pieces SAN100 Alç pan ki Parça Plasterboard

More information

Halluks Valgus Tedavisinde Lindgren-Turan Operasyonu Etkili midir?

Halluks Valgus Tedavisinde Lindgren-Turan Operasyonu Etkili midir? ORİJİNAL ARAŞTIRMA Halluks Valgus Tedavisinde Lindgren-Turan Operasyonu Etkili midir? Gökhan PEKER, a Evren KARAALİ, b M. Gökhan BİLGİLİ, c Serdar Hakan BAŞARAN, c Halil Nadir ÖNEŞ, c M. Cevdet AVKAN c

More information

Standard Chartered Marathon 2016

Standard Chartered Marathon 2016 Standard Chartered Marathon 2016 As at 7/1/2016 CPA Marathon Runners 10 KM Challenge (Start Time : 5:45 am) BALL NICHOLAS ASTAIR BIDDLE CHOY CHU FU FU JAMES KU KWOK KWOK K LUI LUI POGSON YAP YU YU YU GARY

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

UAE Rent Inflation & Impact on the Job Market

UAE Rent Inflation & Impact on the Job Market RESEARCH UAE Rent Inflation & Impact on the Job Market United Arab Emirates 2005 UAE Rent Inflation & Impact on the Job Market EXECUTIVE SUMMARY Recent increases in accommodation rentals across the UAE

More information

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades THE LISTENING REVLUTIN TECHNLGY, MUSIC AND YU 3rd 6th Grades Lesson 4 ye bjective Students will learn the song ye by James Papoulis and prepare to sing it together at the BP concert. This piece includes

More information

Nearer, My God, to Thee

Nearer, My God, to Thee , My Thee as pformed by BYU ocal Point (feat. BYU Men's horus) Original hymn lyrics by SARA F. ADAMS Latin lyrics by AMES L. STEENS Music by LOWELL MASON and AMES L. STEENS Arranged by AMES L. STEENS ocal

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

Warsaw School of Economics (SGH)

Warsaw School of Economics (SGH) www.sgh.waw.pl Fo un ded in 1906, the War saw Scho ol of Eco no mics (Szko ła Głów na Han dlo wa w War - sza wie, SGH) is the ol dest pu blic uni ver si ty of eco no mics and business in Po land. Education.

More information

CHARLIE S CHALLENGE: At Home Invention Kit

CHARLIE S CHALLENGE: At Home Invention Kit HARLIE S HALLENGE: A H Ivi Ki GET! R O F DON T i E A ii.. T I ii i. JUNE INE: 6 L DEAD I i i. ii i iv i b i iii F iv f f i B f i ii i i T fi i i i. i f i i iv i iv iv f i f i i fi i ii T b. I. Ev i 5-15

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Dronning Dagmar, en mini-opera. 5 7

Dronning Dagmar, en mini-opera. 5 7 Soprano 1 Soprano Allegro molto q=10 Dronning Dagmar, en mini-opera. 7 Arne Dich. 00 17 1. In Ribe 7 Allegretto S. Queen Dag mar lies ill in Ri be town, In Ring sted she should have Queen Dag mar lies

More information

Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study

Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study ORİJİNAL ARAŞTIRMA Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study Yavuz DİZDAR, MD, a Seden KÜÇÜCÜK, MD, a Esra KAYTAN SAĞLAM, MD, a Merdan FAYDA,

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING IN T RO DUCT ION T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e yo u w i t h t h e k n o w l e d g e to p r o t e c t y o u r p e r s o n a l

More information

Phase 2 Daily Phonics Planning

Phase 2 Daily Phonics Planning Week 1 all children. Week 2 - Set 1: s, a, t, p We are learning a new letter s. Revision from Phase 1. Look at sets of 3 pictures 2 that rhyme and 1 that doesn t. Ask children to find the odd one out.

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

ASCENT TM Integrated Shipment Management

ASCENT TM Integrated Shipment Management ASCENT TM Integrated Shipment Management Software Solutions Production mail Shipping systems Copier systems Facsimile systems Mailing systems Management services Financial services Consulting Supplies

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Origami ASSEMBLY INSTRUCTIONS SUPPLIED MATERIAL

Origami ASSEMBLY INSTRUCTIONS SUPPLIED MATERIAL - HOLES F OR THE WALL PLUGS. - AG UJEROS PARA LOS T ACO S DE FIJACIÓN. - LÖCHER F ÜR DIE DÜBEL. ORIGAMI REF.: 4500 - Use this template t o instal the lamp followind all st ep s d escribed in th e Installation

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information