YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transcription

1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4

2 86

3 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Ye m n l Ma l Mü Şa v r le r N Tas d k Ede cek le r Bel ge ler, Tas d k Ko nu la ri, Tas d ke LİŞKİN Usul ve Esas lar Hak kin da Yö net me l k Res mi Ga ze te Ta ri hi : Res mi Ga ze te No : Amaç ve Kap sam Mad de 1 - Bu Yö net me li in ama c, ye min li ma li mü fla vir ler ce, gerçek ve ya tü zel ki fli le rin ve ya bun la r n te fleb büs ve ya ifl let me le ri nin ma li tab lo ve ya be yan na me le ri nin; ver gi, is tis na, mu afi yet, ia de, in di rim, tecil, ter kin ve ya za rar mah su bu ifl lem le ri ve ben ze ri ta lep le ri nin mev zu at hü küm le ri ne, mu ha se be il ke ve stan dart la r na uy gun lu u esas al na rak he sap la r n ger çe e uy gun ve do ru bil gi ve re cek fle kil de tu tul ma s n ve bu su ret le mü kel lefle rin do ru be yan da bu lun ma la r n sa la mak t r. Ye min li ma li mü fla vir ler ce, ger çek ve tü zel ki fli le rin mükel le fi yet fle kille ri, ifl kol la r ve ci ro la r, dö viz ka zan d r c ifl lem le ri, it ha lat ve ih ra catla r, ya t r m mik tar la r ve ne vile ri ile bel ge le rin ib raz edi le ce i mer ci ler esas al n mak su re tiy le tas dik ede cek le ri bel ge ler, tas dik ko nu la r ve tasdi ke ilifl kin usul ve esas lar bu Yö net me lik te be lir til mifl tir. Hu ku ki Da ya nak Mad de 2 - Bu Yö net me lik, 3568 sa y l Ka nu nun 12 nci mad de si hükmü ne da ya n la rak ha z r lan m fl t r. Kav ram lar Mad de 3 - Bu Yö net me lik te ge çen; Ka nun: 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nu, MEVZUAT SERİSİ 1 87

4 MESLEK HUKUKU Ba kan l k: Ma li ye ve Güm rük Ba kan l n, Ba kan: Ma li ye ve Güm rük Ba ka n n, Mu ha se be il ke ve Stan dart la r : Mu ha se be ifl lem ve ka y t la r ile ma li tab lo la r n ha z r lan ma s n da ifl let me ler ta ra f n dan esas al n ma s zo run lu olan ve Ba kan l k ta ra f n dan Teb li i ile aç k la na cak olan dü zen le me le ri, De net le me l ke ve Stan dart la r : Ye min li ma li mü fla vir ta ra f n dan veri le cek tas dik hiz me tin de uyu la cak ve Ba kan l k ta ra f n dan be lir le ne cek esas la r, Ra por Stan dart lar: n ce le me ve de net le me so nu cu ye min li ma li müfla vir ta ra f n dan tas dik kap sa m öl çü sün de dü zen le ne cek ve Ba kan l k ça bu lun ma s zo run lu bil gi le ri içe re cek ra por esas la r n, Ma li Tab lo lar: Bu Yö net men lik hü küm le ri ne uy gun ola rak ç ka r la cak bi lan ço ve ge lir tab lo la r n, ifa de eder. Tas dik Mad de 4 - Tas dik, ger çek ve ya tü zel ki fli le rin ve ya bun la r n te fleb büs ve ifl let me le ri nin ye min li ma li mü fla vir ler ce de net le me il ke ve stan dartla r na gö re uy gun luk yö nün den in ce len me si, bu in ce le me so nuç la r na da ya n la rak tas dik kap sa m na gi ren ko nu la r n ve bel ge le rin ger çe i yans t p yan s t ma d n n im za ve mü hür kul lan mak su re tiy le tes bi ti ve rapo ra ba lan ma s d r. Tas di ke esas al nan de net le me il ke ve stan dart la r ile mu ha se be il ke ve stan dart la r, mev zu at hü küm le ri ve ge nel ka bul gör müfl mu ha se be il ke le ri gö zö nü ne al na rak, Ba kan l k ça ha z r la nan teb li ler le be lir le nir. Bu Yö net men lik ve Ba kan l k ta ra f n dan ko nu ya ilifl kin ola rak ya p la cak di er dü zen le me ler çer çe ve sin de tas dik edil mifl ko nu ve bel ge ler ka mu ida re si nin yet ki li le rin ce tas di kin kap sa m öl çü sün de in ce len mifl ola rak ka bul edi lir. An cak, çe flit li ka nun lar la ka mu ida re si ne ta n nan in ce le me ve tef tifl yet ki le ri nin kul la n l ma s na ve ge rek ti in de tek ra r na ait hu suslar sak l d r. 88 MEVZUAT SERİSİ 1

5 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Tas dik Ama c Mad de 5 - Tas di kin ama c ; a) Ger çek ve ya tü zel ki fli le rin ve ya bun la r n te fleb büs ve ifl let me le rinin he sap ve ka y t la r n n so nuç la r n gös te ren ma li tab lo la r n n ya n l t c ol ma ya cak bi çim de ek sik siz ve ger çe e uy gun fle kil de dü zen len me si ni sa la ya rak ka mu nun is ti fa de si ne sun mak, b) Ger çek ve ya tü zel ki fli le rin ve ya bun la r n te fleb büs ve ifl let me le ri nin il gi li mev zu at yö nün den olan ta lep le rin kar fl lan ma s n da ça buk lu u sa la ya rak hak ve ya rar la r n ko ru mak, c) Ver gi ida re si ve mü kel lef ilifl ki le rin de gü ve ni ha kim k l mak t r. Tas dik Ta le bi nin Ni te li i Mad de 6 - Ger çek ve tü zel ki fli ler ve ya bun la r n te fleb büs ve ifl letme le ri tas dik ifl le ri ne de niy le ye min li ma li mü fla vi rin üc ret fak tö rün den zi ya de tas dik ama c n ger çek lefl ti re cek uz man l k ve de ne yi mi ni esas ala rak se çi mi ni ya par. Ye min li ma li mü fla vir ler de üst le ne cek le ri tas dik ifl le mi nin ken di le ri ne ge ti re bi le ce i ris ki tes bit et mek; tas dik kap sam ve prog ra m n be lir lemek ama c y la ge rek li arafl t r ma lar yap mak zo run da d r lar. Gö re vi üst lene cek ye min li ma li mü fla vir, da ha ön ce tas dik ta le bi ni kar fl la yan ve ya kar fl la mak ta olan mes lek men su bun dan gö rüfl me yap mak su re tiy le bil gi top la ya bi lir. Tas dik Kap sam Mad de 7 - Ye min li ma li mü fla vir ler ce ver gi mev zua t yö nün den tas diki ya p la bi le cek olan ko nu ve bel ge ler afla da be lir til mifl tir. A) Ge lir Ver gi si Yö nün den: a) Y l l k ge lir ver gi si be yan na me le ri ve bun la ra ek li ma li tab lo lar ve bil di rim ler. MEVZUAT SERİSİ 1 89

6 MESLEK HUKUKU b) Ge lir Ver gi si Ka nu nu nun 94 ün cü mad de si ile il gi li ola rak ve ri len muh ta sar be yan na me ler. c) Ge lir Ver gi si Ka nu nu nun mü ker rer 80 in ci mad de si ve 82 nci madde si ile il gi li ola rak ve ri le cek mün fe rit be yan na me ler. d) Ge çi ci ver gi bil di rim le ri. B) Ku rum lar Ver gi si Yö nün den : a) Y l l k ku rum lar ver gi si be yan na me le ri ve bun la ra ek li ma li tab lo lar ve bil di rim ler. b) Ku rum lar Ver gi si Ka nu nu nun 24 ün cü mad de si uya r n ca ve ri len muh ta sar be yan na me ler. c) Ku rum lar Ver gi si Ka nu nu nun 22 nci mad de si uya r n ca ve ri len özel be yan na me ler. d) Ge çi ci ver gi bil di rim le ri. C) Kat ma De er Ver gi si Yö nün den : a) Kat ma de er ver gi si be yan na me le ri ve ek le ri, b) a de hak k do u ran ifl lem ve bel ge ler, c) Ma li ye ve Güm rük Ba kan l n ca ge rek gö rü le cek kat ma de er vergi si ne ilifl kin di er ifl lem ve bel ge ler, D) Ve ra set ve n ti kal Ver gi si Yö nün den: a) 7338 sa y l Ve ra set ve in ti kal Ver gi si Ka nu nu nun 10 un cu mad de sinin (a) ben di uya r n ca ya p l mak ta olan ser vet in ce le me le ri ne ko nu olan bi lan ço lar ve bu nun la il gi li be yan na me ler. b) Ve ra set ve in ti kal ver gi si be yan na me le ri nin ve ek le ri nin in ce len mesi, tak dir ifl lem le ri nin ya p l ma s ve tas di ki. E) Am me Ala cak la r n n Tah sil Usu lü Hak k n da Ka nun Yö nün den: 90 MEVZUAT SERİSİ 1

7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 a) 6183 sa y l Ka nu nun 48 in ci mad de si ge re in ce bor cu nun te ci li ni ta lep eden mü kel lefle rin dol du ra cak la r Er te le me ve Tak sit len dir me Talep ve De er len dir me Form la r, b) 6183 sa y l Ka nu nun 105 in ci mad de si ge re in ce ve ri len ter kin beyan la r n n in ce len me si ve tas di ki, F) Dam ga Ver gi si Yö nün den: a) 488 sa y l Dam ga Ver gi si Ka nu nu nun 18 ve 22 nci mad de le ri uyar n ca mak buz kar fl l öde me ler için ve rile cek dam ga ver gi si be yan name le ri ile 19 ve 23 ün cü mad de le ri uya r n ca is tih kak tan ke sin ti su re tiy le tah sil edi len dam ga ver gi le ri ile il gi li ola rak ve ri le cek be yan na me ler. G) Ma li Mev zu at ta Ye ra lan Tefl vik, in di rim, is tis na ve Mu afi yet ler Yö nün den: a) Ya t r m in di ri mi b) Dö viz ka zan d r c ifl lem ler de ver gi is tis na s c) Ye ni den de er le me d) Stok de er le me si e) E i tim, spor ve sa l k ya t r m la r n dan el de edi len ka zanç is tis na s f) Der nek, te sis, va k f ve ko ope ra tifle re mu afi yet ta n n ma s g) Di er tefl vik, in di rim, is tis na ve mu afi yet ler le il gi li ifl lem ler, Ba kan l k, tas dik kap sa m na al nan be yan na me, bil di rim ve bel ge le rin tas dik uy gu la ma s n za man ve ko nu iti ba riy le s n r lan d r ma ya ve ya genifl let me ye yet ki li dir. Tas dik ifl le mi ya p l r ken ara na cak as ga ri bil gi, fle kil flart la r ile tas di ke ilifl kin di er usul ve esas lar Ba kan l k ça ç kar t la cak teb li ler le be lir lenir. Yu ka r da be lir ti len ko nu la r n ve bel ge le rin tas di ki ne ilifl kin ola rak Bakan l k ça teb li ç kar t l ma d k ça, ye min li ma li mü fla vir ler bu ko nu ve bel ge ler le il gi li ola rak tas dik ifl le mi ya pa maz lar. MEVZUAT SERİSİ 1 91

8 MESLEK HUKUKU De net le me Mad de 8 - Ger çek ve ya tü zel ki fli le rin ve ya bun la r n te fleb büs ve ifl letme le ri nin he sap dö nem le ri iti ba riy le ç ka r lan ma li tab lo la r n n tas di ki; bu tab lo la r n kap sa d dö ne min ba fl n dan iti ba ren sü rek li de net le me so nu cun da ya p la bi le ce i gi bi, dö ne min ka pan ma s n dan son ra ya p lacak de ne tim so nu cun da da ya p la bi lir. De ne ti min han gi du ru ma gö re ya p l d tas dik ra po run da aç k ca be lir ti lir. Sü rek li de net le me yi kap sa yan tas dik hiz me ti ni ve ren ye min li ma li mü fla vir, be lir li ara l k lar la ha ber ver mek si zin ka sa sa y m ve stok tes biti ya pa bi lir, y l so nu en van ter ça l fl ma la r n de net le ye bi lir. Ye min li ma li mü fla vir ler, tas dik ko nu la r ile il gi li ola rak kar fl t in ce le me ler ya pa bi lir. Bafl ka Oda çev re le rin de ki kar fl t in ce le me ler, üc re ti Üc ret Yö net me li inde ki usul ve esas lar çer çe ve sin de öden mek kay d y la, o oda ya men sup ye min li ma li mü fla vir le re yap t ra bi lir. Tas dik Ta le bi Mad de 9 - Tas dik kap sa m na gi ren ma li tab lo lar ve be yan na me ler ile di er bel ge le rin ye min li ma li mü fla vir ler ce de net len me si ve tas di ki il gili nin ta le bi üze ri ne ya p l r. Ban ka lar ve si gor ta flir ket le ri, d fl ti ca ret ser ma ye flir ket le ri, Ser maye Pi ya sa s Ka nu nu na gö re men kul k y met le ri ni hal ka arz et mifl olan ve ya arz et mifl sa y lan flir ket ler, ara c ku rum lar, ya t r m or tak l k la r ve fon la r ve Ba kan l n ge rek gör dü ü di er flir ket ler ve ku ru lufl lar he sap dö nem le ri ne ilifl kin ma li tab lo la r n ve be yan na me le ri ni bu yö net me lik çer çe ve sin de tas dik et ti rir ler. Ma li tab lo la r n n tas di ki zo run lu tu tu lan ger çek ve ya tü zel ki fli le rin yemin li ma li mü fla vi ri her han gi bir ne den le seç me me si ha lin de bu se çim, Bir lik (Ge çi ci Ku rul) ta ra f n dan il gi li Oda ya yap t r l r ve il gi li le re bil di ri lir. Ye min li ma li mü fla vir seç mek zo run da bu lu nan ger çek ve tü zel ki fli ler; 92 MEVZUAT SERİSİ 1

9 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 tas di ki zo run lu tu tu lan ma li tab lo la r n il gi li bu lun du u he sap dö ne mi nin ba fl na ka dar seç tik le ri ye min li ma li mü fla vir le ri Bir li e (Ge çi ci Ku rul a) bil dir me dik le ri tak dir de, ye min li ma li mü fla vir seç me mifl sa y l r lar. Tas dik Söz lefl me si Mad de 10 - l gi li ler ce yap t r la cak tas dik hiz me ti nin tas dik söz lefl mesi ne ba lan ma s ve söz lefl me ta ri hin den iti ba ren 15 gün için de bir örne i nin ye min li ma li mü fla vir ler ce Ba kan l a gön de ril me si zo run lu dur. Tas dik Söz lefl me sin de en az afla da ya z l hu sus la ra yer ve ri lir. a) Tas di kin ama c, kap sa m, var sa özel ne den le ri, b) Ye min li ma li mü fla vir ler ce ve ri le cek hiz me tin ni te li i ve sü re si, c) Ta rafla r n so rum lu luk ve yü küm lü lük le ri, d) Üc ret. Tas dik söz lefl me si, ya z l ge rek çe gös ter mek flar t y la ta raflar ca her za man fes he di le bi lir. Fes he di len söz leflme ler, fe sih ta ri hin den iti ba ren en geç 15 gün için de Ba kan l a bil di ri lir. Sü rek li de ne tim ler de y l l k be yan na me le rin ve bu na ek li ma li tab lo lar n be yan edi le ce i ay dan ön ce ki üç ay için de tas dik söz lefl me si fes hedi le mez. Y l l k ma li tab lo la r n n tas di ki zo run lu tu tu lan ifl let me le rin, tas dik sözlefl me si nin fes hi ha lin de; bu ifl let me ler bir ay için de di er bir ye min li ma li mü fla vir le söz lefl me yap mak zo run da d r lar. Tas dik söz lefl me si nin fes hi ha lin de ye min li ma li mü fla vir ça l fl ma notla r n ve ge rek li tüm bil gi le ri, ye ri ne ge çe cek olan ye min li ma li mü fla vi re dev ret mek zo run da d r. Bu Yö net me li in 7/A-a ve 7/B-a mad de le rin de be lir ti len bel ge le rin tas di ki ne ilifl kin söz lefl me ler il gi li ver gilen dir me dö ne mi nin ilk ay için de dü zen le nir. MEVZUAT SERİSİ 1 93

10 MESLEK HUKUKU n ce le me Ye ri Mad de 11 - Tas dik ko nu su in ce le me ve de net le me, il gi li nin ifl ye rin de ya p l r. n ce le me nin ifl ye rin de yap l ma s n n im kan s z ol du u hal ler de in ce le me, tas di ki ya pa cak ye min li ma li mü fla vi rin bü ro sun da yü rü tü lür. Bu tak dir de il gi li ge rek li def ter ve bel ge le ri ni ye min li ma li mü fla vi re bir tu ta nak la tes lim eder. Sü rek li de net le me ler de, in ce le me ve de net le me nin il gili nin ifl ye rin de ya p l ma s esas t r. Ye min li Ma li Mü fla vir le rin Yet ki le ri Mad de 12 - l gi li ler, bu Yö net me li e gö re söz lefl me yapt k la r ye min li ma li mü fla vir le ri; a) Tas dik ko nu la r y la il gi li tüm def ter, ka y t ve bel ge le ri giz li ol sa lar da hi in ce le mek, b) Tas dik ifl le mi ni il gi len di ren tüm bil gi le ri yö ne ti ci le rin den, iç de netçi ler den ve di er il gi li ler den is te mek, c) fiir ket le rin Yö ne tim Ku ru lu ve Ge nel Ku rul top lant la r na ka t l mak ve bu top lan t lar da is te nil di i tak dir de tas dik fa ali ye ti ni ve so nuç la r n il gi len di ren ko nu lar da aç k la ma lar da bu lun mak, ile yet ki li k l m fl sa y l r lar. Ka mu ida re ve mü es se se le ri, ye min li ma li mü fla vir le rin tas dik ko nusu ile s n r l ol mak üze re is te ye ce i bil gi le ri ver mek le yü küm lü dür ler. Bil gi ler ya z ile is te nir; ya z da tas dik ko nu su ile il gi li hu sus ve söz lefl me içe ri i be lir ti lir. Ye min li ma li mü fla vir ler, ver gi in ce le me le rin de tar hi yat ön ce si ve sonra s uz lafl ma lar da ver gi yar g s n da; mü kel lefle ve ya ver gi so rum lu su ile be ra ber ha z r bu lu na bi lir ler ve aç k la ma lar ya pa bi lir ler. 94 MEVZUAT SERİSİ 1

11 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Arafl t r ma ve n ce le me nin Plan lan ma s Mad de 13 - Plan la ma, tas di kin ma hi ye ti, kap sa m ve zaman la ma s dik ka te al na rak, ça l fl ma n n do ru bir biçim de yön len di ril me si, sis tem li bir fle kil de yü rü tül me si ve ni hai ama ca ulafl t r l ma s için ya p l r. Tas dik ça l fl ma s ile il gi li ola rak ya p la cak plan la ma da; a) fl let me nin or ga ni zas yo nu, iç kon trol sis te mi, çal fl ma tar z, üre tim sü re ci ve ifl ak l ile ifl let me nin için de bu lun du u sek tör vb. hu sus lar da ge rek li arafl t r ma la r n ya p l ma s, b) Ma li tab lo lar, ön ce ki dö ne me ait ça l fl ma kâ t la r ve tas dik ra porla r, ver gi in ce le me ra por la r ve di er ifl let me ile il gi li ra por la r n göz den ge çi ril me si, c) fl let me nin mu ha se be po li ti ka s n n in ce len me si; ya y nla nan mu hase be stan dart ve il ke le ri ne uy gun lu- u nun arafl t r l ma s, d)tas dik ça l fl ma s s ra s n da bil gi al na bi le cek ve ve ri ha z r la ya cak ifl let me per so ne li nin be lir len me si ve bun lar ara s n da ko or di nas yo nun sa lan ma s, e) Ya z l tas dik ça l fl ma pla n n n ha z r lan ma s, ge re kir. Ka n t Top la ma Mad de 14 - Ye min li ma li mü fla vir ler tas dik ça l fl ma s n n yü rü tül me si s ra s n da tas dik ko nu su ve kap sa m ile il gi li ye ter li mik tar da gü ve ni lir ka n t la r top la mak zo runda d r lar. Ka n t mik ta r n n ye ter li olup ol ma d n n be lir len me sin de, ka n t n ni te lik ve ni ce lik aç s n dan öne mi; ha ta l veya hi le li ol ma ris ki, gü ve nir li i gi bi hu sus lar gö zö nün de bu lun du ru lur. Ka n t top la ma da amaç; tas dik ko nu ve kap sa m ile s n r l ol mak kay d y la; a) Tüm var l k, kay nak, ge lir ve gi der le rin ger çek olup ol ma d ve bun la ra ilifl kin bü tün ifl lem le rin do ru kay de di lip, kay de dil me di i, b) Ma li tab lo la ra yan s t l ma s ge re ken bü tün ifl lem ve he sap la r n bu tab lo lar da ger çek flek liy le yer al p al ma d, MEVZUAT SERİSİ 1 95

12 MESLEK HUKUKU c) Var l k la ra ilifl kin hak la r n ve borç la ra ilifl kin yü küm lü lük le rin ifl letme ye ait olup ol ma d, yö nün den fii li du rum ve bel ge le rin esas al narak arafl t r l ma s d r. De ne tim Tek nik le ri Mad de 15 - Ye min li ma li mü fla vir ler tas dik ça l fl mala r n n yü rü tül mesin de ka n t la r afla da ki ve ben ze ri teknik ler le top lar lar. a) Sa y m ve en van ter in ce le me si: ifl let me ka y t la r n da gös te ri len mev cut ve borç la r n il gi li mev zu at hü küm le rin de ön gö rü len bel ge ler le do ru lan ma s, fii li ve kay di envan ter le rin ya p l ma s ifl le mi dir. b) Bel ge in ce le me si: ifl let me mu ha se be ka y t la r n n bel ge le re dayan d r l d n n do ru lan ma s ; ib raz edi len bel ge le rin ger çe i yan s t p yan s t ma d n n ve il gi li mev zu at hü küm le ri ne uy gun lu u nun arafl t r lma s d r. c) Bil gi top la ma: ifl let me mu ha se be ka y t la r ve bel ge ler ko nu sun da ge rek li aç k l n ol ma d hal ler de il gili ler den bil gi al n ma s ; al nan bil gile rin tu ta nak la tes pit edil me si dir. d) Do ru la ma: ifl let me ka y t la r n da yer alan hu sus la r n il gi li üçün cü fla h s lar nez din de ki def ter ve bel ge ler üze rin de arafl t r la rak tes pit ya p lmak su re tiy le do ru lan ma s d r. e) Kar fl lafl t r ma ve pu an taj: Ara la r n da uy gun luk bulun ma s ge re ken tu tar la r n kar fl lafl t r l ma s ; top tan ak tar ma la r n kon tro lü, ka y t ve bel ge üze rin de ki her tür lü arit me tik ifl lem le rin do ru lu u nun arafl t r l ma s d r. f) Ana li tik in ce le me: ifl let me he sap ve ifl lem le rin de or ta ya ç k ma s ge re ken nor mal so nuç lar da, var sa sap ma la r n tes pit edil me si ama c y la, ca ri y l he sap la r n n ay l k ve ya y l l k ola rak ran d man, ve rim li lik, üre tim, tü ke tim, ka pa si te kul la n m vb. ba k m lar dan; ön ce ki y l he sap ve ifl lemle riy le, ka pa si te ra por la r n da ki so nuç lar la, büt çe ve ri le riy le ve ya sek tör or ta la ma s y la, tek no lo jik un sur lar dik ka te al na rak oran ve trend ana li 96 MEVZUAT SERİSİ 1

13 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 zi gi bi is ta tis tik yön tem ler uy gu la na rak so nuç la r n ol ma s ge re ken ler le kar fl lafl t r l ma s ve de er len di ril me si dir. Sö zü edi len bu tek nik ler, sü rek li de ne tim ler de, he sap la r n ni te li i, hac mi ve bu tek nik le rin özel lik le ri gö zö nün de bu lun du ru la rak ye minli ma li mü fla vi rin be lir le ye ce i ara l k lar la, tas dik söz lefl me si ta ri hin den tas dik ra po ru ta ri hi ne ka dar uy gu la n r. Di er de ne tim ler de ise de ne timin her saf ha s n da uy gu la na bi lir. Ha ta la r n Dü zel til me si ve Hi le le rin Or ta ya Ç ka r l ma s Mad de 16 - Ha ta ve hi le le rin ön len me si ve ya or ta ya ç ka r l ma s konu sun da ki te mel so rum lu luk ifl let me yö ne ti mi ve ye min li ma li mü fla vi re ait tir. Ye min li ma li müfla vir, tas dik ko nu su ve bel ge le rin il gi li mev zuat hü küm le ri ne uy gun lu u ve ger çek du ru mu yan s t ma s yö nün den önem li et ki le ri ola bi le cek ha ta ve hi le le ri dü zel te cek ve ya or ta ya ç ka racak fle kil de plan la mak ve yü rüt mek le yü küm lü dür. Ye min li ma li mü fla vir, tas dik ko nu su ve bel ge le rin do ru lu u ve gerçe i yan s t ma s na olan olum suz et ki le ri gi de re bi le cek ha ta ve hi le le ri, dü zelt me öne ri siy le bir lik te ifl let me yö ne ti mi ne bil di rir. fl let me yö ne timi nin bun la r dü zelt me si ha lin de tas dik ko nu su bel ge ler tas dik edi lir. Ha ta la r n dü zel til me si is ten di i hal de, dü zel til mez ise ve ya hi le li bir duru mun tes pi ti ha lin de du rum, bir ra por la il gi li mer ci le re bil di ri lir. Ça l fl ma Kâ t la r Mad de 17 - Ye min li ma li mü fla vir le rin de net le me fa ali yet le ri ile il gi li ola rak dü zen li ve ye ter li bir ka y t dü ze ni ne sa hip ol ma la r ge re kir. Ka y t dü ze ni; Ça l fl ma kâ t la r ve bun la r n dos ya lan ma s ile sa la n r. Ça l fl ma kâ t la r, iz le nen de net le me yön tem ve tek nik le ri ni uy gu la nan de net le me test le ri ni, top la nan bil gi le ri ve in ce le me ler le il gi li ola rak ulafl lan so nuç la r gös te ren ha z r lan ma s zo run lu bel ge ler dir. Ça l fl ma kâ t la r n da en az afla da ki hu sus lar yer al r. MEVZUAT SERİSİ 1 97

14 MESLEK HUKUKU a) Her ça l fl ma kâ d n da bir bafl l k bu lu nur. Bu bafl l k de net le nen müfl te ri yi, de net le me nin ya p l d dö ne mi, ça l fl ma kâ d n n ko nu su nu, ha z r la yan yemin li ma li mü fla vi rin ad ve pa rafla r n ve ha z r la ma ta ri hi ni içe rir. b) yi bir dos ya la ma n n ya p l ma s aç s n dan kâ t lar uy gun bir dü zende kod la n r. c) Ta mam lan m fl ça l fl ma kâ t la r n da; ya p lan de netle me yön tem ve tek nik le ri ile il gi li hu sus lar, pu an taj ifla ret le ri ve sem bol le rin an lam la r aç k ça gös te ri lir ve ye ter li aç k la ma la ra yer ve ri lir. d) Ça l fl ma kâ t la r tas dik kap sa m ile s n r l ol mak üze re, def ter kay t la r n n ve bu na gö re dü zen len mifl ma li tab lo la r n ge nel ka bul gör müfl mu ha se be il ke le ri ne ne öl çü de uy gun ha z r lan m fl ol du u hu sus la r n da gü ven ya ra ta cak fle kil de aç k l k ta fl r. e) Her ça l fl ma kâ d n da ha z r lan ma ama c na uy gun ye ter li bil gi belir ti lir. Ça l fl ma kâ t la r n n mül ki ye ti ye min li ma li mü fla vi re ait tir. Bun la r n, dos ya için de, dü zen len me le ri ni iz le yen y ldan iti ba ren 10 y l sü rey le; bu sü re için de hu ku ki ih ti la fa ko nu olan dos ya la r n ih ti la f n so nuç lan ma s na ka dar, sak lan ma s ve yet ki li mer ci ler ce is ten di in de ib raz edil me si zo run lu dur. Tas dik So nuç la r Mad de 18 - Ma li tab lo ve be yan na me le re ve ya tas dik ko nu su na ilifl kin tas dik so nuç la r, ye min li ma li mü fla vir ce bir ra po ra ba la n r. Ye min li ma li mü fla vir ler ce 3 ör nek ola rak dü zen le ne cek tas dik ra porla r n n 2 ör ne i il gi li fir ma, ku rum ve ku ru lufl la r n yet ki li le ri ne tes lim edi lir. Ra por ile ma li tab lo ve be yan na me ler ara s n da ki mu ta ba ka t n sa lan ma s ye min li ma li mü fla vi rin so rum lu lu un da d r. Dü zen le nen rapor la r n bi rer ör ne i, tas dik ko nu su bel ge ler le bir lik te tas di ki is te yen mer ci e do ru dan ye min li ma li mü fla vir ce ve ri lir. 98 MEVZUAT SERİSİ 1

15 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Tas dik Ra por la r Mad de 19 - Ye min li ma li mü fla vir ler ce dü zen le ne cek tas dik ra por la r, bu Yö net me li in 7 nci mad de si ile tas dik kap sa m na al nan ko nu lar itiba riy le çe flit len di ri lir. Ye min li ma li mü fla vir ler ce dü zen le nen bü tün tas dik ra por la r na meslek si cil nu ma ra s ile bir lik te bi ri ge nel, di e ri özel iki sa y ve ri lir. Ge nel sa y, ye min li ma li mü fla vi rin mes le ki fa ali ye te bafl la ma s n dan iti ba ren ken di im za ve mü hü rü ile dü zen le di i ra por da (1) den bafl la t l mak su retiy le mes le ki fa ali yet ten ay r la na ka dar ke sin ti siz de vam et ti ri lir. Mes le ki fa ali yet ten ay r l p, son ra ba l ol duk la r oda la ra tek rar fa ali ye te bafl la yacak la r n bil di rip fa ali ye te bafl la yan lar, ge nel sa y ya, mes le ki fa ali yet ten ay r l d k la r ta rih te ki son sa y dan iti ba ren devam eder ler. Özel sa y ise, her tak vim y l ba fl n da yeni den bafl lar ve y l so nu na ka dar de vam eder. Tas dik rapor la r na sa y ve ril me sin de, ön ce mes lek si cil nu ma ra s, son ra ge nel sa y ve da ha son ra özel sa y kul la n l r. Ra por sa y s n n ba fl na ye min li ma li mü fla vir de yi mi ni ifa de eden YMM ru mu zu ko nu lur. Ye min li ma li mü fla vir ler ce dü zen le nen ra por la r n her say fa s pa raf edi lir, mü hür le nir, son say fa s ise im za la n r ve mü hür le nir. Tas dik ko nu ve kap sa m iti ba riy le dü zen le ne cek ra por lar da yer ala cak as ga ri ko nu lar ve ra por dis po zis yon la r tas di ke ta bi tu tu lan ko nu ile il gi li ola rak Ba kan l k ça ç kar t la cak teb li ler de be lir le nir. Ra por lar, tes pit edil mifl dis po zis yo na uy gun ola rak, ko lay an la fl l r, k sa cüm le ler ha lin de, aç k bir üs lup ile ka le me al n r. Ra por lar da ki aç kla ma lar te red dü de ma hal ver me ye cek ni te lik te olur. Sü rek li de net le me yi ge rek ti ren tas dik ra por la r na, ma li tab lo ve rapor lar üze rin de do ru dan ve ya do lay l et ki si olan ve ya ol ma s muh temel her tür lü mev zu at ay k r l k la r ve ma li tab lo la r n ge nel ka bul gör müfl mu ha se be il ke le ri ne uy gun ha z r la n p ha z r lan ma d be lir ti lir. MEVZUAT SERİSİ 1 99

16 MESLEK HUKUKU Ye min li ma li mü fla vir bir bü tün ola rak ele al nan ma li tab lo la r n ger çe e uy gun lu u ve do ru lu u hak k n da edin di i ka na ati ni; tes pit olu nan be yan la r n il gi li mev zu at hü küm le ri ve ma li tab lo lar ile uyum lu olup olma d yo lun da ki gö rü flü nü or ta ya koy mak la yü küm lü dür. Ye min li Ma li Mü fla vir le rin So rum lu lu u Mad de 20 - Bu Yö net me lik kap sa m na gi ren tas dik ifl lem le rin den imza ve mü hür kul lan mak su re tiy le tas dik ya pan do la y s y la tas dik ra poru dü zen le yen ye min li ma li mü fla vir ler, tas dik kap sa m ile s n r l ol mak üze re tas di kin do ru lu un dan so rum lu dur lar. Tas dik ko nu su ile il gi li ola rak Ba kan l k ça teb li ler le be lir le nen hu sus la r n; tas dik kap sa m içinde mut la ka arafl t r l ma s ve in ce len me si zo run lu dur. Ye min li ma li mü fla vir ler in ce le dik le ri ve so nu cun da tas dik ra po ru düzen le dik le ri ko nu ve bel ge le rin ger çe i yans t ma ma s ve do ru ol mama s ha lin de, zi ya a u ra t lan ver gi ler den ve ke si le cek ce za lar dan Vergi Usul Ka nu nu ve 3568 sa y l Ka nun hü küm le ri uya r n ca mü kel lefle bir lik te müfl te re ken ve mü te sel si len so rum lu dur lar. Bu so rum lu lu un ye ri ne ge ti ril me sin de Borç lar Ka nu nu nun Tam Te sel sül hü küm le ri uygu la n r. Tas dik ra po ru nun dü zen len me si ve in ce le me nin yap l ma s s ra s n da, bafl ka bir il de ki bir in ce le me ve bil gi top la ma ifli nin, o il de bu lu nan bir ye min li ma li mü fla vi re yap t r l m fl ol ma s ha lin de, bu k s mi in ce le me den do an so rum lu luk in ce le me yi ya pan ye min li ma li mü fla vi re ait tir. Ye min li ma li mü fla vir ler tas dik ten do an so rum lu-luk la r n ye ri ne geti re bil me le ri için do a bi le cek za rar la r n taz mi ni ama c y la so rum lu luk si gor ta s yap t ra bi lir ler. Tas dik ama c y la ya p la cak in ce le me ve de net le me ler de do a cak zarar la r n hu ku ki so rum lu lu u ye min li ma li mü fla vi re ait tir. 100 MEVZUAT SERİSİ 1

17 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Di er Hü küm ler Mad de 21 - Ka nun uya r n ca dü zen le nen yö net me lik le rin ye min li ma li mü fla vir le ri ça l fl ma usul ve esas la r na iliflkin hü küm le ri bu Yö net me lik için de ge çer li dir. MEVZUAT SERİSİ 1 101

18 102

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 308 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

اocukluk اa nda Beslenme

اocukluk اa nda Beslenme Ay e PALANDـZ فstanbul ـniversitesi T p Fakültesi, Aile Hekimli i Anabilim Dal, فstanbul ضzet اo cuk lar da bes len me du ru mu nun dü zel til me si ço cuk ba k m n n n ce lik li ko nu su ol ma l d r,

More information

Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı

Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El Ki ta bı Dep rem den Et ki le nen Ço cuk la rı nı za Na sıl Yar dım cı Ola bi lir si niz? An ne Ba ba El

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive

Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive Tr ansilüminasyon Metodunun Ifl kla I Sert tleflen Or todontik Adezivin Yap flma Direncine Etkisi Effects of Transillumination ion Method on Bond Strenght of an Or thodontic Adhesive ÖZET Bu ça l fl ma

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz

Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz ORİJİNAL ARAŞTIRMA Karotis Arter Hastalıkları Karotis Arter Stenozunun Endovasküler Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Deneyimlerimiz Gökhan ARSLAN, a Murat UĞUR, a İbrahim ALP, a Veysel TEMİZKAN,

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi DERLEME Obeziteye Karşı Kullanılan Zayıflama Bantlarının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi Pınar ERKEKOĞLU, a Belma GİRAY, a Gönül ŞAHİN a a Farmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık

More information

Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü

Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü ORİJİNAL ARAŞTIRMA Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü Dr. Suat DOĞANCI, a Dr. Erkan KAYA, a Dr. M. Ali ŞAHİN, a Dr. Kubilay KARABACAK, b Dr. Adem GÜLER, a Dr.

More information

Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği

Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Şok Dalgalarıyla Litotripsi Tedavisine Dirençli Üriner Sistem Taşlarının Tespitinde Konvansiyonel X-Ray Radyodansitesinin Etkinliği Dr. Ömer KUTLU a a Üroloji AD, Akdeniz Üniversitesi

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Aktinomikoza Genel Bir Bakış

Aktinomikoza Genel Bir Bakış TIBBİ EĞİTİM Aktinomikoza Genel Bir Bakış Dilek KAYA, a Şayeste DEMİREZEN, a Dr. Mehmet Sinan BEKSAÇ b a Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, b Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Hacettepe

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY RI RI OORI RICI OO RI Y Caratteristiche tecniche / echnical characteristics I mo to ri ran stec no se rie e Y sono chiu si e do ta ti di ven to la di raf fred da men to. and Y se ries ran stec no mo tors

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Nükleer Tıp Kliniği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Nükleer Tıp Kliniği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gastroözefagial Reflü Sintigrafi Sonuçları Pozitif Olan Çocuklarda Gastroözefagial Reflü Şiddetinin Yaş, Cinsiyet ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hospitalizasyon ile İlişkisinin

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law Dr. İzzet Mert Ertan Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law İstanbul - 2015 Beta Yay n No : 3191 Hukuk Dizisi : 1564 1. Bask - Ocak 2015 - STANBUL ISBN 978-605 -

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Francesco Curatelli curatelli@dibe.unige.it Chiara Martinengo martinen@dima.unige.it University of Genova, Italy Oscar

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice.

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice. A A a B B ear ib rake table job cub C C c ca ch cl Cecil could catch a cold. D D d do dl dr od ud David demanded a dirty dog. E E F F G G g go ga gh og ag Ginger gave geese George. H H I I n e t gi li

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.

Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. Nun d alle Gott Sopr Anonymus (18 hd) Alt Tenor,, -, -, Bass,, - - - d -, d -, S 5 1 A T der gro - ße Din - - - der gro - ße B d -, d- der gro - ße der gro - ße Din - - - S A T 10 n ge tut, tut, der gro

More information

Warsaw School of Economics (SGH)

Warsaw School of Economics (SGH) www.sgh.waw.pl Fo un ded in 1906, the War saw Scho ol of Eco no mics (Szko ła Głów na Han dlo wa w War - sza wie, SGH) is the ol dest pu blic uni ver si ty of eco no mics and business in Po land. Education.

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study

Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study ORİJİNAL ARAŞTIRMA Clinical Efficacy of Transdermal Fentanyl in Adults with Cancer-Related Pain: An Open Multicentre Study Yavuz DİZDAR, MD, a Seden KÜÇÜCÜK, MD, a Esra KAYTAN SAĞLAM, MD, a Merdan FAYDA,

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting

HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting ORİJİNAL ARAŞTIRMA HbA1c Awareness in Turkish Diabetic Population at a Tertiary Setting Eyyüp KARAHAN, MD, a Elvan ÖZKARA, a F. Hakan ÖNER, MD, a Ali Osman SAATÇİ, MD a a Department of Ophthalmology, Dokuz

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades THE LISTENING REVLUTIN TECHNLGY, MUSIC AND YU 3rd 6th Grades Lesson 4 ye bjective Students will learn the song ye by James Papoulis and prepare to sing it together at the BP concert. This piece includes

More information

ASCENT TM Integrated Shipment Management

ASCENT TM Integrated Shipment Management ASCENT TM Integrated Shipment Management Software Solutions Production mail Shipping systems Copier systems Facsimile systems Mailing systems Management services Financial services Consulting Supplies

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

Alphabet at School Part 4

Alphabet at School Part 4 Ni hao wo jiao zhou zhou _ Hello, my name is Jojo. Lulu zai na li. Lulu zao zhang hao _ There's Lulu. Good morning Lulu. Zhou zhou zao shang hao _ Good morning Jojo. Gai shang xue le. _ It's time for school.

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e -

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e - S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams - c o m p l e t e b r o c h u r e - D o h l e s e w i n g m a c h i n e s f o r b u t t - s e a m s Head Office D o h l e m a n u f a c t u re b u t t s e

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Andrew Rindfleisch. Salmo de Alabanza. for unaccompanied mixed chorus SATB. Do Not Copy

Andrew Rindfleisch. Salmo de Alabanza. for unaccompanied mixed chorus SATB. Do Not Copy ndrew Rindfleisch Salmo de labanza for unaccompanied mixed chorus STB Salmo de labanza (2010) for unaccompanied mixed chorus STB Duration: 4 minutes ndrew Rindfleisch Manzo Music Commissioned by the San

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH THE INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty Su r vey Re port Warsaw, May 2006 In tro du c tion The pe riod

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the This is a charity iece, and you may coy this score or erormances ithout ermission Hoever, i you lan to use this iece, lease contact the comoser rom isemanroectcom This is a charity iece, and you may coy

More information

Table Tennis Competition - Result List

Table Tennis Competition - Result List Table Tennis Competition - Result List Group A Score of Overall Score of Overall for Table Tennis Competition O002114 HOSPITAL AUTHORITY 7 O002219 THE KOWLOON MOTOR BUS CO. (1933) LTD. 7 O002228 THE HONG

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu

Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu OLGU SUNUMU Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu Dr. Fatih YAĞMUR, a Dr. Haşim ASİL, a Dr. Mehmet CANPOLAT, b Dr. Hüseyin PER, b Dr. Abdülhakim COŞKUN c a Adli Tıp AD, b Çocuk Hastalıkları AD,

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) www.bamf.de/eaufenthaltstitel Mu c lu c Mu c lu c 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư 5 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 7 3 Ca c qui đi

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information