Nummer 47/14 19 november 2014

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 47/14 19 november 2014"

Transcription

1 Nummer 7/1 19 november 201

2 Nummer 7/ november 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 1 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 1 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadres Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadress Postbus Post Office Box: HJ Den Haag 2501 HJ Den Haag Telefoon: Telephone: +31(0) Telefax: Telefax: +31(0) Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Account: Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A

3 Nummer 7/ november 201 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 12 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 169 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 219 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 220 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 221 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 222 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 223 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 22 Heading MED Contains data concerning other communications. 225 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 23 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 7/ november 201 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (3) Oorspronkelijk land van indiening (3) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (0) Datum van inschrijving (0) Date(s) of making available to the public (1) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (1) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (2) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (2) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (3) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (3) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date () Datum van openbaarmaking () Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (5) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (5) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (6) Inschrijvingsdatum conclusies (6) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (7) Verleningsdatum octrooi (7) Date from which the patent takes effect (8) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (8) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (5) Korte aanduiding (5) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

5 Nummer 7/1 19 november 201 (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s) (7) Naam gemachtigde (7) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (8) Aangewezen landen bij regionale octrooien (8) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Application number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (9) Expiratiedatum voor een topografie (9) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 7/ november 201 Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) C05F 17/02 A01G 1/0 (21) (22) (5) Pull mat. (71) Bonar B.V. te Zele, België (BE) (7) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Ives Jean Jenny Ghislain Swennen te Hansbeke, België (BE) Tim Parrein te Gent, België (BE) Kris Luc Rob Coen te Lede, België (BE) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (1) (51) A01K 1/12 A01K 1/06 A01K 1/02 A01K 1/00 (21) (22) (5) Fence system comprising a gate. (71) Hanskamp AgroTech B.V. te Zelhem (7) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Hendrik Jan Hanskamp te Zelhem (1) (51) A01K 39/012 (21) (22) (5) Poultry feed distribution system with feeding devices having rotatable attachment parts with drop tubes hingedly connected thereto. (71) ROXELL bvba te Maldegem, België (BE) (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Brecht van Kerrebroeck te Wanzele, België (BE) (1) (51) B65D 85/50 A01K 67/033 A01K 7/00 (21) (22) (5) Device for confining Bumblebees, use of a laminate material for confining bumblebees and method for confining bumblebees. (71) Koppert B.V. te Berkel en Rodenrijs (7) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Remco Walter Huvermann te Berkel en Rodenrijs Edwin Muijt te Berkel en Rodenrijs Peter Sima te Nové Zámky, Slovakije (SK) Richard Németh te Nové Zámky, Slovakije (SK) (1) (51) A5B 25/00 A5B 11/00 (21) (22) (5) Verlichtingssamenstel. (71) Hemsson B.V. te Wierden (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Herman Johan Achterhuis te Wierden (1) (51) A61C 8/00 (21) (22) (5) Gebitsprothese inrichting voor het herstellen van een gebit. (71) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (7) drs. Quintelier te DIEGEM (72) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (31) 13/01037 (32) (33) Frankrijk (1) (51) A61H 9/00 (21) (22) (5) Apparaat voor het stimuleren van de genezing bij mensen met RSIklachten. (71) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (72) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (1) (51) B01D 5/1 B01D 19/00 B01D 17/02 (21) (22) (5) Inrichting voor het scheiden van een fluïdum in twee componenten. (71) Climate Invest B.V. te Valetta, Malta (MT) (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jacobus Lambertus van Merksteijn te Zermatt, Zwitserland (CH) (1) (51) B05D 1/3 B05D 1/02 (21) (22) (5) A method of applying adhesive. (71) Saba Dinxperlo B.V. te Dinxperlo (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Leonard Johan Heusinkveld te Aalten Antonius Wilhelmus Zaarbelink te Gaanderen Johannes Gerardus Ettema te Spankeren Rudolph Frank de Block te Steenenkamer (1) (51) B29C 7/26 A23K 1/00 (21) (22) (5) Matrijs voor het tot een vooraf bepaald profiel extruderen van een extrudeerbaar materiaal, eindstuk voor een matrijs, alsmede een extrusie-inrichting omvattende een matrijs. (71) Aarts Montage Techniek te Hilvarenbeek (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Roel Jacobus Theodorus Nicolaas Aarts te Hilvarenbeek (1) (51) H02K 7/12 H02K 7/08 B63H 5/125 B63H 21/30 (21) (22) (5) POD met lange flexibele schroefas. (71) Blue Thruster B.V. te Bussum (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

7 Nummer 7/ november 201 (72) Herbert Jan Koelman te Bussum Dick-Jan de Blaeij te Bussum Markus van der Laan te Oegstgeest (1) (51) B65G 57/30 (21) (22) (5) Crate stacker. (71) Apparatenbouw Verboom B.V. te Dordrecht (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Matthieu Verboom te Dordrecht (1) (51) C12Q 1/68 C01B 31/0 (21) (22) (5) Coating of graphene. (71) Technische Universiteit Delft te Delft (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Gregory Fabrice Schneider te Delft Cornelis Dekker te Delft (1) (51) C05G 3/00 C05D 1/00 C01D 5/00 (21) (22) (5) Fertilizer for foliar use. (71) Tessenderlo Chemie N.V. te Brussel, België (BE) (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Michel Marchand te Brussel, België (BE) Nicolas White te Brussel, België (BE) Peter Landuyt te Brussel, België (BE) Peter Luts te Brussel, België (BE) (31) (32) (33) (1) (51) C09J 7/02 (21) (22) (5) Dubbelzijdig klevend band, werkwijze en foto-lithografische hulpinrichting. (71) Multifoil B.V. te VIANEN (7) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Johannes Wilhelmus Gerardus Hooft te Hagestein (1) (51) C12N 9/10 C07H 21/00 A01H 5/02 (21) (22) (5) Gene encoding a mutant protein providing a decorative flowering phenotype in plants. (71) DNA Green Group B.V. te De Lier (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Izaak Johannes Vlielander te De Lier Chunting Lang te De Lier Paulus Cornelis Maris te De Lier Roger Adrianus Peeters te Weert (31) PCT/EP2013/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)() (1) (51) E0B 5/8 E0B 5/38 E0B 5/32 (21) (22) (5) Vloerplaat, werkwijze voor de vervaardiging van een vloerplaat en werkwijze en gebruik van een dergelijke vloerplaat voor het vormen van een vloer in een bouwwerk zoals een gebouw. (71) JAWIHO B.V. te Nieuwerkerk a.d. IJssel (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Jan Hendrik de Wit te Nieuwerkerk a.d. IJssel (1) (51) F2F 13/068 F2F 13/062 (21) (22) (5) Air outlet. (71) Nijburg Industrie B.V. te Sappemeer (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hans Cornelis Verbeek te Sappemeer Arno Gons te Sappemeer (1) (51) H01L 21/68 G03F 7/20 (21) (22) (5) Alignment sensor, lithographic apparatus and alignment method. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (7) ir. Maas te Veldhoven (72) Arie den Boef te Veldhoven Simon Mathijssen te Veldhoven Patricius Tinnemans te Veldhoven (31) 61/ (32) (33) (1) (51) G0B 19/26 (21) (22) (5) Clock with sunlight indicator. (71) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (1) (51) G06F 3/08 (21) (22) (5) Interactive Geospatial Map. (71) Palantir Technologies, Inc. te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van (7) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Dan Cervelli te Palo Alto CA California, Verenigde Staten van Cai Gogwilt te Palo Alto CA California, Verenigde Staten van Bobby Prochnow te Palo Alto CA California, Verenigde Staten van (31) 61/ / (32) (33) (1) (51) H01L 31/18 H01L 31/05 H01L 31/022 (21) (22) (5) Solar panel and method for manufacturing such a solar panel. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Maurice Joseph Anna Augustinus Goris te Petten Wilma Eersenstein te Petten Ian John Bennet te Petten (1) (51) H01L 31/18 H01L 31/05 H01L 31/08 H01L 31/022 (21) (22) (5) Solar panel and method for manufacturing such a solar panel. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Ian John Bennett te PETTEN Johannes Adrianus Maria van Roosmalen te Petten Maurice Joseph Anna Augustinus Goris te Petten

8 Nummer 7/ november 201 (31) (32) (33) Nederland (1) (51) H01M 8/22 F03G 7/00 B01D 61/00 (21) (22) (5) Method for generating energy from a gas flow, and system and plant for energy generation from a flue gas. (71) Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology te Leeuwarden (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Hubertus Victor Marie Hamelers te Leeuwarden Olivier Camille Schaetzle te Leeuwarden Pieter Maarten Biesheuvel te LEEUWARDEN Cees Jan Nico Buisman te Leeuwarden (1) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een sensoreenheid en een telefoon. (71) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etiënne Herman Walter Blondeel te Terheijden (31) (32) (33) Nederland (1) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een deurbeleenheid en een telefoon. (71) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etienne Herman Walter Blondeel te Terheijden (1)

9 Nummer 7/ november 201 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A01F 15/10 A01F 15/06 A01D 90/0 (21) (22) (5) Snijdinrichting voor een oogstmachine. (73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH te Grieskirchen, Oostenrijk (AT) (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Dip.-Ing. Klaus Aumayr te Scharten, Oostenrijk (AT) (31) (32) (33) (7) (51) A01K 1/12 A01K 1/06 A01K 1/02 A01K 1/00 (21) (22) (5) Fence system comprising a gate. (73) Hanskamp AgroTech B.V. te Zelhem (7) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Hendrik Jan Hanskamp te Zelhem (7) (51) A01K 39/012 (21) (22) (5) Poultry feed distribution system with feeding devices having rotatable attachment parts with drop tubes hingedly connected thereto. (73) ROXELL bvba te Maldegem, België (BE) (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Brecht van Kerrebroeck te Wanzele, België (BE) (7) (51) B65D 85/50 A01K 67/033 A01K 7/00 (21) (22) (5) Device for confining Bumblebees, use of a laminate material for confining bumblebees and method for confining bumblebees. (73) Koppert B.V. te Berkel en Rodenrijs (7) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Remco Walter Huvermann te Berkel en Rodenrijs Edwin Muijt te Berkel en Rodenrijs Peter Sima te Nové Zámky, Slovakije (SK) Richard Németh te Nové Zámky, Slovakije (SK) (7) (51) A5B 25/00 A5B 11/00 (21) (22) (5) Verlichtingssamenstel. (73) Hemsson B.V. te Wierden (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Herman Johan Achterhuis te Wierden (7) (51) A61C 8/00 (21) (22) (5) Gebitsprothese inrichting voor het herstellen van een gebit. (73) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (7) drs. Quintelier te DIEGEM (72) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (31) 13/01037 (32) (33) Frankrijk (7) (51) A61H 9/00 (21) (22) (5) Apparaat voor het stimuleren van de genezing bij mensen met RSIklachten. (73) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (72) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (7) (51) A63C 1/16 (21) (22) (5) Schaats met losneembare schoen. (73) CFP Europe B.V. te IJsselstein (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Willem Jan van Soest te Hendrik- Ido-Ambacht Anke Kempen te Delft Fokko Jan Munneke te Rotterdam (7) (51) B01D 5/1 B01D 19/00 B01D 17/02 (21) (22) (5) Inrichting voor het scheiden van een fluïdum in twee componenten. (73) Climate Invest B.V. te Valetta, Malta (MT) (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jacobus Lambertus van Merksteijn te Zermatt, Zwitserland (CH) (7) (51) B05D 1/3 B05D 1/02 (21) (22) (5) A method of applying adhesive. (73) Saba Dinxperlo B.V. te Dinxperlo (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Leonard Johan Heusinkveld te Aalten Antonius Wilhelmus Zaarbelink te Gaanderen Johannes Gerardus Ettema te Spankeren Rudolph Frank de Block te Steenenkamer (7) (51) B09B 3/00 B03B 9/06 B03B 5/28 (21) (22) (5) Werkwijze voor het verwerken van puin. (73) Olthof Groep B.V. te Sappemeer (72) Klaas Jan Olthof te Sappemeer (7) (51) B29C 7/26 A23K 1/00 (21) (22) (5) Matrijs voor het tot een vooraf bepaald profiel extruderen van een extrudeerbaar materiaal, eindstuk voor een matrijs, alsmede een extrusie-inrichting omvattende een matrijs. (73) Aarts Montage Techniek te Hilvarenbeek (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Roel Jacobus Theodorus Nicolaas Aarts te Hilvarenbeek

10 Nummer 7/ november 201 (7) (51) H02K 7/12 H02K 7/08 B63H 5/125 B63H 21/30 (21) (22) (5) POD met lange flexibele schroefas. (73) Blue Thruster B.V. te Bussum (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Herbert Jan Koelman te Bussum Dick-Jan de Blaeij te Bussum Markus van der Laan te Oegstgeest (7) (51) B65D 90/00 (21) (22) (5) Container. (73) Nippon Express Co., Ltd. te Higa- Shimba, Japan (JP) NITTSU Research Institute and Consulting, Inc. te Higa-Shimba, Japan (JP) (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hiroshi Mizuno te Itikawa, Japan (JP) Aiko Higashida te Yokohama, Japan (JP) Tatuo Matumoto te Namegawamati, Japan (JP) (31) (32) (33) China (7) (51) B65G 57/30 (21) (22) (5) Crate stacker. (73) Apparatenbouw Verboom B.V. te Dordrecht (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Matthieu Verboom te Dordrecht (7) (51) C12Q 1/68 C01B 31/0 (21) (22) (5) Coating of graphene. (73) Technische Universiteit Delft te Delft (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Gregory Fabrice Schneider te Delft Cornelis Dekker te Delft (7) (51) C05G 3/00 C05D 1/00 C01D 5/00 (21) (22) (5) Fertilizer for foliar use. (73) Tessenderlo Chemie N.V. te Brussel, België (BE) (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Michel Marchand te Brussel, België (BE) Nicolas White te Brussel, België (BE) Peter Landuyt te Brussel, België (BE) Peter Luts te Brussel, België (BE) (31) (32) (33) (7) (51) C09J 7/02 (21) (22) (5) Dubbelzijdig klevend band, werkwijze en foto-lithografische hulpinrichting. (73) Multifoil B.V. te VIANEN (7) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Johannes Wilhelmus Gerardus Hooft te Hagestein (7) (51) E0B 5/8 E0B 5/38 E0B 5/32 (21) (22) (5) Vloerplaat, werkwijze voor de vervaardiging van een vloerplaat en werkwijze en gebruik van een dergelijke vloerplaat voor het vormen van een vloer in een bouwwerk zoals een gebouw. (73) JAWIHO B.V. te Nieuwerkerk a.d. IJssel (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Jan Hendrik de Wit te Nieuwerkerk a.d. IJssel (7) (51) F2F 13/068 F2F 13/062 (21) (22) (5) Air outlet. (73) Nijburg Industrie B.V. te Sappemeer (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hans Cornelis Verbeek te Sappemeer Arno Gons te Sappemeer (7) (51) G03F 7/20 (21) (22) (5) Support module for lithography system. (73) Mapper Lithography IP B.V. te Delft (7) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Alje Geert Dunning te Delft (31) (32) (33) Nederland (7) (51) G0B 19/26 (21) (22) (5) Clock with sunlight indicator. (73) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (7) (51) H01L 31/18 H01L 31/05 H01L 31/022 (21) (22) (5) Solar panel and method for manufacturing such a solar panel. (73) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Maurice Joseph Anna Augustinus Goris te Petten Wilma Eersenstein te Petten Ian John Bennet te Petten (7) (51) H01M 8/22 F03G 7/00 B01D 61/00 (21) (22) (5) Method for generating energy from a gas flow, and system and plant for energy generation from a flue gas. (73) Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology te Leeuwarden (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Hubertus Victor Marie Hamelers te Leeuwarden Olivier Camille Schaetzle te Leeuwarden Pieter Maarten Biesheuvel te LEEUWARDEN Cees Jan Nico Buisman te Leeuwarden (7) (51) H0J 3/00 H0B 7/26 H0B 7/06 H0B 7/0 H0B 7/02 H0B 15/00 H0B 1/56 (21) (22) (5) Signaling for downlink coordinated multipoint in a

11 Nummer 7/ november 201 wireless communication system. (73) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Kamran Etemad te Potomac, Maryland, Verenigde Staten van Alexei Davydov te Nizhny Novgorod, Russische Federatie (RU) (31) 61/ / (32) (33) (7) (51) H0N 21/258 H0N 21/233 H0L 29/08 H0L 29/06 (21) (22) (5) Device orientation capability exchange signaling and server adaptation of multimedia content in response to device orientation. (73) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Ozgur Oyman te San Jose, California, Verenigde Staten van (31) 61/ / /71902 (32) (33) (7) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een deurbeleenheid en een telefoon. (73) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etienne Herman Walter Blondeel te Terheijden (7) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een sensoreenheid en een telefoon. (73) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etiënne Herman Walter Blondeel te Terheijden (31) (32) (33) Nederland (7)

12 Nummer 7/ november 201 EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (3) IPC klasse (51) Naam/Woonplaats aanvrager (71) EP C21B 3/08 Paul Wurth S.A. Luxembourg / LU

13 Nummer 7/ november 201 EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01D 78/10 A01B 73/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (5) MACHINE DE FENAISON AVEC DES STRUCTURES LATÉRALES REPLIABLES (73) KUHN S.A. te SAVERNE, (72) QUIRIN, Michel te ALLENWILLER, NEUERBURG, Horst te SAVERNE, (51) A01D 3/18 (11) EP (21) EP (22) (5) Mähfingeranordnung (73) Erfindergemeinschaft Gustav und Fred Schumacher GbR te EICHELHARDT, BONDSREPUBLIEK (72) Schumacher, Friedrich-Wilhelm te BIRNBACH, Schumacher, Gustav te EICHELHARDT, BONDSREPUBLIEK (51) A01F 11/06 A01D 5/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) BIOMASS CONVEYING AND DISTRIBUTING SYSTEM FOR A HARVESTER (73) CNH Industrial Belgium nv te 8210 ZEDELGEM, België (BE) (72) RICKETTS, Jonathan E. te EPHRATA, PENNSYLVANIA 17522, BORSDORF, John J. te LEOLA, PENNSYLVANIA 1750, Verenigde Staten van MINNIHAN, James W. te MOLINE, ILLINOIS 61265, Verenigde Staten van (51) A01G 17/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Oostenrijk (5) HALTEMITTEL ZUR FÜHRUNG VON RANKENGEWÄCHSEN (73) Winterleitner, Otto te 8073 FELDKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (72) Winterleitner, Otto te 8073 FELDKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (51) A01G 23/083 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (5) A FELLER DEVICE WITH A MOVABLE DELIMBING BLADE (73) Waratah OM OY te JOENSUU, Finland (FI) (72) KESKINEN, Juho te FI-3330 TAMPERE, Finland (FI) KINNUNEN, Kari te FI JOENSUU, Finland (FI) HANNE, Kari te FI KANGASALA, Finland (FI) (51) B05B 3/0 A01G 25/00 (11) EP26502 (21) EP (22) (5) REGNER (73) HUSQVARNA AB te HUSKVARNA, Zweden (SE) (72) RENNER, Thomas te ULM, KISTLER, Michael te ULM, (51) A01G 25/16 (11) EP (21) EP (22) (31) MI (32) (33) Italië (5) Electronic control unit with one or two ways controlled by electrovalves for programmed watering of lawns, gardens, flower boxes and similar spaces (73) CLABER S.P.A. te FIUME VENETO (PN), Italië (IT) (72) Brundisini, Andrea te PORDENONE, Italië (IT) Franchini, Gaetano te FIUME VENETO (PN), Italië (IT) De Biasi, Roberto te PORDENONE, Italië (IT) (51) A01K 5/00 (11) EP28263 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) FAHRZEUG FÜR DIE MOBILE MISCHFUTTERAUFBEREITUNG (73) TH. Buschhoff GmbH & Co. te AHLEN, BONDSREPUBLIEK (72) FÖGELING, Willi te 5939 LÜDINGHAUSEN, LÜTKE HARMANN, Reinhold te 832 SENDENHORST, (51) A01K 5/00 A01K 31/0 A01K 31/00 (11) EP26268 (21) EP (22) (31) (32) (33) Nederland (5) DEVICE AND METHOD FOR CLEANING A SUPPORT STRUCTURE FOR POULTRY HOLDERS (73) Marel Stork Poultry Processing B.V. te 5831 AV BOXMEER (72) VAN DEN NIEUWELAAR, Adrianus Josephes te NL-521 XG GEMERT PETERS, Erik Hendrikus Werner te NL-5831 CX BOXMEER STALS, Peter Simon Gerardus te NL-5735 CT AARLE-RIXTEL (51) A01K 89/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË

14 Nummer 7/ november 201 (5) A fixed spool fishing reel (73) Fox International Group Limited te HAINAULT ESSEX IG6 3UT, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Taylor, Adam Richard Ellis te LOUGHTON, ESSEX IG10 2QH, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A01M 7/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Verfahren zum Betrieb einer agraren Ausbringeinrichtung (73) Schulte, Reinhold te PADERBORN, BONDSREPUBLIEK (72) Schulte, Reinhold te PADERBORN, BONDSREPUBLIEK (51) C11D 7/26 C11D 7/10 C11D 3/8 B08B 7/00 A61L 2/18 A01P 1/00 A01N 7/ A01N 3/80 A01N 33/12 A01N 31/02 A01N 25/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zwitserland (5) FORMBARE MASSE ZUR DESINFEKTION VON OBERFLÄCHEN AUF BASIS VON VERNETZTEN HYDROPROPYLIERTEN POLYGALACTOMANNAN (73) Joker AG te 3210 KERZERS/FR, Zwitserland (CH) (72) FLURY, Meinrad te 3210 KERZERS/FR, Zwitserland (CH) DIETRICH, René, H. te 8597 LANDSCHLACHT, Zwitserland (CH) (51) A01P 13/00 A01N 57/20 A01N 25/30 A01N 25/22 (11) EP2805 (21) EP (22) (31) VA (32) (33) Italië (5) AQUEOUS HERBICIDE CONCENTRATE (73) Lamberti SpA te 2101 ALBIZZATE (VA), Italië (IT) (72) BOHUS, Peter te 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Hongarije (HU) DI MODUGNO, Rocco te 2003 GIUSSANO (MB), Italië (IT) PAGANINI, Gianfranco te MAGNAGO (MI), Italië (IT) PICCO, Cristina te NOSATE (MI), Italië (IT) LI BASSI, Giuseppe te GAVIRATE (VA), Italië (IT) (51) A01P 3/00 A01N 55/00 A01N 31/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) VERWENDUNG VON ORTHO- PHENYLPHENOL UND/ODER DESSEN DERIVATEN ZUR HEMMUNG DER ASEXUELLEN VERMEHRUNG VON PILZEN (73) Henkel AG & Co. KGaA te 0589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (72) WEIDE, Mirko te 0223 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK SCHLÖSSER, Anja te 762 NEUSS, BONDSREPUBLIEK BOCKMÜHL, Dirk te 2113 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK BREVES, Roland te 0822 METTMANN, BONDSREPUBLIEK BOLTE, Andreas te 0627 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK GERKE, Thomas te 168 NEUSS, SCHUNK, Achim te 0593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (51) A01P 3/00 A01N 7/0 A01N 37/2 A01N 37/36 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) VERWENDUNG VON MALEINSÄUREIMID-SALZEN ZUM BEKÄMPFEN PHYTOPATHOGENER PILZE (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 0789 MONHEIM, (72) SEITZ, Thomas te 076 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK HIMMLER, Thomas te ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK BENTING, Jürgen te 2799 LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike te NEUWIED, (51) A61K 31/505 A61K 31/15 A01N 3/5 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) Combination comprising the MEK inhibitor N-{3-[3-cyclopropyl-5-(2- fluoro--iodo- phenylamino)-6,8- dimethyl-2,,7-trioxo-3,,6,7- tetrahydro-2h-pyrido[,3- d]pyrimidin-1- yl]phenyl}acetamide and the Akt inhibitor N-{(1S)-2-amino-1-[(3- fluorophenyl)methyl]ethyl}-5- chloro--(-chloro-1- methyl-1h- pyrazol-5-yl)-2- thiophenecarboxamide (73) GlaxoSmithKline LLC te WILMINGTON, DELAWARE 19808, (72) DUMBLE, Melissa te PISCATAWAY NJ 0885, Verenigde Staten van GILMER, Tona te RESEARCH TRIANGLE PARK NC 27709, KUMAR, Rakesh te COLLEGEVILLE PA 1926, Verenigde Staten van LEBOWITZ, Peter, F. te COLLEGEVILLE PA 1926, MORRIS, Shannon, Renae te RESEARCH TRIANGLE PARK NC 27709, Verenigde Staten van LAQUERRE, Sylvie te KING OF PRUSSIA PA 1906, Verenigde

15 Nummer 7/ november 201 Staten van (51) A01N 59/20 A01N 59/16 A01N 7/ A01N 3/80 A01N 3/653 A01N 3/0 A01N 1/10 A01N 37/22 A01N 31/16 A01N 31/0 A01N 25/3 A01N 25/10 (11) EP (21) EP (22) (31) PCT/US02/2318 (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)() (5) ANTIMICROBIAL MELAMINE RESIN AND PRODUCTS MADE THEREFROM (73) MICROBAN PRODUCTS COMPANY te HUNTERSVILLE, NC 28078, (72) HANRAHAN, William, D. te CHARLOTTE, NC 28216, ONG, Ivan W. te CHARLOTTE, NC 28210, Verenigde Staten van PARIANO, Laurie, J. te CHARLOTTE, NC 28269, (51) C12N 5/0783 C12N 15/85 A61K 5/06 A61K 39/00 A61K 35/1 A01N 63/00 (11) EP (21) EP (22) (31) 9211 P (32) (33) (5) Constitutive expression of costimulatory ligands on adoptively transferred T lymphocytes (73) MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER te NEW YORK, NY 10021, Verenigde Staten van (72) Sadelain, Michel te NEW YORK, NY 10025, Verenigde Staten van Stephan, Matthias te BOSTON, MA 02215, Verenigde Staten van (51) A01P 7/0 A01N 63/0 A01N 25/00 A01G 1/00 (11) EP22005 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) COMPOSITION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS AND METHOD OF PRODUCTION AND APPLICATION FOR INSECT CONTROL (73) The United States of America, as represented by the Secretary of Agriculture te WASHINGTON, DC , Verenigde Staten van (72) JACKSON, Mark, A. te PEORIA IL 6160, Verenigde Staten van JARONSKI, Stefan, T. te SIDNEY, MT , Verenigde Staten van (51) B65B 9/10 A22C 13/00 (11) EP (21) EP (22) (5) METHOD FOR CLOSING THE END OF FOLDED TUBULAR CASINGS (73) VISCOFAN, S.A. te PAMPLONA, Spanje (ES) (72) OLLETA REMÓN, Agustin te E PAMPLONA, Spanje (ES) AZCÁRATE GALLUÉS, Carlos te E PAMPLONA, Spanje (ES) LONGO ARESO, Carlos te E PAMPLONA, Spanje (ES) MARTINEZ GARCÍA, Esteban te E PAMPLONA, Spanje (ES) JIMENEZ FERNÁNDEZ, Javier te E PAMPLONA, Spanje (ES) ALUSTIZA CUMBA, Jesus te E PAMPLONA, Spanje (ES) AYECHU REDÍN, Jesus te E PAMPLONA, Spanje (ES) GIL RUIZ, Antonio Manuel te E PAMPLONA, Spanje (ES) PUENTE LOPATEGUI, Roberto te E PAMPLONA, Spanje (ES) (51) A22C 21/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Denemarken (5) METHOD AND APPARATUS FOR SUSPENDING POULTRY TO BE SLAUGHTERED (73) Linco Food Systems A/S te 8380 TRIGE, Denemarken (DK) (72) KJELDSEN, Poul te DK-800 EBELTOFT, Denemarken (DK) ANDERSEN, Torben te DK-8500 GRENÅ, Denemarken (DK) (51) A23L 3/3535 A23L 3/3508 A23L 1/218 A23L 1/212 A23B 7/157 A23B 7/15 (11) EP (21) EP (22) (5) Bain de saumure pour la conservation de fruits destinés à être confits, semi-confits, glacés, aromatisés ou non. (73) Marliagues, Jean te 800 APT, (72) Marliagues, Jean te 800 APT, (51) A23L 1/09 A23L 1/0522 A23C 9/15 A23C 9/137 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (5) PROCEDE DE PREPARATION D'UN PRODUIT ALIMENTAIRE SEMI- FLUIDE (73) Compagnie Gervais Danone te PARIS, (72) NOBLE, Olivier te F-9100 ORSAY, DEPIERRIS, Anne te F BREUILLET, (51) A23C 9/15 A23C 9/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) METHOD OF FRACTIONATING DAIRY COMPOSITIONS (73) Select Milk Producers, Inc. te ARTESIA, NM 88210, Verenigde Staten van (72) DUNKER, John, M. te ROGERSVILLE, MO 6572, MCCLOSKEY, Michael, J. te DEMOTTE, IN 6310, Verenigde

16 Nummer 7/ november 201 Staten van GOMEZ, Timothy, J. te LEESBURG, INDIANA 6538, Verenigde Staten van (51) A23L 1/303 A23L 1/30 A23L 1/053 A23L 1/035 A23L 1/01 A23D 7/005 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) FOOD PRODUCT CONTAINING ETHYLCELLULOSE (73) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC, a company registered in England and Wales under company no. 12 te LONDON ECY 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) BOT, Arjen te NL-3133 AT VLAARDINGEN WIERINGA, Jan, Alders te NL-3133 AT VLAARDINGEN (51) A23F 5/38 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (5) FOAMING COFFEE COMPOSITIONS (73) Kraft Foods R & D, Inc. te DEERFIELD, IL 60015, Verenigde Staten van (72) IMISON, Thomas, Philip te OXFORDSHIRE OX16 FP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C08G 63/20 C08G 63/12 A23G /08 (11) EP23637 (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) USE OF A POLYESTER AS AN ELASTOMER COMPONENT FOR GUM BASES (73) Gumlink A/S te 7100 VEJLE, Denemarken (DK) (72) YAMAMOTO, Motonori te MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK MACH, Helmut te HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A61K 31/96 A23K 1/00 (11) EP23639 (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) USE OF AZAPERONE FOR IMPROVING GROWTH PERFORMANCE (73) Elanco Animal Health Ireland Limited te DUBLIN, Ierland (IE) (72) VAN GELDEREN, Rainier Johannes Hendrikus te B-230 BEERSE, België (BE) (51) A23K 1/18 A23K 1/16 (11) EP1953 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) DIETARY METHODS FOR CANINE PERFORMANCE ENHANCEMENT (73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 5202, (72) DAVENPORT, Gary, Mitchell te DAYTON, OHIO 515, Verenigde Staten van KELLY, Russell, Lee te EATON, OHIO 5320, Verenigde Staten van ALTOM, Eric, Karl te EATON, OHIO 5320, Verenigde Staten van LEPINE, Allan, John te DAYTON, OHIO 51, Verenigde Staten van (51) A61K 36/81 A61K 36/8 A23L 1/30 A23L 1/275 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Israël (5) CAROTENOID FORMULATION (73) Lycored Natural Products Industries Ltd te 8102 BEER- SHEVA, Israël (IL) (72) GARTI, Nissim te RAMOT, Israël (IL) ZELKHA, Morris te OMER 8965, Israël (IL) SEDLOV, Tanya te 896 BEER SHEVA, Israël (IL) (51) A61K 35/7 A23L 1/30 A23L 1/236 A23L 1/19 A23L 1/187 A23L 1/03 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (5) Immunostimulating composition containing lactic acid bacteria (73) House Wellness Foods Corporation te HYOGO , Japan (JP) (72) Fujiki, Takashi te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) Kawasaki, Kengo te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) Hirose, Yoshitaka te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) Murosaki, Shinji te NARA-SHI NARA , Japan (JP) Yamamoto, Yoshihiro te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) (51) A23P 1/08 A23L 1/325 A23L 1/315 A23L 1/31 A23L 1/03 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zweden (5) METHOD FOR PREPARATION OF A COATED FOOD PRODUCT (73) John Bean Technologies AB te HELSINGBORG, Zweden (SE) (72) BURNS, Ian George te WEST LOTHIAN SCOTLAND EH51 OJX, GROOT BRITTANNIË (GB) BRUNYEE, Nigel Gary te NORTH YORKSHIRE YO51 9YA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A23L 1/05 A23L 1/05 (11) EP (21) EP (22) (31)

17 Nummer 7/ november 201 (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) THICKENING AGENT COMPOSITIONS CONTAINING ALTERNAN AND ANOTHER THICKENING AGENT (73) Bayer CropScience AG te 0789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) PILLING, Jens te 287 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK (51) A7J 37/12 A23L 1/307 A23L 1/217 A23L 1/216 A23L 1/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (5) APPARATUS AND METHOD IN THE MANUFACTURE OF LOW OIL POTATO CHIPS (73) Frito-Lay Trading Company GmbH te 3011 BERNE, Zwitserland (CH) (72) SPURR, Michael, Alfred, James te LOUGHOROUGH LEICESTER LE12 7BZ, GROOT BRITTANNIË (GB) NEWBERRY, Brian, Richard te LEICESTER LE3 2GE, GROOT BRITTANNIË (GB) WARBURG, Barbara, Louise te NUNEATON WARWICKSHIRE CV11 YG, GROOT BRITTANNIË (GB) DOBSON, Lindsay, Anne te BANBURY OXFORDSHIRE OX17 2DU, GROOT BRITTANNIË (GB) TOMLINSON, Paul, Fredrick te BLABY LEICESTERSHIRE LE8 AB, GROOT BRITTANNIË (GB) BARTLETT, Glyn R. te BOERNE, TEXAS 78006, Verenigde Staten van (51) A23L 1/22 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) METHOD FOR MASKING FLAVOR OF CURCUMIN (73) San-Ei Gen F.F.I., INC. te TOYONAKA-SHI, OSAKA , Japan (JP) (72) MIUCHI, Takeshi te TOYONAKA- SHI, OSAKA , Japan (JP) TOKUNO, Katsuya te TOYONAKA- SHI, OSAKA , Japan (JP) ODA, Masashi te TOYONAKA-SHI, OSAKA , Japan (JP) NISHINO, Masayuki te TOYONAKA- SHI, OSAKA , Japan (JP) (51) A23L 1/236 A23L 1/22 (11) EP21683 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Thermally stable, high tensile strength encapsulated actives (73) Intercontinental Great Brands LLC te EAST HANOVER, NJ 07936, (72) Boghani, Navroz te FLANDERS NJ 07836, Verenigde Staten van Gebreselassie, Petros te PISCATAWAY NJ 0885, Verenigde Staten van (51) C09K 17/32 C05F 5/00 A23L 1/36 A23L 1/305 A23L 1/211 A23K 1/1 A23K 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (5) METHOD FOR PRODUCTION OF RAPESEED MEAL (73) J-Oil Mills, Inc. te TOKYO 10-00, Japan (JP) (72) SAITO, Sanshiro te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) SATO, Toshiro te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) FUJIWARA, Shigeru te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) HORI, Hajime te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) TSUNEHARA, Nobuhiko te CHUO- KU TOKYO 10-00, Japan (JP) SASAKURA, Masato te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) YAMASHITA, Masaru te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) MAEDA, Daisuke te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) NAKAGAWA, Makiko te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) MOMIYAMA, Kaoru te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) YOSHIDA, Takeshi te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) (51) A61L 2/18 A23L 3/3508 A23L 3/35 A23B 7/10 A23B /12 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) AN IMPROVED PERACETIC ACID COMPOSITION (73) FMC Corporation te PHILADELPHIA, PA 19103, (72) ROVISON, John M. te SANBORN, NY 1132, Verenigde Staten van LAPHAM, Donald, III. te LOCKPORT, NY 109, Verenigde Staten van ABRAHAM, Shibu te STEWARTSVILLE, NJ 08886, HOMAN, Mary te SAN ANTONIO, TX 28260,, Verenigde Staten van (51) A23P 1/12 A23L 1/325 A23L 1/317 A23L 1/315 A23L 1/31 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) LOW SHEAR MEAT ANALOG (73) Mars, Incorporated te MCLEAN, VA , Verenigde Staten van (72) TORNEY, Allan, A. te BRAMPTON, ONTARIO L6X 2A9, Canada (CA) REISER, Ralf te FRANKLIN TN 3706, Verenigde Staten van ORTIZ MALDONADO, Diana, L. te VALHALLA, NY 10595, Verenigde Staten van BEN-YOSEPH, Eyal te YOQNEAM, Israël (IL) MENDES, Alexandre, C. te LOS ANGELES CA 90066, Verenigde Staten van UNLU, Emine te MURFREESBORO

18 Nummer 7/ november 201 TN 37130, Verenigde Staten van (51) A2B 3/0 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) HELMET WITH INTEGRATED MEANS FOR SECURELY LOCKING IT (73) Lazer Sport NV te 2000 ANTWERPEN, België (BE) (72) VAN WAES, Sean te B- ANTWERPEN 2018, België (BE) (51) A3B 7/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) SCHAFTANORDNUNG FÜR SCHUHWERK SOWIE SCHUHWERK DAMIT (73) W.L. Gore & Associates GmbH te 8560 PUTZBRUNN, W.l. Gore & Associates Scandinavia AB te MÖLNDAL, Zweden (SE) Ecco Sko A/S te 6261 BREDEBRO, Denemarken (DK) (72) BIER, Christian te 8371 MIESBACH, BONDSREPUBLIEK NABERNIK, Stane te 000 KRANJ, Slovenië (SI) HÜBNER, Thorger te FLINTSBACH, BONDSREPUBLIEK STRÖMFORS, Tore te S-37 2 LINDOME, Zweden (SE) MØLLER HANSEN, Jakob te DK AABENRAA, Denemarken (DK) JENSEN, Frank te DK-6261 BREDEBRO, Denemarken (DK) (51) B29C 3/6 B29C 3/28 AB 18/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) LAMINATED TOUCH FASTENERS (73) Velcro Industries B.V. te WILLEMSTAD, CURAÇAO (CW) (72) GRADY, James T. te CHESTER, NEW HAMPSHIRE 03036, IANNAZZI, Peter te HAMPSTEAD, NEW HAMPSHIRE 0381, O'BRIEN, Thomas te NEW BOSTON, NEW HAMPSHIRE 03077, Verenigde Staten van DOWD, Clinton te GOFFSTOWN, NEW HAMPSHIRE 0305, COLLINS, Andrew te BEDFORD, NEW HAMPSHIRE 03110, (51) AC 3/00 AC 25/00 (11) EP22100 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) ANHÄNGER MIT INDIVIDUALISIERENDEM ELEMENT (73) Nickel, Karl-Otto te 9032 PASSAU, BONDSREPUBLIEK (72) Nickel, Karl-Otto te 9032 PASSAU, BONDSREPUBLIEK (51) A5D 0/26 A5D 3/0 (11) EP21227 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) Applikator und Kosmetikeinheit aufweisend den Applikator (73) GEKA GmbH te BECHHOFEN, BONDSREPUBLIEK (72) Geuther, Manuela te ANSBACH, BONDSREPUBLIEK Schuster, Erwin te BECHHOFEN, BONDSREPUBLIEK (51) A7D 13/02 A5F 3/1 A5F 3/10 A5F 3/0 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (5) ARRANGEMENT FOR ADJUSTING THE WIDTH OF THE CARRIER MEANS (73) Babyidea Oy te ITÄSALMI, Finland (FI) (72) LINDBLOM, Bettina te FI ITÄSALMI, Finland (FI) (51) A7L 11/0 A6B 7/0 A6B 13/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) KUPPLUNGSEINRICHTUNG UMFASSEND EINE BÜRSTENSCHEIBE UND EINEN FLANSCH (73) Süddeutsche Bürsten- und Kunststoffabrik Eugen Gutmann GmbH te LEONBERG, (72) HECK, Wolfgang te GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK (51) A6B 17/06 (11) EP (21) EP (22) (5) Brush with means for removing hair from the same (73) Wang, Huo-Pia te YEN-PING LI, CHANG-HUA CITY, Taiwan (TW) (72) Wang, Huo-Pia te YEN-PING LI, CHANG-HUA CITY, Taiwan (TW) (51) A6D 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Pinsel (73) Zenker Backformen GmbH & Co. KG te HERSBRUCK, (72) Riedl, Horst te SCHROBENHAUSEN, (51) A61G 7/018

19 Nummer 7/ november 201 A61G 7/012 A7B 9/20 A7B 21/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Denemarken (5) TELESCOPIC COLUMN, PREFERABLY FOR FURNITURE (73) Linak A/S te 630 NORDBORG, Denemarken (DK) (72) KLINKE, Norbert te DK-60 AUGUSTENBORG, Denemarken (DK) (51) A7B 88/0 (11) EP (21) EP (22) (5) Self-opening and self-closing slide assembly (73) King Slide Works Co., Ltd. te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) King Slide Technology Co., Ltd. te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) (72) Chen, Ken-Ching te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) Jhao, Yi-Syuan te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) Wang, Chun-Chiang te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) (51) A7B 88/16 A7B 88/1 A7B 67/0 (11) EP (21) EP (22) (31) MO (32) (33) Italië (5) A pull-out chest of drawers (73) Fami S.R.L. te ROSÀ (VI), Italië (IT) (72) Tosin, Giuseppe te BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), Italië (IT) (51) A7F 5/00 A7B 96/06 (11) EP22107 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) AUFBEWAHRUNGSSYSTEM FÜR EINEN LADERAUM EINES KRAFTFAHRZEUGS (73) Werner, Thomas te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (72) Werner, Thomas te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (51) A7C 7/ (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Bürositzmöbel mit elastomer- Lager (73) Sedus Stoll AG te WALDSHUT, BONDSREPUBLIEK (72) Maier, Peter te HERRISCHRIED, (51) A7C 23/06 A7C 23/00 A7C 20/0 (11) EP (72) UTAS, Ilker te 3950 ISTANBUL, Turkije (TR) (21) EP (22) (51) B67D 1/00 A7J 31/0 (5) Rahmen, insbesondere Lattenrost (11) EP (21) EP (73) OPTIMO Schlafsysteme Gesellschaft m.b.h. te 5280 (22) BRAUNAU AM INN, Oostenrijk (AT) (31) P (72) Wiedner, Horst te A-527 BURGKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (51) A7C 23/00 (11) EP26055 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) Vorrichtung zum über Kreuz Verbinden zweier Streben (73) Diemer & Dr. Jaspert GbR te GRASBRUNN, (72) Jaspert, Bodo F. te GRASBRUNN, BONDSREPUBLIEK Diemer, Gregor te 8556 WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A7J 31/20 A7J 31/18 A7J 31/06 A7G 19/1 (11) EP22999 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Pitcher with infuser (73) Takeya USA Corporation te HUNTINGTON BEACH CA 9268, (72) Taketani, Hiroshi te HUNTINGTON BEACH, CA 9268, Verenigde Staten van (51) A7J 31/ A7J 31/18 A7G 19/1 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Turkije (5) A COFFEEPOT (73) Arçelik Anonim Sirketi te 3950 ISTANBUL, Turkije (TR) (32) (33) (5) ARRANGEMENT FOR DISPENSING AN ADDITIVE INTO A LIQUID STREAM (73) Aktiebolaget Electrolux te STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) JOHANSSON, Daniel L. te S ENEBYBERG, Zweden (SE) ROEL, Pedro te S SOLLENTUNA, Zweden (SE) (51) B01F 3/0 A7J 31/1 A7J 31/0 A23L 2/0 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) METHOD AND APPARATUS FOR CARTRIDGE-BASED CARBONATION OF BEVERAGES (73) Keurig Green Mountain, Inc. te WATERBURY, VT 05676,

20 Nummer 7/ november 201 (72) NOVAK, Thomas, J. te STOWE, VT 05672, Verenigde Staten van PACKARD, Ross te SOUTH BURLINGTON, VT 0503, PETERSON, Peter te WATERBURY, VT 05676, Verenigde Staten van GULLA, Shawn te GRAND ISLE, VT 0558, Verenigde Staten van (51) A7J 31/5 A7J 31/ (11) EP (21) EP (22) (5) Brühmaschine (73) Tchibo GmbH te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (72) Balkau, Werner te 8750 GLARUS, Zwitserland (CH) (51) A7J 36/02 A7J 27/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (5) COOKING VESSEL APPLICABLE FOR INDUCTION HEATING AND METHOD FOR MANUFACTURING THEREOF (73) Iittala Group OY AB te HELSINKI, Finland (FI) (72) PIMIÄ, Juha te FI VARKAUS, Finland (FI) (51) A7J 37/06 (11) EP (21) EP (22) (31) 6201 P (32) (33) (5) SYSTEM AND DEVICE FOR GRILLING FOODS (73) Barrett, Brad te CARTERSVILLE, GEORGIA 30120, Verenigde Staten van (72) Barrett, Brad te CARTERSVILLE, GEORGIA 30120, Verenigde Staten van (51) A7J 3/07 A7J 3/06 A7J 3/0 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) KÜCHENGERÄT UND BEARBEITUNGSGEFÄSS MIT KUPPLUNGSVORRICHTUNG (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) KOVACIC, Peter te 3303 GOMILSKO, Slovenië (SI) BRECKO, Ales te 3000 CELJE, Slovenië (SI) CATER, Matej te 3301 PETROVCE, Slovenië (SI) BLAGOTINSEK, Andrej te 2380 SLOVENJ GRADEC, Slovenië (SI) JEGRISNIK, Uros te 3313 POLZELA, Slovenië (SI) (51) A7J 3/07 (11) EP (21) EP (22) (31) 2293 P (32) (33) (5) Nested bowl retention mechanisms for food processors (73) CONAIR CORPORATION te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van (72) Krasznai, Charles te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Schnabel, Barbara te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Sandor, James te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Chan, Chi Tong te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van (51) B01F 7/00 A7J 3/07 (11) EP2855 (21) EP (22) (31) U U (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (5) MIXING TOOL FOR STIFF DOUGH (73) De'Longhi Braun Household GmbH te NEU-ISENBERG, (72) RING, Martin te 6179 GLASHUETTEN, PREISS, Thomas te 6297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK (51) A7J 3/08 A7J 3/07 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Handrührer (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) Danijel, Roman te 3312 LJUBNO, Slovenië (SI) Golavsek, Samo te 3312 PREBOLD, Slovenië (SI) Semeja, Uros te 3327 SMARTNO OB PAKI, Slovenië (SI) (51) B26D 7/06 B26D 3/26 B26D 3/11 B26B 27/00 A7J 3/07 (11) EP27327 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) Vorrichtung zum spiralförmigen Schneiden von Obst und hartem Gemüse (73) GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG te ESLOHE, (72) Schillheim, Rudolf te ESLOHE, BONDSREPUBLIEK (51) B65H 35/00 A7K 10/36 (11) EP (21) EP (22)

Nummer 33/15 12 augustus 2015

Nummer 33/15 12 augustus 2015 Nummer 33/15 12 augustus 2015 Nummer 33/15 1 12 augustus 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

ISSUED MONTHLY DATE OF ISSUE: 25 APRIL

ISSUED MONTHLY DATE OF ISSUE: 25 APRIL INCLUDING TRADE MARKS, DESIGNS AND COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPH FILMS APRIL 2012 VOL 45 No.4 Part II of II ISSUED MONTHLY DATE OF ISSUE: 25 APRIL 2012 ISSN 2223-4837 1 INCLUDING TRADE MARKS, DESIGNS AND

More information

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms Making the Most of the Madrid System Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms MAKING THE MOST OF THE MADRID SYSTEM INFORMATION AND PRACTICAL TIPS ON HOW TO USE SPECIFIC FORMS MAKING

More information

Suit Blames Texas Utility for 11 Cases of Childhood Cancer

Suit Blames Texas Utility for 11 Cases of Childhood Cancer Vol. XV No. 2 INSIDE... EMF NEWS pp.1-7 Power Line Talk: NEMA Seeks To Block Revision of EPA s EMF-Cancer Report NIEHS and DOE Pursue Löscher Breast Cancer Studies DOE Biological Research Program Survives

More information

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE www.wipo.int/pct/en April 2015 No. 04/2015 Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE As announced in PCT Newsletter No. 04/2014, as of 1 July 2015 it will no longer be possible

More information

THE RYE TELEPHONE COMPANY. CORNER OF BECkwITH DRIvE & valverde CIRCLE COLORADO CITY, CO. AREA CODE: 719

THE RYE TELEPHONE COMPANY. CORNER OF BECkwITH DRIvE & valverde CIRCLE COLORADO CITY, CO. AREA CODE: 719 THE RYE TELEPHONE COMPANY CORNER OF BECkwITH DRIvE & valverde CIRCLE COLORADO CITY, CO. AREA CODE: 719 TELEPHONE DIRECTORY SERvICE INCUDES: Rye & San Isabel area 489. Colorado City area 676 Business office:

More information

THE HARMONIE GROUP. Tim Violet, Executive Director 651-222-3000 www.harmonie.org

THE HARMONIE GROUP. Tim Violet, Executive Director 651-222-3000 www.harmonie.org THE HARMONIE GROUP ENVIRONMENTAL ATTORNEYS IN SELECT STATES DEFENDING INSURERS AND SELF INSURED COMPANIES IN ASBESTOS, SILICA, MESOTHELIOMA, WELDING RODS, HEAVY METALS AND LEAD PAINT EXPOSURE CASES, SICK

More information

Buses with High Level of Service

Buses with High Level of Service Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision-making and research Results from 35 European cities Final report COST action TU0603 (October 2007 October 2011)

More information

NCHRP SYNTHESIS 436. Local Policies and Practices That Support Safe Pedestrian Environments. A Synthesis of Highway Practice

NCHRP SYNTHESIS 436. Local Policies and Practices That Support Safe Pedestrian Environments. A Synthesis of Highway Practice NCHRP SYNTHESIS 436 NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM Local Policies and Practices That Support Safe Pedestrian Environments A Synthesis of Highway Practice TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 2012

More information

Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices

Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices as adopted by the 95th National Conference on Weights and Measures 2010 NIST Handbook 44 2011 Specifications,

More information

Annual Report 02. Engineering the flow of communication

Annual Report 02. Engineering the flow of communication Annual Report 02 Engineering the flow of communication Engineering the flow of communication Contents 1 Engineering the Flow of Communication 2 Letter to Shareholders 6 Case Studies 19 So What s It All

More information

Working Safely with Video Display Terminals

Working Safely with Video Display Terminals Working Safely with Video Display Terminals U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration OSHA 3092 1997 (Revised) Material contained in this publication is in the public domain

More information

TCRP SYNTHESIS 99. Uses of Social Media in Public Transportation. A Synthesis of Transit Practice TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM

TCRP SYNTHESIS 99. Uses of Social Media in Public Transportation. A Synthesis of Transit Practice TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM TCRP TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM SYNTHESIS 99 Uses of Social Media in Public Transportation Sponsored by the Federal Transit Administration A Synthesis of Transit Practice TCRP OVERSIGHT AND PROJECT

More information

Regulations under the Patent Cooperation Treaty. (as in force from July 1, 2015)

Regulations under the Patent Cooperation Treaty. (as in force from July 1, 2015) Regulations under the Patent Cooperation Treaty (as in force from July 1, 2015) Editor s Note: For details concerning amendments to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty, and for access to

More information

New E-mail Notification System for PCT Newsletter, PCT Applicant s Guide, PCT Highlights and PCT Working Group

New E-mail Notification System for PCT Newsletter, PCT Applicant s Guide, PCT Highlights and PCT Working Group www.wipo.int/pct/en May 2015 No. 05/2015 New E-mail Notification System for PCT Newsletter, PCT Applicant s Guide, PCT Highlights and PCT Working Group In order to better serve the WIPO user community,

More information

Sixth FP7 Monitoring Report MONITORING REPORT 2012

Sixth FP7 Monitoring Report MONITORING REPORT 2012 Sixth FP7 Monitoring Report MONITORING REPORT 2012 7 August 2013 TABLE OF CONTENTS 0 EXECUTIVE SUMMARY... 1 1 INTRODUCTION... 3 2 FP7 PARTICIPATION PATTERNS IN 2012... 5 2.1 Overall participation... 5

More information

TCRP SYNTHESIS 70. Mobile Data Terminals. A Synthesis of Transit Practice. A Synthesis of Transit Practice TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM

TCRP SYNTHESIS 70. Mobile Data Terminals. A Synthesis of Transit Practice. A Synthesis of Transit Practice TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM TCRP SYNTHESIS 7 TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM Mobile Data Terminals Sponsored by the Federal Transit Administration A Synthesis of Transit Practice A Synthesis of Transit Practice TCRP OVERSIGHT

More information

The ethics of patenting DNA. a discussion paper

The ethics of patenting DNA. a discussion paper The ethics of patenting DNA a discussion paper Published by Nuffield Council on Bioethics 28 Bedford Square London WC1B 3JS Telephone: 020 7681 9619 Fax: 020 7637 1712 Email: bioethics@nuffieldfoundation.org

More information

SANMINA-SCI CORP FORM 10-K. (Annual Report) Filed 11/24/08 for the Period Ending 09/27/08

SANMINA-SCI CORP FORM 10-K. (Annual Report) Filed 11/24/08 for the Period Ending 09/27/08 SANMINA-SCI CORP FORM 10-K (Annual Report) Filed 11/24/08 for the Period Ending 09/27/08 Address 2700 N FIRST ST SAN JOSE, CA 95134 Telephone 4089643500 CIK 0000897723 Symbol SANM SIC Code 3672 - Printed

More information

Bloodborne Pathogens and Hazard Communications Standards

Bloodborne Pathogens and Hazard Communications Standards www.osha.gov Model Plans and Programs for the OSHA Bloodborne Pathogens and Hazard Communications Standards OSHA 3186-06R 2003 This informational booklet provides a general overview of a particular topic

More information

TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM TCRP REPORT 108. Sponsored by the Federal Transit Administration. Car-Sharing: Where and How It Succeeds

TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM TCRP REPORT 108. Sponsored by the Federal Transit Administration. Car-Sharing: Where and How It Succeeds TCRP TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM REPORT 108 Car-Sharing: Where and How It Succeeds Sponsored by the Federal Transit Administration TCRP OVERSIGHT AND PROJECT SELECTION COMMITTEE (as of September

More information

Academy of Radiology Research Battelle Battelle s Technology Partnership Practice (TPP) Patents as Proxies: NIH hubs of innovation

Academy of Radiology Research Battelle Battelle s Technology Partnership Practice (TPP) Patents as Proxies: NIH hubs of innovation Patents as Proxies Revisited: NIH Innovation 2000 to 2013 Prepared by Battelle Technology Partnership Practice Prepared for The Academy of Radiology Research March 2015 The mission of the Academy of Radiology

More information

An Introduction for Scientists and Engineers

An Introduction for Scientists and Engineers Feedback Systems An Introduction for Scientists and Engineers Karl Johan Åström Richard M. Murray Version v2.1b (February 22, 29) This is the electronic edition of Feedback Systems and is available from

More information

Centennial! Coverage of the 100th AOCS Annual Meeting & Expo includes: Also inside: Chloroesters in foods Biolubricants Sourcing long-chain omega-3s

Centennial! Coverage of the 100th AOCS Annual Meeting & Expo includes: Also inside: Chloroesters in foods Biolubricants Sourcing long-chain omega-3s inform April 2009 Volume 20 (4) 193 272 www.aocs.org International News on Fats, Oils, and Related Materials Centennial! Coverage of the 100th AOCS Annual Meeting & Expo includes: the final article in

More information

CONCEPT versie 16-12-2011

CONCEPT versie 16-12-2011 CONCEPT versie 16-12-2011 Top Sector High Tech Systems & Materials Roadmap Mechatronics & Manufacturing Version 16-12-20 Roadmap team: - Henk Tappel (Frencken Europe) - Gregor van Baars (TNO Technical

More information

HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION. Ref.: Examples and IPO practices page: 7.2.2.1

HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION. Ref.: Examples and IPO practices page: 7.2.2.1 Ref.: Examples and IPO practices page: 7.2.2.1 SURVEY OF NUMBERING SYSTEMS USED, OR INTENDED TO BE USED, BY INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES WITH REGARD TO APPLICATIONS, PUBLISHED DOCUMENTS AND REGISTERED RIGHTS

More information

SHORT COURSES EXHIBITS DEMONSTRATION SESSION PLENARY TALKS INTERACTIVE PAPER SESSION SPECIAL EVENTS TECHNICAL SESSIONS

SHORT COURSES EXHIBITS DEMONSTRATION SESSION PLENARY TALKS INTERACTIVE PAPER SESSION SPECIAL EVENTS TECHNICAL SESSIONS 14 18 February 2016 San Francisco, CA, USA Photo: Diana Gonzalez. CALL FOR PAPERS Photo: Diana Gonzalez. Photo: Francisco Imai. Photo: Stephen Keith. SHORT COURSES EXHIBITS DEMONSTRATION SESSION PLENARY

More information

This publication is a Scientific and Policy Report by the Joint Research Centre of the European Commission.

This publication is a Scientific and Policy Report by the Joint Research Centre of the European Commission. Assessing Smart Grid Benefits and Impacts: EU and U.S. Initiatives Joint Report EC JRC US DOE Vincenzo Giordano Steven Bossart European Commission Joint Research Centre (JRC) Institute for Energy and Transport

More information

ASABE Guide for Authors

ASABE Guide for Authors ASABE Guide for Authors Style Guide for ASABE Technical Publications Numbers Units of Measurement Time and Dates Abbreviations in Text Abbreviations in References Abbreviations of States and Territories

More information

Effective Use of Courtroom Technology: A Judge s Guide to Pretrial and Trial

Effective Use of Courtroom Technology: A Judge s Guide to Pretrial and Trial Effective Use of Courtroom Technology: A Judge s Guide to Pretrial and Trial This Federal Judicial Center publication was undertaken in furtherance of the Center s statutory mission to develop and conduct

More information