ว ส ยท ศน และแนวทางการบร หารและพ ฒนาภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1 ตลาคม ก นยายน 2560

Size: px
Start display at page:

Download "ว ส ยท ศน และแนวทางการบร หารและพ ฒนาภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1 ตลาคม 2556 30 ก นยายน 2560"

Transcription

1 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ตลาคม กนยายน 2560 ผชวยศาสตราจารย ดร. มานดถ ค ากอง สงกดภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม 8 กนยายน 2556

2 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ตลาคม กนยายน 2560 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถตในชวง ระหวาง วนท ต ลาคม กนยายน 2560 เป นไปตามปณธานของมหาวทยาลยเช ยงใหมและปรชญาของคณะวทยาศาสตร เพ อใหสอดคลองกบกรอบแนวคดของวสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาคณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม พ.ศ โดยกาหนดวสยทศน และพนธกจ ดงน วสยทศน ภาควชาสถตม งเนนผลตบณฑต และงานวจยท ม ค ณภาพตามมาตรฐานวชาช พสถตเพ อ ตอบสนองความตองการของสงคม พนธกจ ภาควชาสถตไดย ดถ อพนธกจของคณะวทยาศาสตร เป นกรอบในการด าเนนงาน ดงน. จดการเร ยนการสอนเพ อผลตบณฑตท ม ค ณภาพในระดบสากล 2. ท าการวจยท ม ค ณภาพในระดบสากล เพ อการพฒนาเศรษฐกจ สงคม และสรางข ดความสามารถใน การแขงขนของประเทศ 3. ใหการบรการวชาการแกช มชน เพ อตอบสนองความตองการของทองถน ภาคเหน อ ประเทศและภ มภาค 4. ท าน บ าร งศลปวฒนธรรมของทองถนภาคเหน อ และอน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหยงย น

3 แนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถตระหวาง ตลาคม กนยายน 2560 ส าหรบแนวทางในการบรหารและพฒนาภาควชาสถตระหวางวนท ต ลาคม กนยายน 2560 เพ อใหบรรล เป าหมายตามท ไดกาหนดของวสยทศน และพนธกจนน ขาพเจาจะอาศยผล การประเมนผลการด าเนนงานของภาควชาสถต ประจ าป พ.ศ มาชวยเป นแนวทางในการบรหาร และพฒนาภาควชาสถต ระหวางวนท ต ลาคม กนยายน 2560 ในดานตาง ๆ ดงน. ดานการจดการศ กษา ด าเนนการผลตบณฑตทงระดบปรญญาตร และระดบบณฑตศ กษาตามมาตรฐานสากล ดงน - ปรบปร งและพฒนาหลกส ตรและกระบวนวชาใหม ความทนสมยเพ อตอบสนองความ ตองการของตลาดแรงงานและสงคมภายใตนโยบายของรฐบาลท ก 5 ป - ประสานความรวมม อกบหนวยงานภายน อกเพ อสหกจศ กษาของนกศ กษา - จดกจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษาท สงเสรมการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระดบอ ดมศ กษาแหงชาต - สงเสรมใหนกศ กษาระดบบณฑตศ กษาต พมพ ผลงานการคนควาอสระ/วทยานพนธ ใน วารสารวชาการ - สงเสรมใหคณาจารย เขารวมกจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษา - สงเสรมใหอาจารย ท ปร กษาไดม ความใกลชดกบนกศ กษาในความด แล เพ อให ค าปร กษาเกยวกบการเร ยนและตดตามผลการเร ยนอยางใกลชด 2. ดานบรหารการศ กษา สงเสรมคณาจารย ใหม การพฒนาอยางตอเน อง และแสวงหาคณาจารย ใหสอดคลองกบ ปรมาณงาน ดงน - สงเสรมใหคณาจารย เสนอขอต าแหนงทางวชาการอยางตอเน อง - สนบสน นใหบ คลากรเขารวมประช ม สมมนาวชาการ ฝ กอบรมทงในและตางประเทศ เพ อพฒนาความร ความสามารถอยางสม าเสมอ - พฒนาและด าเนนการการประกนค ณภาพการศ กษาอยางตอเน องและใหม ประสทธผล - สงเสรมใหค ณาจารย สอนในกระบวนวชาท ไมใชระดบพ นฐาน ทงน ในแตละกระบวน วชาใหเป นการสอนรวมกน - แสวงหาผ เช ยวชาญชาวตางประเทศเพ อสนบสน นการเร ยนการสอนระดบ บณฑตศ กษาและสนบสน นการท าวจยของคณาจารย

4 3. ดานการวจย ผลตผลงานวจยทางสถตหร อท เกยวของเพ อ ต พมพ เผยแพรในวารสารระดบชาตหร อระดบ นานาชาต หร อ เพ อการน าไปใชประโยชน ดงน - กาหนดทศทางการวจยของภาควชาสงเสรมการท าวจยตามความเช ยวชาญของ คณาจารย - สงเสรมการวจยเพ อพฒนาการเร ยนการสอน - สนบสน นใหภาควชาสรางเคร อขายการวจยทางสถตกบหนว ยงานภายนอก 4. ดานการบรการวชาการ บรการวชาการดานสถตเพ อพฒนาทรพยากรบ คคลหร อหนวยงานภายใตความค มท น ดงน - บรการวชาการทางดานสถตและ/หร อท เกยวของตามความตองการของช มชน สถาบนการศ กษาและหนวยงานตาง ๆ - บรการวชาการเชงบ รณาการใหกบหนวยงานภ ายนอก - บรการสอนกระบวนวชาสถตของหลกส ตรตาง ๆ ภายใตความค มคาและ/หร อค มท น - สงเสรมใหคณาจารย รวมท างานกบหนวยงานภายนอกและ /หร อช มชน 5. ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม อนรกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม นกศ กษา คณาจารย รวมทงบ คลากรท กฝ ายเป นผ ม ศลปวฒนธรรม และตระหนกตอความส าคญ ของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ดงน - จดกจกรรมท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม - สงเสรมใหนกศ กษาและบ คลากรเขารวมกจกรรมท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทงท จดโดยภาควชา คณะ และ มหาวทยาลย - บ รณาการการเร ยนการสอนกบการท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

5 ยทธศาสต ร พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน ตวช วด และเป าหมาย การบรหารภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ระหวาง ตลาคม กนยายน 2560 ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย. ดานการจดการศ กษา ด าเนนการผลตบณฑตทงระดบ ปรญญาตร และระดบบณฑตศ กษา ตามมาตรฐานสากล. ปรบปร งและพฒนาหลกส ตรและ กระบวนวชาใหม ความทนสมยเพ อ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และสงคมภายใตนโยบายของรฐบาลท ก 5 ป. ตดตาม กากบการท างาน ของคณะกรรมการบรหารแต ละหลกส ตรของภาควชา.2 โครงการเปดหลกส ตร รอยละของหลกส ตรท ไดมาตรฐานตอ หลกส ตรทงหมด การเปดหลกส ตรระดบปรญญาเอก 00 ป การศ กษา 2558 ระดบปรญญาเอก สาขาวชา สถตประย กต สาขาวชาสถตประย กต ท ไดมาตรฐาน 2. ประสานความรวมม อกบหนวยงาน แผนด าเนนการความรวมม อ รอยละของนกศ กษาท เล อกแผนการ 0 ภายนอกเพ อสหกจศ กษาของนกศ กษา ของหนวยงานภายนอกกบ ศ กษาสหกจศ กษาตอป การศ กษา ภาควชาเพ อสหกจศ กษา 3. จดกจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษาท โครงการพฒนาค ณภาพ จ านวนโครงการพฒนาค ณภาพ 2 สงเสรมการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน นกศ กษาท สงเสรมการเร ยนร นกศ กษาท สงเสรมการเร ยนร ตาม ค ณว ฒระดบอ ดมศ กษาแหงชาต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ กรอบมาตรฐานค ณว ฒระดบ ระดบอ ดมศ กษาแหงชาต อ ดมศ กษาแหงชาตแตละชนป 4. สงเสรมใหนกศ กษาระดบบณฑตศ กษา ต พมพ ผลงานการคนควาอสระ/วทยานพนธ ในวารสารวชาการ 5. สงเสรมใหคณาจารย เขารวมกจกรรม พฒนาค ณภาพนกศ กษา 6. สงเสรมใหอาจารย ท ปร กษาไดม ความ ใกลชดกบนกศ กษาในความด แล เพ อให ค าปร กษาเกยวกบการเร ยนและตดตามผล การเร ยนอยางใกลชด โครงการสนบสน นการต พมพ ผลงานการคนควาอสระ/ วทยานพนธ ในวารสารวชาการ โครงการพฒนาค ณภาพ นกศ กษา โครงการกจกรรมความสมพนธ ระหวางอาจารย ท ปร กษากบ นกศ กษาท อย ในการด แล รอยละของงานวจยนกศ กษาระดบ บณฑตต พมพ เผยแพรใน วารสารวชาการตอจ านวนนกศ กษา จ านวนครงท คณาจารย เขารวม กจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษาตอป รอยละของนกศ กษาปรญญาตร ท เร ยน ตอในป ท สอง (CMU-QA) (ป การศ กษา)

6 ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย 2. ดานบรหารการศ กษา สงเสรมคณาจารย ใหม การพฒนา. สงเสรมใหคณาจารย เสนอขอต าแหนง ทางวชาการอยางตอเน อง. จดท าแผนการรบบ คลากร ใหสอดคลองกบภาระงาน สดสวนของอาจารย ประจ าท ม ว ฒ ปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก 0:7: อยางตอเน อง และแสวงหา หร อเท ยบเทาตออาจารย ประจ า คณาจารย ใหสอดคลองกบปรมาณ.2 โครงการสนบสน นให สดสวนของอาจารย ประจ าท ด ารง 4:8:5:0 งาน คณาจารย เสนอขอต าแหนง ต าแหนงอาจารย ผ ชวยศาสตราจารย ทางวชาการอยางตอเน อง รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 2. สนบสน นใหบ คลากรเขารวมประช ม โครงการสนบสน นใหอาจารย รอยละของอาจารย ประจ าท เขาประช ม 50 สมมนาวชาการ ฝ กอบรมทงในและ ประจ าท เขาประช มวชาการ วชาการหร อน าเสนอผลงานวชาการ ตางประเทศ เพ อพฒนาความร ความสามารถ หร อน าเสนอผลงานวชาการ ทงในประเทศและตางประเทศ (ตว อยางสม าเสมอ ทงในประเทศและตางประเทศ บงช ท 5.9 สมศ.) 3. พฒนาและด าเนนการการประกนค ณภาพ โครงการสมนาการประกน คะแนนผลการประเมนค ณภาพ 4.25 การศ กษาอยางตอเน องและใหม ประสทธผล ค ณภาพการศ กษาของภาควชา การศ กษาประจ าป 4. สงเสรมใหคณาจารย สอนในกระบวน กากบและด แลให คณาจารย รอยละคณาจารย สอนในกระบวนวชา 80 วชาท ไมใชระดบพ นฐาน ทงน ในแตละ สอนในกระบวนวชาท ไมใช ท ไมใชระดบพ นฐาน กระบวนวชาใหเป นการสอนรวมกน ระดบพ นฐานตามความถนด 5. แสวงหาผ เช ยวชาญชาวตางประเทศเพ อ แผนด าเนนงานความรวมม อ จ านวนผ เช ยวชาญชาวตางประเทศ สนบสน นการเร ยนการสอนระดบ ระหวางสถาบนในแสวงหา ท มาสนบสน นการเร ยนการสอน บณฑตศ กษา และสนบสน นการท าวจยของ ผ เช ยวชาญชาวตางประเทศเพ อ ระดบบณฑตศ กษา และสนบสน นการ คณาจารย ท าวจยของคณาจารย สนบสน นการเร ยนการสอน และการวจย

7 ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย 3. ดานการวจย ผลตผลงานวจยทางสถตหร อท เกยวของเพ อต พมพ เผยแพรใน วารสารระดบชาตหร อระดบ นานาชาต หร อ เพ อการน าไปใช ประโยชน. กาหนดทศทางการวจยของภาควชาและ สงเสรมการท าวจยตามความเช ยวชาญของ คณาจารย. แผนด าเนนงานและตดตาม ทศทางการวจยของภาควชา 6 ทศทาง ดงน Statistical Theory, Biostatistics, Modeling and simulation, Industrial statistics, Statistics education and Social science research รอยละของงานวจยและงาน สรางสรรค ท ต พมพ เผยแพร ไดรบการ จดทะเบ ยนทรพย สนทางปญญาหร อ อน สทธบตร หร อน าไปใชประโยชน ทงในระดบชาตและในระดบ นานาชาตตอจ านวนอาจารย ประจ า 56.2 จดท าขอม ลแหลงท นท รอยละของอาจารย ประจ าท ไดรบท น 25 สนบสน นการวจยอยางเป น ท าวจยหร องานสรางสรรค จาก ระบบ ภายนอกสถาบนตอจ านวนอาจารย ประจ า (ตวบงช ท 2.5 สมศ.) (ป งบประมาณ) 2. สงเสรมการวจยเพ อพฒนาการเร ยนการ แผนด าเนนการใหคณาจารย ท า จ านวนโครงการวจยเพ อพฒนาการ สอน การวจยเพ อพฒนาการเร ยนการ เร ยนการสอน 3. สนบสน นใหภาควชาสรางเคร อขายการ วจยทางสถตกบหนวยงานภายนอก สอน แผนด าเนนการสนบสน นให ภาควชาท าเคร อขายวจยกบ หนวยงานภายนอก จ านวนหนวยงานท เป นเคร อขายการ วจยกบภาควชา

8 ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย 4. ดานการบรการวชาการ บรการวชาการดานสถตเพ อพฒนา. บรการวชาการทางดานสถตและ/หร อท เกยวของตามความตองการของช มชน โครงการบรการวชาการของ ภาควชาสถต.. จ านวนโครงการบรการวชาการ ของภาควชาสถตตอป 2 ทรพยากรบ คคลหร อหนวยงาน สถาบนการศ กษาและหนวยงานตาง ๆ.2 คาใชจายและม ลคาของภาควชาใน 7,000 ภายใตความค มท น การบรการวชาการและวชาช พเพ อ สงคมตออาจารย ประจ า 2. บรการวชาการเชงบ รณาการใหกบ โครงการบรการวชาการเชง จ านวนโครงการบรการวชาการเชง หนวยงานภายนอก บ รณาการใหกบหนวยงาน บ รณาการใหกบหนวยงานภายนอก ภายนอก 3. บรการสอนกระบวนวชาสถตของ ตดตามการบรการสอน รอยละของการบรการสอนกระบวน 00 หลกส ตรตาง ๆ ภายใตความค มคาและ/หร อ กระบวนวชาสถตของหลกส ตร วชาสถตของหลกส ตรตาง ๆ ภายใต ค มท น ตาง ๆ ความค มคาและ/หร อค มท น 4. สงเสรมใหคณาจารย รวมท างานกบ ตดตามผลท คณาจารย รวมเป น รอยละของคณาจารย รวมท างานกบ 85 หนวยงานภายนอกและ/หร อช มชน กรรมการ วทยากร รวมท มวจย หนวยงานภายนอกและ/หร อช มชน คณะท างาน กบหนวยงาน ภายนอก

9 ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย 5. ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม. จดกจกรรมท าน บ าร งศลปวฒนธรรม โครงการท าน บ าร งศลป จ านวนโครงการท าน บ าร งศลป 3 อนรกษ ทรพยากรธรรมชาตและ อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม วฒนธรรม อน รกษ ทรยากร วฒนธรรม อน รกษ ทรยากรธรรมชาต สงแวดลอม ธรรมชาตและสงแวดลอม และสงแวดล อมตอป นกศ กษา คณาจารย รวมทง 2. สงเสรมใหนกศ กษาและบ คลากรเขารวม ตดตามการเขารวมกจกรรม จ านวนครงท นกศ กษาและบ คลากร บ คลากรท กฝ ายเป นผ ม กจกรรมท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ท าน บ าร งศลปวฒนธรรม เขารวมกจกรรมท าน บ าร ง ศลปวฒนธรรม และตระหนกตอ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล อม ทงท จด อน รกษ ทรพยากรธรรมชาต ศลปวฒนธรรม อน รกษ ความส าคญของ โดยภาควชา คณะ และมหาวทยาลย และสงแวดลอมของนกศ กษา ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทรพยากรธรรมชาตและ และบ คลากร สงแวดลอม 3. บ รณาการการเร ยนการสอนกบการ แผนด าเนนงานสนบสน นการ จ านวนหวขอวจยของนกศ กษาใน 3 ท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ท าวจยของนกศ กษาในภาควชา ภาควชาสถตท เกยวของกบการ บ รณา ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม สถตท เกยวของกบการ บ รณา การการเร ยนการสอนกบการ การการเร ยนการสอนกบการ ท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ท าน บ าร งศลปวฒนธรรม ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาต ตอป และสงแวดลอม

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553)

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

More information

แบบฟอรมรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ปการศ กษา 2557

แบบฟอรมรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ปการศ กษา 2557 แบบฟอรมรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ปการศ กษา 2557 *ใช(ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม6/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ ว นท สกอ.ร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ.2553-2557 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ.2553-2557 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ.2553-2557 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนปฏ บ ต การ ว ส ยท ศน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จะสร างสรรค และพ

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 1 การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา 1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 2559 หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ 2555-2559 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

แผนปฏ บ ต การเช งร ก ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ภายใต ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการคณะพยาบาลศาสตร เก )อการ ณย

แผนปฏ บ ต การเช งร ก ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ภายใต ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการคณะพยาบาลศาสตร เก )อการ ณย ๑ แผนปฏ บ ต การเช งร ก ประจ าป ๒๕๕๖ ภายใต ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการคณะพยาบาลศาสตร เก )อการ ณย ๒ แผนปฏ บ ต การเช งร ก ประจ าป ๒๕๕6 ภายใตย ทธศาสตร$การบร หารจ ดการคณะพยาบาลศาสตร$เก อการ ณย$ ประเด นย ทธศาสตร$ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information