แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

Size: px
Start display at page:

Download "แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย"

Transcription

1 แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

2 ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ ม ภาค ตลอดจนพ ฒนาองค ความร ในด านการท องเท ยวและการบร การให เป นท ยอมร บและเป นแหล งอ างอ งของส งคม การจะผล ต บ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะตามว ส ยท ศน ท วางไว น น คร ซ งถ อเป นกลไกหน งในกระบวนการพ ฒนาน กศ กษาถ อ ว าเป นบ คคลส าค ญอย างย งท จะต องม ศ กยภาพท ดเท ยมก บนานาชาต ด งน นโรงเร ยนการท องเท ยวและการ บร การจ งได ด าเน นการจ ดท าแผนบร หารพ ฒนาคณาจารย เพ อเป นแนวทางในการสน บสน นให แต ละ หล กส ตรด าเน นงานพ ฒนาอาจารย ให ม ความเช ยวชาญ และองค ความร ท ท นสม ย หว งเป นอย างย งว าแผนงานระบบบร หารพ ฒนาคณาจารย จะเป นประโยชน ในการด าเน นงาน ด านพ ฒนาบ คลากรให ก บคณาจารย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การต อไป คณะกรรมการบร หารพ ฒนาคณาจารย

3 ค าน า สารบ ญ หน า สารบ ญ ประว ต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ...1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จโรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ...2 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ...3 ความเป นมา กรอบแนวค ด และกระบวนการ การจ ดท าแผนการบร หารและพ ฒนาคณาจารย...5 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ แผนการบร หารและพ ฒนาคณาจารย...6 ระบบและกลไกการบร หารแผนการบร หารและพ ฒนาคณาจารย...7

4 ประว ต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 1 โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การจ ดต งข นตามมต ของท ประช มสภามหาว ทยาล ยคร งท 3(17)/2553 เม อว นท 26 ม นาคม 2553 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม เอกภาพให เก ดข น ในหล กส ตร อ ตสาหกรรมการท องเท ยวและการบร การซ งมหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตได ด าเน นการพ ฒนาหล กส ตรท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมการบร การมาต งแต ป พ.ศ.2528 (จากผลการปร บปร งพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ.2527) และได ม การพ ฒนาอย างต อเน องจนเป นหล กส ตรอ ตสาหกรรมการท องเท ยวและการ โรงแรม รากฐานของโรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การมาจากหล กส ตรเด มซ งม ด วยก น 2 สาขา ค อ การท องเท ยวและการโรงแรม ต อมาได ม การพ ฒนาสาขาเพ มเต มเป น 4 สาขา ได แก สาขาธ รก จการบ น และสาขาการจ ดการภ ตตาคารและอาหารแบบเร งด วน ในป การศ กษา 2550 ได ม การพ ฒนาหล กส ตรการ จ ดน ทรรศการและงานแสดงเพ มข น รวมท งการจ ดการศ กษาในระด บปร ญญาโท ในช อหล กส ตรศ ลปศาสต รมหาบ ณฑ ต สาขาการจ ดการธ รก จบร การ ในป การศ กษา 2551 จากการพ ฒนาร ปแบบของการจ ดการศ กษาตลอดจนความต องการของตลาดแรงงานท เพ มมาก ข นในช วง 10 ป ท ผ านมา ท าให การจ ดการศ กษาตามหล กส ตรด านอ ตสาหกรรมบร การของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏสวนด ส ตได ร บการยอมร บในผลผล ตท ม ค ณภาพและม ร ปแบบเฉพาะของตนเอง ด งจะเห นได จาก ในช วงระยะเวลา 5 ป ท ผ านมา ม น กเร ยนสนใจสม ครเร ยนเป นจ านวนมาก จากการว เคราะห สภาพแวดล อมทางการบร หารพบว าหล กส ตรอ ตสาหกรรมการบร การย งแยกการจ ดการอย ในส วนของคณะ ว ทยาการจ ดการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และโครงการพ เศษต างๆ ท าให ขาดความเป น เอกภาพในการบร หารจ ดการ ส งผลต อการพ ฒนาให ด ย งข น มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตจ งได จ ดต ง โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ (School of Tourism and Hospitality Management) ข น เพ อให สามารถบร หารจ ดการและด าเน นงานตาม พ นธก จหล กในการผล ตบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย ได อย างคล องต วและม ประส ทธ ภาพส งส ด

5 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 2 ปร ชญา: เราม งม นพ ฒนาและผล ตทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพด านการท องเท ยวและการบร การเพราะ ก าล งคนในด านการท องเท ยวและการบร การจะเป นพล งส าค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จของประเทศ ต อไป ว ส ยท ศน : โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถในการแข งข น ในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ ม ภาค ตลอดจนพ ฒนาองค ความร ในด าน การท องเท ยวและการบร การให เป นท ยอมร บและเป นแหล งอ างอ งของส งคม พ นธก จ: ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพตามว ฒนธรรมสวนด ส ต โดยเน นจ ดเด นด านการใช ภาษากาย ค ณภาพ และจร ยธรรมสร างและพ ฒนาองค ความร นว ตกรรม เพ อพ ฒนาค ณภาพของบ ณฑ ต บ คลากรและเผยแพร ความร ในการบร การทางว ชาการก บส งคม

6 ประเด นย ทธศาสตร : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 3 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาน กศ กษาและผล ตบ ณฑ ตโดยม งเน นให เป นบ ณฑ ตท ม ล กษณะท พ งประสงค ในด าน การท องเท ยวและการบร การและสอดคล องก บเอกล กษณ ของบ ณฑ ตของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เป าประสงค 1.หล กส ตรท งหมดม มาตรฐานสอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บสาขาว ชาการท องเท ยว และการบร การ 2.บ ณฑ ตม ค ณล กษณะเฉพาะ โดดเด น เป นเอกล กษณ ของโรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตและตรงต อความต องการของส งคม ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การบ รณาการการจ ดการเร ยนการสอน การแสวงหาความร วมม อและสร างเคร อข ายระหว าง โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การและหน วยงานต างๆ รวมท งเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยของ โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน เป าประสงค 1.ม ระบบและกลไกในการบ รณาการการจ ดการเร ยนการสอน เน นการผล ตบ ณฑ ตอย างม ค ณภาพ และเน นให น กศ กษาเห นความเช อมโยงของว ชาต างๆ ได ในล กษณะองค รวม 2.คณาจารย ม ศ กยภาพ ความร และท กษะในการบ รณาการการจ ดการเร ยนการสอน

7 โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 4 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 เสร มสร างสมรรถนะของบ คลากรให ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความสามารถในการเร ยนร และปร บต วได อย างเหมาะสมในสถานการณ ต างๆ เป าประสงค คณาจารย และเจ าหน าท โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความสามารถในการเร ยนร และสามารถปร บต วได อย างเหมาะสมในสถานการณ ต างๆ ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบร การว ชาการเพ อสร างความเข มแข งให ช มชนและส งคม เป าประสงค การบร การว ชาการเพ อสน บสน นการเร ยนร ตลอดช ว ตของกล มเป าหมายท หลากหลาย ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างองค ความร ใหม ม งเน นการเพ มศ กยภาพและข ดความสามารถในการ แข งข นของโรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ เป าประสงค ม ผลงานว จ ยท สร างองค ความร ใหม และ/หร อต อยอดองค ความร เด ม การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยน การสอนตลอดจนเพ มศ กยภาพและข ดความสามารถในการแข งข นของโรงเร ยนการท องเท ยวและการ บร การ

8 โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 5 ความเป นมา กรอบแนวค ด และกระบวนการ การจ ดท าแผนการบร หารและพ ฒนาคณาจารย อย างม ส วนร วม ความเป นมา: ตามแผนย ทธศาสตร ป 2555 การจ ดการศ กษาพ ฒนาท ย งย นของกระทรวงศ กษาธ การใน ย ทธศาสตร ท 4 ท ระบ ถ งการพ ฒนาคร ท งระบบน น ได ก าหนดให ม การเป ดโอกาสให คร ได พ ฒนาองค ความร ใหม ท ท นสม ย สามารถปร บว ทยฐานะ เพ มจ านวนผ สอนท เป นผ เช ยวชาญจากภาคอ ตสาหกรรม เข ามาเป น ผ สอนได รวมถ งการยกย องเช ดช เก ยรต คร ด งเช น การส งเสร มการพ ฒนาและฝ กอบรม คร ผ เช ยวชาญส การ เป นคร ม ออาช พในแต ละสาขา ส งเสร มให ม การน าความร และบ คลากรจากภายนอก และบ คลากรจาก สถานประกอบการเข ามาเป นคร ผ สอนในสถานการศ กษา โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การตระหน กด ว าการบร หารพ ฒนาคณาจารย ให สอดคล อง ตามประเด นย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การเป นส งส าค ญเป นส งส าค ญ จ งได จ ดท าแผนบร หารพ ฒนา คณาจารย เพ อให หล กส ตรต างๆท ส งก ดในโรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การได ใช เป นแนวทางในการ ด าเน นโครงการ หร อจ ดท างานด านว ชาการอ น เพ อม งเน นการเพ มศ กยภาพและข ดความสามารถของคร ซ ง เป นส งส าค ญท จะม งส การแข งข นก บภายนอกได อย างม ประส ทธ ภาพในการเพ มองค ความร เพ อพ ฒนาการ เร ยนการสอนตลอดจนเพ มศ กยภาพและข ดความสามารถในการแข งข นต อไป

9 โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ แผนงานการบร หารและพ ฒนาคณาจารย ประเด นย ทธศาสตร : เสร มสร างสมรรถนะของบ คลากรให ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความสามารถในการเร ยนร และ ปร บต วได อย างเหมาะสมในสถานการณ ต างๆ เป าประสงค : คณาจารย ม การพ ฒนาองค ความร ในศาสตร สาขาว ชาต างๆอย างต อเน อง และสามารถน าไปต อ ยอดในการการพ ฒนาน กศ กษาให เหมาะสมและสอดคล องก บเอกล กษณ ของโรงเร ยนการท องเท ยวและ การบร การ กลย ทธ ท ผล กด นย ทธศาสตร : ส งเสร มและพ ฒนาคณาจารย ท งในด านว ชาการ ท กษะว ชาช พ บ คล กภาพ และ จรรยาบรรณ โครงการท เป นไปได 1. พ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านว ชาการ 2. พ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านท กษะว ชาช พ 3. พ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านบ คล กภาพ 4. พ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านจรรยาบรรณ จร ยธรรม

10 โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ 7 ระบบกลไกการบร หารและพ ฒนาคณาจารย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ เพ มสมรรถนะ คณาจารย สน บสน นให คณาจารย อบรม / ส มมนา สร ปรายงาน อบรม / ส มมนา คณาจารย น าไปต อยอดในการพ ฒนา น กศ กษา มคอ. 3 มคอ. 5

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ.8.1-3-3 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553-2555 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ------------------------------ 1. ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

More information