แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555"

Transcription

1 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม ออาช พท ม ค ณภาพ เพ อตอบสนองความต องการของส งคม ผล ตผลงานว จ ยประเภทพ นฐานและประย กต ตามมาตรฐานสากล และจ ดหาทร พยากรเพ อการน าไปส การพ งพา ตนเอง พ นธก จ 1) จ ดการเร ยนการสอนเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพในระด บสากล 2) ท าการว จ ยท ม ค ณภาพในระด บสากลเพ อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และสร างข ด ความสามารถในการแข งข นของประเทศ 3) ให การบร การแก ช มชนเพ อตอบสนองความต องการของท องถ นภาคเหน อ ประเทศและภ ม ภาค 4) ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมของท องถ นภาคเหน อ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให ย งย น ย ทธศาสตร ของภาคว ชาสถ ต ภาคว ชาโดยคณะกรรมการประจาภาคว ชา กาหนดย ทธศาสตร 5 ด าน ด งน 1. ด านการจ ดการการศ กษา ผล ตบ ณฑ ตท งระด บปร ญญาตร และปร ญญาโทตามมาตรฐานสากล กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรม พร อมเป าหมาย ด งน 1.1 ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนว ชาให ม ความท นสม ยเพ อตอบสนองความ ต องการของตลาดแรงงานและส งคมภายใต นโยบายของร ฐบาลท ก 5 ป เป าหมาย : หล กส ตรได มาตรฐาน TQF 100% 1.2 ประสานความร วมม อก บหน วยงานภายนอกเพ อสหก จศ กษาของน กศ กษา เป าหมาย : อย างน อยป ละ 5 คน 1.3 จ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาท ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เป าหมาย : อย างน อยป ละ 2 ก จกรรม ต อ 1 ช นป

2 1.4 ส งเสร มให น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาต พ มพ ผลงานการค นคว าอ สระ/ว ทยาน พนธ ใน วารสารว ชาการ เป าหมาย : น กศ กษาต พ มพ ผลงานการค นคว าอ สระ/ว ทยาน พนธ 50% 1.5 ส งเสร มให คณาจารย เข าร วมก จกรรมพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา เป าหมาย : อย างน อยป ละ 4 คร ง ท งน ภาคว ชาสถ ต ได กาหนดแผน ด งน ก. ร บน กศ กษาเข าศ กษาในระด บปร ญญาตร สาขาว ชาสถ ต ป ละ 80 คน ข. ร บน กศ กษาเข าศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาสถ ต ประย กต แผน ก แบบ ก 2 ป ละ 10 คน ค. ร บน กศ กษาเข าศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาสถ ต ประย กต แผน ข ป ละ 5 คน ง. โครงการเป ดหล กส ตรระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาสถ ต ประย กต ภายในป การศ กษา 2555 โดยร บน กศ กษาในป แรกจานวน 3 คน และป ต อ ๆ ไปป ละ 5 คน 2. ด านการบร หารการศ กษา ส งเสร มคณาจารย ให ม การพ ฒนาอย างต อเน อง และแสวงหาคณาจารย ให สอดคล องก บ ปร มาณงาน กาหนดกาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 2.1 ส งเสร มให คณาจารย เสนอขอตาแหน งทางว ชาการอย างต อเน อง เป าหมาย : 1. คณาจารย ได ตาแหน งทางว ชาการเพ มข น 10% หร อ 2. ป พ.ศ.2554 อ : ผศ : รศ : ศ = 25 : 50 : 25 : 0 ป พ.ศ.2555 อ : ผศ : รศ : ศ = 20 : 43 : 37 : 0 ป พ.ศ.2556 อ : ผศ : รศ : ศ = 15 : 45 : 40 : ส งเสร มให คณาจารย ศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก เป าหมาย : 1. คณาจารย ลาศ กษาต อ 10% หร อ 2. ป พ.ศ.2554 ตร : โท : เอก = 0 : 50: 50 ป พ.ศ.2555 ตร : โท : เอก = 0 : 47: 53 ป พ.ศ.2556 ตร : โท : เอก = 0 : 37: จ ดทาแผนการร บบ คลากรให สอดคล องก บภาระงาน 2.4 สน บสน นให บ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนาว ชาการ ฝ กอบรมท งในและต างประเทศ เพ อ พ ฒนาความร ความสามารถอย างสม าเสมอ เป าหมาย : ม บ คลากร 100% เข าร วมประช ม/ส มมนาว ชาการ อย างน อยป ละ 1 คร ง 2.5 พ ฒนาและดาเน นการการประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน องและให ม ประส ทธ ผล เป าหมาย : คะแนนประก นค ณภาพการศ กษาเท าก บ 4

3 2.6 ส งเสร มการม ค ณภาพและจร ยธรรมของคณาจารย ให เป นบ คคลต นแบบของน กศ กษา 2.7 ส งเสร มให คณาจารย สอนในกระบวนว ชาท ไม ใช ระด บพ นฐาน ท งน ในแต ละกระบวนว ชา ให เป นการสอนร วมก น เป าหมาย : ม คณาจารย ท สอนกระบวนว ชาท ไม ใช ระด บพ นฐาน 80% 2.8 แสวงหาผ เช ยวชาญชาวต างประเทศเพ อสน บสน นการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา และ สน บสน นการทาว จ ยของคณาจารย เป าหมาย : ม ผ เช ยวชาญชาวต างประเทศป ละ 1 คน 3. ด านการว จ ย ผล ตผลงานว จ ยทางสถ ต หร อท เก ยวข องเพ อต พ มพ เผยแพร ในวารสารระด บชาต หร อระด บ นานาชาต หร อ เพ อการนาไปใช ประโยชน กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 3.1 กาหนดท ศทางการว จ ยของภาคว ชาเป น 6 ท ศทางด งน - Modeling and Simulation - Industrial Statistics - Statistics Education - Social Science Research - Biostatistics - Statistical Theory เป าหมาย : ม ผลงานว ชาการ/ว จ ย ต พ มพ เผยแพร ในวารสารว ชาการท ศทางละ 1 เร องต อป 3.2 ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เป าหมาย : ม งานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนป ละ 1 เร อง 3.3 สน บสน นให ทาเคร อข ายว จ ย (MOU) ก บหน วยงานภายนอก เป าหมาย : ม MOU ก บหน วยงานภายนอก 2MOU 3.4 ส งเสร มให คณาจารย แต ละคนม ผลส มฤทธ ด านการว จ ยหร อเท ยบเท าป ละอย างน อย 1 เร อง ได แก ก. ทางานว จ ยภายใต โครงการว จ ยท ได ร บท นสน บสน นจากแหล งท นท งหน วยงานภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย ข. เสนอผลงานว จ ยในท ประช มว ชาการ ค. ต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยหร อบทความว ชาการในวารสารหร อเอกสารว ชาการ ง. จ ดทาเผยแพร หน งส อว ชาการรวมท งเอกสารอ เล กทรอน กส จ. สร างงานนว ตกรรมทางว ชาการ

4 เป าหมาย : 1. ม คณาจารย ท ม ผลส มฤทธ ด านการว จ ย 60% หร อ 2. ม ท นว จ ยจากภายนอกมหาว ทยาล ยเฉล ยต อคนเท าก บ 50,000.- บาท 4. ด านการบร การว ชาการแก ช มชน และหร อจ ดหารายได บร การว ชาการด านสถ ต เพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลหร อหน วยงานภายใต ความค มท น กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 4.1 บร การว ชาการทางด านสถ ต และ/หร อท เก ยวข องตามความต องการของช มชน สถาบ นการศ กษาและหน วยงานต าง ๆ เป าหมาย : 1. จ ดโครงการบร การว ชาการ 2 โครงการ หร อ 2. ม งบประมาณรายได จากการบร การว ชาการ 20,000.- บาท 4.2 บร การว ชาการเช งบ รณาการให ก บหน วยงานภายนอก เช น อปท., อบต. หร อ PHPT เป นต น เป าหมาย : งบประมาณสน บสน น 50,000.- บาท 4.3 บร การสอนกระบวนว ชาสถ ต ของหล กส ตรต าง ๆ ภายใต ความค มค าและ/หร อค มท น 4.4 ส งเสร มให คณาจารย ร วมทางานก บหน วยงานภายนอกและ/หร อช มชน เป าหมาย : ม คณาจารย ร วมเป นกรรมการ ว ทยากร ร วมท มว จ ย คณะท างาน ก บหน วยงาน ภายนอกมหาว ทยาล ย 90% 5. ด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม น กศ กษา คณาจารย รวมท งบ คลากรท กฝ ายเป นผ ม ศ ลปว ฒนธรรม และตระหน กต อ ความสาค ญของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 5.1 จ ดก จกรรมทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เป าหมาย : ม โครงการจ ดก จกรรม 3 โครงการ ต อ ป 5.2 ส งเสร มให น กศ กษาและบ คลากรเข าร วมก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท งท จ ดโดยภาคว ชา คณะ และ มหาว ทยาล ย เป าหมาย : น กศ กษา บ คลากร เข าร วมก จกรรม 2 ก จกรรม ต อป 5.3 บ รณาการการเร ยนการสอนก บการท า น บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เป าหมาย : น กศ กษาระด บปร ญญาตร ม ห วข อกระบวนว ชาการศ กษาด วยตนเองท เก ยวข องก บ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ป ละ 3 เร อง

5 2. ว ตถ ประสงค ของแผนกลย ทธ ทางด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ เพ อเป นกรอบและแนวทางในการบร หารจ ดการด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพของ ภาคว ชาให เก ดประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ด 3. เป าหมายกลย ทธ ทางด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ บร หารด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ เพ อสน บสน นภาระก จและกลย ทธ ของภาคว ชา 4. สถานภาพป จจ บ นด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพของภาคว ชา (SWOT Analysis) จ ดแข ง (Strengths) 1) ม คณะกรรมการการประก นค ณภาพการศ กษาของภาคว ชา 2) ม ผ ร บผ ดชอบในแต ละองค ประกอบหล ก จ ดอ อน (Weaknesses) 1) ม ข อจาก ดด านภาระงานของบ คลากร และทร พยากรสน บสน น 2) ขาดระบบท ด ในการรวบรวมเอกสารต าง ๆ โอกาส (Opportunities) 1) ภาคว ชาอย ในส งก ดมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ซ งเป นมหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยง เป นท ยอมร บอย าง กว างขวาง 2) TQF ทาให การเร ยนการสอนเข มแข งข น อ ปสรรค (Threats) 1) ม ข นตอนและภาระงานในการทางานค อนข างมาก 2) บางคร งระบบ Net Work ข ดข อง ทาให ม ป ญหาในการทางาน 3) ข อกาหนดในระเบ ยบปฏ บ ต งานม ข อจาก ดค อนข างมาก 4) ระบบประก นค ณภาพเปล ยนบ อย 5. แนวทางการบร หารด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม แนวทางในการบร หารระบบและกลไก การประก นค ณภาพแต ละหมวดตามกรอบของ คณะว ทยาศาสตร และม การสร ปรายงานผลการประเม น SAR ภาคว ชาสถ ต ประจาป อ กท งหาแนวทางแก ไข

6 6. แผนการดาเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา ช วงเวลา ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ม.ค.2554 ม.ย.2554 ต งคณะกรรมการดาเน นงานด านประก น คณะกรรมการประก นค ณภาพฯ ค ณภาพการศ กษาในแต ละองค ประกอบหล ก ป ม.ค พ.ค.2554 กาหนดแผนดาเน นงาน คณะกรรมการประก นค ณภาพฯ ม.ค.2554 ก.พ.2555 จ ดเก บข อม ลก จกรรมของภาคว ชาฯ คณะกรรมการประก นค ณภาพฯ ม.ย.2554 ก.พ.2555 ก.ย.2554 ก.พ ให ความร ด านประก นค ณภาพแก น กศ กษา - ร บทราบการดาเน นงานด านประก นค ณภาพ ร วมก บคณะว ทยาศาสตร - ประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพฯ - จ ดทารายงานการประเม นตนอง คณะกรรมการประก นค ณภาพฯ คณะกรรมการประก นค ณภาพฯ ก.พ ม.ค.2555 ร บการตรวจประเม นภายใน คณะกรรมการประก นค ณภาพฯ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา 1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 2559 หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ 2555-2559 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 2 1.บทน า 3 ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นหน วยงานท ต งข นตามพระราชกฤษฎ กาการจ ดต งส าน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information