แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556"

Transcription

1 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

2 2 ค าน า บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น (The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ ได ม การประเม นตนเองและจ ดท ารายงานประเม นตนเองตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) มาโดยตลอด จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอกในป 2555 ท ผ านมาพบว าระบบ การประก นค ณภาพการศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยรม น ย งต องได ร บ การพ ฒนาในหลายด าน เพ อให การพ ฒนาระบบค ณภาพการศ กษา ของบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น โดยเฉพาะอย างย งระบบประก นค ณภาพภายใน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม การสร าง ระบบและกลไกในการพ ฒนา ต ดตามตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานให เป นไปตามนโยบาย เป าหมาย และระด บค ณภาพตามมาตรฐานและม การด าเน นงานอย างต อเน อง ม การประเม นค ณภาพภายในและจ ดท า รายงานประจ าป เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อการรองร บการประก น ค ณภาพการศ กษาภายนอกน น บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น จ งได จ ดท า แผนการด าเน นงานฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาป 2556 ข น เพ อให การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ การศ กษาเป นไปอย างม ระบบและข นตอนท ม ประส ทธ ภาพ และม การประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐาน สถาบ นอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา (สมศ.) รวมถ งการจ ดท ารายการประเม นตนเองเพ อการประก นค ณภาพภายนอกต อไป ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น

3 3 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ เอกล กษณ บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ปร ชญา สร างสรรค งานว จ ยและพ ฒนาเพ ออ ตสาหกรรม (Creation/innovation for industry-oriented research and development) ปณ ธาน ม งม นผล ตว ศวกรและน กว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษาท ม ค ณภาพ รวมท งผล ตงานว จ ยและพ ฒนาเช ง อ ตสาหกรรมในระด บนานาชาต (Excellent in industry-oriented international graduate engineering education and research) ว ส ยท ศน (vision) เป นบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ช นน าด านการว จ ยเช งอ ตสาหกรรม พ นธก จ (Mission) 1. ผล ตบ ณฑ ตด านว ศวกรรม ได ตรงตามความต องการของภาคอ ตสาหกรรมระด บนานาชาต ให เป นท ยอมร บในระด บสากล 2. สร างเคร อข ายการจ ดการศ กษาร วมก บมหาว ทยาล ยช นน าของโลก 3. สร างสรรค ผลงานว จ ยเพ อตอบสนองความต องการของภาคอ ตสาหกรรม 4. บร หารจ ดการเช งร กภายใต หล กธรรมาภ บาล 5. บร หารงานว ชาการแก ส งคมท ได มาตรฐานในระด บสากล 6. เป นองค กรแห งการเร ยนร อ ตล กษณ ผล ตว ศวกรท ม ความร ความสามารถในระด บสากล เอกล กษณ เป นบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ม งเน นการเร ยนการสอนด านว ศวกรรมศาสตร และ งานว จ ยเพ อตอบสนองความต องการของภาคอ ตสาหกรรม และความร วมม อก บนานาชาต

4 4 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาป ศ กษาและว เคราะห แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ย เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2. ศ กษาและว เคราะห แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น (TGGS) 3. ทบทวนผลการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บภาคว ชา 5. จ ดท าแผนการด าเน นงานฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบเพ อให สอดคล อง ก บข อ 1 และ 2 6. เสนอแผนต อผ บร หาร (ผ อ านวยการบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น) และ ร บนโยบายท ผ บร หารก าหนดเร องการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และแต งต งคณะกรรมการการประก น ค ณภาพภายใน และกรรมการจ ดท า SAR ตามนโยบายผ บร หาร 7. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อรองร บเอกสารหล กฐานและข อม ล และเพ อการท า E-SAR (Electronic self assessment report) 8. ปร บปร งและพ ฒนา Website ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาเพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารให บ คลากรภายใน และบ คคลภายนอกทราบถ งแนวทางในการจ ดท างานด านงานประก นค ณภาพการศ กษา 9. ปร บปร งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา เจ าหน าท ส าน กงานผ อ านวยการเพ อด าเน นการตามแผน ในข อ 4 ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 10. ปร บปร งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บภาคว ชา ESSE และ MEPE เพ อด าเน นการตาม แผนในข อ 4 ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 11. จ ดอบรมเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากรเร องการประก นค ณภาพการศ กษาภายในและวงจรค ณภาพ PDCA 12. จ ดประช มคณะกรรมการตามข อ 9 และ 10 เพ อมอบหมายงานโครงการตามแผนในข อ จ ดให ม การจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 14. จ ดการอบรมเพ อเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากรเร องการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในและ การจ ดท า SAR 15. จ ดให ม การประช มเพ อต ดตามผลการด าเน นงานเป นประจ าท กเด อนตามองค ประกอบ โดยเร ยงล าด บ องค ประกอบท คะแนนผลการประเม นน อยส ดไปมากส ด องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 4 การว จ ย

5 องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 16. ต ดตามผลการด าเน นงานข อ รายงานประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อผ บร หาร (ผ อ านวยการ TGGS และ ผ ช วย อธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา) 18. ด าเน นก จกรรมก บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาก บ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 19. ต ดตามและตรวจสอบการจ ดเก บข อม ล หล กฐานและเอกสารตามองค ประกอบ 20. จ ดให ม การเช ญผ ร บบร การด านงานว จ ย และบร การว ชาการ เป นกรรมการในการตรวจประเม นการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อให ม การก าหนดเป าหมาย หร อท ศทางการว จ ยและการบร การว ชาการ 21. จ ดให ม การตรวจประเม นค ณภาพภายใน(Internal Assessment) ระด บส วนงาน 22. จ ดให ม โครงการปร บปร งค ณภาพการศ กษาตามผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน 23. จ ดท ารายงาน SAR (Self assessment report) 24. รายงานผลการด าเน นงาน และผลส มฤทธ ของการด าเน นงานต อผ บร หาร คณะกรรมการประจ าส วนงาน และรายงานต อมหาว ทยาล ย 25. ส งรายงาน SAR (Self assessment report) ภายในระยะเวลาท ก าหนด 5

6 6 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาป 2556 แผนการด าเน นงาน 1. ศ กษาและว เคราะห แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระ นครเหน อ 2. ศ กษาและว เคราะห แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย- เยอรม น (TGGS) 3. ทบทวนผลการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2555 และน าผลประเม นจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพ และปร บปร งการท างาน โครงการ/ ต วช ว ด 1. แผนพ ฒนา การศ กษา ระด บอ ดมศ กษาฉบ บ ท 11 (พ.ศ มจพ. 1.แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (TGGS) 1. ผลการประเม น ค ณภ าพภา ยใน ประจ าป การศ กษา จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บภาคว ชา 1. ค ม อการประก น ค ณภาพการศ กษา 5. จ ดท าแผนการด าเน นงานฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ตาม องค ประกอบ 9 องค ประกอบเพ อให สอดคล องก บข อ 1 และ 2 6. เสนอแผนต อผ บร หาร (ผ อ านวยการบ ณฑ ตว ทยาล ย ว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น) และร บนโยบายท ผ บร หารก าหนดเร องการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และแต งต ง คณะกรรมการการประก น ภายในระด บภาคว ชา 1.แผนการด าเน นงาน ฝ ายประก นค ณภาพ การศ กษา 1. รายงานการ ประช มการเสนอ แผนต อผ บร หาร 7. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อรองร บเอกสารหล กฐานและข อม ล 1. โครงการปร บปร ง โครงสร างการจ ดเก บ ระยะเวลา (เด อน) ป ป พ.ศ ป พ.ศ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน เกณฑ มาตรฐาน เกณฑ มาตรฐาน 4 และ 5 ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน 1 เกณฑ มาตรฐาน 1 เกณฑ มาตรฐาน 2

7 7 และเพ อการท า E-SAR (Electronic self assessment report) ข อม ล ต วช ว ด: 1. ม การจ ดเก บอย าง เป นระบบ 2. ม การตรวจสอบ 8. ปร บปร งและพ ฒนา Website ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ เผยแพร ข อม ลข าวสารให บ คลากรภายในและบ คคลภายนอกทราบถ ง แนวทางในการจ ดท างานด านงานประก นค ณภาพการศ กษา 9. ปร บปร งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาเจ าหน าท ส าน กงานคณบด เพ อด าเน นการตามแผนในข อ 4 ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 10. ปร บปร งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา เพ อด าเน นการตามแผนในข อ 4 ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 11. จ ดอบรมเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากรเร องการประก น ค ณภาพการศ กษาภายในและวงจรค ณภาพ PDCA 12. จ ดประช มคณะกรรมการตามข อ 8 และ 9 เพ อมอบหมายงาน โครงการตามแผนในข อ 4 การจ ดเก บข อม ลได 1. โครงการสร าง website ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา ต วช ว ด: 1. เอกสารแต งต ง คณะกรรมการ ประก นค ณภาพ การศ กษา ส าน กงาน คณบด 1. เอกสารแต งต ง คณะกรรมการ ประก นค ณภาพ การศ กษา ระด บ ภาคว ชา 1. โครงการจ ดอบรม เพ มความร ความ เข าใจแก บ คลากร เร องการประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในและวงจร ค ณภาพ PDCA 1. สร ปผลการ ด าเน นงานรายงาน การประช ม 13. จ ดให ม การจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบตามองค ประกอบ 9 1. ระบบข อม ลท เป น เกณฑ มาตรฐาน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1 และ 4 เกณฑ มาตรฐาน 4

8 8 องค ประกอบ 14. จ ดการอบรมเพ อเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากรเร องการ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในและการจ ดท า SAR 15. จ ดให ม การประช มเพ อต ดตามผลการด าเน นงานเป นประจ าท ก เด อนตามองค ประกอบ (จากองค ประกอบท ม คะแนนน อยส ดไปมาก ส ด) องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนด าเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ ระบบ 1. โครงการจ ดการ อบรมเพ อเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากรเร องการ ตรวจประเม น ค ณภาพการศ กษา ภายในและการจ ดท า SAR 1. สร ปผลการ ด าเน นงานรายงาน การประช ม 16. ต ดตามผลการด าเน นงานข อ สร ปผลการ ด าเน นงานรายงาน 17. รายงานประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อ ผ บร หาร (ผ อ านวยการ TGGS และ ผ ช วยอธ การบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา) 18. ด าเน นก จกรรมก บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษาก บ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น การประช ม 1. สร ปผลการ ด าเน นงานในรายงาน การประช มส วนงาน 1. ก จกรรมก บ เคร อข ายแลกเปล ยน เร ยนร เกณฑ มาตรฐาน 4 ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน 3 ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน 4 เกณฑ มาตรฐาน 8

9 9 19. ต ดตามและตรวจสอบการจ ดเก บข อม ล หล กฐานและเอกสารใน ข อ 6 ตามองค ประกอบ 20. จ ดให ม การเช ญผ ร บบร การด านงานว จ ย และบร การว ชาการ เป น กรรมการในการตรวจประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อให ม การก าหนดเป าหมาย หร อท ศทางการว จ ยและการบร การ ว ชาการ 21. จ ดให ม การตรวจประเม นค ณภาพภายใน (Internal Assessment) ระด บส วยงาน 22. จ ดให ม โครงการปร บปร งค ณภาพการศ กษาตามผลการตรวจ ประเม นค ณภาพภายใน ระบบข อม ลท เป น ระบบ 1. โครงการเช ญ ผ ร บบร การด าน งานว จ ย และบร การ ว ชาการ เป น กรรมการในการตรวจ ประเม นการประก น ค ณภาพการศ กษา ภายใน 1. โครงการการตรวจ ประเม นค ณภาพ ภายใน (Internal Assessment) ระด บ ส วยงาน 1. โครงการปร บปร ง ค ณภาพการศ กษา ตามผลการตรวจ ประเม นค ณภาพ ภายใน 23. จ ดท ารายงาน SAR (Self assessment report) 1. รายงาน SAR 24. รายงานผลการด าเน นงาน และผลส มฤทธ ของการด าเน นงานต อ ผ บร หาร คณะกรรมการประจ าส วนงานเพ อพ จารณา และรายงานต อ มหาว ทยาล ย 25. ส งรายงาน SAR (Self assessment report) ภายในระยะเวลาท ก าหนด 1. สร ปผลการ ด าเน นงานในรายงาน การประช มส วนงาน 1. ส งรายงาน SAR ภายในระยะเวลาท ก าหนด ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน 3 เกณฑ มาตรฐาน 7 ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน 5 ต วบ งช เกณฑ มาตรฐาน 5

10 10 ภาคผนวก ก. แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคเหน อ ข. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ค. รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร น ธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2555

11 11 ภาคผนวก ก แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคเหน อ

12 12 ภาคผนวก ข แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น (TGGS)

13 13 ภาคผนวก ค รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2554

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ตามหน งส อค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 น ยาม ศ พท ท ใช

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก

ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ------------------------------- ส าน กงานคณะกรรมการการอ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information