แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555"

Transcription

1 แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม ออาช พท ม ค ณภาพ เพ อตอบสนองความต องการของส งคม ผล ตผลงานว จ ยประเภทพ นฐานและประย กต ตามมาตรฐานสากล และจ ดหาทร พยากรเพ อการน าไปส การ พ งพาตนเอง พ นธก จ 1) จ ดการเร ยนการสอนเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพในระด บสากล 2) ท าการว จ ยท ม ค ณภาพในระด บสากลเพ อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และสร างข ด ความสามารถในการแข งข นของประเทศ 3) ให การบร การแก ช มชนเพ อตอบสนองความต องการของท องถ นภาคเหน อ ประเทศและ ภ ม ภาค 4) ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของท องถ นภาคเหน อ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต แ ละ ส งแวดล อมให ย งย น ย ทธศาสตร ของภาคว ชาสถ ต ภาคว ชาโดยคณะกรรมการประจาภาคว ชา กาหนดย ทธศาสตร 5 ด าน ด งน 1. ด านการจ ดการการศ กษา ผล ตบ ณฑ ตท งระด บปร ญญาตร และปร ญญาโทตามมาตรฐานสากล กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรม พร อมเป าหมาย ด งน 1.1 ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนว ชาให ม ความท นสม ยเพ อตอบสนองความ ต องการของตลาดแรงงานและส งคมภายใต นโยบายของร ฐบาลท ก 5 ป เป าหมาย : หล กส ตรได มาตรฐาน TQF 100% 1.2 ประสานความร วมม อก บหน วยงานภายนอกเพ อสหก จศ กษาของน กศ กษา เป าหมาย : อย างน อยป ละ 5 คน 1.3 จ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาท ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เป าหมาย : อย างน อยป ละ 2 ก จกรรม ต อ 1 ช นป 1.4 ส งเสร มให น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาต พ มพ ผลงานการค นคว าอ สระ/ว ทยาน พนธ ในวารสารว ชาการ เป าหมาย : น กศ กษาต พ มพ ผลงานการค นคว าอ สระ/ว ทยาน พนธ 50%

2 1.5 ส งเสร มให คณาจารย เข าร วมก จกรรมพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา เป าหมาย : อย างน อยป ละ 4 คร ง ท งน ภาคว ชาสถ ต ได กาหนดแผน ด งน ก. ร บน กศ กษาเข าศ กษาในระด บปร ญญาตร สาขาว ชาสถ ต ป ละ 80 คน ข. ร บน กศ กษาเข าศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาสถ ต ประย กต แผน ก แบบ ก 2 ป ละ 10 คน ค. ร บน กศ กษาเข าศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาสถ ต ประย กต แผน ข ป ละ 5 คน ง. โครงการเป ดหล กส ตรระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาสถ ต ประย กต ภายในป การศ กษา 2555 โดยร บน กศ กษาในป แรกจ านวน 3 คน และป ต อ ๆ ไปป ละ 5 คน 2. ด านการบร หารการศ กษา ส งเสร มคณาจารย ให ม การพ ฒนาอย างต อเน อง และแสวงหาคณาจารย ให สอดคล องก บ ปร มาณงาน กาหนดกาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 2.1 ส งเสร มให คณาจารย เสนอขอตาแหน งทางว ชาการอย างต อเน อง เป าหมาย : 1. คณาจารย ได ตาแหน งทางว ชาการเพ มข น 10% หร อ 2. ป พ.ศ.2554 อ : ผศ : รศ : ศ = 25 : 50: 25: 0 ป พ.ศ.2555 อ : ผศ : รศ : ศ = 20 : 43: 37: 0 ป พ.ศ.2556 อ : ผศ : รศ : ศ = 15 : 45: 40: ส งเสร มให คณาจารย ศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก เป าหมาย : 1. คณาจารย ลาศ กษาต อ 10% หร อ 2. ป พ.ศ.2554 ตร : โท : เอก = 0 : 50 : 50 ป พ.ศ.2555 ตร : โท : เอก = 0 : 47 : 53 ป พ.ศ.2556 ตร : โท : เอก = 0 : 37 : จ ดทาแผนการร บบ คลากรให สอดคล องก บภาระงาน 2.4 สน บสน นให บ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนาว ชาการ ฝ กอบรมท งในและต างประเทศ เพ อพ ฒนาความร ความสามารถอย างสม าเสมอ เป าหมาย : ม บ คลากร 100% เข าร วมประช ม/ส มมนาว ชาการ อย างน อยป ละ 1 คร ง 2.5 พ ฒนาและด าเน นการการประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน องและให ม ประส ทธ ผล เป าหมาย : คะแนนประก นค ณภาพการศ กษาเท าก บ ส งเสร มการม ค ณภาพและจร ยธรรมของคณาจารย ให เป นบ คคลต นแบบของ น กศ กษา

3 2.7 ส งเสร มให คณาจารย สอนในกระบวนว ชาท ไม ใช ระด บพ นฐาน ท งน ในแต ละกระบวน ว ชาให เป นการสอนร วมก น เป าหมาย : ม คณาจารย ท สอนกระบวนว ชาท ไม ใช ระด บพ นฐาน 80% 2.8 แสวงหาผ เช ยวชาญชาวต างประเทศเพ อสน บสน นการเร ยนการสอนระด บ บ ณฑ ตศ กษา และ สน บสน นการทาว จ ยของคณาจารย เป าหมาย : ม ผ เช ยวชาญชาวต างประเทศป ละ 1 คน 3. ด านการว จ ย ผล ตผลงานว จ ยทางสถ ต หร อท เก ยวข องเพ อต พ มพ เผยแพร ในวารสารระด บชาต หร อ ระด บนานาชาต หร อ เพ อการนาไปใช ประโยชน กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 3.1 กาหนดท ศทางการว จ ยของภาคว ชาเป น 6 ท ศทางด งน - Modeling and Simulation - Industrial Statistics - Statistics Education - Social Science Research - Biostatistics - Statistical Theory เป าหมาย : ม ผลงานว ชาการ/ว จ ย ต พ มพ เผยแพร ในวารสารว ชาการท ศทางละ 1 เร องต อ ป 3.2 ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เป าหมาย : ม งานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนป ละ 1 เร อง 3.3 สน บสน นให ทาเคร อข ายว จ ย (MOU) ก บหน วยงานภายนอก เป าหมาย : ม MOU ก บหน วยงานภายนอก 2MOU 3.4 ส งเสร มให คณาจารย แต ละคนม ผลส มฤทธ ด านการว จ ยหร อเท ยบเท าป ละอย างน อย 1 เร อง ได แก ก. ท างานว จ ยภายใต โครงการว จ ยท ได ร บท นสน บสน นจากแหล งท นท งหน วยงาน ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ข. เสนอผลงานว จ ยในท ประช มว ชาการ ค. ต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยหร อบทความว ชาการในวารสารหร อเอกสารว ชาการ ง. จ ดทาเผยแพร หน งส อว ชาการรวมท งเอกสารอ เล กทรอน กส จ. สร างงานนว ตกรรมทางว ชาการ เป าหมาย : 1. ม คณาจารย ท ม ผลส มฤทธ ด านการว จ ย 60% หร อ 2. ม ท นว จ ยจากภายนอกมหาว ทยาล ยเฉล ยต อคนเท าก บ 50,000.- บาท

4 4. ด านการบร การว ชาการแก ช มชน และหร อจ ดหารายได บร การว ชาการด านสถ ต เพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลหร อหน วยงานภายใต ความค มท น กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 4.1 บร การว ชาการทางด านสถ ต และ/หร อท เก ยวข องตามความต องการของช มชน สถาบ นการศ กษาและหน วยงานต าง ๆ เป าหมาย : 1. จ ดโครงการบร การว ชาการ 2 โครงการ หร อ 2. ม งบประมาณรายได จากการบร การว ชาการ 20,000.- บาท 4.2 บร การว ชาการเช งบ รณาการให ก บหน วยงานภายนอก เช น อปท., อบต. หร อ PHPT เป นต น เป าหมาย :งบประมาณสน บสน น 50,000.- บาท 4.3 บร การสอนกระบวนว ชาสถ ต ของหล กส ตรต าง ๆ ภายใต ความค มค าและ/หร อค มท น 4.4 ส งเสร มให คณาจารย ร วมทางานก บหน วยงานภายนอกและ/หร อช มชน เป าหมาย : ม คณาจารย ร วมเป นกรรมการ ว ทยากร ร วมท มว จ ย คณะท างาน ก บ หน วยงานภายนอกมหาว ทยาล ย 90% 5. ด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม น กศ กษา คณาจารย รวมท งบ คลากรท กฝ ายเป นผ ม ศ ลปว ฒนธรรม และตระหน กต อ ความสาค ญของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กาหนดกลย ทธ แผนงานหร อก จกรรมพร อมเป าหมาย ด งน 5.1 จ ดก จกรรมทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เป าหมาย : ม โครงการจ ดก จกรรม 3 โครงการ ต อ ป 5.2 ส งเสร มให น กศ กษาและบ คลากรเข าร วมก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท งท จ ดโดยภาคว ชา คณะ และ มหาว ทยาล ย เป าหมาย : น กศ กษา บ คลากร เข าร วมก จกรรม 2 ก จกรรม ต อป 5.3 บ รณาการการเร ยนการสอนก บการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เป าหมาย : น กศ กษาระด บปร ญญาตร ม ห วข อกระบวนว ชาการศ กษาด วยตนเองท เก ยวข องก บการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ป ละ 3 เร อง 2. ว ตถ ประสงค ของแผนกลย ทธ ทางการบร การทางว ชาการแก ส งคม 2.1 เพ อเป นกรอบและแนวทางในการบร การทางว ชาการแก ส งคมของภาคว ชาให เก ด ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ดต อส งคม

5 2.2 เพ อเป นการวางแผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม และหร อจ ดหารายได เพ มข น ใน ร ปแบบท เหมาะสมและสอดคล องก บทร พยากรท ม อย ตลอดจนการสร างม ลค าเพ มของทร พย ส นให เก ด ประโยชน ส งส ด 2.3 เพ อเป นแนวทางในการบ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมของภาคว ชาให เข าส กระบวนการเร ยนการสอนและการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เป าหมายกลย ทธ ทางการบร การทางว ชาการแก ส งคม ได กรอบและแนวทางในการบร การทางว ชาการแก ส งคมเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและเก ด ประโยชน ส งส ดต อความต องการของช มชน หร อภาคร ฐ หร อภาคเอกชน หร อหน วยงานว ชาช พ พร อมท งเป น แนวทางใน การบ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมของภาคว ชาให เข าส กระบวนการเร ยนการสอนและ การว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 4. สถานภาพป จจ บ นด านการบร การทางว ชาการแก ส งคมของภาคว ชา (SWOT Analysis) จ ดแข ง (Strengths) 1) บ คลากรม ความร ความสามารถ ความเช ยวชาญ และจ ตแห งการบร การ (service mind) ในการให บร การว ชาการแก ส งคมตลอดจนให คาแนะนาปร กษาการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต 2) ม บ คลากรท ม ความพร อมในการบร การแก ช มชน เช น เป นว ทยากร เป นกรรมการทาง ว ชาการหร อทางานร วมก บสถาบ นอ น ๆ จ ดอ อน (Weaknesses) 1) ม ข อจาก ดด านภาระงานสอนของบ คลากรค อนข างส ง และทร พยากรสน บสน นเอ อต อการ จ ดก จกรรมบร การทางว ชาการแก ส งคมไม เต มประส ทธ ภาพ 2) ภาคว ชาย งม โปรแกรมท ถ กต องตามล ขส ทธ ในปร มาณท น อย จ งไม สามารถทาการอบรม เช งปฏ บ ต การทางสถ ต ท ต องใช โปรแกรมสาเร จร ปได 3) การแสวงหาโครงการใหม ตรงก บความต องการของช มชนย งไม กว างขวาง โอกาส (Opportunities) 1) หน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ย งม ความต องการใช สถ ต เพ อการว จ ยและ พ ฒนาองค กร ภาคว ชาส งก ดในมหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บอย างกว างขวาง 2) ม โปรแกรมสาเร จร ปท ไม ม ป ญหาด านล ขส ทธ ท รองร บการว จ ย เช น Excel โปรแกรม R ท ย งเป นท ต องการของส งคม อ ปสรรค (Threats) 1) ค าล ขส ทธ ของโปรแกรมสาเร จร ปท เป นท ต องการของส งคมม ราคาส ง 2) ม ค แข งในการบร การว ชาการด านเด ยวก นท งภายในมหาว ทยาล ย ท องถ น และประเทศ 3) ความผ นผวนทางเศรษฐก จ

6 5. แนวทางการจ ดหาทร พยากรทางด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม แนวทางการจ ดหาทร พยากรใน การสน บสน นเพ อการบร การว ชาการแก ส งคม ด งน 5.1 เง นสน บสน นงบประมาณแผ นด น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ผ านข อเสนอแผนงาน/ โครงการในการบร การว ชาการแก ช มชน ตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 5.2 รายได จากการบร การว ชาการทางด านสถ ต และ/หร อท เก ยวข องตามความต องการของ ช มชน สถาบ นการศ กษาและหน วยงานต าง ๆ จ ดโครงการบร การว ชาการ 2 โครงการ หร อม งบประมาณ รายได จากการบร การว ชาการ 20,000 บาท 5.3 เง นสน บสน นจากแหล งท นภายนอก เช น ความร วมม อทางว ชาการก บองค กรหร อ หน วยงาน ต าง ๆ 5.4 ผลประโยชน จากการใช ทร พยากรของภาคว ชา เช น เช าพ นท ขายส นค าและถ ายเอกสาร 5.5 เง นรายได ซ งมาจากค าลงทะเบ ยนของน กศ กษา 6. แนวทางการจ ดสรรงบประมาณ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม แนวทางในการจ ดสรร งบประมาณแต ละหมวดตามกรอบของ คณะว ทยาศาสตร ด งน 6.1 งบประมาณแผ นด น ขอร บการจ ดสรรงบประมาณแผ นด น จากมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ผ านข อเสนอแผนงาน/โครงการในการบร การว ชาการแก ช มชนท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 6.2 งบประมาณเง นรายได จ ดสรรเง นสน บสน นจากแหล งท นภายนอก เช น ความร วมม อทาง ว ชาการก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ หร อค าลงทะเบ ยนในการบร การว ชาการแก ส งคม 7. แนวทางการบร หารด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม แนวทางในการบร หารด านการ บร การทางว ชาการด านสถ ต เพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลหร อหน วยงานภายใต ความค มท น โดยย ดตามพ นธ ก จและย ทธศาสตร ของภาคว ชา ด งน 7.1 ส งเสร มให คณาจารย ร วมบร การว ชาการทางด านสถ ต และ/หร อท เก ยวข องตามความ ต องการของช มชน สถาบ นการศ กษาและหน วยงานต าง ๆ โดยม แนวทางในการจ ดโครงการบร การว ชาการ 2 โครงการ หร อ ม งบประมาณรายได จากการบร การว ชาการ 20,000 บาท 7.2 ส งเสร มให คณาจารย เสนอแผนงาน/โครงการในการบร การว ชาการแก ช มชน ภายใต งบประมาณแผ นด น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ด วยการบร การว ชาการเช งบ รณาการให ก บหน วยงานภายนอก เช น อปท., อบต. หร อ PHPT เป นต น ด วยงบประมาณสน บสน น 50,000 บาท 7.3 ส งเสร มให คณาจารย ร วมทางานก บหน วยงานภายนอกและ/หร อช มชน โดยม คณาจารย ร วมเป นกรรมการ ว ทยากร ร วมท มว จ ย คณะทางาน ก บหน วยงานภายนอกมหาว ทยาล ย 90%

7 7.4 บร การสอนกระบวนว ชาสถ ต ของหล กส ตรต าง ๆ ภายใต ความค มค าและ/หร อค มท น 7.5 ส งเสร มให คณาจารย ได บ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมของภาคว ชาให เข าส กระบวนการเร ยนการสอนและการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 8. รายงานประมาณการรายร บ ประจาป งบประมาณ พ.ศ (หน วย : บาท) ป งบประมาณ แหล งงบประมาณ รวมท งส น งบประมาณแผ นด น NA NA NA งบประมาณรายได 1) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเร อง Introduction to Bayesian Statistics and WinBUGS 2) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง Bayesian Statistics and WinBUGS Seminar 3) โครงการ Symposium: Advanced Statistical Methods for Healthcare Research 90,000 45, ,100 NA 90,000 45, ,100 รวมงบประมาณท งส น 252,720 NA 252,720

8 9. แผนการวางแผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม แผนการด าเน นงานระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม ของภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ของแต ละ ป งบประมาณ ก จกรรมหล ก 1) สารวจความต องการเสนอจ ดก จกรรม/โครงการให บร การว ชาการ แก ส งคมจากคณาจารย หร อความต องการของช มชน โดยคณะกรรมการบร การว ชาการแก ส งคม 2) ประชาส มพ นธ การเสนอแผนงาน/โครงการในการบร การว ชาการแก ช มชน ภายใต งบประมาณแผ นด น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม โดยคณะกรรมการบร การว ชาการแก ส งคม 3) ค ดสรรก จกรรม/โครงการให บร การทางว ชาการ โดยคณะกรรมการบร การว ชาการแก ส งคม 4) ดาเน นการจ ดก จกรรม/โครงการให บร การทางว ชาการแก ส งคม โดยผ ประสานงานโครงการ 5) รายงานผลการประเม นการจ ดก จกรรม/โครงการให บร การทาง ว ชาการแก ส งคม โดยผ ประสานงานโครงการ 6) ส งเสร มการบ รณาการจ ดก จกรรม/โครงการบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการสอนและการว จ ยของคณาจารย โดยคณะกรรมการบร การว ชาการแก ส งคม 7) รายงานผลการประเม นการบ รณาการจ ดก จกรรม/โครงการบร การ ทางว ชาการแก ส งคมก บการสอนและการว จ ย โดยคณะกรรมการบร การว ชาการแก ส งคม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 / / / / / / / แผนภาพ 1 แผนการดาเน นงานระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม ของภาคว ชาสถ ต

10 10. การจ ดทาฐานระบบข อม ลทางด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม ระบบฐานข อม ลทางการด านการบร การ ว ชาการแก ส งคมประจาภาคว ชา ด งเว บไซต 11. การจ ดทารายงานแสดงผลการดาเน นงานด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม พ จารณาจ ดท ารายงานการประเม นตนเองเพ อ ร บการตรวจสอบและประเม นระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นประจาท กป

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย.

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย. แผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2557 ป พ.ศ. 2558 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การให ความร เตร ยมความพร อม การประเม น และ การจ ดท ารายงาน ตามต วบ งช

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information