กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

Size: px
Start display at page:

Download "กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม"

Transcription

1 กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556

2 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชนของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ถ อเป นแนวทางหร อหล กเกณฑ ในการดาเน นโครงการ หร อก จกรรมด าน การบร การว ชาการแก ช มชน เพ อให ผ ร บผ ดชอบโครงการตระหน กและปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว อย าง ครบถ วน และให เก ดควา มค มค าและประโยชน ส งส ดสาน กฯ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ช มชน และ ส งคม ด งน น หว งเป นอย างย งว าบ คลากรในคณะว ทยาการจ ดการ จะตระหน กและให ความสาค ญ ต อการบร การว ชาการแก ช มชน โดยจะต องบ รณาการ การบร การว ชาการไปส ก จกรรมการเร ยนกา รสอน และ การว จ ยต อไป นายว ฒ พล ฉ ตรจร สก ล คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

3 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร ก สารบ ญ ข บทนา 1 แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านศ ลปะและว ฒนธรรม 2 ระบบต ดตามและประเม นผล 8 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการ 9 ข

4 บทนา หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 34 กาหนดให คณะกรรมการการอ ดมศ กษากาหนดมาตรฐานการอ ดมศ กษาข น ตามประกาศของ กระทรวงศ กษาธ การ เร องมาตรฐานการอ ดมศ กษา โดยได กาหนด มาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการ อ ดมศ กษาข น 4 ด าน ค อ ด านการผล ตบ ณฑ ต ด านการว จ ย ด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคม และ ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม จากข อกาหนดด งกล าว ทาให สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องดาเน นงาน ตามพ นธก จท สาค ญประการหน งค อ พ นธก จ ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ท เหมาะสม หร อ สอดคล องก บบร บทตามความต องการของช มชน ส งคม เพ อเสร มสร างความเข มแข ง และความย งย นของ ช มชน ส งคม และประเทศชาต สถาบ นอ ดมศ กษา จ งต องให บร การทาง ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ท ครอบคล ม กล มเป าหมายท งในวงกว าง และกล มเป าหมายท เฉพาะเจาะจงท งในและต างประเทศ ซ งอาจจะให บร การโดย การใช ทร พยากรร วมก นท งในระด บสถาบ น และระด บบ คคลได ในหลายล กษณะ เช น การให คาปร กษา การ ศ กษาว จ ย การค นคว าเพ อแสวงหาคาตอบให ก บส งคม การจ ดโครงการเพ อเผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมจาก ท องถ นส สากล โดยการจ ดให ม การศ กษาต อเน องบร การแก ประชาชนท วไป เป นต น การทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม ด งกล าว สถาบ นการศ กษาสามารถจ ดในร ปแบบของการให บร การแบบให เปล า หร อการ ให บร การเช งพาณ ชย ท ให ผลตอบแทนเป นรายได หร อเป นข อม ลย อนกล บมาพ ฒนาและปร บปร ง เพ อให เก ด องค ความร ใหม (สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ, 2553) พ นธก จด านการบร การว ชาการของสถาบ นการศ กษา ย งเป นข อกาหนดหน งในการประก นค ณภาพ ภายในสถาบ นอ ดมศ กษาของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ( สกอ.) ซ งได กาหนดองค ประกอบด าน การให บร การว ชาการแก ส งคม และเป นข อกาหนดอ กด านหน งในการประเม นค ณภาพภายนอกของสาน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) หร อ สมศ. ซ งสอดคล องก บพ นธก จ ประการหน งของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคามด านการให บร การด านการให บร การว ชาการแก ส งคม และ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ของคณะว ทยาการจ ดการ ย ทธศาสตร ท 3 ค อการบร การว ชาการ ประสาน ความร วมม อก บองค กรอ นเพ อให บร การแก ช มชน ด งน น คณะว ทยาการจ ดการ ซ งเป นส วนหน งของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งได กาหนด แนวปฏ บ ต และข นตอนการดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชนข น ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นแนวทางและข นตอนการดาเน นโครงการ/ก จกรรมด านการให บร การว ชาการแก ช มชนของ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

5 แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านด านการให บร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ แนวทางการดาเน นงานด านการให บร การว ชาการแก ช มชน แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการให บร การว ชาการแก ช มชน ของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม ด งน 1. โครงการท เก ยวข องก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรเป นโครงการท ม งเสร มสร างการ พ ฒนา เผยแพร ความร ท กษะเช งว ชาการ หร อว ชาช พแก ช มชน ท องถ น หร อส งคม 2. ก จกรรมท เก ยวข องก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรเป นก จกรรมท ได ร บความร วมม อ หร อสน บสน นจากผ ม ส วนได ส วนเส ยในการดาเน นก จกรรม เช น บ คลากร น กศ กษา ผ ปกครอง ภาคร ฐ ภาคเอกชน หน วยงานว ชาช พ ช มชน หร อหน วยส งคมอ น ๆ เป นต น 3. โครงการ หร อก จกรรมท เก ยวข องก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรเป นโครงการหร อก จกรรมการบร การว ชาการ แก ช มชนท บ รณาการเข าก บการเร ยนการสอน หร อการว จ ย เพ อสน บสน นให น กศ กษาสามารถบ รณาการองค ความร นาไปส การปฏ บ ต ได ตามบร บทของช มชน ท องถ น หร อส งคม 4. การดาเน นงานโครงการหร อก จกรรมเก ยวก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรสน บสน น ส งเสร ม ผล กด นให น กศ กษาม ส วนร วมในการร เร ม สร างสรรค หร อเป นผ วางโครงการ เพ อ เพ มท กษะการเข ยนโครงการ การเสนอโครงการ และเสร มสร างการเร ยนร เก ยว ก บการดาเน นโครงการอย าง เป นข นเป นตอนตามหล ก PDCA หร อการวางแผน (Plan) การดาเน นงานและ เก บข อม ล (Do) การประเม นค ณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปร บปร ง (Act) 5. สน บสน น ส งเสร มให น กศ กษาตระหน ก และเห นความสาค ญของการม จ ตสาธารณะ สามารถนาโครงการด านศ ลปะและว ฒนธรรมไปปฏ บ ต ให เก ดประโยชน แก ช มชน ท องถ น หร อส งคมได อย าง ม ประส ทธ ภาพ ส งผลให เก ดเคร อข ายเพ อการศ กษาอย างเป นระบบ 6. ส งเสร ม และสน บสน นให การดาเน นโครงการด านการบร การทางว ชาการแก ช มชน สามารถ บรรล ผลตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ม ความเป นไปได อย างเป นร ปธรรม สามารถจะดาเน นการได อย าง ต อเน อง ม นคง และย งย น 7. ผลจากการดาเน นงานโครงการ หร อก จกรรมเก ยวก บ การการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรให ม ผลท บ งบอกถ งความเจร ญงอกงามของน กศ กษาท ม พ ฒนาการต อเน องได เช น ความค ดต อการบร การ สาธารณะ ความร ส กท ส งเกตเห นได จากพฤต กรรมในว ถ ช ว ต 8. การดาเน นงานโครงการ หร อก จกรรมเก ยวก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรสน บสน น ส งเสร มให ม ความสอดคล องก บศ กยภาพ หร อสาธารณะท แสดงถ งความเจร ญงอกงามทาง ป ญญา ความร ความค ด ท ศนคต จ ตใจ การม น าใจเส ยสละ การม ส วนร วมก บส งคม จ ตอาสา สามารถ แสดงออกให เห นถ งการเป นผ นาและผ ตามท ด และเป นท พ งของส งคมได 9. ผลส มฤทธ ของการดาเน นงานตามโครงการ หร อก จกรรมการบร การทางว ชาการแก ช มชน ควรได ร บการเผยแพร ท งภายในสถาบ นการศ กษา และส สาธารณชนผ านช องทางการส อสาร ในการเผยแพร ช องทางต าง ๆ

6 ข นตอนการดาเน นงานเก ยวก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน ลาด บ ข นตอน คณบด ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน รายละเอ ยดเพ มเต ม คณะกรรมการ พ จารณาการ ดาเน นงานด านการ บร การทางว ชาการ แก ช มชน คณะกรรมการบร หาร คณะว ทยาการจ ดการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ แต งต งคณะกรรมการพ จารณาการ ดาเน นงานด านการบร การทาง ว ชาการแก ช มชน กาหนดแนวปฏ บ ต การดาเน นงาน ด านการบร การทางว ชาการแก ช มชน เสนอคณะกรรมการบร หาร คณะเพ ออน ม ต พ จารณาและประกาศใช แนวปฏ บ ต การบร การทางว ชาการแก ช มชน แก บ คลากร สารวจความต องการของช มชนหร อ ส งคมท ต องการด านการบร การทาง ว ชาการแก ช มชน ในด านต างๆ ท เก ยวข องก บว ชาช พบ ญช และอาช พ เสร ม - หากกล มเป าหมายใหม จะต องม ผลการสารวจท กคร งก อน ดาเน นโครงการ - หากกล มเป าหมายเด มท ผ าน การบร การทางว ชาการแก ช มชน แล ว จะสารวจความต องการใหม หร อ สามารถนาผลสร ปและ ข อเสนอแนะการดาเน นโครงการ มาเป นประเด นในการวางแผนการ ดาเน นโครงการ หร อก จกรรมการ การบร การทางว ชาการแก ช มชน คาส งหร อมต รายงานการประช ม หร อหล กฐานท แสองถ งการแต งต ง คณะกรรมการพ จารณาการ ดาเน นงานด านการบร การทาง ว ชาการแก ช มชน ค ม อหร อแนวปฏ บ ต การดาเน นงาน ด านการบร การทางว ชาการแก ช มชน แจ งเว ยนแนวปฏ บ ต ให ก บบ คลากร ในคณะว ทยาการจ ดการร บทราบ และถ อปฏ บ ต รายงานการสารวจความต องการ การบร การทางว ชาการแก ช มชน หร อสร ปโครงการการบร การทาง ว ชาการแก ช มชน ของป ท ผ านมา

7 ลาด บ ข นตอน ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน รายละเอ ยดเพ มเต ม 5 ผ ร บผ ดชอบโครงการ จ ดทาโครงการ / ก จกรรมตามแนว ปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การ ทางว ชาการแก ช มชน เพ อเสนอขอ อน ม ต ตามข นตอนของมหาว ทยาล ย เสนอโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ท ได ร บการ อน ม ต 6 ผ ร บผ ดชอบโครงการ ดาเน นโครงการ เผยแพร โครงการ และสร ปผลโครงการเสนอต อคณบด คณะว ทยาการจ ดการ สร ปโครงการการบร การทาง ว ชาการแก ช มชน 7 บ คลากรคณะ ว ทยาการจ ดการ ประช มสร ปผลการดาเน นงาน การบร การทางว ชาการแก ช มชน ใน รอบป การศ กษา และกาหนดแนว ทางการแก ไข ปร บปร งการดาเน น โครงการ หร อก จกรรม รายงานการประช ม 8 คณะกรรมการ พ จารณาการ ดาเน นงานด านการ บร การทางว ชาการ แก ช มชน รายงานผลการดาเน นงานด านการ บร การทางว ชาการแก ช มชน ในรอบป การศ กษา เพ อพ จารณาและกาหนด แนวทางแก ไข ปร บปร งเพ มเต ม รายงานการดาเน นงานหร อ รายงานการประช ม

8 แผนภ ม แสดงข นตอนการดาเน นงานเก ยวก บการบร การทางว ชาการแก ช มชน การดาเน นงานเช งนโยบาย แต งต งคณะกรรมการพ จารณา การดาเน นงานด านการบร การ ทางว ชาการแก ช มชน การดาเน นงานเช งปฏ บ ต การ สารวจความต องการหร อนาผลการดาเน นโครงการ รอบป ท ผ านมา วางแผนโครงการเพ อเสนอขออน ม ต จากผ บร หาร กาหนดแนวปฏ บ ต การ ดาเน นงานด านการบร การทาง ว ชาการแก ช มชน คณะกรรมการฯ พ จารณาอน ม ต โครงการตามเสนอ ของผ ดาเน นโครงการ หร อก จกรรม ดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ก จกรรมของโครงการ พ จารณากล นกรอง ปร บปร ง แนวปฏ บ ต ดาเน นงานการบร การ ทางว ชาการแก ช มชน ตามวาระ พ จารณาผลการดาเน นงานในรอบ ป และกาหนดแนวทางปร บปร ง พ ฒนาการบร การทางว ชาการแก ช มชน สร ป และรายงานผลการดาเน นโครงการ หร อ ก จกรรมแก ผ บร หาร สร ปผลการดาเน นงานโครงการการทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม ในรอบป การศ กษา และจ ดทารายงานผล การดาเน นงาน กาหนดแนวทางการปร บปร งการดาเน นงานด าน การ บร การทางว ชาการแก ช มชนในป ถ ดไป

9 กลไกท สน บสน นการดาเน นงานด านบร การทางว ชาการแก ช มชนให เก ดประส ทธ ภาพ การดาเน นงานด านการบร การทางว ชาการแก ช มชน จะประสบความสาเร จหร อเก ดประส ทธ ภาพต อ องค กรได น น ส งท สาค ญท จะสน บสน นให การดาเน นงานประสบความสาเร จ ประกอบด วย 1) ม คณะกรรมการบร หารการบร การทางว ชาการแก ช มชน ท ม หน าท พ จารณาให ความเห นชอบ ในการดาเน นโครงการ หร อก จกรรมท พ จารณาแล วว าเป นประโยชน แก สาน ก และประโยชน ต อมหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม นอกจากน ย งเป นประโยชน ต อช มชน ส งคมด วย 2) ม งบประมาณรายจ ายประจาป เพ อสน บสน นให การดาเน นโครงการ หร อก จกรรมด าน การ บร การทางว ชาการแก ช มชนให สาเร จตามแผนท กาหนดไว เพ อให เก ดความค มค าท ช มชนและส งคม 3) ม ผ ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมด าน การการบร การทางว ชาการแก ช มชน ให สามารถ ดาเน นการบรรล เป าหมายท กาหนดไว หล กเกณฑ การบร การทางว ชาการแก ช มชน การกาหนดหล กเกณฑ การบร การทางว ชาการแก ช มชน ม รายละเอ ยดด งน 1) จ ดโครงการ หร อก จกรรม การบร การทางว ชาการแก ช มชน ให ตรงก บความเช ยวชาญของ บ คลากร 2) พ จารณางบประมาณในการจ ดโครงการ หร อก จกรรม การบร การทางว ชาการแก ช มชน ท คณะว ทยาการจ ดการกาหนด ด งน 2.1) โครงการ หร อ ก จกรรมท จ ดบร การให แก กล มผ ด อยโอกาส เช น เยาวชน ผ ว างงาน เกษตรกร กล มแม บ าน กล มผล ตภ ณฑ ช มชน เป นต น ให คณะ หร อสาขาว ชาสน บสน นงบประมาณ รายจ ายในการดาเน นโครงการด งกล าวให ประสบความสาเร จ 2.2) โครงการ หร อก จกรรมท จ ดบร การให แก ก ล มเป าหมายท ม ศ กยภาพในการร บผ ดชอบ ค าใช จ ายได เอง เช น หน วยงานภาคร ฐและเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น ท ม งบประมาณสน บสน น การพ ฒนาบ คลากร หร อเป นการจ ดโครงการในล กษณะการร บจ างจากหน วยงานภายนอกท ผ จ ดโครงการ ได ร บค าตอบแทน เป นต น ให เก บค าลงทะเบ ยนจากผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรมบร การทางว ชาการ แก ช มชนตามความเหมาะสมในการบร หารโครงการให สาเร จ 2.3) โครงการ หร อก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชน ส งคม และเป นการถ ายทอดองค ความร การการบร การทางว ชาการแก ช มชน ซ งพ จารณาแล วว าเป นโครงการท ม ความจาเป นและก อให เก ด ประโยชน ส งส ด

10 ระบบการต ดตามและประเม นผล การดาเน นโครงการ หร อก จกรรม การการบร การทางว ชาการแก ช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ มหาสารคามน น ได ม การกาหนดระบบการต ดตามและประเม นผล ด งน 1) ม การประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการบร การทางว ชาการแก ช มชน ว าสอดคล องก บ ความต องการของผ ร บบร การท งทางตรงและทางอ อม 2) ม การประเม นผลท เก ดจากน กศ กษา อาจารย และบ คคล ด านการบร การทางว ชาการแก ช มชน ท งในด านการนาความร ความเช ยวชาญไปใช ประโยชน 3) ม การนาผลการประเม นการการบร การทางว ชาการแก ช มชน ไปพ ฒนาค ณภาพการจ ด โครงการหร อก จกรรม ระบบและกลไกการให บร การ ร ปแบบการให บร การ ขอบเขตการให บร การ งบประมาณรายจ าย และระยะเวลาในการให บร การ 4) ม การจ ดทารายงานผลการดาเน นโครงการ หร อก จกรรมการการบร การทางว ชาการแก ช มชน ในรอบป การศ กษาเพ อนาผลมาส การพ จารณา ว เคราะห วางแผน และกาหนดแนวทางปร บปร งและ พ ฒนาการดาเน นงานให ประสบความสาเร จอย างย งย น

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information