แผนปฏ บ ต งานประจากล มงานพ ฒนาบ คลากรและบร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งานประจากล มงานพ ฒนาบ คลากรและบร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ 2556 56"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 1.ประช ม ประจาป และค นส เหย า (พยาบาลและ ผ สนใจ 150 คน) 2..อบรม หล กส ตรเวช ปฏ บ ต ท วไปร นท 11 (พยาบาล ว ชาช พท ปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม 70คน) ว ตถ ประสงค 1.จ ดเวท ฟ นฟ ความร และแลกเปล ยน ประสบการณ ให ก บศ ษย เก าศ ษย ป จจ บ น และ ผ สนใจ 2.เสร มสร างเคร อข าย และพ นธม ตรทางว ชาช พ 1.เพ อศ กยภาพ ของพยาบาลท ปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม 2.เพ อให ตามความต องการของ ช มชน 3.เพ อนาความร จากการ ให ไป ของ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา แผนงานประจา ป มากกว า อย างน อย 1 เร อง ,000 อ.เกศ น - 3.เอกสารการ เผยแพร 1.มากกว า อย างน อย 1 เร อง 3.เอกสารการ เผยแพร 2 1,750,000 อ.พ นทอง และ และ

2 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 3.อบรม ผ บร หารการ สาธารณส ขระด บ ต น(50คน) ว ตถ ประสงค 1. เพ อฝ กอบรมผ บร หาร การสาธารณส ขสาหร บ การก าวส ตาแหน ง ทางการบร หารท ส งข น ของ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน 1.มากกว า อย างน อย 1 เร อง 3.เอกสารการ เผยแพร ,500,000 อ.บ วบาน และ 4. ศ กยภาพผ บร หาร โรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพ ตาบล (55คน) 1.เพ อเสร มสร างความ เข มแข งของทาง ส ขภาพในการปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน 1.มากกว า อย างน อย 1 เร อง 3.เอกสารการ เผยแพร ,000 อ.ส ร ส ดา และ

3 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 5.ฟ นฟ เวชปฏ บ ต (100คน) ว ตถ ประสงค ของ 1.เพ อฟ นฟ ด าน การประเม นการตรวจ ร กษาโรคเบ องต นสาหร บ พยาบาลเวชปฏ บ ต และ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 1.มากกว า 3.51 พยาบาลท ปฏ บ ต งานใน 2. ม องค ความร จาก 2. อย างน อย 1 หน วยปฐมภ ม การให เร อง 4 และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร 3.เอกสารการ ความร แก สาธารณชน เผยแพร ,000 อ.พ นทอง และ. แผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากร บ คคล(10คน) 1.เพ อให การสรรหา/ บรรจ /แต งต ง/ส บเปล ยน ตาแหน งของ เป นไปด วยความถ กต อง ตามกฎระเบ ยบของ สถาบ นพระบรมราชชนก และสอดคล องก บ กระทรวงสาธารณส ข 2.เพ อให ม ฐานข อม ล ด านภายใน ว ทยาล ยฯ 3. ให เอ อต อการต ดส นใจ ของผ บร หาร 1.ม แผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล 2.ร อยละของ ม ต วช ว ดระด บบ คคล ตามของงาน 3. ระด บความพ งพอใจ ของต อระบบ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1 ม แผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ครบท ง 3 แผน ค อ1.แผนการสรร หา 2.แผนการธารง ร กษา 3.แผนการ 1 5, อ. ล กษณา และ

4 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 7. แลกเปล ยนความร และประสบการณ จากการไป ตนเองของ มาใช งาน (อาจารย ว ทยาล ย พยาบาลบรมราช ชนน พะเยา) ว ตถ ประสงค 4. เพ อให ภายในว ทยาล ยได ม ข อม ล ในการจ ดทาข อตกลง และงานระด บ บ คคล 1. เพ อเผยแพร 2.องค ความร ท ได ร บจาก การไป 3. เพ อเป นการ แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก น และก น ของ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2.ร อยละของ ท ไป ม การนา องค ความร จากการไป ตนเองไป งาน 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน 2.ร อยละ มากกว า ร อยละ , อ.บ วบาน อ. ล กษณา และ

5 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 8. ปฐมน เทศ ใหม ว ตถ ประสงค 1.เพ อให อาจารย และ 1.จานวนอาจารย และ ใหม ม ความร ความ ใหม ได ร บการ ปฐมน เทศ เข าใจเก ยวก บแนวค ด และนโยบายและภารก จ ของว ทยาล ยฯ 2. ได ตระหน กถ งบทบาท หน าท ภาระงาน ส ทธ สว สด การความร บผ ด เส นทางความก าวหน า ในอาช พ และ จรรยาบรรณว ชาช พ ของ 2.ระด บความพ งพอใจ ของอาจารย และ ใหม ร อยละ มากกว า , อ.พ นทอง อ.บ วบาน อ. ล กษณา และ

6 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 9.จ ดทา แผนการ ตนเองตาม สมรรถนะรายบ คคล 10. ค ณภาพช ว ตเร อง ช ว ตเบ กบาน การ ทางานม ความส ข (ว ทยาล ย) ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ได ว เคราะห ความร ความ สามารถของตนเองเพ อ หาส วนขาดในการ ตนเอง 2.เพ อให ภายใน ว ทยาล ยได ม ข อม ลในการ จ ดทาข อตกลงและ ของงานใน ระด บบ คคล 1.เพ อเป นการสร างเสร ม ขว ญและกาล งใจในการ ทางาน 2.เพ อเสร มสร างความ ส มพ นธ เพ อการทางาน อย างม ความส ขม ท ศนคต ท ด ต องาน ยอมร บฟ ง ความค ดเห นของผ อ น ของ 1.ร อยละของ ม แผนการ ตนเองตามสมรรถนะ 2.ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 1.-ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าร วม 1.ร อยละ มากกว า มากกว า , , อ.พ นทอง อ.บ วบาน อ. ล กษณา อ.พ นทอง อ.บ วบาน อ. ล กษณา และ และ

7 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 11. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม (ว ทยาล ย) 12. ว นพยาบาล 13. ส งเสร มพฤต กรรม ส ขภาพผ ส งอาย โรค เร อร ง ส ขภาพด วยห ว ใจความเป นมน ษย ว ตถ ประสงค 1.เพ อเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมให แก ของ 1.จานวนของ ได ร บการยกย องด าน ค ณธรรมจร ยธรรม 2.ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน ของผ เข าร วม 1.ระด บความสาเร จ ท ม การบ รณา การรายวา 1.อย างน อย 1 คน 2.มากกว า 3.51.มากกว า รายว ชา , ,000 อ.พ นทอง ,000 - อ.บ วบาน อ. ล กษณา อ.ส ร ส ดา อ.คมกฤช และ และ และ 14. ศ กยภาพผ ด แลเด ก สาหร บพ เล ยงใน ศ นย ร บเล ยงเด ก(70 คน) ของผ เข าร วม.มากกว า

8 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป รวม จานวนก จกรรม/ , , ,800,000.00

9 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 1.ดาเน นการ กาหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก และความพ งพอใจ ของ รวมท งการ ว เคราะห และ ปร บปร งป จจ ยเพ อ สร างความผ กพ น 2. จ ดทาระบบการ ประเม นความ ผาส กและต วช ว ด ความผาส ก 1. จ ดทา ข อกาหนดท สาค ญ ขอกระบวนการท สร างค ณค าจาก ความต องการของ ผ ร บ ผ ม ส วน ได ส วนเส ย ข อกาหนดด าน ว ตถ ประสงค เพ อการม งเน นท ร กยากรบ คคล ให ได ตาม เกณฑ PMQA พ อการจ ด กระบวนการ ให ได ตาม เกณฑ PMQA ของ ได ป จจ ยท ม ผลต อ ความผาส กและความ พ งพอใจของ รวมท งการว เคราะห และปร บปร งป จจ ยเพ อ สร างความผ กพ นต อ องค การ ม ระบบการประเม น ความผาส กและต วช ว ด ความผาส ก จานวนกระบวนการท สร างค ณค าจากความ ต องการของ ผ ร บหร อม ผ ม ส วนได ส วนเส ยท ได จ ดทาข น 1 กระบวนงาน อ.บ วบาน 2 อ.พ นทอง ห วหน า งาน ห วหน า งาน

10 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 2.กาหนดต วช ว ด ของกระบวนการ สร างค ณค า ว ตถ ประสงค ของ ม ต วช ว ดของ กระบวนการสร างค ณค า 3 อ.พ นทอง 3.ดาเน นการ ต ดตามต วช ว ดของ กระบวนการสร าง ค ณค า ม ผลการดาเน นงาน ตามต วช ว ดของ กระบวนการสร างค ณค า 4 อ.พ นทอง 4.ออกแบบ กระบวนการจาก ข อกาหนดท สาค ญ มาประกอบการ ออกแบบ กระบวนการเพ อให เก ดประส ทธ ภาพ 5.ส อสาร กระบวนการจาก ข อกาหนดท สาค ญ ม กระบวนการทางานท แสดงถ งประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งาน ร บร กระบวนการจาก ข อกาหนดท สาค ญ 1 อ.พ นทอง 2 อ.พ นทอง

11 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป 255 /ก จกรรม. ร วมนาเสนอผล การดาเน นงาน ตามกระบวนการ สร างค ณค า ว ตถ ประสงค ของ จานวนคร งของการจ ด เวท นาเสนอผลการ ดาเน นตาม กระบวนการสร างค ณค า 3 อ.พ นทอง 9.กาหนด มาตรฐานการ ปฏ บ ต งานจาก กระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการ 10.จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การ ทางานเพ อการ ปร บปร ง กระบวนการท ได มาตรฐานการ ปฏ บ ต งานจาก กระบวนการท สร าง ค ณค าและ กระบวนการสน บสน น 2 อ.พ นทอง จานวนคร งของการจ ด เวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การทางาน 3 อ.พ นทอง

12 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 11. จ ดประช มเช ง ปฏ บ ต การ เพ อ เพ มพ น ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน 12.ดาเน นการ ทบทวนและ ปร บปร ง กระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการ สน บสน นท ม ความ ผ ดพลาด ว ตถ ประสงค ของ ร อยละของ เข าร บการอบรม ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าอบรม จานวนกระบวนการท สร างค ณค าได ร บการ ทบทวน 3 อ.พ นทอง 1 อ.พ นทอง 13.เผยแพร / ส อสารมาตรฐาน การปฏ บ ต งาน จานวนมาตรฐานการ ปฏ บ ต ท ได ร บการ เผยแพร 2 อ.พ นทอง

13 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป Improvemen t สมศ. /ก จกรรม 1. ศ กยภาพของ ช มชนด านการจ ด ขยะเป นท สร างความเข มแข ง ให ก บช มชนอย าง เป นร ปธรรม จ ง ควรต อยอด ท ประสบ ความสาเร จส ช มชนอ นต อไป ว ตถ ประสงค ของ อ.พ นทอง Improvemen t สมศ. 2. ควรเน นให อาจารย และ น กนาองค ความร ท ได จาก การ มาว ทยาล ย อ.พ นทอง

14 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป Improvemen t สมศ. /ก จกรรม 3.ควรสน บสน นให อาจารย ได ต อ ในระด บปร ญญา เอกอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค ของ อ.พ นทอง Improvemen t สมศ. 3. ควรสน บสน นให อาจารย ได ผล ตผล งานทาง เพ มมากข นใน ตาแหน งทาง 2 อ.พ นทอง รวม จานวนก จกรรม/

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information