. ; ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '.

Size: px
Start display at page:

Download ". ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '."

Transcription

1 '.,. '. '.. '... ', ' f; ::-...,,......,,.,:. ~ l, _.,.: : ',... ~ '. \. ~..". t,,, i ;J :.,.!,... ~.... ', ". -. f'c,, " " l ' "'i,' ".. ; :.,;.,:.," ; i,.: : :.. )...,. -: ved " i. -..,.,_ '...";.. \ '.. ; '. ~. ~. '.) ;! ~ \~,, ~ ~ "'... 'T,, ;.,:... ' 4 ': j. ) " ' '....." : ".'.,;,.: " ~ ~-.~ _, -: ''. J. ;. }! ;,.~ ; '.., :. p:. \ ' ' '.. ' '.;o: ; l :.., \.,'... ' " :. '.", i i~.; _.',. : :,.;, "., "' '!!' ' ' t " " :.,.! ''\'..~ -. (>... : :~!. " :~...,.,, " (. "

2 Kommcrcn noget 8cy O/!. virsc \"ikr!'. mh)cl Silrl; i!l\'rigt er rleu,e L:ll'slwd Flekk r fi o ni llf Een i<:pnl! i:; smuk Rit.mtion, liggeml" p:m (~a:ml on N crs {hl paa J<~en sid Plann, hyor der font.es good Leylighetl t.il Er Hyo nl llcgge; St:P\rt er Cg mel:(et frn~lbnhr llf goil.jonl nrt og behngrlig t,jj smnne Hn, crs indrctnig, <la ilet form<' lelst omligg<:nrlc hjo Hir.rgc er i l3l'skytiµ; for den Rk:ulcliµ;c N: \': \'in l,!'"ll cllf'rs fo lr.rvn' \'cxlm og llrtm ' pan Lalr~t, mr. som hr lilf's Et. fornnncl oplarnl ng li\" l-:koug eller hanrllinµ;,!l!ll\ kuml" in ll>yggernc, om ile \'nrc llcere, ikkr. snbsisterc. - Ude for clette 'l'oldsl:i d '/ 2 fil i il t r El'n goocl Skibshavn, A hi \ c! ) kn"ct, og dr.r lefor ligger Een stor Oc, Ann be loe') kalilet, hvilken <'' hf'h)'j.:l!''t, num mrget ufrngt.lm lir, o\.'prp:ror.t. cl.,yng og J.:r.nrr lsk i;n ilden r nt lwi! t.il <gr.n limlecl ni, forhr.lrn. Fra F e k k n fin r ds Tnlcbt:Prl opgnnp.r frcnhlr.lci:; ~'iordr.n / 2.llliil; i knr Finl '"' clr>t. J\ rkeli).!e, at lt r lert.itle er folden nngct. J\lakrd og Sil«!, li\'ilke t re. meer el unlinair dr.lic.'\t.e, sto! e og fec<lc, mr.! fongrs og nogr.. Tol'sk ng KcJ, hvilke ere overmnado slt>ue o~ lll:n-re,!!:l\ ild bhiser f<'islrnruis li slcirlligo N:it.nrer, Thi ile gaar alle paa Et id.æcl og hni ligo Næring, dog er det Eene!!lag~ bedre ellfl nlle anlrn nr clrt ~lags, ele nlrc sll'l.trre end andre af den s Art Vod sile n f lcnne lionl or l Øst.en ligger Ben f(- sk ~r, Hw hr 3) kn.lrl!', / 2.l\iil laug, ' ~ i\liil brl'ecl, hvon-('«l iut.et l\erkrn nligt. x Bakke Sogn l-:lcyl ll'r H /. lil!!:"'' 2 i H Miil op i L:lrt. N: '': 0: fm \ ~, hv igil' rlhf't' lirl nrto l :lv 7,j i ra, som \clnr 8g t, i Toe parle.r, lr Eene t.il Liflt.0 ng den nntlcn t.il StantllJ!P',". Hrr rr g cere.l<~ng mil Agr.rlnnd, mrn meget. jænicre cl <li' foregnnclf' Sogner; ellers i lrscl'le til A vlinwn nf Hcsk:ilfohl' ~om N!'SS Sogn, ng ligcsnn or hinclringerne, at ikke Landet til Ager og e n Hit l knnil lf'rr.ill's, her, ::;0 overalt i Al. l, Nemlig: l.>u kaur( ikk<' mist" (:ws og Bngcrun for Urctret.s J<'odigl' 8k) ll, iler lmmlr. knl fi le!tlalf' og jllile.jorden; - her falde.r ingen Ffr.k ' \ he :t «unkr litlcrn """"" til i'\:"~ er eu!!"'' h:n n for niiflllre "ldhc Of! li:ir flere J<ililc.-altericr.! \:ilcl h: itl. Ar.ift: t"'' <lat. lleskt. n cr """J!t"r. Nur!<'«, il'i.t;, s:t:u d f\rrc- ui,r lo\'~ko\..:.k.iuut tl~n lij!'-!t r ua r tul nuuf h:t\'l't, HJ.!' llt rc '-!'~'tie l:\xcfi<kt rier mien tnf'gct fote Oredw og Aal, i;o ci af!itlen \. er<lie lt egne ; heller ikke 8ynrlerlii:; Skong, dog noget forre t,il 8aug 'l\mmer ve'.l gmmlene Sporehei and, Strandelic og Oxenclnl ), saml. ng til Eget forn"denltml af Birk, lt, : etc. - ; i dcue Sogn er og Et par smaac ferske \'Ami, h\'or fon bemt>lilte Orod faliler, og p:rn gnanlen '' '""ftftt. nrl~ ') <hnnd F.en Pl'ivilii::crnt \'nl-r:g, cl!pt's fallrn hf'r '~ < H..,..,""... Yintercu noglc Ohrfugl,.ltyber ng llnrer; der sees og Honl}' al - 6 Biøruo, l,;lvo og H.:!vt. - x Tonstads Sogn :4kyllor 2r, Jldor, f>colur og fo lmrto F.fv Z i i ra tta:t f)htrc i;ic\o t.i\ J.,i~ter - og Vest.re Rile til 8tavnn~nr Amt, Bugydclse lrernfn:goi; knn 4'/ 2 Miil frn 'l'oltlstælet Ftekkefiord N: iml i Lnrlet; de Jl\'Pl'St.e C:aan!er srmsom Huhh~knr 2 ) og Aadneram ltan:r omtrent ti.llliilc til sit Tingsta:d Fe d e elog j:t!\'ll Yey, ellm Fi <l og.lllornt;r.er; di!l:m Folk, som boe Ø\'eri-;t i Sognet mane Lil : <. Vl<ir c ~ \-in ler Dnge \ cmle 4< 0 i\ (;. doge til Hcjser, nnar ile :<knl lre Een l'rætlilten, eller lever ele!) lllaaeiler nf Anrnt i stoor J\nltl og ~lll'fl, cb d:res.lorder ofte ligger muler 8en i Yuuii fllanrll'il, c i ''iultlet" et prtr Miile fra Unanlcrne, tngnr Hncen ikke nf h:t hede Aar, o~ am ile 8torn Hwcfall8. \' iutcrc t~r,!0 delte Anr, cia :<ammnrt. Vile hlæl!t J' nordlig:, staur Knhlcn l"aa stmrk fra 8nech<'yt,n at Awmm paa Et par l>:g kan vic og ikke komme sig igi, sm\ ut. mr i\l:incl fratagcr tie Uaanlur, C" ligg:r i Ualcu, som er Bc lilm Ded af Sognet, er eld F:e nf de s!c't.t.<iste æge i A mtel, og for- lcrli~, nt lis~m Unnnlcr il<kc s:wc:r llebonro, allodwlst. \f't. >'.)'llf' H ligcsum \'intc: on aarlig :rc og wero tilt~gcr, ildrn s:al":tles, at ''rost.en i Vinter aaclerne er t::lrungcre mad til forn,.: dernlli heslnaonde: nt Ku tlen be.gyrnler tiligcre frll Høsten og \'clholth r lengere ml paa fornarct, entl tie gamle har va. rot vtt til: -- i dette ~ugn ligger nok Endeel tlc Laue!, nid ules u -uoti~ og frngth:r ltr: ellnrs voxer her.lllnlteb:~r og Hassclødler, men ikke i ~ht gtle.,\ ller- vcr:>t i 8ogneskia.-llet, som g cl.o;cr pall He c t f i el tl et, fogcs i i\ g:;li Mnnned grnae Falker nf Ho a er e, som lesanmge koer lw til Laurlet i Julii, og bortfanir i 8eptember lliaaued. ' S''" k "". " t r:i nll i "K 0.< ne la li.i:.t!er /l:l:t Si reil a «va rlct.~ >l~ile i :«>i.:nct" urllic lcl, Skjæ~KC<f:t<.-c LuJe, anlct '"''" JnHi: kirke. ' Sul"sL:ar.

3 ! \ i \ i i ~ l \, s t l \ \ A Hcg eller Fnlk EP clc Fugl, OJ! <nn videre, 0 uu!lj>cll'gmi! ln ad Dyr tngei F.<:' Bicru n f Jagc, dlp \Jlf C'llor Jl:iw; h\'l\d tnger Omen llot, ll\ cm Falken, llt~cn, Hnnwn, S\ ancn, Mangen etc., og Vi ~a!tler cmlnu: lad cia hvert. snil\lnnt CrC'ntm h:we sine Har\ero og flanere. saa ':nr lh t cl Spe sm::ml, h\ orpna lciender da do Dyr eller Fnglc, :<om Drælw, de ;0 crc Raa gamle, nt. de ikke fongl'rn lrnrnle leve, tlii vnr det paa nf-lll:igl clt!'r fotfol"" ni' fodiglrnrl,!laa knrnl flg Mt i,.:lwr ogt.c elet; nlf.!laa k:uttl ll'f. ilckc ltnvo lc flatntl(lllh:t g; - - hvml ele SU"iftPr,!< forfdlc ile vildr, ll.\t!<.altlcr, sna er det forundorligt, hn r)'na de kand ~nmcl sig,.hi "aalengc D:yrnt. hnr v;rret nmlrn sin mccllii\cll' fril"'ol, h:ir _joe ild M iske kumle vide enkn hvor elet var, elll'\r "ordan \e! \-; i :-:ulwcl, lf'n den!':.mul eld sl.ond for Ojwe; h\ fl lutn l<' \ lilgt> l!. i "i ~ \' je', ell r h\ t m hi tlf ~ tint fra ~'øclsd!< :<.mul fil \!,; lag, g Ut " s:md:rn i!f'lci.:df.,;kn li og!jf,adig 0~e :;c ls<' '""" ''~ n l ing fosts"u r o~e ;\ l.t" d ),.,. is Levet.ii : <' lcnr El ":.! nrnlpf \ 'ililt. l_t -:iorct. F:gr o:..i; nrnlorlwlrlct" og rff Pr Er vi,.: tiil lnrttl l, '-t l;; l ikke bcluwf!a? ele \'ilcln Dyrs Yissn lll P.ll r h slff.pil Lc!\'('f.iid, fl.i aar de Ynre hmgn" af J\lc isker, i::aa V' elll n ll-( l t r Dtldig \ 'ilko lig< 'ltllll elu l,;0 Ureal.ur; - eler er \'l' iitnigf. iklw s: ldt. at lr<'snrfl lvorfor ~ ikko Yerdcn for l gc sid< n h:,-j""' l :cm st. Tc!lli?J.! le :-if de \'ilde < :reatuurc, ecl vi fog se~, na;u k, sm :<:la liyl'pig };lud, ildl igipu, som nlit.,,.:kulle lmrt.foll til i;if forig<' :-:. \ "! intet., men at. Hadi;~c clencl Hslwlilig, eld. Pr \'i lig :<:a uf;nuc le t.il, sum at lwgribc eller l.jc, isc, hvor lr afl,lin!r, cl<'r lmtlic. Ligcsaa forulcrligt. e r elet. 0 Jt'i!lkerne ; thi Vi er llekiendt, hronlnn clcn tisk h!'r fold Pr, N r? mliii; On lm-, P. rc~ o~ l'aa vis!'lo f\t.mrl!"r tilhnld r i <:::" \ ", ln"ln- int"t. ucllcth C"r,!!<.o m follclo Fosser, ll\ origi<mt l'llgc~n Fisk f'd Li\'(it lrnrul c dkomrc:.lesle hnr <:rfarcnltcd la t. a l. ti,.,k<"l'lll' it; kr gi rne ga:w mc l. l-:'trmme, men nmlr de fang el<, skcer rlc"t. alt.id n.>ccl f.it.nw i li:m; Pang opefter, h\ 0 mel \..wirf!s. :it. <l <.'n fisl< so r i \' akc pa: ll <l c mc ng bli er cf er ~t!'clt.z e ; nil "r det g hl'ki r mlt, nt. n::n i.:" Fisk er Uncl, d. opllyclcr elt!ll fra ( l rtlllllf'll ('Uten!'f.rn :\. Pllc\ l\tn 2 it lj l>al-(( el t<!l'lll le er lod. og imolsigclig mnnt.t.e ilrlrin p:m L:itHPt og S f'c!l ::if J\ennisker,. >:<Otn endnn nldrig er Nlteed, og nllennilst at \n sfclr!lf.e lillfles, som 0 Dcris Dnd vai Sk!el af.ale ler, \' issd ig!':na mnnit<~ \":t re ; \'i veed og, at i \'iss!',;a:-l:rnn l( rhke \' ln p:m Helcrnl'\ ;ilhig tinclefl nogct CrC":-it.r, s!p h:lcr ll r Nl:d el isse fiske ; tli ile r er ikke crnclet end 0 rl r, \c ('.l'e ile Eew>'t... ng nt. rlo icllynle!'! slrnllc fo L'\ll"C hinnle, '!. <W nlt for -ridigt.; hi 0 r.nrl s:i~ Y:lr at. Ern Ht.ot og t fm \ oxseu fisk knmle OJH>lug( de l\lin<lre, san Skeet rlet ingenlnnrle, Rt <lo ip;e og mindrn opæde de gamle og større, og er nlt.sna Sp <mnal, hvor bliver rle nf som Døer nf A der, eller maae Vi trne <le ikke ere den forkrmhlighel undergiven nt De nf sig ::\elf; - men her mal\ yj rlog Spell'ge Elcr, som boe veil H:i.vct" <>g r der bekimdt, om h:ir k<let fornemme, Rt nogen nf de dcrndi vwrmule i;torc og ælclgamle fislco ent.en lirnle!' l\lfolcligc, eller nogen ])øde Driver hul pl\\ Lanrlct, ell.crrli veccl \ el Seif ele llylor paa V:elct, naar de ere Dclc og forfn ner ; - Jeg svnrele! affeldigc var ll ig ikl<e bekienclt., <' (' Rt.()rn,, \"nr de vel fonclr n nf 8rest.yrtnig pnn. Lnnclct opkast; Hornleme spunlc Al.ter, om llct. ilcke altiicl var de st stc af tieres at'f.,.j g!l\ :: p,: e N!'.V! snarere famlt <for ele i<lrc P. sl.ore, - jn ><:la meeut.- l>e, det kumle vern lwld;('r Rf fojagdspr veil nmlrc fo.;lco, Plier ele lrnrnlo \ m e 8prcgclc \'cc\ fo;lrn H.edslmh og igicn afslppcne, ullnr maac Sliet' kommet Land l:'t.vrtini;e for nær, f\0 iklrn kand vcnj :tld~dcs -rimrligt. - imidlcrti<l st~ar. ~!'landelil-( i clyh funlrint.!;, ha:i.dc over clisse B nder!' hetekniger, og over Mig ~cif, at.fo~ skal vcrc saa fau.ig 8 iklte istnuil < uten at. gienclrirn de'nne illiilclniµ;, :-it Crnatmerne ikke skulle vere clcn lirkrenkelighel lc givc nt oe nf Alder, eller flg clflg oplyso, h\ orledi!' rlnn!lantmcnlic ng maa vere; Jeg lu\' <log baa<le h~lrt og lmst noget om Dyrenes Alder, lllt n nf det lier forber<rte er.jeg ehten ovefalt at t.rnke t.illi~ med dis!-lc Uedcr i dou.e samme Een end nu Rkilt U mlr He~i:~ring;.hi naar.fpg mecl EJ!Cll Oe lrngtuing inclgnar til <le~ \'ilde Fngles 0st.:Pmlighe<lc, af det Jeg 8P.lf har erfaret og mulig erfarer, saa har det i nid Ramlhe< Eeu fonmclerlig Ege..nskab, og er det M:erkværdigt, l\t lier i Landet filcs Holmer og Ør"!' i lfon~t. vml 8tramlsi<lnrnc, hrnr tkr hvert /\ar i April?llnnnel konmw nog!p. 00<.Y 6 ',ngl, nf lllaagcr, T::m w A~ler, Sttepper og ø.n<lre Seefuglc, de>r er og t.illtoldcr de Steltze liver D:ig og Nat, der udlegger de l~g og g(, og eler forllji, e de indtil Sept.P.mher, da de igien med!'line unger liorlfiy\ er: det er da i ringc~te 5 llla:llleder,!'lom J\antl!'leer dem, og vist vee< de ikke moccl Hctelen knn<l forstikke Rig, t.hi Oeme hvorpail de hoor O-!; y ngler han~r ikke Bif'rge, ikko llnlcr clle (hottcr, men e e!!let.t.c OJ! steewglige af!llll:l:lc Steen, og nmdt omkring <"r det slett-0 Hav: nu seer J\l:lnel mellom denne.mengde j. l\ld llenn!" tiicl ikke enten paa Høl!n eller Øen nngen fngl ded, ing<"n Syg, ingen i nogen mande alfollig, som knkelig J\ lderdflln skulle med fore, ne alle ligc \ nntrn og Fynigc, lmn<lo til si N a.rig at. s<ge og Dere!! Fiender at mdflyc, og hvem kan<l ila mt:t Nntmlig\ iis sinte, end sknllo!let. verc N:it.nnrlig!':0 l '<"lt nt. Doc, da flg for ncigle Jt døe i den tiicl ele sig lwr opho\cler, - :mnlelig.jeg foile.r lum<li nogen!

4 l i oplymin~ om min N_yl'lgicrril-(hr. t:lcnl stillis, thi ltos lllig Rclf limfor Jeg ilcltc det Hom :-:ngen knml Rf~jrn, tledor.fol! rnlonln.nigtt og mrb- tlig6t \"il ht,gia e, t min i lcnc hc~kaffcnltml D.yhero indimcmlc L:t>~ere \ il va>nli.!!;" mig sin beh:gclil-(e Hetenkninl-( i denne forestillin~, Nemlig om Je Yihle D.rrs, t;amt Fuglm og Fiskes Dnd Egeskb, p:m \,t J g ng knndc tiene mim~ tvr.ndc Y,iinlnls Htlr.r mr.il l<æ n grnmlige:,. l s\":rdsc p:m forlmrflrlal l>crik frmus(lttuhicr; - iidlurt.ii J'rir r,jpg tlt'.ll nlm:q.;tigo Hlrnlror og hnnh lutj\'ii:-m nonlig m el tlt:t l::ikabtr.. - i< Gylands Sogn Hll' /~ ltnud,,,.. i l seelc til Ager O-( F:g f lig-l B!fdrnffonhud wl Bakk'' l-:g, <! cn<la '"'l!d hedre i hcrnmcnclo f.il.lorde n er Dy hem, cl('rfnr ik lw!<;: l()t hcslc:ull'~ nf ''rke; her er t.r.mnwlig megbt. Ager, idrn J :nl-!;land, l~gcn l t '0 fanes i nd>:l:mt.tcr pnn H r.ed crm, som Rkeer med i:foo ly', g desl c m Blnrne Plnldrn Lof nr 'J'r:l'Pl"ll('.il C c>alnrnfr ""'" lii.:csom 0 -{ Bark Olll Van ren; hielpcli-t goml fon Nlrnui.:: h< follpr f! om Yintcren lhrnr, H.ybcr og Ohrfngl; < r og Hirne, (Jl\'c, H.:", er snmt. 0ltler og llfar. So-tnøt li~;gc>r nog!lt til Fi ldi: mcllmn B :i k k n Nogn pna N W : Hile, f<' i o tl t la s t-lugn nml N : 0 :, ''0ltl c 80-( paa f:; :, og Nci;s8og pa. N: \V: Kt: her ligger og fl rskc 8cr, nf hvilk ' s t<lrrtc er fra Uaanlcn Ro e v old ligi;efo i 8yl og st.rnkke r sig :iw Uuurs over 3 /, J\il; Fisk er her ikke u<le n Ørn<lcr og og A:il. --,... eie le i Ficldet tet ved Stien Een Al\bning, kaltfot H deh l let, hvilket efter nlseende tegner Hi~ Rt lul\ e Et langt. indløh i Fieltlet; dor lmr og Folk V eret inde med Lckter, som for teller nt!follet er j:uvnt m. 8tøkke ind og høicre end Een llfand, men legere iml blive -jævnere ar Steen og bærer mcere opnd; der lml og efter beretig firnfoh de i;na kaldctle Bierge-Dra.'\her, og elllrs intet Merkv;i nligt., log lmr ingen drh:itcd Hig Hnn dyht iml, Hum til Bnlnn af Jlullet., tla lie r Hknl voru bchvcrligt. og St.coagtigt nt frmnkommo!<l\lllt meget KMll og fugtigt; ~kong tindes her ikke mien lidt til Brende. )( Liknes Sogn Hkyliler 2! Jler liggff i Bontlcn nf forltenlrtc!ion\; te mmelig lot og jævt Lanl 0; Dyh jord, or meget F olkerigt og Hl.erk beliygg()t, m en af fat.t.ige Folk; meeni Ager end Eug efter Liglc\ mel ndrc; her er let ingen N æ rig uden jordebrug, og det er snn smnat declet bfont Btlerne, at der ikko knd nvles opholil Ved et Pnr gnn der er got. Lnxe fiskcrie til nogen fonlecl for l~ym eu; her lcthcr Qvinnes Elven neeil, og har pnnet stæd, ltufoss lmllet, F.:t stor~ foll eller Fos..:;, som er ilen stiwste her i Amt.ed ; under lc tt" Soi;u er Et Pri"iligeret Lndcplitl.s Leer'' i g ka det, som er goed l::ikibshav /,.Miil op fra Havet,_ og ellers intet lllcrkvænligt. ) x flodtland Sogn ~ Fedde Sogn Jii.:-tc lot. \'etl <!, ies<lnll- Fionl, ~kyltl er lili 3 ;, Hunder; i>nmmu Fiunl sfr<>kki>r ar Jla, et omtrent / 2 llliil irnl i L:imliit. N. 0. : p:n\ lit.cy;e sid r f l"ionlen lii.:gi lln:mlpruc; nf li gt lr:rhede omtrent som :st, fort l!aanrnle (: y a s Nog cllnr nogt:t rigcn~, lll'slerlig el 'J'i rlrn Anrigcr: c hicri.:agt igt. o~ s:t>nldt l! -j:t:\'!., me!rc Age cl Eglal, kuml int.ct forbodm \'(l(\ il<ffling; - ht r i 80-(llCt nlhber Een liden El\',. melle m 8iudo og Folde Unnn\ r : i sc> Eh lii.:~n E:n l'ridligr..-et. San:i; pnn fiooll Bonl, og nok EPn \n i li< nle n pan. 4000: i fiorde som lohe r her iud, follcr nc;m Lax. <' RielclPn!<an nw~et Hm fiskcrie r!:! OmkoR ninger lkwn\: inl-(4 ~hwi Fnc;le Yildf., <:i hr.lier Jlyr l <?n llnrer, Jltm er li; Ul\"e: llc rn W ~ i rlc>nn Fior< / llliil rrri H;i, nt paa hm st.re... ligger i N: o~ N: N:O fm dettu Liknæs 8og op i Qvi øt«lal, bicrgngtigt Of:. jawnt. moere.l'~ng mh Ager L: ; dog bcst:rner d e t nwget af Heye slaatter, h vilket ikke uden pa Vintmforet kand hiem komme; - her er '~decl Furre 8koug, Laade til llielker og Snugtommer, sam;om lllln Fi4Jltlnnd, Qvicl c log ), Hal<lal, Eel-(c lal, Knbe, N irvef! t nd, l\lolnn< og Ntakkolan d!- (foan le; igimmem dctt.c 80~ nedløber for berørte <! d es E h-, ll\ or 'l'merl't med Vandet mlcld ;rer, som indfaltler st-rst nf flom med høieste Sommer i sl;(rste 'J'ørlrn og Vanne, tlti da Hmelter 8nee n i ficlilet, og clerar \'oxser Vnmlct, hvilk:t beviiser Elven lit til fielh ha r sin Oprindclsc, men ) Se /Jt: ~ En Krnnikc om K vic <il:tlc,, ;,)e J.!) Kvinloi.:. Se /),,u: En Kmnikc " "' K \"in c~ bl«, ~i lt: 0(.

5 . :. Nrtltr. hv"rlcr.fr~ Nkyldl'r: tlmfor rlctl.c l, i H. ' r, li.t:g ~r 2 Holnwr, rlr. EPtl' fei n rl L:h. pna rlnn ": \\': sirlo, kaldct Brek e H o mr.n, lt\'ol'j'"" y~lrr F:r:n i'lloor V:d 8of'fngl nf \fongc'.r og ancln~, men if:rlerfngle, hrnr:f tilforn l :pn t.cm lig Mengdo iler hnvcr tilholt, er p:m glc Aar Mr.rkr \ig aflngw og Hrt.llrll., 0crnlflkiøt. tlc efl.r.r F'oronlringr l:r fl:".-d"pfl l<'rprl lo:inrln lir Nl<yclm ug HtH : JUii\ rlrn 0' \'OSf<('' og rlr- lekil'llc\ \Jrt.lr.fikir, hvifl ltrtrlrlur rr gwh 8dr.!'g gocle liaarlr n rl rleflfilatinn i Brem\e\ iin, og rlr.flmlr.n nt f<:t l.te r:ll\r }Hil\ llrcc:n ii: rl e H.nrl hntgc'fl og nt. hidr. pao i Rygr\om!- tiirlcr, og holtlch li at lic\':trr. fra ~mitsomm Svnghctler, so rien n~ i: nest. Hud :! \'irlldig gi<lr'. D<'n nrnlrn Hnlmc l<alolr.i' H rt c 2\, liggc'mlc l':rn ln 8. l'li<lr. nr Lunrlf't ''/!, l'' l nwlii..: Rlonr. :''\"f'" /~ flliil i Olllkrndf<, Jllf'l'l'P :imlr( l'lig og.ior<l H iig Prul <len litr><fr.: l r yngler og ErnlcC' 8oC'f'ug ni' M:inger, JEder, C li:n, 8eppP e le.: rlc'r \ o:rner Een lfl't, kaldd. her Cwlrlmrc 3 ), ll\'ilkf'll og hl'lll!'~ i n ~:< t.ilnt.ioh'' og h('llrles irncrl moet! :-;kort.mg; l«spisui' og f"nr 8rlhrd 0 rornarct ligr.som Ralat., og er iklw n:ing~phm; l ggc diss!' llnlnh'' "r behyggcde, mon nvlrr ~-:rl r. {:wx til llanlpnw, flom liggc r paa fo s t.~ Lnlrt. hvornndrr rlc 8kylcl"r; p:in Lnll't Y(>X><l' '»g : lht, kallc :< her 3 :rclpriis ellpr rc 0ilm, der hol\cs for Hrl, og hrng s s n 'l'h"r~, cm log af Btn<lPrne. lngcn Hkong er lir.r undt:igr.n lit. oppe i L:inrlP.t, lirlf!t Hn~sd, )n'of'jhll\ i vi8tc Anrig"r folrlcr nui..:lr> Nchlrler: Fii'lk fahler her af Tor!'lk, ~c y, Hild, Lax, fila lo cl, Lyr,.ag<', follclluhc og smanr. Rotlspctt.P.rle ''h«lt c, log ikke!llcngdn, tnc'll li np i!!kcrir.t n~gnes for <let. bc'ste; her pnn L:let. lindes og n<l~killigr lctyer lin:irlc af Htee oi.c.iur<, nf hvilke r.fter forodig F:lccl '.rn nplngfo vcrl 8trnnrli<iderrHl til Kimletrgn for ele Hhdi Ple, ria Navigatiunen ikke \'ni' kommen.il <let. llrng, :it de ScjlC'mlfl krnf lav(le oply~i~; - Endccl slntter Mn ml, at. vcro flp.grnvclser cnl~ - for fornemme l'ei'flohncr, hvor <ler sees de Enkelte o~ rfo oplagt.lonllyer, eller og hvor lr.rligc Opka!4.niugC'r r.rc laga:i:t.i~p, dn nt. vm c Frimilil' llcgrn, df<< r, ll\ illwt og Rtrilfrl'!4f.cR nr \0N, nt, nogln ( 0 r pgm\'nc, og rier < r bcfmulcn noglo P<>ft.cr riler Rna khlr.rnle UnrC'r :i Leer. ln ondi de D\es Legemer i forhrendt A!<kr. twdsat; tkr rr og fundcu i clettc Ar p::la <len A<lC'lligP. Sn,rlegaitrtl L n es grunrl '~cu :lf Glas, merl mc~re, som ln~viscr llf~lningcrnes...,,., ') ra k/ c t o n l' clanncr tnctl fo ~tl :uulet rct ml ftr J.!anrth n T jnr ve en tie ku h:wn for!tuaa~j..;ihc. ') R : n :. rei fnr j!:t:irclc n K " i in. ~s, ( 0 ol'hh. ;.-i:t uftf.-in:ti ',:."kt nrt, "~ kjurlutj,!utt l{. J Hk ikker med i:iino Drk, ll\ illu t rnr~s Hogne-Pr:l'sf. vcl ydcrligprn he!<hi\'cr: V ester pa::l dette Lanrl fifl(ks EPn lnngagt.ig Rtren pan Oaanlrn S k n e v o d s (hund, lagt ROii! Broe m cr En lilr Uek, pna livilkpn r,slgellllc Dog3ta\'C' finder clhggc0: R-iRHf\V: R-iP: H:HR = v'f n~ :. "<' '''"" :"".;";,.. :t:r-i0 n~ : f\r.l~: 'V"WRORt> ') ell<'rs intht Mcrkværdigt, men vil (log ikke lnd('.,.:ne umclrll'. E<'n.ing.C'g Rt>lf har seet. paa ilene Lis t.c Ln ri, og HirlC'n rll't. :i!rlri~ mer.re enrl Ecngnng Mig Pr forekommr.n, l'nssernr dr.t. 08 mi.~ for F:cn H: it~t..trg sl.ned for nogjr, A:\' silr. lr.n for min!0lrr l:mr 2) og li!",., :lr l :nn l<'lol< 8!.:<'rr "; hlat rlmn 8nm var glc llm!n"!c, Rn:ie jpg F~nn EenN;te lmnrfo flyrn oit; ~::l:ie pan!jnrkcn, N'ehvil rl!pr lir\i>t. gnnlngt.ig, lllc! i >vri;e(t og alt. Ren ~t:mt liig, hnacle i llugt og st<lrrl'! s ~:!<om.h~ merl min horl.anelr. Hrolr.r o~crlngtle l'a:i hnul m;i:lllc vi samme skulle fange, thi den var Mig sna meg t rar forrncdd!{t. lrm h\'ifo forve, kom rier Pil lilen Hog, og tog- jnst denne fngl iul af kn nmlrn!li en~rfo, og for V om Oync hortfloy lllf'( ham: -- nrn lill :mrlrn sl:l'lnr ser!! \ itle!-:t; nr, da er lr.ne H.!'lat.inn ilckr. ln f_\«j..lig, nwn lr\'or (fot mnntte vei c >ma nyt som her, Posserer let. clog for Læiinnd igt. 3:, ') Stc:neu tle i ~4 op<lillct veil Christiania uuiver>itct i li:"cn h aj! hij.linthckct. l!r. prufe, <m 0. J.):s;,} har, ch illii.: nclldt. a l k.- fra :dlrc ticl lt:l\6 tl"e r. ~rs kjdlij,:c copicr af rnncindskdhcu: t) hiskop ",,.,:::trs (Arnam.,;t,:-; fol.!.cjcngh ct ; H'. r.r ~f\lomtm. lan.c ~- 50!, :?) clcn 7;,.ctr}Jl. t ".t!.~l lf. P. A n. /l.r i.( l..ha\ n:-t n:ttionalnm~a utu!' :ttdh. len elnu, ;L:kcrt l:l:sclii.:e eld lplcr, l!jcn,.:in t merl latin>kc lpltegn: ltr\n\"r\l'\. : Ri\ST :STAN : AFTR: AKt>UNT: llrj\lllsl'n: l 'J\Hsl:-. :... <; i ololnnrsk spruj.: fru ilen stnerc mitlrlclal<lcr : >Rann, eil! reisti ~ te in cftir acnml firahi:'ttn Vt!r!i-:inn c o\ crsat:»ranveii.t reiste stenen efter Acnmut R:n n:o'sou (: ), si m:uul. le to silstc or< i inclskriftcn s kal efter JJ'(i;0,.,,..e S' KRB\R J i h\'oraf : Sl\.(>t-\.R,.el Ct t:nul.:.nan,c t Sk'J.!r ' '!' BARltl sprni.:lij..! k a u \ '; r e h:trl i, l' nctcriturn al J.crj:t.l'. : slaa; lette er et ts:\'ll anli,.:t ucllryk i rune iuclsktihl!mc, "'"" l.:uclc vel ta nlces at het pl" l!nlen : tilhui.:getlcc (stccn eller iulhtj!j!e<lcc (rnncrne). llsk"if\c tilircr antnj!eli)! rlct tte aarlnlrclc og er furuclt n hns \\"orm ni! i Norske Fornle, ninccr "l?"l:t ontalt nf /{,,/ i PTnpoi.:r. jnurnal X i.ifljc_r;rw.r : Rrknnlcr, 4~~ "!!: i Krfts he~krh cl>e. Tostrup~ nfakrill rø!t. r fulff ~ ta uci'-!' uht!lc:jcrult.;kah n cd runer, men l'r i,,c tr:ci::tnini.: tleraf ikke ~na il le. ') <l ;; tha <~ el i \ an5e.,", ll. \ ~h illij! m~ l<lekl>e af hr. prnfc.<~ur "._ c", h:ir r.._clen \ æret "" nlhin-;;t:o r ~: ~n alru...;.t: r, trr pa:t.!jnn,\ :tt' nt!ttt.l!lcnth hn t pi!.!\\"nt f huden,..r ll \ n n ;. " ",;.

6 7 'f.. Oustads Sogn ~kylder 0 /, Hlllul, ligger Hocyert?. rleelr pnn 0'r, snnsom.ræfrtp.. Kjl'pROl', Rn<lnrle og MJU.:Juic j:hvorpan st:mr "Een af_rfo ~-~. Li td..e r_sn ClL..F~r.c.r : og 8:r ~ rn e, mr n h\ o forndnn mnngl' smnnn O"r nlnig " holmelo, ln illrn iklrn!mm J\lippnr ng Hki:l'r ltnl anilsf'nh, ria rlo lm!r iugnn E'rngt; foclr ligger Hogn<'t ved den snn knldenilc l r fl n R fi or rl, som strekker sig fra <. ::o fo e - iinnrl, R: \V: og N: 0: (!) t.il ',arsnnd, dcels veil Rosfior<len, Rom gnar lige fra Havet 8: og N : l.miil, og deels ligg er det lige.c;om p:lll ~~en Tnnge n f ll't fost.n Lnncl, lr.r ndgnar mellnm forhcrortn 2 '.Finnle, kalrlt! H.a!A!!. - P.r onlinair hna ln nf Korn og 0 Avling, tl'llwlig ll_jh Vllt, nf.jonjhnkk -, Jr illt.(!' hct._p J lig f :lvf r, ingc>ll ~koni; rlt:g liolt. Birk < g H.oruu t.rwr. til ll clc; rl Jlavet folrll'r noget. Tnri-:k, Sc y "!.!.lllnkrel!lnmt Lnx: Vilt e r hnr ikke: Skihshanrn ( r her ude hlnnt. firskn, e Om, Nmnlig Kors h n v n og R : o e, som uirg<'t hc sog<'r af de Keforemle, cft.enli rle ligger!hh\ na r under Li n < e r R n æ s F.r r n r. )( Aae Sogn f.:kyllf'r 2H7 llunrler, ligger Jlnn fasle L:imlet, l\liil frn Listr il i Unrle nr fionlcn, tier s t.rnklrnr flig 0: N: () : OJZ. w: ~: "\\': (!}, ( r j: nt i l>alnn, som r:r \"llcr Lyn gil n, Clg overalt ~clig F.cn hehngelig Hil.nt.io forclelrt i ri en s lnu.e Dnl llfllrher!~en jonhigt.; s l.ille Elv, Ly g <n l R C'llcr L c f t{ ed n s F, v lrnlclet., hvilken tng~r i:iit Nnvn nf l!:t \'urnl i E go n Sogn, Løgn e knl<let 'J, nf snme l ~lvcn l:r mlgnng, dog hm Hin oprindnlse lniere, \'orom Riden mnlder; - det.te Sogn n teelig got banlo af Ager og Eng med Regn Aaringer, 0 forndelst.lllcgde nf indhyggere log gierne trenger t.il Korn, og et C' fattige: t.hi uanr JcJJ: undtnger ' Deel nf JJintlei-ne, Rn:i k nnrl rl e <nig~ ikke ben'jj:lmh ut nvle meere hver l\land end mellem 0 og 20 'l'ønder linne n~ underholdes Mn nd med (~, inder Blnnd-Korn og føde lj \ 4 Køer, og rlernf mnar. og llørn, Bit af Aarsage.Jonlerne nrc sna i::mnne dcelccle, nt rir.raf intet meere knml vindes; Anden Næring _hn, er hellf'r ikke i dette Sogn, thi her er ingen Rkoug t.il KiohnranchikBb, {l,s;t lf' lidcn Læg (!). Hl>lll fahlor nf bemdto Elv, dor nndlcbm gimmem D nlcn, dcel«>r Hig til gnnske fane, som ere nermest omborlc, o~ dog ikko lil nop;cn slerlig Prnfit; dl. rs er i fonno Elv, omtrent '/ llliil frn ffonlnn, knll('! Qvmllnnol~ Foss, hvor LaxRen fnuger nwd Knr nf Rmane Træ Kil ppc smnmenflettcd, i lenne hl\'ct.ion, nt <lette Kar - Sl't.tes i dpn i;t.riclc hl>nrlf' Fni;:t i-et. pnn faldet. nf ficl<lct., fonneclelst hvilket Vnmfot, ret. nnder Ly :f rlette, m irt<'l' nngd. nf sin force: nn "'' cl<>t LaxRPll!' Vey, llil (t. Rt.ri.! 0 8tn n og nlt l g"n~ og l gero op, ma bel ir-m r lrnl Rit{ n f d t ~ :Pd under K :-rl'. hnw \ ' amtet er nog<>t Htillc Of!. frek >mm<lig, og m<'d let samme arbf'jdcr haml i;ig med st.or Moyn il i lflt., lrvor Unt. cln hlh cr noget -t.ørre, men i det snmme t>r hand foup;en, thi forrnlen at det Hull or liilet" hrnrigiennnm hnml l'r imlgnrrgen og vrnsk<'lig nt lincle t.ilb:ige, snn knnd lrnml iklrn vcndn :-:if!. lnr kn 4!.rirle 8t.nhn o/.! p;mr. tw<' l nil mel <nn Aecmt.mi<f\! urlfonlrrr til ni. trpffo lct t.rnng" ilhh, og dcr for na hlive Rl~w"mlf' i J{nrrct - ; ellf'r r. tet.,-etl tll'tfe firkr.r ie i \""Y"" pnn fi elrlp., pftm i;nnilfer<lig Beretning Em Fogr. ') ihichlngcn fm ur:mge J\;r!<i<l!' af gannle (~,. w la tlfl R Op!<ilcler, for hvilknn nrii<gi~ ~ rning Bønll'rn" ildrn ret.tcre,-cr., de anrlig nr:hte betale til <0g<>n R ltigslnl r, og sile lee nlkke Rkr.cdr. tet. ve. ommclte fiskerir, <la siger rlc, nt Slmtt.e n. lif!,ger rl!'rfor p:m fi~k cri ot, Rllm Een anrlig Lalskyll ; at. lisse R ltdlr. aarlig bet.ales, <let er sant. nok, men \ cntdig ur lcc LamlRkyhl paabgt. formerlelst fiskeriets \'igtighcd i fon i~t~ titler; iillert.id har Jeg aldrig villet fore ent.o. lisse eller :.n<lre Bler nf <len Tanke, nt. dc't joe er kostbahrt. at Hinne Er.n Foi;el ihiel, onuuli;lcion t for lllig er i~ fore i rlet falcl, merr saa sl.;mr.fog dog i snn mrgt'n sturr-e "\'en! i ile gernerncs Oyne, nnar de f!.ir ig de 'l'nnknr nt mit, Lif er saa Dyreunrt; - i dette Sogn fimler og Een tiden l :h-, Rom kommer fra ORl.en og l'indt'r t.il lf' Httlr re '~v i VeRt.e, i ll\ illwn lille Jt-;lv e r nogln l'crlcskiæl ; lf'r li)jkcs og lrvc'rt Anr af Perle lnspcct.ere med <le lert.il l>< skildccle PerlefiRkero, men fo:ws ikke mange. \ Ovaasen Sogn 8lcyller 70l/, Humler, lig~er op i,ojj:nrdnl ' ), Norden for A an Hogn, nr i Hig seif t-. dig got Kornlanrl, men til <..:rellt.r onlinnir_; igicmn h tte Hn~n "dlilcr forucrørt.e Elv fra N: til S :, mr.n inte.t derved Merkværdigt, nmlt.ngcn vell den øverste Jo;nde l / 2 Miil frn ) lier sii:tcs m:rnskc til fo!!ccl ihjel j flt-r!!cll _55<J.,) Lyn J d n..ister Cltril'f'ltr Fthi'tlllo"r, tier blev stuk kct

7 20 Elv, som lu>rf'r:i li~:iar ; lil. Agorlnml, nwn g;on<l f.tlnig nf Crr.nt.r, soin tlog mcl st.ior ll svprliµ:hrl nel<lri\'rs frn l ok fi c et paa \'it.c fomt., og maar. Hl,rnn nwl }fo st og 8læle uclfarn me~.lyst-y ryr 4'" t.iinr ' Ung, og :irl~,ilc ilen hede Da~ i Kll og ~nrr. for ni. foar. ri. La s llr hi<' wl sig om A ftenrn. tl!'r fahkr nng<'f. Nkov Yilt og ()rcl>r. ><Grinnems Sogn Skylder n2h, ~rnntzer 0flt.r.r cft.cr fm E p; ens Sogn - onlinair af AgPr ng l-:.!!, li.!!grr r> il ri l\liile op i L:imlct.; tmnmelig ~lwng nf fntt', s h:tllt ~ ng nrlhivps v;ir.!'.tll ll :!l ~ v, lin:uln of Nnu~~lcJnu",,~ uu"~li l\i llt 'l'; dt utu l :\' ~.Pr s;:._~ i th tf.n Ho~n nf ogln min n i\ ~ B"ldw, Hn <' i l. :<aa lrnltlp\n ( i rl u \' a d '), i<u ".n ldwr sil-.( fra N :.il H: ~/~ l\liil, "g dnl'rn lgnar Eln n R ~. W. til llant. lp/ l\liil. Do l:rnnlpr lu r i Rognct., h\'' h st! Slrnng fin lp!l rr H.o f! fl! l<, (~\ nal<', Na n<r.. Byrl!mor, Ojll', Hvin<lnl, 8:.llaartve {l~ u lto s t.:h; hrr ('' hpst. Fn~lr.vilt. ar Tinr og Ohrfngl, men fisk il kt! :'. rml Orc l r:..tlt" H S)'ll'8 l\lnml at lll<'rkl' df'. <l:rnnlrnw- Avlin~ nf' lc og; \0 o~ct. alh~ r i lih!'cj l:gncl', h\'or 8kovcn Jrin:~ nf Kit\lt!llml,;lrnl P ent.en dct komtn<'l' dcraf, :t. Brnle,e fonncl l>\f. J\!'ltt jl~ :t: Rkmgi r. frsmr.jonlrlcrknin~", <'.lier.jonln-t i!<il-{ R"lf '' rint.:""" tll'. l<al.h g ikke fo:-it.sr.lfo. - x Blellands Sogn ~kyll O'i ;: llnnrl, li~gl'' JHl! for forlienn R. : rin e R 80,gn, nmt.r t. r, :Miilr. fm Hr\\'ct., er tr.mmclig got Kornlaml, mccrc,\~et el Eng i Prnportion af det nestforigc, og gemccnlig hcht., ell dr. Paanl<'r H Jinr drn mirnlstc forre-slrnng; - liclet frn Bie an il s ( irlrn lctl><'r clrn JC'ki ltc M l n R E v; i clrtt.e Sogn er \'C< cl'r.r.rf',l~<'llllr. Gnnnlr.r, Nemlig ~ Y\\:~ el~ t o e a dnn br.ht. foncskoug, og, cl i\ :p;f' n nogen EP..p;; lier er og Fuglevilt, omskit pna noglr. A:rs tiil M l'ltr.lig formind~ket.; Dyr som i h~ andre Sognrr, ng fi~k, Or"lf'r, \ ni og.l<~t. slnp;~ ~ni::e fihk knhl('s Ror; vri\ Ga:mlen }~os~, flolll li~g('r l/ l\liil O\'f'rtfor Kirkr., fa'ler Lax, i ilen der.et \'C l netlganenlle Mn n rin!l E v, men pnn Een nrt.ig og fnrlig mnade fnugc:-i den i - \'<"!el \en ve:>t.ro si<lo nf li:lvr.n nr.<llbcr rnmlet uwllom 'fvcnd: fieltl og faller mecl Een sterk Fo!!s, m en under det snmtno Fielct er Een llulecl, hvor Lnxsen sbar som i f'..cn Cie lcle r, og llr.rifrn et hnm paa ingen m:inde nt faae ll<l, mien.f.:t Mcnniske son dert.il ttr opvnnt, maae bc'give :;ig i Fo.:sen, som er Et par fave Dyb; der gaar ila Mamhn cet nmler Vamlet, og med Strømmen inl i Hulen, og saa m:lllo Laxeu ml tlcrfrn mc øtoor forfonlcl"e over llcnnc frcc~<ps llesøg, i hvilktu fonkrnklrnlsc li~k cn 2 dl\ mlhiber pna nogle dr,-t.il ilhlreltt!lle og l\f 'l'n"ltiepper t:ammcnfluttele Fla gm" san haml Jlloxsen ligger tørr; imidlertid tager d('t om l ydende,. am\ lllcnn('sket el sig ml igien, og hielper ham med sit Natunrlige Lob til gruuden, hvor hand kommer op af Vandet, forst m ed Ho\'c<let, og siden recller han Hig efter hnncl vocl Et p: l\litfor hnr vn n,t lm \ ald ng lln v~ ornt.nmt '.l :-;k rit.t, hvilket l.h luj Unwdig l :xcnllccn J '. (! l lcno og 8tifts lfofoling8 H. c us l ) hnr lnd<t >;ig lielwgc,stlccdcu 3 Julii, med fleere, nt lnge ulc.eget Ojesy. Dette }'iskcrie har \"erct temmelig imp0taf. i forige tiilcr, men meget alet, som kommin <lcnif, at Ln;oci;rn opl.agos ved dr, ruangc liskcder mlefor; i det.te 8ogn voxscr crrliitn eller :::om lh;lm HJ kald Pr det Smle-Rotl: dle ligi;e lier ui; <len l'rivilignn clc \\' a n ds 8 aug aa 2000 B ords (lvantttm. XKonnesmoe Sogn 8kyller ;; llnml, liggl'r i U :d, li ii.l l\liilc fra ~lc, onlitmi Ading h:i:ulc nf Korn og Høe, ligesom paa nlrn st.a:ler, hnr frre :<kouge er, thi let er fa::it., nt hvor denne sl:ogs 8l<oug \'oxser, iler Drnger le.fordcs folm~ mnledcs til i-:ig, nt ilen anden Ycxt. ;n l\la\'l'r - hvilket best lcrnf ~cviscs, nt Crentnrct llrig sdedig.rin» hlanl fonet.ræcr, omskiønt der kand vmre Gr<\!!! ok ; - le hci;f.c 8knug timles her ved Gaarde K o n no s ni o e, uogct Fnglt:\ ilt i:;at D.rr Jigesom i lu nn lro Hngner t.illiuhls. (lionne u det.le 8ogn nctlrilor U n :i <:,. fra N. N. O. til!:!. R. \V. muetl llavt; i dee Elv er paa Ko n esoe og Jl ællo grnnd }~en Mengde af det Singl:! Hkiæl, hvori limles!'erler, sna 3 i\ 4 Mand paa / 2 Dngs tiid knud.::optage o\ er 'l'øndo, men blant saa mnige kand undertiden ikke setiia (?) 3 bhmke Perler, og dog gierne ') (;rh limrik V nf./.'m.r, hcrn: li! l'l~ncn, f. / 707, t "/ ;!3. knm til >:anm~r.k i ti.~.? "!.! ftk nu~a th:fi-:c i elet ty:"kc (';uu clli, ltlev "!n/. li ~!=ilift:unt m:uul i ("hri.-t i :u~:<:ul, i t /-lh fi,..,;tc m crhufoc,;tcr c ~nro rhl<lcrlii:c arnolcmi "! 7 5,i :haool i Sunlcrh >!

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Productivity o[ \(/ells*

Productivity o[ \(/ells* {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA fh:t-f"kf ty~"ce,~/ioh~ftfce ttl1flh ~lolrala,,;j~t ;lull} FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA "r1'f-~: ~op,}-

More information

Hans Nielsen Hauge. and. The Prophetic Imagination

Hans Nielsen Hauge. and. The Prophetic Imagination Hans Nielsen Hauge and The Prophetic Imagination Thesis submitted to the University of London for the degree of Doctor of Philosophy, February 2007 by Alison Heather Stibbe, MA Department of Scandinavian

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S MODERN SWEDISH GRAMMAR \SgM S T O C K H O JL M P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S F O R I, A O 1m. Bjorkliagen, Phil. Lie. MODERN SWEDISH GRAMMAR M O D E R N SWEDISH GRAMMAR by I m. Bj orkhag e n,

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

ISL Online Web API Documentation

ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation Contents 2 Table of Contents Foreword 0 Part I Overview 4 Part II Communication model 5 Part III Methods 7... 1 account/passw ord/change/1

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization The following article is reprinted from the November 1968 Federal Reserve Bank of St. Lotus Review. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization Leonall C.

More information

The verbs. The major differences to English are:

The verbs. The major differences to English are: The verbs The verbs decline only according to tense, not according to person. The tenses are: Nutid ( now- time = present), datid ( then- time = past), førnutid ( before- now- time = present perfect) and

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

lifmer be lierätteifer, fom i ben ijeiiga 5Bibein f»re!omma; meb be f~mämfla

lifmer be lierätteifer, fom i ben ijeiiga 5Bibein f»re!omma; meb be f~mämfla 64 lifmer be lierätteifer, fom i ben ijeiiga 5Bibein f»re!omma; meb be f~mämfla l'etfoner~, ftliber~, floberf, berg~ od) anbra orterj be~rifning.?l{.!lnid)ne jon, 2 ~~r~n. 34: 20. ar ~[Jeb9lego, )lrop~eten

More information

Annals of Mathematics

Annals of Mathematics Annals of Mathematics On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One Author(s): J. F. Adams Reviewed work(s): Source: The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 72, No. 1 (Jul., 1960), pp.

More information

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma IL CARRISTA D'ITALIA N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma RICORDO DI ENRICO REPOLE /.lolcl,.cvclerlèn'mnnn?tr t-*r x,q " a-.-r",qqa della nostra Rivisia tlgiorno ll novcmbre u.s. è sconparso i1 carìsra

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information