แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

Size: px
Start display at page:

Download "แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553"

Transcription

1 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร 1. แสวงหาท ปร กษา/ว ทยากร 1 ม.ย. 53-1) จ านวนคร งของการจ ด 1) การจ ดคล น กว จ ย อย าง CKO 30,000 -ว ทยากรในโครงการคล น ก ว จ ย เพ อให ค าปร กษาการ เข ยนข อเสนอโครงการว จ ย 30 ก.ย.54 โครงการพ ฒนาน กว จ ย และคล น กว จ ย 2) ผ เข าร วมก จกรรม น อย 2 คร ง 2) น กว จ ยหน าใหม เข าร วม ก จกรรม 20 คน ฝ ายว จ ย 2) ผ ทรงค ณว ฒ ให ค าปร กษา แนะน า/เสนอแนะโครงการ ว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน นการ ว จ ยจากงบประมาณแผ นด น ประจ าป งบประมาณ ม.ย ก.ย.54 1) น กว จ ยส งข อเสนอ โครงการว จ ยและเข าร วม ก จกรรม 2) โครงการว จ ยท ผ าน การประเม นโดย วช. 1) น กว จ ยและโครงการว จ ย เข าร วมก จกรรม 20 โครงการ 2) โครงการว จ ยท ผ านการ ประเม น 18 โครงการ CKO ฝ ายว จ ย 40,000 3) ผ ทรงค ณว ฒ /พ เล ยง น กว จ ย แนะน าการท าว จ ย เพ อพ ฒนาท องถ น 1 ม.ย ก.ย.54 1) จ านวนคร งของการจ ด ก จกรรม 2) ผ เข าร วมก จกรรม 1) อย างน อย 1 คร ง 2) อย างน อย 20 คน CKO ฝ ายว จ ย 40,000

2 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร 4) พ ฒนา/เสร มศ กยภาพ บ คลากร โดยส งเข าร วม ประช ม/อบรม/ส มมนา 1 ม.ย ก.ย.54 1) บ คลากรได ร บพ ฒนา ศ กยภาพ 2) บทเร ยนท ได จากการ ประช ม 1) บ คลากรในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 6 คน 2) ความร หร อเร ยนท ได จาก การประช ม 1 บทเร ยน CKO ฝ ายว จ ย 60,000

3 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 2 ก จกรรมการแบ งป นและเปล ยน เร ยนร 1) จ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การสร างเคร อข าย ความร วมม อในการจ ดท าช ด โครงการ ว จ ยเพ อการพ ฒนา ท องถ น และการเผยแพร ผลงานว จ ยในแวดวงว ชาการ ท ได ร บการยอมร บในระด บ สากล 1 ม.ย ก.ย.54 1) บทเร ยนร ท ได ร บ 2) ผ เข าร วมก จกรรม 3) ความพ งพอใจในการ เข าร วมก จกรรม 1) บทเร ยนร ท ได ร บอย างน อย 1 เร อง 2) บ คลากรในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 30 คน 3) ม ความพ งพอใจในระด บด ร อยละ 80 CKO ฝ ายว จ ย 50,000

4 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 2 ก จกรรมการแบ งป นและเปล ยน เร ยนร 2) จ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การปฏ บ ต งาน สน บสน นการบร หารจ ดการ งานว จ ย และการจ ดท า รายงานประเม นตนเองเพ อ การประก นค ณภาพ 1 ต.ค ก.ย.54 1) บทเร ยนร ท ได ร บ 2) ผ เข าร วมก จกรรม 3) ความพ งพอใจในการ เข าร วมก จกรรม 1) อย างน อย 1 เร อง 2) บ คลากรในสถาบ นฯและ เคร อข าย 15 คน 3) ผ เข าร วมก จกรรมม ความ พ งพอใจในระด บด ร อยละ 80 4) ผ เข าร วมก จกรรม สามารถน าความร ท ได ไปปร บ CKO ฝ ายว จ ย 10,000 3) ส งเสร มให เก ดช มชนน ก ปฏ บ ต และเคร อข ายการ จ ดการความร 1 ม.ย ก.ย.54 เคร อข าย/ช มชนน ก ปฏ บ ต ใช ในการปฏ บ ต งานร อยละ 80 2 ช มชน CKO 2,000

5 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 3 การจ ดองค ความร ให เป นระบบ รวบรวมองค ความร ท ได จาก การแลกเปล ยนเร ยนร แยก ตามประเภทองค ความร ไป -จ ดเก บไว ใน KM room -จ ดท าเอกสารความร ด านว จ ย 1 ม.ย ก.ย.54 1) ม ฐานข อม ลในเว บไซต การจ ดการความร 2) จ านวนความร ของ น กว ชาการใน KM room 3) เอกสารความร 1) 1 เว บไซต 2) จ านวนองค ความร 2 ด าน 3) 1 เร อง CKO 3,000 4 การส อสารและประชาส มพ นธ ส อสารประชาส มพ นธ เก ยวก บ ความร ท ได จากการลกเปล ยน เร ยนร ผ านช องทางต าง ๆ เช น เว บไซต KM room จดหมายข าว และเอกสาร เผยแพร เป นต น เพ อให บ คลากรภายนอกท สนใจได น าความร ไปใช ในการท างาน 1 ม.ย ก.ย.54 จ านวนช องทางการเข าถ ง ความร 3 ช องทาง CKO 3,000

6 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 5 การต ดตามประเม นผล ต ดตามประเม นผลการด าเน น 1 ม.ย. 53- ระด บความส าเร จในการ ระด บ 5 ม การน าความร ท ได CKO 2,000 ก จกรรมการจ ดการความร ใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 30 ก.ย.54 จ ดการความร ของสถาบ น ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ผ ทบทวน ผ อน ม ต. (ดร.ชน กานต ค มนก) (CKO/ ผ บร หารการจ ดการความร ระด บส งส ด) (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) (CEO/ผ บร หารส งส ดของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา)

7 แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 การเตร ยมการและปร บเปล ยน พฤต กรรม 2 การส อสาร ผ บร หารก าหนดนโยบายและ สน บสน นให เก ดการจ ดการ ความร ในองค กร แปลงนโยบายส การปฏ บ ต โดยระบ ไว ในแผนปฏ บ ต ของ หน วยงาน จ ดประช มสร างความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการจ ดการ ความร ประชาส มพ นธ ผ านช องทาง ส อสารท ม อย ต.ค.-พ.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. 1ต.ค ก.ย.53 ม นโยบายท สน บสน นการ จ ดการความร ในองค กร แผนปฏ บ ต การท ม การน า การจ ดการความร ไปใช เป นเคร องเม อ จ านวนบ คลากรท เข าร วม ก จกรรม จ านวนช องทางการ ประชาส มพ นธ นโยบายการจ ดการความร ผ บร หาร - โครงการการจ ดการความร อย างน อย 1 โครงการ ร อยละ 75 3 ช องทาง ได แก Web site จดหมายข าว ช แจงในท ประช ม งานประก น ค ณภาพ การศ กษา งานประก น ค ณภาพ การศ กษา งานประก น ค ณภาพ การศ กษา - 6,000 -

8 แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 3 กระบวนการและเคร องม อ จ ดต งช มชนน กปฏ บ ต จ ดท า WEB BLOG จ ดท าเว บไซต การจ ดการ ความร ของสถาบ นว จ ย ม.ค.- ก.ย. 54 พ.ค.-ก.ย. 54 ต.ค 53.- พ.ค.54 จ านวนช มชนน กปฏ บ ต อย างน อย 2 ด าน - การว จ ย - การปฏ บ ต งานสน บสน นการ บร หารจ ดการงานว จ ย และ การประก นค ณภาพ งานประก น ค ณภาพ จ านวน WEB BLOG อย างน อย 1 BLOG งานประก น ค ณภาพ เว บไซต การจ ดการ ความร 2,000 3,000 จ านวน 1 เว บไซต สามารถ 3,000

9 แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 4 การเร ยนร 1) การแลกเปล ยนเร ยนร การ สร างเคร อข ายความร วมม อใน การจ ดท าช ดโครงการว จ ยฯ และเผยแพร ผลงานว จ ย 2) จ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การปฏ บ ต งานของ บ คลากร 3) ส งเสร มให เก ดช มชนน ก ปฏ บ ต และเคร อข ายการ จ ดการความร ม.ย.53- ก.ย.54 ม.ย.53- ก.ย.54 ม.ย.53- ก.ย.54 1) บทเร ยนท ได จากการ เร ยนร 2) จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 3) ความพ งพอใจ 1) บทเร ยนจากการเร ยนร 2) จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 1) อย างน อย 1 บทเร ยน CKO 2) 28 คน 3) ร อยละ 80 1) อย างน อย 1 บทเร ยน CKO 2) 15 คน 3) ความพ งพอใจ 3) ร อยละ 80 เคร อข าย/ช มชนน กปฏ บ ต 2 ช มชน CKO 2,000

10 แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 5 การว ดผล 6 การยกย องชมเชยและการให รางว ล ผ ทบทวน. การต ดตามการน าผลการการ จ ดการความร ไปใช การประเม นความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการใช กระบวนการจ ดการความร เท ยบเค ยงผลการพ ฒนา ระหว างหน วยงาน การยกย อง ชมเชย ให รางว ล เพ อสร างขว ญและก าล งใจ ก.ย.53 ก.ย.53 (ดร.ชน กานต ค มนก) (CKO/ ผ บร หารการจ ดการความร ระด บส งส ด) จ านวนบ คลากรท น าผลการ จ ดการความร ไปใช ในการ พ ฒนางาน ร อยละของความพ งพอใจ ต อกระบวนการจ ดการ ความร ร อยละ 75 ท กหน วยงาน 3,000 ร อยละ 75 KM TEAM - ต.ค.54 จ านวน good practices อย างน อย 1 ด าน งานประก น ค ณภาพ - ต.ค.54 จ านวนคร งท ได ร บการ อย างน อย 1 คร ง/ป 2,000 ประกาศเก ยต ค ณยกย อง ผ อน ม ต (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) (CEO/ผ บร หารส งส ดของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา)

11 7. สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการการจ ดการความร แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม KM (Desired การจ ดการความร ท เพ มประส ทธ ภาพการว จ ย และการท างานของบ คลากรด านการสน บสน นการสร างและถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาท องถ น State) ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. กระบวนการจ ดการความร (KM Process) 1. การบ งช ความร การสร างและแสวงหาความร 1.1 การบ งช ความร จ ดต งคณะกรรมการท าการตรวจสอบ - x x ความร ในองค กร ระบ ความจ าเป นเพ อหา GAP ความร ท ม ก บความร ท ต องใช 1.2 การสร างและแสวงหาความร จ ดหาท ปร กษา/ว ทยากร x x x x x x x x x x x สน บสน นเข าร วมประช มส มมนา x x x x x x x x x x x x ศ กษาค นคว าจากแหล งเร ยนร /ด งาน x x x x x

12 แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. 2 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร 2.1 การสร างเคร อข าย/ช ดโครงการว จ ย 50,000 x x x x x x x x x 2.2 การปฏ บ ต งานสน บสน นการบร หาร 10,000 x x x x x x จ ดการงานว จ ยและการประก นค ณภาพ 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ 3.1 จ ดท าแฟ มข อม ลความร เก บใน KM room 2,000 x x x x x x x x x 3.3 จ ดเก บแฟ มความร ในเว บไซต จ ดการ ความร 2,000 x x x x x x x x x

13 แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. 4 การส อสารและการประชาส มพ นธ 4.1 เว บไซต การจ ดการความร KM QA/RDI x x x x x x x x x x x 4.2 จดหมายข าว /บอร ด KM x x x x x x x x x x x x x x x x 4.3 เอกสารความร x x x x x x x x x x x 5 การเร ยนร 5.1 ส งเสร มการน าความร ท ได ไปใช ประโยชน ในการพ ฒนางานปกต x x x x x x x x x x x

14 แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง 1 การเตร ยมการและการปร บเปล ยนพฤต กรรม 1.1 ก าหนดนโยบายและสน บสน นให เก ดการ x x จ ดการความร ในองค กร 1.2 จ ดท าโครงการในแผนปฏ บ ต การ x x 2 การส อสาร 2.1 จ ดประช มสร างความเข าใจเก ยวก บ KM x x x x 2.2 ประชาส มพ นธ ผ านช องทางท ม อย x x x x x x x x x x x 3 กระบวนการและเคร องม อ 3.1 จ ดต งช มชนน กปฏ บ ต x x x 3.2 จ ดท าเว บไซต การจ ดการความร x x x x x x x x x x

15 แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. 4 การเร ยนร 4.1 จ ดโครงการสน บสน นและส งเสร มข อเสนอ x x x x โครงการว จ ยเพ อขอร บท นสน บสน นฯ 4.2 ประช มเสวนาการเข ยนโครงการเพ อขอร บ x x x x ท นจาก สกว. 4.3 การแลกเปล ยนเร ยนร การสร างเคร อข าย/ x x x x x x ช ดโครงการว จ ย 4.4 การแลกเปล ยนเร ยนร การปฏ บ ต งาน สน บสน นการบร หารจ ดการงานว จ ยและ การประก นค ณภาพ x x x

16 แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. 5 การว ดผล x x 2.1 ต ดตามการน า KM ไปใช ในงานปกต x x 2.2 ประเม นความพ งพอใจต อกระบวนการ 6 การยกย องชมเชยและให รางว ล 6.1 เท ยบเค ยงผลการพ ฒนาระหว าง - x x x x หน วยงานในด านต าง ๆ 6.2 ยกย องชมเชย ประกาศเก ยรต ค ณ 2,000 x x ผ ทบทวน (ดร.ชน กานต ค มนก) (CKO/ ผ บร หารการจ ดการความร ระด บส งส ด) ผ อน ม ต (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) (CEO/ผ บร หารส งส ดของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา)

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information