กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร"

Transcription

1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น ส งก ดฝ าย ว ชาการของโรงเร ยน ม นโยบายการบร หารจ ดการของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ระบบกลไกการ บร หารจ ดการแบบม ส วนร วม บ คลากรของกล มสาระการเร ยนร ม ส วนในการวางแผนการด าเน นงาน และม หน าท ร บผ ดชอบในงานต าง ๆ ท งในด านการจ ดการเร ยนร และการดาเน นงานของกล มสาระการเร ยนร ค าน ยมของกล มสาระการเร ยนร S : Strength เสร มสร างความเข มแข งในการดาเน นงาน C : Cooperation ส งเสร มความร วมม อและการม ส วนร วม I : Intellectual ค ดอย างม เหต ผลและใช ป ญญาในการดาเน นงาน เสร มสร างความแข งแกร ง ส งเสร มการม ส วนร วมอย างผ ทรงป ญญา (Strength and Cooperation by Intellectual) บทบาทหน าท หล ก จ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ในระด บม ธยมศ กษาป ท 1-6 และจ ดก จกรรม การเร ยนร เสร มหล กส ตร ตลอดจนก จกรรมหร อโครงการท ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ ความสามารถด าน ว ทยาศาสตร และค ณล กษณะของผ เร ยน เพ อท าให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร ภายใต นโยบายของโรงเร ยนท สอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ตลอดจนพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรการศ กษา ให สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ม ส วนร วมในการเป นต นแบบในการพ ฒนานว ตกรรม การจ ดการศ กษา นอกจากน ย งม บทบาทในการท าหน าท ให ความร วมม อทางด านก จกรรมและว ชาการ และ ให บร การทางการศ กษาแก หน วยงานต าง ๆ ช มชน และส งคม ปร ชญา การเร ยนร ว ทยาศาสตร เป นพ นฐานสาค ญในการดาเน นช ว ต ว ทยาศาสตร เป นว ชาท ศ กษาเก ยวก บข อม ลทางธรรมชาต เป นการเร ยนร ด วยกระบวนการทาง ว ทยาศาสตร อย างม ระบบ ซ งองค ความร เหล าน นสามารถน ามาใช ในการท าความเข าใจส งต าง ๆ รอบต วของ มน ษย ส งผลต อการด ารงช ว ตของมน ษย จ งถ อได ว าความร ท ได จากการเร ยนร ว ทยาศาสตร เก ยวข องส มพ นธ และเป นส งท ช วยในการดาเน นช ว ต ตลอดจนย งพ ฒนาและส งเสร มค ณภาพช ว ตของมน ษย ให ด ข น

2 ว ส ยท ศน ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนด าเน นการสร าง และพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนร ท เป นประโยชน ต อการจ ดการศ กษา อ กท งเป นแหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พ คร ตลอดจนให บร การทางการศ กษาเพ อส งเสร มและพ ฒนาส งคมและประเทศชาต พ นธก จ 1. จ ดก จกรรมการเร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจในเน อหาว ทยาศาสตร สามารถสร าง องค ความร ได โดยใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการเร ยนร 2. ว จ ย ค นคว า สร างสรรค และพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนร 3. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดการพ ฒนาตนเองทางด านว ทยาศาสตร ตาม ความสามารถและความสนใจ 4. เสร มสร างโอกาสให น กเร ยนในการแสดงออกและพ ฒนาความสามารถ และความถน ดของตนเอง ให ม ศ กยภาพส งย งข นท งในระด บประเทศและระด บสากล 5. พ ฒนาบ คล กภาพและค ณภาพช ว ต ท งด านความร ท กษะท จ าเป นต อการด าเน นช ว ต ฝ กความ ร บผ ดชอบและระเบ ยบว น ย ส งเสร มภาวะผ น าและผ ร วมงานท ด ในการท าก จกรรมร วมก บผ อ นด วยก จกรรม ช มน ม 6. ให ความร วมม อทางด านว ชาการและให บร การทางการศ กษาแก ช มชน สถานศ กษาและหน วยงาน ต าง ๆ ตลอดจนเป นแหล งศ กษาด งาน แลกเปล ยนความร ประสบการณ และฝ กประสบการณ ว ชาช พคร นโยบายการบร หารงานกล มสาระการเร ยนร นโยบายการบร หารจ ดการของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม บทบาทหน าท หล ก ค อ การจ ดการ เร ยนร ตามหล กส ตรสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ในระด บม ธยมศ กษาป ท 1 6 จ ดก จกรรมการเร ยนร เสร ม หล กส ตร ตลอดจนโครงการท ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ ความสามารถด านว ทยาศาสตร และค ณล กษณะ ของผ เร ยน ภายใต นโยบายของโรงเร ยนท สอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของสถานศ กษา ตลอดจน พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรการศ กษาให สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาของประเทศ (ป จจ บ นเร ยกหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน) ม ส วนร วมในการเป นต นแบบในการพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา นอกจากน ย งเป นหน วยงานท ให ความร วมม อทางด านก จกรรมและว ชาการ ตลอดจนให บร การทางการศ กษา แก หน วยงานต าง ๆ ช มชน และส งคม

3 น ทรรศการกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร การแสดงผลงานและก จกรรมการเร ยนร น ทรรศการประว ต และผลการจ ดการเร ยนร ของกล มสาระการเร ยนร สถานท : โถงช น 2 อาคารสาธ ตปท มว น 1 เวลา น. การจ ดการเร ยนร ด วยการปฏ บ ต การทดลองทางว ทยาศาสตร สถานท : ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เวลา น. และ น. ห องปฏ บ ต การฟ ส กส ช น 2 อาคารสาธ ตปท มว น 1 - รถของเล น - เร อน อยลอยทน - เร อต อกแต ก - อยากอย ก บคานน นน น ห องปฏ บ ต การช วว ทยา ช น 2 อาคารสาธ ตปท มว น 1 - เซลล ของส งม ช ว ต - Anatomy of Vertebrate - การสก ด DNA - Anatomy of Invertebrate ห องปฏ บ ต การเคม ช น 3 อาคารสาธ ตปท มว น 1 - การส งเคราะห เรยอน - การเด อดของน า - ปฏ ก ร ยาคายความร อน - ส เปลวไฟของสารประกอบ ก จกรรมช มน มว ทยาศาสตร และส งแวดล อม สถานท : ซ มเกมและก จกรรม เวลา น. และ น. - Money Puzzle - กงล อมห ศจรรย - ป ดตาจ บเวลา

4 กาหนดการ น ทรรศการกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น ว นจ นทร ท 27 กรกฎาคม 2558 เวลา น น น น น น น. สถานท เวท โถงช น 2 น ทรรศการ เป ดโลกว ทยท ศน เป ดบ านสาธ ตปท มว น น ทรรศการ เป ดโลกว ทยท ศน เป ดบ านสาธ ตปท มว น ช น 2 Lab. ช วว ทยา เซลล ของส งม ช ว ต เซลล ของส งม ช ว ต ช น 2 Lab. ฟ ส กส ส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร รถของเล น ช น 3 Lab. เคม การส งเคราะห เรยอน การส งเคราะห เรยอน เต นท ช มน มว ทยาศาสตร และส งแวดล อม ช มน มว ทยาศาสตร และส งแวดล อม

5 กาหนดการ น ทรรศการกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น ว นอ งคารท 28 กรกฎาคม 2558 เวลา สถานท น น น น น น น. เวท Science Show โถงช น 2 น ทรรศการ เป ดโลกว ทยท ศน เป ดบ านสาธ ตปท มว น น ทรรศการ เป ดโลกว ทยท ศน เป ดบ านสาธ ตปท มว น ช น 2 Lab. ช วว ทยา Anatomy of Vertebrate Anatomy of Vertebrate ช น 2 Lab. ฟ ส กส ส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร เร อน อยลอยทน การสก ด DNA การสก ด DNA ส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร เร อต อกแต ก ช น 3 Lab. เคม การเด อดของน า เต นท การเด อดของน า ช มน ม ปฏ ก ร ยาคายความร อน ปฏ ก ร ยาคายความร อน ช มน มว ทยาศาสตร และส งแวดล อม

6 กาหนดการ น ทรรศการกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น ว นพ ธท 29 กรกฎาคม 2558 เวลา น น น น น น น. สถานท เวท โถงช น 2 น ทรรศการ เป ดโลกว ทยท ศน เป ดบ านสาธ ตปท มว น ช น 2 Lab. ช วว ทยา Anatomy of Invertebrate ช น 2 Lab. ฟ ส กส ส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร Anatomy of Invertebrate อยากอย ก บคานหน นหน น ช น 3 Lab. เคม ส เปลวไฟของสารประกอบ ส เปลวไฟของสารประกอบ ช มน มว ทยาศาสตร และส งแวดล อม เต นท ช มน ม

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) 3 ด D ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) -----------------------

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

ค ม อหน วยบร การว ชาการ

ค ม อหน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม ว ทยาล ยนว ตกรรมส อสารส งคม มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม เน องด วยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก องค ความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเร ยนร เช งร ก 1 เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก (Active Learning) ความส าค ญ/สภาพป ญหา พ นธก จท ส าค ญท ส ดของสถาบ นการศ กษา ค อการผล ตบ ณฑ ตหร อการจ ดก จกรรมการเร

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา)

แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา) แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา) คณะน กว จ ย อรอ มา เจร ญส ข มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ส ภาพร โกเฮงก ล สาน กงานเลขาธ

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)ในงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3) ห วหน าหน

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ฝ ายพ ฒนาสมรรถภาพน กว จ ยของมหาว ทยาล ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ๒. สถานภาพโครงการ:

More information

ข อ 1. เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ด

ข อ 1. เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ด 5 แนวทางการจ ดโครงสร างการบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพในระด บเขตพ นท การศ กษา เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการม ธยมศ กษาตอนต น/ตอนปลาย จ งหว ด (ปร บปร ง พ.ศ.2554) ส บเน องจากการปร บโครงสร างเขตพ นท

More information

หมวด ๑ ผ ประกอบว ชาช พคร

หมวด ๑ ผ ประกอบว ชาช พคร ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ.๒๕๕๖ อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information