แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ"

Transcription

1 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

2 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานตามภารก จด านการการ จ ดการความร รวมถ งเป นเคร องม อในการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ซ งสอดคล องตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ มาตรา 47 และมาตรา 8(4) ท กาหนดให มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ นท เสร มสร างพล งป ญญาของแผ นด น ฟ นฟ พล ง การเร ยนร เช ดช ภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได ย ดถ อการพ นธก จการจ ดการความร เป นภาระหน าท ส าค ญของ คณะฯในการเร ยนร เสร มสร างความเข มแข งของบ คลากรของคณะ จ งได ม การกาหนดนโยบาย แผนงานและโครงการเก ยวข องก บการจ ดการความร ท สอดคล องก บพ นธก จของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และมหาว ทยาล ยฯ โดยการร วมก นดาเน นงานตามแผนภายใต คณะฯ ส งเสร มให อาจารย และบ คลากรม การแลกเปล ยนเร ยนร ถ ายทอดความร เก ยวก บการก าวเข าส ต าแหน งทาง ว ชาการ และการพ ฒนางานว จ ย โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ย ดหล กการนาองค ความร จากการพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนมาส การการจ ดการความร และนา ประสบการณ จากการดาเน นโครงการกล บมาพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอน ท ได พ ฒนามา โดยตลอดให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ภาพส งส ด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

3 3 สารบ ญ หน า คานา ก บทนา 4 ประว ต หน วยงาน 4 โครงสร างองค กร 8 ว ส ยท ศน 9 ปณ ธาน 9 พ นธก จ 9 เป าหมายการพ ฒนา 9 ประเด นย ทธศาสตร 10 กรอบแนวค ดการพ ฒนา 16 ผ งแสดงข นตอนการจ ดการความร 17

4 4 บทนา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ความเป นมาของหน วยงาน "การศ กษาเป นเคร องม ออ นสาค ญในการพ ฒนาความร ความค ด ความประพฤต ท ศนคต ค าน ยมและค ณธรรมของบ คคล เพ อให เป นพลเม องด ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ การพ ฒนาประเทศ ก ย อมทาได สะดวกราบร น ได ผลท แน นอนและรวดเร ว" พระราชดาร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เม อว นท 22 กรกฎาคม 2520 ย ทธศาสตร การพ ฒนา ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ ) ม ท ศทางและย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม โดยท คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได สร างก อต งข นเพ อความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม ม งเพ ม ศ กยภาพในการใช ประโยชน จากความได เปร ยบด านท ต งของประเทศในเช งย ทธศาสตร ซ งเป นจ ด เช อมโยงท สาค ญในภ ม ภาคอาเซ ยนและเอเช ยแปซ ฟ ก เสร มสร างประโยชน ของไทยในด านการค า การ ลงท น การเง นและโอกาสด านการตลาดระหว างประเทศในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน อ นเป นการ สร างความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยพ ฒนาความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคธ รก จ เอกชนท ม ศ กยภาพในการร วมพ ฒนาบ คลากรในท กภาคส วนเศรษฐก จ ภาคการผล ต อ ตสาหกรรม แปรร ป รวมท งผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม SME เสร มสร างความเข มแข งให สถาบ นการศ กษาท งของร ฐและเอกชนให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บสากล ตลอดจนการ ยกระด บท กษะฝ ม อแรงงาน ท กษะด านภาษาและความรอบร ด านภาษาขนบธรรมเน ยมประเพณ และ ว ฒนธรรม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ความม งม นในการดาเน นงานตามภารก จ ด านการผล ต บ ณฑ ต ด านการว จ ยและการพ ฒนา ด านการบร การว ชาการแก ส งคมและด านการการจ ดการความร ให ม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สนองตอบต อย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยข อท 4 ด านการจ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จาเป นสาหร บการ ย งช พในย คป จจ บ น ได แก ท กษะการใช ภาษา การใช ภาษาอ งกฤษ ภาษาในอาเซ ยน เป นต น และข อ ท 5 ด านการเน นให บ ณฑ ตเร ยนภาษาอ งกฤษและภาษาต างประเทศอ นๆ เพ อสร าง Competency ทางด านภาษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นอ กหน งในส วนงานภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ศร สะเกษ ท จ ดต งข นเพ อทาภารก จ ได แก การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย และพ ฒนาการบร การว ชาการแก ส งคมการการจ ดการความร และอ นๆได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ม มาตรฐานรองร บความ ต องการของช มชน ท องถ น ประเทศและภ ม ภาคได ท งในระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา เพ อ

5 ความเป นเล ศทางว ชาการ สามารถรองร บการเปล ยนแปลงต อระบบเศรษฐก จ และส งคมและ สนองตอบนโยบายได ครอบคล มและช ดเจนย งข น อาท การเข าส ประชาคมอาเซ ยน รวมท งเป นแหล ง สร างสมและบร การความร ข อม ล และบ คลากรท ม ประสบการณ แก ส งคมท องถ น และตอบสนองช มชน ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วอย างแท จร ง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พ ฒนามาจาก คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ซ งก อต งข นตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 22 มกราคม พ.ศ.2545 ซ งในขณะน นย งคงเป นสถาบ นราชภ ฏศร สะเกษ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการเป น 2 คณะ ค อคณะว ทยาการว ชาช พ และคณะว ทยาการศ กษาท วไป ต อมาเม อสถาบ นราชภ ฏศร สะเกษได ร บการยกฐานะเป น "มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ" ใน ว นท 12 กรกฎาคม พ.ศ คณะว ชาท งสองจ งถ กปร บเปล ยนตามโครงสร างการแบ งส วนราชการ ใหม เป น "คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร "โดยแบ งโครงสร างหน วยงานภายในคณะศ ลปศาสตร และ ว ทยาศาสตร ออกเป น 1 สาน ก 4 ภาคว ชา ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชาคร ศาสตร ภาคว ชา ว ทยาศาสตร ภาคว ชามน ษย ศาสตร และส งคมศาสตร และภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ ในป พ.ศ.2547 ม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ จากสถาบ นราชภ ฏให เป นสถาบ น ระด บอ ดมศ กษา ได เป ดสอนในระด บระด บปร ญญาตร 4 ป ม ว ชาเอก 3 ว ชาค อสาขาว ชาการพ ฒนา ช มชน สาขาว ชาน เทศศาสตร และสาขาว ชาอ งกฤษธ รก จ หล งจากน นในป พ.ศ ม การพ ฒนา หล กส ตร และเป ดสอนหล กส ตรสาขาว ชาภาษาจ นและสาขาว ชาภาษาญ ป น ในป พ.ศ ได ปร บโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในของคณะ ให ประกอบด วย 1 สาน ก 2 ภาคว ชา ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และภาคว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากการท แบ งส วนราชการในป พ.ศ แยกออกเป นภาคว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร น น สะท อนให เห นว าการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ม ความสาค ญมากเพราะเป นการการ พ ฒนาการศ กษาให คนได ฉลาด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และนาท องถ นพ ฒนาอย างย งย นซ งภ ม ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษม ความเหมาะสมเพราะม พ นท ต ดต อก บประเทศเพ อน บ าน อย างราชอาณาจ กรก มพ ชาซ งเหมาะท จะเป นประต ส การค า การลงท น และด านการท องเท ยวซ ง จาเป นต องการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ด านภาษาและด านม ต ของส งคมในการอย รวมก นเป นพลเม อง อาเซ ยนในกล มอาเซ ยนด วยก น คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม การพ ฒนาควบค ก บมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ใน ระยะแรกเร มย งม ได แยกเป นคณะฯ ย งคงย งเป นภาคว ชาอย คณาจารย ส งก ดคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ร บผ ดชอบการสอนรายว ชาต างๆท เป นส วนสาค ญของหล กส ตรการศ กษา ในป การศ กษา 5

6 2543 ได เป ดสอนโปรแกรมว ชาการพ ฒนาช มชนระด บอน ปร ญญา ในป การศ กษา 2546 เป ดหล กส ตร ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) และต อมาในป การศ กษา 2549 ได เป ดสอนระด บปร ญญาตร 4 ป เน องจากป จจ บ นม ความต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถเก ยวก บภาษาต างประเทศ มากข น ท งภาคร ฐและภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาท ผ านมาและทางคณะได เป ดสอนว ชา ภาษาญ ป นภาษาอ งกฤษและภาษาจ นเป นว ชาเล อกเสร ของน กศ กษาท กโปรแกรมว ชา และโปรแกรม ว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จซ งม น กศ กษาสนใจเร ยนมากข นอย างต อเน องท กป ในป การศ กษา 2549 คณะฯจ งได จ ดทาศ กยภาพของโปรแกรมว ชาภาษาญ ป นและโปรแกรมว ชาภาษาจ นซ ง ประกอบด วย หล กส ตรแผนการเร ยนอาจารย ผ สอนส อการสอนแหล งว ทยาการแหล งฝ ก ประสบการณ ว ชาช พโดยเป ดสอน โปรแกรมว ชาภาษาญ ป น และ โปรแกรมว ชาภาษาจ น ในระด บ ปร ญญาตร 4 ป ในป การศ กษา 2551 นอกจากน คณะฯได ร บความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นขงจ อ ในการจ ดต งศ นย สอบ HSK และ YCK โดยทาพ ธ เป ดอย างเป นทางการ เม อว นท 9 กรกฎาคม พ.ศ และได เป ดอบรมหล กส ตรภาษาจ นให ก บคณาจารย และประชาชนผ สนใจรวมท งให ความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น นอกจากน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษได ลงนามความร วมม อทางว ชาการในการจ ด การศ กษาสาหร บแลกเปล ยนน กศ กษาน กศ กษาก บมหาว ทยาล ยก ยโจว มณฑลก ยโจ ว สาธารณร ฐ ประชาชนจ น ย งไปกว าน นคณะฯย งเป ดศ นย สอบว ดระด บท กษะทางภาษา:TOEIC เม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ เพ อตอบสนองน กศ กษา บ คลากรตลอดจนบ คคลท วไปในการสอบว ดระด บท กษะ ทางภาษาอ งกฤษอ กด วย และป การศ กษา 2555 คณะฯ ได ดาเน นการพ ฒนาหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษา 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการ พ ฒนา ตลอดระยะเวลาท ผ านมาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ร บผ ดชอบในการจ ดการเร ยน การสอนรายว ชาศ กษาท วไปให ก บน กศ กษาของคณะต างๆรวมท งสอนในรายว ชาเอก ว ชาเฉพาะให ก บ น กศ กษาของคณะฯ ป จจ บ นคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ท งหมด 7 สาขาว ชา ในระด บปร ญญาตร ค อ สาขาว ชาภาษาจ น สาขาว ชาภาษาญ ป น สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน สาขาน เทศศาสตร สาขาศ ลปะและการออกแบบ และสาขาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 1 สาขา ค อ สาขาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา และโครงการพ เศษท ส งก ด ค อ โครงมหาว ทยาล ยช ว ต ม น กศ กษาระด บปร ญญาตร ท งหมดภาคปกต จานวน 1,194 คน ภาค กศ.บป. 415 คน รวมท งส น 1,609 คน 6

7 7 ระด บปร ญญาตร 1. สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน 2. สาขาว ชาน เทศศาสตร 3. สาขาว ชาภาษาจ น 4. สาขาว ชาภาษาญ ป น 5. สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ 6. สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ (เป ดในภาคเร ยนท 1/2557) 7. สาขาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศศาสตร (เป ดในภาคเร ยนท 1/2557) ระด บบ ณฑ ตศ กษา 1. สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา โครงการพ เศษ 1. โครงการมหาว ทยาล ยช ว ต เน องจากในป จจ บ นสภาพส งคมม การเปล ยนแปลงไปในทางแข งข นก นมากข นด งน น คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งต องพ ฒนาด านการเร ยนการสอนเพ อก าวให ท นโลกและให ม ศ กยภาพด านบร การการศ กษาในระด บมาตรฐานให เป นท ยอมร บท งในระด บท องถ นและนานา อารยประเทศ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งคณะ 1. เพ อเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษาและพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท พร อมด วยความร ม ความค ด เช งว เคราะห ส งเคราะห และสร างสรรค ควบค ก บค ณธรรมและ จร ยธรรม 2. เพ อเสร มสร างความเข มแข ง และให บร การทางว ชาการก บช มชนและท องถ น 3. เพ อเป นศ นย กลางในการส งเสร ม ส บสานและสร างสรรค ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญา ท องถ น 4. เพ อผล ตและพ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพและมาตรฐานท เหมาะสม 5. เพ อเป นสถาบ นสาหร บศ กษา ว จ ย และถ ายทอดองค ความร ในการแก ป ญหาของท องถ น ตลอดจนการ สน บสน นและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

8 8 โครงสร างองค กร อธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ประกาศ ต อาน ภาพแสนยากร คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ดร. เอมอร แสนภ วา คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการบร หารคณะ คณะกรรมการประก นค ณภาพ รองคณบด ฝ ายว ชาการและว จ ย ดร.อน นศ กด พวงอก รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษาและ บร หารงานท วไป นายก จต พงษ ประชาช ต สาขาว ชา (7 สาขาว ชา) -สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน นายธนพล ว ยาส งห -สาขาว ชาน เทศศาสตร นางอ มาพร ประชาช ต -สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ นายจร ญ แช มช น -สาขาว ชาภาษาจ น นางสาวว ภาวด ทว -สาขาว ชาภาษาญ ป น นายพรเทพ เจ มข นทด -สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ ดร.ก จต พงษ ประชาช ต -สาขาว ชาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศศาสตร ดร. อน นศ กด พวงอก สาน กงานคณบด นางสาวธ ญท พย บ ญเย ยม งานประก นค ณภาพการศ กษา นางสาวธ ญท พย บ ญเย ยม ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ นายจร ญ แช มช น งานว จ ยและการจ ดการความร นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห ศ นย ภาษา นางสาวธ ญท พย บ ญเย ยม(ร กษาการ) งานวารสารและประชาส มพ นธ นางอ มาพร ประชาช ต

9 9 ว ส ยท ศน เป นผ นาว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให บร การว ชาการแก ช มชน ผล ต บ ณฑ ตท ม ความร ท กษะว ชาช พ ความค ดร เร มสร างสรรค และม ค ณธรรมจร ยธรรมเพ อพ ฒนา ประเทศให ย งย น สร างความร วมม อด านการศ กษายกระด บมาตรฐานการศ กษาและว ชาช พนาส ความ เป นสากล ปณ ธาน 1. ดาเน นงานให สอดคล องตามนโยบายของมหาว ทยาล ย 2. ย ดคณาจารย บ คลากรและน กศ กษาเป นศ นย กลางของการพ ฒนา 3. เช อมโยงการพ ฒนาในช มชนท องถ นและอาเซ ยน 4. ย ดแนวการบร หารจ ดการตามหล กการบร หารจ ดการท ด และปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาให ม ค ณภาพโดยม การประก นค ณภาพการศ กษาในท กระด บ 2. พ ฒนาบ คลากร และผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ท งด านทฤษฎ และปฏ บ ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม และม ศ กยภาพในการแข งข น เพ อน าท องถ นและประเทศชาต ส สากล 3. บร การว ชาการ และว ชาช พด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แก ท องถ น ประเทศชาต และนานาชาต 4. สน บสน นการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน สถาบ น ท องถ น และประเทศชาต 5. ทาน บาร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย าง ย งย น 6. บร หารจ ดการองค กรตามหล กการบร หารจ ดการท ด เป าหมายการพ ฒนา 1. พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค และตรงตามความต องการของช มชน ส งคม ประเทศและอาเซ ยน 2. ส งเสร มและพ ฒนาความก าวหน าทางว ชาการของคณาจารย และบ คลากร 3. กาหนดกรอบการพ ฒนาคณะและมหาว ทยาล ยเพ อความเข มแข งและย งย น 4. ประสานงานและบร การว ชาการเพ อเช อมโยงย ทธศาสตร การพ ฒนาท องถ นภายใต จ ดเน นของคณะและจ ดเน นในการพ ฒนาท องถ นของมหาว ทยาล ย 5. พ ฒนาระบบการบร หารงานว จ ยให ม ประส ทธ ภาพเพ อตอบสนองความต องการของ

10 10 ท องถ นและภ ม ภาค 6. ส งเสร มการการจ ดการความร ท องถ น ประเด นย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ท กษะทางว ชาการและการดาเน นช ว ต รวมท งม ความร อ นเป น เอกล กษณ และพร อมจะเข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. พ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา 2. ส งเสร มการจ ดการศ กษาให ได มาตรฐานตามเกณฑ การจ ดการศ กษาท สาน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษากาหนด 3. ส งเสร มและพ ฒนาการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อเพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพใน การจ ดการศ กษา 4. พ ฒนาความพร อมทางว ชาการแก คณาจารย และน กศ กษาส ส งคมภ ม ป ญญาและส งคม แห งการเร ยนร 5. สร างความร วมม อทางว ชาการในการผล ตและพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตก บหน วยงาน ภายนอกท งภาคร ฐและภาคเอกชนในร ปแบบของโครงการสหก จศ กษา 6. จ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จ าเป นสาหร บการย งช พในย คป จจ บ นและการก าวส ตลาดแรงงาน ในกล มประเทศอาเซ ยนท งด านท กษะภาษา ได แก ภาษาอ งกฤษ ภาษาในอาเซ ยน และเทคโนโลย สารสนเทศ ได แก การใช คอมพ วเตอร เป นต น 7. ส งเสร มให น กศ กษาได ม โอกาสทางานว จ ยเบ องต นก อนจบการศ กษา เพ อเป นการ พ ฒนาการใช ท กษะในการว เคราะห ส งเคราะห ให ก บน กศ กษา 8. ส งเสร มให น กศ กษาระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมก จกรรมการประช มว ชาการ หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการในท ประช มระหว างสถาบ น หร อการประช มระด บชาต หร อนานาชาต

11 11 ย ทธศาสตร ท 2 ด านการว จ ย การว จ ยและสร างนว ตกรรมเช งบ รณาการเพ อการพ ฒนาท องถ นอย างย งย น ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน และอาเซ ยน +3 มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. กาหนดการว จ ยเป นภาระงานของอาจารย บ คลากรอย างเป นร ปธรรม และส งเสร มให น กศ กษาได ม โอกาสทาการว จ ยเบ องต น 2. พ ฒนาน กว จ ยและค ณภาพงานว จ ยให บ คลากรม ศ กยภาพทางว จ ย และม น กว จ ยท ก สาขาว ชา 3. ม งเน นและพ ฒนาการว จ ยให เก ดองค ความร ใหม เพ อสร างช มชนให เข มแข งพ ฒนา ความสามารถในการแข งข นระด บชาต และประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน และอาเซ ยน พ ฒนาระบบฐานข อม ลการว จ ย การจ ดการองค ความร และนว ตกรรม ระบบการจ ดการ ทร พย ส นทางป ญญา การนาผลการว จ ยมาใช ให เก ดม ลค า 5. ม การพ ฒนาระบบฐานข อม ลการว จ ย การจ ดองค ความร และนว ตกรรม (Knowledge and Innovation) ส การพ ฒนาท องถ นและส งคมให เข มแข งและย งย น 6. ส งเสร มให บ คลากรจ ดทาผลงานว ชาการ / งานว จ ยหร องานสร างสรรค 7. ส งเสร มให บ คลากรของคณะฯ ได เข าร วมส มมนาฝ กอบรม และเผยแพร งานว จ ยออกส สาธารณชน 8. จ ดทาคล งข อม ล คล งความร ในร ปแบบส อต างๆ อาท ว ด ท ศน ซ ด แถบบ นท กเส ยง เอกสาร เผยแพร ให ก บบ คลากรและผ สนใจสามารถเข าถ งเพ อศ กษาเร ยนร พ ฒนาต วเองได อย าง ต อเน อง 9. ม งเน นการสร างเคร อข ายการว จ ยในระด บพ นท คณะและมหาว ทยาล ยเคร อข ายองค กร ภาค ภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน ท องถ น จ งหว ด และภ ม ภาค ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร การว ชาการ เป นท พ งของส งคมในการให บร การว ชาการด านต างๆ โดยเฉพาะการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. ม การศ กษาตามความต องการ (Needs) ของส งคมและช มชน เพ อนาเสนอองค ความร ให ครบถ วนตามความต องการ 2. สร างเคร อข ายการจ ดการศ กษาก บประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะกล มประเทศอาเซ ยน

12 12 3. พ ฒนาหล กส ตรใหม ๆ ให ม หล กส ตรท กระด บโดยม ความหลากหลายสนองความต องการ ของท องถ น ประเทศและระด บสากล 4. จ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จ าเป นสาหร บการย งช พในป จจ บ น อ นได แก ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ จ น ไทย ญ ป นและการใช คอมพ วเตอร 5. ส งเสร มสน บสน นให สาขาว ชา และคณะจ ดทาหล กส ตรฝ กอบรมระยะส นท หลากหลายเพ อ บร การว ชาการแก ส งคม 6. บร การว ชาการและว ชาช พท ตอบสนองความต องการพ ฒนา และเสร มสร างความเข มแข ง ของส งคม ช มชน ท องถ น ประเทศชาต และนานาชาต 7. ส งเสร มและพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาส การเปล ยนแปลง เพ อปฏ ร ป การศ กษาและปฏ ร ปการเร ยนร ตามนโยบายของร ฐบาล ย ทธศาสตร ท 4 ด านการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของคณะเพ อเพ มประส ทธ ภาพงานและการจ ดการความร ส องค กร แห งการเร ยนร มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. ส งเสร มสน บสน นทางด านว ชาการให แก อาจารย น กศ กษา ตลอดจนบ คลากร ได แสวงหา ความร ด วยต วเองจากทร พยากรสารสนเทศท กชน ด 2. ส งเสร มและสน บสน นการเร ยนการสอนโดยนาเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช ในท ก หล กส ตรของคณะให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 3. ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรเร ยนร พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเป นฐานข อม ลใน การพ ฒนาองค กร ให สมบ รณ ย งข น 4. จ ดหาและให บร การทร พยากรสารสนเทศประเภทต างๆ เช น อ นเทอร เน ต ฐานข อม ล ออนไลน เป นต น แก หน วยงาน และแหล งเร ยนร ให เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ 5. พ ฒนาและปร บปร งระบบเคร อข ายสารสนเทศ และการส อสารท ท นสม ยสามารถ บร การ ส บค นได ง าย ครอบคล มในท กภารก จ 6. พ ฒนากระบวนการจ ดการท ให ความสาค ญก บเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารและ ความเช อมโยงระหว างก นระด บมหาว ทยาล ย คณะ ว ทยาล ย หน วยงาน และหน วยปฏ บ ต โดยเป ด โอกาสให บ คลากรท กระด บม ส วนร วม 7. ร วมก บสถานศ กษาอ น และองค กรเอกชนในการว จ ยและพ ฒนาระบบเคร อข าย และระบบ สารสนเทศ ร ปแบบการให การบร การและจ ดทาเน อหาสาระโดยใช เทคโนโลย ท เหมาะสมสาหร บงาน บร หารคณะ

13 13 8. แสวงหาแนวทางพ ฒนาเทคโนโลย พ นบ านและเทคโนโลย สม ยใหม มาใช ให เหมาะสมก บ การดารงช ว ตและการประกอบอาช พของคนในท องถ น 9. จ ดหาให บร การทร พยากรสารสนเทศสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นมหาว ทยาล ย อ เล กทรอน กส ย ทธศาสตร ท 5: ด านการส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. เป นภารก จสาค ญท จะต องนามาเป นภารก จส วนหน ง ของคณะเพ อบ รณาการเข าก บ ก จกรรมการเร ยนร โดยนาหล กการทฤษฎ บ รณาการเร ยนการสอนของน กศ กษา 2. ม การจ ดทาฐานข อม ลเก ยวก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร อย างสมบ รณ จ ดระบบ ในการเผยแพร ข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ศ กษาค นคว าว จ ย โครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร ในล กษณะท เป นว ถ ช ว ตและ การจ ดการเพ อเป นต นแบบให ก บส งคมในร ปแบบท เหมาะสมในแต ละพ นท 4. สร างเคร อข ายความร วมม อในการส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนว พระราชดาร อย างต อเน องในร ปแบบท หลากหลายเช น ศ นย สาธ ตทดลอง เพ อให อาจารย น กศ กษา และประชาชนได เป นแหล งเร ยนร อย างต อเน อง 5. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร ก จกรรมโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร ท หลากหลาย 6. ประสานให ความร วมม อช มชนท องถ น ให สามารถทาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยม โครงการต วอย างเพ อเป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ตในพ นท 7. สร างเคร อข ายความร วมม อ ก บองค กรท เก ยวข องท งภาคร ฐเพ อพ ฒนาท องถ นให ม ความ เข มแข งย งย น 8. บร การว ชาการ ว ชาช พ เพ อพ ฒนาช มชนและท องถ นโดยย ดหล กแนวทางพระราชดาร 9. ส งเสร มศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงร วมก บภาคร ฐและเอกชน เพ อสร างช มชนต นแบบ และการยกย องเช ดช เผยแพร องค ความร ให ก บบ คคลภายในและภายนอก

14 14 ย ทธศาสตร ท 6 ด านก จการน กศ กษา พ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท ม ท กษะเป นเล ศ เก งงาน เก งค ด เก งว ชาการ ม จ ตสาน ก ร บผ ดชอบต อส งคมและม ค ณธรรมจร ยธรรม มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. ส งเสร มสน บสน นให น กศ กษา ได เข าร วมก จกรรมของคณะในช มชน 2. ส งเสร มสน บสน นให น กศ กษาได เล นก ฬาอย างแพร หลายเพ อให ม พลานาม ยสมบ รณ แข งแรงให เวลาว างให เป นประโยชน และห างไกลยาเสพต ด 3. ส งเสร มก จกรรมค ายอาสาพ ฒนาเพ อปล กจ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคม ท องถ น 4. จ ดบร การให คาปร กษาในเช งร ก และแนะแนวอย างเป นร ปธรรม เป นข อม ลในการต ดส นใจ อนาคตต อการดาเน นช ว ตและการดารงช พ 5. ม ระบบกลไกสาหร บน กศ กษา และศ ษย เก าได ร บประกาศเก ยรต ค ณยกย องด านว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรม ก ฬา ว ฒนธรรม และด านส งคมในระด บประเทศชาต หร อนานาชาต ย ทธศาสตร ท 7 ด านการจ ดการความร การจ ดการความร ในท องถ น ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมให เก ดประโยชน ท งด านค ณค าและ ม ลค าและสร างฐานการจ ดการความร ด านภาษาและว ฒนธรรมประชาคมอาเซ ยน มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. คณะเน นเข าไปอน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน เผยแพร และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ท ด งามของ ช มชนท องถ นม ให ส ญหาย 2. การส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม น บเป นภารก จสาค ญหน งของการให การศ กษาท เป นว ถ ช ว ต สามารถอย ในส งคมอย างกลมกล น 3. ส งเสร มการให บร การว ชาการแก ช มชน ด านการฝ กอบรมเก ยวก บประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาตามความต องการของหน วยงานในท องถ น 4. พ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง เป ดโอกาสให น กศ กษาท สาขาว ชาท เก ยวข องได เร ยนร การให บร การส งคมแบบจ ตอาสาทาหน าท อน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ร วมก บหน วยงานและช มชนท องถ น 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศท ท นสม ยและม ประส ทธ ภาพ เพ อเป นศ นย บร การและเผยแพร ข อม ลข าวสารสารสนเทศด านศ ลปว ฒนธรรม 6. สน บสน นให ม การเช ดช บ คคลต นแบบศ ลปาจารย การจ ดพ มพ หน งส อเผยแพร เก ยรต ค ณ ยกย องผลงานด านศ ลปว ฒนธรรม 7. ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มความเข าใจในศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ท องถ น ให ก บน กศ กษา บ คลากรภายในคณะ

15 ย ทธศาสตร ท 8 ด านบร หารงานบ คคลและด านการบร หารท วไป ส งเสร มภาพล กษณ การเป นผ นาด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. สน บสน นการศ กษาต อ การฝ กอบรม ศ กษาด งานท งในและต างประเทศ และการเข าส ตาแหน งตามเส นทางอาช พของบ คลากรแต ละสายงาน 2. สร างว ฒนธรรมการเป นม ออาช พทางด านการอ ดมศ กษาให แก บ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย ผ านก จกรรมการพ ฒนาสมรรถนะรายบ คคล การเสร มสร างค ณธรรมการปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ การค ดเล อกและประกาศเก ยรต ค ณยกย องคณาจารย และบ คลากรด เด นในด าน ต างๆ และส งเสร มการจ ดการจ ดก จกรรม เวท แลกเปล ยนเร ยนร เพ อการพ ฒนาข ดความสามารถใน การทางานและการถ ายทอดประสบการณ ระหว างคณาจารย และบ คลากร 3. มอบอานาจเสร มพล งและสร างความพร อมในการปฏ บ ต งาน ให แก สาขาว ชา สาน ก ใน ร ปแบบของการกระจายอานาจ การสน บสน นงบประมาณ กาล งคน ข อม ลข าวสารและนว ตกรรมด าน การบร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบบร หารความร ในองค กรโดยนาความร มาใช ในการพ ฒนาข ดความสามารถของ องค กรให ได มากท ส ด 5. พ ฒนาระบบการทางานในร ปแบบบ รณาการโดยว ธ การจ ดการความร เพ อส งเสร มให บ คลากรเป นบ คคลท ม ความร 6. พ ฒนาผ บร หารให เป นผ บร หารม ออาช พและนาผ เช ยวชาญเข ามาม ส วนร วมในการดาเน น งาน 7. การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมท คาน งถ งความต องการและความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วนเส ย และปร บโครงสร างองค กรให เหมาะสมก บงานเพ อให การบร หารจ ดการม ความคล องต ว โปร งใสและตรวจสอบได ตามหล กธรรมาภ บาล 8. พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาให พร อมในการเข าส ตลาดแรงงานในภ ม ภาคอาเซ ยนและม ประสบการณ เพ อปร บต วในเช งร ก 10. ใช การศ กษาเป นต วนาไปส การกระช บความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อการรวมกล ม ประชาคมอาเซ ยน พ ฒนาให เป นแหล งรวบรวมองค ความร ด านอาเซ ยนเพ อสน บสน นการว จ ย การศ กษา ค นคว า และการเร ยนการสอน และสร างเคร อข ายความร วมม อด านอาเซ ยนระหว าง สถาบ นการศ กษาของไทยและต างประเทศ 15

16 16 ป จจ ยแห งความสาเร จของการจ ดการความร เพ อให การดาเน นการจ ดการความร ดาเน นการตามเป าหมาย สามารถนาไปปฏ บ ต ได อย าง เป นร ปธรรมภายใน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได อย างเป น ร ปธรรมโดยได ใช กระบวนการม ส วนร วมจากคณาจารย และบ คลากรในการกาหนดป จจ ยแห ง ความสาเร จร วมก น ปรากฏด งแผนภาพ ด งน ป จจ ยแห งความสาเร จของการจ ดการความร 1.นโยบายของคณะฯ ท ให การสน บสน นอย างต อเน อง และม การ กาหนดว ตถ ประสงค เป าหมายท ช ดเจน 2. ความม งม นของอาจารย เพ อพ ฒนาผลงานทางว ชาการ 3.อาจารย ม ความร วมม อและม ความพร อมท จะร วมโครงการ 4. การสร างแรงจ งใจ ม งบสน บสน นการทาว จ ย และการทา ผลงานทางว ชาการ ง 5.ม ท มงานท เป นอาจารย ป จจ บ นและอาว โสท ม ประสบการณ ให คาปร กษา

17 17 กรอบแนวค ดการจ ดการความร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นผ น าว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให บร การว ชาการแก ช มชน ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท กษะว ชาช พ ความค ดร เร มสร างสรรค และม ค ณธรรมจร ยธรรมเพ อพ ฒนาประเทศให ย งย น สร างความร วมม อด านการศ กษายกระด บมาตรฐานการศ กษาและว ชาช พนาส ความเป นสากล 1. กาหนดนโยบายการจ ดทาแผนและเป าหมายการบร หารจ ดการความร ในสายว ชาการให ตอบสนองต อว ส ยท ศน ของคณะและมหาว ทยาล ย 2. จ ดท าและทบทวนการจ ดท าแผนการจ ดการความร โดยก าหนดล กษณะก จกรรมและ ว ธ การดาเน นงานความร ในสายว ชาการ เพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ประกอบด วย การทาว จ ย และการพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ 3. สร ปผลด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ตลอดจนม การก าหนดแนวทางและ ข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนการจ ดการความร โดยได ร บความเห นชอบจากผ บร หาร คณะ

18 18 ผ งแสดงข นตอนการจ ดการความร คณะกรรมการจ ดการความร กาหนดห วข อในการจ ดการ ความร ประกอบด วย 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยน ผลงาน ผ ร บผ ดชอบเข ยนโครงการจ ดการความร ประกอบด วย 1. การท าว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงาน ว ชาการ จ ดเวท แลกเปล ยนองค ความร ถอดองค ความร และ จ ด น ทรรศการเผยแพร องค ความร ประกอบด วย 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงาน คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการจ ดการความร 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงาน จ ดทาข อเสนองานว จ ย โครงการว จ ยตามแหล งท น บ คคลากรส งผลงานขอตาแหน งทาง ว ชาการ ได ร บท นว จ ยจากแหล งท น ได ตาแหน งทางว ชาการ

19 19 ประกาศแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เพ อให การจ ดการความร ดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะกรรมการจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านงานว จ ย และคณะกรรมการพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ ด งต อไปน 1. คณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 1.1 ดร.เอมอร แสนภ วา ประธานกรรมการอานวยการ 1.2 ดร. อน นศ กด พวงอก รองประธานกรรมการอานวยการ 1.3 นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห กรรมการ 1.4 นางน ลวรรณ จ นทา กรรมการ 1.5 นางสาวน งน ช แสงพฤกษ กรรมการ โดยให คณะกรรมการม หน าท ร บผ ดชอบ ด งน 1. กาหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บ แผนกลย ทธ ของคณะฯโดยครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย 2. กาหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ต บ ณฑ ตและด านว จ ยตามประเด นความร ท กาหนดในข อ ๑ บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด 3. จ ดให ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง 4. ค นหาแนวปฏ บ ต ท ด คามประเด นความร ท กาหนดในข อ ๒ และเผยแพร ไปส 5. รวบรวมประเด นความร ท กาหนดในข อ ๑ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและ จ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร เป นลายล กษณ อ กษร 6. นาความร ท ได จาดการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษา ท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษรและจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรงท เป นแนว ปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง 7. งานอ นๆท เก ยวข องท คณบด มอบหมาย

20 20 2. คณะกรรมการจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านงานว จ ย 2.1 ดร.เอมอร แสนภ วา ประธานกรรมการอ านวยการ 2.2 ดร.อน นศ กด พวงอก รองประธานกรรมการอานวยการ หน าท 1. กาก บ ด แล เสนอแนะและสน บสน นการดาเน นงานของการจ ดท าแนวปฏ บ ต ท ด ด านว จ ยของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2. ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากท ประช มคณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยและสภามหาว ทยาล ย 3. คณะกรรมการด าเน นงานจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านว จ ย หน าท 1. นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน 2. นายกฤษณ คานนท รองประธานคณะกรรมการดาเน นงาน 3. นายบ รณ เชน ส ขค ม กรรมการ 4. นายอานนท ต งพ ท กษ ไกร กรรมการ 5. นางสาวนงน ช แสงพฤกษ กรรมการและเลขาน การ 1. จ ดทาและทบทวนการจ ดทาโดยกาหนดล กษณะก จกรรมและว ธ การ ดาเน นงาน แนวปฏ บ ต ท ด ด านงานว จ ยเพ อสน บสน นการพ ฒนา คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2. ดาเน นการตามแผนของการจ ดทาค ม อแนวปฏ บ ต ท ด ด านว จ ย 3. สร ปผลการดาเน นงานตามการจ ดการเร ยนร ได แนวปฏ บ ต ท ด ตลอดจนม การกาหนดแนวทางและข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนการแนวปฏ บ ต ท ด โดยได ร บความ เห นชอบจากผ บร หารหน วยงาน

21 21 ผลงานว ชาการ 3.คณะกรรมการพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ 1. คณะกรรมการอ านวยการการด าเน นงานการจ ดท าแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยน 1.1 ดร.เอมอร แสนภ วา ประธานกรรมการอานวยการ 1.2 ดร.อน นศ กด พวงอก รองประธานกรรมการอานวยการ หน าท 1. ก าก บ ด แล เสนอแนะและสน บสน นการด าเน นงานของการด าเน นงานการ จ ดท าแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงานว ชาการของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2. ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากท ประช มคณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยและสภามหาว ทยาล ย ดาเน นงาน 2. คณะกรรมการดาเน นงานจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงานว ชาการ 2.1 ดร.อน นศ กด พวงอก ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน 2.2 นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห รองประธานคณะกรรมการ 2.3 นายกฤษณ คานนท กรรมการ 2.4 นางน ลวรรณ จ นทา กรรมการและเลขาน การ 2.5 นางสาวนงน ช แสงพฤกษ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ หน าท 1.จ ดท าและทบทวนการจ ดท าโดยก าหนดล กษณะก จกรรมและว ธ การ ด าเน นงาน แนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงานว ชาการ เพ อสน บสน น คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ว ชาการ 2.ด าเน นการตามแผนของการจ ดท าค ม อแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงาน

22 22 3.สร ปผลการด าเน นงานตามการจ ดการเร ยนร ได แนวปฏ บ ต ท ด ตลอดจนม การก าหนดแนวทางและข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนการแนวปฏ บ ต ท ด โดยได ร บความ เห นชอบจากผ บร หารหน วยงาน 1.2 ขอบเขตการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได พ จารณาเห นแล วว าเป นประเด นย ทธศาสตร ท จะนามาการจ ดการ ความร ไปประย กต ใช ในป 2556 ได แก 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ 1.3 เป าหมายการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เป าหมายการจ ดการจ ดการความร KM ท งหมด ท สอดคล องก บขอบเขต การจ ดการความร ท จะเล อกดาเน นการให แล วเสร จประกอบด วย 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ

23 ย ทธศาสตร ท 4 การบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาลและการจ ดการความร ส องค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ : 1. ม กระบวนการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลและเป นองค กรแห งความส ข 2. พ ฒนาระบบส งเสร มอาจารย ให ศ กษาต อในระด บท ส งข นและการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 3. ม ระบบบร หารการเง นอย างย งย นและม ประส ทธ ภาพ 4. ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพเพ อสน บสน นการเร ยนการสอนและการปฏ บ ต งาน (ประก นค ณภาพ, กพร., การควบค ม ภายใน, การบร หารความเส ยง, มาตรฐานภาระงาน ฯลฯ) 5. ม กระบวนการบร หารจ ดการองค กรเพ อประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก ตารางท 1 สร ปแผนการจ ดการความร ด านการว จ ยและการพ ฒนาเพ อเข าส ตาแหน งทางว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ลาด บท ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ต วช ว ด ความสาเร จ 1 การบ งช ความร 1.รวบรวมข อม ลและ ว เคราะห ประเด น ความร ด านการว จ ยและ การเข ยนบทความเพ อ เผยแพร 2.สารวจความต องการ และประเด นการพ ฒนา องค ความร ด านการว จ ย และการเข ยนบทความ เพ อเผยแพร 1.จานวนบ คลากรท ม ความต องการ พ ฒนา 2.รายการประเด น การว จ ยและการ เข ยนบทความเพ อ เผยแพร เป าหมาย ดาเน นการ งบประมาณ (บาท) บ คลากรท สนใจไม น อยกว า 5 คน เคร องม อ ผ ร บผ ดชอบ ส.ค.-ต.ค แบบสารวจ คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร

24 2 การสร าง และแสวงหา ความร 3 การจ ดการ ความร ให เป นระบบ 1.จ ดต งคณะกรรมการ 2.จ ดประช ม 1.สารวจหาผ ท ม ความร ความเช ยวชาญด านการ ว จ ยและบทความ ว ชาการเพ อการเผล แพร 2.จ ดอบรม 3.ประช ม 1.ม คณะกรรมการ 2.ม การจ ดประช ม และผ เข าร วม ประช ม 1.ทะเบ ยนผ ม ความร ความ เช ยวชาญด านการ ทาว จ ยและการเข า ส ตาแหน งทาง ว ชาการ 2.จ ดทาค ม อ งานว จ ย 3.จ ดทาค ม อการเข า ส ตาแหน งทาง ว ชาการ 4.จ ดอบรมเช ง ปฏ บ ต การและผ เข า ร สมก จกรรม 5.การจ ดประช มแล ผ เข าร วม 1.คณะกรรมการ 2.การประช ม 1.ม ทะเบ ยนผ ม ความร ความ เช ยวชาญด านการ ว จ ยและการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 2.ค ม อการว จ ย 3.ค ม อการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 4.จ ดอบรมเช ง ปฏ บ ต การและ จานวนผ เข าร วม ก จกรรม 5.รายงานการประช ม ก.ค -พ.ย. 56 ต.ค พ.ค 57 - รายงานการ ประช ม 30,000 1.ค ม อการว จ ย 2.ค ม อการเข า ส ตาแหน งทาง ว ชาการ 3.เอกสาร ประกอบการ อบรม คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะกรรม การจ ดการ ความร

25 4 การ ประเม นผล กล นกรอง 1.จ ดต งคณะกรรมการ ประเม นผลโครงการ 2.ประเม นผล 3.จ ดประช ม 1.ความร ท กษะ และประสบการณ ใหม ในการทาว จ ย และเข ยนบทความ ทางว ชาการ เผยแพร 2.ผลส มฤทธ จาก การอบรม 3.การจ ดประช ม และผ เข าร วม 1.ความร ท กษะและ ประสบการณ ใหม ท จะนาไปใช ในการท า ว จ ยและบทความ ทางว ชาการเพ อ เผยแพร ต.ค พ.ค 57-1.คาส ง คณะกรรมการ ประเม นผล โครงการ 2.รายงานผล การประเม น 3.รายงานการ ประช ม คณะกรรม การจ ดการ ความร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information