แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ"

Transcription

1 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

2 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานตามภารก จด านการการ จ ดการความร รวมถ งเป นเคร องม อในการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ซ งสอดคล องตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ มาตรา 47 และมาตรา 8(4) ท กาหนดให มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ นท เสร มสร างพล งป ญญาของแผ นด น ฟ นฟ พล ง การเร ยนร เช ดช ภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได ย ดถ อการพ นธก จการจ ดการความร เป นภาระหน าท ส าค ญของ คณะฯในการเร ยนร เสร มสร างความเข มแข งของบ คลากรของคณะ จ งได ม การกาหนดนโยบาย แผนงานและโครงการเก ยวข องก บการจ ดการความร ท สอดคล องก บพ นธก จของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และมหาว ทยาล ยฯ โดยการร วมก นดาเน นงานตามแผนภายใต คณะฯ ส งเสร มให อาจารย และบ คลากรม การแลกเปล ยนเร ยนร ถ ายทอดความร เก ยวก บการก าวเข าส ต าแหน งทาง ว ชาการ และการพ ฒนางานว จ ย โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ย ดหล กการนาองค ความร จากการพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนมาส การการจ ดการความร และนา ประสบการณ จากการดาเน นโครงการกล บมาพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอน ท ได พ ฒนามา โดยตลอดให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ภาพส งส ด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

3 3 สารบ ญ หน า คานา ก บทนา 4 ประว ต หน วยงาน 4 โครงสร างองค กร 8 ว ส ยท ศน 9 ปณ ธาน 9 พ นธก จ 9 เป าหมายการพ ฒนา 9 ประเด นย ทธศาสตร 10 กรอบแนวค ดการพ ฒนา 16 ผ งแสดงข นตอนการจ ดการความร 17

4 4 บทนา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ความเป นมาของหน วยงาน "การศ กษาเป นเคร องม ออ นสาค ญในการพ ฒนาความร ความค ด ความประพฤต ท ศนคต ค าน ยมและค ณธรรมของบ คคล เพ อให เป นพลเม องด ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ การพ ฒนาประเทศ ก ย อมทาได สะดวกราบร น ได ผลท แน นอนและรวดเร ว" พระราชดาร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เม อว นท 22 กรกฎาคม 2520 ย ทธศาสตร การพ ฒนา ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ ) ม ท ศทางและย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม โดยท คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได สร างก อต งข นเพ อความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม ม งเพ ม ศ กยภาพในการใช ประโยชน จากความได เปร ยบด านท ต งของประเทศในเช งย ทธศาสตร ซ งเป นจ ด เช อมโยงท สาค ญในภ ม ภาคอาเซ ยนและเอเช ยแปซ ฟ ก เสร มสร างประโยชน ของไทยในด านการค า การ ลงท น การเง นและโอกาสด านการตลาดระหว างประเทศในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน อ นเป นการ สร างความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยพ ฒนาความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคธ รก จ เอกชนท ม ศ กยภาพในการร วมพ ฒนาบ คลากรในท กภาคส วนเศรษฐก จ ภาคการผล ต อ ตสาหกรรม แปรร ป รวมท งผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม SME เสร มสร างความเข มแข งให สถาบ นการศ กษาท งของร ฐและเอกชนให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บสากล ตลอดจนการ ยกระด บท กษะฝ ม อแรงงาน ท กษะด านภาษาและความรอบร ด านภาษาขนบธรรมเน ยมประเพณ และ ว ฒนธรรม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ความม งม นในการดาเน นงานตามภารก จ ด านการผล ต บ ณฑ ต ด านการว จ ยและการพ ฒนา ด านการบร การว ชาการแก ส งคมและด านการการจ ดการความร ให ม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สนองตอบต อย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยข อท 4 ด านการจ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จาเป นสาหร บการ ย งช พในย คป จจ บ น ได แก ท กษะการใช ภาษา การใช ภาษาอ งกฤษ ภาษาในอาเซ ยน เป นต น และข อ ท 5 ด านการเน นให บ ณฑ ตเร ยนภาษาอ งกฤษและภาษาต างประเทศอ นๆ เพ อสร าง Competency ทางด านภาษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นอ กหน งในส วนงานภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ศร สะเกษ ท จ ดต งข นเพ อทาภารก จ ได แก การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย และพ ฒนาการบร การว ชาการแก ส งคมการการจ ดการความร และอ นๆได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ม มาตรฐานรองร บความ ต องการของช มชน ท องถ น ประเทศและภ ม ภาคได ท งในระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา เพ อ

5 ความเป นเล ศทางว ชาการ สามารถรองร บการเปล ยนแปลงต อระบบเศรษฐก จ และส งคมและ สนองตอบนโยบายได ครอบคล มและช ดเจนย งข น อาท การเข าส ประชาคมอาเซ ยน รวมท งเป นแหล ง สร างสมและบร การความร ข อม ล และบ คลากรท ม ประสบการณ แก ส งคมท องถ น และตอบสนองช มชน ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วอย างแท จร ง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พ ฒนามาจาก คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ซ งก อต งข นตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 22 มกราคม พ.ศ.2545 ซ งในขณะน นย งคงเป นสถาบ นราชภ ฏศร สะเกษ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการเป น 2 คณะ ค อคณะว ทยาการว ชาช พ และคณะว ทยาการศ กษาท วไป ต อมาเม อสถาบ นราชภ ฏศร สะเกษได ร บการยกฐานะเป น "มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ" ใน ว นท 12 กรกฎาคม พ.ศ คณะว ชาท งสองจ งถ กปร บเปล ยนตามโครงสร างการแบ งส วนราชการ ใหม เป น "คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร "โดยแบ งโครงสร างหน วยงานภายในคณะศ ลปศาสตร และ ว ทยาศาสตร ออกเป น 1 สาน ก 4 ภาคว ชา ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชาคร ศาสตร ภาคว ชา ว ทยาศาสตร ภาคว ชามน ษย ศาสตร และส งคมศาสตร และภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ ในป พ.ศ.2547 ม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ จากสถาบ นราชภ ฏให เป นสถาบ น ระด บอ ดมศ กษา ได เป ดสอนในระด บระด บปร ญญาตร 4 ป ม ว ชาเอก 3 ว ชาค อสาขาว ชาการพ ฒนา ช มชน สาขาว ชาน เทศศาสตร และสาขาว ชาอ งกฤษธ รก จ หล งจากน นในป พ.ศ ม การพ ฒนา หล กส ตร และเป ดสอนหล กส ตรสาขาว ชาภาษาจ นและสาขาว ชาภาษาญ ป น ในป พ.ศ ได ปร บโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในของคณะ ให ประกอบด วย 1 สาน ก 2 ภาคว ชา ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และภาคว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากการท แบ งส วนราชการในป พ.ศ แยกออกเป นภาคว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร น น สะท อนให เห นว าการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ม ความสาค ญมากเพราะเป นการการ พ ฒนาการศ กษาให คนได ฉลาด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และนาท องถ นพ ฒนาอย างย งย นซ งภ ม ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษม ความเหมาะสมเพราะม พ นท ต ดต อก บประเทศเพ อน บ าน อย างราชอาณาจ กรก มพ ชาซ งเหมาะท จะเป นประต ส การค า การลงท น และด านการท องเท ยวซ ง จาเป นต องการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ด านภาษาและด านม ต ของส งคมในการอย รวมก นเป นพลเม อง อาเซ ยนในกล มอาเซ ยนด วยก น คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม การพ ฒนาควบค ก บมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ใน ระยะแรกเร มย งม ได แยกเป นคณะฯ ย งคงย งเป นภาคว ชาอย คณาจารย ส งก ดคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ร บผ ดชอบการสอนรายว ชาต างๆท เป นส วนสาค ญของหล กส ตรการศ กษา ในป การศ กษา 5

6 2543 ได เป ดสอนโปรแกรมว ชาการพ ฒนาช มชนระด บอน ปร ญญา ในป การศ กษา 2546 เป ดหล กส ตร ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) และต อมาในป การศ กษา 2549 ได เป ดสอนระด บปร ญญาตร 4 ป เน องจากป จจ บ นม ความต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถเก ยวก บภาษาต างประเทศ มากข น ท งภาคร ฐและภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาท ผ านมาและทางคณะได เป ดสอนว ชา ภาษาญ ป นภาษาอ งกฤษและภาษาจ นเป นว ชาเล อกเสร ของน กศ กษาท กโปรแกรมว ชา และโปรแกรม ว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จซ งม น กศ กษาสนใจเร ยนมากข นอย างต อเน องท กป ในป การศ กษา 2549 คณะฯจ งได จ ดทาศ กยภาพของโปรแกรมว ชาภาษาญ ป นและโปรแกรมว ชาภาษาจ นซ ง ประกอบด วย หล กส ตรแผนการเร ยนอาจารย ผ สอนส อการสอนแหล งว ทยาการแหล งฝ ก ประสบการณ ว ชาช พโดยเป ดสอน โปรแกรมว ชาภาษาญ ป น และ โปรแกรมว ชาภาษาจ น ในระด บ ปร ญญาตร 4 ป ในป การศ กษา 2551 นอกจากน คณะฯได ร บความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นขงจ อ ในการจ ดต งศ นย สอบ HSK และ YCK โดยทาพ ธ เป ดอย างเป นทางการ เม อว นท 9 กรกฎาคม พ.ศ และได เป ดอบรมหล กส ตรภาษาจ นให ก บคณาจารย และประชาชนผ สนใจรวมท งให ความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น นอกจากน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษได ลงนามความร วมม อทางว ชาการในการจ ด การศ กษาสาหร บแลกเปล ยนน กศ กษาน กศ กษาก บมหาว ทยาล ยก ยโจว มณฑลก ยโจ ว สาธารณร ฐ ประชาชนจ น ย งไปกว าน นคณะฯย งเป ดศ นย สอบว ดระด บท กษะทางภาษา:TOEIC เม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ เพ อตอบสนองน กศ กษา บ คลากรตลอดจนบ คคลท วไปในการสอบว ดระด บท กษะ ทางภาษาอ งกฤษอ กด วย และป การศ กษา 2555 คณะฯ ได ดาเน นการพ ฒนาหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษา 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการ พ ฒนา ตลอดระยะเวลาท ผ านมาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ร บผ ดชอบในการจ ดการเร ยน การสอนรายว ชาศ กษาท วไปให ก บน กศ กษาของคณะต างๆรวมท งสอนในรายว ชาเอก ว ชาเฉพาะให ก บ น กศ กษาของคณะฯ ป จจ บ นคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ท งหมด 7 สาขาว ชา ในระด บปร ญญาตร ค อ สาขาว ชาภาษาจ น สาขาว ชาภาษาญ ป น สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน สาขาน เทศศาสตร สาขาศ ลปะและการออกแบบ และสาขาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 1 สาขา ค อ สาขาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา และโครงการพ เศษท ส งก ด ค อ โครงมหาว ทยาล ยช ว ต ม น กศ กษาระด บปร ญญาตร ท งหมดภาคปกต จานวน 1,194 คน ภาค กศ.บป. 415 คน รวมท งส น 1,609 คน 6

7 7 ระด บปร ญญาตร 1. สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน 2. สาขาว ชาน เทศศาสตร 3. สาขาว ชาภาษาจ น 4. สาขาว ชาภาษาญ ป น 5. สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ 6. สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ (เป ดในภาคเร ยนท 1/2557) 7. สาขาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศศาสตร (เป ดในภาคเร ยนท 1/2557) ระด บบ ณฑ ตศ กษา 1. สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา โครงการพ เศษ 1. โครงการมหาว ทยาล ยช ว ต เน องจากในป จจ บ นสภาพส งคมม การเปล ยนแปลงไปในทางแข งข นก นมากข นด งน น คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งต องพ ฒนาด านการเร ยนการสอนเพ อก าวให ท นโลกและให ม ศ กยภาพด านบร การการศ กษาในระด บมาตรฐานให เป นท ยอมร บท งในระด บท องถ นและนานา อารยประเทศ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งคณะ 1. เพ อเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษาและพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท พร อมด วยความร ม ความค ด เช งว เคราะห ส งเคราะห และสร างสรรค ควบค ก บค ณธรรมและ จร ยธรรม 2. เพ อเสร มสร างความเข มแข ง และให บร การทางว ชาการก บช มชนและท องถ น 3. เพ อเป นศ นย กลางในการส งเสร ม ส บสานและสร างสรรค ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญา ท องถ น 4. เพ อผล ตและพ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพและมาตรฐานท เหมาะสม 5. เพ อเป นสถาบ นสาหร บศ กษา ว จ ย และถ ายทอดองค ความร ในการแก ป ญหาของท องถ น ตลอดจนการ สน บสน นและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

8 8 โครงสร างองค กร อธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ประกาศ ต อาน ภาพแสนยากร คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ดร. เอมอร แสนภ วา คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการบร หารคณะ คณะกรรมการประก นค ณภาพ รองคณบด ฝ ายว ชาการและว จ ย ดร.อน นศ กด พวงอก รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษาและ บร หารงานท วไป นายก จต พงษ ประชาช ต สาขาว ชา (7 สาขาว ชา) -สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน นายธนพล ว ยาส งห -สาขาว ชาน เทศศาสตร นางอ มาพร ประชาช ต -สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ นายจร ญ แช มช น -สาขาว ชาภาษาจ น นางสาวว ภาวด ทว -สาขาว ชาภาษาญ ป น นายพรเทพ เจ มข นทด -สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ ดร.ก จต พงษ ประชาช ต -สาขาว ชาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศศาสตร ดร. อน นศ กด พวงอก สาน กงานคณบด นางสาวธ ญท พย บ ญเย ยม งานประก นค ณภาพการศ กษา นางสาวธ ญท พย บ ญเย ยม ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ นายจร ญ แช มช น งานว จ ยและการจ ดการความร นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห ศ นย ภาษา นางสาวธ ญท พย บ ญเย ยม(ร กษาการ) งานวารสารและประชาส มพ นธ นางอ มาพร ประชาช ต

9 9 ว ส ยท ศน เป นผ นาว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให บร การว ชาการแก ช มชน ผล ต บ ณฑ ตท ม ความร ท กษะว ชาช พ ความค ดร เร มสร างสรรค และม ค ณธรรมจร ยธรรมเพ อพ ฒนา ประเทศให ย งย น สร างความร วมม อด านการศ กษายกระด บมาตรฐานการศ กษาและว ชาช พนาส ความ เป นสากล ปณ ธาน 1. ดาเน นงานให สอดคล องตามนโยบายของมหาว ทยาล ย 2. ย ดคณาจารย บ คลากรและน กศ กษาเป นศ นย กลางของการพ ฒนา 3. เช อมโยงการพ ฒนาในช มชนท องถ นและอาเซ ยน 4. ย ดแนวการบร หารจ ดการตามหล กการบร หารจ ดการท ด และปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาให ม ค ณภาพโดยม การประก นค ณภาพการศ กษาในท กระด บ 2. พ ฒนาบ คลากร และผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ท งด านทฤษฎ และปฏ บ ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม และม ศ กยภาพในการแข งข น เพ อน าท องถ นและประเทศชาต ส สากล 3. บร การว ชาการ และว ชาช พด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แก ท องถ น ประเทศชาต และนานาชาต 4. สน บสน นการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน สถาบ น ท องถ น และประเทศชาต 5. ทาน บาร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย าง ย งย น 6. บร หารจ ดการองค กรตามหล กการบร หารจ ดการท ด เป าหมายการพ ฒนา 1. พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค และตรงตามความต องการของช มชน ส งคม ประเทศและอาเซ ยน 2. ส งเสร มและพ ฒนาความก าวหน าทางว ชาการของคณาจารย และบ คลากร 3. กาหนดกรอบการพ ฒนาคณะและมหาว ทยาล ยเพ อความเข มแข งและย งย น 4. ประสานงานและบร การว ชาการเพ อเช อมโยงย ทธศาสตร การพ ฒนาท องถ นภายใต จ ดเน นของคณะและจ ดเน นในการพ ฒนาท องถ นของมหาว ทยาล ย 5. พ ฒนาระบบการบร หารงานว จ ยให ม ประส ทธ ภาพเพ อตอบสนองความต องการของ

10 10 ท องถ นและภ ม ภาค 6. ส งเสร มการการจ ดการความร ท องถ น ประเด นย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ท กษะทางว ชาการและการดาเน นช ว ต รวมท งม ความร อ นเป น เอกล กษณ และพร อมจะเข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. พ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา 2. ส งเสร มการจ ดการศ กษาให ได มาตรฐานตามเกณฑ การจ ดการศ กษาท สาน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษากาหนด 3. ส งเสร มและพ ฒนาการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อเพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพใน การจ ดการศ กษา 4. พ ฒนาความพร อมทางว ชาการแก คณาจารย และน กศ กษาส ส งคมภ ม ป ญญาและส งคม แห งการเร ยนร 5. สร างความร วมม อทางว ชาการในการผล ตและพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตก บหน วยงาน ภายนอกท งภาคร ฐและภาคเอกชนในร ปแบบของโครงการสหก จศ กษา 6. จ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จ าเป นสาหร บการย งช พในย คป จจ บ นและการก าวส ตลาดแรงงาน ในกล มประเทศอาเซ ยนท งด านท กษะภาษา ได แก ภาษาอ งกฤษ ภาษาในอาเซ ยน และเทคโนโลย สารสนเทศ ได แก การใช คอมพ วเตอร เป นต น 7. ส งเสร มให น กศ กษาได ม โอกาสทางานว จ ยเบ องต นก อนจบการศ กษา เพ อเป นการ พ ฒนาการใช ท กษะในการว เคราะห ส งเคราะห ให ก บน กศ กษา 8. ส งเสร มให น กศ กษาระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมก จกรรมการประช มว ชาการ หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการในท ประช มระหว างสถาบ น หร อการประช มระด บชาต หร อนานาชาต

11 11 ย ทธศาสตร ท 2 ด านการว จ ย การว จ ยและสร างนว ตกรรมเช งบ รณาการเพ อการพ ฒนาท องถ นอย างย งย น ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน และอาเซ ยน +3 มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. กาหนดการว จ ยเป นภาระงานของอาจารย บ คลากรอย างเป นร ปธรรม และส งเสร มให น กศ กษาได ม โอกาสทาการว จ ยเบ องต น 2. พ ฒนาน กว จ ยและค ณภาพงานว จ ยให บ คลากรม ศ กยภาพทางว จ ย และม น กว จ ยท ก สาขาว ชา 3. ม งเน นและพ ฒนาการว จ ยให เก ดองค ความร ใหม เพ อสร างช มชนให เข มแข งพ ฒนา ความสามารถในการแข งข นระด บชาต และประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน และอาเซ ยน พ ฒนาระบบฐานข อม ลการว จ ย การจ ดการองค ความร และนว ตกรรม ระบบการจ ดการ ทร พย ส นทางป ญญา การนาผลการว จ ยมาใช ให เก ดม ลค า 5. ม การพ ฒนาระบบฐานข อม ลการว จ ย การจ ดองค ความร และนว ตกรรม (Knowledge and Innovation) ส การพ ฒนาท องถ นและส งคมให เข มแข งและย งย น 6. ส งเสร มให บ คลากรจ ดทาผลงานว ชาการ / งานว จ ยหร องานสร างสรรค 7. ส งเสร มให บ คลากรของคณะฯ ได เข าร วมส มมนาฝ กอบรม และเผยแพร งานว จ ยออกส สาธารณชน 8. จ ดทาคล งข อม ล คล งความร ในร ปแบบส อต างๆ อาท ว ด ท ศน ซ ด แถบบ นท กเส ยง เอกสาร เผยแพร ให ก บบ คลากรและผ สนใจสามารถเข าถ งเพ อศ กษาเร ยนร พ ฒนาต วเองได อย าง ต อเน อง 9. ม งเน นการสร างเคร อข ายการว จ ยในระด บพ นท คณะและมหาว ทยาล ยเคร อข ายองค กร ภาค ภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน ท องถ น จ งหว ด และภ ม ภาค ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร การว ชาการ เป นท พ งของส งคมในการให บร การว ชาการด านต างๆ โดยเฉพาะการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. ม การศ กษาตามความต องการ (Needs) ของส งคมและช มชน เพ อนาเสนอองค ความร ให ครบถ วนตามความต องการ 2. สร างเคร อข ายการจ ดการศ กษาก บประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะกล มประเทศอาเซ ยน

12 12 3. พ ฒนาหล กส ตรใหม ๆ ให ม หล กส ตรท กระด บโดยม ความหลากหลายสนองความต องการ ของท องถ น ประเทศและระด บสากล 4. จ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จ าเป นสาหร บการย งช พในป จจ บ น อ นได แก ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ จ น ไทย ญ ป นและการใช คอมพ วเตอร 5. ส งเสร มสน บสน นให สาขาว ชา และคณะจ ดทาหล กส ตรฝ กอบรมระยะส นท หลากหลายเพ อ บร การว ชาการแก ส งคม 6. บร การว ชาการและว ชาช พท ตอบสนองความต องการพ ฒนา และเสร มสร างความเข มแข ง ของส งคม ช มชน ท องถ น ประเทศชาต และนานาชาต 7. ส งเสร มและพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาส การเปล ยนแปลง เพ อปฏ ร ป การศ กษาและปฏ ร ปการเร ยนร ตามนโยบายของร ฐบาล ย ทธศาสตร ท 4 ด านการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของคณะเพ อเพ มประส ทธ ภาพงานและการจ ดการความร ส องค กร แห งการเร ยนร มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. ส งเสร มสน บสน นทางด านว ชาการให แก อาจารย น กศ กษา ตลอดจนบ คลากร ได แสวงหา ความร ด วยต วเองจากทร พยากรสารสนเทศท กชน ด 2. ส งเสร มและสน บสน นการเร ยนการสอนโดยนาเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช ในท ก หล กส ตรของคณะให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 3. ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรเร ยนร พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเป นฐานข อม ลใน การพ ฒนาองค กร ให สมบ รณ ย งข น 4. จ ดหาและให บร การทร พยากรสารสนเทศประเภทต างๆ เช น อ นเทอร เน ต ฐานข อม ล ออนไลน เป นต น แก หน วยงาน และแหล งเร ยนร ให เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ 5. พ ฒนาและปร บปร งระบบเคร อข ายสารสนเทศ และการส อสารท ท นสม ยสามารถ บร การ ส บค นได ง าย ครอบคล มในท กภารก จ 6. พ ฒนากระบวนการจ ดการท ให ความสาค ญก บเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารและ ความเช อมโยงระหว างก นระด บมหาว ทยาล ย คณะ ว ทยาล ย หน วยงาน และหน วยปฏ บ ต โดยเป ด โอกาสให บ คลากรท กระด บม ส วนร วม 7. ร วมก บสถานศ กษาอ น และองค กรเอกชนในการว จ ยและพ ฒนาระบบเคร อข าย และระบบ สารสนเทศ ร ปแบบการให การบร การและจ ดทาเน อหาสาระโดยใช เทคโนโลย ท เหมาะสมสาหร บงาน บร หารคณะ

13 13 8. แสวงหาแนวทางพ ฒนาเทคโนโลย พ นบ านและเทคโนโลย สม ยใหม มาใช ให เหมาะสมก บ การดารงช ว ตและการประกอบอาช พของคนในท องถ น 9. จ ดหาให บร การทร พยากรสารสนเทศสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นมหาว ทยาล ย อ เล กทรอน กส ย ทธศาสตร ท 5: ด านการส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. เป นภารก จสาค ญท จะต องนามาเป นภารก จส วนหน ง ของคณะเพ อบ รณาการเข าก บ ก จกรรมการเร ยนร โดยนาหล กการทฤษฎ บ รณาการเร ยนการสอนของน กศ กษา 2. ม การจ ดทาฐานข อม ลเก ยวก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร อย างสมบ รณ จ ดระบบ ในการเผยแพร ข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ศ กษาค นคว าว จ ย โครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร ในล กษณะท เป นว ถ ช ว ตและ การจ ดการเพ อเป นต นแบบให ก บส งคมในร ปแบบท เหมาะสมในแต ละพ นท 4. สร างเคร อข ายความร วมม อในการส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนว พระราชดาร อย างต อเน องในร ปแบบท หลากหลายเช น ศ นย สาธ ตทดลอง เพ อให อาจารย น กศ กษา และประชาชนได เป นแหล งเร ยนร อย างต อเน อง 5. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร ก จกรรมโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร ท หลากหลาย 6. ประสานให ความร วมม อช มชนท องถ น ให สามารถทาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยม โครงการต วอย างเพ อเป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ตในพ นท 7. สร างเคร อข ายความร วมม อ ก บองค กรท เก ยวข องท งภาคร ฐเพ อพ ฒนาท องถ นให ม ความ เข มแข งย งย น 8. บร การว ชาการ ว ชาช พ เพ อพ ฒนาช มชนและท องถ นโดยย ดหล กแนวทางพระราชดาร 9. ส งเสร มศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงร วมก บภาคร ฐและเอกชน เพ อสร างช มชนต นแบบ และการยกย องเช ดช เผยแพร องค ความร ให ก บบ คคลภายในและภายนอก

14 14 ย ทธศาสตร ท 6 ด านก จการน กศ กษา พ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท ม ท กษะเป นเล ศ เก งงาน เก งค ด เก งว ชาการ ม จ ตสาน ก ร บผ ดชอบต อส งคมและม ค ณธรรมจร ยธรรม มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. ส งเสร มสน บสน นให น กศ กษา ได เข าร วมก จกรรมของคณะในช มชน 2. ส งเสร มสน บสน นให น กศ กษาได เล นก ฬาอย างแพร หลายเพ อให ม พลานาม ยสมบ รณ แข งแรงให เวลาว างให เป นประโยชน และห างไกลยาเสพต ด 3. ส งเสร มก จกรรมค ายอาสาพ ฒนาเพ อปล กจ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคม ท องถ น 4. จ ดบร การให คาปร กษาในเช งร ก และแนะแนวอย างเป นร ปธรรม เป นข อม ลในการต ดส นใจ อนาคตต อการดาเน นช ว ตและการดารงช พ 5. ม ระบบกลไกสาหร บน กศ กษา และศ ษย เก าได ร บประกาศเก ยรต ค ณยกย องด านว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรม ก ฬา ว ฒนธรรม และด านส งคมในระด บประเทศชาต หร อนานาชาต ย ทธศาสตร ท 7 ด านการจ ดการความร การจ ดการความร ในท องถ น ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมให เก ดประโยชน ท งด านค ณค าและ ม ลค าและสร างฐานการจ ดการความร ด านภาษาและว ฒนธรรมประชาคมอาเซ ยน มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. คณะเน นเข าไปอน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน เผยแพร และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ท ด งามของ ช มชนท องถ นม ให ส ญหาย 2. การส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม น บเป นภารก จสาค ญหน งของการให การศ กษาท เป นว ถ ช ว ต สามารถอย ในส งคมอย างกลมกล น 3. ส งเสร มการให บร การว ชาการแก ช มชน ด านการฝ กอบรมเก ยวก บประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาตามความต องการของหน วยงานในท องถ น 4. พ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง เป ดโอกาสให น กศ กษาท สาขาว ชาท เก ยวข องได เร ยนร การให บร การส งคมแบบจ ตอาสาทาหน าท อน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ร วมก บหน วยงานและช มชนท องถ น 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศท ท นสม ยและม ประส ทธ ภาพ เพ อเป นศ นย บร การและเผยแพร ข อม ลข าวสารสารสนเทศด านศ ลปว ฒนธรรม 6. สน บสน นให ม การเช ดช บ คคลต นแบบศ ลปาจารย การจ ดพ มพ หน งส อเผยแพร เก ยรต ค ณ ยกย องผลงานด านศ ลปว ฒนธรรม 7. ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มความเข าใจในศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ท องถ น ให ก บน กศ กษา บ คลากรภายในคณะ

15 ย ทธศาสตร ท 8 ด านบร หารงานบ คคลและด านการบร หารท วไป ส งเสร มภาพล กษณ การเป นผ นาด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มาตรการและแนวทางการด าเน นงาน 1. สน บสน นการศ กษาต อ การฝ กอบรม ศ กษาด งานท งในและต างประเทศ และการเข าส ตาแหน งตามเส นทางอาช พของบ คลากรแต ละสายงาน 2. สร างว ฒนธรรมการเป นม ออาช พทางด านการอ ดมศ กษาให แก บ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย ผ านก จกรรมการพ ฒนาสมรรถนะรายบ คคล การเสร มสร างค ณธรรมการปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ การค ดเล อกและประกาศเก ยรต ค ณยกย องคณาจารย และบ คลากรด เด นในด าน ต างๆ และส งเสร มการจ ดการจ ดก จกรรม เวท แลกเปล ยนเร ยนร เพ อการพ ฒนาข ดความสามารถใน การทางานและการถ ายทอดประสบการณ ระหว างคณาจารย และบ คลากร 3. มอบอานาจเสร มพล งและสร างความพร อมในการปฏ บ ต งาน ให แก สาขาว ชา สาน ก ใน ร ปแบบของการกระจายอานาจ การสน บสน นงบประมาณ กาล งคน ข อม ลข าวสารและนว ตกรรมด าน การบร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบบร หารความร ในองค กรโดยนาความร มาใช ในการพ ฒนาข ดความสามารถของ องค กรให ได มากท ส ด 5. พ ฒนาระบบการทางานในร ปแบบบ รณาการโดยว ธ การจ ดการความร เพ อส งเสร มให บ คลากรเป นบ คคลท ม ความร 6. พ ฒนาผ บร หารให เป นผ บร หารม ออาช พและนาผ เช ยวชาญเข ามาม ส วนร วมในการดาเน น งาน 7. การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมท คาน งถ งความต องการและความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วนเส ย และปร บโครงสร างองค กรให เหมาะสมก บงานเพ อให การบร หารจ ดการม ความคล องต ว โปร งใสและตรวจสอบได ตามหล กธรรมาภ บาล 8. พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาให พร อมในการเข าส ตลาดแรงงานในภ ม ภาคอาเซ ยนและม ประสบการณ เพ อปร บต วในเช งร ก 10. ใช การศ กษาเป นต วนาไปส การกระช บความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อการรวมกล ม ประชาคมอาเซ ยน พ ฒนาให เป นแหล งรวบรวมองค ความร ด านอาเซ ยนเพ อสน บสน นการว จ ย การศ กษา ค นคว า และการเร ยนการสอน และสร างเคร อข ายความร วมม อด านอาเซ ยนระหว าง สถาบ นการศ กษาของไทยและต างประเทศ 15

16 16 ป จจ ยแห งความสาเร จของการจ ดการความร เพ อให การดาเน นการจ ดการความร ดาเน นการตามเป าหมาย สามารถนาไปปฏ บ ต ได อย าง เป นร ปธรรมภายใน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได อย างเป น ร ปธรรมโดยได ใช กระบวนการม ส วนร วมจากคณาจารย และบ คลากรในการกาหนดป จจ ยแห ง ความสาเร จร วมก น ปรากฏด งแผนภาพ ด งน ป จจ ยแห งความสาเร จของการจ ดการความร 1.นโยบายของคณะฯ ท ให การสน บสน นอย างต อเน อง และม การ กาหนดว ตถ ประสงค เป าหมายท ช ดเจน 2. ความม งม นของอาจารย เพ อพ ฒนาผลงานทางว ชาการ 3.อาจารย ม ความร วมม อและม ความพร อมท จะร วมโครงการ 4. การสร างแรงจ งใจ ม งบสน บสน นการทาว จ ย และการทา ผลงานทางว ชาการ ง 5.ม ท มงานท เป นอาจารย ป จจ บ นและอาว โสท ม ประสบการณ ให คาปร กษา

17 17 กรอบแนวค ดการจ ดการความร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นผ น าว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให บร การว ชาการแก ช มชน ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท กษะว ชาช พ ความค ดร เร มสร างสรรค และม ค ณธรรมจร ยธรรมเพ อพ ฒนาประเทศให ย งย น สร างความร วมม อด านการศ กษายกระด บมาตรฐานการศ กษาและว ชาช พนาส ความเป นสากล 1. กาหนดนโยบายการจ ดทาแผนและเป าหมายการบร หารจ ดการความร ในสายว ชาการให ตอบสนองต อว ส ยท ศน ของคณะและมหาว ทยาล ย 2. จ ดท าและทบทวนการจ ดท าแผนการจ ดการความร โดยก าหนดล กษณะก จกรรมและ ว ธ การดาเน นงานความร ในสายว ชาการ เพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ประกอบด วย การทาว จ ย และการพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ 3. สร ปผลด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ตลอดจนม การก าหนดแนวทางและ ข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนการจ ดการความร โดยได ร บความเห นชอบจากผ บร หาร คณะ

18 18 ผ งแสดงข นตอนการจ ดการความร คณะกรรมการจ ดการความร กาหนดห วข อในการจ ดการ ความร ประกอบด วย 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยน ผลงาน ผ ร บผ ดชอบเข ยนโครงการจ ดการความร ประกอบด วย 1. การท าว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงาน ว ชาการ จ ดเวท แลกเปล ยนองค ความร ถอดองค ความร และ จ ด น ทรรศการเผยแพร องค ความร ประกอบด วย 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงาน คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการจ ดการความร 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงาน จ ดทาข อเสนองานว จ ย โครงการว จ ยตามแหล งท น บ คคลากรส งผลงานขอตาแหน งทาง ว ชาการ ได ร บท นว จ ยจากแหล งท น ได ตาแหน งทางว ชาการ

19 19 ประกาศแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เพ อให การจ ดการความร ดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะกรรมการจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านงานว จ ย และคณะกรรมการพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ ด งต อไปน 1. คณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 1.1 ดร.เอมอร แสนภ วา ประธานกรรมการอานวยการ 1.2 ดร. อน นศ กด พวงอก รองประธานกรรมการอานวยการ 1.3 นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห กรรมการ 1.4 นางน ลวรรณ จ นทา กรรมการ 1.5 นางสาวน งน ช แสงพฤกษ กรรมการ โดยให คณะกรรมการม หน าท ร บผ ดชอบ ด งน 1. กาหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บ แผนกลย ทธ ของคณะฯโดยครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย 2. กาหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ต บ ณฑ ตและด านว จ ยตามประเด นความร ท กาหนดในข อ ๑ บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด 3. จ ดให ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง 4. ค นหาแนวปฏ บ ต ท ด คามประเด นความร ท กาหนดในข อ ๒ และเผยแพร ไปส 5. รวบรวมประเด นความร ท กาหนดในข อ ๑ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและ จ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร เป นลายล กษณ อ กษร 6. นาความร ท ได จาดการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษา ท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษรและจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรงท เป นแนว ปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง 7. งานอ นๆท เก ยวข องท คณบด มอบหมาย

20 20 2. คณะกรรมการจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านงานว จ ย 2.1 ดร.เอมอร แสนภ วา ประธานกรรมการอ านวยการ 2.2 ดร.อน นศ กด พวงอก รองประธานกรรมการอานวยการ หน าท 1. กาก บ ด แล เสนอแนะและสน บสน นการดาเน นงานของการจ ดท าแนวปฏ บ ต ท ด ด านว จ ยของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2. ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากท ประช มคณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยและสภามหาว ทยาล ย 3. คณะกรรมการด าเน นงานจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านว จ ย หน าท 1. นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน 2. นายกฤษณ คานนท รองประธานคณะกรรมการดาเน นงาน 3. นายบ รณ เชน ส ขค ม กรรมการ 4. นายอานนท ต งพ ท กษ ไกร กรรมการ 5. นางสาวนงน ช แสงพฤกษ กรรมการและเลขาน การ 1. จ ดทาและทบทวนการจ ดทาโดยกาหนดล กษณะก จกรรมและว ธ การ ดาเน นงาน แนวปฏ บ ต ท ด ด านงานว จ ยเพ อสน บสน นการพ ฒนา คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2. ดาเน นการตามแผนของการจ ดทาค ม อแนวปฏ บ ต ท ด ด านว จ ย 3. สร ปผลการดาเน นงานตามการจ ดการเร ยนร ได แนวปฏ บ ต ท ด ตลอดจนม การกาหนดแนวทางและข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนการแนวปฏ บ ต ท ด โดยได ร บความ เห นชอบจากผ บร หารหน วยงาน

21 21 ผลงานว ชาการ 3.คณะกรรมการพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ 1. คณะกรรมการอ านวยการการด าเน นงานการจ ดท าแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยน 1.1 ดร.เอมอร แสนภ วา ประธานกรรมการอานวยการ 1.2 ดร.อน นศ กด พวงอก รองประธานกรรมการอานวยการ หน าท 1. ก าก บ ด แล เสนอแนะและสน บสน นการด าเน นงานของการด าเน นงานการ จ ดท าแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงานว ชาการของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2. ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากท ประช มคณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยและสภามหาว ทยาล ย ดาเน นงาน 2. คณะกรรมการดาเน นงานจ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงานว ชาการ 2.1 ดร.อน นศ กด พวงอก ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน 2.2 นางสาวจ นทนา ว ทยาสงเคราะห รองประธานคณะกรรมการ 2.3 นายกฤษณ คานนท กรรมการ 2.4 นางน ลวรรณ จ นทา กรรมการและเลขาน การ 2.5 นางสาวนงน ช แสงพฤกษ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ หน าท 1.จ ดท าและทบทวนการจ ดท าโดยก าหนดล กษณะก จกรรมและว ธ การ ด าเน นงาน แนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงานว ชาการ เพ อสน บสน น คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ว ชาการ 2.ด าเน นการตามแผนของการจ ดท าค ม อแนวปฏ บ ต ท ด ด านการเข ยนผลงาน

22 22 3.สร ปผลการด าเน นงานตามการจ ดการเร ยนร ได แนวปฏ บ ต ท ด ตลอดจนม การก าหนดแนวทางและข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนการแนวปฏ บ ต ท ด โดยได ร บความ เห นชอบจากผ บร หารหน วยงาน 1.2 ขอบเขตการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได พ จารณาเห นแล วว าเป นประเด นย ทธศาสตร ท จะนามาการจ ดการ ความร ไปประย กต ใช ในป 2556 ได แก 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ 1.3 เป าหมายการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เป าหมายการจ ดการจ ดการความร KM ท งหมด ท สอดคล องก บขอบเขต การจ ดการความร ท จะเล อกดาเน นการให แล วเสร จประกอบด วย 1. การทาว จ ย 2. การพ ฒนาการเข ยนผลงานว ชาการ

23 ย ทธศาสตร ท 4 การบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาลและการจ ดการความร ส องค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ : 1. ม กระบวนการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลและเป นองค กรแห งความส ข 2. พ ฒนาระบบส งเสร มอาจารย ให ศ กษาต อในระด บท ส งข นและการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 3. ม ระบบบร หารการเง นอย างย งย นและม ประส ทธ ภาพ 4. ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพเพ อสน บสน นการเร ยนการสอนและการปฏ บ ต งาน (ประก นค ณภาพ, กพร., การควบค ม ภายใน, การบร หารความเส ยง, มาตรฐานภาระงาน ฯลฯ) 5. ม กระบวนการบร หารจ ดการองค กรเพ อประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก ตารางท 1 สร ปแผนการจ ดการความร ด านการว จ ยและการพ ฒนาเพ อเข าส ตาแหน งทางว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ลาด บท ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ต วช ว ด ความสาเร จ 1 การบ งช ความร 1.รวบรวมข อม ลและ ว เคราะห ประเด น ความร ด านการว จ ยและ การเข ยนบทความเพ อ เผยแพร 2.สารวจความต องการ และประเด นการพ ฒนา องค ความร ด านการว จ ย และการเข ยนบทความ เพ อเผยแพร 1.จานวนบ คลากรท ม ความต องการ พ ฒนา 2.รายการประเด น การว จ ยและการ เข ยนบทความเพ อ เผยแพร เป าหมาย ดาเน นการ งบประมาณ (บาท) บ คลากรท สนใจไม น อยกว า 5 คน เคร องม อ ผ ร บผ ดชอบ ส.ค.-ต.ค แบบสารวจ คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร

24 2 การสร าง และแสวงหา ความร 3 การจ ดการ ความร ให เป นระบบ 1.จ ดต งคณะกรรมการ 2.จ ดประช ม 1.สารวจหาผ ท ม ความร ความเช ยวชาญด านการ ว จ ยและบทความ ว ชาการเพ อการเผล แพร 2.จ ดอบรม 3.ประช ม 1.ม คณะกรรมการ 2.ม การจ ดประช ม และผ เข าร วม ประช ม 1.ทะเบ ยนผ ม ความร ความ เช ยวชาญด านการ ทาว จ ยและการเข า ส ตาแหน งทาง ว ชาการ 2.จ ดทาค ม อ งานว จ ย 3.จ ดทาค ม อการเข า ส ตาแหน งทาง ว ชาการ 4.จ ดอบรมเช ง ปฏ บ ต การและผ เข า ร สมก จกรรม 5.การจ ดประช มแล ผ เข าร วม 1.คณะกรรมการ 2.การประช ม 1.ม ทะเบ ยนผ ม ความร ความ เช ยวชาญด านการ ว จ ยและการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 2.ค ม อการว จ ย 3.ค ม อการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 4.จ ดอบรมเช ง ปฏ บ ต การและ จานวนผ เข าร วม ก จกรรม 5.รายงานการประช ม ก.ค -พ.ย. 56 ต.ค พ.ค 57 - รายงานการ ประช ม 30,000 1.ค ม อการว จ ย 2.ค ม อการเข า ส ตาแหน งทาง ว ชาการ 3.เอกสาร ประกอบการ อบรม คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะกรรม การจ ดการ ความร

25 4 การ ประเม นผล กล นกรอง 1.จ ดต งคณะกรรมการ ประเม นผลโครงการ 2.ประเม นผล 3.จ ดประช ม 1.ความร ท กษะ และประสบการณ ใหม ในการทาว จ ย และเข ยนบทความ ทางว ชาการ เผยแพร 2.ผลส มฤทธ จาก การอบรม 3.การจ ดประช ม และผ เข าร วม 1.ความร ท กษะและ ประสบการณ ใหม ท จะนาไปใช ในการท า ว จ ยและบทความ ทางว ชาการเพ อ เผยแพร ต.ค พ.ค 57-1.คาส ง คณะกรรมการ ประเม นผล โครงการ 2.รายงานผล การประเม น 3.รายงานการ ประช ม คณะกรรม การจ ดการ ความร

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information