ว นท 22 ม ถ นายน 2552

Size: px
Start display at page:

Download "ว นท 22 ม ถ นายน 2552"

Transcription

1 1 รายงานผลการประเม นค ณภาพภายในประจาป การศ กษา 2552 (ประเม นผลการดาเน นงาน ป การศ กษา 2551) เพ อเสนอสาน กจ ดการอาคารสถานท โดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ว นท 22 ม ถ นายน 2552

2 2

3 3 รายนามคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ประธานกรรมการ (...) 2... กรรมการ (...) กรรมการ (...) 4... กรรมการ (...) กรรมการ (...) กรรมการ (ผ อานวยการสาน กประก นค ณภาพการศ กษา) กรรมการและเลขาน การ (ค ณ ขน ษฐา บ ญโรจน วงค )

4 4

5 5 บทนา ความเป นมา สาน กจ ดการอาคารสถานท ต งข นเม อป พ.ศ เป นหน วยงานท ให การสน บสน น และให บร การแก ท ก หน วยงานในมหาว ทยาล ย อย ภายใต การบร หารของรองอธ การบด ฝ ายการเง นและพ ฒนาทร พย ส น ม ขอบเขตการ ปฎ บ ต งานค อ ด แลร กษาความสะอาดบร เวณอาคาร, ด แลบาร งร กษาสวนสนามและเ ร อนเพาะชา, จ ดสถานท และบร การงาน ท วไป, งานช าง, งานไปรษณ ย, งานยานพาหนะ, งานจ ดซ อ, งานทร พย ส น, งานคล งพ สด, งานอส งหาร มทร พย (ท ด น) งานจราจร ท จอดรถ และร กษาความปลอดภ ย, งานเลขาน การ โดยม ผ อานวยการสาน กจ ดการอาคารสถานท เป น ผ ร บผ ดชอบ ม บ คลากรในส งก ดจานวน 90 คน ปณ ธาน บร การโปร งใส ใส ใจค ณภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อการบร การม ค ณภาพ 2. เพ อความโปร งใสในการทางาน 3. เพ อสามารถตรวจสอบได แผนกลย ทธ และแผนดาเน นการ สาน กจ ดการอาคารสถานท ม แผนการดาเน นงานจานวนก จกรรม/โครงการท งหมดเท าก บ 8 ก จกรรม/ โครงการดาเน นการเสร จส น 7 ก จกรรม/โครงการ โดยม ต วบ งช ในแผนงาน 8 ต วช ว ด บรรล เป าหมาย 2 ต วช ว ด ค ดเป น ร อยละของต วช ว ดในแผนงานท บรรล เป าหมายเท าก บ 25.00

6 6 แผนภ ม องค กร มหาว ทยาล ยพาย พ ฝ ายการเง นและพ ฒนาทร พย ส น สาน กจ ดการอาคารสถานท สาน กงานเลขาน การ แผนกจ ดการอาคาร สถานท ไปรษณ ย เอกชน ร บอน ญาต แผนกบร การ ท ต ง อาคารเนหะม ห มหาว ทยาล ยพาย พ เขตแม คาว อ.เม อง จ.เช ยงใหม เขตแก วนวร ฐ เ ลขท 131 ต.ว ดเกต อ.เม อง จ.เช ยงใหม จานวนบ คลากร (ข อม ลทางสถ ต จากสาน กทร พยากรบ คคล) ข อม ล ณ ว นท 1 ม ถ นายน 2551 ท ว ฒ การศ กษา อาจารย / รวม ต ากว าตร ตร โท เอก เจ าหน าท คน FT* คน FT* คน FT* คน FT* คน FT* 1 อาจารย เจ าหน าท รวม *FT หมายถ ง การน บตามหล กการของ สกอ.

7 งบประมาณ ในป การศ กษา 2551 สาน กจ ดการอาคารสถานท ได ร บอน ม ต งบประมาณเป นจานวนเง นท งส น 499,000 บาท (ส แสนเก าหม นเก าพ นบาทถ วน) ว ธ การประเม นค ณภาพภายใน 1. การวางแผนการประเม น 1) กาหนดกรรมการผ ร บผ ดชอบในแต ละต วบ งช โดยม ผ ร บผ ดชอบหล กและผ ร บผ ดชอบรอง เพ อให ครอบคล มและสอบทวนก นได ด งน 7 ท ผ ร บผ ดชอบ ต วบ งช 1 อาจารย ชวาล มาล หอม 3.3, 5.1, 5.10 และ อาจารย พ ร ญชนา ภาณ ส ณห 5.4, 5.6, 5.12, 5.14 และ ค ณปาร ชาต ยอดทองเล ศ 3.9, 5.5, 5.8, 5.19 และ ค ณพอเจตน ส นทราย 5.3, 5.7, 5.16, 5.17 และ ค ณส ท น พ นธ จ ร สยาก ล 5.2, 5.15, 5.22, 6.13 และ 7.3 2) ว นท 22 ม ถ นายน 2552 เวลา น. กรรมการท งหมดประช มร วมก น ท ห องประช มสาน กจ ดการ อาคารสถานท อาคารเมหะน ย เพ อรวบรวมและสร ปข อม ลท งหมดท แต ละท านได เตร ยมมาแล ว และเตร ยม ห วข อและเป าหมายท จะเข าตรวจเย ยม 2. กระบวนการตรวจเย ยมและประเม นค ณภาพ 1) พบผ บร หาร ผ อานวยการสาน กจ ดการอาคารสถานท (ค ณส รช ย จ นณะแก ว) เพ อซ กถามข อม ลเพ มเต ม และส มภาษณ บ คลากร รวมท งเย ยมชมสถานท ทางาน จากน นสร ป อภ ปรายผลร วมก น และรายงานผล การประเม นทางวาจา 2) สาน กประก นค ณภาพการศ กษา จ ดทารายงานผลการประเม นฯ ฉบ บร าง และส งให คณะผ ประเม นอ าน เพ อพ จารณาปร บแก ไข และลงนามร บรองรายงาน

8 8 ผลการประเม นค ณภาพภายใน โดยภาพรวมม ค ณภาพตามมาตรฐานของมหาว ทยาล ยสร ปได ด งน ม ต ท 2 ด านการบร หารและการจ ดการ (มาตรฐานท 5) อย ในระด บด ควรพ ฒนาให ด ย งข น ม ต ท 4 ด านการประก นค ณภาพ (มาตรฐานท 7) เป นด านท ม ความเข มแข งท ส ด ผลประเม น PDCA P = % D = % C = % A = % ค าเฉล ยความพ งพอใจของผ ใช บร การ เท าก บ 3.79 ผลการประเม นรายมาตรฐานบร หารจ ดการ มาตรฐานท ม ผลการประเม นระด บด ม 1 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 5 ด านการพ ฒนาสถาบ นและบ คลากร มาตรฐานท ม ผลการประเม นระด บ ด มาก ม 1 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 7 ด านระบบประก นค ณภาพ ข อเสนอแนะในภาพรวม จ ดเด น 1) ถ งแม จะเป นหน วยงานท ม บ คลากรจานวนมาก แต หน วยงานสามารถพ ฒนาบ คลากรได ครบถ วนท กคน 2) ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา โดยกาหนดข นตอนการดาเน นงานและแนวปฏ บ ต ของหน วยงานอย างช ดเจน 3) ม การปร บปร งแฟ มสะสมงานให เหมาะสมก บล กษณะงานของแต ละงาน มาตรฐานท 5 ด านการพ ฒนาสถาบ นและบ คลากร [องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ องค ประกอบท 7 การบร หารจ ดการ องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ] ผลประเม น 3.19 จ ดเด น 1) ม การบ นท กรายงานผลการตรวจสอบการปฏ บ ต หน าท เป นรายส ปดาห เพ อร บทราบป ญหาอ ปสรรคในการ ทางานและหาแนวทางแก ไข 2) ม การจ ดทาค ม อบร หารความเส ยง รวมถ งการว เคราะห ป จจ ยเส ยงในแต ละงานอย างช ดเจน ข อเสนอแนะ 1) ในรายงานประจาเด อนควรม การว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการดาเน นงาน เป าประสงค และเป าหมายให ช ดเจนย งข น โดยอาจระบ เป นวาระในการประช มให ช ดเจน 2) ควรจ ดทาแผนงานให สอดคล องก น ท งต วช ว ด เป าหมาย และรายงานผลการดาเน นงานให สอดคล องก บ เป าหมายท ต งไว

9 9 3) ควรนาผลจากการสร ปผลการประเม น มาว เคราะห จ ดอ อนจ ดแข ง เพ อหาแนวทางแก ไขป ญหาและเสร มจ ดเด น ในการทางานให ด ย งข น ได แก ด านการประเม นระบบบร หาร การประเม นอานาจหน าท และขอบข ายงาน การประเม นการบาร งร กษาอ ปกรณ /เคร องม ออานวยความสะดวก การประเม นความพ งพอใจการให บร การ การประเม นแผนงบประมาณ 4) ควรม การนาผลท ได จากการประเม นก จกรรมการจ ดการความร มาว เคราะห เพ อปร บปร งว ธ การแลกเปล ยน ความร ขององค กรให เป นไปในแนวทางท ด ข น 5) ควรนาข อม ลความร ท ได จากก จกรรมการจ ดการความร เผยแพร ในเว บไซต 6) ควรม การระบ ในรายงานการประเม นตนเองของหน วยงานในเร องการพ ฒนาบ คลากรให ครบท กคน 7) ควรม การจ ดทาแผนการบาร งร กษาอาคารสถานท ของหน วยงานอย างช ดเจน 8) การเผยแพร ผลการประเม นควรม การเว ยนให บ คลากรทราบอย างท วถ ง โดยแยกเป นเร องๆ อย างช ดเจน 9) ควรม การประเม นเคร องม อ(แบบสอบถาม) ว ธ การประเม น ระยะเวลาการประเม น 10) ควรม การประเม นประส ทธ ภาพและความปลอดภ ยของระบบฐานข อม ลท ใช งานอย ซ งได แก งานทร พย ส น งานจ ดซ อ งานคล งพ สด และงานสาน กงานฯ 11) ควรนาข อม ลการจ ดซ อจ ดจ างเผยแพร ในเว บไซต ของหน วยงาน 12) ควรม แผนงานการใช ทร พยากรภายในภายนอกสถาบ นร วมก น และกาหนดผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน 13) ควรม การสร ปงบประมาณท สามารถประหย ดได จากการนาทร พย ส นเก ามาใช ใหม มาตรฐานท 7 ด านระบบประก นค ณภาพ [องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ] ผลประเม น 4.67 ข อเสนอแนะ 1. ควรค ดหาแนวทางให บ คลากรในท กระด บได ม ส วนร วมและม ความเข าใจในการทาประก นค ณภาพของ หน วยงาน ซ งสามารถพ ฒนาเป นนว ตกรรมด านการประก นค ณภาพการศ กษาได การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง SAR ข อเสนอแนะ 1) การเข ยนรายงานผลการดาเน นงานใน SAR ควรเข ยนให สอดคล องก บการดาเน นงานจร ง และสอดคล องก บ เกณฑ การประเม น

10 10 ตารางคะแนนผลการประเม น - ตารางคะแนนผลการประเม นตามรายมาตรฐานการบร หารจ ดการ ต วบ งช มพย (เต ม5) 5 1 ม การกาหนดปร ชญา หร อปณ ธาน ตลอดจนม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนดาเน นงานและม การกาหนดต วบ งช เพ อว ดความสาเร จของการ ดาเน นงานตามแผนให ครบท กภารก จ ร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด 0 0 สกอ (เต ม3) สมศ (เต ม3) 5 5 การกาหนดระบบการบร หาร การกาหนดอานาจหน าท และขอบข ายงาน ม การพ ฒนามหาว ทยาล ยส องค การเร ยนร ม ระบบและกลไกในการบร หารทร พยากรบ คคลเพ อพ ฒนา และธารงร กษา ไว ให บ คลากรม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ร อยละของบ คลากรประจาสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาความร และ ท กษะในว ชาช พ ท งในประเทศและต างประเทศ ศ กยภาพของระบบฐานข อม ลเพ อการบร หาร การเร ยนการสอน และการว จ ย การบาร งร กษาอาคารสถานท การบาร งร กษาอ ปกรณ / เคร องม ออานวยความสะดวก งานบร การและงานตามภารก จของหน วยงาน แผนงบประมาณ ม การใช ทร พยากรภายในและภายนอกสถาบ นร วมก น ม ระบบและกลไกในการประก นค ณภาพภายในท เป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษา ร อยละของบ คลากรท ม การจ ดทาแฟ มสะสมงานต อจานวนบ คลากรท งหมด ระด บความสาเร จของการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 4 3 3

11 11 - ตาราง สร ปคะแนนเฉล ยตามมาตรฐาน มพย มาตรฐาน จานวนต วบ งช ป จจ ยนาเข า กระบวนการ ผลผล ต รวม ผลการประเม น มาตรฐาน พอใช มาตรฐาน ด มาก รวม พอใช ผลการประเม น พอใช ด พอใช ค าเฉล ยรายต วบ งช เท าก บ 3.47 ค าเฉล ย 2 มาตรฐาน เท าก บ 3.93 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายใน ผลการประเม นค ณภาพภายใน สาน กจ ดการอาคารสถานท อย ในระด บ ด ด วยค าเฉล ยรายต วบ งช เท าก บ 3.47 และม คะแนนเฉล ย 2 มาตรฐาน (มาตรฐาน ท 5 และมาตรฐานท 7) เท าก บ 3.93 โดยม คะแนนด านป จจ ยนาเข าอย ใน ระด บ พอใช ด านกระบวนการอย ในระด บ ด และด านผลผล ตอย ในระด บ พอใช

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554

รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554 รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า ส าน กงานอธ การบด โดยงานประก นค ณภาพ ได จ ดท ารายงานผลการส ารวจความ พ งพอใจของผ มาร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

สร ปผลการดาเน นงานโครงการส มมนาว พากษ การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2555

สร ปผลการดาเน นงานโครงการส มมนาว พากษ การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2555 สร ปผลการดาเน นงานโครงการส มมนาว พากษ การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2555 โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย.

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย. แผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2557 ป พ.ศ. 2558 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การให ความร เตร ยมความพร อม การประเม น และ การจ ดท ารายงาน ตามต วบ งช

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 เร อง การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information