แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล ศตามเป าหมาย เป นท ยอมร บและม หล กฐานของความส าเร จปรากฏช ดเจน โดยม การสร ปว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ตลอดจนความร และประสบการณ ท ได บ นท กเป นเอกสาร และเผยแพร ให หน วยงานอ น สามารถนาไปใช ประโยชน ต อไปได เร อง โครงการเตร ยมความพร อมร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา 2555 และ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก รอบสาม คณะสาธารณส ขศาสตร คณะสาธารณส ขศาสตร ด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ม แนวปฏ บ ต ท ด ด าน ประก นค ณภาพการศ กษา ซ งหน วยประก นค ณภาพการศ กษาได สก ดมาจากการด าเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษา ต งแต ป การศ กษา และรวบรวมการปฏ บ ต งานท เป นแนวปฏ บ ต ท ด (Good practice) โดย ได ดาเน นการจ ด โครงการเตร ยมความพร อมร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2555 และการประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก รอบสาม คณะสาธารณส ขศาสตร เพ อเตร ยมพร อมรองร บการ ตรวจสอบและประเม นระบบการประก นค ณภาพการศ กษาจากคณะกรรมการประเม นตรวจสอบ นอกจากน คณะฯ ย งนาผลการประเม นและข อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาใช ในการบร หารงาน ท า ให คณะฯ ได ร บโลห เก ยรต ค ณด านการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป พ.ศ จากมหาว ทยาล ย ว ตถ ประสงค ด านการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของคณะสาธารณส ขศาสตร 1. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในคณะให ม ประส ทธ ภาพ 2. ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการด าเน นงานการควบค มค ณภาพ และป จจ ยท ม ผลต อค ณภาพ การศ กษาอย างเป นระบบและต อเน อง 3. นาผลการประเม นค ณภาพการศ กษาในด านต างๆ มาใช ในการปร บปร งพ ฒนาการดาน นงานของคณะฯ 4. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาให พร อมสาหร บการตรวจสอบค ณภาพภายในและการประเม น ค ณภาพโดยหน วยงานภายนอก ผลการตรวจสอบระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะสาธารณส ขศาสตร ได ร บการตรวจสอบระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน จากคณะกรรมการ ตรวจสอบระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของมหาว ทยาล ยมาแล ว จานวน 9 คร ง ด งน

2 แนวปฏ บ ต ท ด QA 2 ตารางท 1 ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในคณะสาธารณส ขศาสตร คร งท / ว น เด อน ป คร งท 1 ป การศ กษา 2546 ว นท ก.ค คร งท 2 ป การศ กษา 2547 ว นท ก.ค คร งท 3 ป การศ กษา 2548 ว นท ก.ค คร งท 4 ป การศ กษา 2549 ว นท ม.ย คร งท 5 ป การศ กษา 2550 ว นท 3 4 ม.ย คร งท 6 ป การศ กษา 2551 ว นท ก.ค คร งท 7 ป การศ กษา 2552 ว นท ก.ค คร งท 8 ป การศ กษา 2553 ว นท ก.ค คร งท 9 ป การศ กษา 2554 ว นท ม.ย คะแนนท ได สกอ. ระด บ สมศ ระด บ 2.64 พอใช ไม ประเม น ด ไม ประเม น ด มาก ไม ประเม น ด มาก ไม ประเม น พอใช ไม ประเม น - (คะแนนเต ม 3) 2.49 ด ไม ประเม น - (คะแนนเต ม 3) 2.86 ด มาก ไม ประเม น - (คะแนนเต ม 3) 4.24 ด ไม ประเม น ด 3.13 พอใช หมายเหต คณะฯ เร มใช เกณฑ การประเม นตามแนวทางของ สมศ. ในป การศ กษา 2554

3 แนวปฏ บ ต ท ด QA 3 สร ปข นตอนแนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะสาธารณส ขศาสตร เร อง โครงการเตร ยมความพร อมร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา 2555 และ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก รอบสาม คณะสาธารณส ขศาสตร 1. การเตร ยมพร อมก อนการตรวจเย ยม 1.1 จ ดก จกรรมอบรมการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง เพ อให ม ความเข าใจท ตรงก นในแต ละเกณฑ หน วยประก นค ณภาพการศ กษาของคณะฯ จ งได จ ดก จกรรมอบรมการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง เพ อให ผ บร หาร ห วหน างานท ร บผ ดชอบ และบ คลากรท ก คน ได ทาความเข าใจในแต ละเกณฑ ค ณภาพ และเก ดการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพการศ กษา โดยการเข ยน รายงานการประเม นตนเองต องเข ยนในส งท ปฏ บ ต จร ง ไม เข ยนตามเกณฑ แต ต องตอบได ว าองค ประกอบน น ได ใช ว ธ การดาเน นการอย างไร และเก ดผลเป นอย างไร 1.2 การจ ดเตร ยมรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของคณะฯ จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของคณะฯ โดยใช ร ปแบบการจ ดท ารายงานตามท มหาว ทยาล ยนเรศวรก าหนด โดยในป การศ กษา คณะฯ ใช เกณฑ การประเม นตามแนวทางของ สกอ. 9 องค ประกอบค ณภาพ และเร มใช เกณฑ การประเม นตามแนวทางของ สมศ. ในป การศ กษา เอกสารอ างอ ง จ ดเตร ยมเอกสารหร อหล กฐานอ างอ งในแต ละองค ประกอบค ณภาพให สอดคล องก บการเข ยน รายงานการประเม นตนเอง เน นส วนส าค ญของการน าเสนอในหล กฐาน เพ อส อให ผ ประเม นเข าใจ เน องจาก หล กฐานช นหน ง สามารถอ างอ งได ในหลายองค ประกอบ นอกจากน เอกสารหร อหล กฐานอ างอ งในแต ละต วบ งช ต องเป นข อม ลในช วงเวลาเด ยวก บท นาเสนอในรายงานการประเม นตนเอง สาระในเอกสารต องตรงก บช อเอกสารท ระบ ในรายงานการประเม นตนเอง 1.4 การรวบรวมเอกสาร เจ าหน าท หน วยประก นค ณภาพการศ กษา เป นผ ประสานรวบรวมข อม ลจากผ ร บผ ดชอบท กคน ตรวจสอบความสอดคล องของเอกสารในเบ องต น หากไม เก ยวข องประสานผ ร บผ ดชอบ และม การอภ ปรายร วมก น ระหว าง - รองคณบด ท ร บผ ดชอบงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา - รองคณบด ท ร บผ ดชอบ - เจ าหน าท หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และ - เจ าหน าท ท รวบรวมข อม ล ท งน เพ อให เก ดความเข าใจท ตรงก น 1.5 การเตร ยมข อม ลเพ อการตรวจเย ยม เจ าหน าท หน วยประก นค ณภาพการศ กษา รวบรวมส งข อม ล SAR ให ก บคณะกรรมการ ประเม นทางจดหมายอ เลกทรอน กส ในร ปแบบไฟล เอกสาร และจ ดส งเอกสารฉบ บประเม นให ก บคณะกรรมการ ล วงหน า อย างน อย 7 ว นทาการ

4 แนวปฏ บ ต ท ด QA จ ดเก บ (Upload) หร อเช อมโยง (Link) ไว บนระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพ (CHE QA Online) ซ งทาให การจ ดเก บเป นระบบและง ายต อการค นหาของคณะกรรมการตรวจเย ยมฯ และไม เป นภาระ เร องการจ ดเตร ยมเอกสารหล กฐานของคณะฯ กรณ เอกสารท ใช ในการตรวจประเม น ม ความหนา ให ท าการเข ยนแจ งไว ในรายงานการ ประเม นและระบบ CHE QA Online และจ ดเตร ยมไว ให คณะกรรมการตรวจประเม น เตร ยมเอกสารการแนะนาคณะฯ และการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของคณะฯ โดย จ ดท าในร ปแบบ PowerPoint ให ม ความน าสนใจ ไม น าเสนอ PowerPoint ตามรายงานการประเม นตนเอง ควร สร ปงานสาค ญ เพ อเป นการให ข อม ลผ ประเม นมากย งข น เน องจากรายงานการประเม นตนเอง ผ ประเม นได ศ กษา จากรายงานท ทางคณะฯ ส งให เร ยบร อยแล ว 1.6 การเตร ยมบ คลากร การเตร ยมบ คลากรในคณะฯ ควรม ความครอบคล มประเด นต างๆ ด งต อไปน 1) ท าความเข าใจเก ยวก บการประเม นค ณภาพในประเด นท ส าค ญๆ อาท การประเม น ค ณภาพค ออะไร ม ความสาค ญต อการพ ฒนาอย างไร ข นตอนการประเม นค ณภาพเป นเช นไร 2) ขอความร วมม อบ คลากรในการตอบค าถามหร อการส มภาษณ โดยย ดหล กว าตอบตาม ส งท ปฏ บ ต จร งและผลท เก ดข นจร ง 3) เป ดโอกาสให บ คลากร อภ ปราย ซ กถาม แสดงความค ดเห น เพ อสร างความกระจ างใน การดาเน นงานของท กหน วยงานในท กประเด น เพ อความเข าใจท ถ กต องของบ คลากร การเตร ยมบ คลากรผ ประสานงานในระหว างการตรวจเย ยมจ าเป นต องม บ คลากรจ านวน 2 คน โดยคนท 1 เป นเจ าหน าท หน วยประก นค ณภาพการศ กษา ท าหน าท ประสานงานระหว างคณะกรรมการ ประเม นก บบ คคลหร อหน วยงานท เก ยวข อง ส วนคนท 2 ท าหน าท ประสานการเด นทาง ท พ ก อาหาร และช วย เจ าหน าท คนท 1 โดยผ ประสานงานควรเตร ยมต วด งน 1) ทาความเข าใจท กก จกรรมของแผนการประเม นอย างละเอ ยด 2) ท าความเข าใจอย างด ก บภารก จของคณะฯ เพ อสามารถให ข อม ลต อผ ประเม น รวมท ง ต องร ว าจะต องต ดต อก บใครหร อหน วยงานใด หากคณะกรรมการฯ ต องการข อม ลเพ มเต มท ตนเองไม สามารถตอบได 3) ม รายช อ สถานท หมายเลขโทรศ พท ของคณะกรรมการฯ ท เช ญมาให ข อม ลอย าง ครบถ วน เพ อการประสานงานในช วงการประเม น 4) ประสานงานล วงหน าก บผ ท จะให ข อม ลท เป นบ คลากรภายในและภายนอกคณะฯ ว าจะ เช ญมาเวลาใด ห องใด หร อพบก บใครตามตารางการตรวจเย ยมและประเม นฯ และย นย นการเข าร วมก อนว น ประเม นจร ง 5) เม อม ป ญหาในการอานวยความสะดวกแก คณะกรรมการฯ จะต องสามารถประสานงาน และแก ไขได ท นท 6) อ านวยความสะดวกคณะกรรมการประเม นฯ ในการกรอกคะแนนในระบบ และจ ดท า รายงานการให ข อม ลย อนกล บแก ทางคณะฯ ในว นส ดท ายของการประเม น

5 แนวปฏ บ ต ท ด QA การเตร ยมสถานท สาหร บคณะกรรมการตรวจเย ยมและประเม นฯ ห องทางานของคณะกรรมการฯ 1) จ ดเตร ยมห องท างานและโต ะท กว างพอส าหร บวางเอกสาร โดยเป นห องม ความเป นส วนต ว ของคณะกรรมการฯ ในการอภ ปรายร วมก น 2) จ ดเตร ยมคอมพ วเตอร อ ปกรณ เคร องเข ยนในห องท างาน และอ ปกรณ เสร มอ นๆ ให คณะ กรรมการฯ พร อมใช งานได ตามความต องการ 3) จ ดเตร ยมโทรศ พท พร อมหมายเลขท จาเป นไว ในห องทางานหร อบร เวณใกล เค ยง 4) ประสานงานก บคณะกรรมการฯ เพ อทราบความต องการพ เศษอ นใดเพ มเต ม 5) เตร ยมห องท ใช ส มภาษณ ผ บร หาร อาจารย บ คลากร น กศ กษา ฯลฯ 1.8 การเตร ยมการประสานงานก บท มคณะกรรมการตรวจเย ยมและประเม นฯ 1) จ านวนคณะกรรมการประเม นฯ เป นไปตามแนวทางของ สกอ. โดยผ ประเม นในต าแหน ง ประธาน และกรรมการ จะต องม รายช ออย ในบ ญช รายช อของ สกอ. 2) คณะกรรมการประเม นผ านการเห นชอบจากคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะฯ เพ อให ได ผ ท ม ความเข าใจในบร บทของคณะฯ อย างแท จร ง 3) ประสานทางวาจาก บคณะกรรมการประเม นฯ หากคณะกรรมการสะดวกในว น เวลา ท กาหนดแล ว จ งจ ดทาหน งส อราชการเช ญอย างเป นทางการ 4) เอกสารแนบหน งส อราชการเร ยนเช ญคณะกรรมการประเม นฯ ประกอบด วย ก าหนดการ ตรวจเย ยมและประเม นฯ พร อมจ ดส งรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของคณะฯ และรห สผ านเข า CHE Online ให แก คณะกรรมการฯ เพ อให คณะกรรมการประเม นฯ ศ กษาข อม ลต างๆ ของคณะฯ ก อนล วงหน า 2) การดาเน นการในช วงเวลาตรวจเย ยม 2.1 ระหว างการตรวจเย ยมและประเม นฯ 1) เป ดโอกาสให บ คลากรท กคนได ร วมร บฟ งคณะกรรมการฯ ช แจงว ตถ ประสงค และว ธ การ ประเม นในว นแรกของการตรวจเย ยมฯ 2) บ คลากรปฏ บ ต งานตามปกต ระหว างการตรวจเย ยม แต เตร ยมพร อมส าหร บการน าเย ยมชม หร อตอบคาถาม หร อร บการส มภาษณ จากคณะกรรมการฯ 3) จ ดให ม ผ ประสานงานท าหน าท ตลอดช วงการตรวจเย ยมฯ ท งน เพ อประสานงานก บบ คคล หร อหน วยงานท คณะกรรมการฯ ต องการข อม ลและเพ อน าการเย ยมชมหน วยงานภายในตลอดจนอ านวยความ สะดวกอ นๆ 4) ในกรณ ท คณะกรรมการประเม นฯ ท างานต อหล งเวลาราชการ ควรม ผ ประสานงานอ านวย ความสะดวก 5) บ คลากรท กคนควรได ม โอกาสร บฟ งการให ข อม ลป อนกล บจากคณะกรรมการตรวจเย ยมฯ เม อส นส ดการตรวจเย ยม ตลอดจนเป ดโอกาสให ซ กถามหร อขอความเห นเพ มเต มได ตามความเหมาะสม

6 แนวปฏ บ ต ท ด QA 6 3) การดาเน นการของคณะฯ ภายหล งการตรวจเย ยมและประเม นฯ 1) รองคณบด และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานด านประก นค ณภาพการศ กษา สร ปคะแนนและ ข อเสนอแนะของคณะกรรมการประเม นฯ เท ยบเค ยงผลการดาเน นงานในป ท ผ านก บคะแนนท ได ในป ป จจ บ น 2) น าข อม ลจากข อ (1) เข าท ประช มคณะกรรมการประจ าคณะฯ อภ ปราย และหาแนวทางแก ไขร วมก น ภายหล งการประช มประสานงานก บคณะกรรมการ / ผ เก ยวข อง เพ อพ จารณาปร บปร งการด าเน นงานในส วนท ร บผ ดชอบต อไป 3) ผ บร หารขอบค ณในความร วมม อของเจ าหน าท ท กคนผ านการประช มคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ให ผ บร หารในคณะกรรมการประจ าคณะฯ ส อสารไปย งอาจารย และเจ าหน าท ในความร บผ ดชอบ เพ อสร างขว ญ และกาล งใจและกระต นให ท กคนม ส วนร วมความสาเร จท งหมดท มาจากความร วมม อของท กฝ าย 4) เจ าหน าท หน วยประก นค ณภาพการศ กษา น าข อม ลท ได จากการประสานงานข อ (2) มารวบรวม ว เคราะห การด าเน นการ วางแผนการประก นค ณภาพการศ กษาในป ต อไป รวมถ งท าหน าท เป นกลไกในการจ ด โครงการ/ก จกรรม ด านการประก นค ณภาพการศ กษา และน าโครงการ/ก จกรรม ด งกล าว เข าท ประช ม คณะกรรมการประก นค ณภาพคณะฯ เพ อนาเสนอบรรจ ในแผนปฏ บ ต การในป ต อไป 5) ต ดตามข อม ลประก นค ณภาพท ก 6 9 และ 12 เด อน และวางแผนคาดการณ คะแนน เพ อน าเสนอ ผ บร หารรบทราบ และต ดส นใจ ในการปร บปร งการดาเน นงานให ท นเวลา การว เคราะห แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา จากการสก ดแนวปฏ บ ต ท ได ด าเน นการในด านการประก นค ณภาพการศ กษา พบว าการด าเน นการได ใช แนวค ด PDCA ในการทางาน ด งแสดงในร ปท 1 การเตร ยมก อนตรวจเย ยม การดาเน นการในช วงเวลา ตรวจเย ยม การดาเน นการของคณะฯ ภายหล งตรวจเย ยม เช น 1. การต ดตามงาน QA 2. โครงการ/ก จกรรม QA ต วอย างเอกสารท ใช ในโครงการ 3. การประช มคณะกรรมการ QA การดาเน นการของคณะฯ ภายหล งตรวจเย ยม ต วอย างเอกสารท ใช ในโครงการ 1. โครงการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2. กาหนดการ 3. หน งส อราชการเร ยนเช ญคณะกรรมการ 4. รายงานการสร ปโครงการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information