บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น"

Transcription

1 บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร มให ท กส วน งานม ส วนร วมในกระบวนการประก นค ณภาพ เก ดจ ตสาน กในการพ ฒนาค ณภาพ ตลอดจนดาเน นการประก น ค ณภาพอย างเป นระบบและต อเน อง ๑.๑ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพภายใน ๑) เพ อตรวจสอบและประเม นการดาเน นงานของสถาบ น สาน ก และส วนงานระด บกอง ตามระบบ ค ณภาพและกลไกท มหาว ทยาล ยกาหนดข น ๒) เพ อให สถาบ น สาน กและส วนงานระด บกอง ทราบสถานภาพของตนเองอ นจะนาไปส การกาหนด แนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง ๓) เพ อให สถาบ น สาน ก และส วน งานระด บกอง ทราบจ ดแข ง จ ดท ควรปร บปร งตลอดจนได ร บ ข อเสนอแนะในการพ ฒนาการดาเน นงานเพ อเสร มจ ดแข งและพ ฒนาจ ดท ควรปร บปร งของ ส วนงานอย าง ต อเน อง ๔) เพ อให ข อม ลสาธารณะท เป นประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยทาให ม นใจว าสถาบ น สาน ก และส วน งานระด บกอง สามารถดาเน นงานท ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท กาหนด ๕) เพ อให มหาว ทยาล ย และส วนงานท เก ยวข อง ม ข อม ลพ นฐานท จาเป นสาหร บการส งเสร มสน บสน น การบร หารจ ดการในแนวทางท เหมาะสม ๑.๒หล กการและว ธ การประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน นจะนาไปส การปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ ซ งต องม มาตรฐาน เป นต วกาหนดในท กด านมหาว ทยาล ยจ งกาหนดหล กการและว ธ การประก นค ณภาพภายในไว ด งน ๑.๒.๑ หล กการการประก นค ณภาพภายใน ๑) ระบบการประก นค ณภาพภายในของสถาบ น สาน ก และส วน งานระด บกอง จะต องคาน งถ ง องค ประกอบค ณภาพท ใช เป นแนวทางในการควบค มการตรวจสอบ และการประเม นค ณภาพ ตามค ม อการ ประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน นท กาหนด

2 ๒ สถาบ นว จ ยพ ทธศาสตร ๒) สถาบ น สาน กและส วนงานระด บกอง กาหนดกลไกการประก นค ณภาพภายในเฉพาะสาหร บส วน งาน ๑.๒.๒ ว ธ การประก นค ณภาพภายใน ว ธ การประก นค ณภาพภายใน ให ใช แนวปฏ บ ต ด งน ๑) สถาบ น สาน ก และส วน งานระด บกอง แต งต ง คณะกรรมการท ร บผ ดชอบการดาเน นการ ประก นค ณภาพในแต ละส วนงานโดยม หน าท พ ฒนา บร หารและต ดตามการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ตลอดจนประสานก บ ส วนงานภายนอก เพ อให เก ดความม นใจว าการบร หารจ ดการในระด บต างๆ จะเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๒) สถาบ น สาน กและส วนงานระด บกอง พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อใช กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพภายในให ม ประส ทธ ภาพภายใต นโยบายและหล กการท มหาว ทยาล ย กาหนด ๓) สถาบ น สาน กและส วนงานระด บกอง ดาเน นการตามระบบประก นค ณภาพภายใน โดยถ อเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารจ ดการ ๑.๒.๓ การรายงานผลการประก นค ณภาพภายใน ระบบการประก นค ณภาพภายใน ถ อเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารท สถาบ น สาน ก และส วน งานระด บกอง ต องดาเน นการอย างม ระบบและต อเน อง ส วนงานต องจ ดทารายงานการประเม นค ณภาพ ภายในเสนอต อท ประช มคณะกรรมการประจาสถาบ น สาน กและส วนงานท เก ยวข อง เพ อร บการตรวจประเม น ประจาป ๑.๓ กระบวนการประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพ ดาเน นการตามกระบวนการพ ฒนาค ณภาพ PDCA ค อ การวางแผน ( Plan) การ ดาเน นงานและเก บข อม ล ( Do) การประเม นค ณภาพ ( Check) และการเสนอแนวทางปร บปร ง ( Act) โดยม รายละเอ ยดด งน P = เร มกระบวนการต งแต ต นป การศ กษาโดยนาผลการประเม นป ก อนหน าน มาใช เป นข อม ลในการ วางแผน D = ดาเน นงานและเก บข อม ลบ นท กผลการดาเน นงานต งแต ต นป การศ กษา ค อเด อนท ๑ เด อนท ๑๒ ของป การศ กษา (เด อนม ถ นายน เด อนพฤษภาคมป ถ ดไป) C = ประเม นผลการดาเน นงานของสาน ก สถาบ นและส วนงานระด บกองแต ละป การศ กษา

3 ค ม อการประก นค ณภาพภายใน ๓ A = วางแผนปร บปร งและดาเน นการปร บปร งตามผลการประเม น โดยสาน ก สถาบ นและส วนงาน ระด บกอง นาข อเสนอแนะและผลการประเม นของคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในมาวางแผนปร บปร ง การดาเน นงานประจาป และเสนอต งงบประมาณป ถ ดไป จ ดม งหมายของการประเม นค ณภาพภายใน เพ อตรวจสอบและประเม นการดาเน นงานของ ส วนงาน ตามระบบและกลไกท มหาว ทยาล ยกาหนด ท งน เพ อให ส วนงานทราบสถานภาพท แท จร ง อ นจะนาไปส การ กาหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง การประเม นค ณภาพท ม ประส ทธ ภาพน น ท งคณะผ ประเม นและ ส วนงานร บการประเม น จาเป นต องกาหนดบทบาทหน าท ของตนเอง อย างเหมาะสม ท งน ส วนงานต องวางแผนจ ดกระบวนการประเม นค ณภาพภายใน ให เสร จก อนส นป งบประมาณ ท จะ เร มวงรอบการประเม น เพ อประโยชน ในการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการของส วนงาน ด งน ๑) เพ อให สามารถนาผลการประเม นและข อเสนอแนะไปใช ปร บปร งและพ ฒนาการบร หารจ ดการได ท นในป งบประมาณถ ดไป และต งงบประมาณได ท นก อนเด อนต ลาคม ๒) เพ อให สามารถจ ดทารายงาน การประเม นค ณภาพภายในส งให มหาว ทยาล ย และเผยแพร ต อ สาธารณชนได ภายใน ๑๒๐ ว น น บจากว นส นป งบประมาณ ๑.๔ ข นตอนการประเม นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น ๑.๔.๑ การเตร ยมการของส วนงานก อนการตรวจประเม น ๑) การเตร ยมรายงานการประเม นตนเอง (๑) จ ดทารายงานการประเม นตนเอง โดยใช ร ปแบบท กาหนด (๒) จ ดเตร ยมเอกสารหร อหล กฐานอ างอ งในแต ละองค ประกอบค ณภาพ (๒. ๑) เอกสารหร อหล กฐานอ างอ งในแต ละต วบ งช ต องเป นข อม ลในช วงเวลาเด ยวก บท นาเสนอในรายงานการประเม นตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต องตรงก บช อเอกสารท ระบ ในรายงานการ ประเม นตนเอง (๒.๒) การนาเสนอเอกสารในช วงเวลาตรวจเย ยมสามารถบรรจ หร อจ ดเก บหร อเช อมโยง ไว บนระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ซ งทาให การจ ดเก บเป นระบบและง ายต อการค นหาของคณะกรรมการ ประเม น และไม เป นภาระเร องการจ ดเตร ยมเอกสารหล กฐานของส วนงาน ๒) การเตร ยมบ คลากร (๑) การเตร ยมบ คลากรในส วนงานควรม ความครอบคล มประเด นต างๆ ด งต อไปน

4 ๔ สถาบ นว จ ยพ ทธศาสตร (๑.๑) ทาความเข าใจเก ยวก บการประเม นค ณภาพในประเด นท สาค ญๆ อาท การประเม น ค ณภาพค ออะไร ม ความสาค ญต อการพ ฒนาอย างไร ข นตอนการประเม นค ณภาพเป นเช นไร (๑.๒) เน นย าก บบ คลากรในการให ความร วมม อการตอบคาถามหร อการส มภาษณ โดยย ด หล กว าตอบตามส งท ปฏ บ ต จร งและผลท เก ดข นจร ง (๑.๓) เป ดโอกาสให ม การอภ ปราย ซ กถาม แสดงความค ดเห น เพ อสร างความกระจ างในการ ดาเน นงานของท กส วนงานในท กประเด น เพ อความเข าใจท ถ กต องของบ คลากร (๑.๔) เน นย าให บ คลากร ท งหมดตระหน กว าการประก นค ณภาพ ค อภารก จประจาท ต อง ร วมม อก นทาอย างต อเน อง (๒) การเตร ยมบ คลากรผ ประสานงานในระหว างการตรวจเย ยมจาเป นต องม บ คลากร จานวน ๑ ๓ คน ทาหน าท ประสานงานระหว างคณะผ ประเม นก บบ คคล หร อ ส วนงานท เก ยวข อง ท งน ผ ประสานงานควร เตร ยมต ว ด งน (๒.๑) ทาความเข าใจท กก จกรรมของแผนการประเม นอย างละเอ ยด (๒.๒) ทาความเข าใจอย างด ก บภารก จของส วนงานและมหาว ทยาล ยเพ อสามารถให ข อม ล ต อผ ประเม น รวมท งต องร ว าจะต องต ดต อก บใครหร อส วนงานใด หากผ ประเม นต องการข อม ลเพ มเต มท ตนเอง ไม สามารถตอบได (๒.๓) ม รายช อ สถานท หมายเลขโทรศ พท ของผ ท คณะกรรมการประเม นจะเช ญมาให ข อม ลอย างครบถ วน (๒. ๔) ประสานงานล วงหน าก บผ ท จะให ข อม ลท เป นบ คลากรภายใน และภายนอก ส วน งาน ว าจะเช ญมาเวลาใด ห องใด หร อพบก บใครตามตารางการประเม นท คณะกรรมการประเม นกาหนด (๒. ๕) เม อม ป ญหาในการอานวยความสะดวกแก คณะผ ประเม นจะต องสามารถ ประสานงานแก ไขได ท นท ๓) การเตร ยมสถานท สาหร บคณะผ ประเม น (๑) ห องทางานของคณะผ ประเม น (๑.๑) จ ดเตร ยมห องทางานและโต ะท กว างพอสาหร บวางเอกสารจานวนมากโดยเป นห องท ปราศจากการรบกวนขณะทางาน เพ อความเป นส วนต วของคณะกรรมการ (๑.๒) จ ดเตร ยมคอมพ วเตอร อ ปกรณ เคร องเข ยนในห องทางานและอ ปกรณ เสร มอ นๆ ให คณะผ ประเม นพร อมใช งานได ตามความต องการ (๑.๓) จ ดเตร ยมโทรศ พท พร อมหมายเลขท จาเป นไว ในห องทางานหร อบร เวณใกล เค ยง

5 ค ม อการประก นค ณภาพภายใน ๕ สาธารณ ปโภคอ นๆ (๑.๔) ห องทางานควรอย ใกล ก บท จ ดเตร ยมอาหารว าง อาหารกลางว น ตลอดจนบร การ (๑.๕) ควรประสานงานก บคณะผ ป ระเม น เพ อทราบความต องการพ เศษอ นใด (๒) ห องท ใช ส มภาษณ ผ บร หาร อาจารย บ คลากร น กศ กษา ฯลฯ ควรจ ดไว เป นการเฉพาะให เหมาะสมก บการใช งาน ๔) คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน (๑) มหาว ทยาล ยแต งต งคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพ ส วนงานสน บสน น จานวน ๕ ร ป/คน ประกอบด วยประธานกรรมการ ๑ ร ป/คน และกรรมการ อ ก ๔ ร ป/คน จาก ภายนอกส วนงานร บการตรวจ ประเม น ท งน ประธานกรรมการ ตรวจ ประเม นเป น บ คลากร ภายนอก ส วนงาน ผ านการฝ กอบรม หล กส ตรผ ประเม นของสกอ.และดารงตาแหน ง ผ ช วยอธ การบด ผ อานวยการสาน ก/สถาบ น คณบด รองคณบด (๒) ส วนงาน ประสานงานก บประธานหร อต วแทนของคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เพ อ ร วมเตร ยมแผนการประเม นค ณภาพภายใน อาท การจ ดตารางเวลาเข าตรวจเย ยมการให ข อม ลท คณะกรรมการประเม นฯ ต องการเพ มเต มก อนการตรวจเย ยม การน ดหมายต างๆ เป นต น ๑.๔.๒ การดาเน นการของส วนงานระหว างการตรวจประเม น ๑) เป ดโอกาสให บ คลากร ท งหมดได ร วมร บฟ งคณะกรรมการประเม นค ณภาพ ช แ จงว ตถ ประสงค และว ธ การ ประเม นในว นแรกของการตรวจเย ยม ๒) บ คลากรพ งปฏ บ ต งานตามปกต ระหว างการตรวจเย ยม แต เตร ยมพร อมสาหร บการนาเย ยมชม หร อตอบ คาถาม หร อร บการส มภาษณ จากคณะกรรมการประเม นค ณภาพ ๓) จ ดให ม ผ ประสานงานทาหน าท ตลอดช วงการตรวจเย ยม ท งน เพ อประสานงานก บบ คคลหร อ ส วนงานท คณะกรรมการประเม น ค ณภาพ ต องการข อม ลและเพ อนาเย ยมชม ส วนงานภายในตลอดจนอานวย ความสะดวกอ นๆ ๔) ในกรณ ท คณะกรรมการประเม น ค ณภาพทางานต อหล งเวลาราชการ ควรให ม ผ ประสานงาน ส วนหน งอย อานวยความสะดวก ๕) บ คลากร ท งหมดควรได ม โอกาสร บฟ งการให ข อม ลป อนกล บ จากคณะกรรมการประเม น ค ณภาพ เม อส นส ดการตรวจเย ยม ตลอดจนเป ดโอกาสให ซ กถามหร อข อความเห นเพ มเต มได ตามความ เหมาะสม ๑.๔.๓ การดาเน นการของส วนงานหล งการตรวจประเม น

6 ๖ สถาบ นว จ ยพ ทธศาสตร ๑) ผ บร หารสถาบ น สาน กและส วนงานสน บสน นระด บกอง รวมท งผ เก ยวข องนาผลการประเม นและ ข อเสนอแนะเข าส การประช มหร อส มมนาระด บต างๆ เพ อวางแผนพ ฒนา และปร บปร งการดาเน นภารก จอย าง เป นร ปธรรมต อไป โดยอาจจ ดทาเป นแผนปฏ บ ต การในการแก ไขจ ดท ควรปร บปร งและเสร มจ ดแข งซ ง ประกอบด วยก จกรรมท ต องดาเน นการกาหนดเวลาเร มต นจนถ งเวลาส นส ดก จกรรม งบประมาณสาหร บแต ละ ก จกรรม ตลอดจนผ ร บผ ดชอบก จกรรมเหล าน น ท งน เพ อให สามารถต ดตามตรวจสอบผลการพ ฒนาได อย าง ต อเน อง ๒) พ จารณาการจ ดก จกรรมเสร มสร างขว ญและกาล งใจ โดยแสดงให เห นว า สถาบ น สาน กและ ส วนงานสน บสน นระด บกองช นชมผลสาเร จท เก ดข น และตระหน กว าผลสาเร จท งหมดมาจากความร วมม อร วม ใจของท กฝ าย ๓) สถาบ น สาน กและส วนงานสน บสน นระด บกอง ควรให ข อม ลย อนกล บแก คณะกรรมการ ประเม นค ณภาพเพ อประโยชน ในการพ ฒนาผ ประเม นค ณภาพภายในต อไป แผนภ ม แสดงข นตอนการประเม นค ณภาพ ส วนงานสน บสน น ส วนงานสน บสน น

7 ค ม อการประก นค ณภาพภายใน ๗ จ ดทารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ไม ร บรอง ห วหน าส วนงานร บรอง SAR ร บรอง นาเสนอกรรมการและเลขาน การคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพนาส งคณะกรรมการตรวจประเม น คณะกรรมการฯตรวจประเม นส วนงานสน บสน น ส วนงาน ตรวจสอบและร บรอง รายงานผล การตรวจประเม น ไม ร บรอง ร บรอง นาเสนอคณะกรรมการ ประก นค ณภาพการศ กษา แผนภ ม แสดงข นตอนการประเม นค ณภาพ ส วนงานสน บสน น(ต อ) มหาว ทยาล ยนาผล การประเม นและ ข อม ลจ ดทารายงาน การประเม นตนเอง ของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนาผลการประเม นและ ข อม ลจ ดทารายงาน การ ประเม นตนเองของมหาว ทยาล ย

8 ๘ สถาบ นว จ ยพ ทธศาสตร มหาว ทยาล ยร บการตรวจประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในประจาป จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ (Improvement Plan) ไม เห นชอบ นาเสนอคณะกรรมการ ประก นค ณภาพการศ กษา พ จารณา เห นชอบ ไม อน ม ต นาเสนอสภาว ชาการและสภา มหาว ทยาล ยพ จารณาอน ม ต อน ม ต ส วนงานจ ดการศ กษา/ ส วนงานสน บสน นนา แผนพ ฒนาค ณภาพ ปร บปร งงานตามภารก จ ท ร บผ ดชอบ ข นตอนการประเม นค ณภาพภายใน ส วนงานสน บสน น

9 ค ม อการประก นค ณภาพภายใน ๙ ข นตอน ระยะเวลา ก จกรรม คาอธ บาย ๑ ภายใน ส วนงานสน บสน นดาเน นการ ด งน จ ดทารายงานการประเม น ๓๐ เมษายน ๑. จ ดทารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ตนเอง (SAR) ตามต วบ งช ท มหาว ทยาล ยกาหนด ๒. จ ดเตร ยมเอกสาร/หล กฐาน ประกอบรายงาน การประเม นตนเอง ๒ ภายใน ๓๐ เมษายน ห วหน าส วนงาน ร บรอง SAR ห วหน าส วนงานร บรองรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ซ งจ ดทาเร ยบร อยแล ว ๓ ภายใน ๓๐ เมษายน ๔ ภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๕ ๑-๑๕ พฤษภาคม นาเสนอกรรมการและ เลขาน การคณะกรรมการ ประก นค ณภาพการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพนาส ง คณะกรรมการตรวจประเม น คณะกรรมการตรวจประเม น ค ณภาพการศ กษาส วนงาน สน บสน น ส วนงาน ส งรายงานการประเม นตนเอง ( SAR) จานวน ๖ ฉบ บ ไปย ง กรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ก อนการ ประเม นไม น อยกว า ๗ ว น สาน กงานประก นค ณภาพ เก บรายงานการ ประเม นตนเอง ๑ ฉบ บ และนาส งให คณะกรรมการตรวจประเม น ส วนงานสน บสน น จานวน ๕ ฉบ บ ๑. มหาว ทยาล ยแต งต งคณะกรรมการตรวจ ประเม นค ณภาพ ส วนงานสน บสน น จานวน ๕ ร ป/คน ประกอบด วยประธานกรรมการ ๑ ร ป/คน และกรรมการ อ ก ๔ ร ป/คน จาก ภายนอกส วน งานร บการตรวจประเม น ๒. ประธานกรรมการ ตรวจประเม นเป น บ คลากร ภายนอก ส วนงาน ผ านการฝ กอบรมหล กส ตรผ ประเม นของสกอ.และดารงตาแหน ง ผ ช วย อธ การบด ผ อานวยการสาน ก/สถาบ น คณบด รองคณบด ๓. คณะกรรมการตรวจประเม น เข าตรวจประเม น ค ณภาพส วนงานสน บสน น ตามต วบ งช ท กาหนด

10 ๑๐ สถาบ นว จ ยพ ทธศาสตร ข นตอน ระยะเวลา ก จกรรม คาอธ บาย ๖ ภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๗ ๘ ภายใน ๓๐ พฤษภาคม ม ถ นายน รายงานผล การตรวจ ประเม น นาเสนอกรรมการและ เลขาน การคณะกรรมการ ประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนาผล การประเม นและ ข อม ลจ ดทารายงาน การประเม นตนเอง ของมหาว ทยาล ย ๑. คณะกรรมการเสนอผลการประเม นต อ ส วนงาน ด วยวาจา เพ อร บฟ งความค ดเห นและตรวจสอบ ความถ กต องของข อม ล ๒. ส วนงาน ถ าม ข อโต แย งให ดาเน นการภายใน ๗ ว นน บจากว นท ร บฟ งผลการประเม นด วยวาจา ๓. คณะกรรมการ ส งร างรายงานผลการตรวจ ประเม นต อส วนงานภายใน ๗ ว นน บจากว นส ดท าย ของการตรวจประเม น ๔. ส วนงาน ร บร างรายงานผลการประเม นและ พ จารณาร บรอง ๑. คณะกรรมการตรวจ ประเม น จ ดส ง รายงานผลการตรวจประเม นท ส วนงานร บรองแล ว ให กรรมการและเลขาน การคณะกรรมการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ๑๕ ว นน บแต ว นส ดท าย ของการตรวจประเม น ๒. สาน กงานประก นค ณภาพ ตรวจสอบและ ส งผลการประเม นให ส วนงาน ๑. สาน กงานประก นค ณภาพนาผลการประเม น และข อม ลจ ดทารายงานการประเม นตนเองของ มหาว ทยาล ย ๒. นาเสนอรายงานการประเม นตนเองของ มหาว ทยาล ยต อคณะกรรมการประก นค ณภาพ การศ กษา ๓. จ ดเตร ยมเอกสารหล กฐานประกอบรายงาน การประเม นตนเอง

11 ค ม อการประก นค ณภาพภายใน ๑๑ ข นตอน ระยะเวลา ก จกรรม คาอธ บาย ๙ ก นยายน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยร บการตรวจ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในประจาป ภายใน สกอ. ตรวจประเม นมหาว ทยาล ยประจาป ๑๐ ต ลาคม ๑. มหาว ทยาล ยแต งต งคณะกรรมการจ ดทา จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ (Improvement Plan) แผนพ ฒนาค ณภาพจากผลการตรวจประเม น ๒. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ ๑๑ พฤศจ กายน ๑. เสนอคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา นาเสนอ คณะกรรมการ ประก นค ณภาพ การศ กษา พ จารณา พ จารณา ๒. คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา พ จารณาเห นชอบหร อปร บปร ง ๓. คณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ ปร บปร งตามข อเสนอแนะ ๑๒ พฤศจ กายน ๑.สภาว ชาการพ จารณาแผนพ ฒนาค ณภาพและ นาเสนอ สภาว ชาการ และสภา มหาว ทยาล ย พ จารณาอน ม ต นาเสนอสภามหาว ทยาล ย ๒. สภามหาว ทยาล ยพ จารณาอน ม ต หร อปร บปร ง แก ไข ๓. คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ปร บปร งแก ไขแผนพ ฒนาค ณภาพ

12 ๑๒ สถาบ นว จ ยพ ทธศาสตร ข นตอน ระยะเวลา ก จกรรม คาอธ บาย ๔. เผยแผ แผนพ ฒนาค ณภาพท สภามหาว ทยาล ย อน ม ต แก ส วนงานจ ดการศ กษาและส วนงาน สน บสน น ๑๓ พฤศจ กายน ๑. ส วนงานจ ดการศ กษานาแผนพ ฒนาค ณภาพไป ปร บปร งงานตามภารก จ ส วนงานจ ด ๒. ส วนงานสน บสน นนาแผนพ ฒนาค ณภาพไป การศ กษา/ส วนงาน ปร บปร งงานตามภารก จ สน บสน นนา แผนพ ฒนาค ณภาพ ปร บปร งงานตาม ภารก จท ร บผ ดชอบ

13 ค ม อการประก นค ณภาพภายใน ๑๓ ปร ชญาของมหาว ทยาล ย จ ดการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information