แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน"

Transcription

1 แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : อาจารย ก ลจ รพ ส บ ษกลธนาวร ตน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ : ผ ช วยศาสตราจารย ระว วรรณ ว ฒ ประส ทธ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ : อาจารย น ศากร เพ ญสมบ รณ ส าน กส งเสร มว ชาการเป นหน วยงานท ส าค ญหน วยหน งในโครงสร างการบร หารของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏธนบ ร ม ภารก จในการส งเสร ม สน บสน นและประสานงานในการบร หารและการบร การทาง ว ชาการ เพ อเอ ออ านวยให การจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ด าเน นไปด วยความเร ยบร อยม ค ณภาพ และได มาตรฐาน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได พ ฒนางานข นมาเป นระยะๆ โดยน า แนวค ดและเทคโนโลย ท ท นสม ยมาช วยในการบร การจ ดการ เพ อให งานของส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยนม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยเป นศ นย กลางข อม ลท ท นสม ย เพ อให การบร การเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ได ร บข อม ลท ถ กต อง สะดวก และรวดเร ว 3. การวางแผนและการประเม น 3.1 การเตร ยมการและการวางแผนก อนตรวจเย ยม ก. คณะกรรมการประเม นท กคนได ร วมก นเพ อว เคราะห รายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน เพ อท าการประเม นองค ประกอบท 1 องค ประกอบท 7 องค ประกอบ ท 8 และองค ประกอบท 9 ข. การด าเน นการในระหว างการประเม นและตรวจเย ยม ในว นศ กร ท 25 ม ถ นายน 2553 คณะกรรมการประเม นได ตรวจหาร องรอยการปฏ บ ต งานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนจาก เอกสารหล กฐานต างๆ เย ยมชมสถานท จร งตามท อ างอ งไว ในเอกสารหล กฐาน และม ข อสงส ยก ได ซ กถาม จากบ คลากรท เก ยวข องในการปฏ บ ต งานน นๆ

2 ค. เม อได ด าเน นการประเม นและตรวจเย ยมเสร จเร ยบร อยแล ว คณะกรรมการประเม นได ประช มสร ปผลการประเม นและแจ งผลการประเม นในเบ องต นด วยวาจาให ก บส าน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยนได ทราบโดยส งเขป จากน นได น าส งผลการประเม นฉบ บสมบ รณ ให ส าน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยนต อไป 3.2 ว ธ ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล คณะกรรมการประเม นได ตรวจสอบเอกสารหล กฐานสถานท จร ง ข อม ลจากบ คลากรฝ าย ต างๆ และผ บร หารของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนท เก ยวข องในก จกรรมต างๆ 2

3 4. ผลการประเม นรายต วบ งช (ตาราง ป.1) 3

4 4 ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ผลการด าเน นงาน 1 ต วต ง ผลล พธ ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย ต วหาร (% หร อ ส ดส วน) บรรล เป าหมาย = บรรล = ไม บรรล คะแนน ประเม น (เกณฑ สกอ.) ต วบ งช ท 1.1 2(ระด บ6) ม การด าเน นงาน 7 ข อ 3 หมายเหต (เช น เหต ผล ของการ ประเม นท ต างจากท ระบ ไว ใน SAR ต วบ งช ท 1.2 2(ร อยละ80) (16 100)/16 = ต วบ งช ท 7.1 2(ระด บ4) ระด บ 5 3 ต วบ งช ท 7.2 2(ระด บ3) ระด บ 3 2 ต วบ งช ท 7.3 3(ระด บ5) ระด บ 4 3 ต วบ งช ท 7.4 3(ระด บ5) ระด บ 5 3 ต วบ งช ท 7.5 3(ระด บ5) ระด บ 5 3 ต วบ งช ท 7.6 2(ระด บ4) ระด บ 3 2 ต วบ งช ท 7.7 ไม ร บการประเม น - - ต วบ งช ท 7.8 2(ระด บ4) ระด บ 5 3 ต วบ งช ท 7.9 2(ระด บ6) ระด บ 8 3 ต วบ งช ท 8.1 2(ระด บ5) ระด บ 7 3 ต วบ งช ท 8.2 2(ระด บ3) ระด บ 4 3 ต วบ งช ท 9.1 3(ระด บ6) ระด บ 7 3 ต วบ งช ท 9.2 2(ระด บ4) ระด บ 6 3 ต วบ งช ท 9.3 3(ระด บ4) ระด บ ให ระบ เป นต วเลขท สอดคล องก บเกณฑ ท ใช ประเม นส าหร บต วบ งช น นๆ เช น ระบ เป นค าร อยละ หร อระบ เป นส ดส วน หร อระบ เป นคะแนน หร อระบ เป นจ านวน หร อระบ เป นข อ หร อระบ เป นระด บ

5 5. ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา และม มมองด านการบร หารจ ดการ (ตาราง ป.2, ป.3 และ ป.4) 5

6 6 5. ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา และม มมองด านการบร หารจ ดการ ตาราง ป. 2.1 ต วบ งช แยกตามองค ประกอบค ณภาพ 4 ด าน องค ประกอบ จ านวนต วบ งช ป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต รวม 1. ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ - (1.1) (1.2) 2 7. การบร หารและการจ ดการ (7.5) (7.1) (7.2) (7.3) (7.6) (7.9) 8 (7.4) (7.8) 8. การเง นและงบประมาณ - (8.1) (8.2) ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ - (9.1) (9.2) (9.3) 3 รวม ตาราง ป. 2.2 สร ปคะแนนเฉล ยตามองค ประกอบค ณภาพ 4 ด าน องค ประกอบ จ านวนต วบ งช ผลการ ป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต รวม ประเม น 1. ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ด มาก 7. การบร หารและการจ ดการ ด มาก 8. การเง นและงบประมาณ ด มาก 9. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ด มาก รวม ด มาก ผลการประเม น ด มาก ด มาก ด มาก

7 7 ตาราง ป. 3.1 ต วบ งช แยกตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐาน ต วบ งช ต วบ งช ด านผลผล ตหร อ ต วบ งช ด านกระบวนการ ด านป จจ ยน าเข า ผลล พธ 1. มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต (4) มาตรฐานด านการบร หารจ ดการ อ ดมศ กษา (34) ก. มาตรฐานด านธรรมาภ บาลของการ ต วบ งช ท 7.5 ต วบ งช ท 1.1, 7.1, 7.2, 7.4, ต วบ งช ท 1.2, 7.6, 7.9, 9.3 บร หารการอ ดมศ กษา (16) 7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 ข. มาตรฐานด านพ นธก จของการ บร หารการอ ดมศ กษา (18) 3. มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนา ส งคม ฐานความร ฯ (2) - ต วบ งช ท ตาราง ป. 3.2 สร ปคะแนนเฉล ยตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐาน ต วบ งช ต วบ งช ด าน ต วบ งช ด านผลผล ต ผลการ รวม ด านป จจ ยน าเข า กระบวนการ หร อผลล พธ ประเม น 1. มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต (4) มาตรฐานด านการบร หารจ ดการ อ ดมศ กษา (34) ก. มาตรฐานด านธรรมาภ บาลของ ด มาก การบร หารการอ ดมศ กษา (16) ข. มาตรฐานด านพ นธก จของการ บร หารการอ ดมศ กษา (18) 3. มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนา ด มาก ส งคม ฐานความร ฯ (2) รวม ด มาก ผลการประเม น ด มาก ด มาก ด มาก

8 8 ตาราง ป. 4.1 ต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 9 ด านในม มมองด านการบร หารจ ดการ ม มมองด านการบร หารจ ดการ ต วบ งช ต วบ งช ด านผลผล ตหร อ ต วบ งช ด านกระบวนการ ด านป จจ ยน าเข า ผลล พธ 1. ด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย - ต วบ งช ท 9.2 ต วบ งช ท ด านกระบวนการภายใน - ต วบ งช ท 1.1, 7.1, 7.2, 7.8 ต วบ งช ท 1.2, 7.9 และ 9.3 และ ด านการเง น - ต วบ งช ท 8.1 และ ด านบ คลากรการเร ยนร และนว ตกรรม ต วบ งช ท 7.5 ต วบ งช ท 7.3 และ ตาราง ป. 4.2 สร ปคะแนนเฉล ยตามองค ประกอบค ณภาพ 9 ด านในม มมองด านการบร หารจ ดการ ม มมองด านการบร หารจ ดการ ต วบ งช ต วบ งช ด าน ต วบ งช ด านผลผล ต รวม ผลการ ด านป จจ ยน าเข า กระบวนการ หร อผลล พธ ประเม น 1. ด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ด มาก 2. ด านกระบวนการภายใน ด มาก 3. ด านการเง น ด มาก 4. ด านบ คลากรการเร ยนร และนว ตกรรม ด มาก รวม ด มาก ผลการประเม น ด มาก ด มาก ด มาก

9 6. ข อเสนอแนะ 9

10 10 ข อเสนอแนะ การจ ดท าเอกสารรายงานการประเม นตนเอง (SAR 10) 1. การจ ดพ มพ เอกสารรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ควรพ มพ ตามหล กว ชาการ จ ดล าด บห วข อ ให ช ดเจน ตรวจสอบผลการประเม นให สอดคล องก นในท กจ ด ท ม การแจ งผลการประเม น 2. ข อม ลพ นฐานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ควรม รายละเอ ยดข อม ลพ นฐานเก ยวข อง ก บต วบ งช ให ครบถ วน 3. เอกสารในภาคผนวกโดยเฉพาะค าส งต างๆ ขอให ทบทวนว าอ างอ งจากอ านาจอะไร ให อ างให ถ กต องและให อ างท กค าส ง องค ประกอบท 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ผลการด าเน นงานอย ในระด บด มาก คะแนนเฉล ย 3.00 จ ดท ควรพ ฒนา ต วบ งช ท 1.1 ควรจ ดเอกสารอ างอ งและแจ งแหล งจ ดเก บข อม ลเพ อการประเม นท สะดวกมากข น ต วบ งช ท ควรจ ดเอกสารอ างอ งเพ มเต มท ม เข าแฟ มและจ ดหมวดหม ให ม ความช ดเจนมากข น 2. ควรม การตรวจสอบข อม ลพ นฐาน และจ ดพ มพ ข อม ลพ นฐานให ครบถ วน องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ผลการด าเน นงานอย ในระด บด มาก คะแนนเฉล ย 2.50 จ ดท ควรพ ฒนา ต วบ งช ท ควรม การจ ดต งคณะกรรมการบร หารส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ให เป นไปตาม ระเบ ยบข อบ งค บของมหาว ทยาล ย 2. ควรม การประช มคณะกรรมการบร หารส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน เด อนละ 1 คร ง หร อป ละไม น อยกว า 10 คร ง/ป

11 3. ควรม การจ ดท ารายงานประจ าป (Annual Report) ตามป งบประมาณ 4. ควรม การเผยแพร ผลงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนให กว างขวาง ต วบ งช ท ควรให สภามหาว ทยาล ยมอบคณะกรรมการประเม นฯ ให ประเม นถ งระด บผ อ านวยการด วย โดยเฉพาะท อย ในโครงสร าง 2. ควรม การจ ดท าแผนกลไกการพ ฒนาศ กยภาพของผ บร หารไว ให ช ดเจน ต วบ งช ท ควรจ ดท าแผนการจ ดการความร โดยม การก าหนดโมเดลสมรรถนะหล กของบ คลากรแต ละ ต าแหน งให ช ดเจน และจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให ได ตามเป าหมายท ก าหนดไว ของบ คลากรในต าแหน ง น น ส าหร บการจ ดความร อาจประกอบด วย ด านภาษา, ด านค ณธรรม, ด านเทคโนโลย และด านจ ตบร การ เป นต น 2. ควรสร ปรายงานผลการด าเน นงานในแต ละโครงการให ช ดเจนว าม ผ เข าอบรมจ านวนเท าไร ร อยละของความพ งพอใจของผ เข าอบรมค อเท าไร ม ต วบ งช ใดบ างท บรรล หร อไม บรรล ให ช ดเจนในแต ละ โครงการ 3. ควรม การว เคราะห ผลการประเม นแล วน ามาจ ดท าแผนปร บปร ง(Improvement Plan) ต วบ งช ท ควรม การส ารวจความต องการ(Need Assessment) เก ยวก บสว สด การ ในส าน กส งเสร มว ชาการ เพ อน าผลมาวางแผนปร บปร งด าเน นการ 2. การสรรหาบ คลากร ควรให ฝ ายบร หารของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ม ส วนร วม ในการด าเน นการสรรหาและค ดเล อกเพ อให ได บ คลากรท ตรงตามความต องการของหน วยงาน 3. ด านบรรยากาศการท างานควรม การช นชมบ คลากรและยกย องบ คลากรด เด น ม การจ ดก จกรรม พบปะส งสรรค การศ กษาด งานนอกสถานท เพ อให ม บรรยากาศด านการท างานแบบพ น อง เป นต น ต วบ งช ท ควรน าผลจากบร ษ ทประเม นด านความปลอดภ ยของระบบฐานข อม ล มาแก ไขเป นประจ า 2. ควรม การด าเน นงานจ ดอบรมก บปร บปร งฐานข อม ล ท งทางด านป ญหา การแก ป ญหา หร อ ปร บปร งให ม ความถ กต องปลอดภ ย โดยลดค าใช จ ายบร ษ ทประเม น และม การเช อมโยงระบบฐานข อม ล ของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนผ านระบบเคร อข ายส าน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษาตาม ร ปแบบมาตรฐานท ก าหนด 3. ควรม การปร บปร งฐานข อม ลท ง 4 ย ทธศาสตร ให ครบถ วนและท นสม ย 11

12 ต วบ งช ท 7.6 ควรน าความค ดเห นของประชาชนหร อผ ใช บร การท ผ านช องทางต าง ๆ ท งกล องร บความค ดเห น เว บบอร ดมหาว ทยาล ย มาจ ดเก บอย างเป นระบบ แบ งประเภทความค ดเห น เพ อด าเน นการประช มหาแนว ทางแก ไข ปร บปร งอย างเป นร ปธรรม ต วบ งช ท การจ ดท าแผนปฏ บ ต การความเส ยง เร อง 1. ความร ความเข าใจเร อง การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ การศ กษา แห งชาต (TQF) พ.ศ ความเส ยงทางด านงบประมาณ 3. ความเส ยงด านระบบสารสนเทศ ต วบ งช ท 7.9 ควรน าโครงการท ระบ ตามแผนปฏ บ ต การ น าเสนอเป นข อตกลงก บผ บร หารระด บส ง เพ อได ด าเน นการตามเป าหมาย รวมถ งม การด าเน นการต ดตามผลการประเม นจากผ บร หาร องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 12 ม ผลการด าเน นงานอย ในระด บ ด มาก คะแนนเฉล ย 3.00 จ ดท ควรพ ฒนา ต วบ งช ท ควรน าผลการด าเน นการท งการตรวจสอบภายใน และภายนอกท ต ดตามทางด านการเง นมา ว เคราะห เพ อศ กษาสภาพการใช เง นว าม ความค มค าเพ ยงใด 2. ควรให คณะกรรมการม การว เคราะห ถ งผลการใช ทร พยากรร วมก น ว าม ผลในแง ของการ ประหย ดหร อความค มค าเพ ยงใด เพ อน าไปขยายผลก บงานอ นๆ ต อไป

13 13 องค ประกอบท 9 ระบบกลไกการประก นค ณภาพ ผลการด าเน นงานอย ในระด บด มาก คะแนนเฉล ย 3.00 จ ดท ควรพ ฒนา ต วบ งช ท 9.1 ควรม การสร างเคร อข ายด านการประก นค ณภาพก บหน วยงานอ นภายนอกมหาว ทยาล ย ต วบ งช ท 9.2 ควรม ระบบการก าก บต ดตาม การน าความร ด านการประก นค ณภาพ เช น PDCA, 5ส ไปใช ก บการ ปฏ บ ต งานอย างจร งจ ง ต วบ งช ท 9.3 ควรพ ฒนานว ตกรรมด านการประก นค ณภาพให ม ความหลากหลายมากข นเพ อเป นแหล งอ างอ ง ให ก บหน วยงานและสถาบ นอ น

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information