แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป นเล ศตามเป าหมาย เน นท ยอมร บในวงว ชาการหร อว ชาช พน นๆ ม หล กฐานของ ความส าเร จปรากฏช ดเจน โดยม การสร ปว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ตลอดจนความร และ ประสบการณ บ นท กเป นเอกสาร เผยแพร ให หน วยงานภายในหร อภายนอกสามารถน าไปใช ประโยชน ได ข นตอนการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา คำส งสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ ท ๐๐๘ / ๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ เพ อให การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เป นไปด วยความเร ยบร อยและม ประส ทธ ภาพ อาศ ยอ านาจ ตามความในมาตรา ๔๔ แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๗ จ งแต งต งให บ คคลต อไปน เป นคณะกรรมการดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ด งน ๑. นายเก ยรต พงษ ยอดเย ยมแกร ประธาน ๒. ผ ช วยศาสตราจารย อานาจ สว สด นะท รองประธาน ๓. นางสาวดาร ด ม กดาอ ดม รองประธาน ๔. นางสาวส มาล ถวายส นธ กรรมการ ๕. นางสาวอ ญชนา ธาต บ รมย กรรมการ ๖. นายสมพร ดวงเกษ กรรมการ

2 ๗. นายเสน ย แนวท ศน กรรมการ ๘. นางสาววาสนา มณ โนนโพธ กรรมการ ๙. นางวาสนา ม สต ล กรรมการ ๑๐. นางสาวร ชน ต นพ นเล ศ กรรมการ ๑๑. นางสาวร ตนาภรณ แสนดวง กรรมการ ๑๒. นายฐาร ตน ฉ ตรภ ต กรรมการ ๑๓. นายกฤษฎา พ ลยร ตน กรรมการ ๑๔. นางสาวทรรศน ย ผ ช จ นทร กรรมการ ๑๕. นายน รชา เส อนาค กรรมการ ๑๖. นางย ตะน นท ไชยพร กรรมการ ๑๗. นางสาวปราณ จ ตรเย น กรรมการ ๑๗. นางสาวจ นท มา ช ล กราน กรรมการและเลขาน การ ๑๘. นางสาวดาร ณ ดอนห วล อ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ๑๙. นายธ รพร พงษ พ ฒ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ หน ำท ๑. จ ดทารายงานประจาปท เป นรายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ๒. จ ดเก บและรวบรวมหล กฐานประกอบรายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ๓. สร ปผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาและจ ดท าเป นร ปเล มรายงาน ประจาปท เป นรายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อเตร ยมร บการประเม นจากกรรมการ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายเก ยรต พงษ ยอดเย ยมแกร) ผ อานวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

3 2. กาหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา 1. เร งร ดให ม การพ ฒนาระบบและกลไกประก นค ณภาพการศ กษา 2. ส งเสร มให ม การประเม นการปฏ บ ต งานและสามารถตรวจสอบได 3. เร งร ดให ม การพ ฒนาความร วมม อระหว างบ คลากรภายในสาน กว ทยบร การฯ และคณะ ศ นย สาน ก ในมหาว ทยาล ย และหน วยงานภายนอกมหาว ทยาล ย 4. ส งเสร มให ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารและก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ สาน กฯ ต อสาธารณชน 3. กาหนดผ ร บผ ดชอบต วบ งช ในองค ประกอบการประก นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระบวนการพ ฒนาแบบแผน ผ ร บผ ดชอบ : นางสาวอ ญชนา ธาต บ รมย องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษาและสภาพแวดล อมการเร ยนร ผ ร บผ ดชอบ : นางสาวส มาล ถวายส นธ องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.1 ระบบและกลไกการบร หารทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.2 กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ผ ร บผ ดชอบ : นางวาสนา ม สต ล องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 ภาวะผ นาของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น ผ ร บผ ดชอบ : นายเก ยรต พงษ ยอดเย มแกร ต วบ งช ท 7.3 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารการต ดส นใจ ผ ร บผ ดชอบ : นางสาวปราณ จ ตรเย น ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ : นางสาวจ นท มา ช ล กราน

4 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ ต วบ งช ท 8.1 ระบบกลไกการเง นและงบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ : นางสาวดาร ณ ดอนห วล อ นางสาวทรรศน ย ผ ช จ นทร องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ต วบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ผ ร บผ ดชอบ : นางสาวร ชน ต นพ นเล ศ 4. ศ กษาและทาความเข าใจค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา

5 5. สร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายนอก

6

7

8 6. ปร บปร งรายงานการประก นค ณภาพการศ กษา ตามผลการประเม นค ณภาพการศ กษาจากคณะกรรมการ แผนปร บปร งประก นค ณภาพการศ กษา ของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ตามผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ข อเสนอแนะของ คณะกรรมการ 1.ปร บปร งแผนกลย ทธ ท กป 2. การบ รณาการงานบร การ ทางว ชาการแก ส งคมก บการ เร ยนการสอนและการว จ ย ตามแผน โครงการพ ฒนา 1.โครงการประช มปฏ บ ต การ ปร บปร งแผนกลย ทธ ประจาป 1.โครงการบร การว ชาการแก ส งคม (คนภายนอก) 2.โครงการศ กษาภ ม ป ญญา ว ฒนธรรม ต วบ งช ความสาเร จ เป าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ผ ตรวจสอบ จานวน 50 คน ร อยละ 80 1 ว น 15,000 บาท ผ อานวยการสาน ก คณะกรรมการ รายงานผลการ ว ทยบร การฯ ประจาสาน ก ปร บปร งต อ คณะกรรมการ ประจาสาน ก 1 เร อง ร อยละ 80 1 ป 30,000 บาท บ คลากร สาน ก อาจารย และผ ว จ ย ว ทยบร การฯ 2 เร อง 1ป 3. การบร หารงานด วยหล ก ธรรมาภ บาล 1.โครงการพ ฒนาการบร หารแบบม ส วนร วม 2.โครงการพ ฒนาค ณธรรม 50 คน ร อยละ 80 เทอมละ 1 คร ง 15,000 บาท ผ บร หาร

9 ข อเสนอแนะของ คณะกรรมการ 4. นาผลการประเม นไป ปร บปร งการบร หารงาน อย างเป น ร ปธรรม โครงการพ ฒนา ต วบ งช ความสาเร จ เป าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ผ ตรวจสอบ 1.โครงการปฏ บ ต การท ง 14โครงการ ร อยละ 80 1 ป 8,500 บาท ผ อานวยการสาน ก ว ทยบร การฯ 5. การกาหนดประเด นการ จ ดการความร ให สอดคล อง ก บแผนกลย ทธ 6. การจ ดการบร หารระบบ สารสนเทศให ค มค าก บ ทร พยากร 7. การต ดตามการ ประเม นผลแผนปฏ บ ต งาน ประจาป ให สอดคล องก บ พ นธก จ 8. จ ดบ คลากรด แลการ บร หารจ ดการด าน งบประมาณ 1.โครงการจ ดการความร KM PDCA 1.โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ 1.โครงการต ดตามประเม นผลและ งบประมาณ 1.โครงการจ ดทาแผนและ งบประมาณ -จานวนความร 20 เร อง -จานวนผ เข า โครงการ 20 คน ไม น อยกว า 5 ระบบ ร อยละ 80 1 ป ( 1ว น) 20,000 บาท -ฝ ายว ทยบร การ -ฝ ายเทคโนโลย การศ กษา -ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ร อยละ 80 1 ป 60,000 บาท บ คลากรของสาน ก ว ทยบร การฯ 14 โครงการ ร อยละ 100 ท ก 4 เด อน - ผ บร หารสาน กว ทย บร การฯ 3 คร ง ร อยละ เด อน 30,000 บาท ฝ ายสาน กงาน ผ อานวยการ ผ อานวยการสาน ก ว ทยบร การฯ รองอธ การบด ฝ าย นโยบายและแผน ผ บร หารสาน กว ทย บร การฯ

10 ข อเสนอแนะของ คณะกรรมการ 9. การเข ยนหล กฐานให ตรง ก บเกณฑ โครงการพ ฒนา 1.โครงการประช มเช งปฏ บ ต การการ จ ดทาประก นค ณภาพการศ กษา ต วบ งช ความสาเร จ เป าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ผ ตรวจสอบ 6 องค ประกอบ ร อยละ ป /คร ง 200,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการผ บาท ประก นค ณภาพ ประเม นการประก น การศ กษาของ ค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การฯ

11 ประโยชน ท ได ร บ 1. สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในท พ ฒนาข นอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ผ บร หารและบ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ความรวมม อและ ทางานเป นท มในด านต างๆ รวมถ งการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ขว ญก าล งใจและม ท ศนคต ท ด ต อ การดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา 4. บ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ความร ด านการประก นค ณภาพ การศ กษา และม ส วนร วมในระบบประก นค ณภาพของสาน กว ทยบร การฯ มากข น 5. ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร วมเคร อข ายด านการประก นค ณภาพ การศ กษาก บหน วยงานภายนอก เพ อแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด จากหน วยงาน ภายนอก 6. ม การน าผลการประเม นมาปร บปร งและพ ฒนาส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให บรรล ตามเป าหมายท กาหนด

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ ศ กษา 25555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ความร ท ม อย ในองค กรม อย มากมาย หากองค กรเป นองค

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 แผนการจ ดการ คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 คำนำ กระบวนการจ ดการเป นหน งในกระบวนการพ ฒนางานโดยการนาท ช ดแจ งหร อท ม อย ในต วบ คคลมาเข าส กระบวนการ ซ งคณะเกษตรและช วภาพได กาหนดประเด

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖

แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ แผน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เป นส วนงานส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาด านว ชาการ ม นโยบายให ท กฝ ายจ ดการความร

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย

รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย 1 รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย คณะกรรมการจ ดการความร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 2 คำนำ ตามท คณะกรรมการจ ดการความร ได

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information