รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน"

Transcription

1 ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) ผ ช วยศาสตราจารย น ชนาท จ นทเตม ย ประธานกรรมการ 2) อาจารย ส ท ศา ร ตนว ชา กรรมการ 3) อาจารย ภ ทรา รตานนท กรรมการ 4) นางสาวพ ชรา ม ณยานนท กรรมการและเลขาน การ ว น / เด อน / ป ท ประเม น 2 กรกฎาคม 2555 ช อหน วยงาน สร ปข อม ลพ นฐานของหน วยงาน ( จ ดเน น, ส ณฐานโดยย อ ) เป นหน วยงานท ส าค ญ ซ งม ภารก จร บผ ดชอบการด าเน น ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย ม การปร บปร งกลไกการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของมหาว ทยาล ยให เป นไปอย างเป นระบบและม ความต อเน อง เผยแพร หล กการ แนวความค ด และก จกรรมเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรภายในมหาว ทยาล ย รวมถ งบ คคลภายนอก และส งคมท วไป ป จจ บ นส าน กประก นค ณภาพฯ ต งอย ท อาคารม งคละพฤกษ ช น 2 ม บ คลากรภายในส าน ก ประก นฯ ท งหมดจ านวน 4 คน ด งน 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. เพ ญประภา ภ ทราน กรม ผ อ านวยการส าน กประก นฯ 2. นางสาวร งอร ณ จ ตคงกาล ห วหน างานประมวลผลวางแผน พ ฒนา 3. นางสาวขว ญส ดา เฮงสมบ รณ เจ าหน าท ฯ 4. นางสาวชลธ ชา ดวงเพ ชร เจ าหน าท ฯ 1

2 ป การศ กษา 2554 ว ธ ประเม น 1. การวางแผนและการประเม น การเตร ยมการและวางแผนก อนตรวจเย ยม ในว นท 29 ม ถ นายน 2555 ม การประช มคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา ภายใน เพ อท าความเข าใจในรายงานการประเม นตนเองของส าน กประก นฯ พร อมท งศ กษา SAR และการอ างอ งเอกสารหล กฐานเบ องต น ก อนท าการตรวจประเม น การด าเน นการระหว างตรวจเย ยม ( ศ กษาเอกสาร / เย ยมชมสภาพจร ง / ส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ) ผ อ านวยการส าน กประก นฯ ได แนะน าข อม ลเบ องต นของหน วยงาน และคณะกรรมการ ตรวจประเม นฯ ได ตรวจสอบรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของส าน กประก นฯ เอกสารหล กฐาน พร อมท งสอบถามเจ าหน าท ของส าน กฯ อธ บาย ช แจง การด าเน นงาน เอกสารหล กฐานเพ อให การ ด าเน นการตรวจเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ การด าเน นการหล งตรวจเย ยม ประธานคณะกรรมการตรวจประเม นฯ ได จ ดท าสร ปและรายงานผลให ส าน กประก นฯ ทราบ 2. ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล ตรวจสอบข อม ลจากเอกสาร การส มภาษณ และว เคราะห ความน าเช อถ อของข อม ลเพ อ ประกอบการต ดส นใจ ผลการประเม นรายต วบ งช ( รายงานตามตารางท ป.1 ป.2 ) 2

3 ป การศ กษา 2554 และของแต ละองค ประกอบและมาตรฐาน ( ระบ จ ดเด น ว ธ ปฏ บ ต และผลการด าเน นงานท เป นแบบอย างท ด หร อนว ตกรรมท สร างข น ตลอดจนเง อนไขของ ความส าเร จ ระบ จ ดท ควรพ ฒนาพร อมท งสาเหต ของป ญหาและ ) องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ม ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงานท ช ดเจน ม การประเม นผลการด าเน นงานและน าผลมาปร บปร งแผนการด าเน นงาน โดยค าน งถ งความ สอดคล องก บแผนพ ฒนา การอ างอ งเอกสารหล กฐานควรให สอดคล องก บต วบ งช การอ างอ งเอกสารใน องค ประกอบท 1 ข อ 7 เม อม ผลการด าเน นงานของส าน กฯ ก ควรเพ ม แบบประเม นฯ ใช เป นเอกสารหล กฐานด วย องค ประกอบท 2 ภารก จหล กของหน วยงาน ส าน กฯ ม บ คลากรท ม ค ณภาพ ม งส งเสร มให บ คลากรน าความร ความสามารถ และท กษะ มาพ ฒนางานด านประก นค ณภาพท งในระด บหน วยงานและมหาว ทยาล ยประสานงานและตอบข อ ซ กถามได ช ดเจน ส าน กฯ ม ระบบและกลไกท ม ค ณภาพท ช ดเจน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานท เป น มาตรฐานและเป นลายล กษณ อ กษร การอ างอ งเอกสารควรปร บให สอดคล อง เช น ม แบบประเม น สร ปการประเม น และการ รายงานผลการประเม น ตามข นตอน - ม การท าแบบประเม นผลความพ งพอใจ ควรจะม การเก บแบบสอบถามให ได มากกว าคร ง ของจ านวนบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย - องค ประกอบท 2 ต วบ งช 2.3 (หน า 18) แก ไขบรรท ดส ดท าย (พ มพ ผ ด) เจ าหน าท ส าน กฯ - การสร ปและแนวทางฯ (หน า 21) ส าน กฯ ไม ม การน าผลการต ดตามและประเม น ไปปร บปร งแผนและการบร หาร การพ ฒนาบ คลากรของส าน กฯ ก ควรต ดออก 3

4 ป การศ กษา 2554 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ส าน กฯ ม การบร หารจ ดการท ด ม การใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารงาน บ คลากร สามารถตรวจสอบการท างานของผ บร หารฯ ม การจ ดการประช มคณะกรรมการฯ อย างต อเน องและ สม าเสมอ ในการจ ดท าค ม อ เทคน คการท างาน ควรใส ช อผ รวบรวมด วย องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ ส าน กฯ ม การวางแผนการใช งบประมาณอย างเป นระบบ ม ความโปร งใส สามารถตรวจสอบ ได ในป การศ กษาต อไป ควรจ ดท างบประมาณเปร ยบเท ยบการใช จ าย เช น ในป การศ กษา 2554 ได ร บอน ม ต งบประมาณเท าไร ใช ไปเท าไร และในป การศ กษา 2555 ต งงบประมาณไว เท าไร เป นต น เป นใช ในการวางแผนในการขออน ม ต งบประมาณต อไป องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ส าน กฯ ม ส วนร วมและให ความส าค ญของการประก นค ณภาพฯ โดยถ อเป นพ นธก จของ ส าน กฯ โดยม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร ด านประก นค ณภาพฯ ระหว างหน วยงานท งภายในและ ภายนอก เพ อการน าไปใช ประโยชน ได อย างแท จร ง 4

5 ป การศ กษา 2554 ภาคผนวก ตารางการตรวจเย ยม คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาฯ ได ท าการตรวจประก นของส าน กประก นค ณภาพฯ ใน ว นท 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ห อง น. ได พบผ อ านวยการส าน กฯ และเจ าหน าท เพ อกล าวแนะน าต ว พร อมแจ งว ตถ ประสงค ในการประเม นฯ 9.40 น น. ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน / ซ กถามเจ าหน าท น. พ กกลางว น น น. ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน น. สร ปผลการว เคราะห เพ อรายงานให ส าน กประก นฯ เป นลาย ล กษณ อ กษร การส มภาษณ เจ าหน าท ประธานผ ประเม นฯ ได ซ กถามเจ าหน าท ของส าน กประก นฯ ถ งภาระหน าท ในแต ละส วนของ หน วยงาน ผ ร บผ ดชอบงานท งด านการวางแผนพ ฒนา งานด านธ รการ ลงนาม... ประธานกรรมการ ลงนาม... กรรมการ ลงนาม... กรรมการ ลงนาม... กรรมการและเลขาน การ 5

6 41 ตาราง ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ผลการด าเน นงาน ต วบ งช บรรล คะแนนการ เป าหมาย ต วต ง ค ณภาพ ผลล พธ เป าหมาย ประเม น ต วหาร ต วบ งช P 5 หมายเหต (เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR) ต วบ งช P 5 ต วบ งช P 4.12 ต วบ งช O 4 ต วบ งช P 5 ต วบ งช P 5 ต วบ งช P 5 ต วบ งช P 5 ต วบ งช P 5 ต วบ งช P 5

7 42 ตาราง ป 2. ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ คะแนนการประเม นเฉล ย องค ประกอบ ผลการประเม น หมายเหต I P O รวม องค ประกอบท ด มาก องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด มาก องค ประกอบท ด มาก องค ประกอบท ด มาก เฉล ยรวมท กต วบ งช ของท กองค ประกอบ ด มาก ผลการประเม น การด าเน นงานต องปร บปร งเร งด วน การด าเน นงานต องปร บปร ง การด าเน นงานระด บพอใช การด าเน นงานระด บด การด าเน นงานระด บด มาก

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน ----------------------------------- รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) อาจารย ย พา ช มจ นทร ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 2) อาจารย เยาวร

More information

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ.

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. รายงานผลการตรวจค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เสนอต อ คณะว ศวกรรมศาสตร ค าน า คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ตามหน งส อค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 น ยาม ศ พท ท ใช

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information