แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ (จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556)

2 คานา 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ด าเน นการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าป การศ กษา 2556 เม อว นท 17 กรกฏาคม พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามท ส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษาแต งต ง คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ตระหน กถ งกระบวนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจ าป การศ กษา 2557 โดยใช ข อม ลจากผลการประเม นได ร บการว เคราะห และน าไปใช ในการจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด งกล าว แผนพ ฒนาค ณภาพฯ ฉบ บน ประกอบด วยก จกรรมโครงการเพ อการด าเน นงานพ ฒนา แก ไข และปร บปร ง ช วงเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ เพ อให สามารถต ดตามตรวจสอบผลการพ ฒนาอย างต อเน องต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ต ลาคม 2557

3 สารบ ญ 2 หน า คานา 1 บร บทของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 (จากผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556) 20

4 3 ส วนท 1 บร บทของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 1.1 ประว ต ความเป นมา เม อป พ.ศ นายจ าร ญ ป ย มป ตระ ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ รณ ร วมก บพ อค าประชาชน และสมาช กสภาผ แทนราษฎรจ งหว ดเพชรบ รณ ได ท าหน งส อถ ง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ขอจ ดต งว ทยาล ยคร ข นโดยอ างเหต ผล ด งน 1. จ งหว ดเพชรบ รณ กาล งเร งร ดพ ฒนาท กด าน โดยเฉพาะด านการศ กษาน นย งขาดแคลนคร เป นจานวนมาก 2. จ งหว ดเพชรบ รณ ต งอย ในใจกลางของประเทศ และม จ งหว ดอ นๆ ล อมรอบถ ง 7 จ งหว ด ค อพ ษณ โลก พ จ ตร ลพบ ร นครสวรรค ช ยภ ม ขอนแก น และ เลย ซ งหากได จ ดต งสถาบ นช นส งข นแล วน กเร ยนจากจ งหว ดใกล เค ยง จะเด นทางมาศ กษาได อย างสะดวกสบาย 3. จ งหว ดม ท ด นจะมอบให หลายร อยไร เป นท ด นในเขตผ งเม อง ตามพระราชกฤษฎ กา พ.ศ ออกในสม ย จอมพล ป. พ บ ลสงคราม เป นนายกร ฐมนตร กระทรวงศ กษาธ การจ งได ส งให กรมการฝ กห ดคร มาส ารวจท าแผนผ งท ด น ต ดถนนสายสระบ ร -หล มส ก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อประมาณ 3 ก โลเมตร ม เน อท ประมาณ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา กระทรวงศ กษาธ การพ จารณาแล วอน ม ต ให สร างว ทยาล ยคร ข นท จ งหว ดเพชรบ รณ โดยประกาศต งเม อว นท 29 ก นยายน 2516 และได แต งต งให นายน อย ส ป อ อาจารย เอกว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม พ ษณ โลก มาร กษาราชการในต าแหน งอาจารย ใหญ ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2516 และ ได ร บน กศ กษาร นแรกในป การศ กษา 2519 โดยร บผ ดชอบการศ กษาในเขตจ งหว ดเพชรบ รณ และจ งหว ดพ จ ตร ว นท 19 ส งหาคม 2518 ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ว ทยาล ยคร จ งได ร บการยกฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษาส งก ด กระทรวงศ กษาธ การ ต อมา พ.ศ โดยกรมการฝ กห ดคร กระทรวงศ กษาธ การ ได น าความกราบบ งค บท ลพระกร ณา ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดชฯ และพระองค ท านก ทรงพระกร ณาโปรดเกล าโปรดกระหม อม พระราชทานนาม ว า สถาบ นราชภ ฏ แก ว ทยาล ยคร 36 แห ง ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ จ งม ช อใหม ว า สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ซ งแนวโน มจะต องปร บเปล ยน สภาพให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ มาตรา 7 ค อ ให สถาบ นราชภ ฏ เป นน ต บ คคล ม ฐานะเป นกรมในกระทรวงศ กษาธ การ และเป นสถาบ นการศ กษาและว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ นม ว ตถ ประสงค ให การศ กษาทางว ชาการและว ชาช พช นส ง ท า การว จ ย ให การบร การทางว ชาการแก ส งคม ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ผล ตคร ส งเสร มว ทยฐานะคร และบ คลากรประจาการ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ เป ดสอนระด บปร ญญา ตร สาขาว ชาการศ กษา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และสาขาศ ลปศาสตร ให ก บน กศ กษาท งภาคปกต และ น กศ กษาบ คลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระด บอน ปร ญญา ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) และปร ญญาตร 4 ป

5 ต อมาพระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ มพลอด ลยเดชม พระราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า โดยท เป นการสมควรจ ดต งมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ข นแทน สถาบ นราชภ ฏ ให ไว ณ ว นท 10 ม ถ นายน พ.ศ เป นป ท 59 ในร ชกาลป จจ บ น ตราเป นพระราชบ ญญ ต เร ยกว า พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ด วยพระมหากร ณาธ ค ณแห งองค พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท าให สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ยกฐานะเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ น บต งแต บ ดน น และใน การแบ งส วนราชการภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ น น ได ม การด าเน นการตาม กฎกระทรวงจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ด งน 1. สาน กงานอธ การบด - กองกลาง - กองนโยบายและแผน - กองพ ฒนาน กศ กษา 2. คณะคร ศาสตร - สาน กงานคณบด 3. คณะเทคโนโลย การเกษตร - สาน กงานคณบด 4. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร - สาน กงานคณบด 5. คณะว ทยาการจ ดการ - สาน กงานคณบด 6. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - สาน กงานคณบด 7. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา - สาน กงานผ อานวยการ 8. สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ - สาน กงานผ อานวยการ 9. สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม - สาน กงานผ อานวยการ 10. สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 4

6 5 - สาน กงานผ อานวยการ 1.2 ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสภาพป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นหน วยงานหน งในโครงสร างของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ได ต งข นตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ.ศ ซ งพบว า เป นคณะท ต งข นมาพร อม ๆ ก นก บภารก จต งสถาบ น ในระยะเร มต นน เร ยกว า หมวดว ทยาศาสตร โดยท าหน าท ในการผล ตคร ร นแรกในป พ.ศ และม การพ ฒนา เร อยมาตามลาด บ ต อมาในป พ.ศ.2527 ได พ ฒนาจากหมวดว ทยาศาสตร มาเป นคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ฉบ บท 2 พ.ศ ซ งม ผลให สามารถทาการสอนหล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตได และปร บเปล ยนสถานภาพตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ ในช วงระยะเวลาด งกล าว คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ภาคว ชาในส งก ด 9 ภาคว ชาค อภาคว ชาฟ ส กส และว ทยาศาสตร ท วไป ภาคว ชาเคม ภาคว ชาช วว ทยา ภาคว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ภาคว ชาคณ ตศาสตร ภาคว ชาคหกรรมศาสตร ภาคว ชาคอมพ วเตอร ภาคว ชาห ตถศ กษาและอ ตสาหกรรมศ ลป และภาคว ชาเกษตรศาสตร พ.ศ ภาคว ชาเกษตรศาสตร ได ปร บระด บข นเป นคณะเทคโนโลย การเกษตร เพ อรองร บการแบ งส วนราชการใหม ขณะน นจ งม ภาคว ชาในส งก ดคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ ยง 8 ภาคว ชา พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ปร บเปล ยนการบร หารท แต เด มเป นภาคว ชามาเป น การบร หารแบบโปรแกรมว ชา ตามประกาศสถาบ นราชภ ฏ เพชรบ รณ เร องการยกเล กภาคว ชาต งแต ว นท 17 พฤศจ กายน พ.ศ โดยจ ดการศ กษาหล กส ตรต าง ๆ ด งต อไปน 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร ปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา การออกแบบผล ตภ ณฑ เทคโนโลย อ ตสาหกรรม และหล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะ ก อสร าง อาหาร 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ส ขศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรอน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะ ก อสร าง และอาหาร 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา (ค.บ.) เป นหล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก

7 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร ปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา เทคโนโลย อ ตสาหกรรม ออกแบบผล ตภ ณฑ และหล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะและก อสร าง 2. หล กส ตรสาขาการศ กษาปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา ออกแบบ ผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรปร ญญาตร 2 ป หล ง ได แก สาขาการผล ต ไฟฟ า ก อสร าง การจ ดการอ ตสาหกรรม 2. หล กส ตรสาขาการศ กษาปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป คอมพ วเตอร ศ กษา คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยาประย กต สถ ต ประย กต ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรปร ญญาตร 2 ป หล ง ได แก สาขาการผล ต ไฟฟ า ก อสร าง การจ ดการอ ตสาหกรรม คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรมและอ เล กทรอน กส 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ศ กษา ว ทยาศาสตร ท วไป คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และ โปรแกรมว ชา คหกรรมศาสตร ได ย ายไปส งก ดคณะเทคโนโลย การเกษตร ท าให ม โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ) 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเคม ฟ ส กส สาธารณส ขชมชน ช วว ทยา ประย กต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอน ในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ด งต อไปน 1. ระด บปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (วท.บ.) ในโปรแกรมว ชาต างๆด งน 1. โปรแกรมว ชาเคม 2. โปรแกรมว ชาฟ ส กส 3. โปรแกรมว ชาช วว ทยาประย กต 6

8 7 ได แก 4. โปรแกรมว ชาสาธารณส ขช มชน 5. โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 6. โปรแกรมว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. โปรแกรมว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 8. โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 2. ระด บปร ญญาโทว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต (วท.ม.) สาขาว ชาว ทยาศาสตรศ กษา พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอนในระด บปร ญญาตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) ระด บปร ญญาตร 4 ป จ านวน 7 หล กส ตร 1. หล กส ตรสาขาว ชาเคม 2. หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส 3. หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยาประย กต 4. หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 5. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 6. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ ป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ปร บปร งหล กส ตรและพ ฒนาหล กส ตรใหม โดยเป ดสอน 1. ระด บปร ญญาตร จานวน 9 หล กส ตร ได แก หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) ได แก 1.1 หล กส ตรสาขาว ชาเคม 1.2 หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส 1.3 หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยา 1.4 หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 1.5 หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 1.6 หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 1.7 หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1.8 หล กส ตรสาขาว ชาคณ ตศาสตร

9 8 สถานท ต ง : 1.9 หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 2. ระด บปร ญญาโท จานวน 1 หล กส ตร ค อ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (วท.ม.) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา 83 หม 11 ถนนสระบ ร หล มส ก ต าบลสะเด ยง อ าเภอเม อง จ งหว ดเพชรบ รณ โทรศ พท (056) โทรสาร (056) อ นเตอร เน ต ต งอย ร มถนนสายสระบ ร -หล มส ก ทางด านท ศตะว นตก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อ 3 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมด 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา ส ประจาคณะ ค อ ส เหล อง อ ตล กษณ และเอกล กษณ อ ตล กษณ บ ณฑ ตม ว น ย ใฝ ร ส งาน ม ความร หมายถ ง การม ความร ความเข าใจความสามารถ และท กษะด านว ชาการในศาสตร ต าง ๆ ท เล าเร ยน และม ความร ความเข าใจและความสามารถในการปฏ บ ต งาน ตลอดจนม ความร เท าท นการเป นไปและการเปล ยนแปลงของโลก ซ งเก ดจากการ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ระเบ ยบว น ยในการควบค มตนเองให เป นผ ท ม ความร ส งาน หมายถ ง ความม งม น ต งใจ ขย น มานะ อดทน พยายาม และความร บผ ดชอบในการทางาน เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเก ดประโยชน ต อส วนร วม เอกล กษณ เป นแหล งองค ความร เพ อพ ฒนาท องถ น หมายถ ง เป นสถาบ นการศ กษาท ทาหน าท ผล ตบ ณฑ ต โดยการพ ฒนาหล กส ตรและทาการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพ ทาการว จ ย ให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โดยใช ท องถ นเป นฐานและดาเน นการตามพ นธก จด านต างๆ ด งกล าวด วยการบ รณาการพ นธก จท กด านเข าด วยก นบนพ นฐานปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสร างความเจร ญและความเข มแข งให ก บช มชนและท องถ น

10 9 คณะกรรมการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ป ยร ตน ม ลศร คณบด ประธานคณะกรรมการ 2. นางสาวจ ตรน นท ศร เจร ญ รองคณบด รองประธานกรรมการ 3. นางสาวเสาวภา ช มณ รองคณบด กรรมการ 4. นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง รองคณบด กรรมการ 5. ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน เก ดม ผ แทนประธานหล กส ตร กรรมการ 6. ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ ผ แทนประธานหล กส ตร กรรมการ 7. รองศาสตราจารย ส ว ทย วรรณศร ผ แทนคณาจารย กรรมการ 8. นายสนธยา พ งศ ร ผ แทนคณาจารย กรรมการ 9. ผ ช วยศาสตราจารย อ กฤษฎ พรร กษาด ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 10. นางสาวเคร อว ลย พาน ช ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 11. นายส ร นทร ม นประสงค ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 12. นางสาวอรพ น น ยมญาต ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 13. นางสาวศ รดา แสงนก ห วหน าสาน กงานคณบด เลขาน การ

11 10 คณะกรรมการบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ป ยร ตน ม ลศร คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2. นางสาวจ ตรน นท ศร เจร ญ รองคณบด ฝ ายบร หาร 3. นางสาวเสาวภา ช มณ รองคณบด ฝ ายว ชาการ 4. นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน 5. นางศร ญญา ตร ทศ รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา 6. นางสาวว ไลพร ปองเพ ยร ประธานสาขาว ชาเคม 7. ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน เก ดม ประธานสาขาว ชาฟ ส กส 8. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พวงผกา แก วกรม ประธานสาขาว ชาช วว ทยา 9. ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ ประธานสาขาว ชาคณ ตศาสตร 10. นางสาวส ร ย ร ตน ม ผล ประธานสาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร 11. นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง ประธานสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 12. นายอน พงษ ส ขประเสร ฐ ประธานสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 13. นายเจษฏาพร ปาคาว ง ประธานสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 14. นางว ลาส น ด ป ญญา ประธานสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 15. รองศาสตราจารย ดร.เบญจพร ศร ส วรมาศ ประธานสาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา (ปร ญญาโท) 16. นางสาวศ รดา แสงนก ห วหน าสาน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

12 โครงสร างการบร หาร ห วหน างานว จ ยและวางแผน ห วหน างานบร หารการศ กษา ห วหน างานศ นย ว ทยาศาสตร และ ว ทยาศาสตร ประย กต รองคณบด ฝ ายบร หาร รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา คณบด คณะกรรมการประจาคณะฯ คณะกรรมการบร หารคณะฯ รองคณบด ฝ ายว ชาการ ห วหน าสาน กงานคณบด หน วยการประช ม หน วยประชาส มพ นธ ห วหน างานบร หารและธ รการ หน วยสว สด การ รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน หน วยการเง น หน วยพ สด หน วยอาคารสถานท และ ยานพาหนะ หน วยว ชาการ หน วยก จการน กศ กษา หน วยบร การส อโสตท ศน ปกรณ หน วยบ ณฑ ตศ กษา หน วยฝ กประสบการณ ว ชาช พ หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชา ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหารว ชาช พ หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร หน วยสารบรรณ หน วยบ คคล หน วยเลขาน การ หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาช วว ทยา หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาเคม หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาฟ ส กส หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาคณ ตศาสตร หน วยแผนและงบประมาณ หน วยประก นค ณภาพการศ กษา หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยว เทศส มพ นธ หน วยว จ ย หน วยฝ กอบรมและบร การว ชาการ หน วยทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ว ชาช พ หน วยบร การว ชาการและ ตรวจสอบค ณภาพ หน วยฝ กอบรมระยะส น หน วยว เคราะห ว จ ยผล ตภ ณฑ หน วยสาธ ตประส ทธ ภาพ พล งงาน หน วยปฏ บ ต การเคร องม อว จ ย สาขาเคม และเคม ประย กต หน วยปฏ บ ต การเคร องม อว จ ย สาขาช วว ทยาและช วว ทยา ประย กต หน วยปฏ บ ต การเคร องม อว จ ย สาขาฟ ส กส และฟ ส กส ประย กต

13 บ คลากรของคณะ ประเภทของบ คลากร จาแนกตามอาย งาน ประเภทบ คลากร จานวน (คน) ส ญญาจ างไม ถ ง 6 เด อน ส ญญาจ าง 6 8 เด อน ส ญญาจ าง 9 เด อนข นไป จานวนตาม (CDS) อาจารย ประจา (ข าราชการ) อาจารย ประจาพ เศษ ข าราชการพลเร อน พน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ พน กงานมหาว ทยาล ยสายสน บสน น พน กงานราชการ ล กจ างประจา ล กจ างช วคราว รวม จานวนและร อยละของบ คลากรสายว ชาการ ประจาป การศ กษา 2557 จาแนกตามตาแหน ง คณะ อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รวม หมายเหต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 31 มกราคม 25

14 จาแนกตามระด บค ณว ฒ ส งส ด คณะ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม หมายเหต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 31 มกราคม ข อม ลน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 จานวนน กศ กษาท งหมด คณะ ประเภท รวม ภาคปกต ภาคพ เศษ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 2 ก มภาพ นธ 25 จานวนน กศ กษาท งหมด จาแนกตามระด บการศ กษา คณะ ระด บการศ กษา รวม ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก ป.บ ณฑ ต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 2 ก มภาพ นธ 25 13

15 บทสร ปผ บร หารจากการประเม น ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ในการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556 ว นท 17 กรกฎาคม 2557 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได รวบรวมผลการ ดาเน นงาน และจ ดทาเป นรายงานการประเม นตนเอง ซ งม ผลการดาเน นงานท ง 10 องค ประกอบ 41 ต วบ งช และได ด าเน นการม ผลการประเม นในภาพรวมอย ในระด บด (คะแนน 4.40) ด งน องค ประกอบ/ต วบ งช คะแนนการประเม น ผลการประเม น การดาเน นงานต องปร บปร งเร งด วน การดาเน นงานต องปร บปร ง การดาเน นงานระด บพอใช การดาเน นงานระด บด การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 4.14 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 4 การว จ ย 3.56 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 4.45 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 4.28 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 10 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย 4.67 การดาเน นงานระด บด มาก เฉล ยรวมท กองค ประกอบ/10 องค ประกอบ (รวมคะแนนท กต วบ งช /41 ต วบ งช ) 4.40 การดาเน นงานระด บด 14

16 15 สร ปผลการประเม นตนเองภาพรวมตามองค ประกอบ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. คณะม การกาหนดย ทธศาสตร และกลย ทธ ของคณะท ช ดเจน ม ความ เช อมโยงสอดคล องก บจ ดเน นของคณะ และบ คลากรม ส วนร วมในการ ดาเน นงานตามภารก จ จนบรรล ผลสาเร จตามเป าหมายของคณะ 2. ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ และถ ายทอดแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ให บ คลากรท กระด บอย างช ดเจน 3. คณะได นาผลการปะเม นของคณะกรรมการประจาคณะมาปร บปร งแผนกล ย ทธ อย างต อเน อง เพ อให ได ประส ทธ ผลการบร หารงานคณะมากข น แนวทางเสร ม 1. ควรม การว เคราะห ความสอดคล องอย างต อเน องในสถานการณ ป จจ บ นและ แนวโน มในอนาคตเพ อนาผลมาปร บปร งกลย ทธ แผนการดาเน นงานเป าหมาย และแผนปฏ บ ต การ 2. ควรม การถ ายทอดการดาเน นการบร หารงานคณะให ก บบ คลากรระด บล าง 3. ควรนาผลการประเม นมาพ ฒนาเป นแผนปฏ บ ต ประจาป ท สอดคล องก บแผนกล ย ทธ ท ปร บปร งเพ อจะได เป นท ศทางเด ยวก น จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - -

17 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตรเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน ระด บอ ดมศ กษาและม การประเม นหล กส ตร 2. คณาจารย ม ว ฒ การศ กษาตรงตามหล กส ตรและผล ตบ ณฑ ตให ม ประส ทธ ภาพ ตรงตามความต องการของท องถ น 3. ม ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นท ตอบสนองความ ต องการและตรงตามสมรรถนะของสายงานว ชาช พ 4. ม ระบบการจ ดการเร ยนการสอนท พ ฒนาการว จ ยครอบคล มท กหล กส ตรและม ความหลากหลาย แนวทางเสร ม 1. ควรม การนาผลจากการทวนสอบตามมาตรฐานการเร ยนร มคอ.3 และ มคอ.5 มา ส การพ ฒนากระบวนการเร ยนร ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 2. ควรม กลย ทธ และมาตรการในการพ ฒนาอาจารย และบ คลากรให เป นไปตาม เป าหมายและต วช ว ด 3. ควรม การจ ดก จกรรมให ความร เช งปฏ บ ต การแก คณาจารย ด านการจ ดการความร และการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ 1. จานวนคณาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการม ส ดส วนต ากว าค าเป าหมายมาก 1. ควรม นโยบายและกลย ทธ ในการพ ฒนาอาจารย ตามแผนพ ฒนา โดยจ ดค าย 2. ระบบการต ดตามการนาความร และท กษะมาพ ฒนาการเร ยนการสอน ย งขาด ว ชาการ จ ดระบบคล น ก กาหนดค าภาระงานในการลดภาระการสอนเป นต น กระบวนการจ ดการความร ในภาพคณะ 2. ควรม การพ ฒนาระบบการต ดตามในภาพรวมของคณะ โดยใช กระบวนการจ ดการ 3. ย งไม ได ดาเน นการจ ดการเร ยนร ท พ ฒนาจากกระบวนการจ ดการความร ความร ในล กษณะเวท ส มมนาจ ดน ทรรศการประมวลร ปแบบองค ความร ต างๆ เพ อ 4. การจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อส งเสร มพฤต กรรมตามประกาศย งไม หลากหลาย นาไปส การพ ฒนาการเร ยนการสอนและการพ ฒนางาน 5. การจ ดระบบและกลไกพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนร ค ณล กษณะบ ณฑ ต ย งไม 3. ควรม การพ ฒนาอาจารย ให ม ความร และท กษะในการจ ดการความร ท บ รณาการก บ ช ดเจน การเร ยนการสอน โดยจ ดสนทนากล มจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร และสร ปองค ความร เพ อเผยแพร ส ต นแบบ 4. ควรจ ดให ม ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมตามท คณะกาหนดให ม ความหลากหลายและ ม การต ดตามพฤต กรรมอย างต อเน อง 5. ควรจ ดให ม การนาผลการสารวจค ณล กษณะบ ณฑ ตมาปร บปร งหล กส ตรการ จ ดการเร ยนการสอน ควรจ ดให เป นร ปธรรม โดยบ รณาการก บมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 16

18 17 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง แนวทางเสร ม - - จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - 1. คณะควรม การต ดตามผลการดาเน นงานของอาจารย ท ปร กษาอย างต อเน อง 2. การประเม นผลความสาเร จของการจ ดก จกรรมน กศ กษา ต องว เคราะห ภาพรวม ท งป โดยเท ยบก บแผนปฏ บ ต ราชการ และควรต ดตามการนาไปใช ประโยชน ของ ผ เก ยวข อง 3. การนาผลการประเม นผลความสาเร จ เข าท ประช มคณะกรรมการประจ าคณะ ใน วาระเพ อพ จารณา ขอความเห น/ข อเสนอแนะ ต อผ ทรงค ณว ฒ องค ประกอบท 4 การว จ ย จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม ระบบกลไกในการผล กด นท ทาให เก ดผลงานท ช ดเจน 2. ม ผลงานว จ ยท ตอบสนองความต องการของช มชนหร อแก ไขป ญหาของช มชน ท องถ น แนวทางเสร ม 1. ควรถ ายทอกต วช ว ดด านการว จ ยไปส ระด บต วบ คคล 2. เช อมโยงก บการบ รณาการว ชาการในการว จ ย 1 ช มชน 1 พ นท

19 จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ 1. เพ มการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยและการทาผลงานว ชาการโดยเร งด วน 1. ให น กว จ ยท ม ศ กยภาพในการต พ มพ ท ม ค าน าหน กส งเป นพ เล ยงให น กว จ ยหน าใหม 2. ผลงานว จ ยบางเร องสามารถต พ มพ เป น Part ได 3. สร างแรงจ งใจให น กว จ ยท ต พ มพ ในระด บนานาชาต โดยการยกย องชมเชย หร อ จ ดสรรรางว ล 4. กาหนดให ท กสาขาว จ ยต องม บทความว จ ย 5. ผล ดด นให งานว จ ยท ต พ มพ ในรายงานส บเน อง ให ต พ มพ ในวารสารท ม ค าน าหน ก เพ มข น 18 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. การประเม นผลการบ รณาการประเด นให ครบ 3 ฝ าย ค อ ผ ให บร การ ผ ร บบร การ น กศ กษาท ม การบ รณาการ แนวทางเสร ม 1. ทาแบบสอบถามให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการบ รณาการ 2. การประเม นผลงานบ รณาการก บผ ให บร การ น กศ กษา อาจารย โดยว ธ การ ส มภาษณ สนทนากล มอ น ๆ ตามความเหมาะสม จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - -

20 19 องค ประกอบท 6 การทาน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง แนวทางเสร ม - - จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - 1. การสร ปผลการบ รณาการงานทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยน การสอนและก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา ควรม การต ดตามผลการนาไปใช ประโยชน 2. ควรม การจ ดการประกวดโครงการ/ก จกรรม ท ม การบ รณาการงานทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนธรรมการการเร ยนการสอนเพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และ การม ส วนร วมของบ คลากร 3. การสร างระบบการส งเสร มการบ รณาการ อาจม การปร บเพ อให เป นไปตาม ธรรมชาต ขององค กร

21 20 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ผ บร หารม การบร หารงานคณะโดยใช หล กธรรมาภ บาลท ช ดเจนสอดคล องก บ แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต ราชการ และม การเป ดโอกาสให บ คลากรได แสดง ความค ดเห นเพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานหลายช องทาง 2. ผ บร หารส งเสร มสน บสน นในการพ ฒนาด านองค ความร แก ผ ปฏ บ ต งานเป นการ สร างท กษะทาให เก ดการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 3. คณะม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการจ ดการความร ทาให ขยายผลไปย งหน วยงานอ น ส งผลให เก ดประโยชน 4. คณะม แผนการบร หารความเส ยงท ช ดเจนสอดคล องก บประเด นความเส ยคณะ และม การควบค มความเส ยง เป นไปตามแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต แนวทางเสร ม ควรม การประเม นความเส ยงอย างต อเน อง อย างน อยป ละ 2 คร ง และนาผลการประเม น ไปปร บแผน หร อว เคราะห เป นระยะ เพ อท สามารถนาข อม ลมาปร บแผนกลย ทธ ได จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - -

22 21 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม แผนกลย ทธ ทางการเง นท ช ดเจนท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของงคณะ โดยการม ส วนร วมของบ คลากรอย างช ดเจน 2. คณะม ข ดความสามารถในการจ ดหารายได จากหน วยงานภายนอก โดยการ ว เคราะห ไว ซ งเป นส วนหน งในการสร างความม นคงได ก บมหาว ทยาล ย แนวทางเสร ม 1. ควรม คณะกรรมการว เคราะห ความต องการใช ทร พยากรของหน วยงาน รวมถ ง ความต องการทางการเง นอย างต อเน อง เพ อจ ดสรรงบประมาณตรงตามความ ต องการและประโยชน ส งส ด 2. ควรม การว เคราะห แนวโน มของรายได ท ได จากโครงการว เคราะห ไว อย างต อเน อง เพ อให ทราบถ งแนวโน มจากการลงท นและท ศทางการพ ฒนา จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - - องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ม นโยบาย การ ดาเน นการส การปฏ บ ต ท กระด บและครบถ วนตามวงจรค ณภาพ 2. ม การนาผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในมาปร บปร งการบร หาร จ ดการ ส งผลต อค ณภาพการศ กษาท ม พ ฒนาการด ข น แนวทางเสร ม ควรม การต ดตามการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพตามวงจรค ณภาพท กต วบ งช โดยม การประเม นแผนย ทธศาสตร โดยบ รณาการก บแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

23 จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ 1. การกาหนดต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ย งไม สะท อนผลความเป น 1. ควรม การกาหนดต วบ งช เพ มเต มท เน นค ณล กษณะด านจ ตว ทยาศาสตร และจ ดให เอกล กษณ ของคณะ ม ก จกรรมท พ ฒนาตามจ ดเน นของคณะ 2. การนาผลการประก นค ณภาพการศ กษามาปร บปร งตามต วบ งช บางแผนย ง 2. ควรม การทบทวนและส งเคราะห ผลตามต วบ งช เพ อบ รณาการก บแผนย ทธศาสตร ขาดการส งเคราะห เพ อเช อมโยงก บแผนย ทธศาสตร ป 2557 และแผนปฏ บ ต การให เป นร ปธรรม 3. ระบบสารสนเทศท สน บสน นการประก นค ณภาพย งเป นระบบจาก 3. ควรจ ดให ม ระบบสารสนเทศในพ นธก จสาค ญ และม สร ปข อม ลเพ อนามาใช ใน มหาว ทยาล ย การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. การสร างแนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ย งไม สอดคล อง 4. ควรม การกาหนดแนวปฏ บ ต ท ด ต งแต การค ดสรรสร ปแนวทางการดาเน นการถอด ก บเกณฑ บทเร ยนส แนวปฏ บ ต ท ด ภายในมหาว ทยาล ยและภายนอก องค ประกอบท 10 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง แนวทางเสร ม จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - 1. ส งเสร ม/สน บสน นน กศ กษาเข าร วมเวท การแข งข นในท กด าน 2. เพ มจานวนโครงการตามแนวพระราชดาร ให มากข นเพ อให น กศ กษา/ช มชนได ม ส วนร วมมากข น 3. ระดมความค ดเพ อกาหนดอ ตล กษณ และเอกล กษณ ตามบร บทของคณะ

24 23 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 (จากผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556) ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการ ดาเน นงาน แนวทางเสร ม 4. ควรม การว เคราะห ความสอดคล องอย างต อเน องใน สถานการณ ป จจ บ นและแนวโน มในอนาคตเพ อนาผลมา ปร บปร งกลย ทธ แผนการดาเน นงานเป าหมาย และ แผนปฏ บ ต การ 5. ควรม การถ ายทอดการดาเน นการบร หารงานคณะให ก บ บ คลากรระด บล างควรนาผลการประเม นมาพ ฒนาเป น แผนปฏ บ ต ประจาป ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ท ปร บปร งเพ อจะได เป นท ศทางเด ยวก น องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต แนวทางเสร ม 1. ควรม การนาผลจากการทวนสอบตามมาตรฐานการเร ยนร มคอ.3 และ มคอ.5 มาส การพ ฒนากระบวนการเร ยนร ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 2. ควรม กลย ทธ และมาตรการในการพ ฒนาอาจารย และ บ คลากรให เป นไปตามเป าหมายและต วช ว ด 3. ควรม การจ ดก จกรรมให ความร เช งปฏ บ ต การแก คณาจารย ด านการจ ดการความร และการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยน เป นสาค ญ โครงการทบทวนแผนกลย ทธ โครงการแปลงแผนกลย ทธ ส แผนปฏ บ ต การ ประจาป 1. โครงการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต (TQF) ส มาตรฐานสากล 2. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดทา มคอ.5 และมคอ.7 เช อมโยง ก บการประก นค ณภาพการศ กษา ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. จานวนผ เข าร วมค ดเป นมากกว าร อย ละ แผนกลย ทธ ท ทบทวนแล วได ร บการ อน ม ต จากคณะกรรมการประจาคณะ จานวน 1 แผน 1. จานวนผ เข ร วมค ดเป นมากกว าร อย ละ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป จานวน 1 แผน 1) ม ว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนท ท นสม ยและม ประส ทธ ภาพ 2) บ ณฑ ตคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ม ค ณธรรมและร ท นการ ดารงอย และการเปล ยนแปลงของส งคม 1. จานวนอาจารย จานวน 52 คน 2. ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ พ.ย.57 ธ.ค ธ.ค.57 30,000 5, ,800 20,000 คณบด และรอง คณบด คณบด และรอง คณบด รองคณบด ฝ ายว ขาการ

25 24 ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน จ ดท ต องควรปร บปร ง 1. จานวนคณาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการม ส ดส วนต ากว า ค าเป าหมายมาก 2. ระบบการต ดตามการนาความร และท กษะมาพ ฒนาการ เร ยนการสอน ย งขาดกระบวนการจ ดการความร ในภาพ คณะ 3. ย งไม ได ดาเน นการจ ดการเร ยนร ท พ ฒนาจากกระบวนการ จ ดการความร 4. การจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อส งเสร มพฤต กรรมตาม ประกาศย งไม หลากหลาย 5. การจ ดระบบและกลไกพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนร ค ณล กษณะบ ณฑ ต ย งไม ช ดเจน ข อเสนอแนะ 1. ควรม นโยบายและกลย ทธ ในการพ ฒนาอาจารย ตาม แผนพ ฒนา โดยจ ดค ายว ชาการ จ ดระบบคล น ก กาหนดค า ภาระงานในการลดภาระการสอนเป นต น 2. ควรม การพ ฒนาระบบการต ดตามในภาพรวมของคณะ โดยใช กระบวนการจ ดการความร ในล กษณะเวท ส มมนา จ ดน ทรรศการประมวลร ปแบบองค ความร ต างๆ เพ อ 2. โครงการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสาย ว ชาการและสายสน บสน น โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสอน ว ทยาศาสตร ตามร ปแบบ STEM education โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดทา ข อสอบ ตามแนวทางการว ดของ PISA 3. โครงการพ ฒนาค ณภาพและบร หารงาน สาน กงานคณบด 1. บ คลากรสายว ชาการและสาย สน บสน นได ร บการฝ กอบรม ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย 1. ความร ความเข าใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ ความพ งพอใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ ความร ความเข าใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ ความพ งพอใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ฉบ บปร บปร ง ต าง ๆ ม ค ณภาพและท นสม ย ต อการ เปล ยนแปลงของส งคมโลกและเป น สากล 4 5 ต.ค ส.ค.57 80,000 80, ,000 รองคณบด ฝ าย บร หาร รองคณบด ฝ าย ว ชาการ 80,000 คณบด และรอง คณบด

26 25 ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน นาไปส การพ ฒนาการเร ยนการสอนและการพ ฒนางาน 3. ควรม การพ ฒนาอาจารย ให ม ความร และท กษะในการ จ ดการความร ท บ รณาการก บการเร ยนการสอน โดยจ ด สนทนากล มจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร และสร ปองค ความร เพ อเผยแพร ส ต นแบบ 4. ควรจ ดให ม ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมตามท คณะกาหนดให ม ความหลากหลายและม การต ดตามพฤต กรรมอย าง ต อเน อง 5. ควรจ ดให ม การนาผลการสารวจค ณล กษณะบ ณฑ ตมา ปร บปร งหล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอน ควรจ ดให เป น ร ปธรรม โดยบ รณาการก บมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง 1. คณะควรม การต ดตามผลการดาเน นงานของอาจารย ท ปร กษาอย างต อเน อง 2. การประเม นผลความสาเร จของการจ ดก จกรรมน กศ กษา ต องว เคราะห ภาพรวมท งป โดยเท ยบก บแผนปฏ บ ต 4. โครงการศ กษาด งานและนาเสนอผลงาน ว ชาการของบ คลากรและน กศ กษาสาขาว ชา ว ทยาศาสตร ศ กษา 4. โครงการปร บปร งห องเร ยนมาตรฐาน ระบบสาธารณ ปโภคและอาคารสถานท 1. โครงการบร การน กศ กษาและศ ษย เก าคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ความพ งพอใจของบ คลากรและ น กศ กษาต อการอบรม ศ กษาด งาน และ การนาเสนอผลงานว จ ย 2. จานวนบ คลากรและน กศ กษาของ สาขาว ชาท ได ร บการพ ฒนา 1. ม ว สด อ ปกรณ สน บสน นการเร ยน การสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ท นสม ย 1. น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได เข าร วมก จกรรมส งเสร ม การเร ยนร ระหว างศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น 80,000 รองคณบด ฝ ายว ขาการ 115,000 คณบด และรอง คณบด 55,000 รองคณบด ฝ าย ก จการน กศ กษา

27 ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น ราชการ และควรต ดตามการนาไปใช ประโยชน ของ ผ เก ยวข อง 3. การนาผลการประเม นผลความสาเร จ เข าท ประช ม คณะกรรมการประจาคณะ ในวาระเพ อพ จารณา ขอ ความเห น/ข อเสนอแนะ ต อผ ทรงค ณว ฒ องค ประกอบท 4 การว จ ย แนวทางเสร ม 1. ควรถ ายทอกต วช ว ดด านการว จ ยไปส ระด บต วบ คคล 2. เช อมโยงก บการบ รณาการว ชาการในการว จ ย 1 ช มชน 1 พ นท ควรปร บปร ง 1. เพ มการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยและการทาผลงาน ว ชาการโดยเร งด วน ข อเสนอแนะ 1. ให น กว จ ยท ม ศ กยภาพในการต พ มพ ท ม ค าน าหน กส งเป นพ เล ยงให น กว จ ยหน าใหม 2. ผลงานว จ ยบางเร องสามารถต พ มพ เป น Part ได 3. สร างแรงจ งใจให น กว จ ยท ต พ มพ ในระด บนานาชาต โดย การยกย องชมเชย หร อจ ดสรรรางว ล 4. กาหนดให ท กสาขาว จ ยต องม บทความว จ ย 5. ผล ดด นให งานว จ ยท ต พ มพ ในรายงานส บเน อง ให ต พ มพ ใน วารสารท ม ค าน าหน กเพ มข น องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม แนวทางเสร ม โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ยร นใหม 1. โครงการสน บสน นเพ องานว จ ยและ เผยแพร 1. ได น กว จ ยร นใหม และน กว จ ยท ม ประสบการณ ในเร องท เก ยวข อง ม ความร และความสามารถในการดาเน น โครงการว จ ยได อย างม ค ณภาพ งบประมาณ 26 ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน 55,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน 2,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1. ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย

More information

Quality Assessment Handbook 2557

Quality Assessment Handbook 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา/การบร หารงานท วไป ป การศ กษา 2557 Quality Assessment Handbook 2557 Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information