แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ (จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556)

2 คานา 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ด าเน นการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าป การศ กษา 2556 เม อว นท 17 กรกฏาคม พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามท ส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษาแต งต ง คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ตระหน กถ งกระบวนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจ าป การศ กษา 2557 โดยใช ข อม ลจากผลการประเม นได ร บการว เคราะห และน าไปใช ในการจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด งกล าว แผนพ ฒนาค ณภาพฯ ฉบ บน ประกอบด วยก จกรรมโครงการเพ อการด าเน นงานพ ฒนา แก ไข และปร บปร ง ช วงเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ เพ อให สามารถต ดตามตรวจสอบผลการพ ฒนาอย างต อเน องต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ต ลาคม 2557

3 สารบ ญ 2 หน า คานา 1 บร บทของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 (จากผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556) 20

4 3 ส วนท 1 บร บทของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 1.1 ประว ต ความเป นมา เม อป พ.ศ นายจ าร ญ ป ย มป ตระ ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ รณ ร วมก บพ อค าประชาชน และสมาช กสภาผ แทนราษฎรจ งหว ดเพชรบ รณ ได ท าหน งส อถ ง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ขอจ ดต งว ทยาล ยคร ข นโดยอ างเหต ผล ด งน 1. จ งหว ดเพชรบ รณ กาล งเร งร ดพ ฒนาท กด าน โดยเฉพาะด านการศ กษาน นย งขาดแคลนคร เป นจานวนมาก 2. จ งหว ดเพชรบ รณ ต งอย ในใจกลางของประเทศ และม จ งหว ดอ นๆ ล อมรอบถ ง 7 จ งหว ด ค อพ ษณ โลก พ จ ตร ลพบ ร นครสวรรค ช ยภ ม ขอนแก น และ เลย ซ งหากได จ ดต งสถาบ นช นส งข นแล วน กเร ยนจากจ งหว ดใกล เค ยง จะเด นทางมาศ กษาได อย างสะดวกสบาย 3. จ งหว ดม ท ด นจะมอบให หลายร อยไร เป นท ด นในเขตผ งเม อง ตามพระราชกฤษฎ กา พ.ศ ออกในสม ย จอมพล ป. พ บ ลสงคราม เป นนายกร ฐมนตร กระทรวงศ กษาธ การจ งได ส งให กรมการฝ กห ดคร มาส ารวจท าแผนผ งท ด น ต ดถนนสายสระบ ร -หล มส ก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อประมาณ 3 ก โลเมตร ม เน อท ประมาณ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา กระทรวงศ กษาธ การพ จารณาแล วอน ม ต ให สร างว ทยาล ยคร ข นท จ งหว ดเพชรบ รณ โดยประกาศต งเม อว นท 29 ก นยายน 2516 และได แต งต งให นายน อย ส ป อ อาจารย เอกว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม พ ษณ โลก มาร กษาราชการในต าแหน งอาจารย ใหญ ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2516 และ ได ร บน กศ กษาร นแรกในป การศ กษา 2519 โดยร บผ ดชอบการศ กษาในเขตจ งหว ดเพชรบ รณ และจ งหว ดพ จ ตร ว นท 19 ส งหาคม 2518 ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ว ทยาล ยคร จ งได ร บการยกฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษาส งก ด กระทรวงศ กษาธ การ ต อมา พ.ศ โดยกรมการฝ กห ดคร กระทรวงศ กษาธ การ ได น าความกราบบ งค บท ลพระกร ณา ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดชฯ และพระองค ท านก ทรงพระกร ณาโปรดเกล าโปรดกระหม อม พระราชทานนาม ว า สถาบ นราชภ ฏ แก ว ทยาล ยคร 36 แห ง ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ จ งม ช อใหม ว า สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ซ งแนวโน มจะต องปร บเปล ยน สภาพให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ มาตรา 7 ค อ ให สถาบ นราชภ ฏ เป นน ต บ คคล ม ฐานะเป นกรมในกระทรวงศ กษาธ การ และเป นสถาบ นการศ กษาและว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ นม ว ตถ ประสงค ให การศ กษาทางว ชาการและว ชาช พช นส ง ท า การว จ ย ให การบร การทางว ชาการแก ส งคม ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ผล ตคร ส งเสร มว ทยฐานะคร และบ คลากรประจาการ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ เป ดสอนระด บปร ญญา ตร สาขาว ชาการศ กษา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และสาขาศ ลปศาสตร ให ก บน กศ กษาท งภาคปกต และ น กศ กษาบ คลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระด บอน ปร ญญา ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) และปร ญญาตร 4 ป

5 ต อมาพระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ มพลอด ลยเดชม พระราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า โดยท เป นการสมควรจ ดต งมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ข นแทน สถาบ นราชภ ฏ ให ไว ณ ว นท 10 ม ถ นายน พ.ศ เป นป ท 59 ในร ชกาลป จจ บ น ตราเป นพระราชบ ญญ ต เร ยกว า พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ด วยพระมหากร ณาธ ค ณแห งองค พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท าให สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ยกฐานะเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ น บต งแต บ ดน น และใน การแบ งส วนราชการภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ น น ได ม การด าเน นการตาม กฎกระทรวงจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ด งน 1. สาน กงานอธ การบด - กองกลาง - กองนโยบายและแผน - กองพ ฒนาน กศ กษา 2. คณะคร ศาสตร - สาน กงานคณบด 3. คณะเทคโนโลย การเกษตร - สาน กงานคณบด 4. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร - สาน กงานคณบด 5. คณะว ทยาการจ ดการ - สาน กงานคณบด 6. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - สาน กงานคณบด 7. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา - สาน กงานผ อานวยการ 8. สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ - สาน กงานผ อานวยการ 9. สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม - สาน กงานผ อานวยการ 10. สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 4

6 5 - สาน กงานผ อานวยการ 1.2 ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสภาพป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นหน วยงานหน งในโครงสร างของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ได ต งข นตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ.ศ ซ งพบว า เป นคณะท ต งข นมาพร อม ๆ ก นก บภารก จต งสถาบ น ในระยะเร มต นน เร ยกว า หมวดว ทยาศาสตร โดยท าหน าท ในการผล ตคร ร นแรกในป พ.ศ และม การพ ฒนา เร อยมาตามลาด บ ต อมาในป พ.ศ.2527 ได พ ฒนาจากหมวดว ทยาศาสตร มาเป นคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ฉบ บท 2 พ.ศ ซ งม ผลให สามารถทาการสอนหล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตได และปร บเปล ยนสถานภาพตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ ในช วงระยะเวลาด งกล าว คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ภาคว ชาในส งก ด 9 ภาคว ชาค อภาคว ชาฟ ส กส และว ทยาศาสตร ท วไป ภาคว ชาเคม ภาคว ชาช วว ทยา ภาคว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ภาคว ชาคณ ตศาสตร ภาคว ชาคหกรรมศาสตร ภาคว ชาคอมพ วเตอร ภาคว ชาห ตถศ กษาและอ ตสาหกรรมศ ลป และภาคว ชาเกษตรศาสตร พ.ศ ภาคว ชาเกษตรศาสตร ได ปร บระด บข นเป นคณะเทคโนโลย การเกษตร เพ อรองร บการแบ งส วนราชการใหม ขณะน นจ งม ภาคว ชาในส งก ดคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ ยง 8 ภาคว ชา พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ปร บเปล ยนการบร หารท แต เด มเป นภาคว ชามาเป น การบร หารแบบโปรแกรมว ชา ตามประกาศสถาบ นราชภ ฏ เพชรบ รณ เร องการยกเล กภาคว ชาต งแต ว นท 17 พฤศจ กายน พ.ศ โดยจ ดการศ กษาหล กส ตรต าง ๆ ด งต อไปน 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร ปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา การออกแบบผล ตภ ณฑ เทคโนโลย อ ตสาหกรรม และหล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะ ก อสร าง อาหาร 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ส ขศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรอน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะ ก อสร าง และอาหาร 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา (ค.บ.) เป นหล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก

7 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร ปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา เทคโนโลย อ ตสาหกรรม ออกแบบผล ตภ ณฑ และหล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะและก อสร าง 2. หล กส ตรสาขาการศ กษาปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา ออกแบบ ผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรปร ญญาตร 2 ป หล ง ได แก สาขาการผล ต ไฟฟ า ก อสร าง การจ ดการอ ตสาหกรรม 2. หล กส ตรสาขาการศ กษาปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชาฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป คอมพ วเตอร ศ กษา คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยาประย กต สถ ต ประย กต ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรปร ญญาตร 2 ป หล ง ได แก สาขาการผล ต ไฟฟ า ก อสร าง การจ ดการอ ตสาหกรรม คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรมและอ เล กทรอน กส 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ศ กษา ว ทยาศาสตร ท วไป คหกรรมศาสตร และ อ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และ โปรแกรมว ชา คหกรรมศาสตร ได ย ายไปส งก ดคณะเทคโนโลย การเกษตร ท าให ม โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ) 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเคม ฟ ส กส สาธารณส ขชมชน ช วว ทยา ประย กต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอน ในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ด งต อไปน 1. ระด บปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (วท.บ.) ในโปรแกรมว ชาต างๆด งน 1. โปรแกรมว ชาเคม 2. โปรแกรมว ชาฟ ส กส 3. โปรแกรมว ชาช วว ทยาประย กต 6

8 7 ได แก 4. โปรแกรมว ชาสาธารณส ขช มชน 5. โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 6. โปรแกรมว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. โปรแกรมว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 8. โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 2. ระด บปร ญญาโทว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต (วท.ม.) สาขาว ชาว ทยาศาสตรศ กษา พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอนในระด บปร ญญาตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) ระด บปร ญญาตร 4 ป จ านวน 7 หล กส ตร 1. หล กส ตรสาขาว ชาเคม 2. หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส 3. หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยาประย กต 4. หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 5. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 6. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ ป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ปร บปร งหล กส ตรและพ ฒนาหล กส ตรใหม โดยเป ดสอน 1. ระด บปร ญญาตร จานวน 9 หล กส ตร ได แก หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) ได แก 1.1 หล กส ตรสาขาว ชาเคม 1.2 หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส 1.3 หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยา 1.4 หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 1.5 หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 1.6 หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 1.7 หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1.8 หล กส ตรสาขาว ชาคณ ตศาสตร

9 8 สถานท ต ง : 1.9 หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 2. ระด บปร ญญาโท จานวน 1 หล กส ตร ค อ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (วท.ม.) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา 83 หม 11 ถนนสระบ ร หล มส ก ต าบลสะเด ยง อ าเภอเม อง จ งหว ดเพชรบ รณ โทรศ พท (056) โทรสาร (056) อ นเตอร เน ต ต งอย ร มถนนสายสระบ ร -หล มส ก ทางด านท ศตะว นตก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อ 3 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมด 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา ส ประจาคณะ ค อ ส เหล อง อ ตล กษณ และเอกล กษณ อ ตล กษณ บ ณฑ ตม ว น ย ใฝ ร ส งาน ม ความร หมายถ ง การม ความร ความเข าใจความสามารถ และท กษะด านว ชาการในศาสตร ต าง ๆ ท เล าเร ยน และม ความร ความเข าใจและความสามารถในการปฏ บ ต งาน ตลอดจนม ความร เท าท นการเป นไปและการเปล ยนแปลงของโลก ซ งเก ดจากการ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ระเบ ยบว น ยในการควบค มตนเองให เป นผ ท ม ความร ส งาน หมายถ ง ความม งม น ต งใจ ขย น มานะ อดทน พยายาม และความร บผ ดชอบในการทางาน เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเก ดประโยชน ต อส วนร วม เอกล กษณ เป นแหล งองค ความร เพ อพ ฒนาท องถ น หมายถ ง เป นสถาบ นการศ กษาท ทาหน าท ผล ตบ ณฑ ต โดยการพ ฒนาหล กส ตรและทาการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพ ทาการว จ ย ให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โดยใช ท องถ นเป นฐานและดาเน นการตามพ นธก จด านต างๆ ด งกล าวด วยการบ รณาการพ นธก จท กด านเข าด วยก นบนพ นฐานปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสร างความเจร ญและความเข มแข งให ก บช มชนและท องถ น

10 9 คณะกรรมการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ป ยร ตน ม ลศร คณบด ประธานคณะกรรมการ 2. นางสาวจ ตรน นท ศร เจร ญ รองคณบด รองประธานกรรมการ 3. นางสาวเสาวภา ช มณ รองคณบด กรรมการ 4. นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง รองคณบด กรรมการ 5. ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน เก ดม ผ แทนประธานหล กส ตร กรรมการ 6. ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ ผ แทนประธานหล กส ตร กรรมการ 7. รองศาสตราจารย ส ว ทย วรรณศร ผ แทนคณาจารย กรรมการ 8. นายสนธยา พ งศ ร ผ แทนคณาจารย กรรมการ 9. ผ ช วยศาสตราจารย อ กฤษฎ พรร กษาด ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 10. นางสาวเคร อว ลย พาน ช ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 11. นายส ร นทร ม นประสงค ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 12. นางสาวอรพ น น ยมญาต ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ 13. นางสาวศ รดา แสงนก ห วหน าสาน กงานคณบด เลขาน การ

11 10 คณะกรรมการบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ป ยร ตน ม ลศร คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2. นางสาวจ ตรน นท ศร เจร ญ รองคณบด ฝ ายบร หาร 3. นางสาวเสาวภา ช มณ รองคณบด ฝ ายว ชาการ 4. นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน 5. นางศร ญญา ตร ทศ รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา 6. นางสาวว ไลพร ปองเพ ยร ประธานสาขาว ชาเคม 7. ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน เก ดม ประธานสาขาว ชาฟ ส กส 8. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พวงผกา แก วกรม ประธานสาขาว ชาช วว ทยา 9. ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ ประธานสาขาว ชาคณ ตศาสตร 10. นางสาวส ร ย ร ตน ม ผล ประธานสาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร 11. นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง ประธานสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 12. นายอน พงษ ส ขประเสร ฐ ประธานสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 13. นายเจษฏาพร ปาคาว ง ประธานสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 14. นางว ลาส น ด ป ญญา ประธานสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 15. รองศาสตราจารย ดร.เบญจพร ศร ส วรมาศ ประธานสาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา (ปร ญญาโท) 16. นางสาวศ รดา แสงนก ห วหน าสาน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

12 โครงสร างการบร หาร ห วหน างานว จ ยและวางแผน ห วหน างานบร หารการศ กษา ห วหน างานศ นย ว ทยาศาสตร และ ว ทยาศาสตร ประย กต รองคณบด ฝ ายบร หาร รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา คณบด คณะกรรมการประจาคณะฯ คณะกรรมการบร หารคณะฯ รองคณบด ฝ ายว ชาการ ห วหน าสาน กงานคณบด หน วยการประช ม หน วยประชาส มพ นธ ห วหน างานบร หารและธ รการ หน วยสว สด การ รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน หน วยการเง น หน วยพ สด หน วยอาคารสถานท และ ยานพาหนะ หน วยว ชาการ หน วยก จการน กศ กษา หน วยบร การส อโสตท ศน ปกรณ หน วยบ ณฑ ตศ กษา หน วยฝ กประสบการณ ว ชาช พ หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชา ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหารว ชาช พ หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร หน วยสารบรรณ หน วยบ คคล หน วยเลขาน การ หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาช วว ทยา หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาเคม หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาฟ ส กส หน วยปฏ บ ต การสาขาว ชาคณ ตศาสตร หน วยแผนและงบประมาณ หน วยประก นค ณภาพการศ กษา หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยว เทศส มพ นธ หน วยว จ ย หน วยฝ กอบรมและบร การว ชาการ หน วยทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ว ชาช พ หน วยบร การว ชาการและ ตรวจสอบค ณภาพ หน วยฝ กอบรมระยะส น หน วยว เคราะห ว จ ยผล ตภ ณฑ หน วยสาธ ตประส ทธ ภาพ พล งงาน หน วยปฏ บ ต การเคร องม อว จ ย สาขาเคม และเคม ประย กต หน วยปฏ บ ต การเคร องม อว จ ย สาขาช วว ทยาและช วว ทยา ประย กต หน วยปฏ บ ต การเคร องม อว จ ย สาขาฟ ส กส และฟ ส กส ประย กต

13 บ คลากรของคณะ ประเภทของบ คลากร จาแนกตามอาย งาน ประเภทบ คลากร จานวน (คน) ส ญญาจ างไม ถ ง 6 เด อน ส ญญาจ าง 6 8 เด อน ส ญญาจ าง 9 เด อนข นไป จานวนตาม (CDS) อาจารย ประจา (ข าราชการ) อาจารย ประจาพ เศษ ข าราชการพลเร อน พน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ พน กงานมหาว ทยาล ยสายสน บสน น พน กงานราชการ ล กจ างประจา ล กจ างช วคราว รวม จานวนและร อยละของบ คลากรสายว ชาการ ประจาป การศ กษา 2557 จาแนกตามตาแหน ง คณะ อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รวม หมายเหต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 31 มกราคม 25

14 จาแนกตามระด บค ณว ฒ ส งส ด คณะ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม หมายเหต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 31 มกราคม ข อม ลน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 จานวนน กศ กษาท งหมด คณะ ประเภท รวม ภาคปกต ภาคพ เศษ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 2 ก มภาพ นธ 25 จานวนน กศ กษาท งหมด จาแนกตามระด บการศ กษา คณะ ระด บการศ กษา รวม ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก ป.บ ณฑ ต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร อยละ ข อม ล ณ ว นท 2 ก มภาพ นธ 25 13

15 บทสร ปผ บร หารจากการประเม น ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ในการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556 ว นท 17 กรกฎาคม 2557 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได รวบรวมผลการ ดาเน นงาน และจ ดทาเป นรายงานการประเม นตนเอง ซ งม ผลการดาเน นงานท ง 10 องค ประกอบ 41 ต วบ งช และได ด าเน นการม ผลการประเม นในภาพรวมอย ในระด บด (คะแนน 4.40) ด งน องค ประกอบ/ต วบ งช คะแนนการประเม น ผลการประเม น การดาเน นงานต องปร บปร งเร งด วน การดาเน นงานต องปร บปร ง การดาเน นงานระด บพอใช การดาเน นงานระด บด การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 4.14 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 4 การว จ ย 3.56 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 4.45 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 5.00 การดาเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 4.28 การดาเน นงานระด บด องค ประกอบท 10 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย 4.67 การดาเน นงานระด บด มาก เฉล ยรวมท กองค ประกอบ/10 องค ประกอบ (รวมคะแนนท กต วบ งช /41 ต วบ งช ) 4.40 การดาเน นงานระด บด 14

16 15 สร ปผลการประเม นตนเองภาพรวมตามองค ประกอบ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. คณะม การกาหนดย ทธศาสตร และกลย ทธ ของคณะท ช ดเจน ม ความ เช อมโยงสอดคล องก บจ ดเน นของคณะ และบ คลากรม ส วนร วมในการ ดาเน นงานตามภารก จ จนบรรล ผลสาเร จตามเป าหมายของคณะ 2. ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ และถ ายทอดแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ให บ คลากรท กระด บอย างช ดเจน 3. คณะได นาผลการปะเม นของคณะกรรมการประจาคณะมาปร บปร งแผนกล ย ทธ อย างต อเน อง เพ อให ได ประส ทธ ผลการบร หารงานคณะมากข น แนวทางเสร ม 1. ควรม การว เคราะห ความสอดคล องอย างต อเน องในสถานการณ ป จจ บ นและ แนวโน มในอนาคตเพ อนาผลมาปร บปร งกลย ทธ แผนการดาเน นงานเป าหมาย และแผนปฏ บ ต การ 2. ควรม การถ ายทอดการดาเน นการบร หารงานคณะให ก บบ คลากรระด บล าง 3. ควรนาผลการประเม นมาพ ฒนาเป นแผนปฏ บ ต ประจาป ท สอดคล องก บแผนกล ย ทธ ท ปร บปร งเพ อจะได เป นท ศทางเด ยวก น จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - -

17 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตรเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน ระด บอ ดมศ กษาและม การประเม นหล กส ตร 2. คณาจารย ม ว ฒ การศ กษาตรงตามหล กส ตรและผล ตบ ณฑ ตให ม ประส ทธ ภาพ ตรงตามความต องการของท องถ น 3. ม ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นท ตอบสนองความ ต องการและตรงตามสมรรถนะของสายงานว ชาช พ 4. ม ระบบการจ ดการเร ยนการสอนท พ ฒนาการว จ ยครอบคล มท กหล กส ตรและม ความหลากหลาย แนวทางเสร ม 1. ควรม การนาผลจากการทวนสอบตามมาตรฐานการเร ยนร มคอ.3 และ มคอ.5 มา ส การพ ฒนากระบวนการเร ยนร ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 2. ควรม กลย ทธ และมาตรการในการพ ฒนาอาจารย และบ คลากรให เป นไปตาม เป าหมายและต วช ว ด 3. ควรม การจ ดก จกรรมให ความร เช งปฏ บ ต การแก คณาจารย ด านการจ ดการความร และการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ 1. จานวนคณาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการม ส ดส วนต ากว าค าเป าหมายมาก 1. ควรม นโยบายและกลย ทธ ในการพ ฒนาอาจารย ตามแผนพ ฒนา โดยจ ดค าย 2. ระบบการต ดตามการนาความร และท กษะมาพ ฒนาการเร ยนการสอน ย งขาด ว ชาการ จ ดระบบคล น ก กาหนดค าภาระงานในการลดภาระการสอนเป นต น กระบวนการจ ดการความร ในภาพคณะ 2. ควรม การพ ฒนาระบบการต ดตามในภาพรวมของคณะ โดยใช กระบวนการจ ดการ 3. ย งไม ได ดาเน นการจ ดการเร ยนร ท พ ฒนาจากกระบวนการจ ดการความร ความร ในล กษณะเวท ส มมนาจ ดน ทรรศการประมวลร ปแบบองค ความร ต างๆ เพ อ 4. การจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อส งเสร มพฤต กรรมตามประกาศย งไม หลากหลาย นาไปส การพ ฒนาการเร ยนการสอนและการพ ฒนางาน 5. การจ ดระบบและกลไกพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนร ค ณล กษณะบ ณฑ ต ย งไม 3. ควรม การพ ฒนาอาจารย ให ม ความร และท กษะในการจ ดการความร ท บ รณาการก บ ช ดเจน การเร ยนการสอน โดยจ ดสนทนากล มจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร และสร ปองค ความร เพ อเผยแพร ส ต นแบบ 4. ควรจ ดให ม ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมตามท คณะกาหนดให ม ความหลากหลายและ ม การต ดตามพฤต กรรมอย างต อเน อง 5. ควรจ ดให ม การนาผลการสารวจค ณล กษณะบ ณฑ ตมาปร บปร งหล กส ตรการ จ ดการเร ยนการสอน ควรจ ดให เป นร ปธรรม โดยบ รณาการก บมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 16

18 17 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง แนวทางเสร ม - - จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - 1. คณะควรม การต ดตามผลการดาเน นงานของอาจารย ท ปร กษาอย างต อเน อง 2. การประเม นผลความสาเร จของการจ ดก จกรรมน กศ กษา ต องว เคราะห ภาพรวม ท งป โดยเท ยบก บแผนปฏ บ ต ราชการ และควรต ดตามการนาไปใช ประโยชน ของ ผ เก ยวข อง 3. การนาผลการประเม นผลความสาเร จ เข าท ประช มคณะกรรมการประจ าคณะ ใน วาระเพ อพ จารณา ขอความเห น/ข อเสนอแนะ ต อผ ทรงค ณว ฒ องค ประกอบท 4 การว จ ย จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม ระบบกลไกในการผล กด นท ทาให เก ดผลงานท ช ดเจน 2. ม ผลงานว จ ยท ตอบสนองความต องการของช มชนหร อแก ไขป ญหาของช มชน ท องถ น แนวทางเสร ม 1. ควรถ ายทอกต วช ว ดด านการว จ ยไปส ระด บต วบ คคล 2. เช อมโยงก บการบ รณาการว ชาการในการว จ ย 1 ช มชน 1 พ นท

19 จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ 1. เพ มการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยและการทาผลงานว ชาการโดยเร งด วน 1. ให น กว จ ยท ม ศ กยภาพในการต พ มพ ท ม ค าน าหน กส งเป นพ เล ยงให น กว จ ยหน าใหม 2. ผลงานว จ ยบางเร องสามารถต พ มพ เป น Part ได 3. สร างแรงจ งใจให น กว จ ยท ต พ มพ ในระด บนานาชาต โดยการยกย องชมเชย หร อ จ ดสรรรางว ล 4. กาหนดให ท กสาขาว จ ยต องม บทความว จ ย 5. ผล ดด นให งานว จ ยท ต พ มพ ในรายงานส บเน อง ให ต พ มพ ในวารสารท ม ค าน าหน ก เพ มข น 18 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. การประเม นผลการบ รณาการประเด นให ครบ 3 ฝ าย ค อ ผ ให บร การ ผ ร บบร การ น กศ กษาท ม การบ รณาการ แนวทางเสร ม 1. ทาแบบสอบถามให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการบ รณาการ 2. การประเม นผลงานบ รณาการก บผ ให บร การ น กศ กษา อาจารย โดยว ธ การ ส มภาษณ สนทนากล มอ น ๆ ตามความเหมาะสม จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - -

20 19 องค ประกอบท 6 การทาน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง แนวทางเสร ม - - จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - 1. การสร ปผลการบ รณาการงานทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยน การสอนและก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา ควรม การต ดตามผลการนาไปใช ประโยชน 2. ควรม การจ ดการประกวดโครงการ/ก จกรรม ท ม การบ รณาการงานทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนธรรมการการเร ยนการสอนเพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และ การม ส วนร วมของบ คลากร 3. การสร างระบบการส งเสร มการบ รณาการ อาจม การปร บเพ อให เป นไปตาม ธรรมชาต ขององค กร

21 20 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ผ บร หารม การบร หารงานคณะโดยใช หล กธรรมาภ บาลท ช ดเจนสอดคล องก บ แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต ราชการ และม การเป ดโอกาสให บ คลากรได แสดง ความค ดเห นเพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานหลายช องทาง 2. ผ บร หารส งเสร มสน บสน นในการพ ฒนาด านองค ความร แก ผ ปฏ บ ต งานเป นการ สร างท กษะทาให เก ดการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 3. คณะม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการจ ดการความร ทาให ขยายผลไปย งหน วยงานอ น ส งผลให เก ดประโยชน 4. คณะม แผนการบร หารความเส ยงท ช ดเจนสอดคล องก บประเด นความเส ยคณะ และม การควบค มความเส ยง เป นไปตามแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต แนวทางเสร ม ควรม การประเม นความเส ยงอย างต อเน อง อย างน อยป ละ 2 คร ง และนาผลการประเม น ไปปร บแผน หร อว เคราะห เป นระยะ เพ อท สามารถนาข อม ลมาปร บแผนกลย ทธ ได จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - -

22 21 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม แผนกลย ทธ ทางการเง นท ช ดเจนท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของงคณะ โดยการม ส วนร วมของบ คลากรอย างช ดเจน 2. คณะม ข ดความสามารถในการจ ดหารายได จากหน วยงานภายนอก โดยการ ว เคราะห ไว ซ งเป นส วนหน งในการสร างความม นคงได ก บมหาว ทยาล ย แนวทางเสร ม 1. ควรม คณะกรรมการว เคราะห ความต องการใช ทร พยากรของหน วยงาน รวมถ ง ความต องการทางการเง นอย างต อเน อง เพ อจ ดสรรงบประมาณตรงตามความ ต องการและประโยชน ส งส ด 2. ควรม การว เคราะห แนวโน มของรายได ท ได จากโครงการว เคราะห ไว อย างต อเน อง เพ อให ทราบถ งแนวโน มจากการลงท นและท ศทางการพ ฒนา จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - - องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง 1. ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ม นโยบาย การ ดาเน นการส การปฏ บ ต ท กระด บและครบถ วนตามวงจรค ณภาพ 2. ม การนาผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในมาปร บปร งการบร หาร จ ดการ ส งผลต อค ณภาพการศ กษาท ม พ ฒนาการด ข น แนวทางเสร ม ควรม การต ดตามการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพตามวงจรค ณภาพท กต วบ งช โดยม การประเม นแผนย ทธศาสตร โดยบ รณาการก บแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

23 จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ 1. การกาหนดต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ย งไม สะท อนผลความเป น 1. ควรม การกาหนดต วบ งช เพ มเต มท เน นค ณล กษณะด านจ ตว ทยาศาสตร และจ ดให เอกล กษณ ของคณะ ม ก จกรรมท พ ฒนาตามจ ดเน นของคณะ 2. การนาผลการประก นค ณภาพการศ กษามาปร บปร งตามต วบ งช บางแผนย ง 2. ควรม การทบทวนและส งเคราะห ผลตามต วบ งช เพ อบ รณาการก บแผนย ทธศาสตร ขาดการส งเคราะห เพ อเช อมโยงก บแผนย ทธศาสตร ป 2557 และแผนปฏ บ ต การให เป นร ปธรรม 3. ระบบสารสนเทศท สน บสน นการประก นค ณภาพย งเป นระบบจาก 3. ควรจ ดให ม ระบบสารสนเทศในพ นธก จสาค ญ และม สร ปข อม ลเพ อนามาใช ใน มหาว ทยาล ย การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. การสร างแนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ย งไม สอดคล อง 4. ควรม การกาหนดแนวปฏ บ ต ท ด ต งแต การค ดสรรสร ปแนวทางการดาเน นการถอด ก บเกณฑ บทเร ยนส แนวปฏ บ ต ท ด ภายในมหาว ทยาล ยและภายนอก องค ประกอบท 10 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย จ ดแข ง/แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง แนวทางเสร ม จ ดท ต องควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ จ ดท ต องควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ - 1. ส งเสร ม/สน บสน นน กศ กษาเข าร วมเวท การแข งข นในท กด าน 2. เพ มจานวนโครงการตามแนวพระราชดาร ให มากข นเพ อให น กศ กษา/ช มชนได ม ส วนร วมมากข น 3. ระดมความค ดเพ อกาหนดอ ตล กษณ และเอกล กษณ ตามบร บทของคณะ

24 23 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 (จากผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556) ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการ ดาเน นงาน แนวทางเสร ม 4. ควรม การว เคราะห ความสอดคล องอย างต อเน องใน สถานการณ ป จจ บ นและแนวโน มในอนาคตเพ อนาผลมา ปร บปร งกลย ทธ แผนการดาเน นงานเป าหมาย และ แผนปฏ บ ต การ 5. ควรม การถ ายทอดการดาเน นการบร หารงานคณะให ก บ บ คลากรระด บล างควรนาผลการประเม นมาพ ฒนาเป น แผนปฏ บ ต ประจาป ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ท ปร บปร งเพ อจะได เป นท ศทางเด ยวก น องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต แนวทางเสร ม 1. ควรม การนาผลจากการทวนสอบตามมาตรฐานการเร ยนร มคอ.3 และ มคอ.5 มาส การพ ฒนากระบวนการเร ยนร ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 2. ควรม กลย ทธ และมาตรการในการพ ฒนาอาจารย และ บ คลากรให เป นไปตามเป าหมายและต วช ว ด 3. ควรม การจ ดก จกรรมให ความร เช งปฏ บ ต การแก คณาจารย ด านการจ ดการความร และการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยน เป นสาค ญ โครงการทบทวนแผนกลย ทธ โครงการแปลงแผนกลย ทธ ส แผนปฏ บ ต การ ประจาป 1. โครงการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต (TQF) ส มาตรฐานสากล 2. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดทา มคอ.5 และมคอ.7 เช อมโยง ก บการประก นค ณภาพการศ กษา ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. จานวนผ เข าร วมค ดเป นมากกว าร อย ละ แผนกลย ทธ ท ทบทวนแล วได ร บการ อน ม ต จากคณะกรรมการประจาคณะ จานวน 1 แผน 1. จานวนผ เข ร วมค ดเป นมากกว าร อย ละ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป จานวน 1 แผน 1) ม ว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนท ท นสม ยและม ประส ทธ ภาพ 2) บ ณฑ ตคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ม ค ณธรรมและร ท นการ ดารงอย และการเปล ยนแปลงของส งคม 1. จานวนอาจารย จานวน 52 คน 2. ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ พ.ย.57 ธ.ค ธ.ค.57 30,000 5, ,800 20,000 คณบด และรอง คณบด คณบด และรอง คณบด รองคณบด ฝ ายว ขาการ

25 24 ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน จ ดท ต องควรปร บปร ง 1. จานวนคณาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการม ส ดส วนต ากว า ค าเป าหมายมาก 2. ระบบการต ดตามการนาความร และท กษะมาพ ฒนาการ เร ยนการสอน ย งขาดกระบวนการจ ดการความร ในภาพ คณะ 3. ย งไม ได ดาเน นการจ ดการเร ยนร ท พ ฒนาจากกระบวนการ จ ดการความร 4. การจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อส งเสร มพฤต กรรมตาม ประกาศย งไม หลากหลาย 5. การจ ดระบบและกลไกพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนร ค ณล กษณะบ ณฑ ต ย งไม ช ดเจน ข อเสนอแนะ 1. ควรม นโยบายและกลย ทธ ในการพ ฒนาอาจารย ตาม แผนพ ฒนา โดยจ ดค ายว ชาการ จ ดระบบคล น ก กาหนดค า ภาระงานในการลดภาระการสอนเป นต น 2. ควรม การพ ฒนาระบบการต ดตามในภาพรวมของคณะ โดยใช กระบวนการจ ดการความร ในล กษณะเวท ส มมนา จ ดน ทรรศการประมวลร ปแบบองค ความร ต างๆ เพ อ 2. โครงการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสาย ว ชาการและสายสน บสน น โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสอน ว ทยาศาสตร ตามร ปแบบ STEM education โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดทา ข อสอบ ตามแนวทางการว ดของ PISA 3. โครงการพ ฒนาค ณภาพและบร หารงาน สาน กงานคณบด 1. บ คลากรสายว ชาการและสาย สน บสน นได ร บการฝ กอบรม ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย 1. ความร ความเข าใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ ความพ งพอใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ ความร ความเข าใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ ความพ งพอใจของ กล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ฉบ บปร บปร ง ต าง ๆ ม ค ณภาพและท นสม ย ต อการ เปล ยนแปลงของส งคมโลกและเป น สากล 4 5 ต.ค ส.ค.57 80,000 80, ,000 รองคณบด ฝ าย บร หาร รองคณบด ฝ าย ว ชาการ 80,000 คณบด และรอง คณบด

26 25 ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน นาไปส การพ ฒนาการเร ยนการสอนและการพ ฒนางาน 3. ควรม การพ ฒนาอาจารย ให ม ความร และท กษะในการ จ ดการความร ท บ รณาการก บการเร ยนการสอน โดยจ ด สนทนากล มจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร และสร ปองค ความร เพ อเผยแพร ส ต นแบบ 4. ควรจ ดให ม ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมตามท คณะกาหนดให ม ความหลากหลายและม การต ดตามพฤต กรรมอย าง ต อเน อง 5. ควรจ ดให ม การนาผลการสารวจค ณล กษณะบ ณฑ ตมา ปร บปร งหล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอน ควรจ ดให เป น ร ปธรรม โดยบ รณาการก บมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง 1. คณะควรม การต ดตามผลการดาเน นงานของอาจารย ท ปร กษาอย างต อเน อง 2. การประเม นผลความสาเร จของการจ ดก จกรรมน กศ กษา ต องว เคราะห ภาพรวมท งป โดยเท ยบก บแผนปฏ บ ต 4. โครงการศ กษาด งานและนาเสนอผลงาน ว ชาการของบ คลากรและน กศ กษาสาขาว ชา ว ทยาศาสตร ศ กษา 4. โครงการปร บปร งห องเร ยนมาตรฐาน ระบบสาธารณ ปโภคและอาคารสถานท 1. โครงการบร การน กศ กษาและศ ษย เก าคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ความพ งพอใจของบ คลากรและ น กศ กษาต อการอบรม ศ กษาด งาน และ การนาเสนอผลงานว จ ย 2. จานวนบ คลากรและน กศ กษาของ สาขาว ชาท ได ร บการพ ฒนา 1. ม ว สด อ ปกรณ สน บสน นการเร ยน การสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ท นสม ย 1. น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได เข าร วมก จกรรมส งเสร ม การเร ยนร ระหว างศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น 80,000 รองคณบด ฝ ายว ขาการ 115,000 คณบด และรอง คณบด 55,000 รองคณบด ฝ าย ก จการน กศ กษา

27 ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา โดยคณะกรรมการประเม น ราชการ และควรต ดตามการนาไปใช ประโยชน ของ ผ เก ยวข อง 3. การนาผลการประเม นผลความสาเร จ เข าท ประช ม คณะกรรมการประจาคณะ ในวาระเพ อพ จารณา ขอ ความเห น/ข อเสนอแนะ ต อผ ทรงค ณว ฒ องค ประกอบท 4 การว จ ย แนวทางเสร ม 1. ควรถ ายทอกต วช ว ดด านการว จ ยไปส ระด บต วบ คคล 2. เช อมโยงก บการบ รณาการว ชาการในการว จ ย 1 ช มชน 1 พ นท ควรปร บปร ง 1. เพ มการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยและการทาผลงาน ว ชาการโดยเร งด วน ข อเสนอแนะ 1. ให น กว จ ยท ม ศ กยภาพในการต พ มพ ท ม ค าน าหน กส งเป นพ เล ยงให น กว จ ยหน าใหม 2. ผลงานว จ ยบางเร องสามารถต พ มพ เป น Part ได 3. สร างแรงจ งใจให น กว จ ยท ต พ มพ ในระด บนานาชาต โดย การยกย องชมเชย หร อจ ดสรรรางว ล 4. กาหนดให ท กสาขาว จ ยต องม บทความว จ ย 5. ผล ดด นให งานว จ ยท ต พ มพ ในรายงานส บเน อง ให ต พ มพ ใน วารสารท ม ค าน าหน กเพ มข น องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม แนวทางเสร ม โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมายความสาเร จ ระยะเวลา ดาเน นการ 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ยร นใหม 1. โครงการสน บสน นเพ องานว จ ยและ เผยแพร 1. ได น กว จ ยร นใหม และน กว จ ยท ม ประสบการณ ในเร องท เก ยวข อง ม ความร และความสามารถในการดาเน น โครงการว จ ยได อย างม ค ณภาพ งบประมาณ 26 ผ ร บผ ดชอบ/ หน วยงาน 55,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน 2,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information