รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557"

Transcription

1 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

2 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป การศ กษา 2556 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2557) คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว นท 4-5 ก นยายน 2557

3 ค าน า คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ประจ าป การศ กษา 2556 ได ร บ มอบหมายจากสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ให ด าเน นการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท 4-5 ก นยายน 2557 ตามองค ประกอบต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ภายนอกของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) รวมท ง ต วบ งช อ ตล กษณ ของสถาบ น รวมท งส นจ านวน 44 ต วบ งช โดยในการประเม นคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ตรวจสอบย นย นสภาพจร งในการด าเน นงานของสถาบ น และประเม นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐาน การศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ได ซ งข อม ลท ช วยสะท อนให เห นจ ดเด น แนวทางเสร ม จ ดท ควรพ ฒนา และแนวทางการพ ฒนา รวมท งส งท สะท อนจากผ ม ส วนได ส วนเส ยต างๆ ท เก ยวข องก บการด าเน นการของ สถาบ น ซ งหว งเป นอย างย งว ารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในฉบ บน จะเป นประโยชน ก บ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในอนาคตต อไป คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ขอขอบค ณ กรรมการสภาสถาบ น คณะผ บร หาร คณาจารย บ คลากรสายสน บสน น น กศ กษา ศ ษย เก า ผ ใช บ ณฑ ต และผ ปกครองของน กศ กษา ท ให ความ ร วมม อในการให ข อม ล และอ านวยความสะดวกในการตรวจเย ยมอย างด ย ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป การศ กษา 2556

4 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทน า: ภาพรวมสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 5 รายนามคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 17 ว ธ การประเม นค ณภาพภายใน 18 สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา สร ปจ ดเด น แนวทางเสร ม จ ดท ควรพ ฒนา และแนวทางการพ ฒนา 26 บทส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย 33 ภาคผนวก 41 ก าหนดการตรวจเย ยมและประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 42 หน งส อร บรองการประเม นและการต ดส นผล 43 ประมวลภาพก จกรรม 44 รายนามผ ร บการส มภาษณ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 49 ข อม ลพ นฐานสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป การศ กษา สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บคณะ 67

5 บทสร ปผ บร หาร ภาพรวมของสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ได ร บการสน บสน นท นในการก อต งจากบร ษ ท ศ กษาภ ว ฒน จ าก ด ซ งเป นบร ษ ทในเคร อของบร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) และได ร บอน ญาตจาก กระทรวงศ กษาธ การ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเพ อให เป ดด าเน นการเร ยนการสอน ระด บอ ดมศ กษา ตามใบอน ญาตให จ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนท 4/2550 เม อว นท 9 ม นาคม 2550 ภายใต ช อ สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน ต อมาสถาบ นได เปล ยนช อเป น สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน โดยม ผล ต งแต ว นท 23 พฤศจ กายน 2553 เป นต นมา โดยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท เน นการศ กษาและว จ ยทางด านธ รก จ ค าปล ก รวมท งสาขาในด านอ นๆ เพ อสร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพท งในเช งว ชาการและสามารถปฏ บ ต งานได จร ง สถาบ นจ งจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะการเร ยนร บนพ นฐานของการท างาน (Work - based Learning) ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนจ านวน 7 คณะ (6 คณะ และ 1 ว ทยาล ยนานาชาต ) และม จ านวนหล กส ตรท งส น 18 หล กส ตร ท งในระด บปร ญญาเอก ระด บ ปร ญญาโท และระด บปร ญญาตร ได แก คณะบร หารธ รก จ จ านวน 5 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรในระบบการศ กษาทางไกล) 4) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส 5) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จอาหาร คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 2) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร 3) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ คณะศ ลปศาสตร จ านวน 2 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ 2) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป นธ รก จ คณะน เทศศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต คณะว ทยาการจ ดการ จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย และองค การ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและทร พยากรกายภาพ คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมการจ ดการเกษตร ว ทยาล ยนานาชาต จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 2) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 3) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 1

6 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม น กศ กษาท งหมดจ านวน 5,581 คน แบ งเป นระด บปร ญญาตร จ านวน 5,197 คน ระด บปร ญญาโท จ านวน 348 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 36 คน จ านวนอาจารย ประจ า รวมท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อม จ านวน คน อาจารย ว ฒ ปร ญญาตร จ านวน 3 คน ว ฒ ปร ญญาโท จ านวน 106 คน และว ฒ ปร ญญาเอกจ านวน 43.5 คน คณาจารย ของสถาบ นจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ ได แก รองศาสตราจารย จ านวน 6.5 คน และต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 11 คน โดยสถาบ นม บ คลากร สายบร หารและสายสน บสน นท งหมดจ านวน 336 คน การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะกรรมการ ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะกรรมการผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในร วมก นศ กษา ว เคราะห รายงานประเม นตนเอง หร อ SAR และเอกสารต างๆ ของสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เอกสารของ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และร วมก นจ ดท าแผนและก าหนดการตรวจเย ยมร วมก บสถาบ น โดยได เข าตรวจเย ยมและประเม นค ณภาพตามก าหนดการตรวจเย ยมท ได วางแผนไว ในระหว างว นท 4 5 ก นยายน 2557 โดยศ กษาข อม ลเพ มเต มจากเอกสาร จากการส งเกต และได ลงพ นท ในหน วยงานต างๆ เพ อย นย น สภาพจร ง รวมถ งการหาข อม ลเพ มเต มจากการส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และหล งจากการตรวจประเม น คณะกรรมการได จ ดท ารายงานสร ปผลการประเม นเบ องต น เสนอต อคณะผ บร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ของ สถาบ นด วยวาจา รวมถ งการให ค าแนะน าเพ อการปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนาแก สถาบ น รวมท งส งรายงานให สถาบ นร บทราบสร ปผลการประเม น และให สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน พ จารณาด าเน นการตามข นตอน ต อไป สร ปผลการประเม น จากการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 9 องค ประกอบของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) จ านวน 23 ต วบ งช ม ผลการประเม น 4.68 คะแนน จากคะแนนเต ม 5 คะแนน อย ในระด บด มาก ส วน การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามต วบ งช ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) รวมก บ ต วบ งช ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) โดยทางสถาบ น ไม ม การประเม นต วบ งช ของ สมศ. จ านวน 1 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 4 เน องจากไม ม น กศ กษาจบการศ กษาใน ระด บปร ญญาเอก ท าให ม จ านวนต วบ งช จ านวน 37 ต วบ งช ม ผลการประเม น 4.67 คะแนน จากคะแนนเต ม 5 คะแนน อย ในระด บด มาก นอกจากน ทางสถาบ นได ประเม นตนเองเพ มอ ก 2 ต วบ งช ตามอ ตล กษณ ในเร องการ เร ยนการสอนแบบ Work-based Learning และต วบ งช ท ของ สมศ. รวมต วบ งช ในการประเม น ท งหมด 44 ต วบ งช ม ผลการประเม น 4.68 คะแนน จากคะแนนเต ม 5 คะแนน อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาผลการประเม นตามต วบ งช ในรายองค ประกอบ จากการประเม นท ง 37 ต วบ งช (ต วบ งช ของสกอ. และต วบ งช ของ สมศ.) ม องค ประกอบท ม ระด บคะแนนถ งเกณฑ ค ณภาพระด บด มาก จ านวน 7 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงาน องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ และ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส วนองค ประกอบท ม คะแนนระด บด จ านวน 2 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต และองค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ส วนการพ จารณาผลการประเม นตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา พบว าในท กม ต ม คะแนนอย ในระด บด มาก ได แก ม ต ท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ม ต ท 2 มาตรฐานด านการบร หารจ ดการอ ดมศ กษา ในม ต ท 2 ก มาตรฐานด านธรรมาภ บาลของการบร หารการอ ดมศ กษา ม ต ท 2ข มาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการ อ ดมศ กษา และม ต ท 3 มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 2

7 ส าหร บผลการประเม นตามม มมองด านการบร หารจ ดการ พบว ากระบวนการด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ด านกระบวนการภายใน และด านการเง น การด าเน นงานอย ในระด บด มาก ส วนด านบ คลากร การเร ยนร และนว ตกรรม การด าเน นงานอย ในระด บด และผลประเม นตนเองตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา แบ งออกเป น 2 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา และมาตรฐานด านการด าเน นการ ตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา พบว า มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา ผลการ ประเม นรวมอย ในระด บด ส วนมาตรฐานด านการด าเน นการตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา พบว าผลการ ประเม นรวมอย ในระด บด มาก จ ดเด นและประเด นท ควรพ ฒนาในภาพรวม จ ดเด นภาพรวม 1. ผ บร หารสถาบ นท กระด บม ความม งม นในการพ ฒนาองค กรตามเอกล กษณ ของสถาบ น (Corporate University) 2. อาจารย บ คลากร และน กศ กษาม ความส มพ นธ ท ด ม ส วนร วมในการสร างท มงาน ท งทางด าน ว ชาการและการประก นค ณภาพการศ กษา 3. น กศ กษาป จจ บ น และศ ษย เก าม ความประท บใจต อการจ ดหล กส ตรการเร ยนการสอนในระบบ Workbased Learning 4. ศ กยภาพทางกายภาพม ความพร อมต อการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรมเพ อเพ มพ นความร และ พ ฒนาน กศ กษา ประเด นท ควรพ ฒนาภาพรวม 1. ควรก าหนดมาตรการก าก บต ดตามการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาอาจารย ในการศ กษาต อระด บ ปร ญญาเอกและการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ 2. ควรสร างระบบและกลไกควบค ม ก าก บต ดตามการด าเน นการตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต 3. ควรเร งพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ให ม ท กษะในการผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพและเป นท ยอมร บ ได ร บ การต พ มพ ในวารสารระด บชาต และระด บนานาชาต 4. ควรจ ดท ารายงานประจ าป เพ อสะท อนให เห นภาพผลการด าเน นงานของสถาบ น 5. ควรจ ดท าระบบการจ ดการความร และนว ตกรรมในระด บสถาบ น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 3

8 รายนามคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ได ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2556 ประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ด งม รายนามต อไปน 1. รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา สราญรมย ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย ดร.ศ ร วรรณ ศร สรฉ ตร กรรมการ 3. รองศาสตราจารย ดร.อ ญชล สงวนพงษ กรรมการ 4. รองศาสตราจารย ดร.ส ทธ น นทน พรหมส วรรณ กรรมการ 5. รองศาสตราจารย จ นทนา ทองประย ร กรรมการ 6. นายว ท ร ว ร ยพ พ ฒน กรรมการ 7. อาจารย ภาสประภา ตระก ลอ นทร กรรมการและเลขาน การ 8. นางสาวศ วพร บ ตราช ผ ช วยเลขาน การ 9. นางสาวโชต กา ด ษฐอ านาจ ผ ช วยเลขาน การ 10. นางสาวอรปราง แย มข นทอง ผ ช วยเลขาน การ 11. นางสาวส อ มพร ปานทร พย ผ ช วยเลขาน การ 12. นางอน ตตร ย โชต สรรพว ฒน ผ ช วยเลขาน การ รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 4

9 บทน า ภาพรวมสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 1. ประว ต สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ได ร บการสน บสน นท นในการก อต งจากบร ษ ท ศ กษาภ ว ฒน จ าก ด ซ งเป นบร ษ ทในเคร อของบร ษ ท ซ.พ. ออลล จ าก ด (มหาชน) และได ร บอน ญาตจาก กระทรวงศ กษาธ การ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเพ อให เป ดด าเน นการเร ยนการสอน ระด บอ ดมศ กษา ตามใบอน ญาตให จ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนท 4/2550 เม อว นท 9 ม นาคม 2550 ภายใต ช อ สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน ต อมาสถาบ นได เปล ยนช อเป น สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน โดยม ผลต งแต ว นท 23 พฤศจ กายน 2553 เป นต นมา โดยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท เน นการศ กษาและว จ ยทางด าน ธ รก จค าปล ก รวมท งสาขาว ชาต างๆ เพ อสร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพท งในเช งว ชาการและสามารถปฏ บ ต งานได จร ง สถาบ นจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะการเร ยนร บนพ นฐานของการท างาน (Work - based Learning) ด งน น น กศ กษาระด บปร ญญาตร ท กคนจะได ฝ กเตร ยมเข าท างานควบค ก บการเร ยนตลอดระยะเวลาในการศ กษา ตามปร ชญาของสถาบ นค อ การศ กษาค อบ อเก ดแห งภ ม ป ญญา (Education is the Matrix of Intellect) โดยม ว ตถ ประสงค ในการจ ดต งสถาบ น ด งน 1. เพ อเป นสถาบ นการศ กษาท จ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ธ รก จค าปล ก และเทคโนโลย ใน ระด บภ ม ภาคและนานาชาต 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ความร ความสามารถทางว ชาการ และกอปรด วยค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณว ชาช พ และจ ตสาธารณะ ท งเป นผ ม ส าน กต อส งคมและส งแวดล อม 3. เพ อจ ดการเร ยนการสอนและหล กส ตรท ส งเสร มให ผ เร ยนสามารถน าความร ท ได จากภาคทฤษฎ ไปใช ในการปฏ บ ต งานจร งได โดยเน นการเร ยนการสอนภาคทฤษฎ ควบค ก บการเร ยนร จากประสบการณ จร งในการฝ ก ปฏ บ ต 4. เพ อสน บสน นการศ กษาว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม ด านว ชาการ นว ตกรรมและเทคโนโลย โดยเน น การประสานความร วมม อทางว ชาการก บภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม 5. เพ อเป นศ นย กลางในการบร การว ชาการ ถ ายทอดนว ตกรรมและเทคโนโลย รวมท งเผยแพร ผลงาน ทางว ชาการท งของสถาบ นและหน วยงานอ นส ช มชนและส งคม 6. พ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ความร ปล กฝ งและถ ายทอดว ฒนธรรมอ นด งามของชาต เพ อด ารงไว ซ ง มรดกทางศ ลปะและว ฒนธรรม รวมท งส งเสร มการเร ยนร และประย กต ใช ภ ม ป ญญาท องถ น 7. เพ อตอบสนองความต องการบ ณฑ ตของตลาดแรงงานท งภาคร ฐและเอกชนและแบ งเบาภาระของร ฐ ในการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา สถาบ นม ประว ต การด าเน นงานโดยย อ ตามป การศ กษา ด งน ป การศ กษา 2550: ก อต งสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ในช อ สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน จ ดการเร ยนการสอนในคณะบร หารธ รก จ ระด บปร ญญาตร จ านวน 3 หล กส ตร ได แก หล กส ตรบร หารธ ก จ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก หล กส ตรบร หารธ ก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จอาหาร และระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก ป การศ กษา 2551: ไม ม การด าเน นการเป ดหล กส ตรและคณะว ชาเพ ม รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 5

10 ป การศ กษา 2552: จ ดการเร ยนการสอนเพ มใน 2 คณะว ชา ได แก คณะศ ลปศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ในหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ และคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 หล กส ตร ในหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส วนคณะบร หารธ รก จเพ มหล กส ตรใน ระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร ในหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรภาษาจ น) พร อมท งการเป ดการจ ดการเร ยนการสอนนอกสถานท ต ง ณ น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบ ร ในหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส ป การศ กษา 2553: เปล ยนช อสถาบ นจาก สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน เป น สถาบ นการ จ ดการป ญญาภ ว ฒน พร อมท งเป ดหล กส ตรใหม จ านวน 1 หล กส ตร ในคณะบร หารธ รก จ ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรในระบบการศ กษาทางไกล) ป การศ กษา 2554: จ ดการเร ยนการสอนเพ ม 1 คณะว ชา ได แก คณะน เทศศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ในหล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต ส วนคณะบร หารธ รก จเพ มหล กส ตรจ านวน 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย และองค การ และหล กส ตรบร หารธ รก จ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและทร พยากรกายภาพ ส วนคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป ดหล กส ตร เพ มเต ม 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร และ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ พร อมท งเปล ยนช อเป นคณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ป การศ กษา 2555: จ ดการเร ยนการสอนเพ ม 1 คณะว ชา ได แก คณะว ทยาการจ ดการ โดยน า หล กส ตรของคณะบร หารธ รก จ จ านวน 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การ บร หารทร พยากรมน ษย และองค การ และหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและ ทร พยากรกายภาพ มาอย ในคณะว ทยาการจ ดการ พร อมเป ดหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ทร พยากรมน ษย อ ก 1 หล กส ตร รวมคณะว ชาและหล กส ตรในป การศ กษา 2555 ท งส น 5 คณะว ชา 14 หล กส ตร ป การศ กษา 2556: จ ดการเร ยนการสอนเพ ม 2 คณะว ชา ได แก คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตรเป ด ด าเน นการสอนในหล กส ตรใหม จ านวน 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรม การจ ดการเกษตร และว ทยาล ยนานาชาต ซ งน าหล กส ตรของคณะบร หารธ รก จ จ านวน 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) ไปด าเน นการ และเป ดหล กส ตร ใหม อ ก 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) และ หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) นอกจากน ทางคณะศ ลป ศาสตร ม การเป ดหล กส ตรเพ มอ ก 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป นธ รก จ รวม คณะว ชาและหล กส ตรในป การศ กษา 2556 ท งส น 7 คณะว ชา 18 หล กส ตร ความหมายของช อ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน สถาบ น หมายถ ง สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาในก าก บของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ป ญญาภ ว ฒน หมายถ ง ความเจร ญทางป ญญาค อความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรม ด งน น สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน จ งหมายถ ง สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาในก าก บของ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ท เป นศ นย กลางในการผล ตบ ณฑ ตในศาสตร สาขาว ชาต างๆ ให เป นผ ท ม ความเจร ญทางป ญญา กล าวค อ เป นผ ท ม ความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรม รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 6

11 ข อม ลท วไป สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ต งอย ณ เลขท 85/1 ม.2 ถ.แจ งว ฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร ด จ. นนทบ ร โทรศ พท โทรสาร ล อมรอบไปด วยแหล งอ านวยความสะดวก ต างๆ อาท ห างสรรพส นค า โรงพยาบาล และหน วยงานราชการต าง ๆ ช อและตราส ญล กษณ สถาบ น ช อภาษาไทย : สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน อ กษรย อ : สจป. ช อเต มภาษาอ งกฤษ : PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT ช ออ กษรย อ : PIM ช อภาษาจ น : 正 大 管 理 学 院 ค าอ าน : ZHENGDA GUANLI XUEYUAN เจ งต า กว านหล เสว ยเว ยน โดยม ท มาและความหมาย ด งน 正 大 ZHENGDA มาจาก 光 明 正 大 正 大 光 明 Guangming zhengda Zhengdaguangming 管 理 GUANLI การบร หารจ ดการ Management 学 院 XUEYUAN สถาบ น ว ทยาล ย Institute, College ความหมาย ตรงไปตรงมา โปร งใส เท ยงธรรม เท ยงตรง จ ตใจซ อส ตย ซ อตรง ไม ม ความเห นแก ต ว ไม ม เล ห เหล ยม อ ปมา สรรพส งท เท ยงธรรม และม ป ญญา น าพาไปส ความเจร ญร งเร อง ความหมายของตราส ญล กษณ ช อมะกอก โล ร บบ น หมายถ ง ความม ช ยชนะเหน อส งอ นใด มงก ฎ หมายถ ง การศ กษาแสดงถ งความส าเร จอย างส งส ด และย งใหญ ส เข ยว/เหล องทอง หมายถ ง ความเป นเล ศทางว ชาการ และความถ งพร อมด วยค ณธรรม เป นหนทาง แห งความเจร ญร งเร องในช ว ต ช อสถาบ น ม ช อสถาบ นภาษาอ งกฤษ และต วย ออย ในโล ส วนช อสถาบ นภาษาไทยอย ในร บบ น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 7

12 ดอกไม ประจ าสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ดอกบ วม งคลอ บล เป นดอกไม ประจ าสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เน องจากดอกบ วเป นดอกไม มงคลท แทนความสงบและความบร ส ทธ ใจ เป นดอกไม ท ใช ในพ ธ มงคล เน องด วยธรรมชาต ก าเน ดของดอกบ วได แสดงให เห นถ งปร ชญาการด าเน นช ว ตอย างล กซ ง กล าวค อ แม จะเก ดในโคลนตม แต เม อโผล พ นน าข นมาร บแสง สว างแล วกล บดอกกล บสะอาดบร ส ทธ ร ปดอกบ วม งคลอ บล ดอกบ วม งคลอ บล อ านว า ม ง-คละ-อ -บน เป นดอกบ วสายพ นธ ฝร ง ส ญชาต ไทย ซ งหมายถ ง บ วอ นเป น มงคล ม ค ณล กษณะเล ยงง าย ทนต อท กสภาพอากาศ ออกดอกต อเน องตลอดท งป ม 5 ส ค อ ขาว ชมพ แดง เหล อง และส ม ซ งส ส มเป นส ท ได จากการปร บปร งพ นธ ภายหล ง ดอกบ วม งคลอ บล ได ร บรางว ล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบ วโลก คร งท 19 ณ ประเทศสหร ฐอเมร กา ผ ส งเข าประกวดค อ ผศ.ดร. ณ นพช ย ชาญศ ลป อาจารย ประจ าภาคว ชาพ ชศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตบางพระ จ.ชลบ ร โดยใช เวลากว า 40 ป ในการว จ ยและ พ ฒนาสายพ นธ ใหม ด วยเหต น สถาบ นจ งก าหนดให ดอกบ วม งคลอ บล เป นดอกไม ประจ าสถาบ นซ งเปร ยบเหม อนเป น ต วแทนของความเพ ยรพยายาม ความอดทน และความส าเร จอ นงดงาม ส ประจ าสถาบ น: ส เข ยว/เหล องทอง ส เข ยว หมายถ ง ความเจร ญร งเร อง ความงอกงาม ความสมบ รณ ส เหล องทอง หมายถ ง ความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรม ส ประจ าสถาบ น หมายถ ง ความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรมเป นหนทางแห งความ เจร ญร งเร องในช ว ต รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 8

13 2. ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ 2.1 ปร ชญา การศ กษาค อบ อเก ดแห งภ ม ป ญญา (Education is the Matrix of Intellect) 2.2 ปณ ธาน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ได น าอ กษรย อของสถาบ น (PIM) มาขยายความให สอดคล องก บ ปร ชญาของสถาบ น ด งน P: Practicality (ความร ส การปฏ บ ต ) หมายถ ง ความม งม นในการผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ความร ด น าความร ท ได จากการศ กษาไปประย กต ใช ใน การปฏ บ ต จร งได ท งในการประกอบว ชาช พ การด ารงช ว ต รวมท งการพ ฒนาและขยายองค ความร และการ วางแผนเพ ออนาคตได อย างม ประส ทธ ภาพ I: Innovation (นว ตกรรมและการสร างสรรค ) หมายถ ง ความม งม นในการผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ภ ม ป ญญา และม ความสามารถในการสร างสรรค นว ตกรรม เทคโนโลย และแนวค ดใหม ให สอดคล องก บบร บททางส งคมและว ฒนธรรมตามย คสม ย และสอดร บ ก บความเปล ยนแปลงต างๆ ในอนาคต เป นผ ม ศ กยภาพในการผล กด นความค ดและแรงบ นดาลใจ อ นเป น นามธรรมให ก อเก ดเป นร ปธรรมอย างกลมกล นท งศาสตร และศ ลป เพ อพ ฒนาว ถ ช ว ตและส งคม M: Molality (ค ณธรรมจร ยธรรม) หมายถ ง ความม งม นในการผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ความบร บ รณ พร อม กอปรด วยค ณธรรม จร ยธรรม เข าใจในศ ลปะและว ฒนธรรมท งของชาต ตนและของประชาคมนานาชาต ม ความม นคงทางอารมณ ปร บต วให เข าก บสภาวการณ ต างๆได ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง ส วนรวม และร กความถ กต อง 2.3 ว ส ยท ศน (Vision) ม งส สถาบ นอ ดมศ กษาช นน าของไทย ด านธ รก จค าปล ก การบร หารจ ดการ และเทคโนโลย ท เน นการ เร ยนร จากประสบกาณณ จร งและการสร างสรรค นว ตกรรม 2.4 พ นธก จ (Mission) 1. จ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพได มาตรฐาน และตรงก บความต องการของสถาน ประกอบการ โดยเน นการเร ยนร จากประสบการณ จร ง 2. ผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพในศาสตร สาขาว ชาต างๆ อ นก อให เก ดองค ความร และการสร างสรรค นว ตกรรมเพ อการพ ฒนาองค กรส งคมและประเทศชาต 3. จ ดบร การว ชาการท เป นประโยชน ต อสถานประกอบการ ช มชน ส งคม และประเทศชาต 4. อน ร กษ ส บสานและเผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมอ นด งามของชาต รวมท งแลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปะ และว ฒนธรรมของชาต อ น 5. เสร มสร างสมรรถนะองค กรให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล รวมท งเพ มข ดความสามารถในการ แข งข น ให เจร ญเต บโตอย างย งย นและม ความส ขในการท างาน รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 9

14 3. หล กส ตรและสาขาว ชาท เป ดสอน ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม คณะรวม 7 คณะ และม การจ ดการศ กษาท งส น 18 หล กส ตร โดยเป นหล กส ตรในระด บปร ญญาเอก 1 หล กส ตร ระด บปร ญญาโท 4 หล กส ตร และระด บปร ญญา ตร 13 หล กส ตร ได แก 3.1 คณะบร หารธ รก จ จ านวน 5 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรในระบบการศ กษาทางไกล) 4) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส 5) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จอาหาร 3.2 คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 2) หล กส ตรหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร 3) หล กส ตรหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ 3.3 คณะศ ลปศาสตร จ านวน 2 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ 2) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป นธ รก จ 3.4 คณะน เทศศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต 3.5 คณะว ทยาการจ ดการ จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย และองค การ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและทร พยากรกายภาพ 3.6 คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมการจ ดการเกษตร 3.7 ว ทยาล ยนานาชาต จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 2) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 3) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 10

15 4. บ คลากรและโครงสร างองค กร 4.1 บ คลากร ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม บ คลากรท งส น ** คน แบ งตามสายงานด งน สายว ชาการ ประกอบด วยอาจารย ประจ า จ านวน คน ด งน สายสน บสน นว ชาการ ประกอบด วยผ บร หารและบ คลากรประจ าส าน กต างๆ จ านวน 336 คน ตารางแสดงจ านวนอาจารย ป การศ กษา 2556 จ าแนกตามว ฒ การศ กษา คณะ จ านวน ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร 1. คณะบร หารธ รก จ คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร รวมจ านวนอาจารย ท งหมด ตารางแสดงจ านวนอาจารย ป การศ กษา 2556 จ าแนกตามการด ารงต าแหน งทางว ชาการ คณะ จ านวน ศาสตราจารย รอง ผ ช วย ศาสตราจารย ศาสตราจารย อาจารย 1. คณะบร หารธ รก จ คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร รวมจ านวนอาจารย ท งหมด ** ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2557 และน บจ านวนอาจารย ตามหล กเกณฑ ประก นค ณภาพการศ กษา รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 11

16 4.2 โครงสร างองค กร 5. น กศ กษา ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม น กศ กษาจ านวนท งส น 5,581 *** คน จ าแนก ตามระด บการศ กษาและคณะว ชาได ด งน ตารางแสดงจ านวนน กศ กษา จ าแนกตามคณะว ชา คณะ จ านวนน กศ กษา (คน) ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม 1. คณะบร หารธ รก จ 4, , คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร รวมจ านวนน กศ กษา 5, ,581 *** ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 12

17 6. การพ ฒนาน กศ กษา สถาบ นให ความส าค ญในการสร างบรรยากาศและสภาพแวดล อมแห งการเร ยนร เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ของส งคมและประเทศชาต โดยเฉพาะในย คแห งกระแสโลกาภ ว ตน และความก าวล า ทางด านเทคโนโลย การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษาจ งต องม การปร บเปล ยนให สอดคล องก บย คสม ย และ บ รณาการให เข าก บการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อสนองเป าหมายของการผล ต บ ณฑ ตท ม ค ณภาพอย างเป นองค รวม ก จกรรมน กศ กษาจ งถ อเป นส วนส าค ญท ช วยหล อหลอม และเต มเต มให น กศ กษาเป นบ ณฑ ตท ม ความ สมบ รณ เพ ยบพร อมด วยความร ความสามารถ ว จารณญาณ ความเส ยสละ ค ณธรรมจร ยธรรม ความร กในศ ลปะ และว ฒนธรรม เพ อนมน ษย และส งแวดล อม ตลอดจนเป นผ ท ม ส ขภาพพลานาม ยท ด และเหน อส งอ นใดค อ สามารถใช ช ว ตอย างพอเพ ยง และด ารงตนอย ในส งคมได อย างม ความส ข ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค จากความส าค ญด งกล าว สถาบ นจ งม แนวทางในการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค ด งน 1. เร ยนเป น (Ability to Learn) (1) ม ความใฝ ร ใฝ เร ยน สามารถแสวงหาความร ได ด วยตนเอง (2) ม ความสามารถในการต ดตามความก าวหน าและน าเทคโนโลย สารสนเทศต างๆ มาใช เพ อ ก อให เก ดประโยชน ส งส ดในการท างาน 2. ค ดเป น (Ability to Think) (1) ม ความสามารถในการใช เหต ผล รวมท งการค ดว เคราะห และส งเคราะห ได อย างเป นระบบ (2) ม ความค ดร เร มสร างสรรค และสามารถผล กด นความค ดและแรงบ นดาลใจของตน ให ก อเก ด เป นผลงานและนว ตกรรมต างๆ ได 3. ท างานเป น (Ability to Work) (1) ม ความร ความเช ยวชาญในสาขาว ชาช พท โดดเด น สามารถปฏ บ ต งานจร งได อย างม ประส ทธ ภาพ (2) ม ความรอบร ในศาสตร สาขาว ชาอ นอย างกว างขวาง สามารถบ รณาการศาสตร สาขาว ชาต างๆ เพ อประโยชน ในการท างานและการด าเน นช ว ตได (3) ม ท กษะในการส อสารท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 4. เน นว ฒนธรรม (Ability to Understand Cultures) (1) ม ความภาคภ ม ใจ ร วมส บสานว ฒนธรรมไทย พร อมท จะเร ยนร ว ฒนธรรมนานาชาต (2) ม ภาพล กษณ ความเป นผ น าทางธ รก จ ม มน ษยส มพ นธ สามารถท างานเป นหม คณะได อย างม ความส ข 5. ร กความถ กต อง (Ability to Live with Integrity) (1) ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ย ด ารงช ว ตแบบพอเพ ยง ม จ ตสาธารณะ ย ดม นในความถ กต อง ท งของตนเองและผ อ น (2) ม เจตคต ท ด ต อช ว ตและการท างาน รวมท งเป นผ ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด เพ อเอ อต อการ ด ารงช ว ตอย างม ค ณภาพ ท งน สถาบ นได จ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาบ ณฑ ตท งในด านว ชาการ ด านก ฬาและการส งเสร มส ขภาพ ด าน การบ าเพ ญประโยชน และร กษาส งแวดล อม ด านค ณธรรมจร ยธรรม และด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 13

18 นอกจากน สถาบ นย งจ ดก จกรรมท ม ค ณค าและเอ อประโยชน ด านอาช พให แก น กศ กษา ได แก การฝ ก เตร ยมเข าท างานในสถานประกอบการจร ง ซ งจะท าให น กศ กษาได ร บประสบการณ ตรงควบค ไปก บการเร ยนใน ช นเร ยนตลอดหล กส ตร และสามารถเข าปฏ บ ต งานได ท นท เม อส าเร จการศ กษา 7. อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถาบ น อ ตล กษณ ของสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน Work based Learning เป นระบบการจ ดการเร ยนการสอนท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดพ ฒนาการ ท กด าน ไม ว าจะเป นการเร ยนร เน อหาสาระ การฝ กปฏ บ ต จร ง การฝ กฝนท กษะทางส งคม ท กษะช ว ต ท กษะ ว ชาช พ การพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง ซ งจากอ ตล กษณ ด งกล าวม การก าหนดค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของสถาบ นด งน 1. เร ยนเป น (Ability to Learn) 2. ค ดเป น (Ability to Think) 3. ท างานเป น (Ability to Work) 4. เน นว ฒนธรรม (Ability to Understand Cultures) 5. ร กความถ กต อง (Ability to Live with Integrity) เอกล กษณ ของสถาบ นการจ ดการป ญาภ ว ฒน Corporate University โดยสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน อย ในฐานะของ Corporate University ซ งก อต งโดยบร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) ในการพ ฒนาด านการศ กษา เพ อยกระด บทร พยากร มน ษย และสร างองค ความร ใหม ๆ ท ตอบโจทย ตามความต องการของประเทศ รวมท งความร วมม อก บเคร อข าย พ นธม ตรในธ รก จต างๆ และภาคการศ กษาอ นๆ เพ อให น กศ กษาม โอกาสเร ยนร ประสบการณ ท กว างขวางและ หลากหลาย ไม เพ ยงแค การจ าก ดเฉพาะธ รก จในกล ม บร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) 8. งบประมาณ ประจ าป การศ กษา รายละเอ ยดรายได รายการ จ านวนเง น (บาท) รายได จากการด าเน นการ รายได จากการเร ยนการสอน 403,118,879 รายได จากการว จ ย 3,346,770 รายได จากการบร การทางว ชาการ 18,177,815 รายได จากการด าเน นการอ น 197,061 รายได จากการบร จาค 13,888,745 ดอกเบ ยร บ 6,397,752 รายได อ นๆ 33,903,802 รวมรายได 479,030,824 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 14

19 8.2 รายละเอ ยดรายจ าย รายการ จ านวนเง น (บาท) ค าใช จ ายอาคารสถานท (ไม รวมค าเส อมราคา) 27,972,940 ค าใช จ ายการเร ยนการสอน 173,546,329 ค าใช จ ายการบร หาร 139,530,908 ค าใช จ ายในการว จ ย 6,869,487 ค าใช จ ายในการบร การทางว ชาการ 10,659,625 ค าเส อมราคา 46,589,515 ดอกเบ ยจ าย - ท นการศ กษาของน กศ กษา 30,134,512 ค าส มมนาและฝ กอบรม 3,440,213 ค าใช จ ายอ น 17,137,480 รวมรายจ าย 455,881,009 *** ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ได เล งเห นความจ าเป นในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ การศ กษา โดยม เหต ผลท ส าค ญค อ 1. เพ อเป นการประก นให ส งคมเก ดความม นใจว า การจ ดการศ กษาในระด บต างๆ ของสถาบ น เป นไป อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ 2. เพ อให ค ณภาพของการจ ดการศ กษา และค ณภาพของบ ณฑ ตของสถาบ นเป นท ยอมร บในส งคม 3. เพ อเป นการร กษาค ณภาพและมาตรฐานตามภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษาในด านอ นๆ ได แก การว จ ย การบร การว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นม นโยบายท จะด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ และเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให ม มาตรฐานและม ประส ทธ ภาพ สถาบ นจ งได ท าการประกาศข อบ งค บสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ว าด วยการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ.ศ ข น เพ อก าหนดนโยบายในการประก นค ณภาพ การศ กษาให คณะ/หน วยงานได ทราบและถ อปฏ บ ต โดยท วก น ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ให สถาบ นแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาภายในข นเพ อด าเน นงานด านประก น ค ณภาพการศ กษาของสถาบ น 2. ให สถาบ นม การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยด าเน นการเป นระบบและต อเน องสอดคล อง ก บเจตนารมณ และมาตรฐานการศ กษาของชาต 3. ให สถาบ นก าหนดองค ประกอบและต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยย ดหล กตาม ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา 4. ให สถาบ นม ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา เพ อร บผ ดชอบงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ของสถาบ น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 15

20 5. ให ท กหน วยงานของสถาบ นจ ดให ม ผ ท ร บผ ดชอบการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อประสานงานและร วมก นจ ดท ารายงานประก นค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา โดยให สถาบ นด าเน นการ ตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานตามองค ประกอบและต วบ งช เพ อเป นข อม ลให ผ บร หารของแต ละ หน วยงานและสถาบ นน าไปใช ในการพ ฒนาระบบงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 16

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 ค าน า บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information