รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557"

Transcription

1 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

2 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป การศ กษา 2556 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2557) คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว นท 4-5 ก นยายน 2557

3 ค าน า คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ประจ าป การศ กษา 2556 ได ร บ มอบหมายจากสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ให ด าเน นการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท 4-5 ก นยายน 2557 ตามองค ประกอบต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ภายนอกของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) รวมท ง ต วบ งช อ ตล กษณ ของสถาบ น รวมท งส นจ านวน 44 ต วบ งช โดยในการประเม นคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ตรวจสอบย นย นสภาพจร งในการด าเน นงานของสถาบ น และประเม นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐาน การศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ได ซ งข อม ลท ช วยสะท อนให เห นจ ดเด น แนวทางเสร ม จ ดท ควรพ ฒนา และแนวทางการพ ฒนา รวมท งส งท สะท อนจากผ ม ส วนได ส วนเส ยต างๆ ท เก ยวข องก บการด าเน นการของ สถาบ น ซ งหว งเป นอย างย งว ารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในฉบ บน จะเป นประโยชน ก บ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในอนาคตต อไป คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ขอขอบค ณ กรรมการสภาสถาบ น คณะผ บร หาร คณาจารย บ คลากรสายสน บสน น น กศ กษา ศ ษย เก า ผ ใช บ ณฑ ต และผ ปกครองของน กศ กษา ท ให ความ ร วมม อในการให ข อม ล และอ านวยความสะดวกในการตรวจเย ยมอย างด ย ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป การศ กษา 2556

4 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทน า: ภาพรวมสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 5 รายนามคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 17 ว ธ การประเม นค ณภาพภายใน 18 สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา สร ปจ ดเด น แนวทางเสร ม จ ดท ควรพ ฒนา และแนวทางการพ ฒนา 26 บทส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย 33 ภาคผนวก 41 ก าหนดการตรวจเย ยมและประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 42 หน งส อร บรองการประเม นและการต ดส นผล 43 ประมวลภาพก จกรรม 44 รายนามผ ร บการส มภาษณ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 49 ข อม ลพ นฐานสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป การศ กษา สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บคณะ 67

5 บทสร ปผ บร หาร ภาพรวมของสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ได ร บการสน บสน นท นในการก อต งจากบร ษ ท ศ กษาภ ว ฒน จ าก ด ซ งเป นบร ษ ทในเคร อของบร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) และได ร บอน ญาตจาก กระทรวงศ กษาธ การ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเพ อให เป ดด าเน นการเร ยนการสอน ระด บอ ดมศ กษา ตามใบอน ญาตให จ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนท 4/2550 เม อว นท 9 ม นาคม 2550 ภายใต ช อ สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน ต อมาสถาบ นได เปล ยนช อเป น สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน โดยม ผล ต งแต ว นท 23 พฤศจ กายน 2553 เป นต นมา โดยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท เน นการศ กษาและว จ ยทางด านธ รก จ ค าปล ก รวมท งสาขาในด านอ นๆ เพ อสร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพท งในเช งว ชาการและสามารถปฏ บ ต งานได จร ง สถาบ นจ งจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะการเร ยนร บนพ นฐานของการท างาน (Work - based Learning) ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนจ านวน 7 คณะ (6 คณะ และ 1 ว ทยาล ยนานาชาต ) และม จ านวนหล กส ตรท งส น 18 หล กส ตร ท งในระด บปร ญญาเอก ระด บ ปร ญญาโท และระด บปร ญญาตร ได แก คณะบร หารธ รก จ จ านวน 5 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรในระบบการศ กษาทางไกล) 4) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส 5) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จอาหาร คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 2) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร 3) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ คณะศ ลปศาสตร จ านวน 2 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ 2) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป นธ รก จ คณะน เทศศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต คณะว ทยาการจ ดการ จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย และองค การ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและทร พยากรกายภาพ คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมการจ ดการเกษตร ว ทยาล ยนานาชาต จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 2) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 3) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 1

6 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม น กศ กษาท งหมดจ านวน 5,581 คน แบ งเป นระด บปร ญญาตร จ านวน 5,197 คน ระด บปร ญญาโท จ านวน 348 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 36 คน จ านวนอาจารย ประจ า รวมท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อม จ านวน คน อาจารย ว ฒ ปร ญญาตร จ านวน 3 คน ว ฒ ปร ญญาโท จ านวน 106 คน และว ฒ ปร ญญาเอกจ านวน 43.5 คน คณาจารย ของสถาบ นจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ ได แก รองศาสตราจารย จ านวน 6.5 คน และต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 11 คน โดยสถาบ นม บ คลากร สายบร หารและสายสน บสน นท งหมดจ านวน 336 คน การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะกรรมการ ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะกรรมการผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในร วมก นศ กษา ว เคราะห รายงานประเม นตนเอง หร อ SAR และเอกสารต างๆ ของสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เอกสารของ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และร วมก นจ ดท าแผนและก าหนดการตรวจเย ยมร วมก บสถาบ น โดยได เข าตรวจเย ยมและประเม นค ณภาพตามก าหนดการตรวจเย ยมท ได วางแผนไว ในระหว างว นท 4 5 ก นยายน 2557 โดยศ กษาข อม ลเพ มเต มจากเอกสาร จากการส งเกต และได ลงพ นท ในหน วยงานต างๆ เพ อย นย น สภาพจร ง รวมถ งการหาข อม ลเพ มเต มจากการส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และหล งจากการตรวจประเม น คณะกรรมการได จ ดท ารายงานสร ปผลการประเม นเบ องต น เสนอต อคณะผ บร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ของ สถาบ นด วยวาจา รวมถ งการให ค าแนะน าเพ อการปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนาแก สถาบ น รวมท งส งรายงานให สถาบ นร บทราบสร ปผลการประเม น และให สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน พ จารณาด าเน นการตามข นตอน ต อไป สร ปผลการประเม น จากการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 9 องค ประกอบของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) จ านวน 23 ต วบ งช ม ผลการประเม น 4.68 คะแนน จากคะแนนเต ม 5 คะแนน อย ในระด บด มาก ส วน การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามต วบ งช ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) รวมก บ ต วบ งช ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) โดยทางสถาบ น ไม ม การประเม นต วบ งช ของ สมศ. จ านวน 1 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 4 เน องจากไม ม น กศ กษาจบการศ กษาใน ระด บปร ญญาเอก ท าให ม จ านวนต วบ งช จ านวน 37 ต วบ งช ม ผลการประเม น 4.67 คะแนน จากคะแนนเต ม 5 คะแนน อย ในระด บด มาก นอกจากน ทางสถาบ นได ประเม นตนเองเพ มอ ก 2 ต วบ งช ตามอ ตล กษณ ในเร องการ เร ยนการสอนแบบ Work-based Learning และต วบ งช ท ของ สมศ. รวมต วบ งช ในการประเม น ท งหมด 44 ต วบ งช ม ผลการประเม น 4.68 คะแนน จากคะแนนเต ม 5 คะแนน อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาผลการประเม นตามต วบ งช ในรายองค ประกอบ จากการประเม นท ง 37 ต วบ งช (ต วบ งช ของสกอ. และต วบ งช ของ สมศ.) ม องค ประกอบท ม ระด บคะแนนถ งเกณฑ ค ณภาพระด บด มาก จ านวน 7 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงาน องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ และ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส วนองค ประกอบท ม คะแนนระด บด จ านวน 2 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต และองค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ส วนการพ จารณาผลการประเม นตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา พบว าในท กม ต ม คะแนนอย ในระด บด มาก ได แก ม ต ท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ม ต ท 2 มาตรฐานด านการบร หารจ ดการอ ดมศ กษา ในม ต ท 2 ก มาตรฐานด านธรรมาภ บาลของการบร หารการอ ดมศ กษา ม ต ท 2ข มาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการ อ ดมศ กษา และม ต ท 3 มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 2

7 ส าหร บผลการประเม นตามม มมองด านการบร หารจ ดการ พบว ากระบวนการด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ด านกระบวนการภายใน และด านการเง น การด าเน นงานอย ในระด บด มาก ส วนด านบ คลากร การเร ยนร และนว ตกรรม การด าเน นงานอย ในระด บด และผลประเม นตนเองตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา แบ งออกเป น 2 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา และมาตรฐานด านการด าเน นการ ตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา พบว า มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา ผลการ ประเม นรวมอย ในระด บด ส วนมาตรฐานด านการด าเน นการตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา พบว าผลการ ประเม นรวมอย ในระด บด มาก จ ดเด นและประเด นท ควรพ ฒนาในภาพรวม จ ดเด นภาพรวม 1. ผ บร หารสถาบ นท กระด บม ความม งม นในการพ ฒนาองค กรตามเอกล กษณ ของสถาบ น (Corporate University) 2. อาจารย บ คลากร และน กศ กษาม ความส มพ นธ ท ด ม ส วนร วมในการสร างท มงาน ท งทางด าน ว ชาการและการประก นค ณภาพการศ กษา 3. น กศ กษาป จจ บ น และศ ษย เก าม ความประท บใจต อการจ ดหล กส ตรการเร ยนการสอนในระบบ Workbased Learning 4. ศ กยภาพทางกายภาพม ความพร อมต อการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรมเพ อเพ มพ นความร และ พ ฒนาน กศ กษา ประเด นท ควรพ ฒนาภาพรวม 1. ควรก าหนดมาตรการก าก บต ดตามการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาอาจารย ในการศ กษาต อระด บ ปร ญญาเอกและการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ 2. ควรสร างระบบและกลไกควบค ม ก าก บต ดตามการด าเน นการตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต 3. ควรเร งพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ให ม ท กษะในการผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพและเป นท ยอมร บ ได ร บ การต พ มพ ในวารสารระด บชาต และระด บนานาชาต 4. ควรจ ดท ารายงานประจ าป เพ อสะท อนให เห นภาพผลการด าเน นงานของสถาบ น 5. ควรจ ดท าระบบการจ ดการความร และนว ตกรรมในระด บสถาบ น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 3

8 รายนามคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ได ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2556 ประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ด งม รายนามต อไปน 1. รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา สราญรมย ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย ดร.ศ ร วรรณ ศร สรฉ ตร กรรมการ 3. รองศาสตราจารย ดร.อ ญชล สงวนพงษ กรรมการ 4. รองศาสตราจารย ดร.ส ทธ น นทน พรหมส วรรณ กรรมการ 5. รองศาสตราจารย จ นทนา ทองประย ร กรรมการ 6. นายว ท ร ว ร ยพ พ ฒน กรรมการ 7. อาจารย ภาสประภา ตระก ลอ นทร กรรมการและเลขาน การ 8. นางสาวศ วพร บ ตราช ผ ช วยเลขาน การ 9. นางสาวโชต กา ด ษฐอ านาจ ผ ช วยเลขาน การ 10. นางสาวอรปราง แย มข นทอง ผ ช วยเลขาน การ 11. นางสาวส อ มพร ปานทร พย ผ ช วยเลขาน การ 12. นางอน ตตร ย โชต สรรพว ฒน ผ ช วยเลขาน การ รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 4

9 บทน า ภาพรวมสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 1. ประว ต สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ได ร บการสน บสน นท นในการก อต งจากบร ษ ท ศ กษาภ ว ฒน จ าก ด ซ งเป นบร ษ ทในเคร อของบร ษ ท ซ.พ. ออลล จ าก ด (มหาชน) และได ร บอน ญาตจาก กระทรวงศ กษาธ การ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเพ อให เป ดด าเน นการเร ยนการสอน ระด บอ ดมศ กษา ตามใบอน ญาตให จ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนท 4/2550 เม อว นท 9 ม นาคม 2550 ภายใต ช อ สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน ต อมาสถาบ นได เปล ยนช อเป น สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน โดยม ผลต งแต ว นท 23 พฤศจ กายน 2553 เป นต นมา โดยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท เน นการศ กษาและว จ ยทางด าน ธ รก จค าปล ก รวมท งสาขาว ชาต างๆ เพ อสร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพท งในเช งว ชาการและสามารถปฏ บ ต งานได จร ง สถาบ นจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะการเร ยนร บนพ นฐานของการท างาน (Work - based Learning) ด งน น น กศ กษาระด บปร ญญาตร ท กคนจะได ฝ กเตร ยมเข าท างานควบค ก บการเร ยนตลอดระยะเวลาในการศ กษา ตามปร ชญาของสถาบ นค อ การศ กษาค อบ อเก ดแห งภ ม ป ญญา (Education is the Matrix of Intellect) โดยม ว ตถ ประสงค ในการจ ดต งสถาบ น ด งน 1. เพ อเป นสถาบ นการศ กษาท จ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ธ รก จค าปล ก และเทคโนโลย ใน ระด บภ ม ภาคและนานาชาต 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ความร ความสามารถทางว ชาการ และกอปรด วยค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณว ชาช พ และจ ตสาธารณะ ท งเป นผ ม ส าน กต อส งคมและส งแวดล อม 3. เพ อจ ดการเร ยนการสอนและหล กส ตรท ส งเสร มให ผ เร ยนสามารถน าความร ท ได จากภาคทฤษฎ ไปใช ในการปฏ บ ต งานจร งได โดยเน นการเร ยนการสอนภาคทฤษฎ ควบค ก บการเร ยนร จากประสบการณ จร งในการฝ ก ปฏ บ ต 4. เพ อสน บสน นการศ กษาว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม ด านว ชาการ นว ตกรรมและเทคโนโลย โดยเน น การประสานความร วมม อทางว ชาการก บภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม 5. เพ อเป นศ นย กลางในการบร การว ชาการ ถ ายทอดนว ตกรรมและเทคโนโลย รวมท งเผยแพร ผลงาน ทางว ชาการท งของสถาบ นและหน วยงานอ นส ช มชนและส งคม 6. พ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ความร ปล กฝ งและถ ายทอดว ฒนธรรมอ นด งามของชาต เพ อด ารงไว ซ ง มรดกทางศ ลปะและว ฒนธรรม รวมท งส งเสร มการเร ยนร และประย กต ใช ภ ม ป ญญาท องถ น 7. เพ อตอบสนองความต องการบ ณฑ ตของตลาดแรงงานท งภาคร ฐและเอกชนและแบ งเบาภาระของร ฐ ในการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา สถาบ นม ประว ต การด าเน นงานโดยย อ ตามป การศ กษา ด งน ป การศ กษา 2550: ก อต งสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ในช อ สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน จ ดการเร ยนการสอนในคณะบร หารธ รก จ ระด บปร ญญาตร จ านวน 3 หล กส ตร ได แก หล กส ตรบร หารธ ก จ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก หล กส ตรบร หารธ ก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จอาหาร และระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก ป การศ กษา 2551: ไม ม การด าเน นการเป ดหล กส ตรและคณะว ชาเพ ม รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 5

10 ป การศ กษา 2552: จ ดการเร ยนการสอนเพ มใน 2 คณะว ชา ได แก คณะศ ลปศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ในหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ และคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 หล กส ตร ในหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส วนคณะบร หารธ รก จเพ มหล กส ตรใน ระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร ในหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรภาษาจ น) พร อมท งการเป ดการจ ดการเร ยนการสอนนอกสถานท ต ง ณ น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบ ร ในหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส ป การศ กษา 2553: เปล ยนช อสถาบ นจาก สถาบ นเทคโนโลย ป ญญาภ ว ฒน เป น สถาบ นการ จ ดการป ญญาภ ว ฒน พร อมท งเป ดหล กส ตรใหม จ านวน 1 หล กส ตร ในคณะบร หารธ รก จ ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรในระบบการศ กษาทางไกล) ป การศ กษา 2554: จ ดการเร ยนการสอนเพ ม 1 คณะว ชา ได แก คณะน เทศศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ในหล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต ส วนคณะบร หารธ รก จเพ มหล กส ตรจ านวน 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย และองค การ และหล กส ตรบร หารธ รก จ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและทร พยากรกายภาพ ส วนคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป ดหล กส ตร เพ มเต ม 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร และ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ พร อมท งเปล ยนช อเป นคณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ป การศ กษา 2555: จ ดการเร ยนการสอนเพ ม 1 คณะว ชา ได แก คณะว ทยาการจ ดการ โดยน า หล กส ตรของคณะบร หารธ รก จ จ านวน 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การ บร หารทร พยากรมน ษย และองค การ และหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและ ทร พยากรกายภาพ มาอย ในคณะว ทยาการจ ดการ พร อมเป ดหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ทร พยากรมน ษย อ ก 1 หล กส ตร รวมคณะว ชาและหล กส ตรในป การศ กษา 2555 ท งส น 5 คณะว ชา 14 หล กส ตร ป การศ กษา 2556: จ ดการเร ยนการสอนเพ ม 2 คณะว ชา ได แก คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตรเป ด ด าเน นการสอนในหล กส ตรใหม จ านวน 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรม การจ ดการเกษตร และว ทยาล ยนานาชาต ซ งน าหล กส ตรของคณะบร หารธ รก จ จ านวน 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) ไปด าเน นการ และเป ดหล กส ตร ใหม อ ก 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) และ หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) นอกจากน ทางคณะศ ลป ศาสตร ม การเป ดหล กส ตรเพ มอ ก 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป นธ รก จ รวม คณะว ชาและหล กส ตรในป การศ กษา 2556 ท งส น 7 คณะว ชา 18 หล กส ตร ความหมายของช อ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน สถาบ น หมายถ ง สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาในก าก บของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ป ญญาภ ว ฒน หมายถ ง ความเจร ญทางป ญญาค อความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรม ด งน น สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน จ งหมายถ ง สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาในก าก บของ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ท เป นศ นย กลางในการผล ตบ ณฑ ตในศาสตร สาขาว ชาต างๆ ให เป นผ ท ม ความเจร ญทางป ญญา กล าวค อ เป นผ ท ม ความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรม รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 6

11 ข อม ลท วไป สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ต งอย ณ เลขท 85/1 ม.2 ถ.แจ งว ฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร ด จ. นนทบ ร โทรศ พท โทรสาร ล อมรอบไปด วยแหล งอ านวยความสะดวก ต างๆ อาท ห างสรรพส นค า โรงพยาบาล และหน วยงานราชการต าง ๆ ช อและตราส ญล กษณ สถาบ น ช อภาษาไทย : สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน อ กษรย อ : สจป. ช อเต มภาษาอ งกฤษ : PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT ช ออ กษรย อ : PIM ช อภาษาจ น : 正 大 管 理 学 院 ค าอ าน : ZHENGDA GUANLI XUEYUAN เจ งต า กว านหล เสว ยเว ยน โดยม ท มาและความหมาย ด งน 正 大 ZHENGDA มาจาก 光 明 正 大 正 大 光 明 Guangming zhengda Zhengdaguangming 管 理 GUANLI การบร หารจ ดการ Management 学 院 XUEYUAN สถาบ น ว ทยาล ย Institute, College ความหมาย ตรงไปตรงมา โปร งใส เท ยงธรรม เท ยงตรง จ ตใจซ อส ตย ซ อตรง ไม ม ความเห นแก ต ว ไม ม เล ห เหล ยม อ ปมา สรรพส งท เท ยงธรรม และม ป ญญา น าพาไปส ความเจร ญร งเร อง ความหมายของตราส ญล กษณ ช อมะกอก โล ร บบ น หมายถ ง ความม ช ยชนะเหน อส งอ นใด มงก ฎ หมายถ ง การศ กษาแสดงถ งความส าเร จอย างส งส ด และย งใหญ ส เข ยว/เหล องทอง หมายถ ง ความเป นเล ศทางว ชาการ และความถ งพร อมด วยค ณธรรม เป นหนทาง แห งความเจร ญร งเร องในช ว ต ช อสถาบ น ม ช อสถาบ นภาษาอ งกฤษ และต วย ออย ในโล ส วนช อสถาบ นภาษาไทยอย ในร บบ น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 7

12 ดอกไม ประจ าสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ดอกบ วม งคลอ บล เป นดอกไม ประจ าสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน เน องจากดอกบ วเป นดอกไม มงคลท แทนความสงบและความบร ส ทธ ใจ เป นดอกไม ท ใช ในพ ธ มงคล เน องด วยธรรมชาต ก าเน ดของดอกบ วได แสดงให เห นถ งปร ชญาการด าเน นช ว ตอย างล กซ ง กล าวค อ แม จะเก ดในโคลนตม แต เม อโผล พ นน าข นมาร บแสง สว างแล วกล บดอกกล บสะอาดบร ส ทธ ร ปดอกบ วม งคลอ บล ดอกบ วม งคลอ บล อ านว า ม ง-คละ-อ -บน เป นดอกบ วสายพ นธ ฝร ง ส ญชาต ไทย ซ งหมายถ ง บ วอ นเป น มงคล ม ค ณล กษณะเล ยงง าย ทนต อท กสภาพอากาศ ออกดอกต อเน องตลอดท งป ม 5 ส ค อ ขาว ชมพ แดง เหล อง และส ม ซ งส ส มเป นส ท ได จากการปร บปร งพ นธ ภายหล ง ดอกบ วม งคลอ บล ได ร บรางว ล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบ วโลก คร งท 19 ณ ประเทศสหร ฐอเมร กา ผ ส งเข าประกวดค อ ผศ.ดร. ณ นพช ย ชาญศ ลป อาจารย ประจ าภาคว ชาพ ชศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตบางพระ จ.ชลบ ร โดยใช เวลากว า 40 ป ในการว จ ยและ พ ฒนาสายพ นธ ใหม ด วยเหต น สถาบ นจ งก าหนดให ดอกบ วม งคลอ บล เป นดอกไม ประจ าสถาบ นซ งเปร ยบเหม อนเป น ต วแทนของความเพ ยรพยายาม ความอดทน และความส าเร จอ นงดงาม ส ประจ าสถาบ น: ส เข ยว/เหล องทอง ส เข ยว หมายถ ง ความเจร ญร งเร อง ความงอกงาม ความสมบ รณ ส เหล องทอง หมายถ ง ความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรม ส ประจ าสถาบ น หมายถ ง ความเป นเล ศทางว ชาการและถ งพร อมด วยค ณธรรมเป นหนทางแห งความ เจร ญร งเร องในช ว ต รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 8

13 2. ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ 2.1 ปร ชญา การศ กษาค อบ อเก ดแห งภ ม ป ญญา (Education is the Matrix of Intellect) 2.2 ปณ ธาน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ได น าอ กษรย อของสถาบ น (PIM) มาขยายความให สอดคล องก บ ปร ชญาของสถาบ น ด งน P: Practicality (ความร ส การปฏ บ ต ) หมายถ ง ความม งม นในการผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ความร ด น าความร ท ได จากการศ กษาไปประย กต ใช ใน การปฏ บ ต จร งได ท งในการประกอบว ชาช พ การด ารงช ว ต รวมท งการพ ฒนาและขยายองค ความร และการ วางแผนเพ ออนาคตได อย างม ประส ทธ ภาพ I: Innovation (นว ตกรรมและการสร างสรรค ) หมายถ ง ความม งม นในการผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ภ ม ป ญญา และม ความสามารถในการสร างสรรค นว ตกรรม เทคโนโลย และแนวค ดใหม ให สอดคล องก บบร บททางส งคมและว ฒนธรรมตามย คสม ย และสอดร บ ก บความเปล ยนแปลงต างๆ ในอนาคต เป นผ ม ศ กยภาพในการผล กด นความค ดและแรงบ นดาลใจ อ นเป น นามธรรมให ก อเก ดเป นร ปธรรมอย างกลมกล นท งศาสตร และศ ลป เพ อพ ฒนาว ถ ช ว ตและส งคม M: Molality (ค ณธรรมจร ยธรรม) หมายถ ง ความม งม นในการผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ม ความบร บ รณ พร อม กอปรด วยค ณธรรม จร ยธรรม เข าใจในศ ลปะและว ฒนธรรมท งของชาต ตนและของประชาคมนานาชาต ม ความม นคงทางอารมณ ปร บต วให เข าก บสภาวการณ ต างๆได ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง ส วนรวม และร กความถ กต อง 2.3 ว ส ยท ศน (Vision) ม งส สถาบ นอ ดมศ กษาช นน าของไทย ด านธ รก จค าปล ก การบร หารจ ดการ และเทคโนโลย ท เน นการ เร ยนร จากประสบกาณณ จร งและการสร างสรรค นว ตกรรม 2.4 พ นธก จ (Mission) 1. จ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพได มาตรฐาน และตรงก บความต องการของสถาน ประกอบการ โดยเน นการเร ยนร จากประสบการณ จร ง 2. ผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพในศาสตร สาขาว ชาต างๆ อ นก อให เก ดองค ความร และการสร างสรรค นว ตกรรมเพ อการพ ฒนาองค กรส งคมและประเทศชาต 3. จ ดบร การว ชาการท เป นประโยชน ต อสถานประกอบการ ช มชน ส งคม และประเทศชาต 4. อน ร กษ ส บสานและเผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมอ นด งามของชาต รวมท งแลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปะ และว ฒนธรรมของชาต อ น 5. เสร มสร างสมรรถนะองค กรให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล รวมท งเพ มข ดความสามารถในการ แข งข น ให เจร ญเต บโตอย างย งย นและม ความส ขในการท างาน รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 9

14 3. หล กส ตรและสาขาว ชาท เป ดสอน ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม คณะรวม 7 คณะ และม การจ ดการศ กษาท งส น 18 หล กส ตร โดยเป นหล กส ตรในระด บปร ญญาเอก 1 หล กส ตร ระด บปร ญญาโท 4 หล กส ตร และระด บปร ญญา ตร 13 หล กส ตร ได แก 3.1 คณะบร หารธ รก จ จ านวน 5 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (หล กส ตรในระบบการศ กษาทางไกล) 4) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส 5) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จอาหาร 3.2 คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 2) หล กส ตรหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร 3) หล กส ตรหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ 3.3 คณะศ ลปศาสตร จ านวน 2 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ 2) หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป นธ รก จ 3.4 คณะน เทศศาสตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต 3.5 คณะว ทยาการจ ดการ จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย และองค การ 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย 3) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอาคารและทร พยากรกายภาพ 3.6 คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร จ านวน 1 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมการจ ดการเกษตร 3.7 ว ทยาล ยนานาชาต จ านวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 2) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (หล กส ตรภาษาจ น) 3) หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 10

15 4. บ คลากรและโครงสร างองค กร 4.1 บ คลากร ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม บ คลากรท งส น ** คน แบ งตามสายงานด งน สายว ชาการ ประกอบด วยอาจารย ประจ า จ านวน คน ด งน สายสน บสน นว ชาการ ประกอบด วยผ บร หารและบ คลากรประจ าส าน กต างๆ จ านวน 336 คน ตารางแสดงจ านวนอาจารย ป การศ กษา 2556 จ าแนกตามว ฒ การศ กษา คณะ จ านวน ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร 1. คณะบร หารธ รก จ คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร รวมจ านวนอาจารย ท งหมด ตารางแสดงจ านวนอาจารย ป การศ กษา 2556 จ าแนกตามการด ารงต าแหน งทางว ชาการ คณะ จ านวน ศาสตราจารย รอง ผ ช วย ศาสตราจารย ศาสตราจารย อาจารย 1. คณะบร หารธ รก จ คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร รวมจ านวนอาจารย ท งหมด ** ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2557 และน บจ านวนอาจารย ตามหล กเกณฑ ประก นค ณภาพการศ กษา รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 11

16 4.2 โครงสร างองค กร 5. น กศ กษา ในป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ม น กศ กษาจ านวนท งส น 5,581 *** คน จ าแนก ตามระด บการศ กษาและคณะว ชาได ด งน ตารางแสดงจ านวนน กศ กษา จ าแนกตามคณะว ชา คณะ จ านวนน กศ กษา (คน) ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม 1. คณะบร หารธ รก จ 4, , คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะนว ตกรรมการจ ดการเกษตร รวมจ านวนน กศ กษา 5, ,581 *** ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 12

17 6. การพ ฒนาน กศ กษา สถาบ นให ความส าค ญในการสร างบรรยากาศและสภาพแวดล อมแห งการเร ยนร เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ของส งคมและประเทศชาต โดยเฉพาะในย คแห งกระแสโลกาภ ว ตน และความก าวล า ทางด านเทคโนโลย การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษาจ งต องม การปร บเปล ยนให สอดคล องก บย คสม ย และ บ รณาการให เข าก บการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อสนองเป าหมายของการผล ต บ ณฑ ตท ม ค ณภาพอย างเป นองค รวม ก จกรรมน กศ กษาจ งถ อเป นส วนส าค ญท ช วยหล อหลอม และเต มเต มให น กศ กษาเป นบ ณฑ ตท ม ความ สมบ รณ เพ ยบพร อมด วยความร ความสามารถ ว จารณญาณ ความเส ยสละ ค ณธรรมจร ยธรรม ความร กในศ ลปะ และว ฒนธรรม เพ อนมน ษย และส งแวดล อม ตลอดจนเป นผ ท ม ส ขภาพพลานาม ยท ด และเหน อส งอ นใดค อ สามารถใช ช ว ตอย างพอเพ ยง และด ารงตนอย ในส งคมได อย างม ความส ข ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค จากความส าค ญด งกล าว สถาบ นจ งม แนวทางในการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค ด งน 1. เร ยนเป น (Ability to Learn) (1) ม ความใฝ ร ใฝ เร ยน สามารถแสวงหาความร ได ด วยตนเอง (2) ม ความสามารถในการต ดตามความก าวหน าและน าเทคโนโลย สารสนเทศต างๆ มาใช เพ อ ก อให เก ดประโยชน ส งส ดในการท างาน 2. ค ดเป น (Ability to Think) (1) ม ความสามารถในการใช เหต ผล รวมท งการค ดว เคราะห และส งเคราะห ได อย างเป นระบบ (2) ม ความค ดร เร มสร างสรรค และสามารถผล กด นความค ดและแรงบ นดาลใจของตน ให ก อเก ด เป นผลงานและนว ตกรรมต างๆ ได 3. ท างานเป น (Ability to Work) (1) ม ความร ความเช ยวชาญในสาขาว ชาช พท โดดเด น สามารถปฏ บ ต งานจร งได อย างม ประส ทธ ภาพ (2) ม ความรอบร ในศาสตร สาขาว ชาอ นอย างกว างขวาง สามารถบ รณาการศาสตร สาขาว ชาต างๆ เพ อประโยชน ในการท างานและการด าเน นช ว ตได (3) ม ท กษะในการส อสารท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 4. เน นว ฒนธรรม (Ability to Understand Cultures) (1) ม ความภาคภ ม ใจ ร วมส บสานว ฒนธรรมไทย พร อมท จะเร ยนร ว ฒนธรรมนานาชาต (2) ม ภาพล กษณ ความเป นผ น าทางธ รก จ ม มน ษยส มพ นธ สามารถท างานเป นหม คณะได อย างม ความส ข 5. ร กความถ กต อง (Ability to Live with Integrity) (1) ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ย ด ารงช ว ตแบบพอเพ ยง ม จ ตสาธารณะ ย ดม นในความถ กต อง ท งของตนเองและผ อ น (2) ม เจตคต ท ด ต อช ว ตและการท างาน รวมท งเป นผ ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด เพ อเอ อต อการ ด ารงช ว ตอย างม ค ณภาพ ท งน สถาบ นได จ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาบ ณฑ ตท งในด านว ชาการ ด านก ฬาและการส งเสร มส ขภาพ ด าน การบ าเพ ญประโยชน และร กษาส งแวดล อม ด านค ณธรรมจร ยธรรม และด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 13

18 นอกจากน สถาบ นย งจ ดก จกรรมท ม ค ณค าและเอ อประโยชน ด านอาช พให แก น กศ กษา ได แก การฝ ก เตร ยมเข าท างานในสถานประกอบการจร ง ซ งจะท าให น กศ กษาได ร บประสบการณ ตรงควบค ไปก บการเร ยนใน ช นเร ยนตลอดหล กส ตร และสามารถเข าปฏ บ ต งานได ท นท เม อส าเร จการศ กษา 7. อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถาบ น อ ตล กษณ ของสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน Work based Learning เป นระบบการจ ดการเร ยนการสอนท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดพ ฒนาการ ท กด าน ไม ว าจะเป นการเร ยนร เน อหาสาระ การฝ กปฏ บ ต จร ง การฝ กฝนท กษะทางส งคม ท กษะช ว ต ท กษะ ว ชาช พ การพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง ซ งจากอ ตล กษณ ด งกล าวม การก าหนดค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของสถาบ นด งน 1. เร ยนเป น (Ability to Learn) 2. ค ดเป น (Ability to Think) 3. ท างานเป น (Ability to Work) 4. เน นว ฒนธรรม (Ability to Understand Cultures) 5. ร กความถ กต อง (Ability to Live with Integrity) เอกล กษณ ของสถาบ นการจ ดการป ญาภ ว ฒน Corporate University โดยสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน อย ในฐานะของ Corporate University ซ งก อต งโดยบร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) ในการพ ฒนาด านการศ กษา เพ อยกระด บทร พยากร มน ษย และสร างองค ความร ใหม ๆ ท ตอบโจทย ตามความต องการของประเทศ รวมท งความร วมม อก บเคร อข าย พ นธม ตรในธ รก จต างๆ และภาคการศ กษาอ นๆ เพ อให น กศ กษาม โอกาสเร ยนร ประสบการณ ท กว างขวางและ หลากหลาย ไม เพ ยงแค การจ าก ดเฉพาะธ รก จในกล ม บร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) 8. งบประมาณ ประจ าป การศ กษา รายละเอ ยดรายได รายการ จ านวนเง น (บาท) รายได จากการด าเน นการ รายได จากการเร ยนการสอน 403,118,879 รายได จากการว จ ย 3,346,770 รายได จากการบร การทางว ชาการ 18,177,815 รายได จากการด าเน นการอ น 197,061 รายได จากการบร จาค 13,888,745 ดอกเบ ยร บ 6,397,752 รายได อ นๆ 33,903,802 รวมรายได 479,030,824 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 14

19 8.2 รายละเอ ยดรายจ าย รายการ จ านวนเง น (บาท) ค าใช จ ายอาคารสถานท (ไม รวมค าเส อมราคา) 27,972,940 ค าใช จ ายการเร ยนการสอน 173,546,329 ค าใช จ ายการบร หาร 139,530,908 ค าใช จ ายในการว จ ย 6,869,487 ค าใช จ ายในการบร การทางว ชาการ 10,659,625 ค าเส อมราคา 46,589,515 ดอกเบ ยจ าย - ท นการศ กษาของน กศ กษา 30,134,512 ค าส มมนาและฝ กอบรม 3,440,213 ค าใช จ ายอ น 17,137,480 รวมรายจ าย 455,881,009 *** ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ได เล งเห นความจ าเป นในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ การศ กษา โดยม เหต ผลท ส าค ญค อ 1. เพ อเป นการประก นให ส งคมเก ดความม นใจว า การจ ดการศ กษาในระด บต างๆ ของสถาบ น เป นไป อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ 2. เพ อให ค ณภาพของการจ ดการศ กษา และค ณภาพของบ ณฑ ตของสถาบ นเป นท ยอมร บในส งคม 3. เพ อเป นการร กษาค ณภาพและมาตรฐานตามภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษาในด านอ นๆ ได แก การว จ ย การบร การว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นม นโยบายท จะด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ และเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให ม มาตรฐานและม ประส ทธ ภาพ สถาบ นจ งได ท าการประกาศข อบ งค บสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ว าด วยการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ.ศ ข น เพ อก าหนดนโยบายในการประก นค ณภาพ การศ กษาให คณะ/หน วยงานได ทราบและถ อปฏ บ ต โดยท วก น ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ให สถาบ นแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาภายในข นเพ อด าเน นงานด านประก น ค ณภาพการศ กษาของสถาบ น 2. ให สถาบ นม การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยด าเน นการเป นระบบและต อเน องสอดคล อง ก บเจตนารมณ และมาตรฐานการศ กษาของชาต 3. ให สถาบ นก าหนดองค ประกอบและต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยย ดหล กตาม ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา 4. ให สถาบ นม ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา เพ อร บผ ดชอบงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ของสถาบ น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 15

20 5. ให ท กหน วยงานของสถาบ นจ ดให ม ผ ท ร บผ ดชอบการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อประสานงานและร วมก นจ ดท ารายงานประก นค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา โดยให สถาบ นด าเน นการ ตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานตามองค ประกอบและต วบ งช เพ อเป นข อม ลให ผ บร หารของแต ละ หน วยงานและสถาบ นน าไปใช ในการพ ฒนาระบบงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 16

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information