นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔"

Transcription

1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เป นไปด วยความเร ยบร อยและม ประส ทธ ภาพ และสามารถบรรล แผนตาม ย ทธศาสตร และเป าประสงค และถ อเป นแนวปฏ บ ต ของบ คลากรในหน วยงาน ส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ จ งก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ไว ด งน ปร ชญา เป นศ นย กลางการเร ยนร ในการพ ฒนาทร พยากรและเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ อการ พ ฒนามหาว ทยาล ย และบร การช มชน ปณ ธาน ม งส ความเป นเล ศในการให บร การระด บมาตรฐานสากล และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ด วย ตนเอง เพ อการเป นมหาว ทยาล ย e-university ว ส ยท ศน ส งเสร มศ กยภาพของมหาว ทยาล ยให เข มแข ง พ ฒนาทร พยากรให ล าหน าสน บสน นบ คลากรให ล า สม ย น าไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการให บร การแบบเบ ดเสร จ และม งม นส ระบบมาตรฐานสากล

2 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ พ นธก จ ๑. พ ฒนาศ กยภาพด านงานบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา บ คลากร และช มชน ๒. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยฯ ๓. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ครอบคล มท ก หน วยงานในมหาว ทยาล ยฯ ๔. ให บร การว ชาการด านทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก ส งคม ๕. ให บร การระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายแก หน วยงานและผ ใช บร การของมหาว ทยาล ย ๖. ส งเสร มสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการผล ตส อการเร ยนการสอน ออนไลน ๗. ส งเสร มสน บสน นการประก นค ณภาพของน กศ กษาด านความร ความสามารถเก ยวก บ คอมพ วเตอร ประเด นย ทธศาสตร ๑. เป นศ นย กลางในการจ ดหา จ ดเก บ รวบรวม บ าร งร กษาและให บร การทร พยากร สารสนเทศท กร ปแบบโดยน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการท เป นระบบและช วยใน ก จกรรมการเร ยนการสอน ๒. เป นศ นย กลางการศ กษา ค นคว า ว จ ย และพ ฒนาด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร บร การว ชาการด านระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา คณาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยฯ และประชาชนในท องถ น ๔. เป นศ นย กลางในการถ ายทอดว ชาการ ความร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อ พ ฒนาท องถ นและส งคม ๕. ส งเสร ม สน บสน นให ม การน าส อคอมพ วเตอร เข ามาใช ในการบร หารจ ดการข อม ล ด านศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และข อม ลท องถ น เพ อส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ให ส บ ต อไป ๖. การจ ดองค กรแห งการเร ยนร และการพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

3 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๓ เป าประสงค ๑. เป นศ นย รวมทร พยากรสารสนเทศเพ อการศ กษาค นคว าของน กศ กษา อาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น ๒. เป นศ นย กลางการศ กษาค นคว าว จ ยและแหล งการเร ยนร ด านสารสนเทศ ระบบ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษา รวมถ งการให บร การด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ท ท นสม ยได ครอบคล ม ครบถ วน และม ค ณภาพ ๓. พ ฒนาความร ความสามารถด านว ชาการและคอมพ วเตอร ให ม มาตรฐานท ส งข น ๔. เพ มศ กยภาพในการถ ายทอดว ชาการความร และพ ฒนาด วยเทคโนโลย ท เหมาะสม ท นสม ย ๕. จ ดหา จ ดเก บ รวบรวมฐานข อม ลเก ยวก บศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และข อม ลท องถ น ของจ งหว ดนครสวรรค อ ท ยธาน และช ยนาท ๖. บ คลากรม ความร และความช านาญมากย งข น และเป นองค กรแห งการเร ยนร กรอบความค ดท ส าค ญของการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ๑. ระบบประก นค ณภาพอย ภายในกรอบปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ ท สะท อนอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยฯ ๒. การด าเน นการของหน วยงานต องสอดคล องก บนโยบายและย ทธศาสตร ของส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให หน วยได ม การพ ฒนาระบบค ณภาพไปในท ศทางเด ยวก น ๓. การก าหนดต วบ งช การประก นค ณภาพม ความสอดคล องก บต วบ งช การประเม นภายใน และต วบ งช การประเม นภายนอก ๔. กระบวนการบร หารอย บนพ นฐานของความโปร งใสและเป นธรรมและบนพ นฐานของ ข อม ล ๕. การพ ฒนาค ณภาพและปร บปร งค ณภาพของหน วยงานเป นไปอย างต อเน องเพ อน าไปส องค กรแห งการเร ยนร

4 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๔ หน าท หล กของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเก ยวก บการประก นค ณภาพ ๑. ปฏ บ ต ตามมาตรฐานและเกณฑ การปฏ บ ต ๕ องค ประกอบ ๙ ต วบ งช ของส าน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ๒. จ ดระบบ หล กเกณฑ และว ธ การในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (IQA) โดย ก าหนดเป นนโยบายประก นค ณภาพของส าน กฯ ๓. ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษาระด บคณะ/ส าน ก/สถาบ น ให ได มาตรฐานอ ดมศ กษา ๔. ส งเสร ม สน บสน น และประสานงานให การยกระด บค ณภาพและมาตรฐาน ๕. ก าหนดให ท กหน วยงานม การด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพภายในเป นส วน หน งของกระบวนการบร หารการศ กษา ผลท คาดว าจะได ร บ ๑. สามารถตรวจและประเม นการด าเน นงานของตนเองว าเป นไปตามเกณฑ ได มาตรฐาน และบรรล เป าหมาย ๒. ท าให ทราบจ ดแข ง จ ดท ต องปร บปร ง และแนวทางเสร มจ ดแข ง แก ไขจ ดอ อนท จะ น าไปส การพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. ได ข อม ลสาธารณะซ งจะท าให ม นใจได ว าสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ ๔. ท าให ต นส งก ดม ข อม ลพ นฐานท จ าเป นส าหร บการส งเสร ม สน บสน นในท ศทางท เหมาะสมตลอดจนสามารถรองร บการประเม นภายนอก ๕. บ คลากรท กฝ าย ท งคณาจารย บ คลากรสายสน บสน น และน กศ กษาม ว ฒนธรรม ค ณภาพ

5 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๕ การด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ การประก นค ณภาพการศ กษาเป นกระบวนการท ต องม การด าเน นการอย างต อเน องของกระบวนการ บร หารการศ กษาของมหาว ทยาล ย ม กระบวนการ/ข นตอนการด าเน นการเป นวงจร PDCA (Plan Do Check Act) โดยอาศ ยหล กการของระบบประก นค ณภาพ (Quality Assessment) ท ม งเน นให ม การก าหนด ระบบและกลไกในการพ ฒนาค ณภาพท งการควบค มค ณภาพ (Control) การตรวจสอบ (Audit) และการ ประเม น (Assessment) ท งองค กร ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ การประก นค ณภาพการศ กษาม ๒ ระบบ ๑. ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นหน วยงานให บร การว ชาการทางด านทร พยากร สารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ เน นการพ ฒนาค ณภาพ ให เก ดข นก บผ เร ยนและความพ งพอใจของ ช มชนและส งคม และการร บรองมาตรฐานค ณภาพจาก สมศ. ๒. ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เป นบทบาทของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาในการประเม น มหาว ทยาล ย กล มสาขาว ชา (คณะ) เพ อร บรองมาตรฐานค ณภาพ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ม ๓ ระบบ ๑. การพ ฒนาค ณภาพ/การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ๒. การตรวจต ดตามค ณภาพ (Quality Audit) ๓. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment)

6 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๖ ระบบ ๑. การพ ฒนาค ณภาพระบบท ส าค ญ ค อ ๑.๑ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน - มาตรฐาน ๕ องค ประกอบของ สกอ. ๑.๒ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายนอกของ สมศ., ก.พ.ร. ๒. การต ดตามค ณภาพ ม ระบบท ส าค ญค อ - ต วบ งช ตามมาตรฐาน ๕ องค ประกอบ ของ สกอ. - ต วช ว ดตาม ๔ ม ต ของ ก.พ.ร. ๓. การประเม นค ณภาพ ม ระบบท ส าค ญค อ - การรายงานประเม นตนเองระด บส าน ก - การประเม นจากต นส งก ด กลไก ๑. กระบวนการพ ฒนาค ณภาพ ๑.๑ ม นโยบายการประก นค ณภาพระด บ ส าน กว ทยบร การฯ ๑.๒ ม แผนงานประก นค ณภาพระด บ ส าน กว ทยบร การฯ ๑.๓ ม คณะกรรมการประก นค ณภาพ และ คณะกรรมการการตรวจต ดตามและ ประเม นค ณภาพระด บส าน ก ๑.๔ ม ผ บร หารท กระด บร บผ ดชอบก าก บด แล ต วช ว ดและจ ดเก บข อม ล ๒. กระบวนการประก นค ณภาพ ๒.๑ จ ดประช มกล มย อยเพ อทบทวน ปร บปร ง หร อเท ยบเค ยงภายในองค กร ๑. ม การจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR)ระด บส าน ก ๒. ม คณะกรรมการตรวจต ดตามและประเม น ระด บส าน ก ๓. การตรวจต ดตามและประเม นภายนอกจาก ต นส งก ด ๑. ม ผ บร หารร บผ ดชอบการรายงานประเม น ตนเองตามองค ประกอบ ต วบ งช ระด บ ส าน ก ๒. หน วยงาน จ ดท ารายงานการ ประเม นตนเองและเตร ยมความพร อมร บ การประเม นเพ อร บรองมาตรฐาน ค ณภาพ

7 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๗ ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ การเตร ยมการ ๑. เตร ยมความพร อม ของบ คลากร สร างความตระหน ก พ ฒนาความร และ ท กษะ ๒. แต งต งกรรมการท ร บผ ดชอบ การด าเน นการ ๑. วางแผนการปฏ บ ต งาน (P) ก าหนดเป าหมายหร อมาตรฐาน การศ กษา จ ดล าด บความส าค ญของ เป าหมาย ก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ก าหนดระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ ก าหนดผ ร บผ ดชอบ ๒. ด าเน นการตามแผน (D) ส งเสร ม สน บสน น จ ดส งอ านวยความสะดวก สน บสน นทร พยากร ก าก บ ต ดตาม ให การน เทศ ๓. ตรวจสอบประเม นผล (C) วางกรอบการประเม น จ ดหาหร อจ ดท าเคร องม อ เก บข อม ล ว เคราะห ข อม ล แปลความหมาย ตรวจสอบ / ปร บปร ง ค ณภาพการประเม น ๔. น าผลการประเม น มาปร บปร ง งาน(A) ปร บปร งการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร วางแผนในระยะต อไป จ ดท าข อม ลสารสนเทศ การรายงาน จ ดท ารายงานประเม น ตนเองหร อรายงาน ประจ าป รวบรวมผลการ ด าเน นงานและ ผลการประเม น ว เคราะห ต ว บ งช ในแต ละ มาตรฐาน เข ยนรายงาน

8 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๘ การน าผลการประเม นตนเองไปใช ปร บปร งค ณภาพของหน วยงาน การน าเสนอผลการประเม นตนเองไปใช ปร บปร งกระบวนค ณภาพโดยใช วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) P วางแผนปฏ บ ต การโดย - แต งต งคณะการการประก นค ณภาพและคณะกรรมการด าเน นการ - ก าหนดผ ร บผ ดชอบตามรายงานมาตรฐาน/ต วบ งช โดยจ ดท าตารางการบร หารตามราย มาตรฐาน/ต วบ งช - ก าหนดระยะเวลาการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน - ก าหนดแนวทางการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน D- ด าเน นการตามแผน - ประช มสร างความร ความเข าใจและช แจงบ คลากรเก ยวก บระบบกลไกกลประก นค ณภาพ การศ กษาท งภายในและภายนอก - จ ดท ากรอบแนวทางการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา - จ ดท าเอกสารรายละเอ ยดมาตรฐาน/ต วบ งช ท งภายในและมาตรฐาน/ต วบ งช การประก น ค ณภาพภายนอกเพ อประกอบการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา - ประสานงานก บฝ ายต างๆ - ก าก บต ดตามการด าเน นงาน C ตรวจสอบ/ประเม นผล - ม คณะกรรมการตรวจต ดตามประเม นผลการด าเน นการประก นค ณภาพภายในท มหาว ทยาล ยแต งต งโดยใช ว ธ ส มภาษณ ส งเกต ศ กษา เอกสาร - เก บรวบรวมข อม ลผลด าเน นการประก นค ณภาพภายใน เพ อว เคราะห จ ดเด น จ ดท ควร พ ฒนาและแนวทางในการพ ฒนาในอนาคต A การปร บปร งแก ไขการด าเน นการ - สร ปข อม ลผลการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ให ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ประช มบ คลากร ผ ม หน าท ด แลร บผ ดชอบตลอดจนผ ท เก ยวข องเพ อร วมก นพ จารณาน าผล ข อม ลการประเม นมาปร บปร งแก ไขในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา และเพ อการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการในป ต อไป

9 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๙ ส งส าค ญ ส ดท ายจะต องประเม นด ว าหน วยงานได ด าเน นการครบท กข นตอนหร อไม อย างไร โดยเฉพาะข น Action ท จะต องน าผลการประเม นท เป นจ ดอ อน ด าเน นการด งน ๑. หน วยงานจะต องสร ป จ ดอ อน จ ดแข ง แนวทางการพ ฒนาในอนาคต เพ อประกอบการ พ ฒนาการประก นค ณภาพ ๒. ประช มวางแผนเพ อปร กษาหาร อ จ ดอ อน ม องค ประกอบใดบ าง จ ดอ อน ต วบ งช ใดบ าง ๓. จ ดล าด บความส าค ญของจ ดอ อน ต วบ งช ใดท จะต องแก ไขอย างเร งด วน ๔. จ ดท าแผน Action การปร บปร งแก ไขเป นก จกรรมท ม ข นเพ อแก ไขป ญหาท เก ดข นหล งจาก ได ร บการตรวจสอบแล ว การปร บปร งอาจเป นการแก ไขแบบเร งด วนเฉพาะด าน หร อค นหาสาเหต ท แท จร ง ของป ญหาเพ อป องก นไม ให เก ดป ญหาซ ารอยเด ม ร ปแบบการจ ดท าระบบประก นค ณภาพภายใน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ก าหนดองค ประกอบในการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาให สอดคล องก บภารก จหล กของหน วยงาน และเป นหน วยท สน บสน นทางว ชาการ การบร หาร จ ดการ จ งก าหนดองค ประกอบท ม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพ ด งน องค ประกอบท ๑ ปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ องค ประกอบท ๕ การบร การทางว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท ๘ การเง นและงบประมาณ องค ประกอบท ๙ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ

10 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑๐ ประเด นการตรวจสอบการประก นค ณภาพ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพใน ประเด นท ส าค ญเพ อร บรองการตรวจสอบ ด งน ๑. ม การประช มช แจง/ ท าความเข าใจ/ สร างความตระหน กให บ คลากรท กระด บในการ ประก นค ณภาพตามมาตรฐานต าง ๆ ท เก ยวเข อง ๒. ม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป แผนด าเน นการประก นค ณภาพระด บหน วยงาน และ แผนด าเน นการตามท ระบ ไว ในแต ละต วบ งช ๓. ม ค ม อการประก นค ณภาพ ๔. ม การก าหนดต วบ งช ท เป นภารก จหล ก/ อ ตล กษณ / จ ดเน น ของหน วยงาน ๕. ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบต วบ งช ระด บหน วยงานและระด บรายบ คคลท ช ดเจน ๖. ม ระบบฐานข อม ลพ นฐาน (CDS) ท ครบถ วน สมบ รณ ถ กต อง ๗. ม ข นตอน (WP) และว ธ การ (WI) ส าหร บกระบวนการท สร างค ณค ากระบวนการ สน บสน นและกระบวนการประก นค ณภาพท ได มาตรฐาน ๘. ม คณะกรรมการประก นค ณภาพหน วยงาน ๙. ม คณะกรรมการประก นค ณภาพของหน วยงานจากบ คคลภายในและบ คคลภายนอก ๑๐. ม การจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) และม การตรวจสอบค ณภาพ (CAR) ๑๑. ม กระบวนการตรวจสอบ ต ดตาม ผลการด าเน นการการประก นค ณภาพท เป นระบบ อย างต อเน อง ๑๒. ม แนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงาน (Best Practice) ๑๓. ม กระบวนการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน องโดยจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพท ช ดเจน ๑๔. ม การประเม นผลล พธ การประก นค ณภาพของหน วยงาน ๑๕. ส าน กฯ เสนอรายงานผลการประเม นตลอดจนแผนการปร บปร งต อคณะกรรมการ ประจ าหน วยงาน และจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นตนเองท ได มาตรฐานต อมหาว ทยาล ย ภายใน ๙๐ ว น น บจากว นท ส นป การศ กษาและเผยแพร ให สาธารณชนทราบ

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information