แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)"

Transcription

1 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา 4) เบอร โทรศ พท /จดหมายอ เล กทรอน กส VoIP ) บทสร ปผ บร หาร ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ม ความครอบคล มท กม ต ของการประเม นค ณภาพท งป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ตหร อผลล พธ และเป นต วบ งช ท ครอบคล มท กองค ประกอบค ณภาพตามกฏกระทรวงว าด วย ระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากน นย งตอบสนองเจตนารมณ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา และมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข อง รวมท งสอดคล องไปในท ศทางเด ยวก บต วบ งช การประก นค ณภาพภายนอกของส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) และส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อย างไรก ตาม เพ อช วยให หน วยงานม แนวทางการปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข น ส าน กค ณภาพการศ กษา ได จ ดก จกรรม อบรมให ความร ด านประก นค ณภาพแก บ คลากร เพ อเป น การส งเสร มให บ คลากรเก ดท มงานท ม ค ณภาพและเก ดการม ส วนร วมท แท จร ง ในการพ ฒนาการด าเน นงาน ประก นค ณภาพ บ คลากรม ความเข าใจในต วบ งช และเก ดความม นใจในการท างานประก นค ณภาพมากข นและ เก ดบรรยากาศท ด ในองค กร 6) ประว ต หน วยงาน(โดยย อ) จากในการประก นค ณภาพการศ กษาท เป นผลมาจากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2)พ.ศ.2555 ได ก าหนดจ ดม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษา ท ม งเน น ค ณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอ ยดไว ใน หมวด 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา ซ งประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการผด งร กษาค ณภาพและมาตรฐานของสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นในอ นท จะต องจ ดให ม การประก นค ณภาพการศ กษาโดยม งเน นการจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย พ ฒนาคนด านว ชาช พส มาตรฐานสากล แต ในป จจ บ นพบว าย งไม ม หน วยงานร บผ ดชอบภารก จของ มหาว ทยาล ยฯ ในด านเก ยวก บ ฝ ายพ ฒนาค ณภาพ ( Quality Development )ฝ ายประก นค ณภาพ (Quality Assurance) และฝ ายสารสนเทศการศ กษา (Educational Information) ท ใช เป นระบบฐานข อม ล RMUTSB Good Practices 1

2 เพ อการบร หาร การเร ยน การสอน และการว จ ย โดยสามารถเช อมโยงก บท กหน วยงานท เก ยวข องท งภายใน และภายนอกสถาบ น จ งได ม การจ ดต งหน วยงานส าน กค ณภาพการศ กษา(Office of Educational Quality) ข น เพ อเป นการสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยฯ ให เป นไปตามนโยบาย เป าหมายและระด บค ณภาพตามเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดม ศ กษา (สกอ.) และจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานการประเม น ค ณภาพภายในเสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและ เป ดเผยต อ สาธารณชนเพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา อ กท ง เพ อรองร บการประก น ค ณภาพภายนอกต อไป โดยป จจ บ นสาน กค ณภาพการศ กษา ต งอย ณ อาคารสาน กงานอธ การบด ช น 3 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ศ นย ห นตรา ว ส ยท ศน ส าน กค ณภาพการศ กษาเป นกลไกข บเคล อนมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ส ความเป น เล ศด านค ณภาพตามมาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ให ได ตามมาตรฐานสากล 2. สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาในด านการว จ ยและประเม นผล 3. พ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ ให ม ความร เก ยวก บด านการประก นค ณภาพ การศ กษา 4. ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 5. พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศท สน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษา 6. สร างองค กรแห งการเร ยนร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา 7. ประชาส มพ นธ และเผยแพร ก จกรรม ข าวสารและความร ความเข าใจการประก น ค ณภาพการศ กษา 8. ดาเน นการด านการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในของมหาว ทยาล ย 9. ดาเน นการด านการร บรองการปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ย 10. ปฏ บ ต หน าท อ น ท จาเป นต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย โครงสร าง โครงสร างการแบ งส วนราชการสาน ก สาน กค ณภาพการศ กษา งานบร หารงานท วไป งานพ ฒนาค ณภาพ งานประก นค ณภาพ งานสารสนเทศการศ กษา RMUTSB Good Practices 2

3 งานบร หารงานท วไป 1. งานสารบรรณ 2. งานบ คลากร 3. งานการเง นและพ สด 4. งานนโยบายและแผนงบประมาณ 5. งานรายงานการประเม นตนเองของสาน กค ณภาพการศ กษา 6. งานการบร หารความเส ยงและควบค มภายใน ของสาน กค ณภาพการศ กษา 7. งานจ ดการความร (KM) ของสาน กค ณภาพการศ กษา 8. งานเลขาน การ งานพ ฒนาค ณภาพ 1. งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 2. งานว จ ยสถาบ น 3. งานจ ดฝ กอบรม 4. งานการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มทรส. 5. งานระบบก จกรรม 5 ส 6. งานการบร หารการเปล ยนแปลง งานประก นค ณภาพ 1. งานระบบการประก นค ณภาพการศ กษา 2. งานรายงานประเม นตนเองระด บสถาบ น 3. งานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 4. งานดาเน นการและต ดตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ 5. งานดาเน นการและต ดตามประเม นผลค ณภาพภายนอก งานสารสนเทศการศ กษา 1. งานระบบฐานข อม ลสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพ 2. งานจ ดการเว บไซต ของสาน กค ณภาพ 3. งานเคร อข ายการประก นค ณภาพ 4. งานว เคราะห สถ ต 5. งานประชาส มพ นธ RMUTSB Good Practices 3

4 7) กระบวนการ/ว ธ การดาเน นการในอด ต ในระยะแรกของการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในของมหาว ทยาล ย ความเข าใจใน ต วช ว ดของบ คลากรย งไม ช ดเจน ม การปร บเปล ยนต วช ว ดท กป การม ส วนร วมของบ คลากรค อนข างน อย รวมท ง ขาดการสร างความร ในงานประก นค ณภาพลงส บ คลากรท กระด บภายในหน วยงาน และขาดการสร างเคร อข าย งานประก นค ณภาพก บหน วยงานอ น เพ อแก ป ญหาด งกล าว ส าน กค ณภาพการศ กษา จ งได ก จกรรม อบรมให ความร ด านประก นค ณภาพแก บ คลากร ข น โดยม เป าหมายเพ อส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการ ประก นค ณภาพ ตระหน กถ งความสาค ญของการประก นค ณภาพ ม ความร ความเข าใจ ในบทบาทและหน าท ต อ การประก นค ณภาพ สร างท ศนคต ท ด ต อการประก นค ณภาพ พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ได เก ดการเร ยนร และแลกเปล ยนประสบการณ ในการด าเน นงานประก นค ณภาพ น าไปส การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ และการทางานอย างต อเน อง 8) แนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ/กระบวนการ/แนวทางการดาเน นงานท ได ดาเน นการตามหล ก PDCA) 1. แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน, คณะกรรมการจ ดทารายงานประจ าป ท เป นรายงาน ประเม นค ณภาพภายใน ระด บปฏ บ ต และระด บสถาบ น 2. กาหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา 3. จ ดทาแผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษา 4. กาหนดผ ร บผ ดชอบต วบ งช ในองค ประกอบค ณภาพ 5. สร างความร ความเข าใจในต วบ งช ในองค ประกอบค ณภาพให ก บบ คลากร 6. สร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายนอก 7. พ ฒนาระบบสารสนเทศงานประก นค ณภาพการศ กษา 8. กาหนดผ ร บผ ดชอบต วบ งช รวบรวมข อม ลและจ ดทารายงานประเม นตนเอง 9. ปร บปร งรายงานประเม นตนเองและเตร ยมความพร อมร บการประเม นจากคณะกรรมการ 10. ร บการประเม นจากคณะกรรมการ 11. เผยแพร ผลการดาเน นงานประก นค ณภาพ 12. จ ดทารายงานประเม นตนเอง 13. ร บการประเม นจากคณะกรรมการภายนอก 14. เผยแพร ผลการดาเน นงานประก นค ณภาพ 15. คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในนาผลการประเม นวางแผนปร บปร งแก ไข 16. จ ดทาแผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาป การศ กษาป ต อไป 9) ป ญหา อ ปสรรคและแนวทางการแก ไข 1. ความเข าใจในต วช ว ดของบ คลากรย งไม ช ดเจน 2. ม การปร บเปล ยนต วช ว ดท กป 3. การม ส วนร วมของบ คลากรค อนข างน อย 4. ขาดการสร างความร ในงานประก นค ณภาพลงส ผ ปฏ บ ต 5. ขาดการสร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพก บหน วยงานอ น RMUTSB Good Practices 4

5 แนวทางการแก ไข 1. จ ดก จกรรม อบรมให ความร ด านประก นค ณภาพแก บ คลากร 10) ป จจ ยแห งความสาเร จ 1. บ คลากรให ความร วมม อ ม ความกระต อร อร นและทางานเป นท มในการดาเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษา 2. บ คลากรได ร บความร งานประก นค ณภาพการศ กษาและม ส วนร วมในระบบประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยมากข น 3. มหาว ทยาล ยได เคร อข ายด านการประก นค ณภาพก บหน วยงานภายนอก ได เก ดการแลกเปล ยน เร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด จากหน วยงานอ น 4. คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน, คณะกรรมการจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม น ค ณภาพภายใน ระด บปฏ บ ต และระด บสถาบ น ได พ ฒนาศ กยภาพตนเองอย างต อเน อง 5. บ คลากรม ขว ญกาล งใจและม ท ศนคต ท ด ต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา 11) ความท าทายต อไป 1. การเพ มศ กยภาพในแต ละต วบ งช ต วช ว ดให คงเด มและหร อด ย งข นต อไป 2. การปร บปร งให อย ในเกณฑ ท ด ย งข น RMUTSB Good Practices 5

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 1 การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information