แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)"

Transcription

1 แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า

2 ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย ทธศาสตร บ ณฑ ต พ.ศ (ระยะ 4 ป แรก) ก าหนดโครงการการจ ดการความร บ คลากรในองค กรท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหา ตามประเด นย ทธศาสตร ท 1 บร หารจ ดการเช งร กอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1.3 ม ระบบ สารสนเทศและ การจ ดการระบบฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท ส งเสร มการใช ระบบสารสนเทศท ม อย ร วมก นและการจ ดการองค ความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนา องค ความร แก บ คลากรบ ณฑ ต 2

3 ข อม ลหน วยงาน ว ส ยท ศน เป นหน วยงานสน บสน น ส งเสร ม ก าก บด แลการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาให ม ค ณภาพ และได มาตรฐานสากล พ นธก จ บ ณฑ ตท าหน าท เป นหน วยงานกลางเพ อสน บสน นการบร หารจ ดการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา ประสานความร วมม อจากภาคว ชาและคณะต าง ๆ เพ อก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อ การศ กษา และควบค มการศ กษาให ม มาตรฐานเท าเท ยมก น ให เป นไปตามข อบ งค บของมหา โดยม นโยบายในการด าเน นการ ด งน 1. สน บสน น ก าก บ และตรวจสอบการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาให ม ค ณภาพและ ได มาตรฐานสากล 2. สน บสน นการท าว ทยาน พนธ ให ม ค ณภาพและเป นท ยอมร บในระด บสากล 3. บร หารจ ดการบ ณฑ ตให ม ประส ทธ ภาพและเป นท พ งพอใจของผ ร บบร การ 4. สน บสน นก จกรรมเพ อท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต อ ตล กษณ รวดเร ว พอใจ ได มาตรฐาน การจ ดการความร ในองค กร การก าหนดให องค กรม การจ ดการและน าความร โดยเฉพาะความร ท ได จากประสบการณ การปฏ บ ต งานมาใช ในการพ ฒนาข ดความสามารถและศ กยภาพของหน วยงานให ได มากท ส ด โดยม กระบวนการในการสรรหาความร การถ ายทอด และการแบ งป นความร ไปย งบ คคลเป าหมายได อย าง เหมาะสม โดยม เป าหมายว าการจ ดการความร น นจะช วยในการพ ฒนางานของหน วยงานให ม ค ณภาพ พ ฒนาฐานความร หร อองค ความร ของหน วยงานให ม ศ กยภาพในการแข งข นส งข น 3

4 ขอบเขตของการจ ดการความร ในบ ณฑ ต ประจ า 1. การว เคราะห องค ความร ท จ าเป นส าหร บงานบร การแก ผ มาร บบร การ 2. การก าหนดองค ความร ชองกล มเป าหมาย 3. การแลกเปล ยนเร ยนร องค ความร ท ได ภายในหน วยงาน เป าหมายของการจ ดการความร 1. เพ อให ความร ด านการจ ดการความร แก บ คลากรท กคนในบ ณฑ ต 2. สามารถก าหนดองค ความร ท เป นองค ความร หล กท จะสามารถน าไปพ ฒนาการท างานได 3. เพ อให สอดคล องก บอ ตล กษณ ของบ ณฑ ต ป จจ ยแห งความส าเร จ 1. ผ บร หารให การสน บสน นอย างต อเน อง 2. บ คลากรท กคนให ความร วมม อและม ความพร อมท จะปร บเปล ยนท ศนคต ในการท างาน โดยใช ความร เป นฐานและพร อมท จะแลกเปล ยนเร ยนร ก บคนอ น 3. สร างแรงจ งใจในการเปล ยนท ศนคต และสนใจใฝ ร พ ฒนาท กษะความร ความสามารถ ของตน 4. คณะอน กรรมการการจ ดการความร ของบ ณฑ ตม ความร ความเข าใจในการ จ ดการความร เพ ยงพอ และม ความเข าใจในท ศทางการจ ดการความร ของบ ณฑ ต 5. ม การต ดตามการจ ดการความร เป นระยะ ๆ และอย างเป นร ปธรรม 4

5 แนวค ดและข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) ข นท 1 ก าหนดโครงสร างท มงานการจ ดการความร คณะอน กรรมการจ ดการความร บ ณฑ ต 1. อาจารย ดร.มงคล หว งสถ ตวงษ ประธานอน กรรมการ 2. นางสาวกาญจนา กล นชวนช น อน กรรมการ 3. นางสาวช ดชญา แซ ล ว อน กรรมการ 4. นางสาวกษมา ร ศม ว ศวะ อน กรรมการและเลขาน การ 5. นางสาวพ รกร ด าเน นภ ณฑ อน กรรมการและผ ช วยเลขน การ ก าหนดภาระหน าท ท ต องร บผ ดชอบ 1. จ ดท าแผนการจ ดการความร 2. ศ กษา ทบทวน และรวบรวมความร การศ กษา อบรม ส มมนา ด งานและการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร 3. ต ดตามและประเม นผลการจ ดการความร 5

6 ก าหนดแผนกลย ทธ การด าเน นงาน KM ตามกระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) ล าด บท กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา 1 การบ งช ความร ประช มคณะอน กรรมการ KM เพ อก าหนด พ.ย-ธ.ค. 54 ขอบเขตและเป าหมายของ KM 2 การค ดเล อกและ จ ดท าประเด นความร การให บร การ ธ.ค. 54-ก.พ. 55 การรวบรวมความร งานว ทยาน พนธ เป นลายล กษณ อ กษร 3 การประมวลและ ประช มกล มเป าหมาย โดยน าข อค ดเห น/ ก.พ.-ม.ค. 55 กล นกรองความร ข อเสนอแนะ ป การศ กษา 2553 มาปร บปร ง ให สอดคล องก บการปฏ บ ต งานในป จจ บ น 4 การเข าถ งความร ทดลองใช (ร าง) ค ม อการให บร การ เม.ย. 55 งานว ทยาน พนธ ก บกล มเป าหมาย 5 การแลกเปล ยนเร ยนร ม การจ ดท าค ม อการให บร การงาน เม.ย.-พ.ค. 55 ว ทยาน พนธ หล งการทดลองใช ก บ กล มเป าหมาย เพ อให เหมาะสมก บการใช งาน ของบ คลากรบ ณฑ ต 6 การประเม นผล จ ดท าแบบประเม นความพ งพอใจและต ดตาม ความส าเร จการใช ค ม อการให บร การงาน ว ทยาน พนธ พ.ค. 55 6

7 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 7 1 พ นธก จ อ ตล กษณ กระบวนการ 2 ความร ท จ าเป นส าหร บหน วยงาน - ความร เก ยวก บข อบ งค บมหาฯ - ความร เก ยวก บการให บร การ 3 ก าหนดขอบเขต KM ข อค ดเห น/ แผนการจ ดการความร ค ม อการ

8 แผนการจ ดการความร บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 8 ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา เป าหมาย ต วช ว ด ผลการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ท 1 การบ งช ความร 1. ประช มคณะอน กรรมการ KM พ.ย.-ธ.ค.54 - เป นเร องท สน บสน น ตามพ นธก จและอ ต ล กษณ 2 การค ดเล อกและ การรวบรวมความร 1. จ ดท าเป นลายล กษณ อ กษร ธ.ค.54-ก.พ รวบรวมข อค ดเห น/ ข อเสนอแนะ ป การศ กษา อย างน อยต อง ครอบคล มพ นธก จ และอ ตล กษณ เก ยวก บ การให บร การงาน ว ทยาน พนธ - จ านวนผ เข าร วม แลกเปล ยนเร ยนร อย างน อย 10 คน - ม การประช มคณะอน กรรมการ KM บ ณฑ ต เพ อก าหนด ประเด นความร ให ครอบคล ม พ นธก จและอ ตล กษณ - ม ผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ ป การศ กษา 2553 จ านวน 12 คน 2. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร การให บร การงาน ว ทยาน พนธ - เพ อให บ คลากรของ บ ณฑ ตได ร บ ความร เก ยวก บการให บร การงานว ทยาน พนธ จากผ ท ปฏ บ ต งานโดยตรง - (ร าง) ค ม อการให บร การ งานว ทยาน พนธ จ านวน 1 เล ม - ได (ร าง) ค ม อการให บร การ งานว ทยาน พนธ จ านวน 1 เล ม จากการแลกเปล ยนเร ยนร ก บ ผ ปฏ บ ต งานโดยตรง

9 แผนการจ ดการความร บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา เป าหมาย ต วช ว ด ผลการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ท 3 การประมวลและ กล นกรองความร - ประช มกล มเป าหมาย โดยน าข อค ดเห น/ ข อเสนอแนะ ป การศ กษา 2553 มาปร บปร ง ก.พ.-ม.ค.55 - เร ยบเร ยง และ ถ ายทอดประเด นความร ท ได ให ช ดเจนย งข น - เทคน คการให บร การ งานว ทยาน พนธ จ านวน 2 เร อง - ได เทคน คการให บร การงาน ว ทยาน พนธ จ านวน 2 เร อง จาก การน าข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ ป การศ กษา 2553 มาปร บปร ง 9 - น าความร ท ได บ นท กไว เป น แนวปฏ บ ต - จ ดท า (ร าง) ค ม อ การให บร การงาน ว ทยาน พนธ ป การศ กษา (ร าง) ค ม อการให บร การงานว ทยาน พนธ จ านวน 1 เล ม - ได (ร าง) ค ม อการให บร การงาน ว ทยาน พนธ จ านวน 1 เล ม 4 การเข าถ งความร - ทดลองใช (ร าง) ค ม อ การให บร การงานว ทยาน พนธ 5 การแลกเปล ยน เร ยนร - จ ดท าค ม อการให บร การงาน ว ทยาน พนธ หล งทดลองใช เม.ย.55 - เผยแพร ความร ให บ คลากรบ ณฑ ต ทราบและทดลองใช เม.ย.-พ.ค.55 - เพ อให บ คลากรใช ค ม อ การให บร การงาน ว ทยาน พนธ อย างม ประส ทธ ภาพ - ผ ทดลองใช อย างน อย 5 คน - ป ญหาและอ ปสรรค ลดลง - ม ผ ทดลองใช (ร าง) ค ม อ การให บร การงานว ทยาน พนธ จ านวน 7 คน - จ ดท าค ม อการให บร การงาน ว ทยาน พนธ จ านวน 1 เล ม

10 แผนการจ ดการความร บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา เป าหมาย ต วช ว ด ผลการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ท 6 การประเม นผลและ น าความร ไปใช ประโยชน - จ ดท าแบบประเม น ความพ งพอใจและต ดตาม ความส าเร จการใช ค ม อ การให บร การงานว ทยาน พนธ พ.ค 55 - เพ อประเม นความพ งพอใจ และต ดตามความส าเร จ การใช ค ม อการให บร การ งานว ทยาน พนธ - ผลการประเม น ความพ งพอใจของบ คลากร อย ในระด บมากท ส ด - ความพ งพอใจต อการใช ค ม อ การให บร การงานว ทยาน พนธ อย ในระด บมากท ส ด 10

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

1.1 ประกาศแต งต งท มงาน KM พร อมรายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบ

1.1 ประกาศแต งต งท มงาน KM พร อมรายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบ 1. บทสร ปผ บร หาร จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ ศ กษา 25555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ความร ท ม อย ในองค กรม อย มากมาย หากองค กรเป นองค

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน 1 แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด 1. แนวปฏ บ ต ท ด (ช อโครงการ/ก จกรรม) 2. หน วยงาน เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน งานว ทยบร การ (ฝ ายงานจ ดการทร พยากรสารสนเทศ) สาน กว ทยบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2 บทสร ปผ บร หาร คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ความม งม น ท จะใหคณะม ล กษณะเป

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา 1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 2559 หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ 2555-2559 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information