รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจ าป การศ กษา 2554 ระหว างว นท (1 ม ถ นายน 2554 ถ ง 31 พฤษภาคม 2555) โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

2 ค าน า รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นการรายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา (1 ม ถ นายน 2554 ถ ง 31 พฤษภาคม 2555 ของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ซ งเป นการประเม นผลค ณภาพ การศ กษา จ านวน 1 องค ประกอบ 1 ต วบ งช โดยใช เกณฑ การประเม นตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ การศ กษาของส าน กงา นคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) สาระส าค ญประกอบด วย ข อม ล เบ องต นของ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ผลการประเม นองค ประกอบท 1 จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา สร ปผลการส มภาษณ ผ บร หาร อาจารย น กศ กษา และผ ม ส วนเก ยวข อง เพ อให เก ดการพ ฒนาและปร บปร งให ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง การประเม นค ณภาพการศ กษาในคร งน คณะกรรมการประเม นหว งเป นอย างย งว า ผลการประเม น ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา จะเป นประโยชน โดยตรงต อส าน กงาน เลขาน การ ส าน กงานอธ การบด และเก ดประโยชน โดยภาพรวมต อมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลาท ท าให สามารถจ ดการศ กษาม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อช มชน ส งคม และประเทศชาต ต อไป (ผ ช วยศาตราจารย พรรณ แพงท พย ) ประธานกรรมการประเม น

3 สารบ ญ หน า รายนามคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร 2 ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาปร บปร งในรอบป ท ผ านมา 2 ข อม ลการประก นค ณภาพของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด 2 ว ตถ ประสงค 3 กรอบการประเม นผลการด าเน นงานจากการประก นค ณภาพภายใน 3 ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด 3 ว ธ การประเม น 4 - การวางแผนและการประเม น 4 - ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล 5 ผลการประเม นรายต วบ งช 5 ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ 5 ภาคผนวก - สร ปการส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย - ค าส งแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบและประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บ ภาคว ชาและหน วยงานเท ยบเท า ประจ าป การศ กษา ก าหนดการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด

4 คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด

5 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการสร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของส าน กงาน เลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2554 ซ งเป นหน วยงานสน บสน นการ จ ดการศ กษา/การว จ ย/บร การว ชาการด านศ ลปว ฒนธรรม/การบร หารจ ดการท ต งข นโดยอาศ ยอ านาจ ตามความในมาตรา 18 (2) และ(5) แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ พ.ศ ม ส วนราชการประกอบด วย 5 กล มงาน ได แก กล มงานบร หารท วไป กล มงานก จการสภามหาว ทยาล ย กล มงานประชาส มพ นธ และมวลชนส มพ นธ กล มงานว เทศส มพ นธ และหน วยตรวจสอบภายใน การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด เป นไปตาม กระบวนการของระบบประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา โดยใช เกณฑ อ ดมศ กษาของ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ซ งได ด าเน นการประเม นในว นท 11 ม ถ นายน 2555 โดยคณะกรรมการประเม นฯ ได ประเม นค ณภาพจากรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ในรอบ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 ถ ง 31 พฤษภาคม 2555) และได รวบรวมข อม ลเพ มเต มจาก การเย ยมชมห องต างๆ และส มภาษณ ผ บร หาร จ านวน 1 คน และเจ าหน าท จ านวน 1 คน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ท าการประเม น จ านวน 1 องค ประกอบ 1 ต วบ งช โดยส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ได ประเม นตนเองม ผลการประเม นในภาพรวมอย ในเกณฑ ระด บด ได คะแนนเฉล ย 4.00 ส วนผลการ ประเม นค ณภาพภายในของคณะกรรมการฯพบว า องค ประกอบท ม ผลการประเม นระด บด จ านวน 1 องค ประกอบได แก องค ประกอบท 1 เม อรวมผลการประเม นท กองค ประกอบม ผลการประเม นอย ใน เกณฑ ระด บด ได คะแนนเฉล ย 4.00 ส าหร บการประเม นค ณภาพในคร งน คณะกรรมการฯ ได ม การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา เพ อเป นแนวทางให ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงาน อธ การบด ม การพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ด งน จ ดเด นของ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ค อ สามารถด าเน นงานตามโครงการตามต วบ งช ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา ม การน าข อเสนอแนะของคณะกรรมการบร หารส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มาปร บปร งตามแผนการด าเน นงาน และท กฝ ายทางส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ควรม การจ ดประช มเพ อต ดตามผลการด าเน นงาน 2. ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาปร บปร งในรอบป ท ผ านมา ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ย งไม ได ร บการประเม นจากคณะกรรมการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ซ งในการประเม นคร งน ถ อเป นคร งแรกของการประเม นค ณภาพ จ งย งไม ม แผนพ ฒนาปร บปร งในรอบป ท ผ านมา 3. ข อม ลการประก นค ณภาพของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด (2 ป ย อนหล ง)

6 ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ได ด าเน นการประก นค ณภาพในร ปแบบของ องค ประกอบค ณภาพ โดยส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ย งไม ได ร บการประเม นจาก คณะกรรมการประเม นภายใน ซ งในการประเม นคร งน ถ อเป นคร งแรกของการประเม นค ณภาพภายใน 4. ว ตถ ประสงค 4.1 เพ อตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของโดยส าน กงานเลขาน การ ส าน กงาน อธ การบด ว เคราะห เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานตามต วบ งช ในองค ประกอบก บเกณฑ มาตรฐาน 4.2 เพ อให ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ทราบสถานภาพอ นจะน าไปส การ ด าเน นแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพไปส เกณฑ มาตรฐาน 4.3 เพ อให ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ทราบจ ดแข ง จ ดท ควรปร บปร ง ตลอดจนข อเสนอแนะในการพ ฒนา ปร บปร งค ณภาพของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น รวมท ง ค นหานว ตกรรมและหร อแนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงาน 4.4 เพ อต ดตามแผนพ ฒนาปร บปร งตามข อเสนอแนะของการประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในท ผ านมา 4.5 เพ อรายงานผลการประเม นค ณภาพต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน 5. กรอบการประเม นผลการด าเน นงานจากการประก นค ณภาพภายใน 5.1 ผลการด าเน นงานตามพ นธก จของส าน กงานท สน บสน นพ นธก จของมหาว ทยาล ย 5.2 ต ดตามผลของแผนพ ฒนาปร บปร งตามข อเสนอแนะของการประเม นค ณภาพภายใน ท ผ านมา 5.3 ค นหานว ตกรรมหร อแนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงานจากการด าเน นงานตามระบบ ประก นค ณภาพ 6. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ได จ ดต งข นโดย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (5) แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ด าเน นงานตามระเบ ยบสภามหาว ทยาล ยยะลา ว าด วยการจ ดต งและการด าเน นงานส าน กงาน เลขาน การ ส าน กงานอธ การบด พ.ศ.2552 ม ส วนราชการประกอบด วย 5 กล มงาน ได แก กล มงาน บร หารท วไป กล มงานก จการสภามหาว ทยาล ย กล มงานประชาส มพ นธ และมวลชนส มพ นธ กล มงาน ว เทศส มพ นธ และหน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ก าหนดปร ชญาไว ว า ประสานคน ประสานงาน จ ตบร การ ส อสารส มพ นธ และก าหนดว ส ยท ศน ไว ว า 1. ม บ คลากร ค ณภาพและจ ตบร การ (Modern and Minded Man) 2. ม ระบบการท างานท นสม ย (Modern Organization) 3. ม การส อสารองค การฉ บไว (Modern Information Communication Technology) 4. ม ความโปร งใสท กด าน (Good Governance) 5. ม มาตรฐานค ณภาพ (Quality Assurance)

7 ป พ.ศ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ม โครงสร างการบร หารงานเป น 5 กล มงาน ด งน 1. กล มงานบร หารท วไป ร บผ ดชอบด าเน นการเก ยวก บงานธ รการและสารบรรณ งาน การเง นและพ สด งานบ คลากร งานแผนงานและงบประมาณ งานต ดตามประเม นผล และงานอ นๆท ผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด หร ออธ การบด มอบหมาย 2. กล มงานก จการสภามหาว ทยาล ย ร บผ ดชอบด าเน นงานด านธ รการและเลขาน การ สภามหาว ทยาล ย สภาว ชาการ คณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ย และท ประช มผ บร หารมหาว ทยาล ย การจ ดเอกสารการประช ม การ ประสานงานก บ คณะกรรมการช ดต างๆ และงานน ต การท เก ยวข อง 3. กล มงานประชาส มพ นธ และมวลชนส มพ นธ ร บผ ดชอบด าเน นงานด านการส อสาร เพ อการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ย การส อสารองค กร การถ ายทอดเผยแพร นโยบาย ข อม ลข าวสาร และผลการด าเน นก จการของมหาว ทยาล ยส บ คลากรภายใน และประชาคมภายนอก การปฏ บ ต การด านมวลชนส มพ นธ ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 4. กล มงานว เทศส มพ นธ ร บผ ดชอบด าเน นงานด านการต ดต อส มพ นธ และประสาน การด าเน นการเคร อข ายต างประเทศ งานสารน เทศ และงานแปลเอกสาร 5. หน วยตรวจสอบภายใน ร บผ ดชอบงานด านการบร หารความเส ยง งานสารน เทศ เก ยวก บการบร หารความเส ยงและการตรวจสอบภายใน และการปฏ บ ต งานด าน ธ รการและเลขาน การให ก บคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ท ง 5 กล มงาน ประกอบด วยข าราชการจากคณะต างๆ ในมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 2 คน ข าราชการพลเร อน 2 คน พน กงานมหาว ทยาล ย 3 คน และพน กงานส ญญาจ าง 2 คน รวมท งส น 9 คน ม งบประมาณท งส น จ านวน76,312,400 บาท แบ งเป น งบประมาณแผ นด น จ านวน 41,623,100 บาท งบบ าร งการศ กษา จ านวน 23,970,500 บาท งบกศ.ปช. จ านวน 6,048,900 บาท และงบบ ณฑ ตศ กษา จ านวน 4,669,900 บาท 7. ว ธ การประเม น คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประกอบด วย ผศ. พรรณ แพงท พย เป นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด วย นางวาสนา พ ท กษ ธรรม และนางสาวอ ช พร บถพ บ ลย เป นกรรมการและเลขาน การ ได ด าเน นการตรวจประเม น ในว นท 11 ม ถ นายน การวางแผนและการประเม น 1) การเตร ยมการและวางแผนก อนตรวจเย ยม โดยศ กษารายงานการประเม น ตนเองของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ออกแบบการประเม น วางแผนการประเม น ประช มท าความเข าใจเกณฑ ประเม นร วมก น 2) การด าเน นการระหว างตรวจเย ยม ซ งแบ งเป น 8 วาระ ด งน (1) ช แจงว ตถ ประสงค และแนะน าบ คลากรท เก ยวข อง

8 (2) ห วหน าส าน กงานเลขาน การ รายงานผลการด าเน นงานโดยสร ป (3) กรรมการประเม นซ กถามประเด นท สงส ย (4) ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน โดยศ กษาจากเอกสารหล กฐานท จ ดเตร ยมไว (5) ส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง โดยแบ งผ ส มภาษณ ออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 ส มภาษณ ผ บร หาร ผ ส มภาษณ ค อ ผศ. พรรณ แพงท พย กล มท 2 ส มภาษณ ผ แทนเจ าหน าท ผ ส มภาษณ ค อ นางวาสนา พ ท กษ ธรรม (6) คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสร ปผลการประเม น พร อมท งจ ดท ารายงานการประเม นผล (7) รายงานผลการประเม นด วยวาจา 3) การด าเน นการหล งการตรวจเย ยม โดยท ารายงานประเม นตามแบบฟอร มของ ส าน กงานประก นค ณภาพ เพ อปร บปร งแก ไขตามข อเสนอแนะของกรรมการต อส าน กงานประก น ค ณภาพ ส าน กงานอธ การบด และมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 7.2 ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล 1) ตรวจสอบความถ กต องจากเอกสารหล กฐานตามรายงานในรายงานการประเม น ตนเองของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด และหล กฐานท เก ยวข อง ตามความสอดคล อง และตามเกณฑ การประเม นในค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจ าป การศ กษา ) ส มภาษณ ในประเด นท สงส ยจากผ ท ม ส วนได ส วนเส ย 3) ตรวจเย ยมสภาพจร ง 8. ผลการประเม นรายต วบ งช ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ม การด าเน นตาม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จ านวน 1 องค ประกอบ 1 ต วบ งช โดยประเม นตนเองม คะแนน เฉล ย 4.00 อย ในเกณฑ ระด บด ส วนผลการประเม นของคณะกรรมการฯ ม คะแนนเฉล ย 4.00 อย ใน เกณฑ ระด บด รายละเอ ยดด งตาราง ป. 1 ตาราง ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย ผลการด าเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น โดย ต วต ง ผลล พธ (/ = บรรล, (%หร อส ดส วน) x = ไม บรรล ) คณะกรรมการ ต วหาร ต วบ งช ท ข อ 4 ข อ / 4.00 เฉล ยรวมท กต วบ งช 4.00 หมายเหต (เช น เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR)

9 9. ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ม ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ จ านวน 1 องค ประกอบ ได คะแนนเฉล ย 4.00 อย ในเกณฑ ระด บด ผลการประเม นระด บด จ านวน 1 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ได คะแนน เฉล ย 4.00 รายละเอ ยดด งตาราง ป. 2 ตาราง ป. 2 ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพของส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด องค ประกอบ ค ณภาพ คะแนนการประเม นเฉล ย ผลการประเม น การด าเน นงานต องปร บปร งเร งด วน การด าเน นงานต องปร บปร ง I P O รวม การด าเน นงานระด บพอใช การด าเน นงานระด บด การด าเน นงานระด บด มาก องค ประกอบท ระด บด ผลการประเม น ระด บด หมายเหต

10 ภาคผนวก

11 สร ปการส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย 1 ต วแทนผ บร หาร ในว นท 11 ม ถ นายน 2555 เวลา น. ผ ให ส มภาษณ : ผ บร หาร จ านวน 1 คน แนวนโยบายในการบร หารจ ดการ 1. ม ระบบการบร หารในส าน กงานไม ช ดเจน จ งท าให ก าหนดนโยบายในการบร หารงานไม ได 2. ไม ม ผ ร บผ ดชอบโดยตรง จ งท าให การบร หางานด าเน นด าเน นไปได ยาก 3. ควรม การแก ข อบ งค บของสภามหาว ทยาล ย เร อง การบ รณาการงาน เพราะแต ละงาน ม ล กษณะเฉพาะไม สามารถบ รณาการร วมก นได หร อท าได ก ยากในการบ รณาการ 4. ขาดการบร หารจ ดการท ด ข อเสนอแนะเพ มเต ม 1. ควรม ผ ร บผ ดชอบงานโดยตรงและอย ประจ า 2. ควรม บ คลากรให เพ ยงพอก บงานท ได ร บมอบหมาย บางงานคนน อยมาก แต งานมาก จนไม สามารถบร หารจ ดการได จนท าให เสม อนว า ไม ม ศ กยภาพ 3. งานตรวจสอบภายใน ควรแยกเป นอ สระ ไม ข นตรงก บส าน กงานเลขาน การ 2. ต วแทนเจ าหน าท ในว นท 11 ม ถ นายน 2555 เวลา น. ผ ให ส มภาษณ : เจ าหน าท จ านวน 2 คน จ ดเด น 1. บ คลากรม จ ตบร การ 2. ระบบการท างานท กกล มงานม การร วมม อในการท างานเป นอย างด ความภาคภ ม ใจ 1. บรรยากาศในการท างาน 2. ผ บร หารให ความส าค ญก บท กกล มงานในส าน กงาน ส งท ควรปร บปร งและพ ฒนา 1. ปร บปร งโครงสร างของหน วยตรวจสอบภายใน 2. บทบาทหน าท ของห วหน างาน กล มงานบร หารท วไป และกล มงานก จการสภา มหาว ทยาล ย ข อเสนอแนะเพ มเต ม 1. ควรด าเน นการแต งต งผ อ านวยการส าน กงานเลขาน การ เพ อความคล องต วในการ บร หารงาน 2. ด าเน นการจ ดจ างบ คลากรให เพ ยงพอก บท กกล มงาน

12

13

14

15

16 ก าหนดการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2554 ว นท 11 ม ถ นายน 2555 รายนามผ ประเม น 1. ผศ. พรรณ แพงท พย ประธานกรรมการ 2. อาจารย วาสนา พ ท กษ ธรรม กรรมการ 3. อาจารย อ ช พร บถพ บ ลย กรรมการและเลขาน การ ว นจ นทร ท 11 ม ถ นายน 2555 ณ ห องประช มช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ น. คณะกรรมการผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประช ม ปร กษาหาร อเพ อวางแผนในการตรวจประเม น น. - คณะกรรมการผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในช แจง ว ตถ ประสงค การประเม น - ห วหน าหน วยงานกล าวต อนร บ และบรรยายสร ปการด าเน นงานของ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา คณะกรรมการผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในศ กษาเอกสารท เก ยวข องและเอกสารอ างอ ง น. ส มภาษณ ผ เก ยวข อง กล มท 1 ผ แทนผ บร หาร กล มท 2 ผ แทนเจ าหน าท น. คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสร ปผลการประเม น และน าเสนอผลการประเม นด วยวาจา

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ.

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. รายงานผลการตรวจค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เสนอต อ คณะว ศวกรรมศาสตร ค าน า คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน ----------------------------------- รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) อาจารย ย พา ช มจ นทร ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 2) อาจารย เยาวร

More information

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ มกราคม 2556 ก ค าน า จากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 ได ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information