แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แนวปฏ บ ต ท ด ค อว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไปส ความเป นเล ศตามเป าหมายเป นท ยอมร บในวงว ชาการและม หล กฐานของความส าเร จปรากฏช ดเจนโดยม การสร ปว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ตลอดจนความร และประสบการณ ท ได บ นท กเป นเอกสารและเผยแพร ให หน วยงานอ นสามารถน าไปใช ประโยชน ต อไปได แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได จ ดให ม การประเม นค ณภาพการศ กษารอบ 6 เด อน โดยคณะผ ประเม น เป นคณะกรรมการด าเน นงาน ประก นค ณภาพ ซ งการจ ดการประเม นด งกล าว ท าให เก ดประโยชน ด งน (1) ท าให ผ ท ท างานด านการประก นค ณภาพการศ กษาม ความเข าใจท ช ดเจนในเร องของต วบ งช ว าเน น input และ process มากๆ (2) ม การเตร ยมเอกสารหล กฐานส าหร บการประเม นรอบ 6 เด อน (3) ท าให ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนเห นว าผลการประเม นอย ท จ ดไหน เพ อน าผลการประเม นค ณภาพการศ กษารอบ 6 เด อนไปพ ฒนาการ ด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาตามเกณฑ ท สกอ. ก าหนดให ครบถ วนอย างไร

2 องค ประกอบค ณภาพ -ต วอย าง- รายงานผลการประเม นค ณภาพในรอบคร งป ป การศ กษา 2554 เป าหมาย ผลการ ด าเน นการ คะแนนการประเม น (ตามเกณฑ ของ สกอ.) องค ประกอบท 1 : ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ต งบ งช ท 1.1กระบวนการพ ฒนาแผน 8 ข อ 6 ข อ 4 เฉล ยคะแนนองค ประกอบท 1 4 องค ประกอบท 7 : การบร หารและการจ ดการ ต งบ งช ท 7.1 ภาวะผ น าของคณะกรรมการประจ าส าน กและผ บร หารท กระด บ ของส าน ก ต งบ งช ท 7.2 การพ ฒนาส าน กส สถาบ นเร ยนร 7 ข อ 5 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 2 3 ต งบ งช ท 7.3 ระบบสารสนเทศเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 5 ข อ 2 ข อ 2 ต งบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยง 6 ข อ 3 ข อ 3 เฉล ยคะแนนองค ประกอบท องค ประกอบท 8 : ก ารเง นและงบประมาณ ต งบ งช ท 8.1 ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ 7 ข อ 5 ข อ 3 เฉล ยคะแนนองค ประกอบท 8 3

3 องค ประกอบค ณภาพ เป าหมาย ผลการ ด าเน นการ คะแนนการประเม น (ตามเกณฑ ของ สกอ.) องค ประกอบท 9: ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ต งบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 9 ข อ 3 ข อ 2 เฉล ยคะแนนองค ประกอบท 9 2 เฉล ยคะแนนรวมท กต วบ งช ของท กองค ประกอบ 2.71 หมายเหต : ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม การก าหนดต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของหน วยเป นองค ประกอบท 11 อ ตล กษณ ของส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน พร อมท ก าหนดเกณฑ หร อแนวปฏ บ ต ท ด ใช ในการก าก บต วบ งช

4 1.1 8 ข อ 6 ข อ 1-1 รายงานการทบทวนแผนกลย ทธ และการ แปลงแผนส การปฏ บ ต 1-2 รายงานการประช มส มมนาการน าระบบ ประก นค ณภาพส การปฏ บ ต 1-3 รายงานการประช มการจ ดท ารายงาน การประเม นตนเอง 2554 รอบคร งป 1-4 ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผน กลย ทธ 2-1 รายงานการประช มส มมนาการน าระบบ ประก นค ณภาพส การปฏ บ ต 2-2 แผนย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาระยะ 5 ป รายงานการประช มบร หารส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน 3-1 รายงานการทบทวนแผนกลย ทธ และการ แปลงแผนส การปฏ บ ต 3-2 แผนปฏ บ ต การ 5 ป (พ.ศ ) 3-3 แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานการทบทวนแผนกลย ทธ และการ แปลงแผนส การปฏ บ ต 4-2 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม พ.ศ

5 4-3 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การ 5 ป (พ.ศ ) 5-2 แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานแผนการปฏ บ ต การประจ าป 2555 (รอบคร งป ) นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด 6-2 รายงานแผนการปฏ บ ต การ 5 ป พ.ศ (รอบคร งป ) นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด 7-1 รายงานการประเม นตนเอง 2554 (รอบคร งป ) 7-2 รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร 7-4 รายงานการประช มคณะกรรมการประจ า นางม ทธา ป นทะนา 8-1 แผนพ ฒนาการประก นค ณภาพภายในตาม ต วบ งช ป การศ กษา แผนปฏ บ ต การปร บปร งการประก นค ณภาพ การศ กษา ป การศ กษา ค าส งมอบหมายงานตามข อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ 8-4 รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร

6 7.1 7 ข อ 3 ข อ 1-1 รายงานการประช มประจ าส าน ก (1 ม.ย. นางม ทธา ป นทะนา พ.ค. 55) 1-2 ประมวลกฎหมายท เก ยวข องก บการ ด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม 1-3 ค าส งแต งต งคณะกรรมการประจ าส าน ก นางม ทธา ป นทะนา 2-1 รายงานการทบทวนแผนกลย ทธ และการ แปลงแผนส การปฏ บ ต 2-2 รายงานผลโครงการประช มส มมนาการ น.ส.น ตยา ตาธ ยะ ประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยน 2-3 รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร 2-4 รายงานการประช มคณะกรรมการประจ า นางม ทธา ป นทะนา 2-5 รายงานการประช มบ คลากร (1 ม.ย พ.ค. 55) 2-6 เว บไซต ของส าน กส งเสร มว ชาการและงาน น.ส.อ ญชลา ทาม น ทะเบ ยน 3-1 รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร 3-2 รายงานผลโครงการประช มส มมนาการ ประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มว ชาการและงาน น.ส.น ตยา ตาธ ยะ

7 ทะเบ ยน 3-3 แบบประเม นการปฏ บ ต งานของบ คลากร อ.ไพรศ ลป ป นทะนา 3-4 รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร วาระต ดตาม งาน 4-1 สายตรงผ อ านวยการ น.ส.อ ญชลา ทาม น 4-2 Facebook ผ อ านวยการ น.ส.อ ญชลา ทาม น 4-3 รายงานการประช มคณะกรรมการ บร หาร 4-4 รายงานการประช มคณะกรรมการประจ า นางม ทธา ป นทะนา 4-5 หน งส อมอบอ านาจ นางม ทธา ป นทนะ 4-6 รายงานผลการด าเน นก จกรรม 5 ส. นายยงย ทธ แสนใจพรม 4-7 โครงการเล ยงอาหารกลางว น นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด 5-1 ค ม อปฏ บ ต งาน 5-2 รายงานการประช มประสานงานว ชาการ น.ส.ย พ น ธ ยาน นท 5-3 รายงานผลโครงการแลกเปล ยนเร ยนร น.ส.ย พ น ธ ยาน นท งานประสานว ชาการระด บคณะ และส าน ก 6-1 รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร 7-1 แผนด าเน นงานการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผ อ านวยการ

8 7.2 5 ข อ 3 ข อ 1-1 รายงานการทบทวนแผนกลย ทธ และการ แปลงแผนส การปฏ บ ต 1-2 ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดการองค ความร ในองค กร 1-3 รายงานส มมนาเช งปฏ บ ต การการจ ดการ องค ความร ในองค กร ส าน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยน 1-4 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ รายงานส มมนาเช งปฏ บ ต การการจ ดการ องค ความร ในองค กร ส าน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยน 3-2 รายงานการทบทวนแผนกลย ทธ และการ แปลงแผนส การปฏ บ ต 2-1 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน 2-2 หน งส อเช ญเป นว ทยากรให ความร เก ยวก บงานเทคโนโลย สารสนเทศ 2-3 การประช มส มมนาถ ายทอดความร ของ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 3-1 สร ปผลการประช มร วมก บว ทยาล ย แม ฮ องสอน น.ส.น ตยา ตาธ ยะ น.ส.น ตยา ตาธ ยะ นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด นางม ทธา ป นทะนา น.ส.น ตยา ตาธ ยะ น.ส.ย พ น ธ ยาน นท น.ส.น ตยา ตาธ ยะ

9 3-3 รายงานส มมนาเช งปฏ บ ต การการจ ดการ น.ส.น ตยา ตาธ ยะ องค ความร ในองค กร ส าน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยน 3-4 รายงานผลโครงการจ ตต ป ญญาศ กษาก บ การพ ฒนาบ คลากรด านการบร การ 3-5 สร ปโครงการแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาด งาน 4-1 ค ม อปฏ บ ต งาน น.ส.ย พ น ธ ยาน นท 4-2 รายงานการปร บปร งกระบวนการท างาน นายยงย ทธ แสนใจพรหม 4-3 วารสารสรรสาระ (1 ม.ย พ.ค. 55) 5-1 ผลการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2554 น.ส.น ตยา ตาธ ยะ

10 7.3 5 ข อ 2 ข อ 1-1 ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท า แผนพ ฒนาระบบสารสนเทศ 1-2 แผนการพ ฒนาระบบสารสนเทศ น.ส.อ ญชลา ทาม น 2-1 รายงานการสร างนว ตกรรม น.ส.อ ญชลา ทาม น 2-2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการ น.ส.อ ญชลา ทาม น ต ดส นใจ 2-3 ค ม อการใช งานระบบต าง ๆ น.ส.อ ญชลา ทาม น 3-1 แบบประเม นความพ งพอใจผ ใช ระบบ น.ส.อ ญชลา ทาม น สารสนเทศ 3-2 ผลประเม นประส ทธ ภาพความปลอดภ ย น.ส.อ ญชลา ทาม น ของระบบฐานข อม ลและความพ งพอใจของผ ใช ฐานข อม ล 4-1 ค าส งก าหนดผ ร บผ ดชอบในการว เคราะห น.ส.อ ญชลา ทาม น ข อม ลจากการประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบสารสนเทศ 5-1 Print Screen การวางแผนเพ อศ กษา น.ส.น ตยา ตาธ ยะ ต อระด บอ ดมศ กษาโดยผ านกองท น กรอ.

11 7.4 6 ข อ 3 ข อ 1-1 ค าส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความ เส ยง 2-1 แผนบร หารความเส ยง น.ส.แพรวพรรณ ต ใหม 3-1 แผนบร หารความเส ยง น.ส.แพรวพรรณ ต ใหม 4-1 แผนบร หารความเส ยง น.ส.แพรวพรรณ ต ใหม 5-1 รายงานความก าวหน าการด าเน นงาน น.ส.แพรวพรรณ ต ใหม ตามแผนบร หารความเส ยง 5-2 รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามแผน บร หารความเส ยง น.ส.แพรวพรรณ ต ใหม

12 8.1 7 ข อ 5 ข อ 1-1 แผนกลย ทธ การเง น นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด 1-2 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการ ว เคราะห ทร พยากร 2-1 แผนการจ ดสรรงบประมาณ ประจ าป นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด กรอบการจ ดสรรงบประมาณ 3-1 เอกสารงบประมาณรายจ ายเง นรายได ประจ าป งบประมาณ รายงานทางการเง น รอบ 6 เด อน 5-1 รายงานการประช มคณะกรรมการบร หาร 6-1 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการ ควบค มภายใน 6-2 เอกสารการตรวจสอบภายในท งหมด นางพ ชร นทร เค ดเว ร ด 7-1 ระบบบ ญช 3 ม ต

13 9.1 9 ข อ 3 ข อ 1-1 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม พ.ศ ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการ ประก นค ณภาพ 1-2 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประกาศส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยน เร อง ปฏ ท นการด าเน นงานการ ประก นค ณภาพ 2-2 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม พ.ศ ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา รายงานการประช มส มมนาการก าหนดต ว บ งช เพ มเต มอ ตล กษณ ของส าน กส งเสร มว ชาการ และงานทะเบ ยน 4-1 รายงานประจ าป ระบบสารสนเทศงานประก นค ณภาพ 7-1 หน งส อเช ญผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วมในกระบวนการประก นค ณภาพ การศ กษา 8-1 รายงานผลการประเม นค ณภาพภายใน ระหว างสภาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

14 และส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 9-1 บ นท กข อความ เร อง ก จกรรมการ แลกเปล ยนผ ประเม น 9-2 บ นท กข อความ เร อง เผยแพร แนว ปฏ บ ต ท ด

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ตามหน งส อค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 น ยาม ศ พท ท ใช

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ ศ กษา 25555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ความร ท ม อย ในองค กรม อย มากมาย หากองค กรเป นองค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information