การบร หารโครงการว จ ย #3

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารโครงการว จ ย #3"

Transcription

1 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท 3 ด งน การบร หาร (Administration) บ ญเช ด โสภณ (2556) ได สร ปค าจ าก ดความและความหมายของการบร การจากน กค ด น กว ชาการ และ ผ เช ยวชาญทางว ชาการไว ด งน ศาสตราจารย ช บ กาญจนประกร กล าวว า การบร หาร หมายถ ง การท างานของคณะบ คคล (Group) ต งแต 2 คนข นไปท ร วมก นปฏ บ ต การให บรรล เป าหมายร วมก น ฉะน น ค าว าการบร หารงานน จ งใช ก าก บ แสดงให เห นล กษณะการบร หารงานแต ละประเภทได เสมอแล วแต กรณ ไป แต ถ าเป นการท างานโดยบ คคลคนเด ยว เราเร ยกว าเป นการท างานเฉยๆ เท าน น ศาสตราจารย Harold Koontz ให ความหมายว า การบร หาร ค อการด าเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดยการอาศ ยป จจ ยท งหลาย ได แก คน เง น ว ตถ ส งของเป นอ ปกรณ ในการปฏ บ ต งานน น ศาสตราจารย Peter F. Drucker ให ความหมายว า การบร หาร ค อศ ลปะในการท างานให บรรล เป าหมาย รวมก บผ อ น จากความหมายท กล าวมาอาจสร ปได ว า การบร หาร ค อการใช ศาสตร และศ ลปะน าเอาทร พยากรการ บร หาร (Administrative Resources) มาประกอบการตามกระบวนการบร หาร (Process of Administration) ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาโครงการ เราจะเร มต นพ ฒนาโครงการได อย างไร ม องค ประกอบอะไรบ าง แล วล กษณะของโครงการท ด เป นอย างไร มาต ดตามก น ความหมายของโครงการว จ ย โครงการว จ ย หมายถ ง หน วยของแผนงาน หร อกล มของก จกรรมท ม ความส มพ นธ เก ยวข องก น เพ อการ บรรล จ ดม งหมายหร อเป าหมายท ก าหนดไว ม ล กษณะเด นช ด ม ระยะเวลาเร มต น และส นส ดท แน นอน และม กจะ เป นงานพ เศษท ต างๆไปจากงานประจ า โครงการจะประกอบด วยงาน (Task) และก จกรรม (Activity) 1 น กว จ ย ฝ ายพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม ส าน กบร การว ชาการ มหาว ทยาล ยบ รพา

2 ล กษณะของโครงการท ด 1. ม การก าหนดว ตถ ประสงค 2. ม ความเป นเอกเทศ โครงการแต ละโครงการจะต องม การก าหนด ขอบเขตของการด าเน นงานและความ ร บผ ดชอบไว อย างช ดเจน 3. ม การก าหนดร ปแบบและรายละเอ ยดการด าเน นงานท สอดคล องกลมกล นก น โครงการหน งๆจะต องม การด าเน นงานต างๆท ส มพ นธ ต อเน องก นไปต งแต เร มโครงการจนส นส ดโครงการท เป นระบบและม ระเบ ยบ 4. ม การระบ ทร พยากรต างๆ ท จ าเป นในการด าเน นงาน 5. ม การก าหนดระยะเวลาเร มต น และเวลาส นส ดท แน นอน 6. สามารถน าไปปฏ บ ต ได ด งน น เพ อให เก ดความร ความเข าใจท ง ายข น บ ญเช ด โสภณ (2556) จ งได สร ปรายละเอ ยดโครงสร างของ โครงการไว ด งต อไปน

3 การบร หารโครงการว จ ย การบร หารโครงการในท น หมายถ ง กระบวนการด าเน นโครงการอย างต อเน องเป นระบบ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการท ก าหนดไว ซ งประกอบด วยองค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1. การวางแผน (Planing) 2. การปฏ บ ต ตามแผน (Implementation) 3. การต ดตามและประเม นผล (Evaluation) ความส มพ นธ ขององค ประกอบของการบร หารโครงการ แสดงด งแผนภาพ ท มา : บ ญเช ด โสภณ (2556)

4 การบร หารโครงการว จ ย (เฉพาะภายในหน วยงาน) การบร หารโครงการว จ ย (เฉพาะภายในหน วยงาน) ประกอบด วย 1. การบร หารโครงการว จ ยก อนด าเน นงาน 2. การบร หารโครงการว จ ยระหว างด าเน นการว จ ย 3. การบร หารโครงการว จ ยหล งจากท าว จ ยเสร จแล ว 1. การบร หารโครงการว จ ย ก อนด าเน นการว จ ย 1.1 ความอยากร และอยากท าว จ ย 1.2 การก าหนดห วข อการว จ ย 1.3 การจ ดท าข อเสนอการว จ ย 1.4 การจ ดท าค าของบประมาณโครงการว จ ยในงบประมาณประจ าป ของหน วยงาน หร อตาม ข อก าหนดโครงการของหน วยงานจ ดจ างท ปร กษา 1.5 จ ดส งให หน วยงานของแหล งท นหร อหน วยงานจ ดจ างท ปร กษาพ จารณา 1.6 การประเม นข อเสนอการว จ ย โดยหน วยงานของแหล งท นหร อหน วยงานจ ดจ างท ปร กษา พ จารณา 1.7 การประเม นข อเสนอการว จ ยของหน วยงานของแหล งท นหร อหน วยงานจ ดจ างท ปร กษา โดย ผ ทรงค ณว ฒ 1.8 การพ จารณาข อเสนอการว จ ยของหน วยงานของแหล งท นหร อหน วยงานจ ดจ างท ปร กษา โดย ผ ทรงค ณว ฒ 1.9 หน วยงานของแหล งท นหร อหน วยงานจ ดจ างท ปร กษา แจ งผลการพ จารณาข อเสนอการว จ ย ให ทราบ 1.10 หน วยงานทราบ และเตร ยมการขออน ม ต โครงการ และพ จารณาการจ ดสรรงบประมาณ ของโครงการต อไป อย างไรก ด การประเม นค ณภาพข อเสนอการว จ ย (โครงการว จ ย) โดยผ ทรงค ณว ฒ การประเม น ค ณภาพ ควรประกอบด วยข นตอนต อไปน - การตรวจสอบเบ องต นภายในหน วยงาน - การส งให ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบ (peer review) - การให ผ เสนอโครงการน าเสนอต อท ประช มผ ทรงค ณว ฒ - การพ จารณาต ดส นค ดเล อก

5 รายละเอ ยดแสดงด งแผนภาพ ด งน

6 ด งน นเพ อให เข าใจได ง ายข น จ งสร ปการประเม นค ณภาพข อเสนอโครงการไว ด งแผนภาพ

7 ว นน เราได เร ยนร และท าความเข าใจเร องการพ ฒนาโครงการ และการบร หารโครงการ ก อนด าเน นการว จ ย ในคร งต อไปจะน าเสนอการบร หารโครงการ ก อนด าเน นการว จ ย โปรดคอยต ดตามใน การบร หารโครงการว จ ย ตอนท 4 เอกสารอ างอ ง บ ญเช ด โสภณ การบร หารโครงการว จ ย. สมาคมส งเสร มการว จ ย. กร งเทพฯ

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

การบร หารโครงการในม มมองน กบร หาร

การบร หารโครงการในม มมองน กบร หาร การบร หารโครงการในม มมองน กบร หาร 1 ดร.ว นช ย เมฆจ นท ก [Ph.D.] กล มงานนโยบายและแผน กองแผนงาน การน าการบร หารโครงการ ม การด าเน นงานเป นท น ยมแพร หลายในองค การและส งคม โดยม จ ดม งหมายเพ อให องค การและส

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ระเบ ยบวาระการประช ม ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระท

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๑ การตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ม ประเด นสาค ญในการตรวจประเม น ด งน ๑) ประเด นการเป ดดาเน นการหล กส ตร ได แก เหต ผลและความจาเป

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

การสร างกระบวนการม ส วนร วม

การสร างกระบวนการม ส วนร วม เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างกระบวนการม ส วนร วม ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล

More information

โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท

โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท ข นตอน ขอบเขต และโครงสร าง ของการประเม นผลโครงการ โดย ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ประธานอ านวยการ ศ นย อบรมการว จ ย นานาชาต (ไอ อาร ท ซ ) ประธานท ปร กษาโครงการปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตการพ ฒนาการบร หาร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ

สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ บ ทความท วไป < กองบรรณาธ การ สร ปผลการสำรวจ สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (เนคเทค) โดยสำน กงานเลขาน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล.............................. ด านปร มาณ.......... ด านค ณภาพ............ ข นตอนด

More information