การประช มสภาว ชาการ คร งท 8/2557

Size: px
Start display at page:

Download "การประช มสภาว ชาการ คร งท 8/2557"

Transcription

1 การประช มสภาว ชาการ คร งท 8/2557 รายงานผลการดาเน นงานข บเคล อนการจ ดอ นด บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจาเด อนม ถ นายน 2557 โดย อาจารย ดร.ว ทยา เมฆขา รองอธ การบด ฝ ายว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

2 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา พ.ศ เกณฑ การจ ดอ นด บ Webometric ( E-University ) ต วช ว ด ความหมาย เด อนมกราคม 2013 ส ดส วน แหล งข อม ลท ม ค ณภาพ 1.Impact - ฝาก website ไว ก บภายนอกหน วยงาน - บ คลากรท กคนเข าผ านหน า web ม. 50% Majestic SEO Ahrefs - น.ศ.เข าผ านหน า web ม. ส การสอน/เอกสาร (2 ภาษา) 2. Presence จานวนหน าเว บเพจ ของมหาว ทยาล ย 20% Google เอกสาร/ส อเร ยน/ ตารา/เอกสารสอน ภายใต domain เด ยวก น (2 ภาษา) 3.Openness จานวนไฟล ข อม ลผลงานว ชาการ/ว จ ย/บทความ 15% Google scholar (peer-reviewed) pdf, doc, docx, ท น าเสนอ บนเว บไซต ของมหาว ทยาล ย (Eng) 4.Excellence จานวนบทความว จ ย ในการอ างอ ง (Eng) 15% Scimago (SJR)

3 ผลการดาเน นงานตามแผนการข บเคล อนการจ ด อ นด บมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจาเด อนม ถ นายน พ.ศ. 2557

4 (จานวน BackLinks ภายนอก) ก จกรรมท 1 การฝาก Link มหาว ทยาล ยไว ก บหน วยงานภายนอก (เป าหมาย 720 link/ป ) ทาเว บไซต ให เป น 2 ภาษา ม ข อม ลท น าสนใจ เพ อสร างแรงจ งใจให คนภายนอกเข าชม รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ 37 (267 link) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค ม การปร บเปล ยน URL ใหม ข อเสนอแนะ กาล งดาเน นการเช อมโยง URL ท อย นอก Domain

5 (จานวน BackLinks ภายนอก) ก จกรรมท 2 การฝาก Link มหาว ทยาล ยไว ก บหน วยงานในต างประเทศ (เป าหมาย 144 link/ป ) คณบด ควรส งเสร มให ม การแลกเปล ยน URL ก บ หน วยงานภายนอก การทา MOU ทาเว บไซต ให เป น 2 ภาษา เพ อให หน วยงานต างชาต เข า ส บค นข อม ลได ง ายข น รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ (18 link) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ ดาเน นการส งข อม ลแล ว รอการตอบร บจากหน วยงานต าง

6 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 1 จ ดทาเว บไซต ประจาหน วยงาน และม การ Update ข อม ล (เป าหมาย ร อยละ 100 จานวนสาขาว ชา) รวมท งมหาว ทยาล ย ดาเน นการเสร จส น เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

7 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 2 จ ดทาเว บไซต ประจาสาขาว ชา และม การ Update ข อม ล (เป าหมาย ร อยละ 100 จานวนสาขาว ชา) อาจารย ท กคน ต องม website และ ต อง UP ข อม ลท เป นประโยชน ต อน กศ กษา ให มากท ส ด รวมท งมหาว ทยาล ย ดาเน นการเสร จส น เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

8 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 3 จ ดทาเว บไซต ประจาต วอาจารย ภายใต URL ของสาขาว ชา (เป าหมาย ร อยละ 100 ของจานวนอาจารย ) อาจารย ท กคน ต องม website และ ต อง UP ข อม ลท เป นประโยชน ต อน กศ กษา ให มากท ส ด รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

9 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 4 นาเอกสาร มคอ. เผยแพร บนเว บไซต ประจาต วอาจารย (เป าหมาย 1 ไฟล /รายว ชา/ภาคการศ กษา) UP ม ลต างๆ แล ว ไม ควรม การ Login เข าระบบ ควรเป ดเผยข อม ล ให มากข น รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ 63 (951 ไฟล ) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

10 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 5 นาเอกสารท เก ยวข องก บการเร ยนการสอน เผยแพร ในเว บไซต (เป าหมาย 1 ไฟล /รายว ชา/ภาคการศ กษา) UP ม ลต างๆ แล ว ไม ควรม การ Login เข าระบบ ควรเป ดเผยข อม ล ให มากข น รวมท งมหาว ทยาล ย 2,797 ไฟล เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

11 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 6 นาหล กฐานการฝ กอบรม/การพ ฒนาศ กยภาพ เผยแพร ในเว บไซต (เป าหมาย 1 ไฟล /คน/ป ) ควร UP ม ลต างๆ ท เก ยวก บการ พ ฒนางาน ตนเอง และฝ กอบรม ท ง อาจารย และเจ าหน าท ให มากข น รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ (282 ไฟล ) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

12 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 7 จ ดทาเว บไซต ทาเน ยบน กศ กษา ข อม ลย อนหล ง 3 ป (เป าหมาย 100% ของหน วยงานท ม การเร ยนการสอน) รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ 83.3 (10 หน วยงาน) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค URL ไม อย ใน Domain ของมหาว ทยาล ย ข อเสนอแนะ กาล งดาเน นการปร บเปล ยน URL ให อย ใน Domain ของมหาว ทยาล ย

13 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 8 เอกสารประชาส มพ นธ ต างๆ ท ม Hyperlink ท เผยแพร บนเว บไซต เป าหมาย 96 ไฟล /หน วยงาน/ป (1,152 ไฟล ) ควร UP ท เก ยวข องก บน กศ กษาท ง ภายในและภายนอก ม. ข นบน เว บไซต ให มากข น และผล กด นให น กศ กษาต ดตาข าวผ านเว บไซต รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ 36 (415 ไฟล ) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

14 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) (เฉพาะสถาบ นว จ ยและพ ฒนา) ก จกรรมท 9 นารายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ป 2556 เผยแพร บนเว บไซต (เป าหมาย จานวน 331 เร อง) ผลการดาเน นงาน ร อยละ 89 (295 เร อง ) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค ข อเสนอแนะ -

15 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมท 10 จ ดทาเว บไซต ประจากล มการจ ดการความร (KM) (เป าหมาย ร อยละ 100 ของกล ม KM) รวมท งมหาว ทยาล ย ดาเน นการเสร จส นแล ว เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

16 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) (เฉพาะบ ณฑ ตว ทยาล ย) ก จกรรมท 11 นารายงานว ทยาน พนธ เผยแพร บนเว บไซต (เป าหมาย ร อยละ 100 ของจานวนน กศ กษาท สาเร จการศ กษา ป 2557) เม อม น กศ กษาสาเร จการศ กษาควร UP ว ทยาน พนธ ข นระบบท นท ผลการดาเน นงาน 22 เร อง เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

17 (จานวนไฟล ข อม ลท อย ใน Google scholar) ก จกรรมท 1 การจ ดทาวารสารประจาหน วยงาน (ม ระบบออนไลน ) (เป าหมาย จานวน 1 วารสาร/หน วยงาน) ควรทาตามเกณฑ ของ TCI หร อ สกอ. และให ออกฉบ บท 1 ภายในป 2557 รวมท งมหาว ทยาล ย 10 วารสาร อย ระหว างการดาเน นการ เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค การดาเน นการต องใช เวลานาน เน องจากหลายหน วยงานม การจ ดทาวารสารเป นฉบ บแรก ข อเสนอแนะ -

18 (จานวนไฟล ข อม ลท อย ใน Google scholar) ก จกรรมท 2 การเป นเจ าภาพหร อเจ าภาพร วมจ ดการประช มว ชาการระด บชาต /นานาชาต และต องม Proceedings Online (เป าหมาย จานวน 1 คร ง/หน วยงาน) ควรร วมจ ดก บหน วยงานภายนอก และม Proceedings Online รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ 50 (6 คร ง) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

19 (จานวนไฟล ข อม ลท อย ใน Google scholar) (เฉพาะบ ณฑ ตว ทยาล ย) ก จกรรมท 3 การจ ดการประช มว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษา และต องม Proceedings Online (เป าหมาย จานวน 1 คร ง/ป ) กาล ง UP บนเว บไซต ของบ ณฑ ต เด อนกรกฎาคมน ผลการดาเน นงาน ดาเน นการเสร จส น เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค ข อเสนอแนะ -

20 (จานวนไฟล ข อม ลท อย ใน Google scholar) ก จกรรมท 4 ผลงานว จ ยหร อผลงานทางว ชาการท เผยแพร ในฐานข อม ล Google scholar เป าหมายร อยละ 30 ของจานวนอาจารย (จานวน 201 เร อง) กาล ง UP ว ทยาน พนธ ข นระบบ IR เพ มอ ก 306 เร อง เพ อให ค นเจอใน Google scholar ผลรวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ (182 เร อง ) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ -

21 (จานวนบทความว จ ยใน Scimago Group) ก จกรรมท 1 การต พ มพ บทความทางว ชาการในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ใน Simago Group เป าหมาย ร อยละ 5 ของจานวนอาจารย (จานวน 34 เร อง) บทความจาก ISEEC 2013 จะต พ มพ ใน Applied Physics and Material Science อย ใน SJR Q3 จานวน 13 เร อง กรกฎาคม น ผลรวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ 11.7 (4 เร อง) เพ มข น คงท ไม ม การรายงาน ป ญหา - อ ปสรรค - ข อเสนอแนะ อย ระหว างดาเน นโครงการสน บสน นการต พ มพ บทความว จ ยในฐานข อม ล Scimago group

22 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาเด อนม ถ นายน 2557

23 (จานวน BackLinks ภายนอก) เพ มข น คงท ก จกรรมส งเสร มท กาล งดาเน นการ จ ดประช มช แจงการเข าใช เว บไซต มหา ว ทาล ยเพ อส งเสร มการเพ มจานวน BackLinks - การประช มศ ษย เก า - การประช มน กว จ ย - การประช มผ นาสโมสรน กศ กษา - การประช ม จนท. - การประช มน กศ กษา

24 (จานวนหน าเว บเพจของมหาว ทยาล ย) ก จกรรมส งเสร มท กาล งดาเน นการ ผล กด นให คณาจารย นาเอกสาร เผยแพร บนเว บไซต - เอกสารการเร ยนการสอน - เอกสารการว จ ย - ว ทยาน พนธ ของน กศ กษา เพ มข น คงท

25 (จานวนไฟล ข อม ลท อย ใน Google scholar) ก จกรรมส งเสร มท กาล งดาเน นการ นาว ทยาน พนธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย และงานว จ ยของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา เผยแพร บนฐานข อม ล IR เพ อให อย ในฐาน Google scholar ดาเน นการเสร จส นแล ว 306 เร อง เพ มข น คงท

26 (จานวนบทความว จ ยใน Scimago Group) ก จกรรมส งเสร มท กาล งดาเน นการ รอการ Online ของวารสาร Applied Physics and Material Science ใน ฐานข อม ล SJR ซ งม บทความว จ ยของ คณาจารย จานวน 16 เร อง เพ มข น คงท

27 สร ปผลการดาเน นงานในภาพรวมท ง 4 ด าน เพ มข น คงท

28 อ นด บ 1 Rajabhat Suan Sunandha Rajabhat University Thailand Mahidol University South East Asia National University of Singapore Asia Seoul National University Europe University of Oxford WORLD Harvard University

29 มหาว ทยาล ย อ นด บ 1 ของราชภ ฏ จาก 40 แห ง ค ดเล อก 10 อ นด บส งส ดของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ น ค อคำตอบ: ควำมเป นนำนำชำต เป นผ ประเม น เรำไม ได ประเม นเอง

30 มหาว ทยาล ยในประเทศไทย อ นด บท 25 จาก 188

31 สร ป..ค ณภำพท ยอมร บของสำกล ว ส ยท ศน : มหาว ทยาล ยค ณภาพช นนาเพ อปวงชน สวนส น นทา อย ส วนไหนของโลก และย งครองแชมป เป นท 1 ด านงานว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ นด บ 1 จาก 40 มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยในประเทศไทยอ นด บ 25 จาก 188 มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยในอาเซ ยนอ นด บ 70 จาก 1120 มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยในเอเช ยอ นด บ 708 จาก 7347 มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยท วโลกอ นด บ 2,173 จาก มหาว ทยาล ย

32 จานวนโครงการว จ ยท ได ร บการสน บสน น ป งบประมาณ 2558 (สภาว จ ยแห งชาต ) 10 อ นด บมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ท ได ร บการสน บสน นโครงการว จ ยส งส ด เราพบจ ดแข งของสวนส น นทา คณาจารย ม ความพร อมด านว จ ย Dr.Witthaya Mekhum

33 จานวนโครงการว จ ยท ได ร บการสน บสน น ป งบประมาณ 2558 (สภาว จ ยแห งชาต ) อ นด บมหาว ทยาล ยไทย ท ได ร บการสน บสน นโครงการว จ ยส งส ด โครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต เราพบจ ดแข งของสวนส น นทา Dr.Witthaya Mekhum

34 เป าหมายการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายว ชาการ ประจาป งบประมาณ 2557 แนวทางพ ฒนา Webmetrics ส QS ป งบประมาณ 2558 (เบ องต น)

35 แนวทางพ ฒนา Webmetrics ส QS ป งบประมาณ 2558 (เบ องต น) ตามมต ท ประช มรองอธ การบด คร งท 5/2557 เม อว นท 16 ม ถ นายน 2557 ก าหนดให ผ บร หาร คณะ/ว ทยาล ย จ ดท าแผนงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2558 โครงการ/ก จกรรมท เก ยวข องก บการจ ดอ นด บมหาว ทยาล ย โดยม รายละเอ ยด ด งน 1. จ ด Conference ทางว ชาการระด บชาต หร อนานาชาต ป ละ1คร ง/หน วยงาน - เป นเจ าภาพจ ด Conference (ร วมจ ดไม ได ) - วารสารท จ ดประช มต องเผยแพร บน Website Online 2. จ ดหาผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญด านงานว จ ยท ม ช อเส ยงในหร อต างประเทศมาบรรยาย ป ละ 1 คร ง 3. หาชาวต างชาต มาประจาแต ละคณะ อย างน อย 1 คน/หน วยงาน - ต องทาว จ ย หร อต พ มพ เผยแพร ระด บนานาชาต ร อยละ 5 /หน วยงาน - ต องเป นพ เล ยงในการทาว จ ยของคณาจารย ในคณะ 4. ส ดส วนปร ญญาเอกและผลงานทางว ชาการ - ร บผ จบปร ญญาเอก ร อยละ 30/หน วยงาน - ร บผ ท ม ตาแหน งทางว ชาการและม การพ ฒนาเข ยนตารา งานว จ ย ร อยละ 30/หน วยงาน

36 1. ช อเส ยงด านว ชาการ ระด บปร ญญาเอก เป าหมาย ค อ จานวนอาจารย ท ม สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก ร อยละ 30 ของจานวนอาจารย ท งหมด (755 คน) จบภายใน 6 ป ผ านประตรวจก นร อยละ Academic reputation 30 % : พ จารณาจากช อเส ยงด านว ชาการของมหาว ทยาล ย โดย ส งแบบสารวจออนไลน ถ งน กว ชาการในหน วยงานต างๆ แต ไม ผ านเกณฑ มาตรฐานสากล และ สกอ. ร อยละ 60 5หน วยงานย งไม ผ าน Dr.Witthaya Mekhum ป จจ บ น ไม ผ านเกณฑ ป จจ บ น ผ านเกณฑ ท มา : กองบร หารงานบ คคล ณ ว นท 1 กรกฎาคม 2557

37 2. ช อเส ยงด านว ชาการ ตาแหน งทางว ชาการ เป าหมาย ค อ จานวนอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ ร อยละ 24 ของจานวนอาจารย ท งหมด (755 คน) ผลคาดการส นป 3 ราย 3. Faculty/student ratio 20% : - พ จารณาจากส ดส วนจานวนอาจารย ต อน กศ กษา - ใช ว ดความม งม นในการสอนของอาจารย หร อสะท อนค ณภาพของการ เร ยนการสอน Dr.Witthaya Mekhum ป จจ บ น ไม ผ านเกณฑ ป จจ บ น ผ านเกณฑ ท มา : กองบร หารงานบ คคล ณ ว นท 1 กรกฎาคม 2557

38 3. ช อเส ยงการเผยแพร ผลงานว จ ยในฐานข อม ล Google scholar 3. เป าหมาย ค อ จานวนการเผยแพร ผลงานว จ ยในฐานข อม ล Google scholar ร อยละ 30 ของจานวนอาจารย ท งหมด (755 คน) 4. Citations per faculty 20 % : - พ จารณาจากส ดส วนจานวนการอ างอ งต อผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ ในรอบ 5 ป ท ผ านมาต อจานวนอาจารย - แหล งท มาผลงานว ชาการท จะนามาใช ในการประเม นผลค อ Scopus ซ งเป นฐานข อม ลการอ างอ งงานว จ ยท ใหญ ท ส ด Dr.Witthaya Mekhum ป จจ บ น ไม ผ านเกณฑ ป จจ บ น ผ านเกณฑ ท มา : กองท นพ ฒนาบ คลากร ณ ว นท 1 กรกฎาคม 2557

39 4. ช อเส ยง การต พ มพ ในฐานข อม ล Scimago 4. เป าหมาย ค อ จานวนการต พ มพ ในฐานข อม ล Scimago group ร อยละ 5 ของจานวนอาจารย ท งหมด (755 คน) 4. Citations per faculty 20 % : - พ จารณาจากส ดส วนจานวนการอ างอ งต อผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ ในรอบ 5 ป ท ผ านมาต อจานวนอาจารย - แหล งท มาผลงานว ชาการท จะนามาใช ในการประเม นผลค อ Scopus ซ งเป นฐานข อม ลการอ างอ งงานว จ ยท ใหญ ท ส ด Dr.Witthaya Mekhum ท มา : กองท นพ ฒนาบ คลากร ณ ว นท 1 กรกฎาคม 2557

40 สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พร อมด วยหน วยงานท เก ยวข อง จะรายงานผลการ ด าเน นงานต อท ประช มสภาว ชาการ ของเด อนกรกฎาคม 2557 ใน การประช มสภาว ชาการคร งต อไป จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบ

41 จบกำรนำเสนอ สว สด คร บ

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา 1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 2559 หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ 2555-2559 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information