โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)"

Transcription

1 โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1

2 ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา E-innovation เพ อพ ฒนา การศ กษา และการเร ยนร เป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท พ ฒนาข น โดยใช โปรแกรม MySQL มาใช ใน การจ ดเก บข อม ล ซ งโปรแกรม MySQL เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ (Relational Database Management System) ต วหน งท น ยมใช ในโลกของอ นเตอร เน ตท งน เพราะโปรแกรม MySQL เป นฟร แวร ท ม ประส ทธ ภาพส ง โดยเฉพาะความเร วและการรองร บจ านวนผ ใช และขนาด ของข อม ลจ านวนมากส วนระบบปฏ บ ต การท สน บสน นการท างานก ม หลายระบบ อาท เช น Unix, OS/2, Mac Os หร อ Windows นอกจากน ย งใช ร วมก บ Web Development Platform เช น C, C++, Java, Perl, Python, PHP, TCL หร อ Asp เป นต น จ ดประสงค หล กของการพ ฒนาโปรแกรมในคร งน เพ อช วยให น กเร ยน น กศ กษา คร และ บ คลากรทางการศ กษาได ใช เป นแหล งเผยแพร น าเสนอผลงาน และแลกเปล ยนเร ยนร ของ คร และ บ คลากรทางการศ กษาผ จ ดท าหว งว าคงเป นประโยชน ไม มากก น อย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง

3 สารบ ญ เร อง หน า ผ ใช งานระด บท วไป...2 การสม ครสมาช กใหม...3 การเข าใช ส ระบบใหม...5 การส งเอกสารเผยแพร ใหม...6 การลบเอกสารท เผยแพร...9 การแก ไขเอกสารเผยแพร...10 การแก ไขข อม ลส วนต วผ ใช งาน...11 ผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin)...14 เข าใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin)...14 การลบข อม ลเอกสารของผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin)...15 การแก ไขข อม ลเอกสารของผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin)...16 การแก ไขข อม ลผ ใช งานระด บท วไปโดยผ ด แลระบบ (Admin)...17 การแก ไขข อม ลหน วยงานของผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin)...18 ผ จ ดท า...20

4 ค ม อการใช งานโปรแกรมเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา E-innovation 2 ผ ใช งานระด บท วไป 1. เข าส เว บไซต ของ สพท.เช ยงราย เขต 1 ปรากฏด งภาพ 2. เล อนหน าจอลงไปด านล างเพ อคล กเล อกป ายประชาส มพ นธ ผลงานทางการศ กษา ด งภาพ

5 การสม ครสมาช กใหม 3. แสดงหน าจอเผยแพร ผลงานทางการศ กษา กรณ ย งไม เป นสมาช กให สม ครสมาช กใหม ด งภาพ 3 4. กรอกข อม ลการสม ครสมาช ก ตามค าแนะน าให ถ กต อง ด งภาพ

6 5. คล กป ม Browse เพ อเล อกภาพตนเอง ประกอบการเผยแพร ด งภาพ 4 6. เล อนหน าจอลงด านล าง คล กป ม สม ครสมาช ก ด งภาพ

7 7. กรณ กรอกข อม ลครบถ วนจะปรากฏหน าจอด งภาพ ให จดช อ และรห สผ านไว แล ว เข าส ระบบ 5 การเข าใช ส ระบบใหม 8. ปรากฏหน าจอเข าส ระบบให พ มพ ช อ และรห สผ านท จดไว แล วคล กเข าส ระบบ ด งภาพ

8 การส งเอกสารเผยแพร ใหม 9. เม อเข าส ระบบได ถ กต องจะปรากฏหน าจอ การส งงาน เพ อเผยแพร คล กเล อก ส งงานใหม ปรากฏหน าจอกรอกข อม ล ให ท าการพ มพ ข อม ล เร อง ย อหน าท 1 จนถ ง ย อหน าท 5 หร อ สามารถค ดลอกมาจากเอกสารเว ร ดมาใส ในแต ละย อหน าก ได ด งภาพ

9 12. ระบบสามารถใส ภาพประกอบเอกสารเผยแพร ได ท งหมด 5 ภาพ ท านสามารถคล กป ม Browse เพ อเล อกภาพประกอบได ท ง 1 5 ภาพ ด งภาพต วอย าง ระบบสามารถใส ไฟล เอกสารประกอบเอกสารเผยแพร ได ท งหมด 1 ไฟล ท านสามารถคล กป ม Browse เพ อเล อกไฟล ประกอบได ไม เก น 2 MB ด งภาพต วอย าง

10 14. หล งจากกรอกข อม ลและเล อกไฟล ประกอบเสร จให เล อนหน าจอลงด านล าง คล กส งข อม ล เม อข นตอนการส งข อม ลส าเร จจะปรากฏหน าจอรายการเอกสารท เผยแพร ข น ด งภาพ

11 การลบเอกสารท เผยแพร 16. กรณ ท ต องการลบเอกสารท ง ก คล กท ป มลบ ตอบ OK เอกสารเร องน นจะถ กลบไป แสดงข นตอนการลบเอกสาร ด งภาพ

12 การแก ไขเอกสารเผยแพร 18. กรณ แก ไขท านสามารถคล กแก ไขจะปรากฏข อม ลเด มให ท านแก ไข ท านสามารถเปล ยน ข อความในแต ละย อหน า หร อภาพ เอกสารไฟล ประกอบได กรณ คล กด ท านสามารถคล กด เอกสารท เผยแพร ได ท นท จากเมน คล กด ด งภาพ ท านสามารถ คล กพ มพ เอกสารหน าน ออกทางเคร องพ มพ ได และสามารถคล กด ไฟล ประกอบการเผยแพร ได

13 การแก ไขข อม ลส วนต วผ ใช งาน 20. คล กเล อก LOGIN เข าส ระบบ กรอกช อ รห สผ าน ของผ ใช งาน ด งภาพ

14 22. ปรากฏหน าจอคล กเล อกเมน แก ไขข อม ลส วนต ว ด งภาพ ท าการแก ไขข อม ลส วนต วให ถ กต อง ด งภาพ

15 24. กรณ ต องการเปล ยนภาพตนเองให เล อกป ม Browse แล วเล อกภาพท ต องการ ด งต วอย าง เสร จแล วบ นท กการแก ไข เสร จแล วจะปรากฏหน าจอ ด งภาพ

16 ผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin) 14 เข าใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin) 26. คล กเล อก LOGIN เข าส ระบบ 27. กรอกช อ รห สผ าน ของผ ด แลระบบ ด งภาพ

17 28. ปรากฏรายการข อม ลเผลแพร ท ถ กส งมาจากสมาช ก ข นมาด งภาพ 15 การลบข อม ลเอกสารของผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin) 29. ผ ด แลระบบสามารถลบข อม ลเอกสารเผยแพร ของสมาช กได กรณ ข อม ลไม ถ กต อง

18 การแก ไขข อม ลเอกสารของผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin) 30. ผ ด แลระบบสามารถแก ไขข อม ลเอกสารเผยแพร ของสมาช กได กรณ ข อม ลไม ถ กต อง ผ ด แลระบบสามารถด ข อม ลเอกสารเผยแพร ของสมาช กได ท กคน

19 การแก ไขข อม ลผ ใช งานระด บท วไปโดยผ ด แลระบบ (Admin) 32. ผ ด แลระบบสามารถแก ไขข อม ลส วนต วของสมาช กได คล กลบแก ไขผ ใช งาน ผ ด แลระบบสามารถแก ไขข อม ลส วนต วของสมาช กได คล กเล อกท ช อของ สมาช ก

20 ผ ด แลแก ไขข อม ลส วนต วของสมาช ก กรณ ข อม ลไม ถ กต อง การแก ไขข อม ลหน วยงานของผ ใช งานระด บผ ด แลระบบ (Admin) 35. ผ ด แลระบบสามารถแก ไขข อม ลหน วยงานได คล กเมน แก ไขช อหน วยงาน ด งภาพ

21 36. ผ ด แลระบบแก ไขข อม ลหน วยงานของตนเอง เสร จแล ว คล กส งข อม ล ด งภาพ แสดงหน าจอแก ไขข อม ลหน วยงานเสร จแล ว

22 ผ จ ดท า นายอภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 20

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ข นตอนท 1 การต ดต งโปรแกรม AppServ win32-2.5.5

ข นตอนท 1 การต ดต งโปรแกรม AppServ win32-2.5.5 เป นระบบท พ ฒนาข นในร ปแบบ Web Application ท ประกอบไปด วยส อ ม ลต ม เด ย ห องสม ดอ เล กทรอน กส และเน อหาสาระความร ต าง ๆ รวบรวมไว เพ อให คร และ น กเร ยนใช อย างสะดวกในร ปแบบเคร อข ายภายในองค กร (Intranet)

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat e-office@nfesurat ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส e-office โทรศ พท 077-284998 โทรสาร 077-273112 e-mail : Rhce2005@hotmail.com tel : 0831765583 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน http://surat.nfe.go.th/emis

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

การใช งานระบบ E- OFFICE

การใช งานระบบ E- OFFICE เอกสารท แนบมาด วย ๒ การใช งานระบบ E- OFFICE ภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต ๒ แนวทางการใช งานระบบสารบรรณในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) การใช งานระบบ E- Office ภ า ย ใ น สา

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 โปรแกรม Microsoft Access โปรแกรมฐานข อม ลท ผ เข ยนเคยส มผ สมากท ส ด ค อ Microsoft Access เพราะเป นภาษาท ง าย ม การน าไปใช อย างแพร หลาย เน องจากม ใน Microsoft office

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

ค ม อ. ระบบการร บ ส งหน งส อราชการ โปรแกรม E - office กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 3

ค ม อ. ระบบการร บ ส งหน งส อราชการ โปรแกรม E - office กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 3 ค ม อ ระบบการร บ ส งหน งส อราชการ โปรแกรม E - office กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 3 ค าน า ค ม อระบบการร บ ส งหน งส อราชการ E-office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา นครศร ธรรมราช

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information