คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555

Size: px
Start display at page:

Download "คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555"

Transcription

1

2 คำนำ แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต ของโอกาสท องค กรจะเส ยหาย ท งในร ปของต ว เง น และไม ใช ต วเง น เพ อจะลดระด บความเส ยงและขนาดของความเส ยหายท เก ดข นอย ในระด บท องค กรยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได ม การแต งต งคณะกรรมการวางระบบบร หาร ความเส ยง เพ อวางระบบการบร หารความเส ยงโดยม การทบทวนระบบและกลไกของแผนบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ป งบประมาณ 2554 และผลการประเม นค ณภาพการพ ฒนาภายใน ป การศ กษา 2554 องค ประกอบท 7 เป นแนวทางการพ ฒนาแผนผ บร หารความเส ยง ประจา ป งบประมาณ พ.ศ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555

3 สำรบ ญ บทสร ปผ บร หำร แผนกำรบร หำรควำมเส ยงด ำนกลย ทธ 2 - การระบ ความเส ยง 3 - การประเม นความเส ยง 4 - การประเม นมาตรการควบค ม 5 - แผนบร หารความเส ยง 6 แผนกำรบร หำรควำมเส ยงด ำนกำรดำเน นกำร 7 - การระบ ความเส ยง 8 - การประเม นความเส ยง 9 - การประเม นมาตรการควบค ม 10 - แผนบร หารความเส ยง 11 แผนกำรบร หำรควำมเส ยงด ำนระบบเทคโนโลย สำรสนเทศ 13 - การระบ ความเส ยง 14 - การประเม นความเส ยง 15 - การประเม นมาตรการควบค ม 15 - แผนบร หารความเส ยง 17 คาส งคณะกรรมการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 18 หน ำ

4 บทสร ปผ บร หาร คณะคร ศาสตร ได นาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หารจ ดการ ซ งทาให เก ดผลการปฏ บ ต งานท ได มาตรฐาน ม ระบบการจ ดการท ม ค ณภาพ เพ อกาการพ ฒนางานท ม ประส ทธ ภาพ ท งน ได น าระบบการบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หารศ กษา เพ อกาป อกางก นและลดม ล เหต ขอกางโอกากาสท จะเก ดความเส ยหาย การด าเน นการจ ดการบร หารความเส ยงขอกางคณะคร ศาสตร ได ด าเน นตามนโยบายขอกางคณะกรรมการวางระบบบร หารความเส ยงขอกางมหาว ทยาล ย และด าเน นการ ตามค ม อกาบร หารความเส ยงขอกางมหาว ทยาล ย โดยกาหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง การระบ ความเส ยงต างๆ การประเม นความเส ยง และกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บ แต ละความเส ยง โดยในป งบประมาณ 2555 คณะกรรมการวางระบบบร หารความเส ยง ได วางกรอกาบการบร หารความเส ยงไว 8 ด าน ด งน 1. ความเส ยงด านสว สด การในช ว ตและทร พย ส นซ งครอกาบคล มในประเด นท เก ดจากเหต การณ ภายนอกาก 2. ความเส ยงด านการเง นและงบประมาณ 3. ความเส ยงด านกลย ทธ 4. ความเส ยงด านการดาเน นงาน ซ งครอกาบคล มในประเด น - ความเส ยงขอกางกระบวนการบร หารหล กส ตร - ความเส ยงขอกางการบร หารงานว จ ย - ความเส ยงจากระบบงาน - ความเส ยงขอกางระบบการให บร การ ท งต อกาอกาาจารย และน กศ กษา 5. ความเส ยงด านการปฏ บ ต และไม ปฏ บ ต ตามกฎหมายหร อการะเบ ยบ 6. ความเส ยงด านนโยบายการกาก บสถาบ นอกา ดมศ กษาท ด ซ งครอกาบคล มตามหล กธรรมาภ บาล 7. ความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 8. ความเส ยงด านบ คลากร โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ขอกางอกาาจารย และบ คลากร

5 ความเส ยง 8 ด านด งกล าว คณะกรรมการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร ได ม การว เคราะห และจ ดล าด บความเส ยงโดยพ จารณาจากการประเม นโอกากาส ท จะเก ดความเส ยงและความร นแรงขอกางผลกระทบจากการบร หารความเส ยง จากการประเม นความเส ยงขอกางคณะคร ศาสตร ประจ างบประมาณ พ.ศ พบว า ม ความเส ยง 3 ด าน ด งน ความเส ยงด านกลย ทธ ไม ม การทดสอกาบความร /ท กษะทางภาษาอกา งกฤษอกาาจทาให น กศ กษาไม ได ร บการยอกามร บด านท กษะภาษาอกา งกฤษ ความเส ยงด านการดาเน นงาน 1. กระบวนการสร างเคร อกาข ายความร วมม อการะหว างศ ษย เก าก บคณะย งไม เป นระบบท ช ดเจน 2. จานวนอกาาจารย ท ม ผลงานว จ ยย งม น อกาย 3. ไม ม ห อกางปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ดว ชา ความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ฐานข อกาม ลสารสนเทศไม เป นป จจ บ นเท าท ควร

6 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555

7 แผนการบร หารความเส ยงด านกลย ทธ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ

8 SDU_RM 2 ตารางท 2 การระบ ความเส ยง และป จจ ยเส ยง ด านกลย ทธ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง เพ อทดสอบความร ท กษะทางภาษาอ งกฤษ ของน กศ กษา การจ ดท าโครงการ EXIT EXAM ด าน ภาษาอ งกฤษ ร วมก บสถาบ นภาษา และ ว ฒนธรรม 1. ถ าไม ม การทดสอบความร /ท กษะทาง ภาษาอ งกฤษอาจท าให น กศ กษาไม ได ร บการยอมร บด านท กษะภาษาอ งกฤษ ย งไม ม การทดสอบด านภาษาอ งกฤษของ น กศ กษาสาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย 3

9 ตารางท 3 การประเม นความเส ยง ด านกลย ทธ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ ระด บ ความเส ยง เพ อทดสอบความร และท กษะ 2 2 น อย ทางภาษาอ งกฤษของน กศ กษา การจ ดท าโครงการ EXIT EXAM ถ าไม ม การทดสอบความร ท กษะ ทางภาษาอ งกฤษของอาจท าให น กศ กษาไม ได ร บการยอมร บ ย งไม ม การทดสอบด านภาษาอ งกฤษ ของน กศ กษาสาขาว ชาการศ กษา ปฐมว ย SDU_RM 3 SDU_RM 3 ลาด บ ความเส ยง 4

10 SDU_RM 4 ตารางท 4 การประเม นมาตรการควบค ม ด านกลย ทธ ข นตอนหล ก / ป จจ ยเส ยง (1) 1. จ ดทาโครงการ EXIT EXAM ด านภาษาอ งกฤษ ร วมก บสภาบ นภาษาและว ฒนธรรม การควบค มท ควรจะม (2) จ ดทาโครงการ EXIT EXAM ร วมก บสถาบ นภาษาและ และว ฒนธรรม การควบค มท ม อย แล ว (3) ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล ว ว าได ผลหร อไม (4) เคร องหมายท ระบ ในช อง (3) = ม = ไม ม? = ม แต ไม สมบ รณ เคร องหมายท ระบ ในช อง (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ 5

11 SDU_RM 5 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด านกลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และ ว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) จ ดท าโครงการ EXIT EXAM ร วมก บสถาบ น ภาษาและว ฒนธรรม ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) เพ อทดสอบความร ท กษะ ทางภาษาอ งกฤษของ น กศ กษา ความเส ยงท ย ง เหล ออย (3) ย งไม ม การทดสอบ ความร ท กษะท กษะ ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ ข อ ง น ก ศ ก ษ า ส า ข า การศ กษาปฐมว ย ป จจ ยความเส ยง (4) ย งไม ม การทดสอบด าน ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ ข อ ง น ก ศ ก ษาสาขาว ช า การศ กษาปฐมว ย การจ ดการความเส ยง (5) จ ดทาโครงการ EXIT EXAM กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) คณะคร ศาสตร หมายเหต (7) 6

12 แผนการบร หารความเส ยงด านการดาเน นการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ

13 SDU_RM 2 ตารางท 2 การระบ ความเส ยง และป จจ ยเส ยง ด านการดาเน นการ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง 1. ศ ษย เก าม ส วนร วมในการพ ฒนาบ ณฑ ต 1. เพ อส งเสร มสน บสน นให ศ ษย เก าม ส วนร วมในการพ ฒนาบ ณฑ ต 1. กระบวนการสร างเคร อข ายความร วมม อ ระหว างศ ษย เก าก บคณะย งไม เป นระบบท ช ดเจน 1. ขาดการประสานงานต ดต อและการสร าง เคร อข ายความร วมม อท ย งไม เป นระบบท ช ดเจน 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม 2. เพ อสร างองค ความร และนาไปประย กต ใช ในการจ ดการศ กษา 2. จานวนอาจารย ท ม ผลงานว จ ยย งม น อย 2. ประสบการณ ในการทาว จ ยของอาจารย บางส วนย งม น อย 3. จ ดหาห องปฏ บ ต การท เหมาะสม 3. เพ อให ได ห องปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ด ว ชาซ งจะทาให น กศ กษาสามารถเร ยนร และฝ ก ปฏ บ ต ได อย างเต มศ กยภาพ 3. ไม ม ห องปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ดว ชา 3. น กศ กษาไม สามารถเร ยนร และฝ กปฏ บ ต ได อย างเต มศ กยภาพ 8

14 ตารางท 3 การประเม นความเส ยง ด านการดาเน นการ SDU_RM 3 SDU_RM 3 ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ ระด บ ความเส ยง ลาด บ ความเส ยง 1. เพ อส งเสร มสน บสน นให 1. กระบวนการสร างเคร อข าย น อย น อย น อย 4 ศ ษย เก าม ส วนร วมในการ ความร วมม อระหว างศ ษย เก า (2) (2) พ ฒนาบ ณฑ ต ก บคณะย งไม เป นระบบท ช ดเจน 1. ศ ษย เก าม ส วนร วมใน การพ ฒนาบ ณฑ ต 1. ย งขาดการประสานงานต ดต อ และย งดาเน นการสร างเคร อข าย ความร วมม อท ย งไม เป นระบบท ช ดเจน 2. ว จ ยและพ ฒนา นว ตกรรม 2. เพ อสร างองค ความร และ นาไปประย กต ใช ในการจ ด การศ กษา 2. จานวนอาจารย ท ม ผลงานว จ ยย งม น อย 2. ประสบการณ ในการทาว จ ย ของอาจารย บางส วนย งม น อย ส ง (4) ปานกลาง (3) ปานกลาง 3 3. จ ดหาห องปฏ บ ต การท เหมาะสม 3. เพ อให ได ห องปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ดว ชาซ งจะทา ให น กศ กษาสามารถเร ยนร และฝ กปฏ บ ต ได อย างเต ม ศ กยภาพ 3. ไม ม ห องปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ดว ชา 3. น กศ กษาไม สามารถเร ยนร และ ฝ กปฏ บ ต ได อย างเต มศ กยภาพ ส งมาก 5 ส งมาก 5 ส งมาก 1 9

15 SDU_RM 4 ตารางท 4 การประเม นมาตรการควบค ม ด านการดาเน นการ ข นตอนหล ก / ป จจ ยเส ยง (1) 1. ศ ษย เก าม ส วนร วมในการพ ฒนาบ ณฑ ต ป จจ ยเส ยง ย งขาดการประสานงานต ดต อและย งดาเน นการสร าง เคร อข ายความร วมม อท ย งไม เป นระบบท ช ดเจน การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว (2) (3) 1. จ ดก จกรรมการสร างเคร อข ายความร วมม อท ช ดเจน ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล ว ว าได ผลหร อไม (4) 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม ป จจ ยเส ยง ประสบการณ ในการทาว จ ยของอาจารย บางส วนย งม น อย 2.1 ฝ กอบรมเร องการทาว จ ย 2.2 สน บสน นสร างขว ญกาล งใจในการทาว จ ยของ อาจารย??? 3. จ ดหาห องปฏ บ ต การท เหมาะสม ป จจ ยเส ยง น กศ กษาไม สามารถเร ยนร และฝ กปฏ บ ต ได อย างเต ม ศ กยภาพ 3. จ ดหาห องปฏ บ ต การได เหมาะสมก บช ดว ชา และจานวนผ เร ยน เคร องหมายท ระบ ในช อง (3) = ม = ไม ม? = ม แต ไม สมบ รณ เคร องหมายท ระบ ในช อง (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ x 10

16 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด านการดาเน นการ SDU_RM 5 โครงการ/ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) 1. จ ดก จกรรมการ สร างเคร อข ายความ ร วมม อ ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) 1. ศ ษย เก าม ส วนร วมใน การพ ฒนาบ ณฑ ต ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มสน บสน นให ศ ษย เก าม ส วนร วมในการ พ ฒนาบ ณฑ ต ความเส ยงท ย งเหล ออย (3) 1. กระบวนการสร างเคร อข าย ความร วมม อระหว างศ ษย เก า ก บคณะย งไม เป นระบบท ช ดเจน ป จจ ยความเส ยง (4) 1. ย งขาดการประสานงาน ต ดต อและย งดาเน นการสร าง เคร อข ายความร วมม อท ย งไม เป นระบบท ช ดเจน การจ ดการความเส ยง (5) 1. จ ดก จกรรมการสร าง เคร อข ายความร วมม อท ช ดเจน กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) 1. ฝ ายก จการ น กศ กษาของคณะ/ หล กส ตรฯ 30 ก นยายน 2555 หมายเหต (7) ** ความ เส ยงท เหล ออย ป 2554 ** 2.1 จ ดทาแผนการ ว จ ย 2.2 จ ดอบรมเร องการ ว จ ย 2. จานวนอาจารย ท ม ผลงานว จ ยย งม น อย 2. ประสบการณ ในการทาว จ ย ของอาจารย บางส วนย งม น อย 2.1 ฝ กอบรมเร องการทาว จ ย 2.2 สน บสน นสร างขว ญกาล งใจ ในการทาว จ ยของอาจารย 2.1 ฝ กอบรมเร องการท า ว จ ย 2.2 สน บสน นสร างขว ญ กาล งใจในการทาว จ ยของ อาจารย 3. ฝ ายว จ ยคณะคร ศาสตร 30 ก นยายน 2555 ** ความ เส ยงท เหล ออย ป 2554 ** 11

17 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด านการดาเน นการ (ต อ) โครงการ/ก จกรรม และ ว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) จ ดหาห องปฏ บ ต การท เหมาะสม ว ตถ ประสงค เพ อให ได ห องปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ดว ชาซ งจะ ทาให น กศ กษาสามารถ เร ยนร และฝ กปฏ บ ต ได อย างเต มศ กยภาพ ความเส ยงท ย งเหล ออย (3) 3. ไม ม ห องปฏ บ ต การท เหมาะสมก บช ดว ชา ป จจ ยความเส ยง (4) 3. น กศ กษาไม สามารถ เร ยนร และฝ กปฏ บ ต ได อย างเต มศ กยภาพ การจ ดการความเส ยง (5) 3. จ ดหาห องปฏ บ ต การได เหมาะสมก บช ดว ชาและ จานวนผ เร ยน กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ (6) 3. มหาว ทยาล ย 30 ก นยายน 2555 หมายเหต (7) ** ความ เส ยงท เหล ออย ใน ป 2554 ** 12

18 แผนการบร หารความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ

19 SDU_RM 2 ตารางท 2 การระบ ความเส ยง และป จจ ยเส ยง ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง 1. จ ดทาฐานข อม ลสารสนเทศให เป นป จจ บ น 1. เพ อให ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป น ป จจ บ นสามารถใช ในการบร หารงานคล องต ว และการประก นค ณภาพ 1. ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นเท าท ควร 1. ฐานข อม ลม หลายหน วยงานทาให บางคร ง ฐานข อม ลท รวบรวมได ในคณะ ไม เป นป จจ บ น ทาให การบร หารไม คล องต ว 14

20 ตารางท 3 การประเม นความเส ยง ด านเทคโนโลย สารสนเทศ SDU_RM 3 ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ ระด บ ความเส ยง ลาด บ ความเส ยง 1. จ ดทาฐานข อม ล สารสนเทศให เป นป จจ บ น 1. เพ อให ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป นป จจ บ น สามารถใช ในการบร หารงาน คล องต วและการประก น ค ณภาพ 1. ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ น เท าท ควร 1. ฐานข อม ลม หลายหน วยงานทา ให บางคร งฐานข อม ลท รวบรวมได ในคณะ ไม เป นป จจ บ นทาให การ บร หารไม คล องต ว ส งมาก 5 ส ง 4 ส งมาก 2 15

21 SDU_RM 4 ตารางท 4 การประเม นมาตรการควบค ม ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ข นตอนหล ก / ป จจ ยเส ยง (1) 1. จ ดทาฐานข อม ลสารสนเทศให เป นป จจ บ น ป จจ ยเส ยง ฐานข อม ลม หลายหน วยงานทาให บางคร งฐานข อม ลท รวบรวมได ในคณะ ไม เป นป จจ บ นทาให การบร หารไม คล องต ว การควบค มท ควรจะม (2) 1. จ ดทาแผนงาน / ก จกรรมการจ ดทาฐานข อม ลให เป น ระบบ การควบค มท ม อย แล ว (3) ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล ว ว าได ผลหร อไม (4) เคร องหมายท ระบ ในช อง (3) = ม = ไม ม? = ม แต ไม สมบ รณ เคร องหมายท ระบ ในช อง (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ 16

22 แผนการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ SDU_RM 5 โครงการ/ก จกรรม และ ว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) 1. จ ดทาแผน นการ น ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) 1. จ ดทาฐานข อม ล สารสนเทศให เป นป จจ บ น ว ตถ ประสงค เพ อให ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป นป จจ บ น สามารถใช ในการ บร หารงานคล องต วและ การประก นค ณภาพ ความเส ยงท ย งเหล ออย (3) 1. ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ น เท าท ควร ป จจ ยความเส ยง (4) 1. ฐานข อม ลม หลาย หน วยงานทาให บางคร ง ฐานข อม ลท รวบรวมได ในคณะ ไม เป นป จจ บ น ทาให การบร หารไม คล องต ว การจ ดการความเส ยง (5) 1.3 จ ดทาแผนงาน / ก จกรรมการจ ดทา ฐานข อม ลให เป นระบบ 1.4 จ ดทาฐานข อม ลให เป น ป จจ บ น กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ (6) 1. สาน กงานคณบด คณะคร ศาสตร 30 ก นยายน 2555 หมายเหต (7) 17

23

24

25

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗ การควบค มภายในตามระเบ ยบ คตง. ว าด วยการกาหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ป ญหาของหน วยงานภาคร ฐ ป ญหาในการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information