แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

2 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ ดท าสอดคล องตามกรอบของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยระบ ถ งเป าหมาย แนวทาง กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และผ ร บผ ดชอบ เพ อส งเสร มการเพ มค ณว ฒ ของคณาจารย และพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให ปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ปฏ บ ต เพ อช วยสน บสน น ให กลย ทธ ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของการพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งเห นว า แผนส งเสร มการเพ มค ณว ฒ ของคณาจารย และแผนพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบ บน จะเป นระบบและกลไกท สามารถข บเคล อนให การพ ฒนาบ คลากรท งระบบเป นไปอย าง เหมาะสมและเป นร ปธรรม และรองร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการได เป นอย างด คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร มกราคม ๒๕๕6

3 สารบ ญ บทท 1 บทน า ๑ บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ยรามค าแหง... 3 บทท 3 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง บทท 4 โครงการและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร..... ๑0 บทท 5 ระบบการต ดตามการปฏ บ ต งานและรายงานความก าวหน าการด าเน นงานแผนพ ฒนาบ คลากร ภาคผนวก รายละเอ ยดรายละเอ ยดท นลาศ กษา ฝ กอบรม เสนอบทความ หร อผลงานทางว ชาการ ภายในประเทศและต างประเทศ และงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏ บ ต งานบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 2 แบบเข ยนโครงการ เอกสารหมายเลข 3 รายงานแผนและผลปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 4 แบบต ดตามผลการน าไปใช ในการปฏ บ ต งาน ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผน มหาว ทยาล ยรามค าแหง หน า

4 บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นต นมา การบร หารทร พยากรบ คคลในระบบราชการพลเร อน เร มม การเปล ยนแปลงไปในท ศทางของการ บร หารทร พยากรบ คคลอย างช ดเจน เช นเด ยวก บระบบราชการในต างประเทศ โดยม แนวความค ดท จะยกระด บการบร หารทร พยากรบ คคลจากการท างานใน ระด บก จกรรมพ นฐาน (Baseline Activities) ไปส การบร หารทร พยากรบ คคลเช งย ทธศาสตร ท ม จ ดม งเน นต อผลส าเร จตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ สามารถ ว ดและประเม นผลส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลได เพ อให เก ดการปร บปร งและพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม ม เป าหมายส งส ดเพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและม ประส ทธ ภาพเก ดผลส มฤทธ ต อ ภารก จของร ฐและตอบสนองความต องการของประชาชน ตามน ยของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ด งน น การปร บเปล ยนบทบาทด านการบร หารทร พยากรบ คคลใน ภาคราชการ จ งม จ ดม งหมายเพ อสร างความเข มแข งให ก บส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลของตนเองตามหล กปร ชญาการบร หารงานสม ยใหม ท ผ บร หารสาย งานหล ก ค อ ผ บร หารทร พยากรบ คคลท แท จร ง ด วยเหต น ระบบการบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม จ งต องเป นระบบท สร างความคล องต วให ก บผ บร หาร ไม ต ดย ดอย ก บ ระเบ ยบ และต องเป นระบบท เก อหน นต อการท างานเช งย ทธศาสตร ช วยให ส วนราชการบรรล เป าหมายท ต งไว ในขณะเด ยวก นจะต องเป นระบบท ม ประส ทธ ภาพ ม ความ โปร งใส เป นธรรม ตรวจสอบได และท าให ข าราชการม ความพ งพอใจ ตลอดจนม ค ณภาพช ว ตท ด ด วย มหาว ทยาล ยรามค าแหง เป นส วนราชการท ก าก บโดยกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ด งน น การจ ดท าแผน โครงการ หร อก จกรรมต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยจะต องบ รณาการให สอดคล อง และเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรก เช นก นจะต องสอดคล องเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ กระทรวงศ กษาธ การ 2

5 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อให ได แผนการพ ฒนาบ คลากรท บ รณาการตามย ทธศาสตร กลย ทธ และต วช ว ด ท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง 2. เพ อเป นการก าหนดท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยในท ศทางเด ยวก น ท สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได ภายใต ทร พยากรท ม อย างพอเพ ยง เป นระบบ และค มค าต อผลประโยชน ท ได ร บ 3. เพ อเป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1. ทบทวนและว เคราะห ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และต วช ว ดผลผล ต ท ผ านมาเพ อทบทวนจ ดท าให แผนพ ฒนาบ คลากรให ส การปฏ บ ต จร งมากย งข น 2. ทบทวนประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค กร ( Internal and External Scanning ) โดยใช เทคน คการว เคราะห SWOT Analysis 3. ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง เพ อก าหนดท ศทางการพ ฒนา 4. เสนอร างแผนพ ฒนาบ คลากร ต อมหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาอน ม ต และเผยแพร แก บ คลากรของมหาว ทยาล ยทราบ ระยะเวลาการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เด อนต ลาคม พ.ศ ถ งเด อนก นยายน พ.ศ ๓

6 บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อม ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง การประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค กร ( Internal and External Scanning ) เป นกระบวนการท ท าให ทราบถ งป จจ ยท ส งเสร มหร อ ข อจ าก ดท ม ผลกระทบต อองค กร ท งในทางบวกและทางลบ เพ อน าจ ดแข งและโอกาสมาก าหนดนโยบายเช งร ก และน าจ ดอ อนเพ อปร บปร ง แก ไข หร อหล กเล ยงส งท จะ เก ดข นก บองค กร 1. ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ยรามค าแหง สภาพแวดล อมภายในองค กร จ ดแข ง ( Strengths ) 1. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ศ กยภาพ การกระจายโอกาส สร างความเสมอภาพและเท าเท ยมก นของบ คลากรในองค กรท กด าน 2. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม การส งเสร ม สน บสน นให บ คลากรท กระด บได ร บการศ กษาท ส งข น ท งด านเวลา และงบประมาณ 3. มหาว ทยาล ยรามค าแหง สน บสน นให บ คลากรท กระด บสามารถพ ฒนาตนเองได อย างต อเน อง จ ดอ อน ( Weaknesses ) 1. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ภาระงานสอนของคณาจารย มากข นท าให ไม ม เวลาในการเพ มค ณว ฒ การศ กษา ผลงานทางว ชาการ หร อการท า ว จ ย ท าให ส ดส วนต าแหน งทางว ชาการไม เป นไปตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด 2. บ คลากรไม ได ร บการฝ กอบรม หร อพ ฒนาตรงตามภาระงานท ปฏ บ ต ท าให จ ดประสงค ของการฝ กอบรม และพ ฒนาไม บรรล เป าหมาย 3. บ คลากรบางส วนขาดจ ตส าน กการเป นเจ าของมหาว ทยาล ย และว ฒนธรรมการท างานท ย ดประโยชน ส วนตนมากกว าส วนรวม 4. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ย งขาดระบบการต ดตามและประเม นผลการฝ กอบรม หร อพ ฒนาท ช ดเจน 4

7 สภาพแวดล อมภายนอกองค กร โอกาส ( Opportunities ) 1. พระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ กระต นให ข าราชการต นต วในการพ ฒนาตนเอง 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เห นความส าค ญต อการพ ฒนาค ณภาพของคนในชาต 3. แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 ( พ.ศ ) ให ความส าค ญต อการพ ฒนาคน โดยเน นการพ ฒนาอาจารย ให ม ความเช ยวชาญด านการสอนและการว จ ย พ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พ และพ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พอย างเป นระบบ ม ความเป น คร สามารถถ ายทอดความร ม ค ณธรรม และพ ฒนาตนเองด านว ชาการอย างสม าเสมอ 4. กรอบแผนพ ฒนาอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ( พ.ศ ) ให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาโดยเฉพาะ บ คลากรประเภทว ชาการไว ช ดเจน ข อจ าก ด ( Threats ) 1. นโยบายภาคร ฐท ม การเปล ยนแปลงไปตามการเม องขาดความแน นอน เป นอ ปสรรคต อการบร หารงาน การวางแผน และการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย 2. การพ ฒนาด านเทคโนโลย อย างต อเน องท าให บ คลากรต องพ ฒนาตนเองให ท นต อกระแสการเปล ยนแปลงของโลก 3. การเป ดเสร ทางด านการค าและการบร การด านการศ กษา ส งผลต อการแข งข นในตลาดแรงงานด านทร พยากรบ คคลของสถาบ นอ ดมศ กษา ร นแรงมากข น ๕

8 บทท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง การพ ฒนาบ คลากรถ อเป นภารก จท ส าค ญของมหาว ทยาล ย และต องจ ดท าข นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ท กษะ และความร ความสามารถท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร เป ดโอกาสให ได ร บประสบการณ ความช านาญ และท ศนคต ใหม ๆ ให เก ดความเจร ญก าวหน าในอาช พ และเป นการเตร ยมพร อมของบ คลากรต อ การเปล ยนแปลงและการแข งข นในอนาคต พร อมรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยมหาว ทยาล ยได ก าหนดให บ คลากรจ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง ท ครอบคล มการพ ฒนา ด านการศ กษา การเข าส ต าแหน ง และสมรรถนะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดยผ านการพ จารณาจากผ บ งค บบ ญชาในหน วยงานท ส งก ด และได ก าหนดว ธ การในการพ ฒนา บ คลากรท หลากหลาย ม ความย ดหย นและย งย น เช น การส งบ คลากรไปศ กษาต อ การเพ มพ นความร ทางว ชาการ การพ ฒนาเพ อเข าส ต าแหน ง การฝ กอบรมและส มมนา เป นต น มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได น าแนวทางของส าน กงาน ก.พ. ท ได ศ กษาและพ ฒนาเคร องม อส าหร บ การพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล หร อท เร ยกว า HR Scorecard มาใช แล วน ามาออกแบบให เหมาะสมก บมหาว ทยาล ย โดยม ว ตถ ประสงค ด งน ๑) เพ อพ ฒนาระบบและสร างกลไกการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลตลอดจนความค มค าในการบร หารทร พยากรบ คคลส าหร บส วน ราชการ อ นจะเป นช องทางในการให ข อม ลย อนกล บเก ยวก บสภาพป ญหาและแนวทางการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลซ งจะช วยให ส วนราชการ สามารถบร หาร ก าล งคนให เก ดประโยชน ส งส ด เพ อบรรล ภารก จและเป าหมายท ต งไว ๒) เพ อสร างความเข มแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ก บหน วยงาน อ นจะน าไปส การพ ฒนาสมรรถนะของหน วยงาน บร หารทร พยากร บ คคลของหน วยงานให สามารถปฏ บ ต งานในฐานะท เป นห นส วนเช งกลย ทธศาสตร ในการบร หารราชการได ๓) เพ อสร างกลไกความส มพ นธ ระหว างองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล ซ งท าหน าท ด านการบร หารก าล งคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และหน วยงานซ งร บผ ดชอบต อย ทธศาสตร และว ธ ปฏ บ ต ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Human Resource Strategy and Operation) ประโยชน ของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล 1. เพ อใช เป นเกณฑ ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และใช เป นเกณฑ การประเม นตนเอง (Self-Assessment) จากภายนอก ๒. การประเม นผลส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลจะน าไปส การยกระด บข ดความสามารถของส วนราชการ ม การเร ยนร และพ ฒนา น าไปส การบร หารท ม ค ณภาพ ม นว ตกรรมในการบร หารทร พยากรบ คคลใหม ๆ ม การท างานให ด ข น และได ร บความเช อถ อศร ทธาจากประชาชน 6

9 ด งน น การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยได ตระหน กถ ง ความจ าเป นในการพ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต องด าเน นการ ว เคราะห และส งเคราะห สมรรถนะของบ คลากรท กประเภทท งองค กร และน าผลการประเม นสมรรถนะท เป นจ ดด อยของแต ละบ คคลมาจ ดกล มท าแผนด าเน นการด านการ พ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ให ม ค ณสมบ ต ความร ความสามารถ ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นส งเสร มการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยให เป นไป ตามประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และย ทธศาสตร /กลย ทธ ก จกรรม/ผลผล ต ของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยได ก าหนด สมรรถนะ (Competency) ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประกอบด วย ๓ สมรรถนะ ค อ ๑. สมรรถนะหล ก หมายถ ง ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมของบ คลากรท กต าแหน ง ซ งก าหนดข นเพ อหล อหลอมค าน ยมและพฤต กรรมท พ ง ประสงค ท กคนในองค กรจะต องม ร วมก น ๒. สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต หมายถ ง ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท ก าหนดเฉพาะส าหร บสายงานหร อต าแหน ง เพ อ สน บสน นให บ คลากรแสดงพฤต กรรมท เหมาะสมก บต าแหน งหน าท และส งเสร มให สามารถปฏ บ ต ภารก จในหน าท ได ด ย งข น ๓. สมรรถนะทางการบร หาร หมายถ ง ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท ก าหนดเฉพาะส าหร บต าแหน งประเภทผ บร หาร เพ อส งเสร มและพ ฒนา ศ กยภาพทางการบร หารให สามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล แผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประกอบด วย 5 แนวทาง ด งน 1. การส งเสร มเพ มค ณว ฒ คณาจารย ของมหาว ทยาล ย เพ อเป นการส งเสร ม และสน บสน นให บ คลากรประเภทว ชาการ ได ม โอกาสในการ พ ฒนาตนเองด านการศ กษา ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ตลอดจนการฝ กอบรม การเสนอบทความหร อผลงานทางว ชาการ ณ ต างประเทศ 2. การเสร มสร างสมรรถนะและค าน ยมองค กร (Competency/Core Values) เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยท กระด บได ร บการปร บ กระบวนท ศน ว ฒนธรรมการท างานให สอดคล องก บการบร หารราชการแนวใหม อ นม ค ณล กษณะท พ งประสงค โดยพ ฒนาสมรรถนะและค าน ยมองค กร ด งน 2.๑ สมรรถนะหล ก ประกอบด วย ๕ สมรรถนะ ค อ ๑. การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) 2. การบร การท ด (Service Mind) ๓. การส งสมความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) ๔. การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และจร ยธรรม (Integrity) ๕. การร วมแรงร วมใจ (Teamwork) 7

10 2.๒ สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ส าหร บบ คลากรประเภทว ชาช พเฉพาะ ฯ และประเภทท วไป ประกอบด วย 6 สมรรถนะ ค อ 1. การค ดว เคราะห 2. การตรวจสอบความถ กต องตามกระบวนงาน 3. ความม นใจในตนเอง 4. ความย ดหย นผ อนปรน 5. ความผ กพ นท ม ต อส วนราชการ 6. การสร างส มพ นธภาพ 2.3 สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ส าหร บบ คลากรประเภทว ชาการ ประกอบด วย 6 สมรรถนะ ค อ 1. ความกระต อร อร นและการเป นแบบอย างท ด 2. ท กษะการสอนงาน 3. ท กษะการให ค าปร กษา 4. ความร ความเช ยวชาญด านว ชาการ 5. ท กษะด านการว จ ยและนว ตกรรม 6. การบ าร งศ ลปว ฒนธรรม 2.4 สมรรถนะทางการบร หาร ประกอบด วย ๕ สมรรถนะ ค อ ๑. สภาวะผ น า ๒. ว ส ยท ศน ๓. ศ กยภาพเพ อน าการปร บเปล ยน ๔. การควบค มตนเอง ๕. การสอนงานและการมอบหมายงาน 8

11 ค าน ยมองค กร ส ดยอดการบร การ (Super Service) ท งน มหาว ทยาล ยจะให ความส าค ญ โดยจ ดให ม การเพ มศ กยภาพท งด านท กษะของบ คลากร และสารสนเทศ ท เก ยวข องก บการให บร การควบค ก บม การประเม นสมรรถนะของบ คลากร เพ อให การพ ฒนาม ความสอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาและเพ มสมรรถนะให ก บ บ คลากร โดยจะม การสอบถามความคาดหว งของผ ร บบร การ ( Customer Focused Method ) 3.การพ ฒนาความร /ท กษะในการปฏ บ ต งาน (Job Knowledge/Functional area Knowledge) เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานใน หน าท ตามต าแหน งงาน ได ส าเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ โดยจ าแนกกล มล กษณะการพ ฒนา ด งน 3.๑ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทว ชาการ ๓.๒ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทบร หาร ๓.๓ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะหร อเช ยวชาญเฉพาะ ๓.๔ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทท วไป ๔. การพ ฒนาศ กยภาพและการพ ฒนาตนเอง (People Skill/Self-Development) เพ อให บ คลากรม การพ ฒนาด านการปฏ บ ต งาน เจตคต ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให สอดคล องก บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการ ๕. การพ ฒนาท กษะการบร หารจ ดการ (General Management) เพ อให บ คลากรได พ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถในการบร หารงาน การก าวส ต าแหน งส งข น เป นการสร างขว ญและก าล งใจ จากแนวทางของแผนพ ฒนาบ คลากร ๕ แนวทาง ก าหนดแผนภาพความเช อมโยงเส นทางการพ ฒนาบ คลากร (Development Roadmap) ก บแผนปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ย ด งน 9

12 ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยรามค าแหงเป นตลาดว ชาท จ ดการศ กษาเพ อปวงชน พ ฒนาพ นธก จส ความเป นเล ศทางว ชาการและเป นท ยอมร บในภ ม ภาคอาเซ ยน เพ อสร างสรรค ส งคมไทยพ ฒนาอย างย งย นด วยหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ๑) สร างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป นธรรมทางการศ กษาหลากหลายร ปแบบ ด านการจ ดการเร ยนการสอน การบร การว ชาการและท าน บ าร ง ศ ลปว ฒธรรมในล กษณะการศ กษาเพ อปวงชนรวมถ งประชากรในภ ม ภาคอาเซ ยน และชนกล มน อยท กฝ ายให ม ความร ค ค ณธรรม ๒) ส งเสร มสน บสน น พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานของผลผล ต เพ อเพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย ครอบคล มด านการเร ยน การสอน การว จ ย การ บร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร หารจ ดการภายในมหาว ทยาล ยเป นท ยอมร บในภ ม ภาคอาเซ ยน ๓) พ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา เป นเคร องม อยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาสทางการศ กษา ๔) สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นทางป ญญาของชาต ๕) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามแนวทางหล กธรรมาภ บาลของการบร กหารจ ดการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง 1) การสร างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป นธรรมทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 2) การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานของผลผล ต 3) การพ ฒนาศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 4) การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยและพ ฒนา 5) การส งเสร มการศ กษาเพ อความม นคงของประเทศ 6) การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาบ คลากร กลย ทธ ของแผนพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 1 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานของผลผล ต กลย ทธ ท ๑ การเสร มสร างและพ ฒนาความร ท กษะแก บ คลากรประเภทว ชาการ กลย ทธ ท ๒ การสร างความม นคงในว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา กลย ทธ ท ๑ การเสร มสร างความร ด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากรท กระด บ ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยและพ ฒนา กลย ทธ ท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาความร ด านการว จ ยแก บ คลากรท กระด บ ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษา กลย ทธ ท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให เป นผ น าการเปล ยนแปลง กลย ทธ ท 2 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรประเภทบร หาร ประเภทเช ยวชาญฯ และประเภทท วไป กลย ทธ ท 3 การเสร มสร างท กษะทางด านภาษาต างประเทศ เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนแก บ คลากรท กระด บ กลย ทธ ท 4 การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณแก บ คลากรท กระด บ ๑๐

13 บทท 4 โครงการและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรถ อเป นภารก จท ส าค ญของมหาว ทยาล ย และต องจ ดท าข นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ท กษะ และความร ความสามารถท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร เป ดโอกาสให ได ร บประสบการณ ความช านาญ และท ศนคต ใหม ๆ ให เก ดความเจร ญก าวหน าในอาช พ และเป นการเตร ยมพร อมของบ คลากรต อ การเปล ยนแปลงและการแข งข นในอนาคต พร อมรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยมหาว ทยาล ยได ก าหนดให บ คลากรจ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง ท ครอบคล มการพ ฒนา ด านการศ กษา การเข าส ต าแหน ง และสมรรถนะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดยผ านการพ จารณาจากผ บ งค บบ ญชาในหน วยงานท ส งก ด มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งเห นความส าค ญของแผนพ ฒนาบ คลากรในภาพรวมส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อ ให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยให เป นไปตามแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ( พ.ศ ) ประกอบก บมหาว ทยาล ยจะต องด าเน นงานตามเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษา ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเพ มศ กยภาพบ คลากรด าเน นการผล กด นให ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ย ทธศาสตร /กลย ทธ ก จกรรม/ผลผล ต ในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของมหาว ทยาล ยด าเน นการต อไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล บรรล ตามว ส ยท ศน ท ก าหนด ๒. เพ อให ม การพ ฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบ คลากรตามสมรรถนะท มหาว ทยาล ยก าหนด และน าไปจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคลตามแบบ ป.ม.ร. ๑ แบบ ป.ม.ร. ๒ และแบบ ป.ม.ร. ๓ ท ใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการมหาว ทยาล ยรามค าแหง ๓. เพ อสน บสน นการด าเน นการการพ ฒนาบ คลากรสามารถน าความร ท ได จากการจ ดการพ ฒนาไปใช ให เก ดการใช ประโยชน ต อการปฏ บ ต งานอย าง กว างขวางและค มค าต องบประมาณท ด าเน นการ ๑๑

14 ย ทธศาสตร และกลย ทธ โครงการ ก จกรรม และต วช ว ดการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร ท 1 การสร างและกระจายโอกาสความ เสมอภาคและความเป นธรรมทาง การศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ 1. สร างและกระจายโอกาสความ 1. โครงการส มมนากองท นการศ กษา ม.ร. 1.ร อยละผ ร วมโครงการ ,000 กน. เสมอภาคและความเป นธรรม ทางการศ กษา 2. โครงการส มมนาด านก จการน กศ กษา ของ ม.ร. 2.ระด บความพ งพอใจ 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กน. ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐาน ของผลผล ต กลย ทธ 1. การเสร มสร างและพ ฒนาความร 1.โครงการส งเสร มการเพ มค ณว ฒ คณาจารย ท กษะแก บ คลากรประเภทว ชาการ ในมหาว ทยาล ยรามค าแหง จ านวนคน 50 5,984,000 กจ. 12

15 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 2. บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบของอาจารย 1.ร อยละผ ร วมโครงการ ,000 กจ./กบศ. 3. การปฐมน เทศต าแหน งทางว ชาการ 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 กบศ. 4. จรรยาบรรณและค ณล กษณะของการเป นอาจารย 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กบศ. 5. การสอนและออกข อสอบท ม ค ณภาพ 50,000 กบศ. 6. การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน 50,000 กบศ. ระด บปร ญญาตร ส วนภ ม ภาค ป การศ กษา 2556 ๒. การสร างความม นคงในว ชาช พ 1. หล กเกณฑ และการขอต าแหน งทางว ชาการของ 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 50,000 กบศ. คณาจารย 2.ระด บความพ งพอใจ การเข ยนผลงานทางว ชาการและต าราท ม ค ณภาพ 2.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กบศ. 3. หล กเกณฑ การเข าส ต าแหน งท ส งข นของบ คลากร 90,000 กจ. ประเภทเช ยวชาญฯ และประเภทท วไป ๔. การอบรมคอมพ วเตอร ตามมต คณะร ฐมนตร 70,000 กจ. ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา กลย ทธ ๑. การเสร มสร างความร ด านระบบ 1. นว ตกรรมส อการสอนแบบออนไลน 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 46,000 ศอน. เทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากร 2. การเข ยน STORY BOARD เพ อการผล ตบทเร ยน 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 ศอน. ท กระด บ e- Learning และเทคโนโลย การผล ตส อการเร ยน การสอนแบบ Multimedia 3.ระด บการน าความร ไปใช

16 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 3. เทคน คการผล ต e-book และส ออ เล กทรอน กส 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 34,000 ศอน. เพ อใช ในการเร ยนการสอน 2.ระด บความพ งพอใจ ศ กษาด งานด าน e-learning 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 ศอน. 6. การใช ระบบงานเท ยบโอนหน วยก ต กระบวนว ชา 18,900 สค. ระด บปร ญญาตร 7. การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft word 31,200 สค การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel 31,200 สค การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Power 31,200 สค. Point การด แลร กษาเคร องคอมพ วเตอร 66,200 สค. 11. การใช โปรแกรม PASW 18 เพ อการว จ ย 66,200 สค. 12. Google Apps ส าหร บบ คลากร ม.ร. 51,800 สค. 13. Google Apps ส าหร บน กศ กษา ม.ร. 45,300 สค. 14. การใช งานเว บไซต ส าเร จร ป ( Joomla ) เบ องต น 71,700 สค. 15.การใช งานเว บไซต ส าเร จร ป(Joomla) ระด บกลาง 16. การส มมนาผ ด แลเว บไซต หน วยงาน ภายใน ม.ร. 71,700 42,000 สค. สค. 14

17 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ย และพ ฒนา กลย ทธ 1. การส งเสร มและพ ฒนาความร 1. การก าหนดประเด นป ญหาว จ ยเช งค ณภาพ 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 50,000 สวพ. ด านการว จ ยแก บ คลากรท กระด บ 2. การสร างเคร องม อและการว เคราะห ข อม ลเช ง 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 สวพ. ค ณภาพ 3.ระด บการน าความร ไปใช การว เคราะห ข อม ลและแปลความหมายข อม ล 50,000 สวพ. เช งค ณภาพ 4. การว จ ยแบบม ส วนร วม 50,000 สวพ. 5. การว จ ยอนาคต 50,000 สวพ. 6. การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยและการบร หาร 50,000 สวพ. ช ดโครงการ ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ การศ กษา กลย ทธ 1. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให 1. การฝ กอบรมการบร หารเพ อการเปล ยนแปลง 1.ร อยละผ ร วมโครงการ ,000 กจ. เป นผ น าการเปล ยนแปลง 2.ระด บความพ งพอใจ 3.ระด บการน าความร ไปใช พ ฒนาผ บร หารมหาว ทยาล ย ประเภทผ บร หาร 1.จ านวนคน 5 400,000 กจ. 15

18 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ 2. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร 1. การจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ตและแผนเพ อเพ ม 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 20,000 กผ. ประเภทบร หาร ประเภทท วไป ประส ทธ ภาพการด าเน นงาน ป งบประมาณ ระด บความพ งพอใจ 3.51 และประเภทเช ยวชาญ ฯ 2. การประช มส มมนาเคร อข ายงานนโยบายและแผน 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กผ. และการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ไตรมาศ 3. การเสวนาว ชาการแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย 87,500 กผ. 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการตรวจประเม นค ณภาพ 300,000 สปค. ภายนอกรอบสาม ของ ม.ร. 5. ประช มผ ตรวจประเม นระบบ QA ก อนการตรวจ 70,000 สปค. ป การศ กษา การอบรมบ คลากรในหน วยงานท ตรวจประเม น 300,000 สปค. ในระบบ ISO 7. การอบรมระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพ 55,000 สปค. การศ กษา ( CHE QA Online ) 8. การอบรมผ ตรวจต ดตามค ณภาพภายในระบบ ISO 9. โครงการอบรมว ชาการทางส ขภาพแก บ คลากร หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 80,000 สปค. 70,000 สฬ. 30,000 สฬ. 10.การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ อส งเสร มการ ร กส ขภาพแก บ คลากร 11.ก ฬาบ คลากรภายใน ส พรรณ การ เกมส คร งท ,000 (งบส วนกลาง) สฬ. 16

19 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) 12.ก ฬาบ คลากร สกอ. คร งท 32 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 13.ก ฬาห วหมากส มพ นธ คร งท 6 2.ระด บความพ งพอใจ ค า เป าหมาย งบประมาณ 1,500,000 (งบส วนกลาง) 50,000 หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ สฬ สฬ. 14.แอโรบ กดานซ เพ อส ขภาพ 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 สฬ. 15.ยางย ดเพ อส ขภาพ 35,000 สฬ. 16.โยคะเพ อส ขภาพ 35,000 สฬ. 17.ล ลาศเพ อส ขภาพ 45,000 สฬ. 18. การประช มช แจงส ทธ ประโยชน ของพน กงาน มหาว ทยาล ยรามค าแหง 19. การส มมนาพน กงานมหาว ทยาล ยสายปฏ บ ต การ 20. กจ.ส มพ นธ สร างสรรค บร การ 65,000 ๘๕๐,๐๐๐ 20,000 กจ. กจ. 3. การเสร มสร างท กษะทางด าน 1. ภาษาอ งกฤษ 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 1,200,000 กจ. ภาษาต างประเทศ เพ อรองร บ 2. ภาษาจ น 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 กจ. ประชาคมอาเซ ยนแก บ คลากร 3. ภาษาญ ป น 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กจ. ท กระด บ 4. ภาษาฝร งเศส 50,000 กจ. 5. ภาษาเกาหล 100,000 กจ. 6. ภาษาเว ยดนาม 50,000 กจ. 7. ภาษามาลาย 50,000 กจ. 4. การเสร มสร างค ณธรรม 1. ธรรมะก บการท างานอย างม ความส ข 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 50,000 กจ. จร ยธรรม และจรรยาบรรณ 2.ระด บความพ งพอใจ 3.51 แก บ คลากรท กระด บ 3.ระด บการน าความร ไปใช 3.51 กจ. 17

20 สร ปจ านวนโครงการ ก จกรรม และงบประมาณ ล าด บท หน วยงานท ร บผ ดชอบ งบประมาณ จ านวนโครงการ/ก จกรรม หมายเหต 1 กองการเจ าหน าท 9,854, กองแผนงาน 227, กองก จการน กศ กษา 500, กองบร การการศ กษา 1,090,000 7 ร วม กองการเจ าหน าท 1 โครงการ 5 สถาบ นคอมพ วเตอร 527, สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 300, ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 805, ส าน กก ฬา 2,555, ศ นย ส อการสอนทางอ เล กทรอน กส 170,000 4 ส บหกล านสองหม นแปดพ นเก าร อยบาทถ วน 16,028, ๑๘

21 บทท 5 ระบบการต ดตามการปฏ บ ต งาน และรายงานความก าวหน าการด าเน นงาน แผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง การประเม นผล และต ดตามรายงานความก าวหน าแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ๑. กระบวนการบร หารจ ดการแผนพ ฒนาบ คลากร สภามหาว ทยาล ยรามค าแหง ก.บ.ม.ร.. อธ การบด คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ส วนราชการ / คณะท างานร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรม พ ฒนาบ คลากรระด บหน วยงาน ผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรม ๑๙

22 ๒. ระยะเวลาการต ดตาม และรายงานผลการปฏ บ ต งาน คณะกรรมการก าหนดให ม การต ดตาม และรายงานผลโครงการ หร อ ก จกรรมการด าเน นงานของหน วยงานท ปฏ บ ต ให สอดคล องก บเป าหมายและย ทธศาสตร ของการพ ฒนาท ได ก าหนดในแผนพ ฒนาบ คลากร โดยหน วยงาน หร อส วนราชการ ท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมพ ฒนาบ คลากรระด บหน วยงาน และคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากรรายงานความก าวหน าการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป ตามม ต ต วช ว ดในระด บโครงการ หร อก จกรรม ระด บเป าประสงค และระด บย ทธศาสตร ตลอดจนป จจ ยสน บสน น ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะจากผลการด าเน นงานอย างน อย ๒ คร ง ต อป เพ อด าเน นการปร บปร งโครงการ หร อก จกรรรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อให สอดคล องก บ สภาพแวดล อมตลอดจนป จจ ยสน บสน นท งภายใน และภายนอก เสนอมหาว ทยาล ยตามล าด บ ในข อ ๑ ๓. การแปลงแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต คณะกรรมการได ก าหนดให ด าเน นการตามข นตอน ด งน ๓.๑ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ระด บหน วยงานตามเอกสาร (ตามเอกสาร หมายเลข ๑ ) จ ดส งให คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ภายใน ๑๕ ว น เม อแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ผ านความเห นชอบจาก มหาว ทยาล ย ๓.๒ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป จ ดท ารายละเอ ยดโครงการ หร อก จกรรม ตามระยะเวลาการด าเน นงานในแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป เพ อขออน ม ต งบประมาณตามร ปแบบการเสนอขออน ม ต โครงการ ( ตามเอกสาร หมายเลข ๒ ) ต อกอง แผนงาน ส าน กงานอธ การบด เพ อพ จารณาหล กเกณฑ และเง อนไข และจะต องสอดคล องตามกรอบของแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป กรณ โครงการ หร อก จกรรม ไม ขออน ม ต ใช งบประมาณให ด าเน นการเช นเด ยวก น ภายใน ๑๕ ว น ๓.๓ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมด าเน นการบร หารโครงการ หร อก จกรรม ตามว น เวลา และ สถานท ท ก าหนด โดยรวบรวมหล กฐาน เอกสาร ข อม ล เพ อประกอบการประเม น ด งน ๑. ส าเนาหล กฐานการขออน ม ต โครงการ หร อก จกรรม ๒. รายช อผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรม 3. รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามโครงการ หร อก จกรรม โดยให รวบรวมหล กฐานด งกล าวไว ท หน วยงาน หร อคณะท างานท ร บผ ดชอบ เพ อรองร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ย 20

23 ๓.๔ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรม จ ดท ารายงานการประเม นแผนการปฏ บ ต งานพ ฒนาบ คลากร ประจ าป ระด บหน วยงาน ( ตามเอกสาร หมายเลข ๓ ) หล งจากการด าเน นการตาม ข อ ๓.๓ เสร จส น ภายใน ๑๕ ว น และรายงานให คณะกรรมการต ดตามแผน และรายงานผลแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อสร ปรายงานการด าเน นงานต อมหาว ทยาล ย ตามล าด บใน ข อ ๑ 3.5 หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมท ด าเน นการเสร จส นแล ว 3 เด อน จะต องแจ งให ผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรม รายงาน การน าผลการเข าร วมก จกรรมไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานตามล าด บการบ งค บบ ญชา และเสนอต อผ ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรม เพ อเสนอมหาว ทยาล ยตามล าด บ ตามเอกสารหมายเลข 4 ๒๑

24 ภาคผนวก

25 รายละเอ ยดรายละเอ ยดท นลาศ กษา ฝ กอบรม เสนอบทความ หร อผลงานทาง และงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ชาการ ภายในประเทศและต างประเทศ ก จกรรม จ านวนท น งบประมาณ ท นผ กพ น ท นใหม ท นผ กพ น ท นใหม ท นการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ท น 5,984,000 บาท ท นการศ กษา ณ ต างประเทศ ท นมหาว ทยาล ยรามค าแหง ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 1,050,000 บาท/ป ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 1,050,000 บาท/ป ท นมหาว ทยาล ยสมทบ ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 800,000 บาท/ป 2 2 1,600,000 1,600,000 ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 800,000 บาท/ป ท นช วยค าครองช พ ,000 ท นการศ กษาภายในประเทศ หล กส ตรท วไป ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 105,000 บาท/ป ,000 99,000 ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 105,000 บาท/ป หล กส ตรบ ณฑ ตศ กษานานาชาต ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 33,000 บาท/ป ,000 ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 33,000 บาท/ป ค าท าว ทยาน พนธ ภายในประเทศ ( ท นละ 20,000 บาท ) ,000

26 ก จกรรม จ านวนท น งบประมาณ ท นผ กพ น ท นใหม ท นผ กพ น ท นใหม ค าท าว ทยาน พนธ ณ ต างประเทศ ( ท นละ 30,000 บาท ) ,000 ค าเคร องบ นเท ยวกล บ ส าเร จการศ กษา ณ ต างประเทศ ,000 ท นฝ กอบรม ณ ต างประเทศ ท นละ 250,000 บาท ,000 ท นเสนอบทความ หร อผลงานทางว ชาการ ณ ต างประเทศ ท นละประมาณ 150,000 บาท - 8-1,200,000 ท นฝ กอบรมหล กส ตรการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย ท นละ 100,000 บาท ,000 รวม ,630,000 4,354,000

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information