แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

2 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ ดท าสอดคล องตามกรอบของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยระบ ถ งเป าหมาย แนวทาง กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และผ ร บผ ดชอบ เพ อส งเสร มการเพ มค ณว ฒ ของคณาจารย และพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให ปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ปฏ บ ต เพ อช วยสน บสน น ให กลย ทธ ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของการพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งเห นว า แผนส งเสร มการเพ มค ณว ฒ ของคณาจารย และแผนพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบ บน จะเป นระบบและกลไกท สามารถข บเคล อนให การพ ฒนาบ คลากรท งระบบเป นไปอย าง เหมาะสมและเป นร ปธรรม และรองร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการได เป นอย างด คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร มกราคม ๒๕๕6

3 สารบ ญ บทท 1 บทน า ๑ บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ยรามค าแหง... 3 บทท 3 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง บทท 4 โครงการและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร..... ๑0 บทท 5 ระบบการต ดตามการปฏ บ ต งานและรายงานความก าวหน าการด าเน นงานแผนพ ฒนาบ คลากร ภาคผนวก รายละเอ ยดรายละเอ ยดท นลาศ กษา ฝ กอบรม เสนอบทความ หร อผลงานทางว ชาการ ภายในประเทศและต างประเทศ และงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏ บ ต งานบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 2 แบบเข ยนโครงการ เอกสารหมายเลข 3 รายงานแผนและผลปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 4 แบบต ดตามผลการน าไปใช ในการปฏ บ ต งาน ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผน มหาว ทยาล ยรามค าแหง หน า

4 บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นต นมา การบร หารทร พยากรบ คคลในระบบราชการพลเร อน เร มม การเปล ยนแปลงไปในท ศทางของการ บร หารทร พยากรบ คคลอย างช ดเจน เช นเด ยวก บระบบราชการในต างประเทศ โดยม แนวความค ดท จะยกระด บการบร หารทร พยากรบ คคลจากการท างานใน ระด บก จกรรมพ นฐาน (Baseline Activities) ไปส การบร หารทร พยากรบ คคลเช งย ทธศาสตร ท ม จ ดม งเน นต อผลส าเร จตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ สามารถ ว ดและประเม นผลส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลได เพ อให เก ดการปร บปร งและพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม ม เป าหมายส งส ดเพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและม ประส ทธ ภาพเก ดผลส มฤทธ ต อ ภารก จของร ฐและตอบสนองความต องการของประชาชน ตามน ยของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ด งน น การปร บเปล ยนบทบาทด านการบร หารทร พยากรบ คคลใน ภาคราชการ จ งม จ ดม งหมายเพ อสร างความเข มแข งให ก บส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลของตนเองตามหล กปร ชญาการบร หารงานสม ยใหม ท ผ บร หารสาย งานหล ก ค อ ผ บร หารทร พยากรบ คคลท แท จร ง ด วยเหต น ระบบการบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม จ งต องเป นระบบท สร างความคล องต วให ก บผ บร หาร ไม ต ดย ดอย ก บ ระเบ ยบ และต องเป นระบบท เก อหน นต อการท างานเช งย ทธศาสตร ช วยให ส วนราชการบรรล เป าหมายท ต งไว ในขณะเด ยวก นจะต องเป นระบบท ม ประส ทธ ภาพ ม ความ โปร งใส เป นธรรม ตรวจสอบได และท าให ข าราชการม ความพ งพอใจ ตลอดจนม ค ณภาพช ว ตท ด ด วย มหาว ทยาล ยรามค าแหง เป นส วนราชการท ก าก บโดยกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ด งน น การจ ดท าแผน โครงการ หร อก จกรรมต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยจะต องบ รณาการให สอดคล อง และเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรก เช นก นจะต องสอดคล องเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ กระทรวงศ กษาธ การ 2

5 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อให ได แผนการพ ฒนาบ คลากรท บ รณาการตามย ทธศาสตร กลย ทธ และต วช ว ด ท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง 2. เพ อเป นการก าหนดท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยในท ศทางเด ยวก น ท สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได ภายใต ทร พยากรท ม อย างพอเพ ยง เป นระบบ และค มค าต อผลประโยชน ท ได ร บ 3. เพ อเป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1. ทบทวนและว เคราะห ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และต วช ว ดผลผล ต ท ผ านมาเพ อทบทวนจ ดท าให แผนพ ฒนาบ คลากรให ส การปฏ บ ต จร งมากย งข น 2. ทบทวนประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค กร ( Internal and External Scanning ) โดยใช เทคน คการว เคราะห SWOT Analysis 3. ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง เพ อก าหนดท ศทางการพ ฒนา 4. เสนอร างแผนพ ฒนาบ คลากร ต อมหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาอน ม ต และเผยแพร แก บ คลากรของมหาว ทยาล ยทราบ ระยะเวลาการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เด อนต ลาคม พ.ศ ถ งเด อนก นยายน พ.ศ ๓

6 บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อม ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง การประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค กร ( Internal and External Scanning ) เป นกระบวนการท ท าให ทราบถ งป จจ ยท ส งเสร มหร อ ข อจ าก ดท ม ผลกระทบต อองค กร ท งในทางบวกและทางลบ เพ อน าจ ดแข งและโอกาสมาก าหนดนโยบายเช งร ก และน าจ ดอ อนเพ อปร บปร ง แก ไข หร อหล กเล ยงส งท จะ เก ดข นก บองค กร 1. ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ยรามค าแหง สภาพแวดล อมภายในองค กร จ ดแข ง ( Strengths ) 1. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ศ กยภาพ การกระจายโอกาส สร างความเสมอภาพและเท าเท ยมก นของบ คลากรในองค กรท กด าน 2. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม การส งเสร ม สน บสน นให บ คลากรท กระด บได ร บการศ กษาท ส งข น ท งด านเวลา และงบประมาณ 3. มหาว ทยาล ยรามค าแหง สน บสน นให บ คลากรท กระด บสามารถพ ฒนาตนเองได อย างต อเน อง จ ดอ อน ( Weaknesses ) 1. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ภาระงานสอนของคณาจารย มากข นท าให ไม ม เวลาในการเพ มค ณว ฒ การศ กษา ผลงานทางว ชาการ หร อการท า ว จ ย ท าให ส ดส วนต าแหน งทางว ชาการไม เป นไปตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด 2. บ คลากรไม ได ร บการฝ กอบรม หร อพ ฒนาตรงตามภาระงานท ปฏ บ ต ท าให จ ดประสงค ของการฝ กอบรม และพ ฒนาไม บรรล เป าหมาย 3. บ คลากรบางส วนขาดจ ตส าน กการเป นเจ าของมหาว ทยาล ย และว ฒนธรรมการท างานท ย ดประโยชน ส วนตนมากกว าส วนรวม 4. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ย งขาดระบบการต ดตามและประเม นผลการฝ กอบรม หร อพ ฒนาท ช ดเจน 4

7 สภาพแวดล อมภายนอกองค กร โอกาส ( Opportunities ) 1. พระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ กระต นให ข าราชการต นต วในการพ ฒนาตนเอง 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เห นความส าค ญต อการพ ฒนาค ณภาพของคนในชาต 3. แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 ( พ.ศ ) ให ความส าค ญต อการพ ฒนาคน โดยเน นการพ ฒนาอาจารย ให ม ความเช ยวชาญด านการสอนและการว จ ย พ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พ และพ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พอย างเป นระบบ ม ความเป น คร สามารถถ ายทอดความร ม ค ณธรรม และพ ฒนาตนเองด านว ชาการอย างสม าเสมอ 4. กรอบแผนพ ฒนาอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ( พ.ศ ) ให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาโดยเฉพาะ บ คลากรประเภทว ชาการไว ช ดเจน ข อจ าก ด ( Threats ) 1. นโยบายภาคร ฐท ม การเปล ยนแปลงไปตามการเม องขาดความแน นอน เป นอ ปสรรคต อการบร หารงาน การวางแผน และการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย 2. การพ ฒนาด านเทคโนโลย อย างต อเน องท าให บ คลากรต องพ ฒนาตนเองให ท นต อกระแสการเปล ยนแปลงของโลก 3. การเป ดเสร ทางด านการค าและการบร การด านการศ กษา ส งผลต อการแข งข นในตลาดแรงงานด านทร พยากรบ คคลของสถาบ นอ ดมศ กษา ร นแรงมากข น ๕

8 บทท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง การพ ฒนาบ คลากรถ อเป นภารก จท ส าค ญของมหาว ทยาล ย และต องจ ดท าข นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ท กษะ และความร ความสามารถท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร เป ดโอกาสให ได ร บประสบการณ ความช านาญ และท ศนคต ใหม ๆ ให เก ดความเจร ญก าวหน าในอาช พ และเป นการเตร ยมพร อมของบ คลากรต อ การเปล ยนแปลงและการแข งข นในอนาคต พร อมรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยมหาว ทยาล ยได ก าหนดให บ คลากรจ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง ท ครอบคล มการพ ฒนา ด านการศ กษา การเข าส ต าแหน ง และสมรรถนะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดยผ านการพ จารณาจากผ บ งค บบ ญชาในหน วยงานท ส งก ด และได ก าหนดว ธ การในการพ ฒนา บ คลากรท หลากหลาย ม ความย ดหย นและย งย น เช น การส งบ คลากรไปศ กษาต อ การเพ มพ นความร ทางว ชาการ การพ ฒนาเพ อเข าส ต าแหน ง การฝ กอบรมและส มมนา เป นต น มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได น าแนวทางของส าน กงาน ก.พ. ท ได ศ กษาและพ ฒนาเคร องม อส าหร บ การพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล หร อท เร ยกว า HR Scorecard มาใช แล วน ามาออกแบบให เหมาะสมก บมหาว ทยาล ย โดยม ว ตถ ประสงค ด งน ๑) เพ อพ ฒนาระบบและสร างกลไกการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลตลอดจนความค มค าในการบร หารทร พยากรบ คคลส าหร บส วน ราชการ อ นจะเป นช องทางในการให ข อม ลย อนกล บเก ยวก บสภาพป ญหาและแนวทางการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลซ งจะช วยให ส วนราชการ สามารถบร หาร ก าล งคนให เก ดประโยชน ส งส ด เพ อบรรล ภารก จและเป าหมายท ต งไว ๒) เพ อสร างความเข มแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ก บหน วยงาน อ นจะน าไปส การพ ฒนาสมรรถนะของหน วยงาน บร หารทร พยากร บ คคลของหน วยงานให สามารถปฏ บ ต งานในฐานะท เป นห นส วนเช งกลย ทธศาสตร ในการบร หารราชการได ๓) เพ อสร างกลไกความส มพ นธ ระหว างองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล ซ งท าหน าท ด านการบร หารก าล งคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และหน วยงานซ งร บผ ดชอบต อย ทธศาสตร และว ธ ปฏ บ ต ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Human Resource Strategy and Operation) ประโยชน ของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล 1. เพ อใช เป นเกณฑ ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และใช เป นเกณฑ การประเม นตนเอง (Self-Assessment) จากภายนอก ๒. การประเม นผลส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลจะน าไปส การยกระด บข ดความสามารถของส วนราชการ ม การเร ยนร และพ ฒนา น าไปส การบร หารท ม ค ณภาพ ม นว ตกรรมในการบร หารทร พยากรบ คคลใหม ๆ ม การท างานให ด ข น และได ร บความเช อถ อศร ทธาจากประชาชน 6

9 ด งน น การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยได ตระหน กถ ง ความจ าเป นในการพ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต องด าเน นการ ว เคราะห และส งเคราะห สมรรถนะของบ คลากรท กประเภทท งองค กร และน าผลการประเม นสมรรถนะท เป นจ ดด อยของแต ละบ คคลมาจ ดกล มท าแผนด าเน นการด านการ พ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ให ม ค ณสมบ ต ความร ความสามารถ ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นส งเสร มการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยให เป นไป ตามประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และย ทธศาสตร /กลย ทธ ก จกรรม/ผลผล ต ของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยได ก าหนด สมรรถนะ (Competency) ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประกอบด วย ๓ สมรรถนะ ค อ ๑. สมรรถนะหล ก หมายถ ง ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมของบ คลากรท กต าแหน ง ซ งก าหนดข นเพ อหล อหลอมค าน ยมและพฤต กรรมท พ ง ประสงค ท กคนในองค กรจะต องม ร วมก น ๒. สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต หมายถ ง ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท ก าหนดเฉพาะส าหร บสายงานหร อต าแหน ง เพ อ สน บสน นให บ คลากรแสดงพฤต กรรมท เหมาะสมก บต าแหน งหน าท และส งเสร มให สามารถปฏ บ ต ภารก จในหน าท ได ด ย งข น ๓. สมรรถนะทางการบร หาร หมายถ ง ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท ก าหนดเฉพาะส าหร บต าแหน งประเภทผ บร หาร เพ อส งเสร มและพ ฒนา ศ กยภาพทางการบร หารให สามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล แผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประกอบด วย 5 แนวทาง ด งน 1. การส งเสร มเพ มค ณว ฒ คณาจารย ของมหาว ทยาล ย เพ อเป นการส งเสร ม และสน บสน นให บ คลากรประเภทว ชาการ ได ม โอกาสในการ พ ฒนาตนเองด านการศ กษา ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ตลอดจนการฝ กอบรม การเสนอบทความหร อผลงานทางว ชาการ ณ ต างประเทศ 2. การเสร มสร างสมรรถนะและค าน ยมองค กร (Competency/Core Values) เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยท กระด บได ร บการปร บ กระบวนท ศน ว ฒนธรรมการท างานให สอดคล องก บการบร หารราชการแนวใหม อ นม ค ณล กษณะท พ งประสงค โดยพ ฒนาสมรรถนะและค าน ยมองค กร ด งน 2.๑ สมรรถนะหล ก ประกอบด วย ๕ สมรรถนะ ค อ ๑. การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) 2. การบร การท ด (Service Mind) ๓. การส งสมความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) ๔. การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และจร ยธรรม (Integrity) ๕. การร วมแรงร วมใจ (Teamwork) 7

10 2.๒ สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ส าหร บบ คลากรประเภทว ชาช พเฉพาะ ฯ และประเภทท วไป ประกอบด วย 6 สมรรถนะ ค อ 1. การค ดว เคราะห 2. การตรวจสอบความถ กต องตามกระบวนงาน 3. ความม นใจในตนเอง 4. ความย ดหย นผ อนปรน 5. ความผ กพ นท ม ต อส วนราชการ 6. การสร างส มพ นธภาพ 2.3 สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ส าหร บบ คลากรประเภทว ชาการ ประกอบด วย 6 สมรรถนะ ค อ 1. ความกระต อร อร นและการเป นแบบอย างท ด 2. ท กษะการสอนงาน 3. ท กษะการให ค าปร กษา 4. ความร ความเช ยวชาญด านว ชาการ 5. ท กษะด านการว จ ยและนว ตกรรม 6. การบ าร งศ ลปว ฒนธรรม 2.4 สมรรถนะทางการบร หาร ประกอบด วย ๕ สมรรถนะ ค อ ๑. สภาวะผ น า ๒. ว ส ยท ศน ๓. ศ กยภาพเพ อน าการปร บเปล ยน ๔. การควบค มตนเอง ๕. การสอนงานและการมอบหมายงาน 8

11 ค าน ยมองค กร ส ดยอดการบร การ (Super Service) ท งน มหาว ทยาล ยจะให ความส าค ญ โดยจ ดให ม การเพ มศ กยภาพท งด านท กษะของบ คลากร และสารสนเทศ ท เก ยวข องก บการให บร การควบค ก บม การประเม นสมรรถนะของบ คลากร เพ อให การพ ฒนาม ความสอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาและเพ มสมรรถนะให ก บ บ คลากร โดยจะม การสอบถามความคาดหว งของผ ร บบร การ ( Customer Focused Method ) 3.การพ ฒนาความร /ท กษะในการปฏ บ ต งาน (Job Knowledge/Functional area Knowledge) เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานใน หน าท ตามต าแหน งงาน ได ส าเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ โดยจ าแนกกล มล กษณะการพ ฒนา ด งน 3.๑ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทว ชาการ ๓.๒ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทบร หาร ๓.๓ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะหร อเช ยวชาญเฉพาะ ๓.๔ พ ฒนาบ คลากรกล มผ ด ารงต าแหน งประเภทท วไป ๔. การพ ฒนาศ กยภาพและการพ ฒนาตนเอง (People Skill/Self-Development) เพ อให บ คลากรม การพ ฒนาด านการปฏ บ ต งาน เจตคต ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให สอดคล องก บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการ ๕. การพ ฒนาท กษะการบร หารจ ดการ (General Management) เพ อให บ คลากรได พ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถในการบร หารงาน การก าวส ต าแหน งส งข น เป นการสร างขว ญและก าล งใจ จากแนวทางของแผนพ ฒนาบ คลากร ๕ แนวทาง ก าหนดแผนภาพความเช อมโยงเส นทางการพ ฒนาบ คลากร (Development Roadmap) ก บแผนปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ย ด งน 9

12 ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยรามค าแหงเป นตลาดว ชาท จ ดการศ กษาเพ อปวงชน พ ฒนาพ นธก จส ความเป นเล ศทางว ชาการและเป นท ยอมร บในภ ม ภาคอาเซ ยน เพ อสร างสรรค ส งคมไทยพ ฒนาอย างย งย นด วยหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ๑) สร างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป นธรรมทางการศ กษาหลากหลายร ปแบบ ด านการจ ดการเร ยนการสอน การบร การว ชาการและท าน บ าร ง ศ ลปว ฒธรรมในล กษณะการศ กษาเพ อปวงชนรวมถ งประชากรในภ ม ภาคอาเซ ยน และชนกล มน อยท กฝ ายให ม ความร ค ค ณธรรม ๒) ส งเสร มสน บสน น พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานของผลผล ต เพ อเพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย ครอบคล มด านการเร ยน การสอน การว จ ย การ บร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร หารจ ดการภายในมหาว ทยาล ยเป นท ยอมร บในภ ม ภาคอาเซ ยน ๓) พ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา เป นเคร องม อยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาสทางการศ กษา ๔) สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นทางป ญญาของชาต ๕) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามแนวทางหล กธรรมาภ บาลของการบร กหารจ ดการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง 1) การสร างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป นธรรมทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 2) การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานของผลผล ต 3) การพ ฒนาศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 4) การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยและพ ฒนา 5) การส งเสร มการศ กษาเพ อความม นคงของประเทศ 6) การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาบ คลากร กลย ทธ ของแผนพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 1 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานของผลผล ต กลย ทธ ท ๑ การเสร มสร างและพ ฒนาความร ท กษะแก บ คลากรประเภทว ชาการ กลย ทธ ท ๒ การสร างความม นคงในว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา กลย ทธ ท ๑ การเสร มสร างความร ด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากรท กระด บ ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยและพ ฒนา กลย ทธ ท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาความร ด านการว จ ยแก บ คลากรท กระด บ ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษา กลย ทธ ท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให เป นผ น าการเปล ยนแปลง กลย ทธ ท 2 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรประเภทบร หาร ประเภทเช ยวชาญฯ และประเภทท วไป กลย ทธ ท 3 การเสร มสร างท กษะทางด านภาษาต างประเทศ เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนแก บ คลากรท กระด บ กลย ทธ ท 4 การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณแก บ คลากรท กระด บ ๑๐

13 บทท 4 โครงการและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรถ อเป นภารก จท ส าค ญของมหาว ทยาล ย และต องจ ดท าข นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ท กษะ และความร ความสามารถท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร เป ดโอกาสให ได ร บประสบการณ ความช านาญ และท ศนคต ใหม ๆ ให เก ดความเจร ญก าวหน าในอาช พ และเป นการเตร ยมพร อมของบ คลากรต อ การเปล ยนแปลงและการแข งข นในอนาคต พร อมรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยมหาว ทยาล ยได ก าหนดให บ คลากรจ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง ท ครอบคล มการพ ฒนา ด านการศ กษา การเข าส ต าแหน ง และสมรรถนะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดยผ านการพ จารณาจากผ บ งค บบ ญชาในหน วยงานท ส งก ด มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งเห นความส าค ญของแผนพ ฒนาบ คลากรในภาพรวมส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อ ให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยให เป นไปตามแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ( พ.ศ ) ประกอบก บมหาว ทยาล ยจะต องด าเน นงานตามเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษา ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเพ มศ กยภาพบ คลากรด าเน นการผล กด นให ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ย ทธศาสตร /กลย ทธ ก จกรรม/ผลผล ต ในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของมหาว ทยาล ยด าเน นการต อไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล บรรล ตามว ส ยท ศน ท ก าหนด ๒. เพ อให ม การพ ฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบ คลากรตามสมรรถนะท มหาว ทยาล ยก าหนด และน าไปจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคลตามแบบ ป.ม.ร. ๑ แบบ ป.ม.ร. ๒ และแบบ ป.ม.ร. ๓ ท ใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการมหาว ทยาล ยรามค าแหง ๓. เพ อสน บสน นการด าเน นการการพ ฒนาบ คลากรสามารถน าความร ท ได จากการจ ดการพ ฒนาไปใช ให เก ดการใช ประโยชน ต อการปฏ บ ต งานอย าง กว างขวางและค มค าต องบประมาณท ด าเน นการ ๑๑

14 ย ทธศาสตร และกลย ทธ โครงการ ก จกรรม และต วช ว ดการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร ท 1 การสร างและกระจายโอกาสความ เสมอภาคและความเป นธรรมทาง การศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ 1. สร างและกระจายโอกาสความ 1. โครงการส มมนากองท นการศ กษา ม.ร. 1.ร อยละผ ร วมโครงการ ,000 กน. เสมอภาคและความเป นธรรม ทางการศ กษา 2. โครงการส มมนาด านก จการน กศ กษา ของ ม.ร. 2.ระด บความพ งพอใจ 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กน. ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐาน ของผลผล ต กลย ทธ 1. การเสร มสร างและพ ฒนาความร 1.โครงการส งเสร มการเพ มค ณว ฒ คณาจารย ท กษะแก บ คลากรประเภทว ชาการ ในมหาว ทยาล ยรามค าแหง จ านวนคน 50 5,984,000 กจ. 12

15 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 2. บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบของอาจารย 1.ร อยละผ ร วมโครงการ ,000 กจ./กบศ. 3. การปฐมน เทศต าแหน งทางว ชาการ 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 กบศ. 4. จรรยาบรรณและค ณล กษณะของการเป นอาจารย 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กบศ. 5. การสอนและออกข อสอบท ม ค ณภาพ 50,000 กบศ. 6. การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน 50,000 กบศ. ระด บปร ญญาตร ส วนภ ม ภาค ป การศ กษา 2556 ๒. การสร างความม นคงในว ชาช พ 1. หล กเกณฑ และการขอต าแหน งทางว ชาการของ 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 50,000 กบศ. คณาจารย 2.ระด บความพ งพอใจ การเข ยนผลงานทางว ชาการและต าราท ม ค ณภาพ 2.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กบศ. 3. หล กเกณฑ การเข าส ต าแหน งท ส งข นของบ คลากร 90,000 กจ. ประเภทเช ยวชาญฯ และประเภทท วไป ๔. การอบรมคอมพ วเตอร ตามมต คณะร ฐมนตร 70,000 กจ. ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา กลย ทธ ๑. การเสร มสร างความร ด านระบบ 1. นว ตกรรมส อการสอนแบบออนไลน 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 46,000 ศอน. เทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากร 2. การเข ยน STORY BOARD เพ อการผล ตบทเร ยน 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 ศอน. ท กระด บ e- Learning และเทคโนโลย การผล ตส อการเร ยน การสอนแบบ Multimedia 3.ระด บการน าความร ไปใช

16 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 3. เทคน คการผล ต e-book และส ออ เล กทรอน กส 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 34,000 ศอน. เพ อใช ในการเร ยนการสอน 2.ระด บความพ งพอใจ ศ กษาด งานด าน e-learning 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 ศอน. 6. การใช ระบบงานเท ยบโอนหน วยก ต กระบวนว ชา 18,900 สค. ระด บปร ญญาตร 7. การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft word 31,200 สค การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel 31,200 สค การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Power 31,200 สค. Point การด แลร กษาเคร องคอมพ วเตอร 66,200 สค. 11. การใช โปรแกรม PASW 18 เพ อการว จ ย 66,200 สค. 12. Google Apps ส าหร บบ คลากร ม.ร. 51,800 สค. 13. Google Apps ส าหร บน กศ กษา ม.ร. 45,300 สค. 14. การใช งานเว บไซต ส าเร จร ป ( Joomla ) เบ องต น 71,700 สค. 15.การใช งานเว บไซต ส าเร จร ป(Joomla) ระด บกลาง 16. การส มมนาผ ด แลเว บไซต หน วยงาน ภายใน ม.ร. 71,700 42,000 สค. สค. 14

17 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ย และพ ฒนา กลย ทธ 1. การส งเสร มและพ ฒนาความร 1. การก าหนดประเด นป ญหาว จ ยเช งค ณภาพ 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 50,000 สวพ. ด านการว จ ยแก บ คลากรท กระด บ 2. การสร างเคร องม อและการว เคราะห ข อม ลเช ง 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 สวพ. ค ณภาพ 3.ระด บการน าความร ไปใช การว เคราะห ข อม ลและแปลความหมายข อม ล 50,000 สวพ. เช งค ณภาพ 4. การว จ ยแบบม ส วนร วม 50,000 สวพ. 5. การว จ ยอนาคต 50,000 สวพ. 6. การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยและการบร หาร 50,000 สวพ. ช ดโครงการ ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ การศ กษา กลย ทธ 1. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให 1. การฝ กอบรมการบร หารเพ อการเปล ยนแปลง 1.ร อยละผ ร วมโครงการ ,000 กจ. เป นผ น าการเปล ยนแปลง 2.ระด บความพ งพอใจ 3.ระด บการน าความร ไปใช พ ฒนาผ บร หารมหาว ทยาล ย ประเภทผ บร หาร 1.จ านวนคน 5 400,000 กจ. 15

18 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) ค า เป าหมาย งบประมาณ 2. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร 1. การจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ตและแผนเพ อเพ ม 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 20,000 กผ. ประเภทบร หาร ประเภทท วไป ประส ทธ ภาพการด าเน นงาน ป งบประมาณ ระด บความพ งพอใจ 3.51 และประเภทเช ยวชาญ ฯ 2. การประช มส มมนาเคร อข ายงานนโยบายและแผน 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กผ. และการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ไตรมาศ 3. การเสวนาว ชาการแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย 87,500 กผ. 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการตรวจประเม นค ณภาพ 300,000 สปค. ภายนอกรอบสาม ของ ม.ร. 5. ประช มผ ตรวจประเม นระบบ QA ก อนการตรวจ 70,000 สปค. ป การศ กษา การอบรมบ คลากรในหน วยงานท ตรวจประเม น 300,000 สปค. ในระบบ ISO 7. การอบรมระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพ 55,000 สปค. การศ กษา ( CHE QA Online ) 8. การอบรมผ ตรวจต ดตามค ณภาพภายในระบบ ISO 9. โครงการอบรมว ชาการทางส ขภาพแก บ คลากร หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 80,000 สปค. 70,000 สฬ. 30,000 สฬ. 10.การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ อส งเสร มการ ร กส ขภาพแก บ คลากร 11.ก ฬาบ คลากรภายใน ส พรรณ การ เกมส คร งท ,000 (งบส วนกลาง) สฬ. 16

19 ย ทธศาสตร /กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ( KPI ) 12.ก ฬาบ คลากร สกอ. คร งท 32 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 13.ก ฬาห วหมากส มพ นธ คร งท 6 2.ระด บความพ งพอใจ ค า เป าหมาย งบประมาณ 1,500,000 (งบส วนกลาง) 50,000 หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ สฬ สฬ. 14.แอโรบ กดานซ เพ อส ขภาพ 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 สฬ. 15.ยางย ดเพ อส ขภาพ 35,000 สฬ. 16.โยคะเพ อส ขภาพ 35,000 สฬ. 17.ล ลาศเพ อส ขภาพ 45,000 สฬ. 18. การประช มช แจงส ทธ ประโยชน ของพน กงาน มหาว ทยาล ยรามค าแหง 19. การส มมนาพน กงานมหาว ทยาล ยสายปฏ บ ต การ 20. กจ.ส มพ นธ สร างสรรค บร การ 65,000 ๘๕๐,๐๐๐ 20,000 กจ. กจ. 3. การเสร มสร างท กษะทางด าน 1. ภาษาอ งกฤษ 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 1,200,000 กจ. ภาษาต างประเทศ เพ อรองร บ 2. ภาษาจ น 2.ระด บความพ งพอใจ ,000 กจ. ประชาคมอาเซ ยนแก บ คลากร 3. ภาษาญ ป น 3.ระด บการน าความร ไปใช ,000 กจ. ท กระด บ 4. ภาษาฝร งเศส 50,000 กจ. 5. ภาษาเกาหล 100,000 กจ. 6. ภาษาเว ยดนาม 50,000 กจ. 7. ภาษามาลาย 50,000 กจ. 4. การเสร มสร างค ณธรรม 1. ธรรมะก บการท างานอย างม ความส ข 1.ร อยละผ ร วมโครงการ 80 50,000 กจ. จร ยธรรม และจรรยาบรรณ 2.ระด บความพ งพอใจ 3.51 แก บ คลากรท กระด บ 3.ระด บการน าความร ไปใช 3.51 กจ. 17

20 สร ปจ านวนโครงการ ก จกรรม และงบประมาณ ล าด บท หน วยงานท ร บผ ดชอบ งบประมาณ จ านวนโครงการ/ก จกรรม หมายเหต 1 กองการเจ าหน าท 9,854, กองแผนงาน 227, กองก จการน กศ กษา 500, กองบร การการศ กษา 1,090,000 7 ร วม กองการเจ าหน าท 1 โครงการ 5 สถาบ นคอมพ วเตอร 527, สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 300, ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 805, ส าน กก ฬา 2,555, ศ นย ส อการสอนทางอ เล กทรอน กส 170,000 4 ส บหกล านสองหม นแปดพ นเก าร อยบาทถ วน 16,028, ๑๘

21 บทท 5 ระบบการต ดตามการปฏ บ ต งาน และรายงานความก าวหน าการด าเน นงาน แผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง การประเม นผล และต ดตามรายงานความก าวหน าแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ๑. กระบวนการบร หารจ ดการแผนพ ฒนาบ คลากร สภามหาว ทยาล ยรามค าแหง ก.บ.ม.ร.. อธ การบด คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ส วนราชการ / คณะท างานร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรม พ ฒนาบ คลากรระด บหน วยงาน ผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรม ๑๙

22 ๒. ระยะเวลาการต ดตาม และรายงานผลการปฏ บ ต งาน คณะกรรมการก าหนดให ม การต ดตาม และรายงานผลโครงการ หร อ ก จกรรมการด าเน นงานของหน วยงานท ปฏ บ ต ให สอดคล องก บเป าหมายและย ทธศาสตร ของการพ ฒนาท ได ก าหนดในแผนพ ฒนาบ คลากร โดยหน วยงาน หร อส วนราชการ ท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมพ ฒนาบ คลากรระด บหน วยงาน และคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากรรายงานความก าวหน าการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป ตามม ต ต วช ว ดในระด บโครงการ หร อก จกรรม ระด บเป าประสงค และระด บย ทธศาสตร ตลอดจนป จจ ยสน บสน น ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะจากผลการด าเน นงานอย างน อย ๒ คร ง ต อป เพ อด าเน นการปร บปร งโครงการ หร อก จกรรรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อให สอดคล องก บ สภาพแวดล อมตลอดจนป จจ ยสน บสน นท งภายใน และภายนอก เสนอมหาว ทยาล ยตามล าด บ ในข อ ๑ ๓. การแปลงแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต คณะกรรมการได ก าหนดให ด าเน นการตามข นตอน ด งน ๓.๑ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ระด บหน วยงานตามเอกสาร (ตามเอกสาร หมายเลข ๑ ) จ ดส งให คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ภายใน ๑๕ ว น เม อแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ผ านความเห นชอบจาก มหาว ทยาล ย ๓.๒ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป จ ดท ารายละเอ ยดโครงการ หร อก จกรรม ตามระยะเวลาการด าเน นงานในแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป เพ อขออน ม ต งบประมาณตามร ปแบบการเสนอขออน ม ต โครงการ ( ตามเอกสาร หมายเลข ๒ ) ต อกอง แผนงาน ส าน กงานอธ การบด เพ อพ จารณาหล กเกณฑ และเง อนไข และจะต องสอดคล องตามกรอบของแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป กรณ โครงการ หร อก จกรรม ไม ขออน ม ต ใช งบประมาณให ด าเน นการเช นเด ยวก น ภายใน ๑๕ ว น ๓.๓ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมด าเน นการบร หารโครงการ หร อก จกรรม ตามว น เวลา และ สถานท ท ก าหนด โดยรวบรวมหล กฐาน เอกสาร ข อม ล เพ อประกอบการประเม น ด งน ๑. ส าเนาหล กฐานการขออน ม ต โครงการ หร อก จกรรม ๒. รายช อผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรม 3. รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามโครงการ หร อก จกรรม โดยให รวบรวมหล กฐานด งกล าวไว ท หน วยงาน หร อคณะท างานท ร บผ ดชอบ เพ อรองร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ย 20

23 ๓.๔ หน วยงาน คณะท างานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรม จ ดท ารายงานการประเม นแผนการปฏ บ ต งานพ ฒนาบ คลากร ประจ าป ระด บหน วยงาน ( ตามเอกสาร หมายเลข ๓ ) หล งจากการด าเน นการตาม ข อ ๓.๓ เสร จส น ภายใน ๑๕ ว น และรายงานให คณะกรรมการต ดตามแผน และรายงานผลแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อสร ปรายงานการด าเน นงานต อมหาว ทยาล ย ตามล าด บใน ข อ ๑ 3.5 หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรมท ด าเน นการเสร จส นแล ว 3 เด อน จะต องแจ งให ผ เข าร วมโครงการ หร อก จกรรม รายงาน การน าผลการเข าร วมก จกรรมไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานตามล าด บการบ งค บบ ญชา และเสนอต อผ ร บผ ดชอบโครงการ หร อก จกรรม เพ อเสนอมหาว ทยาล ยตามล าด บ ตามเอกสารหมายเลข 4 ๒๑

24 ภาคผนวก

25 รายละเอ ยดรายละเอ ยดท นลาศ กษา ฝ กอบรม เสนอบทความ หร อผลงานทาง และงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ชาการ ภายในประเทศและต างประเทศ ก จกรรม จ านวนท น งบประมาณ ท นผ กพ น ท นใหม ท นผ กพ น ท นใหม ท นการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ท น 5,984,000 บาท ท นการศ กษา ณ ต างประเทศ ท นมหาว ทยาล ยรามค าแหง ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 1,050,000 บาท/ป ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 1,050,000 บาท/ป ท นมหาว ทยาล ยสมทบ ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 800,000 บาท/ป 2 2 1,600,000 1,600,000 ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 800,000 บาท/ป ท นช วยค าครองช พ ,000 ท นการศ กษาภายในประเทศ หล กส ตรท วไป ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 105,000 บาท/ป ,000 99,000 ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 105,000 บาท/ป หล กส ตรบ ณฑ ตศ กษานานาชาต ท นปร ญญาเอก ( ท นละประมาณ 33,000 บาท/ป ,000 ท นปร ญญาโท ( ท นละประมาณ 33,000 บาท/ป ค าท าว ทยาน พนธ ภายในประเทศ ( ท นละ 20,000 บาท ) ,000

26 ก จกรรม จ านวนท น งบประมาณ ท นผ กพ น ท นใหม ท นผ กพ น ท นใหม ค าท าว ทยาน พนธ ณ ต างประเทศ ( ท นละ 30,000 บาท ) ,000 ค าเคร องบ นเท ยวกล บ ส าเร จการศ กษา ณ ต างประเทศ ,000 ท นฝ กอบรม ณ ต างประเทศ ท นละ 250,000 บาท ,000 ท นเสนอบทความ หร อผลงานทางว ชาการ ณ ต างประเทศ ท นละประมาณ 150,000 บาท - 8-1,200,000 ท นฝ กอบรมหล กส ตรการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย ท นละ 100,000 บาท ,000 รวม ,630,000 4,354,000

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information