แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖."

Transcription

1 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 1. บร หารจ ดการ การกาก บด แลธ รก จอ ตสาหกรรม รวมถ งว ตถ อ นตราย ด านการผล ต ส งแวดล อม ความปลอดภ ยเพ อให เป นไปตามกฎหมาย และดาเน นการให เป นไปตามข อตกลง กฎ ระเบ ยบระหว างประเทศ 2. ส งเสร ม สน บสน นข อม ลและองค ความร ด านเคร องจ กร การผล ต ส งแวดล อม ความปลอดภ ย ว ตถ อ นตราย ๔. ๕. ๖. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต และเสร มสร างบรรยากาศการทางาน ท เอ อต อการปฏ บ ต งานอย างม ความส ข และบรรล เป าหมายองค กร พล งงานและความร บผ ดชอบต อส งคม เพ อประโยชน ในการพ ฒนาธ รก จอ ตสาหกรรม ๓. ยกระด บการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ม ต ม ต ท ๑ : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 1. ม การวางแผน ปฏ บ ต การท สอดคล อง และสน บสน น ย ทธศาสตร ของ กรอ. แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 1. ระด บความสาเร จในการทบทวนแผนกลย ทธ การ 5 จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ศบพ. ต ลาคม 2555 บร หารทร พยากรบ คคล ป และจ ดทา งบประมาณ พ.ศ. ตาม (คณะทางาน HR) ถ ง แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร มกราคม ระด บ 1 : คณะทางานฯ ทบทวนแผนกลย ทธ การ บ คคล ป บร หารทร พยากรบ คคล ประจาป งบประมาณ พ.ศ ให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และย ทธศาสตร ของ กรอ. ระด บ 2 : กาหนดท จะ ดาเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 3 : กาหนดต วช ว ดผลการดาเน นงานและ แผนงาน/โครงการรองร บ ระด บ 4 : เสนอ อรอ. ขอความเห นชอบและอน ม ต ให ใช แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล(HR Scorecard)เสนอกรมฯ ให ความห นชอบ ระด บ 5 : เผยแพร ประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การ ประจาป พ.ศ. ตามแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ป พ.ศ / 10

2 2. ม กาล งคนท ม ศ กยภาพรองร บการ เปล ยนแปลงโครงสร าง อาย ของข าราชการ กรอ. 5 แผนบร หารกาล งคนเพ อรองร บการ ก.อ ตราฯ ศบพ. ต ลาคม 2555 เปล ยนแปลงโครงสร างอาย ของ ถ ง ข าราชการ กรอ. ส งหาคม 2. ระด บความสาเร จในการดาเน นการตามแผน บร หารกาล งคนเพ อรองร บการเปล ยนแปลง โครงสร างอาย ของข าราชการ กรอ. ระด บ 1 : นาเสนอผ บร หารขอความเห นชอบและ อน ม ต การใช แผนฯ ระด บ 2 : ประชาส มพ นธ แผนฯ ให ทราบท วท ง องค การ ระด บ 3 : ดาเน นงานตามแผนฯ ระด บ 4 : ต ดตามประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนฯ ระด บ 5 : ดาเน นการสร ปและรายงานผลการ ดาเน นการตามแผนฯให ผ บร หารทราบ ม ต ท ๑ : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 3. ม เส นทาง ความก าวหน าของสาย อาช พท ช ดเจน 3. ระด บความสาเร จในการกาหนดเส นทาง ความก าวหน าตาแหน งประเภทอานวยการ ประเภท ว ชาการ ระด บ 1 : จ ดทาร างหล กเกณฑ เส นทาง ความก าวหน าสายอาช พ ระด บผ อานวยการสาน ก ผ เช ยวชาญ ผ อานวยการส วน/กล ม/ฝ าย ของ สายงานว ศวกรรมและว ทยาศาสตร ระด บ 2 : แจ งเว ยนกล มเป าหมายเพ อร บฟ งความ ค ดเห นเก ยวก บหล กเกณฑ เส นทางเด นสายอาช พท กาหนดข น ระด บ 3 : สร ปเสนอผ บร หารขอความเห นชอบและ ประกาศใช เป นเกณฑ มาตรฐานใน กรอ. ระด บ 4 : เผยแพร ประชาส มพ นธ ประกาศใช หล กเกณฑ ท อรอ. ให ความเห นชอบแล ว ระด บ 5 : ต ดตามผลการใช หล กเกณฑ ท กาหนด 5 จ ดทาหล กเกณฑ เส นทาง ความก าวหน าสายอาช พในสายงาน ว ศวกรรม และว ทยาศาสตร ตาแหน งระด บผ อานวยการ ผ เช ยวชาญ ผ อานวยการกล ม/ ส วน/ฝ าย ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ ง ม นาคม 2 / 10

3 4. ม แผนการพ ฒนา บ คลากรท กระด บ อย างเป นระบบและ ต อเน อง 4. ระด บความสาเร จของการพ ฒนาสมรรถนะของ 5 โครงการพ ฒนาสมรรถนะ กล มพ ฒนาฯ/ ศบพ. ต ลาคม 2555 บ คลากร บ คลากร กรอ. ถ ง ระด บ 1 : เข ยนโครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร 1. โครงการพ ฒนาความร ให ก บ ก นยายน กรอ. และกาหนดหล กส ตร ข าราชการบรรจ ใหม ระด บ 2 : เสนอขออน ม ต โครงการพ ฒนาสมรรถนะ 2. โครงการพ ฒนาความร ให ก บ บ คลากร กรอ. ข าราชการท กระด บ ระด บ 3 : ผ บร หารเห นชอบและอน ม ต โครงการ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากร กรอ. ระด บ 4 : ดาเน นงานตามโครงการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากร กรอ. ระด บ 5 : สร ปและรายงานผลการดาเน นงานตาม โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร กรอ. ม ต ท 1 : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 5. ระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรอ. ป งบประมาณ พ.ศ. ถ ง 2559 ระด บ 1 : จ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ กรอ. ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 2. เสนอขอความเห นชอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรอ. ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 3 : ประชาส มพ นธ /เผยแพร ให หน วยงาน ดาเน นการตามแผนฯ ระด บ 4 : ต ดตามประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 5 : สร ปและรายงานผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรมโรงงานอ ตสาหกรรม กล มพ ฒนาฯ/ ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ ง ก นยายน ป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ / 10

4 ม ต ท 1 : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 5. ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ไว ในองค กร 5 โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ก มภาพ นธ ถ ง (HiPPS) ประจาป ร นท 9 ม ถ นายน 6. ระด บความสาเร จของการดาเน นการสรรหาและ ค ดเล อกข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) ร นท 9 ตามแนวทางท ก.พ. กาหนด ระด บ 1 : ม คณะกรรมการสรรหาและค ดเล อก ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ระด บ 2 : กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การค ดเล อก ข าราชการเพ อเข าส ระบบ ระด บ 3 : ดาเน นการค ดเล อกตามหล กเกณฑ และ ว ธ การค ดเล อกท คณะกรรมการกาหนด ระด บ 4 : รายงานและประกาศผลการค ดเล อกเสนอ อรอ. ให ความเห นชอบ ระด บ 5 : ส งรายช อข าราชการท ผ านการค ดเล อก จาก กรอ. ให สาน กงาน ก.พ. เพ อดาเน นการ ค ดเล อกต อไป 7. ระด บความสาเร จของการพ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) ร นท 4-7 ระด บ 2 : ม คณะทางานจ ดทากรอบการส งสม ประสบการณ และเส นทางความก าวหน าในสาย อาช พรายบ คคลของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งของ กรอ. ระด บ 3 : คณะทางานฯ ประช มทบทวนกรอบการ ส งสมประสบการณ ของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท 4-7 ระด บ 4 : ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ปฏ บ ต งาน ตามกรอบการส งสมประสบการณ ท กาหนดของแต ละกรอบการส งสมประสบการณ แต ละราย ระด บ 5 : ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม กรอบการส งสมประสบการณ ของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งแต ละราย แผนการพ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ของ กรอ. (กรอบการส ง สมประสบการณ ) กล มอ ตราฯ ศบพ./ คณะกรรมการ สรรหาค ดเล อกฯ กล มอ ตราฯ ศบพ./ หน วยงานตาม กรอบการส งสม ประสบการณ ต ลาคม 2555 ถ ง ก นยายน 4 / 10

5 ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 6. ม การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการและ ม คาส งเล อนเง นเด อน ข าราชการ ล กจ างปรจา และพน กงานราชการได ท นตามกาหนดในรอบ ว นท 1 เมษายน และ1 ต ลาคม 5 แผนดาเน นการประเม นผลการ ต ลาคม 2555 ปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน ถ ง ข าราชการ ล กจ างประจา และ ก นยายน พน กงานราชการ กรอ. ๘. ระด บความสาเร จของการดาเน นงานประเม นผล การปฏ บ ต ราชการในรอบว นท ๑ เมษายน และว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ของข าราชการ ล กจ างประจา และ พน กงานราชการ ระด บ ๑ : ดาเน นการประกาศหล กเกณฑ และ ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการให เจ าหน าท ใน กรมทราบ ระด บ ๒ : ดาเน นการจ ดทาข อม ลเสนอ อรอ. และ รรอ.พ จารณาจ ดสรรวงเง นให ก บหน วยงานต าง ๆ ระด บ ๓ : รวบรวมผลการประเม นและร อยละการ เล อนเง นเด อนของหน วยงานรายงานต อ ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ระด บ ๔ : ดาเน นการนาเสนอความเห นของ คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการของข าราชการพลเร อนสาม ญใน กรอ ระด บ ๕ : ดาเน นการจ ดทาคาส งเล อนเง นเด อนและ แจ งผลการเล อนเง นเด อนให ข าราชการทราบเป น รายบ คคล กล มเง นเด อนและ ทะเบ ยนประว ต ศบพ. / คณะกรรมการ กล นกรองผลการ ประเม นการปฏ บ ต ราชการ 7. ม แผนสรรหาบ คคล มาดารงตาแหน งให เพ ยงพอก บภารก จของ หน วยงาน 9. ระด บความสาเร จของการบร หารจ ดการตาแหน งว าง ใน กรอ. ระด บ 2 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน งท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 10 อ ตรา ระด บ 3 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน งท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 15 อ ตรา ระด บ 4 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน ง ท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 25 อ ตรา ระด บ 5 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน ง ท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 30 อ ตรา 5 แผนการสรรหาบ คคลมาบรรจ แต งต งให ดารงตาแหน งท ว าง ตามว ธ การต าง ๆ ภายใต ระเบ ยบ หล กเกณฑ ของ สาน กงาน ก.พ. กล มสรรหาบรรจ แต งต ง ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ งก นยายน 5 / 10

6 8. ม ระบบการประก น ค ณภาพการฝ กอบรม หร อการพ ฒนาบ คคล แผนฝ กอบรม/ส มมนา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 10. ร อยละความสาเร จของการนาหล กเกณฑ การ ประก นค ณภาพและการประเม นประส ทธ ผลความ ค มค าของการฝ กอบรมไปส การปฏ บ ต ร อยละ 80 : นาหล กเกณฑ การประก นค ณภาพการ ฝ กอบรมมาใช ประก นค ณภาพการฝ กอบรม ตามแบบฟอร ม TR-01 ท กาหนดไว ในหล กเกณฑ ร อยละ 90 : สร ปผลการฝ กอบรมตามเกณฑ ประก น ค ณภาพการฝ กอบรม TR-02 TR-03 และ TR-04 ร อยละ 100 : ม การต ดตามประเม นความค มค า ของการฝ กอบรมตามหล กเกณฑ การประก น ค ณภาพการฝ กอบรม TR-05 กล มพ ฒนาฯ ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ งก นยายน ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 9. ม แผนพ ฒนา รายบ คคล (ตามผลการประเม น สมรรถนะข าราชการ ป งบประมาณ พ.ศ. ) 11. ระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนพ ฒนา รายบ คคล ของ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานทะเบ ยนเคร องจ กรกลาง สาน กเทคโนโลย ความปลอดภ ย สาน กบร หารจ ดการกาก อ ตสาหกรรม สาน กโรงงานอ ตสาหกรรมรายสาขา ๑-๕ และศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ระด บ 1 : จ ดทาฐานข อม ลสมรรถนะของข าราชการ กรอ. ระด บ 2 : สารวจความถ กต องของฐานข อม ล สมรรถนะท จ ดทาโดยข าราชการ กรอ. ระด บ 3 : ดาเน นการว เคราะห ข อม ลจากฐานข อม ล สมรรถนะ เพ อหาความจาเป นในการจ ดทา แผนพ ฒนารายบ คคล ระด บ 4 : ดาเน นการตามแผนพ ฒนารายบ คคล ระด บ 5 : สร ปและรายงานผลให ผ บร หารทราบ 5 โครงการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล (ตามผลการประเม นสมรรถนะ ข าราชการ ป งบประมาณ พ.ศ. ) กล มพ ฒนาฯ ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ งก นยายน 6 / 10

7 ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 10. ม การบร หาร จ ดการความร ท เป น ระบบและต อเน อง เพ อ สน บสน นประเด น ย ทธศาสตร กรม 12. ร อยละความสาเร จในการดาเน นการตามแผน แผนการจ ดการความร ของ กล มพ ฒนาฯ ศบพ./ ต ลาคม 2555 การจ ดการความร หน วยงานภายใน กรอ. ประจาป คกก.บร หารจ ดการ ถ งก นยายน ร อยละ 60 : จ ดต งคณะกรรมการบร หารจ ดการ งบประมาณ พ.ศ. ความร ใน กรอ. ความร ของ กรอ. ร อยละ 70 : ส อสาร ประชาส มพ นธ และมอบหมาย หน วยงานดาเน นการจ ดทาแผนการจ ดการความร ของหน วยงาน ร อยละ 80 : อรอ. ให ความเห นชอบการดาเน นการ จ ดทาแผนการจ ดการความร ของหน วยงานใน กรอ. ร อยละ 90 : อรอ. ลงนามและประกาศใช แผนการ จ ดการความร ของ กรอ. ร อยละ 100 : ท กหน วยงานได ดาเน นการตาม แผนการจ ดการความร ของหน วยงานครบ ท กก จกรรม ม ต ท 4: ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 11. เสร มสร างค ณธรรม และจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 13. ร อยละความสาเร จของการดาเน นการตาม แผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ภาคร ฐ ร อยละ 60 : จ ดทาแผนปฏ บ ต การป องก นและ ปราบปรามการท จร ตภาคร ฐ ประจาป ร อยละ 70 : ดาเน นก จกรรม/โครงการตาม แผนปฏ บ ต การฯ ร อยละ 80 : ต ดตามประเม นผล ร อยละ 90 : สร ปรายงานผลการดาเน นการ ก จกรรม/โครงการ ตามแผนปฏ บ ต การฯ ต อผ บร หาร ร อยละ 100 : เผยแพร ผลการดาเน นงานผ าน Website นาข อเสนอแนะในการจ ดก จกรรมเพ อ นามาทาแผนในป ถ ดไป แผนปฏ บ ต การป องก นและ ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. กล มว น ยฯ ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ งก นยายน 7 / 10

8 ม ต ท 4: ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 14. ร อยละความสาเร จของการดาเน นการตามแผน แผนส งเสร มจร ยธรรมและจรรยา กล มว น ยฯ ศบพ./ ต ลาคม 2555 ส งเสร มจร ยธรรมและจรรยาข าราชการกรมโรงงาน ข าราชการ กรอ. ประจาป กล มงานค มครอง ถ งก นยายน อ ตสาหกรรม งบประมาณ พ.ศ. จร ยธรรม กรอ. ร อยละ 60 : จ ดทาแผนส งเสร มจร ยธรรมและ จรรยาข าราชการ กรอ. ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ร อยละ 70 : ดาเน นก จกรรม/โครงการตาม แผนปฏ บ ต การฯ ร อยละ 80 : ต ดตามประเม นผล ร อยละ 90 : สร ปรายงานผลการดาเน นการ ก จกรรม/โครงการ ตามแผนปฏ บ ต การฯ ต อผ บร หาร ร อยละ 100 : เผยแพร ผลการดาเน นงานผ าน Website นาข อเสนอแนะในการจ ดก จกรรมเพ อ นามาทาแผนในป ถ ดไป 8 / 10

9 ม ต ท 5: ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ล ระหว างช ว ตก บ การทางาน 12. การปฏ บ ต งานม ความสมด ลระหว าง ค ณภาพช ว ตและการ ทางาน แผนปฏ บ ต งานสร างความผาส ก ต ลาคม 2555 และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ถ งก นยายน ข าราชการ กรอ. พ.ศ. 15. ร อยละความสาเร จของการดาเน นการตามแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตข าราชการกรอ. ตามแนวทางย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ต ข าราชการพลเร อนสาม ญ พ.ศ ของสาน กงาน ก.พ. ร อยละ 65 : ประช มคณะทางานจ ดทาแผนปฏ บ ต งานสร างความผาส กและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ข าราชการ กรอ. ป ตามย ทธศาสตร การ พ ฒนาค ณภาพช ว ตข าราชการ กรอ. พ.ศ ร อยละ 70 : ดาเน นก จกรรม/โครงการตาม แผนปฏ บ ต การฯ ร อยละ 75 : ต ดตามประเม นผล ร อยละ 80 : สร ปรายงานผลการดาเน นการ ก จกรรม/โครงการ ตามแผนปฏ บ ต การฯ ต อผ บร หาร ร อยละ 85 : เผยแพร ผลการดาเน นงานผ าน Website นาข อเสนอแนะในการจ ดก จกรรมเพ อ นามาทาแผนในป ถ ดไป กล มพ ฒนาฯ ศบพ./ คณะทางานจ ดทา แผนปฏ บ ต งานสร าง ความผาส กและการ พ ฒนาค ณภาพช ว ต ข าราชการ กรอ. 9 / 10

10 ม ต ท 5: ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ล ระหว างช ว ตก บ การทางาน 16. ร อยละของระด บความพ งพอใจของบ คลากรต อ แผนสารวจความพ งพอใจของ กล มพ ฒนาฯ ศบพ./ ต ลาคม 2555 ความผาส กและระด บค ณภาพช ว ตใน กรอ. บ คลากรต อความผาส กและระด บ ท กหน วยงาน ถ งก นยายน ร อยละ 50 : ว เคราะห ป จจ ยท ได จากการสารวจ ค ณภาพช ว ตใน กรอ. ความพ งพอใจในป 2555 เพ อปร บปร งและจ ดทา แผนสารวจความพ งพอใจของบ คลากรต อความ ผาส กและระด บค ณภาพช ว ต ป ร อยละ 55 : ประมวลผลแบบสารวจความพ งพอใจ บ คลากรท กระด บ ป ร อยละ 60 : รายงานผลสารวจความพ งพอใจ ภาพรวมของ กรอ. เสนอผ บร หารทราบ ร อยละ 65 : แจ งเว ยนหน วยงานใน กรอ. เพ อทราบ และประชาส มพ นธ ผ านส อ website ศบพ. ร อยละ 70 : นาผลข อเสนอแนะจากการ ประมวลผลสารวจ ป ตามแบบความพ งพอใจ มาจ ดทาแผนปร บปร งความผาส กและความพ ง พอใจของบ คคลากร กรอ. ในป ต อไป ผ อน ม ต (...) อธ บด กรมโรงงานอ ตสาหกรรม.../.../ / 10

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information