แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

2 ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน โดยสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และแผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน เน องจากแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลได ส นส ดลงในป งบประมาณ พ.ศ.2554 และในป งบประมาณ พ.ศ.2555 จะต องจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลใหม ซ งแผนด งกล าวจะต องสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ท ใช อย ในป จจ บ น ประกอบก บการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากร บ คคลในบางเป าประสงค ย งไม บรรล ผลส าเร จ ด งน น เพ อให การบร หารทร พยากรบ คคลเก ดความต อเน อง และ สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมชลประทาน กรมฯ จ งได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ เห นชอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ซ งได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของกรมชลประทาน ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 คณะกรรมการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล (ตามค าส ง กรมชลประทานท ข 222/2555 ลงว นท 21 ก มภาพ นธ 2555) ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ต วช ว ด และ ค าเป าหมาย พร อมท งก าหนดแผนงาน/โครงการท จะต องด าเน นการเพ อให สอดร บก บแผนกลย ทธ ด งกล าว

3 สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ประเด นย ทธศาสตร 1 - เป าประสงค 1 - แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 3 - เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4 - ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานและแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ 6 พ.ศ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 15 (HR Scorecard Template) ภาคผนวก - แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนงาน/โครงการรองร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ องค กร ก บประเด นย ทธศาสตร ด าน HR เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน และแผนงาน/โครงการรองร บ ป งบประมาณ พ.ศ.2555

4 -1- ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ 1. พ ฒนาแหล งน าตามศ กยภาพของล มน าให สมด ล 2. บร หารจ ดการน าอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง เป นธรรม และย งย น 3. เสร มสร างการม ส วนรวมในกระบวนการพ ฒนาและบร หารจ ดการน าท กระด บอย างบ รณาการ 4. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาแหล งน า 2. การบร หารจ ดการน า 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า เป าประสงค ก. ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ 1. ม ปร มาณน าเก บก กและพ นท ชลประทานเพ มข น 2. ท กภาคส วนได ร บน าอย างท วถ ง และเป นธรรม 3. ความส ญเส ยท ลดลงอ นเน องจากภ ยอ นเก ดจากน า 4. ม จ านวนพ นท ท าการเกษตรในเขตจ ดร ปท ด นท เหมาะสม ข. ด านค ณภาพการให บร การ 5. อาคารชลประทานอย ในสภาพพร อมใช งาน 6. ผ ใช น าได ร บความพ งพอใจจากการบร หารน า 7. ค ณภาพน าได เกณฑ มาตรฐาน ค. ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 8. การก อสร าง ซ อมแซม และปร บปร งแล วเสร จตามแผนงาน 9. การเตร ยมความพร อมก อนการก อสร างเป นไปตามแผนงาน 10. ประชาชน ช มชน และหน วยงานท เก ยวข องม ส วนร วม 11. ม การประชาส มพ นธ อย างต อเน องและท วถ ง 12. ม การวางแผน และการด าเน นการบร หารจ ดการน าท ด 13. ม ผลการศ กษา ว จ ยและพ ฒนาสน บสน นการด าเน นงาน 14. ม ระเบ ยบและกฎหมายท ท นสม ย

5 -2- ง. ด านการพ ฒนาองค กร 15. ระบบการบร หารงานม ประส ทธ ภาพ 16. บ คลากรม สมรรถนะ และขว ญก าล งใจในการท างาน 17. ม ระบบฐานข อม ล และเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน

6 -3- แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน

7 -4- เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว ท งส น 15 เป าประสงค ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล 1. พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคลให ม ด านทร พยากรบ คคล ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากร 2. ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท สอดคล อง บ คคล และสน บสน นย ทธศาสตร กรม 3. หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 4. ม เส นทางความก าวหน าของสายอาช พท ช ดเจน 5. ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 6. พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห นการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 7. ม ระบบการควบค มภายในด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8. ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อน 9. ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ภารก จกรม 10. ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 11. พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบและต อเน อง 12. ม ระบบการประก นค ณภาพการฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล การพ ฒนาระบบการจ ดการความร 13. จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน องเพ อสน บสน นประเด น ภายในองค กร ย ทธศาสตร กรม การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมใน 14. ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของบ คลากร การปฏ บ ต งาน การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ต 15. การปฏ บ ต งานม ความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการ และการท างาน ท างาน

8 -5- กรมชลประทานได น าเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ก าหนดไว ท งส น 15 เป าประสงค ไปเปร ยบเท ยบก บกรอบ มาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 5 ม ต ท ประกอบด วย ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) เป าประสงค กรม การพ ฒนาองค กร ประเด น ย ทธศาสตร ด าน HR ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร แผนท กลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง 1.1 ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ท สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร กรม 15. ระบบการบร หารงานม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาระบบการ บร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาระบบการจ ดการ ความร ภายในองค กร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1.2 ม โครงสร างและกรอบ อ ตราก าล งท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จกรม 16. บ คลากรม สมรรถนะและ ขว ญก าล งใจในการท างาน การเตร ยมก าล งคนเพ อ ข บเคล อนย ทธศาสตร การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 1.3 พ ฒนาบ คลากรท ก ระด บอย างเป นระบบและ ต อเน อง 17. ม ระบบฐานข อม ลและ เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม การพ ฒนาระบบการจ ดการ ฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล การสร างความสมด ลระหว าง ค ณภาพช ว ตและการท างาน 1.4 ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ใน องค กร ประส ทธ ภาพ ของการบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.1 ม เส นทาง ความก าวหน า ของสายอาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและ บ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 3.4 ม ระบบการ บร หารผลการ ปฏ บ ต งานแบบ บ รณาการ 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน อง เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร กรม 3.5 ม ระบบการ ประก นค ณภาพการ ฝ กอบรม/การพ ฒนา บ คคล ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค มภายใน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของบ คลากร ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว าง ช ว ตก บการท างาน 5.1 การปฏ บ ต งานม ความสมด ล ระหว างค ณภาพช ว ตและการ ท างาน

9 ต วช ว ดผลการปฎ บ ต งานและแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เน องจากกรมฯ ได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ จนถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ อให การด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ท ใช อย ในป จจ บ น และเพ อให การด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลม ความต อเน อง กรมชลประทานได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานป งบประมาณ พ.ศ ท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละเป าประสงค เช งกลย ทธ รวมท งก าหนดแผนงาน/โครงการรองร บ ผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเน นการ และการต ดตามประเม นผลเพ อให ทราบความค บหน าของแต ละ โครงการ ตลอดจนป ญหาและอ ปสรรค ด งรายละเอ ยดตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม การวางแผนกลย ทธ ระด บความส าเร จในการจ ดท า 1. โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ คณะกรรมการพ ฒนา การบร หารทร พยากรบ คคลท แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประจ าป ตามแผนกลย ทธ การบร หาร ระบบการบร หาร สอดคล องและสน บสน น พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การ ทร พยากรบ คคล ทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร กรม บร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 1 : ความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร 1.2 ม โครงสร างและกรอบ อ ตราก าล งท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จกรม ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงาน ภายในของกรม ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม และเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ต ดตามประเม นผลการจ ดโครงสร าง ระบบงานของกรมชลประทาน (ตามกฎกระทรวงการแบ งงาน ภายใน และการต งหน วยงาน ภายใน) 2. โครงการปร บปร งโครงสร างการ แบ งงานภายในของกรม 3. โครงการก าหนดกรอบอ ตราก าล ง ท เหมาะสม 4. โครงการต ดตามประเม นผลการ จ ดโครงสร างระบบงานของกรม ชลประทาน (ตามกฎกระทรวงการ แบ งงานภายใน และการต ง หน วยงานภายใน) ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป -6-

10 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ พ ฒนาบ คลากรท กระด บ ระด บความส าเร จของการ 5. โครงการประเม นสมรรถนะของ ส วนฝ กอบรมและ อย างเป นระบบและต อเน อง พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร บ คลากร ท กส าน ก/กอง ร อยละเฉล ยของข าราชการ ส วนฝ กอบรมและ กรมท ผ านการประเม นสมรรถนะใน ท กส าน ก/กอง ระด บท องค กรคาดหว ง ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 1.4 ร กษาและจ งใจบ คลากร ท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการ ฐานข อม ลด านทร พยากร บ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งความร ความสามารถและ ท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ ด าเน นโครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท และ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการเพ อเตร ยม ความพร อมส าหร บการเข าส ต าแหน งผ อ านวยการโครงการ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นงานตามแผนการประย กต ใช ข อม ลจากระบบ DPIS 6. โครงการปร บปร งความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นใน การปฏ บ ต งานของข าราชการกรม ชลประทาน 7. โครงการการส มมนาเช งปฏ บ ต การ และศ กษาด งานแนวทางการบร หาร จ ดการน าในเขตพ นท ชลประทาน ส าหร บข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของ กรมชลประทาน 8. โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) 9. โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ : การปฏ บ ต งานในต าแหน ง ผ อ านวยการโครงการ 10. โครงการพ ฒนาประย กต ใช ข อม ลจากระบบ DPIS ส วนฝ กอบรม ร วมก บ ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ส วนฝ กอบรม ราย 6 เด อน ส วนฝ กอบรม ราย 6 เด อน สถาบ นพ ฒนาการ ชลประทานร วมก บ ส วนฝ กอบรม ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) และศ นย สารสนเทศ ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน -7-

11 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ร อยละของระด บความ 11. โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ล ส วนบร หารงานบ คคล พ งพอใจของผ ใช ข อม ลต อระบบฐาน ด านทร พยากรบ คคลให ม ความถ กต อง (ฝ ายทะเบ ยนประว ต ข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล ครบถ วน ท นสม ยและพร อมใช งาน และบ าเหน จบ านาญ) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ปร บปร งกระบวนงาน ด านการบร หารทร พยากร บ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 3.1 ม เส นทางความก าวหน า ของสายอาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและบ คลากร ด าน HR ม ความเข มแข ง 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบ และต อเน องเพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร กรม จ านวนผ งกระบวนงานด าน การบร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จของการ จ ดท าเส นทางความก าวหน าของ ต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ระด บความส าเร จของการ จ ดท ากรอบส งสมประสบการณ ของ ต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ร อยละเฉล ยของจ านวน บ คลากรของ สบค. ท เข าร วม โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ตาม เป าหมายท ก าหนดในแต ละก จกรรม ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรต อการบร การของ หน วยงาน HR ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนการจ ดการ ความร ของกรม 12. โครงการจ ดท าผ งกระบวนงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 13. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 14. โครงการจ ดท ากรอบส งสม ประสบการณ ของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 15. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ของ บ คลากรภายใน สบค. 16. โครงการส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการบร การของ หน วยงาน HR 17. แผนการจ ดการความร กรม ชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 สบค. (ผ ร บผ ดชอบ PMQA ระด บ ก าวหน าหมวด 5) ส วนบร หาร งานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง ร วมก บ คณะท างานฯ) ท มงานจ ดการความร ของ สบค. ร วมก บ ท กส วน/ฝ าย สบค. (ฝ ายบร หาร ท วไป ร วมก บท ก ส วน/ฝ าย) ส วนฝ กอบรมและ ท มงานจ ดการความร การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป ราย 6 เด อน -8-

12 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม ระบบการบร หารผล ระด บความส าเร จของการ 18. โครงการพ ฒนาระบบบร หารผล ส วนบร หารงานบ คคล การปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ พ ฒนาระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งาน (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง ร วมก บส วน ม ต ท 4 : ความ พร อมร บผ ดด าน การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.5 ม ระบบการประก น ค ณภาพการฝ กอบรม/การ พ ฒนาบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค ม ภายในด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ ง ความค ดเห นการจ ดการข อ ร องเร ยน ร องท กข ด านการ บร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของบ คลากร ร อยละเฉล ยของโครงการ ฝ กอบรมท ส าน กบร หารทร พยากร บ คคลด าเน นการท ผ านเกณฑ การ ประเม นตามหล กเกณฑ การประก น ค ณภาพและการประเม นประส ทธ ผล ความค มค าของการฝ กอบรม ระด บความส าเร จในการ ด าเน นการตามแผนควบค มภายใน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ร อยละของข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคลท ได ร บการพ จารณาและแจ ง ผลภายใน 30 ว น ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการสร างความร ความเข าใจข อบ งค บกรม ชลประทานว าด วยจรรยาข าราชการ กรมชลประทาน พ.ศ ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การของ กล มงานค มครองจร ยธรรม กรมชลประทาน ฝ กอบรม) 19. แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ส วนฝ กอบรม รายป 20. แผนควบค มภายในด านการ บร หารทร พยากรบ คคล 21. โครงการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคล ผ านศ นย เสร มสร างความ ผาส กกรมชลประทาน 22. โครงการสร างความร ความเข าใจ ข อบ งค บกรมชลประทานว าด วย จรรยาข าราชการกรมชลประทาน พ.ศ แผนปฏ บ ต การของกล มงาน ค มครองจร ยธรรม กรมชลประทาน สบค. (ฝ ายบร หาร ท วไปร วมก บท กส วน/ ฝ าย) คณะท างานศ นย เสร มสร างความผาส ก และเคร อข ายของ ส าน ก/กอง กล มงานค มครอง จร ยธรรม (ส วนว น ย และระบบค ณธรรม สบค.) การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป -9-

13 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ การปฏ บ ต งานม ความ ส วนบร หารงานบ คคล สมด ลระหว างค ณภาพช ว ต (ฝ ายสว สด การ) และการท างาน ม ต ท 5 : ค ณภาพ ช ว ตและความ สมด ลระหว างช ว ต ก บการท างาน ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ เสร มสร างความ ผาส ก ความพ งพอใจ และ แรงจ งใจของบ คลากรในการ ปฏ บ ต งานเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต ในการท างาน ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนเสร มสร างความ ผาส กและความผ กพ นของบ คลากร ท ม ต อองค กร ร อยละของระด บความพ ง พอใจของบ คลากรต อการปฏ บ ต งาน ร อยละของระด บความ ผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร 24. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผน กลย ทธ เสร มสร างความผาส ก ความ พ งพอใจ และแรงจ งใจของบ คลากรใน การปฏ บ ต งานเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต ในการท างาน ประจ าป พ.ศ แผนเสร มสร างความผาส กและ ความผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร 26. โครงการส ารวจความพ งพอใจของ บ คลากรต อการปฏ บ ต งาน และความ ผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป รายป -10-

14 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2555 กรมชลประทานได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท จะต องด าเน นการ ท งส น 15 เป าประสงค ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) - ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท สอดคล องและ สน บสน นย ทธศาสตร กรม - ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บ ภารก จกรม - พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบและต อเน อง - ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ไว ในองค กร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) - พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ - ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ให ม ประส ทธ ภาพ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) - การปฏ บ ต งานม ความสมด ลระหว างค ณภาพ ช ว ตและการท างาน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ต และการท างาน ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) - ม เส นทางความก าวหน าของสายอาช พท ช ดเจน - หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง - จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน องเพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร กรม - ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ - ม ระบบการประก นค ณภาพการฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล -11- ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HR Accountability) - ม ระบบการควบค มภายในด านการบร หารทร พยากรบ คคล - พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของบ คลากร

15 -12- ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 กรมชลประทานได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละ เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ท งส น 21 ต วช ว ด ด งน ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หารทร พยากรบ คคล 1.1 ม การวางแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลท สอดคล องและ สน บสน นย ทธศาสตร กรม 1.2 ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บภารก จกรม 1.3 พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป น ระบบและต อเน อง 1.4 ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล ด านทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 2.2 ปร บปร งกระบวนงานด านการ บร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงานภายใน ของกรม ระด บความส าเร จของการก าหนด กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและเพ ยงพอ ต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการพ ฒนา สมรรถนะของบ คลากร ร อยละเฉล ยของข าราชการกรม ท ผ านการประเม นสมรรถนะในระด บท องค กรคาดหว ง ระด บความส าเร จของการด าเน น โครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพ ส งของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการพ ฒนา ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท และ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการเพ อเตร ยมความ พร อมส าหร บการเข าส ต าแหน ง ผ อ านวยการโครงการ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นงานตามแผนการประย กต ใช ข อม ลจากระบบ DPIS จ านวนผ งกระบวนงานด านการ บร หารทร พยากรบ คคล

16 -13- ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ด ด านการบร หารทร พยากร บ คคล ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว างช ว ตก บ การท างาน 3.1 ม เส นทางความก าวหน าของสาย อาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน อง เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร กรม 3.4 ม ระบบการบร หารผลการ ปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ 3.5 ม ระบบการประก นค ณภาพการ ฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค มภายในด านการ บร หารทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของ บ คลากร 5.1 การปฏ บ ต งานม ความสมด ล ระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน ระด บความส าเร จของการจ ดท า เส นทางความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ร อยละเฉล ยของจ านวนบ คลากรของ สบค. ท เข าร วมโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ตามเป าหมายท ก าหนดในแต ละก จกรรม ร อยละความพ งพอใจของบ คลากร ต อการบร การของหน วยงาน HR ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร ของกรม ระด บความส าเร จของการพ ฒนา ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน ร อยละเฉล ยของโครงการฝ กอบรม ท ส าน กบร หารทร พยากรบ คคลด าเน นการ ท ผ านเกณฑ การประเม นตามหล กเกณฑ การประก นค ณภาพและการประเม น ประส ทธ ผลความค มค าของการฝ กอบรม ระด บความส าเร จในการ ด าเน นการตามแผนควบค มภายในด าน การบร หารทร พยากรบ คคล ร อยละของข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ได ร บ การพ จารณาและแจ งผลภายใน 30 ว น ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการสร างความร ความเข าใจข อบ งค บกรมชลประทานว า ด วยจรรยาข าราชการกรมชลประทาน พ.ศ ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผน กลย ทธ เสร มสร างความผาส ก ความ พ งพอใจ และแรงจ งใจของบ คลากรใน การปฏ บ ต งานเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตใน การท างาน

17 -14- ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ร อยละของระด บความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการปฏ บ ต งาน

18 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard Template) กรมชลประทานม แผนงาน/โครงการรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จ านวนท งส น 20 แผนงาน/โครงการ ด งน ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล พ นธก จ 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 1. พ ฒนาแหล งน าตามศ กยภาพของล มน าให สมด ล 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 2. บร หารจ ดการน าอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง เป นธรรม และย งย น 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 3. เสร มสร างการม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนาและบร หารจ ดการน าท กระด บอย างบ รณาการ 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 4. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line 1.1 ม การวางแผน กลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลท สอดคล องและ สน บสน นย ทธศาสตร กรม (น าหน กร อยละ 6) ม ต ท 1 : ความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร (น าหน ก ร อยละ 26) ระด บความส าเร จในการ จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล ระด บ 1 : คณะท างานทบทวน แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล ให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป (ทบทวนประเด น ย ทธศาสตร และเป าประสงค เช ง กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคล) ค า เกณฑ การให คะแนน น าหน ก เป าหมาย ต วช ว ด โครงการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ คณะกรรมการ พ ฒนาระบบ การบร หาร ทร พยากร บ คคล ก.พ.55- ก.ย.55 ได ร บจ ดสรร งบประมาณ แล ว จ านวน 23,575 บาท -15-

19 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ระด บ 2 : ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ท จะด าเน นการใน ป งบประมาณ 2555 ระด บ 3 : ก าหนดต วช ว ดผลการ ด าเน นงานและแผนงาน/โครงการ รองร บ ระด บ 4 : จ ดท าร างแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล และเสนอกรมฯ ให ความ เห นชอบ ระด บ 5 : เผยแพร ประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล 1.2 ม โครงสร างและ กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอด คล องก บภารก จกรม (น าหน กร อยละ 8) ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงาน ภายในของกรม ระด บ 1 : แจ งเว ยนส าน ก/กอง ต างๆ ให จ ดท าการแบ งงานภายใน พร อมก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบของหน วยงานภายใน ให สอดคล องก บอ านาจหน าท ตาม กฎกระทรวงแบ งส วนราชการใหม ระด บ 2 : ศ กษาว เคราะห อ านาจ หน าท ความร บผ ดชอบของส าน ก/ กองตามกฎกระทรวงแบ งส วน ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด n/a โครงการปร บปร ง โครงสร างการแบ งงาน ภายในของกรม แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนบร หาร งานบ คคล (กล มพ ฒนา ระบบงานและ อ ตราก าล ง) ม.ค.55- ก.ย

20 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ราชการใหม และเปร ยบเท ยบ หน าท ความร บผ ดชอบการแบ งงาน ภายในเด ม-ใหม พร อมสาระส าค ญ ท เปล ยนแปลงไป ระด บ 3 : จ ดประช มผ บร หารกรม และผ บร หารระด บส าน ก/กอง เพ อ น าเสนอและร บฟ งความค ดเห น เก ยวก บโครงสร างการแบ งงาน ภายในใหม ระด บ 4 : จ ดท าค าขอการปร บปร ง โครงสร างการแบ งงานภายในใหม เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงให ความ เห นชอบ ตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 ระด บ 5 : จ ดท าค าส งการแบ งงาน และการก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบภายในของส าน ก/กอง ให กรมฯ เห นชอบ ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งาน ระด บ 1 : แจ งเว ยนส าน ก/กอง ต างๆ ให ว เคราะห และก าหนด กรอบอ ตราก าล งของแต ละ หน วยงาน ให สอดคล องก บบทบาท ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด n/a โครงการก าหนด กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนบร หาร งานบ คคล (กล มพ ฒนา ระบบงานและ อ ตราก าล ง) ม.ค.55- ก.ย

21 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ภารก จโครงสร าง การแบ งงาน ภายในตามกฎกระทรวงการแบ ง ส วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ ระด บ 2 : ว เคราะห และตรวจสอบ การก าหนดอ ตราก าล งของแต ละ หน วยงานให สอดคล องก บหน าท ความร บผ ดชอบตามโครงสร างการ แบ งงานภายในใหม และเป นไป ตามหล กเกณฑ และเง อนไขการ ก าหนดต าแหน ง ตามหน งส อ ส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 ระด บ 3 : จ ดท าค าขอการจ ด ต าแหน งตามโครงสร างการแบ ง งานภายในใหม ให อ.ก.พ.กรม หร อ อ.ก.พ.กระทรวงให ความ เห นชอบแล วแต กรณ ตาม หล กเกณฑ และเง อนไขการก าหนด ต าแหน ง ตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 ระด บ 4 : จ ดท าค าส งการก าหนด กรอบอ ตราก าล ง และค าส งแต งต ง ข าราชการให ด ารงต าแหน งตาม โครงสร างการแบ งงานภายในใหม ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ -18-

22 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ระด บ 5 : จ ดท าค าส งอ กษรย อของ ต าแหน งตามโครงสร างการแบ ง งานภายในใหม 1.3 พ ฒนาบ คลากร ท กระด บอย างเป น ระบบและต อเน อง (น าหน กร อยละ 6) ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ระด บ : 1 ส วนฝ กอบรมเก บ รวบรวมข อม ลผลการประเม น สมรรถนะของบ คลากรกรมท ก ระด บของท กส าน ก/กอง ในรอบท 2 ป งบประมาณ 2554 เด อน เมษายน 2554-ก นยายน 2554 ระด บ : 2 สร ปผลค าคะแนนเฉล ย ของผลประเม นสมรรถนะบ คลากร ของกรมชลประทาน คร งท 1 (โดย ใช ผลการประเม นสมรรถนะ ประจ าป รอบท 2 เด อนเมษายน ก นยายน 2554) ระด บ : 3 ส าน ก/กอง และ หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากร ตาม แผนพ ฒนารายบ คคล ระด บ : 4 เก บรวบรวมข อม ลการ ประเม นสมรรถนะของบ คลากรกรม รอบท 2 ป งบประมาณ พ.ศ เด อน เมษายน ก นยายน 2555 และสร ปผลค า คะแนนเฉล ยของผลการประเม น ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด โครงการประเม น สมรรถนะของบ คลากร แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนฝ กอบรม และท กส าน ก/ กอง ก.ย.54 - ต.ค

23 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line สมรรถนะบ คลากรของกรม ชลประทาน คร งท 2 ระด บ : 5 เท ยบระด บผลการประเม น ก บเกณฑ การให คะแนนท ก าหนด ส าหร บกรณ กรมชลประทานได ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 1 น อยกว า คะแนน โดยม ส ตรการค านวณ ด งน - ได คะแนน 5 คะแนน กรณ ท ผลการ ประเม นสมรรถนะคร งท 2 มากกว า คร งท 1 หร อเท าก บ 91 คะแนน - ได คะแนน 4 คะแนน กรณ ท ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 2 มากกว าคร งท 1 แต น อยกว า 91 คะแนน เกณฑ การให คะแนนจะ ค านวณจากส ดส วนของคะแนนท เพ มข น โดยใช ส ตรการค านวณด งน 3+ 2 x x2 x1 91 x1 - ได คะแนน 3 คะแนน กรณ ท ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 2 เท าก บคร งท 1 - ได คะแนน 2 คะแนน กรณ ท ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 2 น อยกว าคร งท 1 แต มากกว า 60 คะแนน เกณฑ การให คะแนนจะ ค านวณจากส ดส วนของคะแนนท ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ -20-

24 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ลดลง โดยใช ส ตร การค านวณด งน 3+ 2 x x1 x2 x ได คะแนน 1 คะแนน กรณ ท ผลการประเม นสมรรถนะคร งท 2 น อยกว าหร อเท าก บ 60 คะแนน จะได คะแนนเท าก บ 1 หมายเหต : X₁ ค อ ค าเฉล ยผลการประเม น สมรรถนะบ คลากรขององค การ ประจ าป คร งท 1 (เด อนเมษายน ก นยายน 2554) X₂ ค อ ค าเฉล ยผลการประเม น สมรรถนะบ คลากรขององค การ ประจ าป คร งท 2 (เด อนเมษายน ก นยายน 2554) ร อยละเฉล ยของข าราชการ กรมท ผ านการประเม นสมรรถนะใน ระด บท องค กรคาดหว ง ก จกรรม 1. ส วนฝ กอบรมจ ดท าแนวทางการ ประเม นสมรรถนะเสนอกรมให ความเห นชอบ และแจ งเว ยน แนวทางให ส าน ก/กอง ทราบ 2. ส วนฝ กอบรมเก บรวบรวมข อม ล ผลการประเม นสมรรถนะของ บ คลากรกรมท กระด บของท ก ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด n/a โครงการประเม น สมรรถนะของบ คลากร แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนฝ กอบรม และท กส าน ก/ กอง ต.ค.54 - ต.ค

25 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ส าน ก/กอง หร อข อม ลจากผลการ ประเม นสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+) 3. ด าเน นการประมวลผลข อม ลเพ อ ค านวณหาข าราชการท ผ านการ ประเม นสมรรถนะในระด บท องค กร คาดหว ง (Competency Fit) 4. ด าเน นการป ละ 2 คร ง หล งการ ประเม นสมรรถนะรอบเด อนต ลาคม 2554 ม นาคม 2555 และรอบ เด อนเมษายน 2555 ก นยายน รายงานผลโครงการประเม น สมรรถนะของบ คลากรให ผ บร หาร ทราบ 1.4 ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพ ส งไว ในองค กร (น าหน กร อยละ 6) ระด บความส าเร จของการ ด าเน นโครงการพ ฒนาข าราชการ ผ ม ศ กยภาพส งของกรมชลประทาน ระด บ 1 : จ ดท ารายละเอ ยดโครง การพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพ ส งของกรมชลประทาน ระด บ 2 : เสนอกรมอน ม ต โครง การส มมนาเช งปฏ บ ต การและ ศ กษาด งาน และงบประมาณ ตาม แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบ ประมาณ พ.ศ ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด โครงการการส มมนา เช งปฏ บ ต การและ ศ กษาด งานแนวทางการ บร หารจ ดการน าในเขต พ นท ชลประทาน ส าหร บข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของกรม ชลประทาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนฝ กอบรม พ.ค.55- ก.ย.55 ได ร บจ ดสรร งบประมาณ ตามแผน พ ฒนา บ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 120,300 บาท -22-

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information