แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

2 ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน โดยสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และแผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน เน องจากแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลได ส นส ดลงในป งบประมาณ พ.ศ.2554 และในป งบประมาณ พ.ศ.2555 จะต องจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลใหม ซ งแผนด งกล าวจะต องสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ท ใช อย ในป จจ บ น ประกอบก บการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากร บ คคลในบางเป าประสงค ย งไม บรรล ผลส าเร จ ด งน น เพ อให การบร หารทร พยากรบ คคลเก ดความต อเน อง และ สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมชลประทาน กรมฯ จ งได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ เห นชอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ซ งได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของกรมชลประทาน ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 คณะกรรมการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล (ตามค าส ง กรมชลประทานท ข 222/2555 ลงว นท 21 ก มภาพ นธ 2555) ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ต วช ว ด และ ค าเป าหมาย พร อมท งก าหนดแผนงาน/โครงการท จะต องด าเน นการเพ อให สอดร บก บแผนกลย ทธ ด งกล าว

3 สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ประเด นย ทธศาสตร 1 - เป าประสงค 1 - แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 3 - เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4 - ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานและแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ 6 พ.ศ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 15 (HR Scorecard Template) ภาคผนวก - แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนงาน/โครงการรองร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ องค กร ก บประเด นย ทธศาสตร ด าน HR เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน และแผนงาน/โครงการรองร บ ป งบประมาณ พ.ศ.2555

4 -1- ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ 1. พ ฒนาแหล งน าตามศ กยภาพของล มน าให สมด ล 2. บร หารจ ดการน าอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง เป นธรรม และย งย น 3. เสร มสร างการม ส วนรวมในกระบวนการพ ฒนาและบร หารจ ดการน าท กระด บอย างบ รณาการ 4. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาแหล งน า 2. การบร หารจ ดการน า 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า เป าประสงค ก. ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ 1. ม ปร มาณน าเก บก กและพ นท ชลประทานเพ มข น 2. ท กภาคส วนได ร บน าอย างท วถ ง และเป นธรรม 3. ความส ญเส ยท ลดลงอ นเน องจากภ ยอ นเก ดจากน า 4. ม จ านวนพ นท ท าการเกษตรในเขตจ ดร ปท ด นท เหมาะสม ข. ด านค ณภาพการให บร การ 5. อาคารชลประทานอย ในสภาพพร อมใช งาน 6. ผ ใช น าได ร บความพ งพอใจจากการบร หารน า 7. ค ณภาพน าได เกณฑ มาตรฐาน ค. ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 8. การก อสร าง ซ อมแซม และปร บปร งแล วเสร จตามแผนงาน 9. การเตร ยมความพร อมก อนการก อสร างเป นไปตามแผนงาน 10. ประชาชน ช มชน และหน วยงานท เก ยวข องม ส วนร วม 11. ม การประชาส มพ นธ อย างต อเน องและท วถ ง 12. ม การวางแผน และการด าเน นการบร หารจ ดการน าท ด 13. ม ผลการศ กษา ว จ ยและพ ฒนาสน บสน นการด าเน นงาน 14. ม ระเบ ยบและกฎหมายท ท นสม ย

5 -2- ง. ด านการพ ฒนาองค กร 15. ระบบการบร หารงานม ประส ทธ ภาพ 16. บ คลากรม สมรรถนะ และขว ญก าล งใจในการท างาน 17. ม ระบบฐานข อม ล และเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน

6 -3- แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน

7 -4- เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว ท งส น 15 เป าประสงค ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล 1. พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคลให ม ด านทร พยากรบ คคล ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากร 2. ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท สอดคล อง บ คคล และสน บสน นย ทธศาสตร กรม 3. หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 4. ม เส นทางความก าวหน าของสายอาช พท ช ดเจน 5. ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 6. พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห นการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 7. ม ระบบการควบค มภายในด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8. ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อน 9. ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ภารก จกรม 10. ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 11. พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบและต อเน อง 12. ม ระบบการประก นค ณภาพการฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล การพ ฒนาระบบการจ ดการความร 13. จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน องเพ อสน บสน นประเด น ภายในองค กร ย ทธศาสตร กรม การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมใน 14. ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของบ คลากร การปฏ บ ต งาน การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ต 15. การปฏ บ ต งานม ความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการ และการท างาน ท างาน

8 -5- กรมชลประทานได น าเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ก าหนดไว ท งส น 15 เป าประสงค ไปเปร ยบเท ยบก บกรอบ มาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 5 ม ต ท ประกอบด วย ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) เป าประสงค กรม การพ ฒนาองค กร ประเด น ย ทธศาสตร ด าน HR ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร แผนท กลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง 1.1 ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ท สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร กรม 15. ระบบการบร หารงานม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาระบบการ บร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาระบบการจ ดการ ความร ภายในองค กร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1.2 ม โครงสร างและกรอบ อ ตราก าล งท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จกรม 16. บ คลากรม สมรรถนะและ ขว ญก าล งใจในการท างาน การเตร ยมก าล งคนเพ อ ข บเคล อนย ทธศาสตร การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 1.3 พ ฒนาบ คลากรท ก ระด บอย างเป นระบบและ ต อเน อง 17. ม ระบบฐานข อม ลและ เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม การพ ฒนาระบบการจ ดการ ฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล การสร างความสมด ลระหว าง ค ณภาพช ว ตและการท างาน 1.4 ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ใน องค กร ประส ทธ ภาพ ของการบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.1 ม เส นทาง ความก าวหน า ของสายอาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและ บ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 3.4 ม ระบบการ บร หารผลการ ปฏ บ ต งานแบบ บ รณาการ 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน อง เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร กรม 3.5 ม ระบบการ ประก นค ณภาพการ ฝ กอบรม/การพ ฒนา บ คคล ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค มภายใน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของบ คลากร ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว าง ช ว ตก บการท างาน 5.1 การปฏ บ ต งานม ความสมด ล ระหว างค ณภาพช ว ตและการ ท างาน

9 ต วช ว ดผลการปฎ บ ต งานและแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เน องจากกรมฯ ได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ จนถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ อให การด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ท ใช อย ในป จจ บ น และเพ อให การด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลม ความต อเน อง กรมชลประทานได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานป งบประมาณ พ.ศ ท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละเป าประสงค เช งกลย ทธ รวมท งก าหนดแผนงาน/โครงการรองร บ ผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเน นการ และการต ดตามประเม นผลเพ อให ทราบความค บหน าของแต ละ โครงการ ตลอดจนป ญหาและอ ปสรรค ด งรายละเอ ยดตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม การวางแผนกลย ทธ ระด บความส าเร จในการจ ดท า 1. โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ คณะกรรมการพ ฒนา การบร หารทร พยากรบ คคลท แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประจ าป ตามแผนกลย ทธ การบร หาร ระบบการบร หาร สอดคล องและสน บสน น พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การ ทร พยากรบ คคล ทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร กรม บร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 1 : ความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร 1.2 ม โครงสร างและกรอบ อ ตราก าล งท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จกรม ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงาน ภายในของกรม ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม และเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ต ดตามประเม นผลการจ ดโครงสร าง ระบบงานของกรมชลประทาน (ตามกฎกระทรวงการแบ งงาน ภายใน และการต งหน วยงาน ภายใน) 2. โครงการปร บปร งโครงสร างการ แบ งงานภายในของกรม 3. โครงการก าหนดกรอบอ ตราก าล ง ท เหมาะสม 4. โครงการต ดตามประเม นผลการ จ ดโครงสร างระบบงานของกรม ชลประทาน (ตามกฎกระทรวงการ แบ งงานภายใน และการต ง หน วยงานภายใน) ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป -6-

10 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ พ ฒนาบ คลากรท กระด บ ระด บความส าเร จของการ 5. โครงการประเม นสมรรถนะของ ส วนฝ กอบรมและ อย างเป นระบบและต อเน อง พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร บ คลากร ท กส าน ก/กอง ร อยละเฉล ยของข าราชการ ส วนฝ กอบรมและ กรมท ผ านการประเม นสมรรถนะใน ท กส าน ก/กอง ระด บท องค กรคาดหว ง ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 1.4 ร กษาและจ งใจบ คลากร ท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการ ฐานข อม ลด านทร พยากร บ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งความร ความสามารถและ ท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ ด าเน นโครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท และ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการเพ อเตร ยม ความพร อมส าหร บการเข าส ต าแหน งผ อ านวยการโครงการ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นงานตามแผนการประย กต ใช ข อม ลจากระบบ DPIS 6. โครงการปร บปร งความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นใน การปฏ บ ต งานของข าราชการกรม ชลประทาน 7. โครงการการส มมนาเช งปฏ บ ต การ และศ กษาด งานแนวทางการบร หาร จ ดการน าในเขตพ นท ชลประทาน ส าหร บข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของ กรมชลประทาน 8. โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) 9. โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ : การปฏ บ ต งานในต าแหน ง ผ อ านวยการโครงการ 10. โครงการพ ฒนาประย กต ใช ข อม ลจากระบบ DPIS ส วนฝ กอบรม ร วมก บ ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ส วนฝ กอบรม ราย 6 เด อน ส วนฝ กอบรม ราย 6 เด อน สถาบ นพ ฒนาการ ชลประทานร วมก บ ส วนฝ กอบรม ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) และศ นย สารสนเทศ ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน -7-

11 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ร อยละของระด บความ 11. โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ล ส วนบร หารงานบ คคล พ งพอใจของผ ใช ข อม ลต อระบบฐาน ด านทร พยากรบ คคลให ม ความถ กต อง (ฝ ายทะเบ ยนประว ต ข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล ครบถ วน ท นสม ยและพร อมใช งาน และบ าเหน จบ านาญ) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ปร บปร งกระบวนงาน ด านการบร หารทร พยากร บ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 3.1 ม เส นทางความก าวหน า ของสายอาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและบ คลากร ด าน HR ม ความเข มแข ง 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบ และต อเน องเพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร กรม จ านวนผ งกระบวนงานด าน การบร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จของการ จ ดท าเส นทางความก าวหน าของ ต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ระด บความส าเร จของการ จ ดท ากรอบส งสมประสบการณ ของ ต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ร อยละเฉล ยของจ านวน บ คลากรของ สบค. ท เข าร วม โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ตาม เป าหมายท ก าหนดในแต ละก จกรรม ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรต อการบร การของ หน วยงาน HR ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนการจ ดการ ความร ของกรม 12. โครงการจ ดท าผ งกระบวนงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 13. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 14. โครงการจ ดท ากรอบส งสม ประสบการณ ของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 15. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ของ บ คลากรภายใน สบค. 16. โครงการส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการบร การของ หน วยงาน HR 17. แผนการจ ดการความร กรม ชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 สบค. (ผ ร บผ ดชอบ PMQA ระด บ ก าวหน าหมวด 5) ส วนบร หาร งานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง ร วมก บ คณะท างานฯ) ท มงานจ ดการความร ของ สบค. ร วมก บ ท กส วน/ฝ าย สบค. (ฝ ายบร หาร ท วไป ร วมก บท ก ส วน/ฝ าย) ส วนฝ กอบรมและ ท มงานจ ดการความร การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป ราย 6 เด อน -8-

12 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม ระบบการบร หารผล ระด บความส าเร จของการ 18. โครงการพ ฒนาระบบบร หารผล ส วนบร หารงานบ คคล การปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ พ ฒนาระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งาน (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง ร วมก บส วน ม ต ท 4 : ความ พร อมร บผ ดด าน การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.5 ม ระบบการประก น ค ณภาพการฝ กอบรม/การ พ ฒนาบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค ม ภายในด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ ง ความค ดเห นการจ ดการข อ ร องเร ยน ร องท กข ด านการ บร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของบ คลากร ร อยละเฉล ยของโครงการ ฝ กอบรมท ส าน กบร หารทร พยากร บ คคลด าเน นการท ผ านเกณฑ การ ประเม นตามหล กเกณฑ การประก น ค ณภาพและการประเม นประส ทธ ผล ความค มค าของการฝ กอบรม ระด บความส าเร จในการ ด าเน นการตามแผนควบค มภายใน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ร อยละของข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคลท ได ร บการพ จารณาและแจ ง ผลภายใน 30 ว น ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการสร างความร ความเข าใจข อบ งค บกรม ชลประทานว าด วยจรรยาข าราชการ กรมชลประทาน พ.ศ ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การของ กล มงานค มครองจร ยธรรม กรมชลประทาน ฝ กอบรม) 19. แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ส วนฝ กอบรม รายป 20. แผนควบค มภายในด านการ บร หารทร พยากรบ คคล 21. โครงการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคล ผ านศ นย เสร มสร างความ ผาส กกรมชลประทาน 22. โครงการสร างความร ความเข าใจ ข อบ งค บกรมชลประทานว าด วย จรรยาข าราชการกรมชลประทาน พ.ศ แผนปฏ บ ต การของกล มงาน ค มครองจร ยธรรม กรมชลประทาน สบค. (ฝ ายบร หาร ท วไปร วมก บท กส วน/ ฝ าย) คณะท างานศ นย เสร มสร างความผาส ก และเคร อข ายของ ส าน ก/กอง กล มงานค มครอง จร ยธรรม (ส วนว น ย และระบบค ณธรรม สบค.) การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป -9-

13 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ การปฏ บ ต งานม ความ ส วนบร หารงานบ คคล สมด ลระหว างค ณภาพช ว ต (ฝ ายสว สด การ) และการท างาน ม ต ท 5 : ค ณภาพ ช ว ตและความ สมด ลระหว างช ว ต ก บการท างาน ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ เสร มสร างความ ผาส ก ความพ งพอใจ และ แรงจ งใจของบ คลากรในการ ปฏ บ ต งานเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต ในการท างาน ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนเสร มสร างความ ผาส กและความผ กพ นของบ คลากร ท ม ต อองค กร ร อยละของระด บความพ ง พอใจของบ คลากรต อการปฏ บ ต งาน ร อยละของระด บความ ผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร 24. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผน กลย ทธ เสร มสร างความผาส ก ความ พ งพอใจ และแรงจ งใจของบ คลากรใน การปฏ บ ต งานเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต ในการท างาน ประจ าป พ.ศ แผนเสร มสร างความผาส กและ ความผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร 26. โครงการส ารวจความพ งพอใจของ บ คลากรต อการปฏ บ ต งาน และความ ผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) การต ดดามผล ราย 6 เด อน ราย 6 เด อน รายป รายป -10-

14 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2555 กรมชลประทานได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท จะต องด าเน นการ ท งส น 15 เป าประสงค ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) - ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท สอดคล องและ สน บสน นย ทธศาสตร กรม - ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บ ภารก จกรม - พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบและต อเน อง - ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ไว ในองค กร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) - พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ - ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ให ม ประส ทธ ภาพ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) - การปฏ บ ต งานม ความสมด ลระหว างค ณภาพ ช ว ตและการท างาน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ต และการท างาน ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) - ม เส นทางความก าวหน าของสายอาช พท ช ดเจน - หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง - จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน องเพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร กรม - ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ - ม ระบบการประก นค ณภาพการฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล -11- ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HR Accountability) - ม ระบบการควบค มภายในด านการบร หารทร พยากรบ คคล - พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของบ คลากร

15 -12- ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 กรมชลประทานได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละ เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ท งส น 21 ต วช ว ด ด งน ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หารทร พยากรบ คคล 1.1 ม การวางแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลท สอดคล องและ สน บสน นย ทธศาสตร กรม 1.2 ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บภารก จกรม 1.3 พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป น ระบบและต อเน อง 1.4 ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล ด านทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 2.2 ปร บปร งกระบวนงานด านการ บร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงานภายใน ของกรม ระด บความส าเร จของการก าหนด กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและเพ ยงพอ ต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการพ ฒนา สมรรถนะของบ คลากร ร อยละเฉล ยของข าราชการกรม ท ผ านการประเม นสมรรถนะในระด บท องค กรคาดหว ง ระด บความส าเร จของการด าเน น โครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพ ส งของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการพ ฒนา ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท และ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการเพ อเตร ยมความ พร อมส าหร บการเข าส ต าแหน ง ผ อ านวยการโครงการ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นงานตามแผนการประย กต ใช ข อม ลจากระบบ DPIS จ านวนผ งกระบวนงานด านการ บร หารทร พยากรบ คคล

16 -13- ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ด ด านการบร หารทร พยากร บ คคล ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว างช ว ตก บ การท างาน 3.1 ม เส นทางความก าวหน าของสาย อาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน อง เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร กรม 3.4 ม ระบบการบร หารผลการ ปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ 3.5 ม ระบบการประก นค ณภาพการ ฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค มภายในด านการ บร หารทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของ บ คลากร 5.1 การปฏ บ ต งานม ความสมด ล ระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน ระด บความส าเร จของการจ ดท า เส นทางความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ร อยละเฉล ยของจ านวนบ คลากรของ สบค. ท เข าร วมโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ตามเป าหมายท ก าหนดในแต ละก จกรรม ร อยละความพ งพอใจของบ คลากร ต อการบร การของหน วยงาน HR ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร ของกรม ระด บความส าเร จของการพ ฒนา ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน ร อยละเฉล ยของโครงการฝ กอบรม ท ส าน กบร หารทร พยากรบ คคลด าเน นการ ท ผ านเกณฑ การประเม นตามหล กเกณฑ การประก นค ณภาพและการประเม น ประส ทธ ผลความค มค าของการฝ กอบรม ระด บความส าเร จในการ ด าเน นการตามแผนควบค มภายในด าน การบร หารทร พยากรบ คคล ร อยละของข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ได ร บ การพ จารณาและแจ งผลภายใน 30 ว น ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามโครงการสร างความร ความเข าใจข อบ งค บกรมชลประทานว า ด วยจรรยาข าราชการกรมชลประทาน พ.ศ ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผน กลย ทธ เสร มสร างความผาส ก ความ พ งพอใจ และแรงจ งใจของบ คลากรใน การปฏ บ ต งานเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตใน การท างาน

17 -14- ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ร อยละของระด บความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการปฏ บ ต งาน

18 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard Template) กรมชลประทานม แผนงาน/โครงการรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จ านวนท งส น 20 แผนงาน/โครงการ ด งน ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล พ นธก จ 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 1. พ ฒนาแหล งน าตามศ กยภาพของล มน าให สมด ล 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 2. บร หารจ ดการน าอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง เป นธรรม และย งย น 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 3. เสร มสร างการม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนาและบร หารจ ดการน าท กระด บอย างบ รณาการ 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 4. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line 1.1 ม การวางแผน กลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลท สอดคล องและ สน บสน นย ทธศาสตร กรม (น าหน กร อยละ 6) ม ต ท 1 : ความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร (น าหน ก ร อยละ 26) ระด บความส าเร จในการ จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล ระด บ 1 : คณะท างานทบทวน แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล ให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป (ทบทวนประเด น ย ทธศาสตร และเป าประสงค เช ง กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคล) ค า เกณฑ การให คะแนน น าหน ก เป าหมาย ต วช ว ด โครงการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ คณะกรรมการ พ ฒนาระบบ การบร หาร ทร พยากร บ คคล ก.พ.55- ก.ย.55 ได ร บจ ดสรร งบประมาณ แล ว จ านวน 23,575 บาท -15-

19 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ระด บ 2 : ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ท จะด าเน นการใน ป งบประมาณ 2555 ระด บ 3 : ก าหนดต วช ว ดผลการ ด าเน นงานและแผนงาน/โครงการ รองร บ ระด บ 4 : จ ดท าร างแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล และเสนอกรมฯ ให ความ เห นชอบ ระด บ 5 : เผยแพร ประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล 1.2 ม โครงสร างและ กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอด คล องก บภารก จกรม (น าหน กร อยละ 8) ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงาน ภายในของกรม ระด บ 1 : แจ งเว ยนส าน ก/กอง ต างๆ ให จ ดท าการแบ งงานภายใน พร อมก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบของหน วยงานภายใน ให สอดคล องก บอ านาจหน าท ตาม กฎกระทรวงแบ งส วนราชการใหม ระด บ 2 : ศ กษาว เคราะห อ านาจ หน าท ความร บผ ดชอบของส าน ก/ กองตามกฎกระทรวงแบ งส วน ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด n/a โครงการปร บปร ง โครงสร างการแบ งงาน ภายในของกรม แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนบร หาร งานบ คคล (กล มพ ฒนา ระบบงานและ อ ตราก าล ง) ม.ค.55- ก.ย

20 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ราชการใหม และเปร ยบเท ยบ หน าท ความร บผ ดชอบการแบ งงาน ภายในเด ม-ใหม พร อมสาระส าค ญ ท เปล ยนแปลงไป ระด บ 3 : จ ดประช มผ บร หารกรม และผ บร หารระด บส าน ก/กอง เพ อ น าเสนอและร บฟ งความค ดเห น เก ยวก บโครงสร างการแบ งงาน ภายในใหม ระด บ 4 : จ ดท าค าขอการปร บปร ง โครงสร างการแบ งงานภายในใหม เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงให ความ เห นชอบ ตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 ระด บ 5 : จ ดท าค าส งการแบ งงาน และการก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบภายในของส าน ก/กอง ให กรมฯ เห นชอบ ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งาน ระด บ 1 : แจ งเว ยนส าน ก/กอง ต างๆ ให ว เคราะห และก าหนด กรอบอ ตราก าล งของแต ละ หน วยงาน ให สอดคล องก บบทบาท ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด n/a โครงการก าหนด กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนบร หาร งานบ คคล (กล มพ ฒนา ระบบงานและ อ ตราก าล ง) ม.ค.55- ก.ย

21 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ภารก จโครงสร าง การแบ งงาน ภายในตามกฎกระทรวงการแบ ง ส วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ ระด บ 2 : ว เคราะห และตรวจสอบ การก าหนดอ ตราก าล งของแต ละ หน วยงานให สอดคล องก บหน าท ความร บผ ดชอบตามโครงสร างการ แบ งงานภายในใหม และเป นไป ตามหล กเกณฑ และเง อนไขการ ก าหนดต าแหน ง ตามหน งส อ ส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 ระด บ 3 : จ ดท าค าขอการจ ด ต าแหน งตามโครงสร างการแบ ง งานภายในใหม ให อ.ก.พ.กรม หร อ อ.ก.พ.กระทรวงให ความ เห นชอบแล วแต กรณ ตาม หล กเกณฑ และเง อนไขการก าหนด ต าแหน ง ตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 ระด บ 4 : จ ดท าค าส งการก าหนด กรอบอ ตราก าล ง และค าส งแต งต ง ข าราชการให ด ารงต าแหน งตาม โครงสร างการแบ งงานภายในใหม ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ -18-

22 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ระด บ 5 : จ ดท าค าส งอ กษรย อของ ต าแหน งตามโครงสร างการแบ ง งานภายในใหม 1.3 พ ฒนาบ คลากร ท กระด บอย างเป น ระบบและต อเน อง (น าหน กร อยละ 6) ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ระด บ : 1 ส วนฝ กอบรมเก บ รวบรวมข อม ลผลการประเม น สมรรถนะของบ คลากรกรมท ก ระด บของท กส าน ก/กอง ในรอบท 2 ป งบประมาณ 2554 เด อน เมษายน 2554-ก นยายน 2554 ระด บ : 2 สร ปผลค าคะแนนเฉล ย ของผลประเม นสมรรถนะบ คลากร ของกรมชลประทาน คร งท 1 (โดย ใช ผลการประเม นสมรรถนะ ประจ าป รอบท 2 เด อนเมษายน ก นยายน 2554) ระด บ : 3 ส าน ก/กอง และ หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากร ตาม แผนพ ฒนารายบ คคล ระด บ : 4 เก บรวบรวมข อม ลการ ประเม นสมรรถนะของบ คลากรกรม รอบท 2 ป งบประมาณ พ.ศ เด อน เมษายน ก นยายน 2555 และสร ปผลค า คะแนนเฉล ยของผลการประเม น ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด โครงการประเม น สมรรถนะของบ คลากร แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนฝ กอบรม และท กส าน ก/ กอง ก.ย.54 - ต.ค

23 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line สมรรถนะบ คลากรของกรม ชลประทาน คร งท 2 ระด บ : 5 เท ยบระด บผลการประเม น ก บเกณฑ การให คะแนนท ก าหนด ส าหร บกรณ กรมชลประทานได ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 1 น อยกว า คะแนน โดยม ส ตรการค านวณ ด งน - ได คะแนน 5 คะแนน กรณ ท ผลการ ประเม นสมรรถนะคร งท 2 มากกว า คร งท 1 หร อเท าก บ 91 คะแนน - ได คะแนน 4 คะแนน กรณ ท ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 2 มากกว าคร งท 1 แต น อยกว า 91 คะแนน เกณฑ การให คะแนนจะ ค านวณจากส ดส วนของคะแนนท เพ มข น โดยใช ส ตรการค านวณด งน 3+ 2 x x2 x1 91 x1 - ได คะแนน 3 คะแนน กรณ ท ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 2 เท าก บคร งท 1 - ได คะแนน 2 คะแนน กรณ ท ผล การประเม นสมรรถนะคร งท 2 น อยกว าคร งท 1 แต มากกว า 60 คะแนน เกณฑ การให คะแนนจะ ค านวณจากส ดส วนของคะแนนท ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ -20-

24 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ลดลง โดยใช ส ตร การค านวณด งน 3+ 2 x x1 x2 x ได คะแนน 1 คะแนน กรณ ท ผลการประเม นสมรรถนะคร งท 2 น อยกว าหร อเท าก บ 60 คะแนน จะได คะแนนเท าก บ 1 หมายเหต : X₁ ค อ ค าเฉล ยผลการประเม น สมรรถนะบ คลากรขององค การ ประจ าป คร งท 1 (เด อนเมษายน ก นยายน 2554) X₂ ค อ ค าเฉล ยผลการประเม น สมรรถนะบ คลากรขององค การ ประจ าป คร งท 2 (เด อนเมษายน ก นยายน 2554) ร อยละเฉล ยของข าราชการ กรมท ผ านการประเม นสมรรถนะใน ระด บท องค กรคาดหว ง ก จกรรม 1. ส วนฝ กอบรมจ ดท าแนวทางการ ประเม นสมรรถนะเสนอกรมให ความเห นชอบ และแจ งเว ยน แนวทางให ส าน ก/กอง ทราบ 2. ส วนฝ กอบรมเก บรวบรวมข อม ล ผลการประเม นสมรรถนะของ บ คลากรกรมท กระด บของท ก ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด n/a โครงการประเม น สมรรถนะของบ คลากร แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนฝ กอบรม และท กส าน ก/ กอง ต.ค.54 - ต.ค

25 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด Base line ส าน ก/กอง หร อข อม ลจากผลการ ประเม นสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+) 3. ด าเน นการประมวลผลข อม ลเพ อ ค านวณหาข าราชการท ผ านการ ประเม นสมรรถนะในระด บท องค กร คาดหว ง (Competency Fit) 4. ด าเน นการป ละ 2 คร ง หล งการ ประเม นสมรรถนะรอบเด อนต ลาคม 2554 ม นาคม 2555 และรอบ เด อนเมษายน 2555 ก นยายน รายงานผลโครงการประเม น สมรรถนะของบ คลากรให ผ บร หาร ทราบ 1.4 ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพ ส งไว ในองค กร (น าหน กร อยละ 6) ระด บความส าเร จของการ ด าเน นโครงการพ ฒนาข าราชการ ผ ม ศ กยภาพส งของกรมชลประทาน ระด บ 1 : จ ดท ารายละเอ ยดโครง การพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพ ส งของกรมชลประทาน ระด บ 2 : เสนอกรมอน ม ต โครง การส มมนาเช งปฏ บ ต การและ ศ กษาด งาน และงบประมาณ ตาม แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบ ประมาณ พ.ศ ค า เป าหมาย เกณฑ การให คะแนน น าหน ก ต วช ว ด โครงการการส มมนา เช งปฏ บ ต การและ ศ กษาด งานแนวทางการ บร หารจ ดการน าในเขต พ นท ชลประทาน ส าหร บข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของกรม ชลประทาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ส วนฝ กอบรม พ.ค.55- ก.ย.55 ได ร บจ ดสรร งบประมาณ ตามแผน พ ฒนา บ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 120,300 บาท -22-

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information