การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/ ธ นวาาคม 2555

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555"

Transcription

1 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/ ธ นวาาคม

2 ระเบ ยบวาระการประช ม คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง ว นพ ธท 26 ธ นวาคม พ.ศ เวลา น ระเบ ยบวาระท 1 เร องประธานแจ งท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระท 2 เร องเพ อทราบ 2.1 การร บมอบรางว ลค ณภาพการบร การจ ดการภาคร ฐ หมวด การส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร การพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (PMQA) ระด บกระทรวง ป งบประมาณ 2556 ระเบ ยบวาระท 3 เร องเพ อพ จารณา 3.1 หมวดน าเสนอแผนงานป งบประมาณ 2556 ระเบ ยบวาระท 4 เร องอ น ๆ (ถ าม ) 2

3 แนวทางการดาเน นการป 2556 KPI ตามกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ KPI 7 : ระด บความสาเร จของการปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) KPI 8 : ระด บความสาเร จของการพ ฒนาบ คลากร (หมวด 5) KPI 9 : ระด บความสาเร จของการพ ฒนาปร บปร งสารสนเทศ (หมวด 4) KPI 10 : ระด บความสาเร จของการพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ (หมวด 1) KPI 11 : ระด บความสาเร จของการดาเน นโครงการสร างความโปร งใสใน การปฏ บ ต ราชการ PMQA ตามเกณฑ ระด บพ นฐาน หมวด 1-6 เข ยนรายงานผลการดาเน นการเพ อสม ครขอร บรางว ล PMQA รายหมวด สาหร บ หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 3

4 คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง หมวด Sponsor เจ าภาพ ชธ. ธพ. พพ. สนพ. หมวด 1 ปพน. หมวด 2 รปพน. หมวด 3 รธพ. ธพ. หมวด 4 รผอ. สนพ. หมวด 5 รปพน. หมวด 6 รพพ. พพ. 4

5 หมวด 1 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 LD1 LD2 พพ. การกาหนดท ศทาง ท ช ดเจน การเพ มอานาจในการ ต ดส นใจ ทบทวนย ทธศาสตร ผ บร หารส งส ดมอบนโยบาย พน. ประจาป 2556 ส ารวจความเข าใจท ศทาง พน. LD3 ชธ. LD4 LD5 สนพ. LD6 LD7 ธพ. การเร ยนร เพ อให เก ดการบ ร ณาการและสร างความผ กพ น การกาหนดต วช ว ดท ส าค ญ และระบบการต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ กาหนดนโยบายการกาก บ ด แลองค การท ด ระบบการควบค มภายใน ว ธ การหร อมาตรการในการ จ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นต อส งคม การยกเล กเบนซ น 91 5

6 หมวด 1 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 LD8 LD9 LD10 พ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรม องค กร ความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ ศ นย ปฏ บ ต การต อต านการ ท จร ตคอร ร ปช น KPI 10 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาปร บปร ง ว ฒนธรรมองค การ (ร อยละ 3) - ส ารวจออนไลน โดย สนง.กพร. รอบต นป และปลายป - จ ดทาแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ - ดาเน นการตามแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ KPI 11 ระด บความส าเร จของการดาเน นโครงการสร าง ความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ (ร อยละ 4) - จ ดทาข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใส ในการปฏ บ ต ราชการ - ดาเน นการตามแผน - รายงานความก าวหน าตามรอบเวลาท สาน กงาน ก.พ.ร. กาหนด - เพ มย ทธศาสตร ด านธรรมาภ บาลในแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พน. และกรม - ศ นย กลางรวบรวมและต ดตามการแก ไขข อร องเร ยน ด านการท จร ต - รายงานความก าวหน าตามรอบเวลาท สาน กงาน ก.พ.ร. กาหนด 6

7 หมวด 1 ข อเสนอแนะจากการดาเน นการป 2555 ส งท ขอร บการสน บสน นผ บร หารระด บส ง ขาดการกาหนดท ศทางการดาเน นงานใน ภาพรวมทาให ก จกรรมไม ม ความสอดคล อง เช อมโยงก น (LD5) การเล อกโครงการเพ อสน บสน น LD3 เป นการ เล อกมาจากโครงการท ม การดาเน นการอย แล ว ซ งไม ได ม งเน นการบ รณาการและสร าง ความผ กพ นของบ คลากร ผ บร หารระด บส ง พน. กาช บผ แทนกรมให ความร วมม อและเข าร วมประช มอย าง ต อเน อง กาหนดโครงการท ม งเน นการสร างการบ ร ณาการและสร างความผ กพ นของบ คลากร อย างแท จร ง 7

8 หมวด 2 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 SP1 SP2 สนพ. SP3 ธพ. SP4 ชธ. SP5 พพ. แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป การน าป จจ ยท งภายในและ ภายนอกท ส าค ญมาใช ประกอบการว เคราะห ในการ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการของ ส วนราชการ การวางแผนกลย ทธ ด านการ บร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ส อสารและทาความเข าใจใน เร องย ทธศาสตร และการน า ย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและเป าหมายระด บ องค การลงส ระด บหน วยงาน และระด บบ คคล 8

9 หมวด 2 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 SP6 SP7 รายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการ ดาเน นงาน การว เคราะห และจ ดทาแผน บร หารความเส ยงตาม มาตรฐาน COSO 9

10 หมวด 2 ข อเสนอแนะจากการดาเน นการป 2555 ส งท ขอร บการสน บสน นผ บร หารระด บส ง 10

11 หมวด 3 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 CS1 ชธ. CS2 ชธ. CS3 ธพ. CS4 ธพ. CS5 พพ. การกาหนดกล มผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยตาม พ นธก จ ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความต องการของผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย การรวบรวมและจ ดการข อ ร องเร ยน/ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/คาชมเชย การสร างเคร อข าย และจ ด ก จกรรมเพ อสร าง ความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย การเป ดโอกาสให ประชาชน เข ามาม ส วนร วมในการ บร หารราชการ 11

12 หมวด 3 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 CS6 CS7 การว ดท งความพ งพอใจและ ความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย มาตรฐานการให บร การ โดย ม การจ ดทาแผนภ ม หร อค ม อ การต ดต อราชการ 12

13 หมวด 3 ข อเสนอแนะจากการดาเน นการป 2555 ส งท ขอร บการสน บสน นผ บร หารระด บส ง ผ แทนกรมท เป นคณะทางานไม สามารถ ผล กด นให หน วยงานท เก ยวข องในกรม ดาเน นการตามแนวทาง (ADLI) ท เกณฑ PMQA กาหนดไว (เช น การทบทวนกล ม ผ ร บบร การฯ, การสร างเคร อข าย) ผ บร หารระด บส งพน. และกรม มอบหมาย หน วยงานร บผ ดชอบเป นศ นย กลางด แล ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (การเก บ ข อม ล, การประสานงานก จกรรมท ม กล มเป าหมายเด ยวก น, การประเม นและ สร ปผลความพ งพอใจ) 13

14 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 IT1 ฐานข อม ลเพ อสน บสน นแผน ย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการ และต วช ว ดตามคา ร บรองฯ IT2 ฐานข อม ลเพ อสน บสน น กระบวนการสร างค ณค า IT3 ฐานข อม ลเพ อสน บสน น กระบวนการสน บสน น IT4 หมวด 4 KPI 9 : ระด บความส าเร จของการพ ฒนาปร บปร งสารสนเทศ (ร อยละ 3) ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ด านพล งงาน ฐานข อม ลส าหร บป 2556 ได แก ฐานข อม ลส าหร บป 2556 ได แก ฐานข อม ลส าหร บป 2556 ได แก ฐานข อม ลส าหร บป 2556 ได แก 14

15 หมวด 4 KPI 9 : ระด บความส าเร จของการพ ฒนาปร บปร งสารสนเทศ (ร อยละ 3) รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 IT5 ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (Warning System) IT6 ระบบบร หารความเส ยงของ ระบบฐานข อม ลและ สารสนเทศ IT7 แผนการจ ดการความร ชธ. ระบบการต ดตามเฝ าระว ง และเต อนภ ย ป 2556 ได แก 15

16 หมวด 4 ข อเสนอแนะจากการดาเน นการป 2555 ส งท ขอร บการสน บสน นผ บร หารระด บส ง 16

17 หมวด 5 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 HR1 HR2 สนพ. การกาหนดป จจ ยท ม ผลต อ ความผาส ก และความพ ง พอใจของบ คลากร ระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน HR3 ชธ. HR4 พพ. HR5 ธพ. HR6 แผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลท กาหนดไว ใน SP3 ไปปฏ บ ต การประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรม แผนการสร างความก าวหน า ในสายงาน การพ ฒนาบ คลากร KPI 8 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาบ คลากร (ร อยละ 5) - ส ารวจออนไลน โดย สนง.กพร. รอบต นป และปลายป - จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร - ดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 17

18 หมวด 5 ข อเสนอแนะจากการดาเน นการป 2555 ส งท ขอร บการสน บสน นผ บร หารระด บส ง คณะทางานเป นระด บปฏ บ ต การไม สามารถ กาหนดท ศทางการพ ฒนาบ คลากร และ ผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลง (เช น การ ประเม นผลการปฏ บ ต งานท เช อมโยงก บการ เล อนตาแหน งและส งจ งใจ แผนการสร าง ความก าวหน าในสายงาน 18

19 หมวด 6 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 PM1 พพ. PM2 พพ. PM3 สนพ. PM4 ชธ. การกาหนดกระบวนการท ทบทวนกระบวนการให สอดคล องก บย ทธศาสตร พน. สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จและความต องการ ของผ ร บบร การและผ ม ส วน ได ส วนเส ย การจ ดทาข อกาหนดท ส าค ญของกระบวนการ ท สร างค ณค า การออกแบบกระบวนการ จากข อกาหนดท ส าค ญ ใน PM 2 และน าป จจ ย ท เก ยวข องท ส าค ญ มาประกอบ ระบบรองร บภาวะฉ กเฉ น 19

20 หมวด 6 รห ส แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมป 2556 PM5 การกาหนดมาตรฐานการ ปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร างค ณค า และ กระบวนการสน บสน น PM6 การปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค าและกระบวนการ สน บสน น ทบทวนย ทธศาสตร และแผนท ระบบงาน เพ อจ ดท า มาตรฐานการปฏ บ ต งานของกระบวนการใหม ท เพ มข น KPI 7 : ระด บความส าเร จของการปร บปร งกระบวนการ (ร อยละ 4) - ปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค ากรมละ 3 กระบวนการ 20

21 หมวด 6 ข อเสนอแนะจากการดาเน นการป 2555 ส งท ขอร บการสน บสน นผ บร หารระด บส ง 21

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information