esal?+ +qfqod,,tqnrq I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "esal?+ +qfqod,,tqnrq I"

Transcription

1 v 'qcgl^lpl qc4?nunsod?uua[gz^ 'W4upoqs od rfnqdqod as,{poq duqeep,r uaqdqod urdulnsod as oq;c;tnq.{qod esel?1 trpoq rtsoutsbll noudld (6.1) e (1.1) cru,ro:2 (z r) '?OIe : zoia: ZOIJ:'tIE ( zoi,/l : zoij : 'II'/\ nsep alpod (I I) arrurro: o"^lrap noqup e rua:d aru-e1s;z 7 npoq rualqrfrz e lsolqadg ruaqdqod udulnsod atnq.{qod as osal?l loqau,?ru?ru aznruau os r?urrls oqal asal?l urgqnl afuo{op ^ I p zo +poq lsouel- pz^ afn;pe[.,(,r po)lrlal oqat 1ro11a,r Iulu lsuo{ ef 'Izr nurols,ts uralocrupefnos rulup"l{_ z ^ zo npoq qrporrr.r:d af.olr rol{a1 (I'IJ ''IZJI+zOIJr:'IIJ[ Ilgld nlu9ls^s uraaojrup lnos urrup"l{.ez ^ T npoq oqgulo^oqu nqolod ord (Z I,qo) uolsord urrup l{gz,,r rueso rur{uqn1s1;d s gupqq -ounor tssala? d:olsord,r dso a,rocrup,elnos aurrlolz esa1g1 nqdqod oqgurrnsod nsrdod rld 'r?urs [$^s nqdqod qd tu?mau,t{ur!{d gu??q -oulorau rualez,reu oqal q,rp godsap e4rtlsaf 'ureqdqod u4u^nsod alnqdqod as osol?j esol?+ qfqod 4(u,rnso4 I'I zi rqo I'I'JqO ' A, " \ " Y o \, / Jr[\ / '\,/'Y /.zz tzn.zrtzo ruasal?l s {ualods punad ru9ls{s 4^ocrup"Inos solql nrolso:d ^ e lztrn'rr'1o rlglsds 4^otrup";nos n:olsord Fp"H,ez A arrrrro^z fp7..r nqdqod nqnrp qcfrqloupaf srdod ord esal?l!ua?ol"u dlqg lrxall e sel?t npoq oqoupat rurecrupslnos ruraqq alnsrdod 1!p1sep[au as n:o1so:d ^ sal?l eqolod a? 'aru]pt,rn urlql"p A esa1g1 nqdqod nsrdod 1so117o1s eu,rq,r,rc,rfnpoqzo: -eur ctupe;nos qc{lshgzau eqlon 'esa1q1 nqfqod ac.ru^or ;tett$reu o1o:d as 'esa1g1 q.{qod '(l)c, 1r;tnsrdod : ct e A)afi: s'n ' (?)sr : ar'(?)vz : vz'(l)vn: vfi'(l)va: va arlu^or ts nstj IuaJ{unJ ajlup"inos oldl nos[ ese1q1 nqdqod 't]d '3x e aarat'vz'yn'vr npoq alupe{nos p [{r1deu 1{q o1 noqo11 (frlarne:ed rur{1srrr-ezau rlsaq zua?rn?u? uzoupat ateqolod oqa[) r1sou1o,t ggdnls lsag 9u (1 1 :qo) n:olsord ^ osal?l oq?ulo a?'aurf V drilu qrel,{ Z 'esal?r lpoq q)4^{loupot qdqod 1tlpgfdrr qrlu lrorrrod 3 UnDll}slral{ r qc Iu4)plf -eruaurl rur{upoq^ esal?l qdqod lesdod a[ esa1q1 d>l1erueuq noqolq dpoq oqaf,{uqcapa ord guqalods,{pa1 nost e sal?l oqglac rlsouts l^ ;lqpefd,r grat{ 'nueul?lla rur{{clltsrrrauq l"sdod azl I l^ esal?l qdqo4 guzg: n{r?u"io lu,a osb? rrrgp?"ri ^ nost qrpoq q34^llloupat palqcdrz e rlsolqr,{r 91e; ar:o11a[er] guzpr dpoq g^lltoupaf oqat ]lnstdo nrolso:d I esa1g1 nqfqod q4 esal?+ +qfqod,,tqnrq I

2 I 'r{rt'lu?nj)l qr4?nunsod?uuralez^,qo4upoqs od rtnqfqod as dpoq ltaf duqeagn,{urqold yutgtuour qdqod du^nsod \ts{ez,izo ll asro o I1S ll 'QtO 'rrl +,q,+ : 'IzO : lsro 'l : 'I'rS -- zoro;re1d {ra11 ord -'snursrueq-caur olua; '(9 I rqo) ure:8o1apred - snursruer{rerrr {,roqnop;,(12 rutqel^z aruau Jsop,(rg e? -[ods) Bpoq lrru urauatuer ur{uafodr;d? oqnol{ urjql p t.i.jqo z snusru qcaurl-aunuldoq.1 nrgurolod o p 'S] l? 15?poq A uraperts as atru?nr{ at? npoq rrrollate:1 e 1 : (al,urs + d.sor) ap:1 (9 r), (d zurs + d1 zsoc)rt + M).rr) + z(q, (s i) d rleruered au4?nold^ urrualqes rrrru?ujorrrn,no,re.rdn qc{ra11 az 't7-6ur.s7 =t5 'g + alsocj: ra 7 npoq ar.rotrlafejl af,tuloj g4rr:latuered )1el atrrg{slz? Jrulo.r qj4^ol?ols qr}u-r-sle;ls no p op lesdazo-r?urlor ^ arrra?ntu (I.I) rcruaor no^o.rol{a^ auzaqou^oj al ^rl nosl zn e rn?\e1 e zr e rr ds6.,{urpold noul^or noulojopo^? urauaru J rzaur urauaur?j noul^oj noulo.ropon rzaru d laqn dufals t{q ;snu durqold ;uqd911eu I olezgqropau dqv (f t 'rqo) m,4,zo e rn'rr'ro,{ru91sds g.rocrupelnos aulo^z.luafau IT rqo ti rqo t'i rqo ''sy-1-, iq 'rqo) durpold lu?_ tuoru gqcnpoupaf 7 poq atnqdqod as rrrollale:1.e{"1 od I.I pel{!{d.(s I (r r) ' 'lzl zij : 'IIJ (er) f.t o o ol!r"ld? npoq 1rr?lpo^+rd fua;y9zor o:4 ::l; ;? S :(zor?)zr(zorn){r('o'")*r:,,r L"olr o o tl Jrleurn q)lupsl{"z urauonos t1;p_etd,r az1 (rz'rntrx:'ro mualsds u?aorrup lnos ^zztzn'zr'zo nuralsds oqa,rorrupelnos nqolod) esa1g1 qdqod durrnsod ;altnstdod zii.rorl"ur Iu? rurojsrr?-\l '(ar:o11a[e:1 nre,r1 alpod) ud,rorolso:d oqau urduur,ro: 'uraqfqod ur{u,rnsod ur{m?o^rl{?{e1 le,roqdqod noqou as sal?1 ap 'qeg:1ur;1d od rtnq.{qod esa191 dpoq? lltoupaf es rrrgrot{ r;d 'qdqod,{ur'nsod {:epourl;d at uaped;1d ulqfgls 2faN npoq oqat oqoupal uraqdqod ualrn dpal a[ esalqq qdqod {u,rnsod ',rualqedrz 9ula1s n47ure1o ur?rrep ^ 1teur,{poq duqcaq,r o 'lsolqt,{r noulals nlr?ur {o urgrr"p a ;teu.,{poq,(uqcaq,r o

3 9 u rper ar ^, ruarqrd.rz oqe^ojr{rr no{roupai 11,-q ",,ull'r;'j1"ilxtr':ju:11#:j,tlrl,l;: 9^olq9 no{toupat :[1] at :qurzor oqat e qcaugrpe:.t,{pa1,agru errolnolqo,r arur;pru a5 1aqr1 (zr r) 'bn + zotd ='io + Lo [ : " (rr r) (or) d zq - jp_ ip 'DO: -d: --_ - ld /rp op 7 npoq rya1qcd:z lso{rto^ nosf 7 npoq lualqcd:z d1go1s.e,ro1gur:ou e gu?e? ItsoIIIaA.n0:_d: :_:n -?p_ rp op sp tlsolqcd: 9rl?rx Io lso{rla^ o.rd.l0z] m'ars,{s ura^ocrup"{nos urauazo:r:d ^ "*:T$a1^"ff; : s- arrup {nos "^o{nolqo afnsrdod roru^zn:1 od qdqod qoqal,? npoq yualqcdrz e lsolqrdg (6 r). cpz dp,tp cp ;p,tp ;- --: {zrlp r"pr dp r"p /hp " drp (8 r) '.-= ---:?p ld = O.5-_:_. np 6p ;te1d app rualqcfrz 9^olqn ord o rualqjlrz a^o1[n r't lsolqodr no^olqn aueisiz nsel alpod rr ^rjap norln.lp e yu,r:d ltat e (r r) (1)d : d) at esa1q1 nqdqod oqlu? lor a3rulog.ase? eu rlsolsr^gz ^ ao lor nso "u auqol qul^or,{+urqd 9u1o,roqr1 ruapolood laqn 1p1sod nqdqod oqat nsrdod { e ltsoulo^ gadnls uepat aznod ui osal?t ;cyfnlog (1 1 :qo) aeelor aso I grulo{ dullor aulo^oqr1 op nlgurn:d.r q.{qod duurl.or o{pt tlsal q,{qod lupelor azl otord aso olgl eu palls rcrferu e acelo.r nso eu qc{ru1o1 qj-burlol ^ rrl?al ajru?nrl nosl (acelor aso u t?al arel:1,qog1 pruo:q) esa1p1 Bpoq qcaq^ rutar:o11afe-11 Z'I 'JqO '!uj?"]o noso {"d af aeelor eso 'd,,rrpg1o Vg\ g^$zeu as qdqod yu2elog.(g'1.:qo) acelo: noso af o erlurr;d oleg 'nprtl ^ ale^r1 9^91sgz e4u1;d oqet eupaf a7u1sa[,uraqi(qod ruru?elor atnqdqod os osal?tr esa191 qfqod Iu?BloU Z'I

4 (oz r) atnlgus e L 'dzn: n.n:,'d D dd:gursjd=rd.r]"ld 'e re uol{a^ rlso{rla^ ord? npoq arrollaf"ll rlso rl{ npalls a{ ruer?rrrs al Ixrou u r?al '^ e rr rnnrojlal I fulo{ a[ 1,e Jol{a^,qu2a1 eu }?al rb rol{a1 (or ) '"e+re: ^x.af.rxo:4xo+"t jl:^:" rp c'p nse? alpod ^ rtsolqrdr rm^rrap aualroddrr 7 npoq.? lualqod.rz poq afnqdqod as grall od 'rjru?nrl{ ai?u?al u 'J?Jpnl lvol e n d:o11a,r aual:n?ur^or I {ur1o1 a[:o11a,,r olua; (8r'r).dr'_r: -qurs.rm: o 'JXrt:A Il3lo r ua?rpo^nrd oqaua?.rn rz npoq rtsolqrdrot{a^ o.rd (0I.I.tqo) D rd drol{a^ 1rpe11d,o acelo: dso oa rua:o1qa.r. u4^o{}oupa[ urrueqoseu,,{ qrr[af.arua?+rrt D rn u"toupoq tuluj lells nq.{qod oqrujelor ur?ua^ qc,{{j.rl ruaul{ ruo{pgf^ g^orol{a^ I.Z.I '? : D lualqr,{rz 9^olq9 " (ZI I) (9I'I ) (?o + s.l nz upz z(ln + so).)./?r+f-:.1 s) z11r + zp lsolqc,{r _ ^olqo (9r'r ) auaurej laqn rcglepr,rodpo ]! e?,1 + s a[ azolod aucaqo A ajig^ ")ilgq o,: lzt 'zu+ zq: zp apr (ft t) flsorurp6 - zrlt + zp : zs (6 I rqo) azolod 1u2a1epod ^ ajig^ oqgpr1n :pdq s n119p no1q,,r no^oulsol auauod.,{^ a,l:dta11 asep u rlsolsr^gz n c-l ura1q9 aruaqrdod auaure: qdqo6.luafau 6I rqo 8I rqo 'r} nlslo lsolqt^r ruluslsuol? auaur?jnqolod nou^oroporr yuqalg2od 'u'q'q,t rcwzoj. q+19u2 'auaure: qdqod 1u2e1or a1qa4f4 (9 1 rqo) ruaclga ur{4rqne:pdq ougpa,rz a[.{urqold ouaureg Z'I pelmd (er) 0r 0t 09 _ 11, :: s u'u --,,tux u'u)lz Il"ld lsolqrdr no^olqlr ord z'u njnunu ez oqau "u npun{as ez {a?glo urol?od afnzr:a1r1e:eqc o1s? nula^ rxerd,\ as o 1lso1qa.{r no^olqrl Iu?u lsuo{ s qdqod,ru?e?og

5 (sz r) ' tzr, ziur : ('Izrz zis)(zis ziuz zis) : 8 'tzrzzlljizzr9: 'Izr zis :.tia nsel alpod (67.1) nq lzl n Arrap nuglsds tua olruplnos rulup ll_"z ^? npoq 1so1qe{: aruapodda,-eqd puraqo a[ zis arrt ur e (911 rqo) Iz noso s "u?o?o],ruau o ac"lo.r eso,,(p1,gpedqd ueujaqo A 'lu? o oupeus II I rqo nlz-erqo rroruod az1 e:e11 \nz r) ' o\ soc 1zn + 6 vrslzx: : Tn 'a uls rcn _ asoj tgi : rr.x nqdqod urru?elo: r;d 7 npoq rrupelnos (J ujojsuejl ord atruaor pr,eprls?^p our ISIz (96 1) ur;uaqosgudn 'nqdqod oqlu? lor rcrl rrr lu;r"rrrjojsu Jl auo^z"u zis ap{ (tz r).rz,z,s:.rrr dp,q [ ;:i ] [*:,_ ls:] : l ;;i ] npoq errup"inos a^o-n e a^o-r ruoual le,rour:o;su rl apnq e?,{et llqnpoupafz app qlqef (66 1j q"lzl lxaslo azy '1zz 11ed : "trz 'li (66 1) oqau (17 1) gqelz,r umaqos?uzor guglsrz 'arru^o.r 11a11 t 1[nzr,,r1od oloj Bpoq qo{,rqloupat arrup"inos a^o-z ru?urau as z.{so ulelol r}elor r*d ' 'IzJ \zz r) zis : 'IIr 7 npoq a?ipo $ro a,,ro1,l:dlg1?ualrgzoreu e ('d)'d; acrleur ztg (nursol qe{ao:purs rcrleu) rcrleuqns l17nod az1 rru -pernos t)"trrojsr rt ord O : iolr fpal e 441_epod {upalods rleru dlrgtsds g,roorupelnos eq6 I r I lr o o o I I r 'l t _ : t t - - t _ : I (rzr) ll:: ll0 r zd l: llli l,1oq"u rzr("d)"oj: rrr llzf ll00 soj "duts I l''f I Llzrl L6 6 zduts- "dsorj Lltrl Jrup"*nos rrerrrrojsu"rt o:d y1e1d 'rgqdqod qjlupel{-ez ez uapaf o -eupaf as?o{tlaf tl : zri uralq! sugsdod a[ a:re1o: oqal Iz dso uralorl atnlo: 111 Jqo z osal?tr ruelpe$,r ru.alorlleru ^ nq^qod oqlu?elor Bl-rleuau.rx Z'Z'I I I'I 'JqO 0I I rqo 'I Y'I4r:'I t.t 'urasal?l s oqguatods pulad mlglsds oqg^ocrup"inos qc-ell?ols aa fualpeld,r d:o11a,r 9upa1s{,r r nopnq'uasal?l s urguafods au..,.ad muglsfs ^ n.rol{al,{{?ols Bq"lz^ olqj?l op rt-alulp sop '{ do N nrolsord rrr}up llgz A "e re dsa:,r n:o11a,r d1qo1s ryaqos-eu,(,r od au- Islz 'nrolso:d u4up ptez ^ ^e n 'r'o dsar'-r " r'r Brol{ol d17o1s (611) e (911)!r{ 12^ op rl-alulp so0 '1 uaao: a[ n1qr,r oloqol snurs e 1aqr.r {,rerd a[,r. e o f:ol:1arr tzaru noqau

6 si I rqo ti I rqo (p _y (c b2 (q '(p't'qff f rqo) n4u;;d,r 11fa;d oqau poq "u l" oraua8ap aqgut {a^ii{ z "upal 'Ilsoulo gadnls uapat nsal?l gr]qn dpal acrfo,lrp g{cll rrraull guul^or gujaqo nl- urtou nou2alods n1d1 -op?poq,,r 1[eru d1,rr;1 e 91{urs r< ar,rlll od 3t e:l^ip{ as qped;;d uauraqo n (e711 rqo) nrolso:d oqlup ll"z r1 ac^iii a{ u-"29^ sal?l I rl^lp{ a[ no:e11 'atllo p g{cll"uraudl guuiaoj gucaqo urll^apa;d o1 a1 (lurac'rfo,rp 1u{1c11euraug1) lureqze,r eua?ius nouql?a ai ssol?l lso.tqqdqo4 (tt t :qo) esa191 d lueqolood uralqt,l zorfr. "o1r npoq oqoupat lruaclup Inos pe111gdeu eua?rn?u?euzoupat at eqolod oqal llsoulo^?udnls IIl gru?ullor ^ os0l?1 gulo1 ti i rqo ui I rqo Br[AoJ lupepl9z 1 zo6.'o*; zo. I ( I.I '?ullol olgt,r (n:e.t1r,r oqguqold) nlpurprd oqat qdqod aurllal salql nq,{qod olsyur e Iupell-"z olef auylo,rz nqdqod ur,ror z nupal (61 1 rqo) 1ua1qc,{rz gutals r1so1qc,4r 9uta1s n:14ure1o ur?p?er{ ^ It"ur'qrpl^Ipl qcr{upoqs od ltnqdqod as nq,{qod ul?urlor I lrlrulol eq?1 eu \i\val fpoq,{uqcaq.t e f1,r.r;:i guut,ro: nosf srl?l Bpoq 'qjgur^oj ltuarrollal Il, qj4u??qou^orrlat9z^ -"u ^ lpoq oqal atrollate:1 'ruaqi(qod t-,r7a1 urfuul,ro.r rufueeqo atnqdqod as osal?j esal?l qdqod {uulnor fucaqg 8'I '9e I ^ o{ l?uqopqo Ipa ord 3s,{q 1a7o1s qrr{,r111oupat 1a?od4^?ura?I{d \LZ'I),u'rre + r'rre: 12,r, zrul +1zr:rvr: (11^zzr?Jz+ tzt"zryt) zis :'IIe (sa r) 7 npoq ruelqcf:z ord qelzr llpo po ezl nsel alpod (96 1) nqelz,r lt"aireo f rtr^ztlt-tnxzr1rl f ",tl *zror ^zlor-l 0 l".tt"l ' rr:'zrn, -ltxzztlt 'ttn ".'.,- "zrnt ^ttn l- 0 l: l I l']rfr.ztvr-'?^ztft I Lttrl L ^tt., zztrt 0 I L'1tnl qc917o1s od dpar

7 OI uapalqz^ nq,{qod oqtuq loj oqlu^rl"lej durpqa,r alcrleuraurx zole rujualqf,djz 'oilr '"oir ItrsolqJdJ rua?rpo^lrd f,pa1'26 npoq oqru?ualaja: ruaqdqod uag:natdft,dr,zo njolsold oqgurourod qfqod,{u,rnsod ofi 4.olq-eun ll tn r'" ll,r lrnld,{:a11 ord 'dndx..zo ur91s.{s {,rocrupe;nos.,{u;ourod aullo^z asal?1 A zo uapoq ururuarajal s urapeplzo rxlup"l{,ez al l1olzot rnttrtlo nuralsfs mua.rocrup lnos nrulupell_?z I uapalqz^ (gi t,qo) esa1q1 qdqod,{uur,ro: {ureq6 nqfqod oqauurlor oqguraqo u;111e,1 qcltlcrleuraupl 1ua1pg[,{a g^oro?{a1 Z.g.l 'npoq oqlu?uarajar?qlo "u?lsr^gzau et dp sal?l rua?ot"u av,.e,t$1d,t,t 21.1e 9I I rqo ruzu,ro:od Z zg -- g npoq rualo)i qdqod ;u2eto: rulrt lar algp g, npoq rraq,tqod,{ua1:n qfqod,{u,rnsod d,rrqeun eu uezolzor \uf,v al zgzv dqolod op I riy dqolod rzoqt4^ z q,{qog (tt t :qo) 5r poq I ;deu 'esa1p1 poq dulo,roqn tdq a74u.r urapoq uru?uarajag 'qdqod {,tq.eun 4u^nsod at nqdqod npellzor oqlup l{92 noluyrupod noulng (npoq oq}u?uarajar uralol) rucelo.r q{qod gu,rg1e1a.r e (npoq oqruruarajar uaq.{qod {ua2:n) 4u^nsod q,tqod,ir1p-eun- r(q,tqod ause?nos }qfnpoupaie,rp u p l{zor at - nq{qod oqgupalsfrr - nq,{qod oqeuur^or oqguraqo peplzor IupEI{gZ /I'I JqO 9I I rqo '?us?nos(rupelo: e {u,rnsod),{qdqod 111;p rqo '?p lteqjqo:d ase? rrgltgr{ au?auo{au ^ }u?atnlsn zgzv f,rqolod op tb,ty dqolod z poqca;d as a?otord z,af,{qolod op dp laqg o!?o?o t?u uralo{ as {?asr,t atnqdqodau zv - V poq qrt as nqfqod urgqnrp r{d dgrzy dqolod op lgrir' dqoyod ;zoqc{,r z er{?asg aunsod as nq.{qod otruot rrd (y poq ol af 911 rqo eu) poq yu2ua:a;a: olef qulals ;[nq.{qod dpoq oqat,{uqcaqr Js r? 'I"l aunsod a^rdfau osal?l as aq 'aruep911odpa1d e poq lu?uarojal aurrlo^z osal?l A 'clp o lugruz as salat eqolod 9,to1qn e asp o r poq 'vsp o llslurald y poq as lp s"""""? 4\tprl arrrauolau ez zgzv r t8rty qr-eqolod qcduzaurnos qj4)tzjlq?u?auo{au no^p a oualsarl u gi I rqo u at'uraq,{qod ru{uur,roru{uraqo as;e;[nq.{qod '(gry eleasg) osa.1gl nq,tqod oqauulaor oqguraqo pel{zor lupeptrz I't'I 'Icl[o P no)prleuaur{ no^rp^ oqau noucaqo o eupal as epz rlep z qa]l af acrleruaurl rr. e (pap,r elupu -pod g,ro1s)?qz A ea drpurod 9,,ro1s ltnpoqzoj Irrol O noai[ ^ I? nouraqo rollolp no{rlleuaudl o apf epz 'aruguzodau nrugl oqlup l{-"z x a)^rrl.- a{ ry no{^l{rl ougzg^ et grall 'esal?? O Ilsoulo gudnls eap nsa1g1,tctfo,rp no{cll"uaut{ no IT A "qz A-?JIqn 'B{nolqo qe{ua1e,rpo rjsou^or e>lulurpod t Il ld azolod 9p? }t ^ dlsrlrror 9u2a1ods?urorll e?olord Iulo^p no{jrl uraur{ no,rrlel auugr$zeu nqz ^ ri A,r ar^q{ od ry er1,,rr;1 as }T d '' " 'laa : "aa ')ad - raa rreld urorr;d g:1no1qo.{119p ord e pte 'for ruepoq s? poq'! u-apoq s r;r poq n1,{1s op ltaz-eqrrld qudnlsod 3? 'I 1 (9I I rqo) rr od ry eyrt;1 as U-atnqdqod

8 (ge r) : rojd: "a,o: o r.tid nq.{qod oq;u1n1osqe durqrla,r lgt r.).7:a II,1:O _ r.,.: sqs.,:,n 1za nqfqod oqrupelo.r oqlu^rl lar rur"ul?rta^ 1iu{,ro1qg s,rfnpoqs as?^olq!r " 0 : "D I 0 : ',' e['4u^nsod at qdqod 4^rq-"un?o{rlaf. tard + nd _ sq l, ( I'J'' + n', : sqe(, uraqdqod ruduulror r.u{uraqo as oqlc -Itnq,{qod esa1q 1ua1qr,{:z a^olq} e lsolqedr no,,ro1qr,r o:d dpel:1zor }up"l{gz yudu arupa,ror; (lt. r) rar + n _ sq" urapel{zor urrup"llgz auaqolzor '? npoq oqgulo^oqrt rualqcd:z ord 11e1d np"l{zor qoduraqo po llpzor eg yua1qc.,{rz o osllonoc r a,rolnu a[ nlpalslp ur,rfaf rr e g,rolnu at nqfqod oq?^rggun 1so1qc.{: e,tolqn a? 'ruot ^ g^l?ods np l{zor oqlup"l{gz epoq{n nqdqod oq}u? lor oqlu^rt lar lualqcdrz nl?ols no^ol rrrrou {qn:p " nou?at alnaelspald urpnos {,roro11a,r yu,r:4 (tt ''IZ,.1]{ r.) nr * 12.t, x O, - 'lze, ns"ee alpod (gg 1) nq 12^ r)e^rrap ai aua12od.,{,r e 'Ize, llpeuzo ausf nqfqod ruru^r] lar r;d 7 npoq ;ualqcdrz ap1 (ze r) (re r) (oe r). 'lz r + zoler : 'ller rualqrf:z o:d rcru,,r.o: nolorol{a aruauelsop ns? alpod (63 1) nqelz,r rjs^rjac ru?"]or o gupal as Tolrtat e (62 r.) (sz r). rci^ + na _ sq"a,l ld dpat 'urapellzo: urup llgz gua?olzor ''I npoq oqgulo^oql r1so1qc,{: o:6 ' 1?-t, y rrn, -'Izl, (8I I) alpod ru ord 'qdqod I? ld 12r., lll?euzo aursl nqdqod uriuaij"lajr1d 7 npoq lsolqcdr ap1 ''IzAl+UOIAI:'llAI r1so1qc,4r o:d rlturro: nolojol{al arlrau lsop nseq alpod (93 1) nqelz,r!3 ^rjao.'lzjr - zoijr 'ltjr : artu^oj 8I I 'rqo alpod ;1e1d d:o11a,tsnrper?^rlloupaf ord?zo uaurolod o zo?poq ^ ruapalts es rjru?ndl od atnqdqod Z poq as nq,{qod u,tu,rrlrlar rrd 'Izr rol{a^sup r uo npoq r?+^ nqolod yu,rr1e1a: e 'II.r rot{alsnrper afn:rrn n:o1so.rd tulup ll- z,r nqolod Voqal'j poq 4ulo^oqrl arulo z asel?l A 6I I rqo ' x 8I I rqo ar\/\ns '"sal?1 lpoq qclul lso qdqod 1r1:n aruajr{j ur?rlal olqj?} rcourod 'o E 'n'6 trost dfi'dx'zo nurglsds 1

9 QL 'tuesldgz ur,,{^otrt ur I ala{pgry^ r npoq qdrlod.g, npoq oqg oruo{ q,{qod oqel alqald1 auarr r G)a : a Jtsolsrlgz ouevoaif fqoloo guioropo,. ru?a?g?od z auarrr r npii{ ^ lugrll^pz Ilqornoln af nq,{qod n)it9?od "N (0e i :qo) (i)o : /, Jtsolqrdr no1olq}'ou pe1z af,{urqold ouaur?r e o ytsoyqcd: ru?u"lsuo{ ura.rgurs ru4ur;id apet gqornolny g.f p"hl*a (sr r) (w'r)!11"r-r^"!,- dsoc rzr) +,4(6sotxn + 6utslzr) -,o,f I I xrro I L 4(6sottzn +durs'rzr) - 74(6urstz6 _dsoc'rzr)_""iq = I ['r,, ] It'- f ]:"n"oo 'lzrzrv zr1 'tzrzl} + zrs + zore :.rr :'IIg (rr r), I ul" r"n - 6, sot lrzr) + 'orf I L 4(a "orrn+ durs'izr) - "ov ) I n'iln I 1",^ l:1t^ L "''.l kv r) (n r) I a1 i I : "u ap{ "Izrzluzls r "olr:'itr rualqod:z e rsorq,.{r ordqelz,r *-*"j?,jfff'i.:l :f::ffi:lit:"fl:ilil;j.il*.i 6 sor1zfr F durs1zr F zor/t I I rlr I Ldurslzn. dsojlzr +.orr l: l"t. j:t'" (0r r)..rzj ZrS + ZOIJ :.trtr (6t'I) z aurglsrz? npoq a?rpo Brd dryo1g (ae r) '(96 1) nqdqod oqlu? tor zis alrl ur urltr?nod s,,t)icrtoquds oqau f rznlf asor durs I f 'o'f I f rrnl Ll.rlLdurs- dsooi-l.ot, I:Lt,, j n.r Al a T npoq B?rpo^B:d qcdao4,rrdno,lp qc{ua;yqzorau rooruod resdez az1 a,tp ru,r:d e I : I lr?uapr a[ acru,ror 11a;1 "7 ;"rou.rt, 1gs.1) i""qo*uroi oa (gg t) 'rzr zij : rlr {oqau f r l f r o o l f r l 'l'"fr l 'otn dsoc durs l: I rm I L ttt l L zolr d\urs- dsor I L t,r J Il ld {ed.i npoq nn.iur uracrup ^Jnos nujulrlslal e.rn t.rrr lua)tup Inos rurutnlosq rzeru laqoda;d or4.(d)dj (.orn),ri (zorr)xi : zrl -od?ur^or ^,{q,,(q o:d rrleur qjrup pltsz JII ur?nos olet,r"rqdqod q"fu*e.,oa auoal ur,rlr?n^^ s zitr,lelsrz arua?nur 1c11eur ru?"rruojsu {.nqdqod oqru?"}or oqru^rl lar qaqbrd,zo -ar Ita{l npoq oqju?uaraj qdqod tlnprn acrurr.or? p.esa1g1 Ju^Jd nqfqod orlguurloj oqeuoaqo lruejluaor IIr? u,t r) '(t)d:6 ' (1)"otn - "or5 ' (1)"otx - "ota ura3{unj rrrra.rl uarrn at (61.1.rqo) eseigl qdqo4 rua.rpef,{,r uleaocrl ru,r nqfqod oqauulaor oqeuroqo slrleureurx g.g.i

10 TI ',{1eru:ou auz+j?^p tguz l? is ruafo:1sas oqat 1e sal?t Bpoq qcag,r Jr:o1r1afer1 d1etrrrou rfezeqcord ua194 (nql(qod urelod) yuelglo urope*ls rufllpurelo?p"d1{d oturot ^ etd pog ge g.{poq o:d r;1e1d guqopqo (ea t rqo) y npoq arrolrlalerl noleurjou at zyty dlpesrl?lelu?u?auolau ar:leurds so e y npoq rr:oqr1a[e:1 I?u?al"u zv e,v fpoq '(auzaurnos) 17a1.a{zlq?u?auolau esa191 dqolod?qo rt-nosf tz I rqo tz I rqo ze I 'rqo zld vi rj.zr r,,{{resn aulaurfs so r,rz-eqeord urapoq oluru z rier ztsty 1aqas1 arrleurds so n{r?asnrd ^ oq}rj?al zld npoq uralo{ tua?olo ol e guperurt{,r oupal alnlsrxa rruyuqlsyura;d oltur?l rzal tr dqospdz eqourr?u?auo{au zczgzv Aqopd op tctgtv,4qolod z lrtslruald a7r;ur as (66 1 ':q1o) CgV osalqj s?? eu npalqo zaq esa1g1 nq,{qod oqeuur,,ro: oqgulaqo rlsoulsal^ _ runo:12 arrlaruoa8 glcrl rrraur14 nq{qod oqauu!^oj oqauraqo arrlaruoat -oljlleuraulx t't'l IZ I rqo 0z I 'rqo (87 r) rjrl ru lu? rrrjojsue:1 noua,rerdn g npoq aqtpo,,r4rd gua5zoj auafiqnod stdod {,roctleru or4 (zr r) 'c4uts J: at4 'dso3 I + Ja:arr (9r'r ) frlf, o o I f 'l lolls d so-r duisl-ls'f I Ltl Lrn duts- dsor.l L"ttl ztj Ireld (It I) alpod {ed g npoq luopiater} ord 'Q)a : a '0 : zolfi '1a: zota nosf esa1p1 nq.{qod acru,rog (tz t rqo) y : zo Apoq ^ uapoq unu?uarejar s p"l{zor lupel{.bz auapaaord uraqdqod ur{uur,ro: rr4ucaqo atnqdqod as ouaru U luaqau I ; Q

11 VI 'O?poq ^ uopalls as qcgqrold qrd^of{ u npoq qrlutetso lr!?al d{^rpl piru?js ar:o1>1afer;.nq,{qod nosl esa1g1 'nprt{ -oq91e1r9g, pr1j" Ln4?r?,, n. (ZZ.f.:qo) ^ al ^rt O poq otual 9^91srJz poq oqaf uapat atqlsar ;uraqrqoa urrlcuggs-"a rnq,tq",a!,lrlfpf Bsal?t q.{qod 4{cl",aJs V.T ^l^rlr X.:11iI.:l_r*rrrno{reqo.nror.o,ooq;up.p-,ffi e{^?op ;t:l"hid}rh:i:lf l;:j"i{f ; es srar{ '" nr1'f i1-ayli:nas iqo)'nqrqoa r"r,ro:ls"q;;i,i; ilr,t"d t qolod npe; ruasalal s guafods ry "1,r,;r1 g.;t* esaipi nqrqoa urnrr,r,^or"_u.r"n*"ira o1a1 d4.tr11 ruqazea nosr,p1fo,rp-noler.reuralt no1{p^ ""#it".t:,1iff#:..ll"tllffi:il^ lslozlj"ar az1 q.,{qod duur,tor {uraqo {p7e1e auaad lipolodori arnl Apo as arpoloo e,rqqdqo.l ::.:.1i"::: sal?l as oq;r1fnq'{qod-n:orsord A ugd.,,ars}.,, *4n",rr"*o"?f,11"r1,ff:ffi":rco ^l^r{{ dpoq Icl p I id poq arurfo:1sas Quqopod,k npoq op,a -Vo1o1z tgtv poq ap[a4d,ery ;i;; eqtasn,-r1,u es dqe,4et esa1a3,tqoloo.ooqr4i op k,g,h )ijuleqgl.orl r1_euosouard 9Z I rqo gz I rqo rd /.q di''l \!) (t:y e4,r.rq) alpolod,,,...^._^^-_,-- Bu^ad a[ n:olsord urlup ll_"z Ix^{rlrtauoaC,r r.r19d uralsjur pw.,zd?poq ^ zgyazolod,r,rd?poq,r noulord dleutiou as ig,y azoloo A az e vu I rurou n{l?asbrd,r 2, nqdqod 1oO,a"1 gy d1j"s9 azolod ;o,q"6n "L "r** r npoq noqz ^ vry ar^rll a{ y npoq * noqze,r uap:i}y f4qasn qdqod at g6.1-.iqo n:o1so:d ep ^ r )Fl,nrotsord.esq91 rurup l{"z a ryt dqolod auzfi: 1od erurtne, q"r"r7*i1o q"4uri:,1 '(nlsdrus op oe " r) t) i:"h::4::::4:i"::^o:1_:ltil n1ed.z nosr esalar rpoq qoet^ rlsorr{r^u :(771.:qo) qealqe :,',,4#::.""::i":lY::f:^:1Lli:laqeJo:1 l1souqop";?p;r{e; "*,i,l,iui" )io"";'^,.;]'in;;.#i ::l:li::1i..::li::l1lli orer qulars nled o1or1o ionpo1,o. il{q# ;;il;;""i;uffi sarql fpoq qad'rq10upaf rlsolqcdg dr nq,{qod nlgd l urapalqza? npoq?rpo^nrd af.rzr ap{ (or r) ' 1zrrx t r: 12.t, x r"r + drlt :'IrAt ' v Y (0e I) (6z I) alpod 7 npoq oqgulo oqrr lsolqcdr o:d,2, ^ 11eyd nqdqod uapoq nlod urucuarajar s urap"l{zor rrrjup"l)tbz esa1g1 q.{qod {uurao: 4ucaqo,f_"*iqojrog lsolqcd: ar,o4rat e yuqruau lsoyqcrr as a?,o?,i':il'l,jjffi-1rfii.t f^x':,,tl,ffi:ilh g,rosep olei 'rualqcdrz?ltol fq- pn1o6) laaolnuau { q^ at npoq o1oqo1.lsojqc{r nololnu ur 'nqdqod }uancdrz rua19d s dugolol nrir?ue{o rrrauep af dral:1,esayi1 a, oq;"rfnq{qoa'p"g njgd olo{o I' lo.i rujeluaurala ez le,rozeaod n{l?ur")lo tugp?")l ^ ae qfqod 4uu*o: 4umq6

12 (rs r),,",, +,,r8,, :'IA x r'+'i.r x P : tp - x.ijp l',+1jx?d -:: : r'p 'Irr : 'IE \z9 r) nse? alpod (39 1) acru,ro: lr Atrap aulau"lsop nrolsord rrrlup pl"z ^ 7 npoq lualqr^rz ' 'Il x o : 't,r (g11) qe1z,r yu,r.rd 1r1e1d 7 npoq tsolqrd: ord tsmu 'uraqdqod ullut?lor ur4ll?rr {o at q,tqod {1cr.r9;s a7o1o:4 'lr rua?ipo^brd ugsdod at qolod Toqat'7 poq 4ulo^oqlT aur}io^z asal?l A '(0t I rqoj o aso Bu.{pa1 rpalau e d:12o1s q.tp 1ua1qc.{:z?^olq} gur 'O I $ Zo{Iaf e (r s'r?d lp -ii-rn+oa-:j- = D l "ep /"rp (09 r) nscp alpod /r nroq{a Ir" Irep au-e{ez ;ualqcf:z 9,ro1qr,t '"ao: o dpal 'o dso oa njolla^ oq?^o{ -1oupa[ e n dloupoq lurgl"{s urqnos olef 1t;p-etd,'t oq aua?brrr " Iua?9lo aso 9\I?ur )io u l?al rlsolqrd: g^olq! glr?rx"{o:o11a4 (g i) 3tulof, z Iu^rd alpod nqdqod oq,iu? ]or oq?\i?rret{o lsol -qc,{r olet arua12od,{^ 'uaqdqod ru{4cr:9;s as oq;cltnqdqod 'ese191 t1so1qr.{: a^olq! lsollra1 nq,tqod oqa{rlrojs u.r?lla qcf{clleruaur{ lua1pef,(,r 9^orolla^ Y''I 'ITa?nI ru.a olpolod urauaad od alaqn;1 or{g^orpolod ol{g^nqdqod rulu-?^ol ^po l Aozll ar az1 qdqod {4cr:93s {pqey ;1"^?qos od as a? 'lpz {op as p e o lua?glo oq?li?ul"{o aso - arpr,rod au2alods a.r ;te1{1op n{i?u"lo lllgu p.,r. as.{qro1d.a ola?n{?qo zr! - Io?n{ faolpolod {,r11q{qod qrold g^ola?nl gucaqo 9uI[ at esa1ql n:otso:d,l ruajglo so qj41l?rrr"io tualslrx u.{4lrlauroa8 e (Oa f rqo) I1 la?n{ f,rolpolod ({,,rqqfqodau) - {u,,r.ad eqcold g^ola?nl eucaqo ei nrolso:d ultupe14ez A rua? lo so qc4tl?ul")lo ualsgr ru{1ct:lauoa3 O ruapoq 1z-eqco:d ruolr;d >1eq,r a191s'esa191 as oqlcltnqdqod n'ro1so:d A r tuojsord { t rulup"pl- z,r 1ef nqolod Iua?g1o so gll?ulolo lupur nqdqod u,alrlr?js l{d 62 1 rqo 8Z I rqo zz I rqo 'o dso olo{o l3 1ol,IuJ-etuaurala z le^o? ^od nll?trrolo u?pqet ^ ezl qfqod {prr9;s rua?glo noso noll?ue{o o nqdqod oq}u! lor oq?uqu}ixz so at'guzaurnos.{qo1od gqo q-nosf 'z8rlg ts z}.iy nlnolqo arrlaruds ul^oj IJlu?as+ld a[ -ejall (zlo dso uralo;1 lueqolo 'zg,zv,o 01 e guqarurt{.t- oupat Jfntsrxa nuluglslurald ollur?l lzal4tr'dqos4dz "qouur ou?auo{au dqolod op 1r1s1ura;d osalqt a?gur asrg'tv'o dqolod 7,. agold 9,ro1nr1 9ute1s eu 17a1 g e y dpoq Vwa41d g'y'61pas{,r noaoqn:1 ouerroluazarda: osa1q1 af 8Z I n{zgrqo "N l 9 n 't

13 9I 'acrleu r11 aug{slz.cadnols {sj e {ap"{ rupalsod arueqmud.,r.{alg?od {u2a1ods rteu duglsds a^ocrup {nos eqo a? 'ol eu uapalqo s,qr{ra14 n (rcelor aznod) nqdqod qcrupeppz acrleur o1o:d arualrpnod 9u711qo at ppedrgd ruaucaqo ^ ruazal u.zrg 1!a1 gursol qc,{,lorgurs ycrleur lesdod aue?nur rz'rn'ir'o nlll?lsds { uepeiqz^ zz(znqr'o mualsfs oqo ocup"{nos Jua?ol"N rualpefz(,r rrrg^ocjteru ^ nqfqod oqa{cuejs e>illerueulx S.7.I 'z? dso ololo "i 1aql o reuo{ u e zn f,so dqolod?ll?ru {o rua1o1 ^a5 IeqB o algp,xd Iaq} o Ir = zr,(so uralo{ r?olo a^ldtau osal?? as dqolod rupal_epod 2,(1qr.r,C,rouep.reg-ytnleispe;O nqfqod uralcr:ays r{d [rajrup ]nos rudrrolqg IIIIa;1 esa1q1 dqolod gujaqo yuaq:n q*..,a,,iu,i (rs '(1)d1 r) : d' ' (r)r, : ' r, (+)4t :,lt nost dlqg rur{aoralng nsrdod r^rd ese1q1 nq{qod oq?rlctr?js erlu^o.ll illu?ur dpal af ezlau e "sal?t nqolod noucauo{ eu rl eru 'arelor g^lltoupat ru?eln{sn as urgral{ e,r,,rpe1o4.?us,e?nos dpal If qlqojd,p as? rx9l19r{ aurauo{au A ru?aln{sn as fqdqod lurglueuala duqral^.osel?l glar I ltulu s ts zn " zr.{so a,rotrupelnos, qolod 9u?auol a^s op nou lsop as ur?u qd e a alelo.r!u?sel^ Iaqr,t o zz.{so uralo{ a[ luaqolo upalsod dqolod aupauol als op eu lsop as zz so & acelnu Iaqn o.,{4ur;d gaoyzn rrralol J?oto osel?t as.(7n,7x Vp4 e 1f,12 urao: acrulasn:d,. ryrr;d 9lo1zn) n,{4u;;d op zz eso rjolo es rcelor ola} r;6.41 esace.rd laqn o rz dso uralo:i a,rrdtalq.r?olo fgql{l osalal as,{qo1od o1a1 Z rz : zz,rft : zfi,rr : zr dso g,rocrupemos ;tea{1ds dprl,azolod,r osa1q1 at nqfqod n{lg?od eu a7 'aurfapellodpa;6.,{pn rurf,ro.ralng nqdqod oq,a1clj.ejs srdod af 191 :qo N dlqrl r:1 o1 nosf rlg1septau dqosgdz eqouur trtolz ae d; d:laruereo ruriur.e1"r1s rua{t aurl?rn nqolod noureqo oqele rlsoqo,r?udn]s ril.rqo.eu LZ.I alpod aua?oln osal?j nqfqod oqa4cl.rays sgdo6 Z.V.T It'I rqo 0t'I rqo '-;-:--:= Y-L zg:tg 'ntrr?${s ut?^ocrupelnos uaulnleld n aru_e:1syz 1ed 4ro1:1a,r qcdupaysda d17o1s uraselqt s uraualods qurrad mugxs,ts A oqeu nuals,{s tufp"pl_"z ^,pnq grot{e^ qrap,r d14o1s teloz"sop,nqdqod oq}u?"lor n o>pf puqopqo,aruap4ur (gg.1) e (Zg I,) T"rq fz^ oc? npoq arrollaler1 dlguuou e,{uqa1 :aus ;ualqcd:z f:17o1s rteurau,pelglo aso?ll?ure>lo u rzalau D -ro1rlal 7o111af a1e,(6i.i) uractoza as?poqs F[,emroJ arl. ouapaao:d a[ rua?euzo 'Z npoq ryalqcdrz..o^ol urrou.a)icrjajs....gu?a?. a{juags,, nosf,,",,,,,r,, frol{a^

14 (es r)!i (4)js(r,)js(a)js(4)'o(a)"s(rr)"s(4),s + + (0)js(p)js(e).u(r').s(4)"s + "s : zru, oureu lsop qcg,re:dg e ruaz"sop o6.mu91s.{s rrrg^orrup Jnos rulup"pl z ^ ru ua;petd,r dlard s zru rcrl ur telyqodd,r az1,[oz] (f g.gf ) zl^,ts zruz zrs _ zrur nl{ lz^ oqlu? urrojsu"rl I'otuod.urasal?l s uauefods au,rad n:o1sord,r tudua;pet{a d4ard i (ze I) ' (4)'u + (a)"s(r')'u(a)js + (d)"s(&).s(f),u(a)js(a)js : z'6, (I9 I,J (os r) ziu esel?t rlsolqr,{r a olqn r3llelx afn,relspald p,re:dg e ruaqos uzoj od {:e11 ' [ (4)"u(a)'s(r').s(4)"s + (a)"s(r,).u(p).s(d),s + + (d)"s(e).s(f)"u(,r)'s I (,1)js(r,)js(a)js : zr6 n.r ^t op qesdald (69'1) \tsv^ ezl [OZ] (Sf.Zf ) rl6ts :!S u;r14nd,r g '[ (a)"f(p).s(4)'s + (a)"s1r;,.r(4)"s + + (a)'s(r,).s(d),g I (a)js(c,)js(d);s = zrsts : zru [oe] (sr zr) alpod aual2odda (d1qnrrud^orolng nq.4qod nsrdod IId) zru esa1q1 rlsolqrdr.a^olq! rrrt"i tr (6S r.) ''Izr,2115, : 'IzJz ziuz zis : 'tzj zis =.rr^ (8s r) oqrupep{ z op esal?l as oqlc;tnqdqod nrolso:d z 7 npoq lsolqcd: ord dqelzr eru91s1z ycearrap yfaf e 'lzj zls : 'IIJ alru,ro: alnsrdod n:olsord 'IzJ njol{a^snrp t trup Jnos r)"t[jojsue-\l (ZS t) L ^ac"at 2d,s^6\sxdr + zdnxc.s ^at*a.- "ds^a1s"a5s"6)xdr ^d. 'dsad)- zdttadtsxdtc -,as*a1s "6)^6s*6s I -+ "6s*6c I zdx^c\j I : ztg lteyd quqopqo dlqn rud,rouepre3 nsrdod r;6 'uls:sesoc:capi (gs r) & r 'l &s'tc- L 6rs4ts Jll ur IIl ur?nos o{et Itlp- td^ azl I d',{lqn rurd,rorelng oq?["sdod,nq,{qod oqe>1crra;s zr5 rjr} ru ru? urrojsus{l tcc r l f ra soc 0 rdurs* I e l 0 r 0 {d \ urs g ral soc l "./ b fr o o I 'd lo so.r "durs : ('d)"s L 0 "riurs- 'al sor J "at f sor *a1urs g ' I.aurs- *clsoc 6 = l"al's L 0 0 rl O uapoq qjrjrlaz"qjojd z e fi,'x so uralol rj"loj ;rjfnsrdod t a I r.t k asl Iui

15 (zg r) (99 IJ ' z{l + B, zsoa zll (99 1 o:d I )t 3 'g9 I ord 4et) at g npoq rlsolqcd: lso{rto^ i,e I loll o & &ursf-l 0 l:l/llq- 6 5r soc tp I : szrzzluz: sz^ Ldsori4)-l L0J L&utst &soc4* 0.l 'esa1a1 Ir ld (6S.I) elpod ep{ nrolso:d,,r yqnpoupat guletspod et g npoq rlsoyqcdr pap-efdn.6r e qt [uol{a^ rual?nos ru.'{1cr:lauroe8 ugp e[ 'o ac tor aso?ll?ruerlo e! :rlr1al,auaure: r,r r1so1i1c,ti 9io1qq ro11ar1 (s9 r.) I r,usr 1l o ' 4 sor 6r sor I 41so)4- I a urs p soc 1- J I ri ul"f, 4soc6l fl urs 6lo 4 r A - o rualcodd,r e (69.i) op uluaz sop au"isjz n:olsord urlup"l)i z ^ g npoq r1so1qc.{r d14o1s e n1z-erqo z arur?rn r ts /, nrollal,(rtzots 'rqo) (gg.t 511aqr.r o zz dso uralo{ algp,i laq} o rz dso 91sr,rs ualo{ J?olo a,rrdfau ouaure: es]qo1oa o191 2 ul91sds.{^ojrup"inos d,rr2o1o,rerd {ggro,re:d lrlo^l tz e rf rureso s dq,)iel t, nso c nolsrls I? nso 'auau J dqolod ru?alg?od nj?urs a rn nso,r, : 6 nqdqod oq?{?rj,ajs npa{f a^ auiitoaz nuralsds qt.{,rotrupernos.0 la}g?od : 4) = 4r: d }feld dpal nqdqod oq?lar uraq?g nq,{qod oq1u2e1nu oqrusarard z aznod p- lls as auaru J qdqo4.d1qn,{rroralng auralr7nod nsrdod X rlsoulo^ rudnls eurg,rp as uraqdqod rud:1cr-rg;s atnqdqod as ouaursg.luaqaq tt I rqo zt I rqo 6 =zcd 'g npoq orlaloruo{ oqaf e auaure: q,(qod a19a1dn nprll,r e ou^oropol,nlrqouoln" aso aulepod rr. ouaure: oldq nq,{qod n119qod eg.(69.1 Jqo) zr'r rlsolr{jdj no olq! rujue}suol plel gqr^pz as,{urgold ouaut?l ro ylsolqcf: norrolqr,r rutu 1suol I?-"1o as 'durqold ouaurer oualodqd af 9ra11 a{,nlrqoruolne u?ol t.i pel{!{d nlqn nr4^ouepr c nqdqod oq91cr:.ays nsrdod rld rlsolqcdr? oi{} njol{a^ d1po1s o:d dqelz,r lpo,rpo dlcr8opue ela)z az\ (09 I) op (/g t;, ttt uruaz"soc.nseq alpod ', nrot{a^ {a?ols qc;c;fepyrodpo ycer,r:ap aurglsrz r3 nrol{a d{?ols ac.rulor g{cll uraul{,(ao.re1ng ytet$zeu as,{qelzl?uepa^n (r9 Il q+g.sor4r :.nz cltl gsoc6 :,p, asurs5r-... 6soc gt,ursrf, : ^m" {l urs & + ql soc 6l urs a5- : ro, o1 sot tr, + d uls 6l urs ql : xoz ql soc 6l + fl urs 6[ urs 01 : x.,r lozl (st zt) Ilsolq)dr qc{ao1qg ocrt rrr urar Al ruducaqo s (69.1) quped;;d,(g9.1) a11eru p4,rrd ug.eurorod loel{s}z ezl (z'zn'4 gupedt;d) rz'lfr'lt mu91s,{so qc{locrupeqnos op rlr n:o11a,l,{44o1g

16 lz,l r) (rz r) 6I "IZn, 1eOl,1r:1I1, r1so1qr.{r ord o(uloj nolorollan aruau lsop nse2 alpod (I/ I).'IZJI+zolJr:'lIJr nqerzn It ^IJaC yteld esa1g1.i npoq oqgulo^oqll qdqod o16 nq,{qod oqa;pr:,ajs oqlu^r1 lar nu ut?tla^ nu{,,ro1qg s nqfqod oqauul^or oq?uraqo furpqa,r, 9,to1q9 as 'esa1g1 1lnpoqs luapoleu nurgupg? I lz-eqropau nq.{qod rnguansod rua.atqgun r;d 7o1qa1 la luelqcdrz oq?^olqr,rol{a e r'r Itsolqldr,a^olq! lo}{a^ aruallodd,r (g'l t) dtot -rde1 alpod qqcru z 'd1q4,{^o.repg ltnsrdod qdqod {1cr:9;s,ru.r.r1e1ag npoq oqrulua:a;a: zote urualqcdrz r: 'ot,r llsolqcfr ''olr rua?lpo,t+:d ugsdod a[ q,{qod {u,rnsod 4^lF-elt1 zo uapoq ruru?uarajar s rrrep l{zor urjupel{gz aul?olzor (gg f,qo) esa1q1 qdqod fao:o1so:d {ucaq6 nqfqod oqano.rolso.rd oqguraqo u12g1an qcf:1ct1eruaut1 yua^.rpg$^ a^orol{o1 I'9'I 'esaygl nqfqod oqa,rorolsord oqguraqo oclulor yle,r{zeu as (OT I,J Q)6:a (1)"otz - "ot7 (?)&: 6' (l)"orft - (l)'otr : zor:x as? eu Jrup Inos rlsaq olqlql IlsolsIA"Z d'fr'4 dgl Ilu,J,,ro:a1ng pepl;;deu e zo npoq zolz'zolli'zoij tua)lup Inos euap:n dpal a[ esa1g1 eqo1o6 qt Lrqo tt I rqo,otv.r,, 'njolsojo olnlrlot { urapalqz^ esa191 qdqod {r1cr:9;s lu,rr1e1ar zo npoq oqlu?uarajar uraqdqod dual:n 'dz'dn<1x'zo n:olsord oqauroruod qdqod {u,rnsod d,ttleun eu urap llzor llrlup"plgz 1l?olzo-I aruatgru q,tqod,{'ro:o1so:d {uraq6 dz ll rz B on ll Id 'dr ll rr 11e1d {:a11 ord 'dz'dnqh'zo ru91s.{s {,rorrupeqnos,{uooruod glqat aur;1o,,rz zz'zft'zr\zop tz'rnlrxtro grugtsds ql4^otlupe{ -nos qr{11d,rqo gruo:y uraqdqod ru,{,roro1so:d ur{uraqo atnqdqod as }t I rqo alpod osa1ql (og r) (89 r) esa1g1 qi(qod drro.rolso.rd fucaqg 9'I q!--" E glx4t:o It"ld 9rall ord'[96] (1791);ualqcdrz oq?^olq] s^ol"sau d{?ols ol nosf 'O:"Dr ^o, '4luts8.A- : xal m njolla^ Ia?ols IJ ^Irap 1e112odd,t aula?nru n:o1so:d ur,iupept.ez,r d47o1s oqal 'rua1qr.,{:z 9^olqrl ouaur r eur '1u1ue1suo1 r1so1ql, : 9^olq}?qo nosl a?olsald (79 I) c1u,ro: qcrl -Jrt rrraur{ qcd.ao:a1ng op urluarcsop u4url{d 9)t"1 lts{s}z ltqour uroqrdq o n:o11al d1qo15

17 0z ''.I np l{!{d z,t{pals4^ Il ld fpal durpuar aaolqq ojd.esal?t rua?o? u nrrrgup? 1 aptopeu -tq.eun nqiqoa'*i.rnnroa *9n r;d 'auaurer loqau nqdqod oqa,ro:o?sord oq?ujaqo.ureur?rta Iur4^oRg r puseqnos auaure: nost nqdqod oqg{rrrojs or{lulrlelar ' o yuelqc,:z oq? olqr,r e o rlsolqc{: glopp f:o11en Qt r) '0 = zorz '0 : zollt 'qn: "ot, arlup"lnos oqat o:4 V : zo?poq ^ aurrlo^z poq Iu?uaraJeu (Z,g.t.:qo) -nos *91s.t. 4nocrffi {.,rt2o1o,re:d flqr,ro,re:d "Jr{o^l rz e rf [ueso, fq,,aq r, nso nolsr^s rz nso ^qolod,auaruer }u?al"?od n:eurs aa tn n-so,y npoq ots azolod ru2a1gpod -nos rr. aulqo.rrz'rualsds oq,a^orrup { oqlup"ll- z qa19po4.uraqdqod u,{^orolsord ur_,{uceqo afnq,{qod as oo"r*g.lrr"p.u l,t I 'rqo 9t I rqo 'S npoq oqa^oruol oqaf e auaur r q,{qod alqa;dn.(gg.f.rqo) n ylsolqad: rulutslsuo{ 'urarauls ur4ur{d apot rrleu Irqourotne ap,p.1 npe14;d noryt 9ufa1s lurynz Slt prtll1a (,,t)"t.r,(a)''.r, oqlu^rt lar \zotz)zr(zorqal("oie).i:zrjafnlqlqc{,ro:alngyaoruod"oro"o"uu?,rl* nsrdod ud p pllldtsn.crx ur q)lup"plgz 'esa1g1 rtsas ur)nos o1e[ lerlsrz a4eg ez1 zrl'ri11e4 nqfqod oqe,ro.rolso.rd oqaujaqo a",1e.rl,.rpeur"ojsu Jl eua{rqzor a[ zr; ap{ (gr r) l.r-l.1z1zr; -.rr; rloqau ::i I L'rc' l r o o ol "orz.orn z1s "orr 'IzJz If"ld )i d n:o1so:d oqrup"pl z op esalql n:olsord z njolra^snrp J or{auajrszoj Jrup Inos rterrrjojsu Jr ojd.zo npoq oqlu?uarajal acrup Inos (r;1q9 qrd,rouepre3 oqau qcd,ro:a1ng rcourod nouapei.{,r) nqdqod oq94"irg, oqyo,r,1"1",,ig,"r1 -sruqns ru?"rrrrojsue:1 noao>1ardr1;aap aurafrqnod nq. qod oqgao:olsord oq?ujaqo nsrdod y I : I ruelpu[,{,r rualorrleru,r, nq,(qod oqa,ro.rolso.rd oqaujaqo erllleuraul1 Z.g.I (S/ I)..rz^rx or *.rz.r, x o, :.rze, nq rz^ rre^rrap at aural2odd,r e nqdqod u.u^rl rar r{d? npoq rualqc,(rz "rjffir"jfi.9:jl ftt'r) (u r.),.ize, +.Ot, : tre, yualqr,t:z ord rcru^oj nolorol{e^ auarr lsop nseq aypod (g2.1) nqelz.r rc ^rraq '12t, x m, = 'lzt, 'q,{qod dprra;s o gupar as?o{rrar e nqdqod uru,*1e1ar r*d? npoq,.",{::;t];p;#:.tfjtjji I 'lrz 1rn 'lr r

18 tz 'eso olal eu \Jwal D e o 'zore 'zol^ drox{o^ {e? l"islz o dso ulajol{a^ ur.,{^olloupa[ lrqos-bu,{^ allra?l1r-i dloupoq 1ur91e1s r1d1q o1d1 duqcaqn nqdqod oqpeelo: oqp - rl lar D yualqcdrz 9 o1{r,l ts rn 1so1qr,{r no^olq! " nq.,{qod oqgu.tnsod oqg,rrq-eun 'olo Iuelqcd:z e 'ora lsolqcdr eurg?ypodd,r nse? elpod (6l I) ecru,ro: nq"lz^ oloqol Irum Alreq '((+)6)zotz : zorz rrtqelz^ oq?u"p z alpod esa1q1 urruaqglo s rsunos "olz 'qdqod lclupe*nos {uesdod 4u^nsod 4,rlg.eun zo urapoq urlu?uerojer s urap l)izor ulup ll-"z aruagldod esa1g1 qdqo4 (6T ' IJ (t)d, : 6 ase2 eu al n1q1t tsolsr^gz a[ esa1g1 nq,{qod oqgaoqno.rl otrulog ai 1aq9 atn2:n esal?l nqolod noujeqo tlsoulo^ gadnls uapal osal?l grx o1o:d e lsolsr,rnos alnlsrxa esal?l urluaqglo e rua,rnsod rza1a1 nqdqod oqg^oqnorl eso ga{zeu as (gp 1 rqo) o e:luy;d ot"i I?91o Iu urolo:l as Quse?nos e g,rnosod,{4urr;d (a19rs)?1?rn n.r?urs a as e?rttsal 'uraq,tqod u4^oqnorq atnq,tqod as osal?j esol?} q{qod,(,roqno.rg 9'I ill?nod gpau e,telspald o1e1 as lualqad:z or4 11so1qcdr elstp -a1q z e dqrrrlaruoa3 aznod uraq,{qod ur{loqnorq u4ll?tuolo at q.{qod d^oro?sord 4uraqo 'rrr?u^ao nprox oo plox? {,t11qdqod afnqno:9 nlr?ue{o ur?p?e{ ^ as nqfqod rug,rorolso.rd urauraqo I{d'ploxe 4^nq,(q -od at esa1q1 as oqlelfnqdqod nrolsord A arerll so rualslur ur4{tularuoab 'ploxe (r{.tttqdqod +u) fu,rad - q)old g,roquy;d af nrolso:d urlup ll-ez A aj JI^ so uralslul ru4lrulauroac 6t I rqo 8t I JqO ',,qnorg {4crleruaul{.(}Io^1 rt o,r' frol{3l 3 oo atef,l^ eso rtr2 'nq,{qod oq9^oqnorg oqglr?rl r{o eso a[ o 'A +rol{a^ IIalIsoN (;ce.r.r,r) uraqfqod urfnoqno.rq ur{111uer1o afnqdqod as osal?j r'r llsolqrdr no^olqg I?91o!u ualo{ as galorez e o,r 11so1qcdr dso olat nr?urs a osal?t as glnosod '(Og f tqo) p"l{zor }up l{92 aurapa.ro:d " S poq tu;uara;a:.,rou ez d4uryqd olgt Spoq z 4ra1{?u l1-arullo^z (gg t rqo) 9ula1s uraf-ezl.eu nosf e acurlld o191 eu gal av '\wld 4poq qcyfe[ r1so1qc,{: ord e o urarolla^ s gu?qqoulor at 9ra11 'e4u11d n{i?luel{o rugp? I ^ qucaqo eln1srxa 'uraq,{qod ur,{,rorolsord rufucaqo afnq,{qod os?rall rasal?l A (8/ I.) esa191 qfqod liroqno.rp 4flZure{O 8'9'I '&ulsl:8iz ' qt soc 5r, soc 1 : at4 'qf urs & sor? - Jn: ata nost _Apal nlotsord ullup"l{gz ^ 8r npoq aolup {nos r dso n:?urs a.t n l1so1qcdr qdqod {u.tnsod{atq.eun leprqd aruysnur a? 'rl t,iuqurz 7 I np"l4ld tlordo as n:olsord ulup l{ z ^ ' npoq q'{qod ( \v (e rq/

19 lfepr^odpo rs a? 'qp dud ^ alnu u^or es, lu"lsuol ru?"j8alur tc Tna?r*d, + 6x :.o1z q31z^ (981),rer8atur 'Dx - zord q"lz^ aurg{s,rz no.re:dn " ns,e? alpod (gg.1) 1ee,rr:aq (e8 r) 'lsuoq : "Oro:, Ileld (t8 T) elpod tqu ord lutu?suol nqnors rtaruered at oq9:a11 n 'urruednols u4lgls os q{qod,{noqnorp }qt?lse?tau a[ rx rd a{rrutorls aa '9ur1oq uafgz,r.eu d:o1r1a.r. nosf lualqjdjz g^ol"trrjou lu^rl"loj au?al ru^rlelat,galq.eun (se ' ulrre r) + lloje + n : 'lz^r x or+1zjrx rcl+zoi r:.irer (Z8 T) rutltpnod s (I8 1) 1ce..'r:ap aualqodd,r 7 npoq;ua1qcd.r2 (t8 r) 'fi81d ' - :.olo :, at loj rtsolr{j,,{j g^olqr,t s nqdqod oqgu,rnsod rlsolqcf: :gruod oqef duerrougap,z nqnors rlarrr red 91e1 rpe,,rez as otseo.(61.1) alpod euel2odd,r et.rza r?solqjdr tso{qa^ epl (e8 r) nd 12ft zol?: zoll:ud+ ruaq"lzl uap-rn a[,/ a]r^oqnojg ruednols IaqO 0t I rqo oo:'o llere lara -ItJ -l na tz :dz =zz ''Irl urot{af rx {?u?al "u l?al? npoq lsolqcd: gupa1s{n (zs i) (re r) '1zl' x m': lztt' (91 1) alpod nqdqod urruq tor urrulrlslar r;d 7 npoq lsolqcd: afn,reqspa{d ']z^ ap{ ( Ior,{ + n,lr : 1zl, 1 zoiai : 'IIAI rlsolqrd: ord rcru^oj no^orol{a aureu lsop nse2 alpod (gg 1) nqelza Ic rra6l (08 r) ' 'IZJI + eoijl :'IIJI IJIu^oJ nolojol{a^ gua?jn ajrloqnojq at 7 npoq oq,aulo^oqrt Jrrol:1ate41

20 t(, (oo r) I I O 0 ri soj 0 rlurs- o l,0?"lt I a soc l - ZIr (6 x - zorz) urruednols ru{1-ets as nqnorq pedlld ord " (68 r.) I O (d1"ot, t o soj o uls o uts -,1so3 - (d)'di ((d)zotz)zi: zrj fpal at nq,(qod oq?^oqnojq rrrleu rul urrojsu Jl guallqzog z dso n:gus a,r aznod af qdqod fu^nsod d,rrssun e (gg 1) : dso ualo{ ar lor rcrleru eualpgf.,{rr. zis +ursol q3{^or?rus artt Ixqns apnq zz - Iz : o ped}{d ord (gl'i) nqdqod oq9,ro:o1so.rd oqauraqo djr lprl-l Jur]r9zor z lrpo^po dr.ua?nur nq,{qod oqarroqnojq rjrl"ur ruj rutojsu?jl nouallszou (88 r) )17 ' ---: : Ft8ld: 'l 1aq9 {u1d o }ua?o1o oqoupaf uraqaq fso nraurs aa esalal utru?lsruteld 's!t nqno:q ru;u_ednols oqau'd arr^oqnor! lupalls lugdnols ualql d nqnojs ruajauolod ulupalls ;deu 'rueluelsuol runu?inrlsuol ue2:n e[ nqno]q Jlaur J d (rer) &:&,:+:" nqnojq njlauruj d ua,ro: a[ e 4upoqs rureur?r1al rurru? JaleJ{e r ruryulsolqcd: 'Iru4lJutauroa3 rzaru rgruod a[ { d 'd e rorz crupelnos noqo dloupoq g^olnu ( (o

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite - 1400 4 Toshiba Dynabook Satellite - 1410 4 Toshiba Equium - A100-549 4 Toshiba Equium - A100-602 4 Toshiba Equium - A200-15i 4 Toshiba Equium - A200-196 4 Toshiba

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

2.590Ђ 240Ђ 89Ђ 380Ђ 125Ђ 550Ђ 230Ђ 499Ђ 650Ђ 170Ђ 295Ђ ZONA NOTTE 1.650Ђ Ђ 175 Ђ 3.245 Ђ 380 Ђ 740 Ђ 115

2.590Ђ 240Ђ 89Ђ 380Ђ 125Ђ 550Ђ 230Ђ 499Ђ 650Ђ 170Ђ 295Ђ ZONA NOTTE 1.650Ђ Ђ 175 Ђ 3.245 Ђ 380 Ђ 740 Ђ 115 . ZN N N N BI R. - Z FFRI N N IN GU Т+ I I NI R L. om т.... Z om no. GU Т + INI omт. om no L...B BN GU Т + I INI om т L.. om no.. Z - - I L.BI N, FIL I N IL.. Z L RINI L IN FRR R. RIN RIN*. / Т. IN. FFRI

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

Samknows Broadband Report

Samknows Broadband Report Samknows Broadband Report London Borough of Enfield This report describes the current broadband landscape for the London Borough of Enfield both in terms of general availability and choice, and in terms

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

IronPort Gateway Security Products The Leader in Communication Security Reiner Baumann IronPort Systems The Principles of Industry Leadership A n a l y s t L e a d e r s h i p R e c o g n i z e d a s t

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Instructions : Select the best possible answer for each of the following (32) multiple-choice questions.

Instructions : Select the best possible answer for each of the following (32) multiple-choice questions. o v r~~~f s, F,6 7- Page 1 ELTECH 113 Lecture (Quiz #4, Take-Home) Due Date : Monday, 9-24-2002 (5 :30 pm) Instructor : Bret Allen Instructions : Select the best possible answer for each of the following

More information

PRIMER TESTIMONIO. -F o l i o n ú m e r o 1 2 0. ḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋ ESC RITU RA NU MERO TREINTA.- E n l a c i u d a d d e B u e n os A i r e s, c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY HYDERABAD Kukatpally, Hyderabad 500 085, Andhra Pradesh (India)

JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY HYDERABAD Kukatpally, Hyderabad 500 085, Andhra Pradesh (India) Grams: TECHNOLOGY Phone: Off: +91 40 23156113 Fax: +91 40 23158668 E Mail: dejntuh@gmail.com Kukatpally, Hyderabad 500 085, Andhra Pradesh (India) Dr. M.CHANDRA SHEKAR M.Sc., Ph.D. Professor of Physics

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay Sauerbrei A, Bohn-Wippert K, Kaspar M, Krumbholz A, Karrasch M, Zell R. 2015. Database on natural polymorphisms and resistance-related non-synonymous mutations in thymidine kinase and DNA polymerase genes

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Pauli Exclusion principle No two electrons in an atom have the same set of quantum numbers. If two electrons occupy the same orbital, they must

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Allgemeine Geschäftsbedingungen der mindp o o l N ick scha s & W iegma nn GbR Geschäftsber eich H o sting 1. Geltungsbereich 1. 1 D i e m i n d p o o N i c k s c h & W i e g m n G b R ( i m f o e n d e

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ @PATilKA ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ Bpcpru;rdvo auri rqv Axa6rlpfa A0qvdv Kcr r{v Ercnpic npoq evio;iuoq rnv

More information

CREATE SHAPE VISUALIZE

CREATE SHAPE VISUALIZE SHAPE VISUALIZE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide SHAPE VISUALIZE Introduction We o e to t e r t ook i t e BIM Workflow erie I t e o owi ter we wi o er e eryt i eeded or you to ter t e i o re ti i d

More information

TRUCK MODEL BY SERIAL NUMBER PREFIX - 24 June 2010 INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS

TRUCK MODEL BY SERIAL NUMBER PREFIX - 24 June 2010 INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS SERIAL NO. PREFIX MODEL ENGINE HYDRAULIC ELECTRICAL OPERATION AND FUEL / TRANS. BRAKE TYPE SERVICE MANUAL MODEL - DISPLACEMENT CERTIFICATION SCHEMATIC SCHEMATIC MAINTENANCE

More information