Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò º ËÖÖ Âº ËØÒ º ËÙ¹ ÖÑÒÝÑ º ÌÓÖ Ëº ÌØÑÒ Åº ÏÐÑÒ Ò ÔÖØÔÒØ Ò ÒÒ ÑÒÖ Ø ÓÐÙÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒ ÅÁÌ ÆÓÖØÛ ØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËØÒÓÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ø ÏÖØÓÒ ËÓÓÐ Ø ÁÒÒ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ Ò Ó ÁÒ ØØÙØÓÒ ÓÒØÖØ Ò ÅÖØ Ò Ø ÑÖÒ ¹ ÒÒ ÓØÓÒ ÑØÒ Ò ÆÛ ÇÖÐÒ ÓÖ ÐÔÙÐ ÓÑÑÒØ Ò Ù ÓÒ º Ì ÔÔÖ Ù ÙÑ ÔÖØ Ó ÔÖÚÓÙ ÔÔÖ ÒØØÐ Ê ÓÐÙØÓÒ ÈÖÖÒ Ò ÈÖÓØ Óº Ö ÓÐÐ Ó Ù Ò Ì ÇÓ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ ¼ Ö ÀÐÐ ¾½¼¼ ÆÐ ÚÒÙ ÓÐÙÑÙ ÇÀ ¾½¼¹½½ ÀÖ ÐÖ ½µ ¾¾¹½ ØØÔ»» ÖºÓ ÙºÙ»ÙÐØÝÙ»ÙÐØÝ»Ö ÐÖ»Ö ÐÖºØÑ Ö ÐÖº¾Ó ÙºÙ ÄÑ ½µ ¾¾¹¾ ÐѺ½¾Ó ÙºÙ ÒÒ ÔÖØÑÒØ ÓÞÙØ Ù Ò ËÓÓÐ ÑÓÖÝ ÍÒÚÖ ØÝ ¼ ¾ ØÐÒØ ¼ ¾¾ ¼µ¾¹ ÌÖÙÒ ÓÖÙ ºÑÓÖݺÙ

2 ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ ÑÒÖ ÛÓ ÛÒØ ØÓ ÚÛ ÚÓÖÐÝ Ò ÒÒØÚ ØÓ ÚÒ ÓÖ ÐÝ Ø ÖÖÚÐ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Öѳ ÔÖÓ ØÐØݺ ÁÒ Ø ÑÓÐ ÐØÝ ÑÒÖ ØÖ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÐÐݹÚÓÖÐ ÓÙØÓÑ ÛÐ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÑÝ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº ËÙ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ Ù ÖØÖ ÒÚ ØÑÒØ Ò ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ Û ØÒ ØÓ Ö ÓÐÚ ÖÐݵ ØÒ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ Û ØÒ ØÓ Ö ÓÐÚ Ðص Ò «Ø ÒÚ ØÑÒØ Ò ØÒÒ ÓÖ ÖØÖÒ ÔÖÓØ Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÛØ ÔÖÚÓÙ ÐØÖØÙÖ Ò ÓÑ ÑÒÖ ÑÝ ÖØÐÝ ÓÚÖÒÚ Øº Ì ÑÓÐ Ó«Ö ÑÔÖÐ ÑÔÐØÓÒ ÓÙØ ÒÒÓÚØÚÚÖ Ù ÓÒÚÒØÓÒÐ ÒÚ ØÑÒØ ÓØ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ Ò ÓÖÔÓÖØ ÓÒØÖÓк Ì ØÓÖÝ Ð Ó ÑÔÐ ÔÖÚÖ ÓÖØÒ Ó ÐØÝ ÑÒÖ ØÓ ÓÒÚÒØÓÒÐ ØÚØ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ØÓ Ú ÓÒÖÝ ÒØÖÔÖ º

3 ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÖ Ò ÑÙ ØÙÝ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÖÚÐØÓÒ ØÖÓÙ ÒÐÐÒ ÛÖÒ ÓÙع Ö ÒÖ ÔÖÚØ ÒÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÑÒÖ ÖÓÑ ÖØ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ø ÑÒÖ³ ÐØ ØÓÒº ÅÓÖ ÒÖÐÐÝ ÓÛÚÖ ÑÓ Ø Ù ØÒØÚ ÑÒÖÐ ÓÒ «Ø Ø ØÑÒ Ò ÒØÙÖ Ó ÓØÖ ÒÛ ÖÖÚк ÌÙ ÖÖÐ Ó ÛØÖ Ø ÙÖÖÒØ ØÓÒ Ú Ð ØÓ ÒÚ ØÓÖ ØÝ Ò ÖÛ ÒÖÒ ÓÙØ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ÕÙÐØÝ ÖÓÑ Ø ÖÖÚÐ ÓÖ ÒÓÒ¹ÖÖÚÐ Ó ÓØÖ ÒÛ º ÓÒ Ö ÓÖ ÜÑÔÐ ÔÖÑÙØÐ ÖÑ Ò ÛØÖ ØÓ ÚÐÓÔ ÚÖÒØ ÛØÒ Ø ÙÖÖÒØ ÑÐÝ Ó ÑØÓÒ ÓÖ ØÓ ÔÙÖ Ù ÒÛ Ð Ó ÑÒ º Ì Ö Ø ÓÔØÓÒ Ò ÐÐ Ò ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ Ò ÐÐÝ ØÓ Ö ÓÐÚ ÕÙÐÝ Ý ÖÖÚÐ Ó ÒÛ ÓÙØ ÔÖÓØ ÓÙØÓѺ Ì ÐØØÖ ÓÔØÓÒ Ò ÐÐ Ò ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ Ò ÐÐÝ ØÓ Ú ÖÖ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ ÐØÖÒØÚÐÝ Ø ÖÑ ÑÝ Ó ØÛÒ ØÓÒ ØØ ØÒ ÓÖ ÖØÖ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÓÙØ ÚÒ ÔÖÓغ ÇÒ ÜÑÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÛ ÑÙ ØÓ ÔÒ ÓÒ Ê² ÔÒÒ ØÓ ÐÖØ Ø ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÒÛ ÔÖÓÙغ ½ Ì ÐØÝ ØÓ Ò ÙÒ ÛÒ ÒÛ ÖÖÚ Ú ÑÒÖ Ò ÒÒØÚ ØÓ ÑÒÔÙÐØ ÒÚ ØÑÒØ ÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÔÖÓÚ ÔÖ ÓÒÐ ÓÖ ÖÑ ÖÔÙØØÓÒº Ì ÔÔÖ Ó«Ö ÓÑ ÒÖÐ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÙØ ÓÛ ÑÒÖ Ò ØÖ ÖÑ ÓÓ ÒÚ ØÑÒØ ØÖع ØÓ ÑÒÔÙÐØ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ ÛØ Ø ÑÖØ ÒÖ Ò ÓØ ÑÔÖÐ ÑÔÐØÓÒ º ÇÙÖ ÔÖÑ ØØ ÑÒÖ Ö ÓÒÖÒ ÛØ ÓÖعØÖÑ ÖÔÙØØÓÒ ÔÐÙ Ð ØÖ ÓÒ ÖØ ÔÖÖÒ ÓÖ ÔÖ Ø ÓÖ ÓÖ ÔÙÒÖÝ Ö ÓÒ º À ÖÔÙØØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÑÒÖ ÛÓ ÜÔØ ØÓ Ò Ó ÓÖ ÛÓ ÛÒØ ØÓ Ú ÔÓØÒØ ØÖØ Ó ÕÙØØÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÓØØ Ö Ôݺ ¾ ËÑÐÖÐÝ ÚÓÖÐ ÓÖعØÖÑ ÔÖÔØÓÒ Ó ÖÑ Ò ÐÔ Ø ÖÓÐÖ Ý Ö Ò Ø ÔÖ Ø Û Ø ÖÑ ÓÖ Ø ÖÓÐÖ Ö Ð ØÓ ÐÐ Ö Ò Ý ÑÔÖÓÚÒ Ø ØÖÑ Ò Û Ø Ò Ð ÛØ ÑÔÐØ ØÓÐÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÖÐØ ØÓ ÐÐ ÖØÚ ÓÖ ÒÚ ØÑÒØ ÔÓÐݺ ÓÖÒ ½ ÓÖÒ ØÓ Ù Ò Ï ÔÔº ¹»¾»¼µ ÇÚÖ ¾¼ ÝÖ ÏÖÒÖ¹ÄÑÖس ÖÓÖ Ó ØØÒ ÒÛ ÖÙ ÖÓÑ ÔØÒØ ØÓ ÐÒ ÖÒ ÖÓÑ Ú ÝÖ ØÓ ½ ÝÖ ÅÖ³ ÖÒ ÓÚÖ Ø Ñ ÔÖÓ Û ØÖ ØÓ Ø ÝÖ ØØ ÏÖÒÖ¹ÄÑÖس Ç ÏÐÐÑ ØØÒ Ø ÔÖÓÐÑ ÛØ ÒÛ ÖÖÙØ Ò ÑÓÖ ÑÓÒÝ Ò ÖÔÓÖØ Ò ÒÖ Ò ÏÖÒÖ¹ÄÑÖس ʲ ÜÔÒØÙÖ ÖÐØÚ ØÓ ÖÙ Ð º ¾ ÏÒ ÖÐ Ø ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ ÓÒØÖØÒ Ø ÑÒÖ³ ÐØÝ ØÓ ÕÙص ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÀÓÐÑ ØÖÓÑ Ò ÊÖØ Ó Ø ½µ Ú ÓÛÒ ØØ ÙÒÖ Ø ÓÔØÑÐ ÓÑÔÒ ØÓÒ ÓÒØÖØ Ø ÑÒÖ Ò ÒÒØÚ ØÓ ÑÒÔÙÐØ ÔÖÓØ ÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÙÐ ÚÓÖÐ ÖÔÙØØÓÒº ½

4 ØÓ ÈÖÓÚÖ ½¾ ÚÒ ÓÓÐ ÛÒ ÓÐØ Ô ÓÙÒØ Û º ÁÒ Ø ÔÖØ Û ÑÒÖ ÓÒ ÛÓ ÒÚ ØÑÒØ Ö Ù ÙÐÐÝ Ù ÙÐ ÓÙÐ ÓØÒ ÖÐÝ ÔÙÐ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÙØÓÑ Ó ÓÒ ÓÓÐ ÑÒÖ ÓÒ ÛÓ ÔÖÓØ ÖÕÙÒØÐÝ Ð ØØÖ Ú ØÓ ÓÐ Ô Ý ÐÐÓÛÒ ÔÖÓØ ÓÙØÓÑ ØÓ ÖÑÒ Ò ÓÙØ ÐÓÒÖº ÌÖ ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø ÖØÚ ÓÛÚÖº ÓÔ ØØ Ó ÖÚÖ ÛÓ ÙÒ¹ Ö ØÒ Ø ÛÐÐ Ø Ø ÐÙÖ Ó ÔÙÐ ÒÛ ØÓ ÖÖÚ ÖÐÝ Ø Ð Ò ÚÖ ÒØÓÖ Ó ÕÙÐØݺ ÆÚÖØÐ Ó ÐÓÒ ØÖ ÓÑ ÒÓ Ò Ø ØÑÒ Ó ÒÓÖѹ ØÓÒ ÖÖÚÐ Û ÓÛ ØØ Ø ÒÚ ÚÛ ÖØÒ Ö Ó ÚÐØݺ ÓÓÐ ÑÒÖ Ò Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÓÔ Ó Ò Ñ ØÒ ÓÖ Û ÑÒÖ ÛÓ ÖÑ ÖÚ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ö ÙÐØ Ó ÙÒÓÒØÖÓÐÐÐ ÜØÖÒÐ ÖÙÑ ØÒ º ÌÖ ÛÐÐ ØÙ ÐÒ ØÛÒ Ø ÒÒØÚ Ó ÑÒÖ ØÓ ÖÐÝ ÚÖ Ù ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì Ö ÓÒÒ Ù Ø ØØ Ø ÐØÝ Ó ÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÖÑ ÓÖ ÑÒÖ ØÓ Ø ÛÝ ÛØ ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÒ ÓÒ ÑÔÖØ ÓÒØÖÓÐ Ó ØÑÒ Ý ÕÙÐØÝ ÑÒÖº ËÙ Ð Ó ÓÒØÖÓÐ ÒØÖÓÙ ÒÓ Ò Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ò ÒØÓÖ Ó ÕÙÐØݺ ÆØÙÖ ÑÝ ÒØÖÖ ÖÐØÚÐÝ ÐØØÐ ÛØ Ø ØÑÒ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÖÐØÚÐÝ ØÒÖ ÔÖÓØ Ù ÒØÙÖÐ Ö ÓÙÖ ÜØÖØÓÒº ÀÓÛÚÖ ÑÒÖ ÑÙ ÐÓÓ Ö ÖÔ ÓÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ó ÒÒÓÚØÚ ÔÖÓØ º ËÒ ÑÙ Ó Ø ÔÓÐÝ Ø ÓÒ ÐÐ ÓÖعØÖÑ ÑÒÖÐ ÓÙ ØÓÚÖ ØÖØ Ò Ö ØÖÙØÙÖÒ ÓÒÖÒ ØÖ «Ø ÓÒ ÒÒÓÚØÓÒ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÒÐÝÞ ÓÒØÜØ Ò Û Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ ÒÒÓØ ÔÖØÐÝ ÓÒØÖÓÐк ËÒ ÚÒÒ ÓÖ ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ «Ø Ø ØÑÒ Ó ÓÛ ØÓÛÖ ÖÐÝ ÓÖ ÐØ ÔÙÐ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÖØÐÝ Ù ØÓÛÖ ÖÐÝ ÓÖ ÐØ ÓÛ ÙÒÖ¹ ÚÖ Ù ÓÚÖ¹ÒÚ ØÑÒغ Ì ÔÔÖ ÜÑÒ Ø ÓÒØÓÒ ØÖ¹ ÑÒÒ Ø ÕÙÐÖÙÑ ÐÒ ØÛÒ ÖÐÝ Ò ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÓÒ ÕÙÒ ÓÖ ÙÒÖ¹ ÚÖ Ù ÓÚÖ¹ÒÚ ØÑÒغ ÌÖ ÔÖÚÓÙ ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÓÛ ÓÒÖÒ ÛØ ÓÖعØÖÑ ÖÔÙØØÓÒ Ò ÖØ ÒÒØÚ ÓÖ ÚÒÒ ÓÖ ÖÖÒ ÔÙÐ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ Ì ÔÔÖ ÙÑ ØØ ÔØÐ ÑÖØ Ö ÆÒØ ÙØ Ò ØØ ÓÖÔÓÖØ ÔÓÐ Ö ØÓÖØ Ý Ø ÖÔÙØØÓÒÐ ÓÒÖÒ Ó ÑÒÖ ÓÖ ØÖ ÖÑ º ÁÒ ÚÖÐ ÑÓÐ Ó ÓÔØÑÐ ÐÓ ÙÖ ÔÓÐÝ Ø ÑÖØ ÖÛ ÔØÐ ÒÖÒ ÓÙØ ÒÓÒ¹ ÐÓ Ò ÖÑ Ó Ø ÖÑ ÒÙÖ Ó Ø Ò ÓÖÖ ØÓ Ö ÓÐÚ Ø ÑÖس ÙÒÖØÒØÝ ÖÐÝ ºº ÎÖÖ ½ µ Ò ÑÒ Ò ÀÖØÝ ½µµº ÈÖÔ Ø ÐÓ Ø ÑÓÐ ØØ Ó ÌØÑÒ Ò ÌÖÙÑÒ ½µ Ò Û ÖÑ ÛØ ÔÖÚØ ÒÓÖÑØÓÒ Ò «ØÚÐÝ ¾

5 ÚÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ Ý ÖÒ ÕÙÐØÝ ÙØÓÖº ÕÙÐØÝ Ø ÒÐ Ó ÖÑ ÚÐÙº ÁÒ ÓÒ ÕÙÒ ÙØÓÖ ÀÓÛÚÖ Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÐÓ ÙÖ Ò ÓÒ ÙØÓÖ Ó Ó ÒÓØ ÓÙ ÔÖÑÖÐÝ ÓÒ ÒÚ ØÑÒØ ÒÒØÚ º Ð Ó ÓÙÖ ØØÒ ÓÑÑÓØ ÖØÖ ÖÒ Ó ÔÓ Ð ÓÙØÓÑ Ù Û Ó ÒÓØ ÙÑ ØØ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÐÛÝ ÑÓÖ Ó ØÐÝ ØÒ ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ËÚÖÐ ÔÔÖ ÓÒ Ö Ô ÔÔÐØÓÒ ÒÚÓÐÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó º ÓÓØ ½¾µ ÒÐÝÞ ÓÛ ÑÒÖ ÑÝ ÖÐÙØÒØØÓÚ Ø Ú ÓÒ Ø ÖÚÐ ØÓ Ø ÑÖØ Ø ÐÙÖ Ó Ø ÒÚ ØÑÒØ ÔÖÓغ ÅÖÞÓ Ò ÙÆ ½µ ÓÒ Ö ÓÛ Ø Ò ÓÒ Ó ÑÒÖ Ò Ò ÙÒ Ø ÖØ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ØÖÓÙ Ø «Ø ÓÒ Ø ÔÖÚ ÒÓ Ò Ó ÖÒÒ º ÊÒ ½µ ÒÐÝÞ Ø «Ø Ó Ò ÜØÒÒ Ø ØÖÑ Ó ÐÓÒ Ò ÛÒÒ ÓÚÒÒØ ØÓ ÚÓ ÖÓÒÞÒ ÙÐغ ÇÙÖ ÑÓÐ «Ö ÖÓÑ Ø ÔÔÐØÓÒ Ò ÚÖÓÙ Ö ÔØ ÒÐÙÒ Ø ÓÙ ÓÒ ÓÖÔÓÖØ ÒÚ ØÑÒØ ÓÒ º ÁÒ ÀÓÐÑ ØÖÓÑ Ò ÊÖØ Ó Ø ½µ Ò ÀÓÐÑ ØÖÓÑ ½µ Ò ÙÒÒÓÖÑ Ö ÚÖ ÑÒÖ ÑÝ ÖÐÙØÒØ ØÓ ÙÒÖØ Ö Ý ÔÖÓØ Ù ÓÒ Ó Ò Ñ ÙØÙÖ Û Ö Öº Ì ÙÖÖÒØ ÔÔÖ ÜÑÒ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ ÛÒ Ø ÑÒÖ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÓÙØ Ö Ó ÒÓØ Úº ÙÖØÖÑÓÖ Ø «Ø Û Ö Ö ÒÓØ ÓÒ Ö ÚÖ ÓÒº ÅÓ Ø Ó Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÖÔÙØØÓÒ Ò ÒÚ ØÑÒØ Ó ÓÙ ÓÒ ÓÒ ÔÖ¹ ØÙÐÖ Ò Ó ÒÛ ÖÖÚÐ ÓÙØ Ø ÖÑ ÖÔÓÖØ ÓÙØ ÙÖÖÒØ ÓÛ Ò ÓÒ ÔÖØÙÐÖ ÛÝ Ó ÑÒÔÙÐØÒ ÒÛ ÓÓ ØÒ Ø ÙÖÖÒØ ÓÛº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÓÙ ÓÒ ÛØÖ ÖÐÚÒØ ÒÛ Û ÑÝ ÓÖ ÑÝ ÒÓØ Ø Ø ÓÖÑ Ó ÖÔÓÖØ ÓÛµ ÖÖÚ ÖÐÝ ÚÖ Ù Ðغ ËØÒ ÙØÙÖ ÒÛ ÖÖÚÐ ÒÖÐÐÝ Ø ØÖÓÙ ØÑ ÙØ Ó ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ø ÙÖÖÒØ ÓÛº ÓÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ØØ ÒØÒ Ê² ÔÒÒ ØÓ ÓÑÔÐØ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÓØ ÒÛ ÔÖÓÙØ ¹ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÓÙØ Ø ÔÖÓÙس ÖÚÒÙ ÛÖ ÓÒ ØØ ÔÒ ÖÒÐØØ Å ÙÐ Ò ÌØÑÒ ½µ ÔÖÓÔÓ Ø ØØÒØÓÒ ÝÔÓØ Ó ØÓ ÔÐØ ÛÖÒ ÖÑ ÛØ ÚÓÖÐ ÔÖÚØ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÐØ ØÓ ÒÚØ ÒÐÝ Ø ØÓ ØÙÝ Ø ÖѺ ÊÒ Ò ÏÒØÓÒ ½µ ÒÐÝÞ ÓÛ Ø ÓÐÐØÖÐ Ò ÓÚÒÒØÔÖÓÚ ÓÒ ØØ ÓÖÖÓÛÖ Ö ØÓ Ò Ø Ø ÓÒØÖØ ÒÙ ÑÓÒØÓÖÒ Ý ÖØÓÖ Ò ØÙ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ ÆÒ ½½µ ÜÑÒ ÓÛ ÕÙØÝ ÖÚÓÙØ Ö ÓÐÚ ÙÒÖØÒØÝ ÓÙØ Ø ÔÖÒØ ÛÐÐ Ø Ù Öݺ ÓÖÒÐÐ Ò ÐÐ ½µ ÜÑÒ Ø Ò Ó ÒÖÙÔØÝ ÔÖÓÙÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÖØÓÖ ÛØ ÒÒØÚ ØÓ ÒÖØ ÒÓÖÑØÓÒº ÐÓÑÖ Ò ÃÒ ½½µ ÖÙ ØØ ÒÒ ÓÒØÖØÙÐ ØÖÙØÙÖ ÛØ ÑÒÐ ÔÓ Ø ÒÓÙÖ ÑÓÒØÓÖÒ Ý ÔÓ ØÓÖ º ÏÐ ½µ ÜÑÒ Ø «Ø Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÖÑ ÕÙÐØÝ Ù ÕÙÒØ ØÓ ÁÈǺ ÀÓÐÑ ØÖÓÑ ½µ ÓÛ ØØ Ö ÚÖ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÐÒÖ ÓÙØÔÙØ ØÒÓÐÓÝ Ò ØÓÖØ Ø ÒÚ Ø¹ ÑÒØ ÓÒ Ó ÑÒÖ ÛÓ ÓÒÖÒ ÛØ ÖÔÙØØÓÒº ÅÐÓÙÖÒ ËÓÐÝ Ò ÌÓÖ ¾¼¼¼µ ÜÑÒ ÑÒÖ ³ ÒÒØÚ ØÓ ÒÚ Ø Ò ÓØÒÒ ÔÖÚØ ÒÐ Ò ÚÒ Ó ÔÖÓØ ÓÒº

6 Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÙÖÖÒØ Ú Ò ÒÛ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÓÔÔÓÖØÙÒØÝ ÒÓغ Ì ÐÐÙ ØÖØ Ø ÑÓÖ ÒÖÐ ÔÓÒØ ØØ ØÖ ÒÓ ÒÖÐ ÔÖ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ ÛØÖ ØÒ ÓÛ ÓÖÛÖ Ò ØÑ ÚÒ ÓÖ Ö Ø ÖÖÚÐ Ó ÙØÙÖ ÒÓÖÑØÓÒº ÏØÒ Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÖÔÙØØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ Ò ÙÖÖÒØ ÓÛ ÓÒ Ø Ó Ô¹ ÔÖ ÙÑ ØØ Ø Öѳ ØÓÒ Ó Ò ÖÓÑ ÓÙØ Ó ÖÚÖ º Ì ÔÔÖ ÔÖØ ØØ ÙÒÒÓÖÑ ÑÒÖ ÛÐÐ ÖØÐÝ ÙÒÖÒÚ Ø Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÒ ÙÖÖÒØ ÓÛ Û ØÒ Ý Ø ÑÖØ ÚÓÖÐ ÒØÓÖ Ó ÚÐÙ ÆÖÝÒÒ ½µ ËØÒ ½µµº Ì ÑÒÔÙÐØÓÒ Ò ÖÖÖ ØÓ ÒÐ ÒÒÑÒغ ÁÒ ÓÒ Ø Ó ÔÔÖ Ø ØÓÒ ÒÚ ØÒ Ú Ð Ò Ø Ó Ø Ó ÚÒ ÒÚ ØÑÒØ Ó ÒÓÛÒ ÙÔ ÖÓÒغ ÖÑ Ú ÔÖÚØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÖØÙÖÒ ÓÒ ÒÚ ØÑÒغ ÁÒ Ø ØØÒ ÖÑ Ö ÔÖØ ØÓ ÓÚÖÒÚ Ø Ò Ø ÓÔ Ó Ò ÚÛ ÚÒ ÕÙÐØÝ ÔÖÓØ ÌÖÙÑÒ ½µ Ù Ò ËØÓÐ ½ µµº Ì ÑÓÐ ÓÒ ÛØ ÑÝ ÐÐ ÑÑÖÝ Ò ÚÓÒº ÖÑ ÛØ ÑÓÖ ÔÖÓØ ÒÚ Ø ØÓ ÑÑ Ø ÚÓÖ Ó ÖÑ ÛØ ÓÓ ÔÖÓØ Ò ÖÑ ÛØ ÓÓ ÔÖÓØ ÑÝ ÓÚÖÒÚ Ø ØÓ ØÖÝ ØÓ ØÒÙ Ø Ð ÖÓÑ Ù ÑÑÖݺ ÁÒ ØÖ Ø Ó ÔÔÖ Ø ØÓÒ Ð Ó Ú Ð ÙØ ÚÒ ØÓÒ Ò ÑÑØÐÝ ÒÖØ «ÖÒØ ÔÓ Ð ÓÛ ÐÚÐ º Ì ÔÔÖ ÑÓÐ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ò Û Ø ÖÑ Ö ÓÐÚ ÙÒÖØÒØÝ Ý ÐÐÒ Ò Ø Ò ØÖÝ ÓÒÚÖØÒ Ø ÒØÓ ÔÙÐÐÝ Ó ÖÚÐ ÓÛº Ì ÑÓÐ ÔÖØ ÔÖÑØÙÖ Ø ÐÕÙØÓÒ Ó ÙÒÖÚÐÙ Ø ÐØÒØ Ø ³µ Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ ØÖ ÚÐÙ ËØÒ ½µ ÖÒÒÒ ½¼µµº ÐØÓÙ Ô Ø ÐØÖØÙÖ Ó«Ö ÑÔÓÖØÒØ Ò Ø ÓÙØ ÛÒ ÙÒÖ¹ ÚÖ Ù ÓÚÖÒÚ ØÑÒØ ÛÐÐ ÓÙÖ ÔÖÚÓÙ ÑÓÐ Ó ÒÓØ Ñ ØÓ ÔØÙÖ Ø ÙÐÐ ÓÔ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ ÔÐÐÝ ÛØ ÖÖÒ ØÓ ÒÒÓÚØÚ ÒÚ ØÑÒØ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÐØÒØ Ø ÑÓÐ ÐÐÓÛ ÖÑ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÒÐÝ ØÖÓÙ Ø ÐÕÙØÓÒº Ì Ó ÒÓØ ÔØÙÖ ØÙØÓÒ ÛÖ ÔÖÑÙØÐ ÓÑÔÒÝ ÐÖØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÔÖÓÑ Ò ÒÛ ÑØÓÒ Ý ÓÓ ØÒ Ê² ÜÔÒØÙÖ º ÙÖØÖÑÓÖ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÖÖ ÓÒÐÝ Ý ÓÐÒ ÓÒ ØÓ Ò Ü ØÒ Ø Ø Ó ÒÓØ ÔØÙÖ Ø ÒÓØÓÒ ØØ ÑÒÖ Ò ÑÒÔÙÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ý ÓÓ Ò Ú ÓÒÖÝ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ Ò Ø Ó ÖÓÙØÒ ÜÙØÓÒ ÔÖÓغ ÙÖØÖÑÓÖ Ù ÑÓÐ Ó ÒÓØ ÓÒ Ö ËÙÔÔÓ ÓÖ ÜÑÔÐ ØØ ÖÑ Û ØÓ ÚÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚк ÀÒÐ ÁÒº Ò ÐÖØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÓÙØ ÒÛ ÔÖÓÙØ Ù ÚÓ¹ÖÓÒÞÒ ÀÒÐ È Ý ÔÒÒ ÑÓÖ ÖÔÐÝ ÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÒÓÛº ËÙ ÜÔÒØÙÖ ÖÙ ÒØ ÓÛ Ò Ø ÓÖØ ÖÙÒº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÖ ÚÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÜÔÒØÙÖ ÔÙØØÒ ÚÓ¹ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÙØ ÓÒ Ø ÑÖØ ÒÓÛ ÖØÖ ØÒ ÐØÖ Ð Ó ÚÒ ÔÙÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ ÓÙØ Ø ÔÖÓÙس ÔÓØÒØÐ ÙØ ÑÝ ÒÖ ÓÖØ ØÖÑ ÖÚÒÙº ų ÚÐÓÔÑÒØ ÓÒÛØÒÓÐÓÝ ÓÖ Ø ËØÙÖÒ ÑÓÐ ÐÐ Ø Ö Ó Ø ¾½ Ø ÒØÙÖÝ

7 ØØ ÑÒÖ ÑÝ ÒÓØ Ð ØÓ ÓÒØÖÓÐ ÔÖØÐÝ ÛÒ ÔÖÓØ Ö ÓÐÚ º Ì ÔÔÖ ÐÐÓÛ ÓÖ ØÖ Ú Ð ÓÖ Ò ØÓÒ Ý ÑÒÖ º ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÛØ ÔÖÚÓÙ ÔÔÖ ÓÒ Ò ØÓÒ ÓÙÖ ÑÓÐ ÒÓØ ÓÒ ÒÐ ÒÒÑÒغ ÁØ Ó Ö Ø ÓØ ÑÑÖÝ»ÚÓÒ «Ø Ò Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÛØ Ø ÐØÒØ Ø ÔÔÖÓ Û ÐÐÓÛ ÓÖ ÑÔÖØ ÓÒØÖÓÐÐÐØÝ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ò ÔÓ Ð ÓÒÒØ ØÛÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ÔÓÒØ Ò ØÑ Ò Ø ÓÛ ÐÚÐ Ø ØØ ÔÓÒØ Ò ØѺ Ì «ÖÒ Ð ØÓ ÚÖÝ «ÖÒØ ÑÔÐØÓÒ ÓÖ ÛÒ ÙÒÖ¹ ÚÖ Ù ÓÚÖ¹ ÒÚ ØÑÒØ ÛÐÐ ÓÙÖº ÚÒ ÛÒ ØÓÒ Ö Ò ØÖ Ò ÓÚÖÒÚ ØÑÒغ ÊÖÐ Ó ÛØÖ ØÓÒ Ö Ú Ð ÓÖ ÒÓØ ØÖ Ò ØÓÛÖ ØÖ Ü¹ ÔÐÓÖØÓÖÝ ÓÖ ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ º ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÛØ ÐØÒØ Ø ÑÓÐ ØÖ Ò ØÓÛÖ ÖÖÐ ÖØÖ ØÒ ÐÖØÓÒ Ó Ö ÓÐÙØÓÒº ÖÓÑ ÔÓÐÝ ØÒÔÓÒØ Ø ÔÓÒØ Ù Ø ØØ ÒÝ ØØÑÔØ ØÓ Ù ÓÑÔÒ ØÓÒ ØÜ ÓÖ ØÓÚÖ ÖÙÐØÓÒ ØÓ ÑÓØÚØ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ØÓ ÒÚ Ø ÑÓÖ ÆÒØÐÝ ÑÙ ØÓÙÖ ÔÖÓÐÑ Ó ØÖØÒ ØÒ Û ÓÚÓÙ ÓÒ ÔÖÚÓÙ ÐØÖØÙÖº ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÑÔÖÐ ÑÔÐØÓÒ ÒÚÓÐÚÒ ÓÑÔÖØÚ Øع Ø Ò Ø ÛØ ØØ Ø ÖÑ ÔÐ ÓÒ ÓÖعØÖÑ ÖÔÙØØÓÒº Ì ÑÔÐØÓÒ Ö ÓÛ «ÖÒØ ÓÖÑ Ó ÒÚ ØÑÒØ ÚÖÝ ÛØ Ò Ò ÔÖÓÜ Ù Ò ØØÙ¹ ØÓÒÐ ÖÓÐÒ Ò ÔÖÓÐØÝ Ó Ó ØÐ ØÓÚÖº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÑÓÐ Ó«Ö ÔÓ Ð ÜÔÐÒØÓÒ ÓÖ ÓÑ ÔÙÞÞÐÒ ÒÒ ÓÙØ Ø ÖÐØÓÒ ØÛÒ ØÓÚÖ ÔÖÓØØÓÒ Ò Ê² ÜÔÒØÙÖ ËÙ ØÓÒ º¾µº Ì ½¼ Û Ô ÓÒØ Ø ÓÙØ ÛØÖ ÓÖÔÓÖØ ÖÖ ÛÖ ÔÙ ¹ Ò ÍºËº ÑÒÖ ØÓÛÖ ÓÖع Ø ÓÒ º ÓÖÔÓÖØ ÑÒÖ ÙØ ØÓ ØÓÚÖ ØÖØ Ú ÖÕÙÒØÐÝ Ù Ø ØÖ ÖÓÖ Ý ÖÙÒ ØØ ØÝ Ö Óй ÐÓÛÒ ÐÓÒ¹ØÖÑ ØÖØ ÛÓ ÚÐÙ ÒÓØ Ò ÖÓÒÞ Ý Ø ØÓ ÑÖغ ËÓÑ ØÓÖØÐ Ö Ö Ù Ø ØØ ØÖ Û ÑÖØ ØÓ ÓÒÖÒ ÓÙØ Ü Ú ÓÖعØÖÑ ÓÙ º ÓÒ ØÒØ ÛØ Ô Ø Ö Ö Û Ò ØØ ØÓÚÖ ØÖØ Ù ÙÓÔØÑÐ ÚÓÖº ÀÓÛÚÖ Ø ÚÓÖ Ó ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ø Ø ÓÖÑ Ó ÙÒ¹ ÖÒÚ ØÑÒØ ÒÓÖ Ð ÓÒÒÓÚØÚ ØÚØݺ Ì ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ ØÖÙØÙÖ ÓÐÐÓÛ º Ì ÒÜØ ØÓÒ Ú Ø ÙÒÖ ÖÑÒ Ò Ç ÊÓÖ ËÑØ Ò ÛÐÝ Ø Ò ÜÑÔÐ Ó Û ØÙÐ ÜÔÒØÙÖ ÓÒ ÒÒÓÚØÓÒ Ù Ò Ï»½» ÓÒ Å³ ÑÖ ÔÖÓ Ø Ø ÐÐÒ ÑÖØ Ö Ò Ø ÔÓÓÖ ÔÖÓÙØÚØݺºº Ò Ø ÒØÖÓÙØÓÒ Ó ÖÓÓØ ÔÖÓÙØÓÒ ÑØÓ º Ì ÓÒÓÑ Ø ½½»½½» ÓÑÑÒØ ØØ ÒÖÐÝ ¼ ÐÐÓÒ ÒØÓ ÒÛ ØÓÖ Ò ÕÙÔÑÒØ ØÓ ÖÙ Ø ÔÒÒ ÓÒ Ø ÛÓÖÖ Ø ÔÖÓÙØÚØÝ Ò ÛÖ ÑÒ Ùкµ ËÑØ Û ÕÙÓØ ÝÒ ÓÒ³Ø ÛÖØ Ø ÓÓ ÓÒ Ñ ÙÒØÐ Á³Ú Ò ÓÒ Ø Ð Ø ØÒ ÝÖ º Áس ØÓÓ ÖÐݺ ÓÙ³Ú ÓØ ØÓ ÛØ Ò Ò Ä ½ Ôº ½µº

8 ÓÒÓÑ ØØÒº ËØÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÑÓÐ ÛÒ Ø ÑÒÖ³ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ò ÖÓÑ Ø ÔÙк ËØÓÒ ÜÑÒ Ø Ò Û Ø ÑÒÖ³ ÓÒ ÔÖØÐÝ Ú Ðº ËØÓÒ ÜÑÒ Ø ÓÑÔÖØÚ ØØ Ó ÚÖÝÒ ÖÔÙØØÓÒÐ ÔÖ ÙÖ Ù ØÓÚÖ ØÖØ º ËØÓÒ ÓÒÐÙ º ÜÔØ ÓØÖÛ ÒÓØ ÔÖÓÓ Ö ÚÒ Ò Ø ÔÔÒܺ ¾ Ì ÓÒÓÑ ËØØÒ ÌÓ Ø ÜØÒØ ØØ ÑÒÖ ÓÒÖÒ ÛØ ÔÖ ÙÒ ÖÓÐÖ ØØ ÓÖ Öѵ Ó ÕÙÐØÝ ÓÖÚÐÙµ Ø ÙÐØÑØÐÝ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ ÒÓØ ÓÛ ÖÖÚÐ ØØ ÑØØÖ º ÌÙ Ø ÑÓÐ Ó«Ö Ö ÙÐØ ÖÖÒ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ ÖØÖ ØÒ ÓÛ ØÑÒº Ì ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø Ö ÙÐØ ÓÖ ÙÒÖ¹ ÚÖ Ù ÓÚÖ¹ÒÚ ØÑÒØ Ò «ÖÒØ ÔÔÐØÓÒ ÛÐÐ Ð Ø ÁÑÔÐØÓÒ º ÌÖ Ö ÓÙÖ Ø º Ø Ø ¼ Ø ÑÒÖ Ø Ò ØÓÒ Å Û Ò Ò ÙÒ Ø Ø ½ÓÖ¾µ Ø Û ÙÒÖØÒØÝ Ö ÓÐÚ ÓÙØ ÔÖÓØ Ù º À Ó ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ Ý ÅÓÖź Ø Ø ½ ÔÙÐ ÒÐ ÓÙØ Ø Ù Ó Ø ÔÖÓØ ÓÓ ÒÛ ÓÖ ÒÛ µ ÑÝ ÖÖÚº Ì ÖÖÚÐ Ó ÒÛ Ø Ø ½ ÖÖÖ ØÓ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÓÒ¹ÖÖÚÐ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº Ø Ø ¾ ÓÒÐÙ Ú ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓØ ÓÙØÓÑ ÖÚк Ø Ø ØÖÑÒÐ ÓÛ ÖÖÚ º Ì ÑÓÐ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÐØÖÒØÚ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÑÒÖ³ ÓÒ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚк Ó ØÛÒ ØÒØ ÔÖÓØ ØØ Ú «ÖÒØ ØÒÒ ØÓÛÖ ÖÐÝ ÚÖ¹ Ù ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ ºº ÒÒ ÒÛ ÔÖÓÙØ Û ÛÐÐ Ø ØÑ ØÓ ÖÒ ØÓ Ø ÑÖص ÚÖ Ù ÑÓÝÒ ÐØÐÝ Ò ÓÐ ÓÒº Ì Ø ÜÔÐÓÖØÓÖÝ»ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ ØÒØÓÒ ÑÒØÓÒ Ò Ø ÒØÖÓÙØÓÒº Ó Ó ÜÔÒØÙÖ ÓÒ ÚÒ ÔÖÓØ ØØ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ý Ô¹ Ò ÙÔ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒص ÓÖ Ö Ø Ý ÐÓÛÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÓÖ ÓÒÐÒ ÌÓÖ³ ½ µ ÒÐÝ ÑØ Ñ ØÓ Ù Ø ÓØÖÛ Ò ØØ ÖÑ ÑÝ Ò Ø ÖÓÑ ÖÚÒ ÖÐÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÒ ÙØÙÖ ÔÖÓØ ØÖÓÙ ÒØÖÒÐÐÝ ÒÖØ ÙÒ º ÀÓÛÚÖ ÓÒ Ø ÙÒÖØÒØÝ ÓÙØ ÓÛ Ó Ø ÓÐ ÔÖÓØ Ö ÓÐÚ Ø ÖÑ ÓÙÐ Ù Ø ÙÖ Ý Ø Ò ÔÐ ÖÒÖÒ Ø ØÑÒ Ó Ø ØÙÐ ÓÛ ÖÖÐÚÒغ Ì Ó ÒÓØ ÐÑÒØ ØÓÖØÓÒ ÙØ ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÐÑ ÒÐÝÞ ØÐÐ ÙÒÑÒØÐÐÝ ÓÒ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒºµ ÊÐØ ÔÓÒØ Ö ÖÐÚÒØ ÓÖ ÓØÖ Ö Ö ÓÒ ÓÛ ØÑÒ Ò ÒÒÒ ÓÒ ºº Ó ÛÑ ÆÓ Ò ÊÐÐÓ ½µº ÁÒ ÖÐ ÓÔØÓÒ ØØÒ Ø ÓÒØÖ Ø ÛÓÙÐ ØÛÒ ÔÐØÓÖѳ ÔÖÓØ ØØ ÔÖÓÑ ØÓ ÒÖØ ÙØÙÖ ÓÔÔÓÖØÙÒØÝ ÚÖ Ù Ø ÜÖ Ó Ò ÓÔØÓÒ ØØ ÐÖÝ ÔÖ Òغ

9 ÚÖ ÓÙØÓÑ µº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÖ ÒÛ ÔÖÓÙØ Ò ÔÖÐÐÐ ÖØÖ ØÒ ÕÙÒØÐ ÜÑÒØÓÒ Ó ÐØÖÒØÚ ÖÕÙÖ ÑÓÖ ÒØÒ ÜÔÒØÙÖ ÙØ ¹ ØÒ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì ÔÔÖÓ ÒÓÛÒ ÓÒÙÖÖÒØ ÒÒÖÒ ³ ÛÐйÒÓÛÒ ÑØÓ Ó ÖÙÒ ÚÐÓÔÑÒØ ØÑ ºº ÆÐ ÓÒ ½¾µµº ÐØÖÒØÚÐÝ ÐÒÖ ÑÝ ÖÓÐÐ ÓÚÖ ÐÓÒ ØÓ Ò Ò ÓÐÚÒØ ÓÖÖÓÛÖ ØÓ ÚÓ ÖÓÒÞÒ ÙÐØ ÓÖ ÑÒÙØÙÖÖ Ò Ö Ò ÓÒ ÙÑÖ ÔÔÐÒ ØÓ ÚÓ ÓÒÒ ØØ Ø ÓÒÔØ ÔÖÓÐÝ Ùº ÌÙ Ò «ÖÒØ Ô ÓÒØÜØ Ø Ø Ó ÙÒÖØÒ ÔÖÓØ Ò ØÖ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ ÙÖØÖÑÓÖ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÓÒØÜØ Ø ÓÒ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ØÖ ÒÖ ÓÖ Ö ÙÖÖÒØ ÓÛº Ï ÙÑ ØØ ÑÒÖ Ò ÐÛÝ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÙÐÐÝ ØÓ Ø ¾ ÓÓ ØÓ Ó Óº ÀÓÛÚÖ Ø ØØÑÔØ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÑÝ ÙÒ Ù Ùк ÓÖ ÜÑÔÐ Ø Ù Ó ¹ØÒÓÐÓÝ ÔÖÓØ ÑÝ ÔÒ ÓÒ Ý ØÒÐ ÔÖÓÐÑ ÛÓ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÒÓØ ÔÖØÐÝ ÓÒØÖÓÐк ËÑÐÖÐÝ ÔÔÖÓÚÐ ÓÖ ÖØÓÒ Ó ÒÛ ÑÒ ÑÝ ÐÝ Ý ÐÓÛ ÖÙÐØÓÖÝ ÚÐÙØÓÒº Ï ØÖÓÖ ÙÑ ØØ ÛÒ Ø ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÙÖ³ ÒØÖÚÒØÓÒ Ù Ö ÓÐÙØÓÒ Ø Ø ½ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ÈÖ ½µ Ö Ò Ø Ø ¾ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ÈÖ ¾µ ½ Öº ½¼ Ì ÑÒÖ ÓÒ Ó ØÛÓ ØÝÔ ÐØÝ Àµ Ò ÐÓÛ ÐØÝ Äµº ÇÙØ Ö Ò ÔÖÓÖ ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø ÑÒÖ ÐØݺ Ï ÙÑ ØØ Ø ÔÖÓØ ÓÙØÓÑ ØÖÑÒ ÓÐÐÝ Ý Ø ÑÒÖ³ ØÝÔº ÌÖÓÖ Ø ÖÖÚÐ Ó ÓÒÐÙ Ú ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÔÖÓØ ÓÙØÓÑ Ø Ø ¾ ÕÙÚÐÒØ ØÓÖÚÐØÓÒ Ó Ø ÑÒÖ³ ØÝÔº Ì Ø ½ ÔÙÐ ÒÐ Ó Ø ÔÖÓس ÓÙØÓÑ ØÖ ÓÓ µ ÓÖ µº ÐØÝ Àµ ÑÒÖ ÙÖ ØÓ Ø ÓÓ ÒÛ À ÈÖ À ½µ½º ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÔÖÓÐØÝ Ä ÈÖ Ä ½µ ½ Ó ÓÓ ÒÛ º ½½ Ì ÑÒÖ Ò ÓÙØ Ö ÓØ ÒÓÛ Ø ÓÒØÓÒÐ ÔÖÓÐØ ÙØ Ø ÑÒÖ ÁÒ Ø Ó ÐÐÓÛÒ ÒØÙÖ ØÓ ÓÚÖÙÐ Ø ÑÒÖ³ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÙÐ ÙÑ ØØ ÒØÙÖ ÓÓ Ø ÜÔØ ÖØÙÖÒ ÓÒ Ò ÖÐݹ Ò ÓÒ ÐØ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ ÌÓÖ ½ µµº Á Ø ÑÒÖ Ö ÓÙØ ÙÒÖÐÝÒ ÖÑ ÚÐÙ Ø ÛÓÙÐ ØÐÐ Ò «Ø ÓÖ Ñ ÓÑØÑ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ ÔØ ÓØÖ Ö ÓÒ ÓÖ ÔÖÖÖÒ ÖÐÝ ÓÖ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì Ò Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÖÑ ÛÓÙÐ ØÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ò Û Ø ÑÒÖ ÔÖÚØÐÝ Ó ÖÚ Ø ÜÔØ ÔÝÓ«ÖÓÑ ÐØÖÒØÚ ÔÖÓØ Ø Ú Ð ÖÑ ØÓ Ø Ò Û ÚÖÝÓÒ ÒÓÛ ÜÔØ ÔÝÓ«º ÑÓÐ ÒØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÓÙÐ ÖÚ ÓÒ Ø ÔÔÖÓº ½¼ ÒÖÐÐÝ ÑÐÖ Ö ÙÐØ ÔÔÐÝ ÛÒ Ø ÑÒÖ ÑÔÖØ ÐØÝ ØÓ Ö ÛÐÐ ØÓÚÒº ½½ Ì ÑÓÐ Ð Ó ÐÐÓÛ ÓÖ Ø ÔÓ ÐØÝ ØØ ÚÒ ÐØÝ ÑÒÖ ÑÝ ÙÒÖØÒ Ó ÖÚÒ ÓÓ ÓÙØÓѺ

10 ÒÓÛ ÑÓÖ ÓÙØ Ø ÐÐÓÓ Ó ÓÓ ÒÛ ØÒ Ó ÓÙØ Ö Ý ÚÖØÙ Ó ÒÓÛÒ ØÝÔ À ÓÖ Äµº Ì ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÓ ÒÛ ÓÖ Ø Ä ÑÒÖ ÒÔÒÒØ Ó ØÓÒ Ò Ó Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Øº ÁÒ ØÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓØ ÓÙØÓÑ ÚÒÒ ÓÖ ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÑÝ «Ø ÔÖÓ ØÐØݺ ÓÖ ÜÑÔÐ ÒØÖÓÙÒ ÒÛ ÔÖÓÙØ ÔÖÑØÙÖÐÝ Ò ÖÙ ÒØ ¹ ÓÙÒØ ÚÐÙ Ò ÔÖÓÐÓÒÒ ÔÖÓØ ØÓ ÓÒÐ Ø ÐÙÖº Ï ØÖÓÖ ÙÑ ØØ Ø ÔÖÓØ ÔÝ ÓÛ Ó Åµ Ø ÑÒÖ ØÝÔ ÓÖ ÐÓÛµ Ò Ó Å ÚÒ ÓÖ Öµ ÛÖ Åµ Á À µ Á ŵ ½µ Ò Á À µ Ò ÒØÓÖ ÙÒØÓÒ ÓÖ ÐØÝ ÑÒÖ Ò Á ŵ Ò ÒØÓÖ ÓÖ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ÌÙ ÐØÝ Ö ÔÖÓ ØÐØÝ ¼µ Ò ÛÒ ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ÖÑ ÒÙÖ ÔÓ ØÚ ÓÖ ÒØÚ ÒØ Ó Ø Ó º ½¾ ÌÙ Ø «ÖÒ Ò ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ ØÛÒ Ò º Á ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÙÒÖØÒ ÒÛ ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ Ò ØÓ ÒÓØ ÙÒÖØÒ Ø ØÒ Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ Ø ÒØÚ Ó Ø ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ Ó Ø ÔÖÓغ ÓÒÚÖ ÐÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÙÒÖØÒ ÒÛ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ Ò ØÓ ÒÓØ ÙÒÖØÒ Ø ØÒ Ø ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ Ó ÙÒÖØÒ Ø ÔÖÓغ Ï Ò Ø ØÓ ÔÖ Ø Ø ½ Ò ¾ Ø ÒÚ ØÓÖ ³ ÜÔØØÓÒ Ó ¹ ÓÛ ÖÓÑ Ø ÔÖÓغ ÚÒ ½µ Ø ØÓ ÔÖ Ø Ø ½ ÔÒ ÙÔÓÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ½ ÓÖ ¾µ Ø ÒÛ ÓÖ µ ÔÙÐ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÙÖÖ Ò Ø ÑÒÖ³ ØÓÒ ÓÖ µ Ø ØÓÒ Ó Ú Ðº Ì Ø ¾ ØÓ ÔÖ ÔÒ ÙÔÓÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Ø Û ÑÝ ÒÓÖÑØÚ ÓÙØØÑÒÖ³ ØÓÒ Ø ÒÚ Ðµ ÓÖ Ø ÑÒÖ³ ØÓÒ Ø Ú Ðµ Ò Ø ÑÒÖ³ ØÝÔº Ì ÑÒÖ ØÓ ÑÜÑÞ Ø ÛØ ÙÑ Ó Ø ÜÔØ Ø ½ Ò Ø Ø ¾ ØÓ ÔÖ Ó Ø ÖÑ Î ½ Ò Î ¾ Í ¼ Î ½ ÆÎ ¾ ¾µ ÛÖ Æ ÓÙÒØ ØÓÖº ½ Ì ÙÑ ÓØÚ ÑÔÐ ØØ Ò À ÑÒÖ ÛÓÙÐ Ð ÐØÝ ØÓ ÓÑ ÒÓÛÒ ÛÐ Ò Ä ÑÒÖ ÛÓÙÐ ÖØÖ Ø ÖÑÒ ÓÒк ½¾ Ì ÓÛ ÓÙØÓÑ Ó ÒÓØ ÖØÐÝ ÔÒ ÓÒ Ø ÓÓ ÓÖ ÒÛ º ÀÓÛÚÖ ÓÓ ÒÛ ØÐÐ Ð ÒÚ ØÓÖ ØÓ ÚÐÙ Ø ÖÑ ÑÓÖ ÐÝ Ù ØÝ Ø ÑÒÖ³ ÐØÝ ÑÓÖÚÓÖÐݺ Ì ÓÛ Ð Ó Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Øº ËÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ØÓ ØÐÐݵ ÚÒ ÓÖ ÖÖ Ý Ø ÑÒÖ³ ÓÒ ÓÖ Ù Ò «Ø ÑÔÐØÐÝ Ö Ø Ò Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ º ÁÒ ÔÖÚÓÙ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ Û Ú ÖÚ ÑÐÖ Ö ÙÐØ Ò ÑÓÐ Ò Û ÓÛ Ö ÒÖ Ý ÓÓ ÒÛ Ò ÔÒ ÓÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Øº ½ ÑÐÖ ÓØÚ ÙÒØÓÒ Ö ØÒ ÓÒÖÒ ÓÖ Ø ÓÖعÖÙÒ ØÓ ÔÖ Ò Ù Ò

11 ÐØÖÒØÚÐÝ Ø ÖÑ ÑÝ Ú ØÖ ÓÖ ÐÓÛ ÔÖÓÙØÚØݺµ Ï ÙÑ ØØ Ø ÑÒÖ ÐÖÒ ÓÖ Öѳ µ ØÝÔ ÓÒÐÝ ØÖ Ò Öº Ì ÑÓÐ ØØÑÔØ ØÓ ÔØÙÖ ÓÑ ÒÖÐ «Ø ØØ ÔÔÐÝ ÛÒ ÑÒÖ Ò ÑÒÔÙÐØ Ø ØÑÒ Ó ÒÛ ÖÖÚÐ ÖØÖ ØÒ ÓÙ Ò ÓÒ ÔÖØÙÐÖ ÑÒ Ñ ÓÖ ÓÒ Óº Ù Û Û ØÓ ÔØÙÖ ÖÒ Ó «ÖÒØ ÔÓ Ð ÔØØÖÒ Ó ÓÛ ÖÖÚÐ ØÖ Ö ÚÖÐ ÐØÖÒØÚÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ØÑÒ ÝÛ ÖÖÚ º ÏØÓÙØ ÐÓ Ó ÒÖÐØÝ ÐØ Ù ÙÑ ÓÙÒØ ÖØ Ó ÞÖÓº ÌÒ ÔÓÖØÓÒ Ó Ò ÖÖÚ Ø ÒÝ Ø Ó ÐÓÒ Ø ØÓØÐ Ò Ø ÖÚÐØÓÒ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ØÖÓÙ ÓÛ ÖÖÚÐ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ ÛÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÚк ÀÒ ÁÒÚ ØÑÒØ Ó ÁÒ ÑÒÝ ÑÒÖ³ ÓÒ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ö ÓÖ ÓÙØ Ö ØÓ ØØ ÑÑØÐݺ ÓÖ ÜÑÔÐ ÑÒÖ ÑÝ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ý ÐÒ ØÓ ÔÖ¹ ÓÖÑ Ò ÒÓÖÑØÚ ÜÔÖÑÒØ ÓÖ Ý ÙÔÔÖ Ò Ø ÓÙØÓÑ Ó Ò ÜÔÖÑÒغ À Ò ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÖØÐÝ Ý Ù ØØÙØÒ Ö ÓÙÖ Ò ØÑ ØÓÛÖ ÔÖÓÙØ ¹ ÚÐÓÔÑÒØ Ò ÛÝ ÖÓÑ ÕÙÔÑÒØ ÙÔÔ ÓÖ Ù ØÓÑÖ ÖÚº Ì ÔÔÖÒØ ÓÛ ÒØÐÐÝ Ú Ð ØÓ ÒÚ ØÓÖ ÛÐÐ ÙÒÒ ÚÒ ØÓÙ ØÖÙ ÚÐÙ «Øº Ï ÙÑ Ò Ø ØÓÒ ØØ Ø ÓÒ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÖÐÝ Ò ÖÓÑ ÒÚ ØÓÖ ÜÔØ ÔÓ ÐÝ Ø Ø ØÖÑÒÐ Ø µº ÒÝ ÙÔ¹ÖÓÒØ Ø ¼ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ØÓØÐ ÓÛ ØØ «Ö ØÛÒ Ò ØÑÔÓÖÖÐÝ ÒÚ Ð ØÓ ÒÚ ØÓÖ ßÓØÖÛ ÒÚ ØÓÖ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÒÖ ÚÖ Ù ÖÓÑ Ø Ø ¼ ÓÛº ÌÖ Ö ØÛÓ ÛÝ ØÓ ØÒ Ó Ø ÒÚ ÐØݺ Ö Ø Ø ØÓÒ ÓÖ ÑÝ ÒÒ Ý ÙØØÒ ÓÑ ÓØÖ Ø ¼ ÜÔÒØÙÖ Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÚ Ø Ò Ø ÔÖÓØ ÓØ ÛØ ÓÖ º Á Ø ÒØ ÓÛ Ø Ø ¼ Ø Ñ ÓÖ Ò Ø ØÓÒ ÖÑÒ Òº «ÖÒØ ÐÚÐ Ó ÑÝ ÖÖÚ Ø Ø ½ Ò ¾ ÔÒÒ ÓÒ ÒÒÐ ÒÐÒ ÑÓÐ ºº ÀÖÖ Ò ÊÚÚ ½µµº Ì ÙÑÔØÓÒ ØØ Ø ÑÒÖ ÓÒ¹ ÖÒ ÛØ Ø ØÓ ÔÖ Ò Ø ÓÖØ ØÖÑ Ø ½µ Ö Ø Ø ÔÓ ÐØÝ ØØ Ø ÑÒÖ ÓÖ ÓÐ ÖÓÐÖ ÑÝ ÐÐ Ö ºº ÛÒ Ø ÖÑ ÕÙÖ Ý ØÓÚÖµº ÐØÖÒØÚÐÝ Ø ÑÒÖ³ ÖÓÑ ØÓ ÛØ Ó ÑÝÔÖÓÚ Ñ Ò ÒÒØÚ ØÓÙÐ ÓÓ ÔÖ ÓÒÐ ÖÔÙØØÓÒ ÖÐݺ ÁÒ ÔÖÚÓÙ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ Û Ú ÖÚ ÑÐÖ Ö ÙÐØ ÙÒÖ Ò ÓØÚ ÙÒØÓÒ Ò Û Ø ÑÒÖ ÓÑÔÒ Ø ÓÒ ÙÖÖÒØ Ò ÙØÙÖ ÔÖ ÓÒÐ ÖÔÙØØÓÒ Ø ÔÓ ØÖÓÖ ÔÖÓÐØÝ Ý ÓÙØ Ö ØØ ÐØÝ µ Ò Ø Ó Ø Öѳ ÚÐÙ Ð Ó ÀÓÐÑ ØÖÓÑ ½µµº ËÙ ÖÔÙØØÓÒÐ ÓÒ ÖØÓÒ Ö ÒÖØÐÝ ÔØÙÖ Ý Ø ØÓ ÔÖ ÓØÚ ÙÒØÓÒ Ø ØÓ ÔÖ Ö Ø ÓØ ÓÛ Ò Ø ÑÖس ÑÒØ Ó Ø ÑÒÖ³ ÐØݺ

12 ÛØÖ ØÖ ÖÐÝ ÚÖ Ù ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÔÒÒ ÓÒ ÛØÖ ØÖ ÓÓ ÓÖ ÒÛ º ÌÙ Ø Ø ¼ ÓÒ ÓÑÑØ Ø ÖÑ ØÓ ØÖØÝ Û ØÓ ØÐÐÝ Ò ÒÚÓÐÚ ÒÚ ØÑÒØ ÓÖ ÒÚ ØÑÒص Ø ÐØÖ Ø º ËÓÒ ÑÓÖ ÖÓÐÝ Ø ÒÚ ÐØÝ ÙÑÔØÓÒ Ò ÚÛ ÛÝ Ó ÔÔÖÓܹ ÑØÒ ÑÓÖ ÒÖÐ ÑÓÐ Ò Û Ø Ò ÔÐ ÒÖØ ØÓ Ø ÒØ ÓÛ Ø Ø ¼º Á Ø ÖÑ ÔÒ ÔÖØ Ó ØØ ÓÛ ÓÒ Ò ÒÚ ØÑÒØ ØÚØÝ Ù ÔÝÒ ÚÐÙ ÑÔÐÓÝ ÑÓÖ Ò ÓÖÖ ØÓ ÖØÒ Ñµ Ø ÑÖØ ÒÒÓØ ÒÖ ÔÖØÐÝ ÛØÖ Ø Ø ¹Ò¹ÔÐ ÓÛ Û ÐÓÛ ÓÖ ÒÚ ØÑÒØ Û º Ì ÙÑ Ø ØØ ÒÒÐ ØØÑÒØ ÒÒÓØ ÔÖØÐÝ ØÒÙ ØÖÙ ÓÒÓÑ Ó Ø ³ ÖÓÑ ÒÚ ØÑÒØ ³ºµ ÈÖ ÙÑÐÝ ÒÚ ØÓÖ ÓÙÐ Ð ØÓ ÖÛ Ý Ò ÒÖÒ ÖÓÑ Ó ÖÚÒ Ø Ø ¼ ÓÛ ÓÙØ Ø ÐÚÐ Ó ÒÚ ØÑÒØ ÙØ Ø ØÓ Ø Ø ¹Ò¹ÔÐ ÓÛ Ñ Ø ÒÖÒ ÒÓ Ý ÔÖØÐÐÝ Ò Ø ÒÚ ØÑÒØ Óº Ø Ø ½ ÒÚ ØÓÖ ÙÔØ ØÖ ÔÖÓÖ Ð ÓÙØ Ø ÔÖÓ ØÐØÝ Ó Ø ÖÑ ÓÒ ÛØÖ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÙÖÖ ÓÖ ÒÓØ ½ ÓÖ ¾µ Ò Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÙÖÖ ½µ ÛØÖ Ø ÒÛ Û ÓÓ ÓÖ º Ø Ø ¾ Ø ÙÔØ Ð ÛÐÐ ÓÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Ø Ò Ø ÓÒÐÙ Ú ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÔÖÓØ ÓÙØÓÑ Û ÕÙÚÐÒØ ØÓØ ÑÒÖ³ ØÝÔº ÌÓ ÐÐÓÛ ÓÖ ØÖ ÔÙÖ ÓÖ ÑÜ ØÖØ ÐØ ÒÓØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ÑÒÖ Ó ØÝÔ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Å µ Ò ½ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Å µº ÐØÝ ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ò Ö ÛØ ÔÖÓÐØÝ ½ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÓÓ Ò ÛØ ÔÖÓÐØ Ð Ò ½ к Ý Ò ÔØÓÒ Ó ÙÖ ½ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó Ø Ø ½ Ò ¾ ØÓ ÔÖ Î ½ Ò Î ¾ Ò ¾µ ¼ Î ½ ÆÎ ¾ Ö Î ½ ½µ ½ µî ½ ½µ ÆÎ ¾ ½µ ½ ֵΠ½ ¾µ ÆÎ ¾ ¾µ µ Ì ÔÓ Ð ØÓ ÔÖ ÓÙØÓÑ Ò µ Ö ÐÙÐØ Ò Ø ÔÔÒܺ ÁÒ Ø ØØÒ Ø ÕÙÐÖ Ö ÓÐÐÓÛ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ÁÒ Ø Ò ØÓÒ ØØÒ ØÖ Ö ÓÙÖ ÔÓ Ð ÈÖØ Ý Ò ÕÙÐÖ ½µ ÓØ Ò À Ò Ò Ä ÑÒÖ ÐÛÝ Ö ¼ Ð ¼µº ½¼

13 ¾µ Ò À ÑÒÖ ÐÛÝ ÚÒ ½µ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÐÛÝ Ö Ð ¼µº µ Ò À ÑÒÖ ÐÛÝ ÚÒ ½µ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ ØÛÒ ÚÒÒ Ò ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ¼ Ð ½µº µ Ò À ÑÒÖ ÓÑØÑ ÚÒ ¼ ½µ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÐÛÝ Ö Ð ¼µº Á Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÞÖÓ ÓÖ ÒØÚ ¼µ ØÒ ÕÙÐÖ ½µ Ò µ ÒÚÖ ÓØÒ Ó ÐØÝ ÑÒÖ ÐÛÝ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì ÔÓ Ð ÕÙÐÖ Ö Ø Ø ÒØÙØÓÒ ØØ Ø Ò Ø ØÓ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÖØÖ ÓÖ Ò À ØÒ Ò Ä ÑÒÖº Ò ÒÓÖÑØÚ ÒÑÖ ÓÙÖ ÛÒ Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÞÖÓº ÁÒ Ø Ø ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ ÖÓÑ ÓÖ ÕÙÐ Ó ØØ ÑÒÖ³ ÓÒ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö ÓÐÐÝ ÙÔÓÒ ÖÔÙØØÓÒÐ ÓÒ ÖØÓÒ º ËÒ Ø ÖÔÙØØÓÒÐ Ò Ø Ó Ò ÔÖÚ À ÔÓ ØÚ ºº ¼ ÕÙÐÖ ¾µ Ò µ ÙØ ÒÓØ ½µ ÓÖ µ Ö ÔÓ Ð Ò Ø º ÌÙ ÐØÝ ÑÒÖ ÐÛÝ Ò ÚÓÖ Ó ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì ÔÙÖ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ ¾µ ÓÛ ÐÖÐÝ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÐÐ ÖØÚ Ù Ò Ø ÒØÖÓÙØÓÒ ØØ ÑÒÖ ÛÓ ÛÒØ ØÓ ÓÒÐ ÐÓÛ ÐØÝ Ò ÚÓÖ Ó ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì Ö ÙÐØ «Ö ÖÓÑ Ø ÐØÒØ Ø ÑÓÐ Ò Û ØÖ ÐÛÝ ØÓÛÖ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒº ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÖÒÒÒ³ ÑÓÐ ÖÑ ÐÛÝ Ö ÓÙÒØ ÚÐÙ Ò ÓÖÖ ØÓ ÜØÖØ Ò ÐÐ ÓÐ ÔÖÑØÙÖÐݺ ÐØÒØ Ø ÑÓÐ ÔÐ Ó ÓÙÖ ÒÐÝ Ò ØÖ Ö ÔØ º Ö Ø ÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ÙÖ Ó ÐÙÖ ÒÓÛ Ø ÜØÖØÓÒ Ó Øµº ËÓÒ ÒØÙÖ ÙÐÐÝ ÓÑÔÐÒØ ÛØ Ø ÑÒÖ³ ÓÒ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº ÌÖ ÚÓÖÐ Ö ÓÐÙØÓÒ ÐÛÝ ÓÒ ÛØ Ø ÖÖÚÐ Ó ÓÛº Ì Ð ØÓ ÖÐÝ ÖÐÞØÓÒ Ó Ø ÐØÒØ Øº ÁÒ ÓÙÖ Ò ØÓÒ ÑÓÐ Ò ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ ÑÑØÐÝ ÔÔÖÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÛÐÐ ÓÑØÑ ÖÖÚ ÐØ ÓÙØ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ Ó ØØ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÒÓØ Ò Ø Ð ØÑØÞ Ø ÑÒÖ ÓÖ ÖѺ ÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ÛÐÐ ØÒ ØÑÔØ ØÓ ÓÐ Ø Ô Ý ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒ Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ µ Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÐÓÛ ØØ ÐØÝ ÑÒÖ ÐÛÝ ÚÒ º Ì Ò Ø ØÓ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ Ó ÖÖÒ ÛØ ÐÐÝØÓÒÚÖ Ö ÓÐÙØÓÒ ÐÒ Ò Ø Ø ÚÖ ÒÖÒ ÓÙØ Ø ÑÒÖ ÖÛÒ ÖÓÑ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÖ º ½½

14 ÁØ Ù ÙÐ ØÓ ØÖÒ ÐØ Ø ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÙØ Ò ØÓ ÑÔÐØÓÒ ÓÙØ Ô ØØÒ º Ì ØÖ ÑÔÐØÓÒ ØØ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ØÓÒ Ö ÓÑÑÓÒ ØÓ Ø Ò Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÑÓÐ Ò Ø ÑÓÐ ÛØ Ú Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ó ËØÓÒ º ÁÑÔÐØÓÒ ½ ÅÒÖ ÑÝ ØÖ ÓÚÖÒÚ Ø ÓÖ ÙÒÖÒÚ Ø Ò ÒÒÓÚØÚ Ò Ò ÓÒÚÒØÓÒÐ ÔÖÓØ ÔÒÒ ÙÔÓÒ Ø ÑÒÖ³ ÓÖ Öѳ ÕÙÐØÝ Ò ÓÒ ÓÛ ¹ ÚÒÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ «Ø Ø ØÑÒ Ó ÓÛ º ÁÒ ÓÑ ÑÓÐ ÑÒÖ ÓÓ Ø ÓÖعØÖÑ ÓÛ ØÓ ÓÓ Ø ØÖ ÓÖعØÖÑ ÖÔÙØØÓÒº ÀÖ ÖÑ ÓÑØÑ ÓÚÖÒÚ Ø ÚÒ ÛÒ ÒÚ ØÑÒØ Ó Òº ÁÑÔÐØÓÒ ½ ÒØ ÓÑ ØÖÑÒÒØ Ó ÓÚÖ¹ ÚÖ Ù ÙÒÖ¹ÒÚ ØÑÒØ ØØ Ú ÒÓØ ÖÚ ØØÒØÓÒ Ò Ø ÐØÖØÙÖº Ö Ø ÖÐÝ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ ØØÖ ÓÖ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ØÒ ÓÖ ÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÓÒºËÓ «ÖÒØ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ÛÐÐ Ú «ÖÒØÐݺ ËÓÒ ÚÒÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ Ò Ú Ø «Ø Ó ØÖ ÚÒÒ ÓÖ ÖÖÒ ÓÛ ºº ÒÖ Ò ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ ØÚØÝ ÑÝ ÖÙ ÓÖعÖÙÒ Ò ÝØ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÙØ ÔÖÓÙØ Ò Ø ÔÔÐÒµº ËÔ ÐÐÝ Ø ÖÙÐ ØÓ ØÒÙ ÔÖÓØ ÐØÓÒ ÖÓÑ ÔÖÓØ ÒØÒ Øݺ ÐØÝ ÑÒÖ ÛÐÐ ØÒ ØÓ ÚÓÖ ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ Û Ú ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒµ ØÓ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ º Ò ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ ÛÐÐ ÓØÒ ÙØ ÒÓØ ÐÛÝ µ ÔÖÓÙ ÖÐÝ ÓÛ º ÀÓÛÚÖ ÓÑØÑ ÒØÒ ÝÒ Ø ÖØ Ó ÔÖÓØ ÒÚ ØÑÒØ ÖÙÒ ÓÖعØÖÑ ÓÛ µ Ò Ù ØÓ Ö ÓÐÚ ÓÙØÓÑ ÖÐÖº ÌÙ Ø Ö ÓÙÖ ÚÓØ ØÓ Ê² Ò ØÖ ÒÖ ÓÖ ÖÙ Ý ÖÔÙØØÓÒÐ «Ø º Ì ÔÖ ÙÖ ÓÒ ÑÒÖ ØÓ ÓÚÖ¹ ÓÖ ÙÒÖ¹ÒÚ Ø Ö Ó ÒÓØ ÓÑ ÖÓÑ ÑÖØ ÓÒÖÒ ÛØ ÓÛ ÔÖ º ÊØÖ Ø ÑÒÖ Ò ÖÖ ØÓ ÖÐÝ ÓÖ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÖ Ó Û ÑÝ ÓØ ÛØ ÖÐÝ ÓÖ ÐØ ÖÖÚÐ Ó ÓÛ º ÁÑÔÐØÓÒ ¾ ÔÖÓÔÓÖØÓÒØÐÝ ÓØÒ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ÒÚÓÐÚ ÛØ ÐØ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ Ö ÒÓÑÔØÒØ ÓÖ ÒÓÑÔØÒØÐÝ ÑÒº ÓÒÚÒØÓÒÐ ÔÖÓØ Ö ÔÖÓÔÓÖ¹ ØÓÒØÐÝ ÐØ Ý ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ Ò Ú ÓÒÖÝ ÔÖÓØ Ö ÐØ Ý ÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ º Ù ÐØÝ ÑÒÖ Ö ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÝ Þ ÙÔÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÖÐÝ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ ÐÚÒ ÙÒÑÒØÐ ÒÒÓÚØÓÒ ÓÖ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ º ÌÖ¹ ÓÖ Ø ÚÐ ØÓ ÓÑÛØ ÔØÐ Ó ÑÒÖ ÛÓ Ú ÐØØÐ ØÓ ÓÛ ÒÓÛ ÙØ ÔÖÓÑ ÚÓÖÐ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ØÒØ ÙØÙÖº ÁØ ØÖÙ ØØ ÓÑØÑ ÐÝ ÓÑÔØÒØ ÑÒÖ ÔÙÖ ÙÒ ÐÓÒ¹ØÖÑ ÓÐ ÛÐÐ Ú ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº ÀÓÛÚÖ ½¾

15 ÁÑÔÐØÓÒ ¾ ÑÒØÒ ØØ Ç³ ÛÓ ÔÖ ÒØ ØÑ ÐÚ Ú ÓÒÖ ÐÒ Ø ÛÝ ØÓ ÖÒÓ ÙØÙÖ Ö ÓØÒ Û ÓÙØ ÛÓ ÖÚ Ø º ½ Ì ÓÖØÒ ¹ ØÛÒ ÑÒÖ Ò ÔÖÓØ Ù ÙÔÖ ÜÙØÓÒ Ó ÑÒÓÖ ÑÔÖÓÚÑÒØ ÐÓÒ ÛØ ÑÓÒÙÑÒØÐ ÐÙÒÖ Ò ÑØÓÙ ÙÒÖØÒ º ËÒ Û ÒÓÖÑÐÐÝ ÜÔØ ÓÑ Óѹ ÔÐÑÒØÖØÝ ØÛÒ ÑÒÖÐ ÐØÝ Ò Ø ÔÖÓØ ÒÒÓÚØÚÒ Ø ÓÙØÓÑ ÖÓÑ ÓØݳ ÚÛÔÓÒØ ÔÖÚÖ º Ì ÔÖÚÖ ÓÖØÒ ÑÝ ÐÔ ÜÔÐÒ ÛÝ ÓÖÔÓÖØÓÒ ØØ ØÓ ÒÖØ ÒÒÓÚØÚ ÔÖÓØ Ò ÖÒØ ÝÖ ÓØÒ ÒØÖÒعÖÐØ ØÚØ µ ÓØÒ Ò Ò ÔÒÓ«ØØ ÔÖØ ØÖ ÑÓÖ ÒÒÓÚØÚ ÔÖÓØ ÖÓÑ ØÖ ÑÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÓÒ ÓÖ ÓÑÔÒ Ø ÔÖÓØ ÑÒÖ ÛØ ÔÖØ ØÖÒ ØÓº ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ½ Ì²Ì ÔÙÒ Ó«ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓÝ Ó ØØ ÄÙÒØ ÓÙÐ ÓÙ ÓÒ Ø ÖÓÛØ ÓÔÔÓÖ¹ ØÙÒØ º ÓÑ Ñ Ø ÈÐÑ ÓÑÔÙØÒ Ù ÖÝ Ò ÒÔÒÒØ ÔÙÐÐÝ ØÖ ÓÑÔÒÝ ÒÅÖ¾¼¼¼ ØÓ ÐÐÓÛÈÐÑ ØÓ ÓÙ ÓÒ Ø ÔÖÓÑ Ò ÑÖØ º ÅÓÖ ÖÒØÐÝ Ì²Ì ÒÒÓÙÒ ÔÐÒ ØÓ ÔÐØ ÒØÓ ÓÙÖ ÔÖØ º ÓÖÒ ØÓ Ø ÓÑÔÒÝ ¹ ÓÓºÆÛ»ÊÙØÖ ½¼»¾»¼¼ ÚÒ Ì²Ì ÏÖÐ ÔÖØ ÓÑÔÒÝ ÛÐÐ ÐÐÓÛ Ø ÑÓÒ ÓØÖ ØÒ ØÓ ØØÖ ØØÖØ Ò ÖØÒ ÑÔÐÓÝ º³ ÚÒ ÑÓÖ ÖÒØÐÝ ÄÙÒØ ÔÙÒ Ó«ÚÝ ÓÐÐØÓÒ Ó ÓйÐÒ ÓÖÔÓÖØ Ø º ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ Ì ÔÖÓ ØÐØÝ Ó ÖÑ ØØ ÓØÒ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÒ ÚÖ Ö ØÒ Ø ÔÖÓ ØÐØÝ Ó ÖÑ ØØ ÓØÒ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì Ù ÖÐÝ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ Ö ÔÖÓÔÓÖØÓÒØÐÝ ÙÒÖØÒ Ý ØØÖ ÑÒÖ Ò ÖÑ Ò ÐØ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ Ý ÒÖÓÖ ÑÒÖ Ò ÖÑ º Ì Ð ÑÑØÐÝ ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐØÓÒ Û ÒÓØ ÝØ Ò Ø Øº ÁÑÔÐØÓÒ ÀÓÐÒ ÓÒ ØÒØ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø Ü ÒØ ÔÓÓÐ Ó ÔÓØÒØÐ ÔÖÓØ ÚÐÐ ØÓ ÖÑ ÔÖÓØ ØØ Ö ÓÑÔÐØ ÕÙÐÝ ÛÐÐ ÓÒ ÚÖ ÑÓÖ ÔÖÓ ØÐ ØÒ ÔÖÓØ ØØ Ö ÓÑÔÐØ Ðغ ÁÑÔÐØÓÒ ÙÔÓÒ Ø Ö ÓÒÐ ÙÑÔØÓÒ ØØ ÖÐÝ ÓÑÔÐØÓÒ ÓÒ ÚÖ ÓØ ÛØ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒº ÁØ ÔÖØ ÓÖ ÜÑÔÐ ØØ ÖÙ Û Ö ÚÐÓÔ ÕÙÐÝ Ò ÖÚ ÖÐÝ ÔÔÖÓÚÐ Ö ÓÒ ÚÖ ÑÓÖ ÔÖÓ ØÐ ØÒ ½ ÏÒÖÒØÖÔÖØ Ø ÑÓÐ ÛØ Ò Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÓÒ Ò Û ØÓ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ú Ð ÙØ ÓÙØ Ö ÓÒ³Ø ÒÓÛ Û ÐØÖÒØÚ Ù Ø ÓÒ ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ ÓÓØÒÓØ µº Á Ø ÚÐÙ Ó Ø Ú ÓÒÖÝ ÔÖÓØ ÙÆÒØÐÝ Ö ØÒ Ø ÚÐÙ ØÓ Ø ÖÐݹ Ö ÓÐÚÒ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÓÒ ÚÒ ÐØÝ ÑÒÖ ÛÐÐ Öº Ì ÔÓ ÐØÝ ÛÓÙÐ ÐÐÓÛ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ØÓ Ö ÔÖØÒÒ ØÓ ÐØÝ ÑÒÖ ÛØ ÙÔÖ ÐØ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓغ ÓÒØÒÙÒ Ê² ÜÔÒØÙÖ Ò Ð Ó ÓØ ÛØ Ò «ÓÖØ ØÓ Ö Ú Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÐÙÖ ÓÒ Ò ÒÒÓÚØÚ ÔÖÓغ Ë ÓÓØÒÓØ Ò Ø ÒØÖÓÙØÓÒº ½

16 ØÓ ØØ Ø ÐÓÒ ØÑ ØÖ ÒÓÖÑÐÞÒ ÓÖ ÓØÖ ØÖÑÒÒØ Ó ÔÖÓ ØÐØݺ ½ Î Ð ÁÒÚ ØÑÒØ Ó ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÙÑ ØØ ÑÒÖ³ ØØÑÔØ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÑÑØÐÝ Ú Ð ØÓ Ø ÔÙк ÌÖ Ò Ò ÙÔ¹ÖÓÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ØÓØÐ ÓÛ ØØ ÖÖÚ Ø Ø ¼ Ò Û «Ö ÓÖ ÚÖ Ù Ø ÒØÐ ÒÚ ØÑÒØ ÓÖ ÒÚ ØÑÒغ ÁØ Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ Ó Ø ÓÛ Û ÐÐÓÛ ÒÚ ØÓÖ ØÓ ÒÖ Ø Óº ÁØ Ò Ð Ó ØØ ÙÖØÖ ØÓ Ø ÖÖÚÐ Ó ÓÛ ÓÑÔÓÒÒØ Ö ÛØ ÖÚÐ ÓÓ ÓÖ ÒÛ Ø Ø ½ ÓÖ ¾º ÙØ Ø ÒÐÝ ÒØÐ Û ÚÛ ÒÚ ØÓÖ ÖØÐÝ Ó ÖÚÒ Ø ÒÚ ØÑÒØ ÓÒ ÚÖ Ù Ò Ó ÖÚÒ ÙÖØÖ ÓÓ ÓÖ ÒÛ ØÒØ ÖÓÑ ÓÛ º Ø Ð Ø ÓÑ Ö Ó Ú ÐØÝ Ö ÓÒÐ Ò ØØ Ê² ÜÔÒØÙÖ ÑÝ ÒÖÖ ÖÓÑ Ø Öѳ ÓÙÒØÒ ØØÑÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ ØÚØ Ù ÖÒ Ö Ö ØÑ Ò ÙÝÒ ÕÙÔÑÒص Ö Ö ØÓ Ù º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÏØ Ú Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÈÖØ Ý Ò ÕÙÐÖ ½ ½ Ƶ ØÖ Ö Ú ÔÓ Ð ½º ÓØ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ¾º ÓØ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº º ÐØÝ ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ º º ÐØÝ ÑÒÖ ÚÒ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº º ÐØÝ ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒØÙØÚÐÝ ÐØÝ ÑÒÖ ÑÓÖ ØÓ Ò ÖÓÑ ÖÐÝ ÒÛ ÖÖÚÐ ØÒ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖº ËÓ Ò ÒÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò Ä ÑÒÖ ÚÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò À ÑÒÖ ÐÛÝ Ó Óº ËÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ú Ð ÑÒÖ ÑÙ Ø ØÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÖÖÝ Ø ØÑ Ó ÐÓÛ ÐØݺ ½ Á Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ ½ ÁÑÔÐØÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÓÒÙ ÛØ Ø ØÖÚÐ ÐÑ ØØ ÐØ ÔÖÓÙØ ÓÑÔÐØÓÒ ÖØ ØÑ Ó Ø Ù Ø ÓÙÒØÒ Ó ÖÖ ÖÚÒÙ º ÈÖÓ ØÐØÝ ÓÙÐ ÒØÖÔÖØ Ö ÚÖ ÒÒÙÐ ÒØ ÖÚÒÙ ÒÖØ ÙÖÒ Ø ÐØÑ Ó Ø ÖÙº ½ Á ½ Ƶ ÒÓÒ¹ÒÖ ÔÐ ØÒ Û ÕÙÐÖÙÑ Ð Ó Ü Ø º ½ ÁÒ ½ ÓÐ Ù ÓÒ ÔÖÓÔÓÒÒØ ÈÓÒ Ò Ð ÑÒ ÒÒÓÙÒ ÖÑÖÐ Ö ÙÐØ ÙØ ÛØÐ ØÐ Ó ØÖ ÜÔÖÑÒØÐ ØÒÕÙ ÔÖÚÒØÒ ÓØÖ ÖÓÑ ÔÖ ÐÝ ÖÔÐØÒ ØÖ ÔÖÓÙÖ º Ì Ú Ð ÖÖÐ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Û ÖØ ÛØ ÖØ ÔØ Ñ Ý ÓØÖ ÒØ Ø º ½

17 ÙÆÒØÐÝ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÛÐÐ ÒÚÖØÐ ÓÑØÑ Ö ÓÖ ÚÒ Ö Ó Ø ÓØ ØÝÔ ÛÐÐ Öº ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ Á ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ ØÓÓ Ó ØÐÝ ºº ¼ ÓÖ ¼ ÙÆÒØÐÝ ÑÐÐ ØÒ Ø ÓÒÐÝ ÕÙÐÖÙÑ ØØ Ø Ø ÍÒÚÖ Ð ÚÒØÝ ÖØÖÓÒ Ó Ò Ò ËÓÐ ½µ ÓÒ Ò Û ÓØ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒØÙØÚÐÝ ÐØÝ ÑÒÖ Ò ÑÓÖ ÖÓÑ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÛÐÐ ÚÒ ÙÒÐ ØÖ ÐÓ Ó ÓÙÒØ ÚÐÙ ¼µ ÖÓÑ ÓÒ Ó Ò ØÙ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ØÓ ÑѺ ÁÒ Ø Ò Ö ÓÐÙØÓÒ ¼Ø Û ÔÓ Ð ØØ Ø ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÖÖ Ö ÓÐÙØÓÒº ÌÙ Ö ÓÐÙØÓÒ¹ÚÒÒ ÓÒ Ö ÑÓÖ ÚÓÖ ÛÒ ØÝ Ö Ú Ð ØÓ ÓÙØ Ö º Ì Ù Ú ÐØÝ ÔÖÚÒØ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÖÓÑ Ò Ò Ø ØÑÒ ÒÓ º Ì ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÑÔÐ ÓÚÖÒÚ ØÑÒØ Ò Ö ÓÐÙØÓÒ¹ÚÒÒ ¹ ØÚØ Ù ÐÖØÒ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ Ó ÒÛ ÔÖÓÙØ Ò ÙÒÖÒÚ ØÑÒØ Ò Ö ÓÐÙØÓÒ¹ÖÖÒ ØÚØ º Ö ÙÐØ Û Ú ÁÑÔÐØÓÒ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó ÑÜÑÞÒ ÖÓÐÖ ÛÐØ ÒÛ ÔÖÓÙØ ÛÐÐ ÒØÖÓÙ ÔÖÑØÙÖÐݺ ÁÑÔÐØÓÒ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó ÑÜÑÞÒ ÖÓÐÖ ÛÐØ ÖÑ ÛÐÐ ÒÚ Ø ØÓÓ ÐØØÐ Ò ÜÔÐÓÖØÓÖÝ Ö Ö Ò ØÓÓ ÑÙ Ò ÓÑÔÐØÓÒ Ó ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒغ ÁÑÔÐØÓÒ Ó ÒÓØ ÑÒ ØØ ÖÑ ÛÐÐ ÒØÒØÓÒÐÐÝ ÒØÖÓÙ ØÖÓÙ ÐÝ ÒÓѹ ÔÐØ ÔÖÓÙغ ÙØ ØÝ ÛÐÐ ÜÔÒ Ü Ú Ö ÓÙÖ ØØÒ Ø ÔÖÓÙØ ÖÝ ÖÐÝ Ò ÑÝ ÒØÖÓÙ Ø Ò Ð ÔÖØ ÓÖÑ ØÒ ÛÓÙÐ ÓÔØÑÐ ÖÓÑ ÖÓÐÖ ³ ÚÛÔÓÒغ Ì Ò ÒÖ Ø Ö Ó ØÖ ÛØ Ø ÑÓÙ ÜÑÔÐ Ó ÔÔг ÒØÖÓÙØÓÒ Ó Ø Ö Ø ÈÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ Èµ Ò ÙÙ Ø ½ º ½ ÌÖ Ò ÑÙ ÓÑÔÐÒØ ÓÚÖ Ø Ð Ø ÓÙØ ØÓÓ ÑÒÝ Ù Ò ÒÛÐÝ ÒØÖÓÙ È ÓØÛÖ Ò ÓØ ÖÛÖ Ú º ÇÙÖ ÔÔÖÓ Ù Ø ØØ Ø ÖÐ ÔÒÓÑÒÓÒ ØØ Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø ÒÒØÚ ÓÖ ÖÑ ØÓ ÑÒØÒ ÖÔÙØØÓÒ ÓÖ Ò Ø Ø ÙØØÒ º Ì ÔÖØÓÒ Ó Ø ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÓÖ ÙÒÑÒØÐ Ö Ö Ø Ö¹ ÚÖ Ó Ø ÔÖØÓÒ ÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒغ Ì ÑÖØ ÚÛ ÑÒÖ ½ Ì ÔÖÓÙØ ÒØÖÓÙ ÒÛÖØÒ ÖÓÒØÓÒ Ò È ÙØ Û ÙØ ØÓ Û ÖÙÐ ÓÖ Ò ÐÝ ÖÖÓÖ¹ÔÖÓÒº Ì ØÙÖ ÙÐØÑØÐÝ Û ÐÝ ÔÖÞ Ý ÓÒ ÙÑÖ Ö Ø ÝÖ ÐØÖ Ò Ø ÔÓÔÙÐÖØÝ ÓØÈÐÑ ÈÐÓØ Èº ½

18 ÒÒ Ò Ú ÓÒÖÝ ÔÖÓØ ÔØÐÐÝ Ù Ø Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ ÀÒ ÖÑ ÛÐÐ ÙÒÖÒÚ Ø Ò ÜÔÐÓÖØÓÖÝ Ö Ö ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó ÖÓÐÖ º Ì ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø Ø ØØ ÑÓ Ø Ê² ÜÔÒØÙÖ Ò ØÚØÝ Ý ÐÖ ÖÑ ÓÖ ÖØ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ ÒÓØ Ö Ö ÖÐ ½¼ Ôº ½µµº Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÔÔÖÓÔÖÐØÝ ÔÖÓÚ ÔÐÙ Ð ÐØÖÒØÚ ÜÔÐÒØÓÒºµ ʲ ÔÒÒ Ò Ø Ò ÔÙÐ ÔÓÐÝ Ø Ñ ÙÖ Ó Öѳ ÐÓÒ¹ ØÖÑ ÓÙ º Á Ö ÓÐÙØÓÒ ÚÒ ØÖÓÙ ÒÒÓÚØÚ ÜÔÒØÙÖ ØÒ Ø ÒÐÝ ÑÔÐ ØØ ÑÒÖ ÛØÖ Ð ÓÖ ÒÓÑÔØÒØ ÛÐÐ ÒÚ Ø Ü ÚÐÝ Ò Ê² Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÒ ØÖ ÖÔÙØØÓÒ Ò Ø ÓÖعØÖѺ ÐØÝ ÑÒÖ ÛÓÙÐ ÒÚ Ø Ò ÚÒ ÑÓÖØÐÝ ÙÒÔÖÓ ØРʲ Ù Ø Ö Ò ÓÙÒØ ÚÐÙ ÛÓÙÐ Ó«Ø Ý Ø Ò Ø Ó ÔÖØÓÒº ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÛÐÐ ØÙ Ð Ó Ò ÚÓÖ Ó ÒÚ ØÒ Ò Ê² Ò ÒÓØ ØÓ Ó Ó ÛÓÙÐ ÖÚÐ Ñ ÒÓÑÔØÒغ ÀÓÛÚÖ Ð ØÓ Ò ÖÓÑ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ØÒ ØÓ ÖÚÐ Ñ ÐÓÛ ÐØÝ ÚÒ Ó Ò Ò Ê²º ËÓ Ê² ÙÆÒØÐÝ ÜÔÒ Ú ÐÖµ ÑÝ ÖÒÓÑÞ ØÛÒ Ò ÓÖ ÑÝ ÐÛÝ ÐØ º ËÒ ÑÓ Ø Ê² ÜÔÒØÙÖ Ý ÐÖ ÖÑ ÓÖ ÖØ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ ÖØÖ ØÒ Ö Ö Ê² ÔÖÓÐÝ ÓÒ Ø ÛÓÐ Ö ÓÐÙØÓÒ¹ÚÒÒº ÓÒ Ø ÒØ ØÓÒ Ê² ÔÖØ ØÓ ÒÖÐÐÝ ØÓÓ º ÀÓÛÚÖ ÖÔÓÖØ Ê² ÜÔÒØÙÖ Ö ØÖÓÒÓÙ ÐÖÐÝ ÐÐ Ä ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÛÐÐ ÖØÐÝ ÔÔÐ Ö Öº Ì ÒÜØ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ Ö Ø ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ Öѳ Ú Ð ÒÚ ØÑÒØ ÓÒ Ò Ò ÑÒÖ ³ ÔÖÓØ Ó º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÁÒ ÒÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û ÐØÝ ÑÒÖ Ò ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ Ú «ÖÒØÐÝ Ø ØÓ ÔÖ Ö ÓÒ Ø ÒÒÓÙÒÑÒØ Ó Ò ØÚØÝ ØØ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÐÐ ÓÒ Ø ÒÒÓÙÒÑÒØ Ó Ò ØÚØÝ ØØ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº Ì ØÖÙ ÚÒ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÖÙ ÆÈÎ Ò ÖÖÒ ÒÖ ÆÈκ ÊÝÒ ¾¼¼¼µ ÜÑÒ Ø ÑÔÐØÓÒ Ó ÓÙÖ ÑÓÐ ÑÔÖÐÐÝ Ý ÜÑÒÒ Ø ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÒÓÙÒÑÒØ Ó Ò Ò ÔØÐ ÜÔÒØÙÖ Ù Ò Ø Ò Ò ÒÐÝ Ø ÓÖ Ø ÔÖ ÓÒ Ñ ÙÖ Ó Ø ÑÓÙÒØ Ó ÙÒÖØÒØÝ Ö ÓÐÙØÓÒº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÑÔÐ ØØ ØÓ ÒÒÓÙÒÑÒØ ØØ Ö ÓÐÚ ÑÓÖ ÙÒÖØÒØÝ ÛÐÐ ÓÒ ÚÖ ÓØ ÛØ ÐÖÖ ÑÓÖ ÔÓ ØÚµ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒº À ÒÒ Ö ÒÖÐÐÝ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÔÖØÓÒº ÐØÓÙ ÔÔÐ Ø ØÓ ÔØÐ ÜÔÒ¹ ØÙÖ ÔÔÖÓ ØÓ Ø ØÒ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÙÐ Ð Ó ÔÔÐ ØÓ ÓØÖ ÒÚ ØÑÒØ Ñ ÙÖ Ù Ê² ÔÒÒº ½

19 ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÓØÖ ÑÔÖÐ ÑÔÐØÓÒ ÛÐк ÁÑÔÐØÓÒ Ì ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÛ ÔÖÓÙØ ÒØÖÓÙØÓÒ ÛÐÐ ÓÒ ÚÖ ÔÓ ØÚ ÚÒ ÚÒÒ Ø ÒØÖÓÙØÓÒ ÖÙ ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙº ÏÓÓÐÖ Ò ËÒÓÛ ½¼µ ÖÔÓÖØ ÔÓ ØÚÚÖ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÛ ÔÖÓÙØ ÒØÖÓÙØÓÒ º Á ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÙÒÖØÒ Ò Ê² ÔÖÓØ ØØ ÖÙ ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ ¼µ ØÒ Ê² ÔÒÒ ÓÑ Ó ØÐÝ ÒØÓÖ Ó ÑÒÖÐ ÓÖ ÖÑ ÕÙÐØݺ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÖØ ØØ Ø «Ø ÓÙØÛ Ø ÒØÚ ÚÐÙ Ó ÒÚ ØÑÒØ Ó ØØ Ø ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÔÓ ØÚº ÁÑÔÐØÓÒ Á ÒÖ Ê² ÒÖÐÐÝ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ØÒ Ø ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ Ê² ÒÖ ÛÐÐ ÓÒ ÚÖ ÔÓ ØÚº ËÒ Ê² ÜÔÒØÙÖ ÛÓÐ ÖÔÖ ÒØ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ ÑÓÖ ØÒ Ö Ö ÓÙÖ ÑÓÐ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÚÒ ØØ ÒÖ Ò Ê² ÜÔÒØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ ØÚ ÚÖ ÒÓÖÑÐ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÇÆ Ó Ø ÓÒÓÑ Ø Ë ½µ ÏÓÓÐÖ ½µµº ÀÓÛÚÖ Ø ÐÐÝ ØØ ÓÖ ÓÑ ÖÑ Ê² Ö ÓÐÙØÓÒ ÚÒÒ Ò ÓÖ ÓØÖ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ ÖÖÒº ÓÖÒ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÔÓ ØÚ ÒØÚµ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÒØ ÒÖ Ò Ê² ÜÔÒØÙÖ Ö ÓÐÙØÓÒ ÚÒÒ ÖÖÒµ ØÓÒ Ò Ø ÑÓк ËÒ ØÖ Ò ÚÓÖ Ó ÓÚÖ Û ÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐØÓÒº ÁÑÔÐØÓÒ ÑÓÒ Ò Ü ÒØ Ò ØÒÙ Ð Ð Ó ÖÑ Ø ØÓ ÑÖØ ÖØÓÒ ØÓ ÒÖ Ê² ÓÒ ÚÖ ÔÓ ØÚ ÖÑ ÛÐÐ ØÒ ØÓ Ñ Ü Ú Ê² ÜÔÒØÙÖ º Á Ø ØÓ ÑÖØ ÖØÓÒ ØÓ Ê² ÓÒ ÚÖ ÒØÚ ÖÑ ÛÐÐ ØÒ ØÓ ÒÚ Ø ØÓÓ ÐØØÐ Ò Ê²º Ì ÚÒ Ó ÔÓ ØÚ ÚÖ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÖ Ò Ê² ÔÒÒ ØÖÓÖ ÓÒ ØÒØ ÓÒ Ø ÛÓÐ ÛØ ÓÚÖÒÚ ØÑÒØ ÖØÖ ØÒ ÙÒÖÒÚ ØÑÒØ Ò ÒÒÓÚØÓÒº ½ Ò Ø Ð ½¼µ Ú ÔÖÓÚ ÚÒ ØØ ÓÖ ÓÒ Ð Ó ÖÑ ¹ ص Ø ÚÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÖ Ê² ÒØÚ ÛÐ ÓÖ ÒÓØÖ ÐÓ۹ص Ø ÚÖ ÖØÓÒ ÔÓ ØÚº ÁÑÔÐØÓÒ ØÖÓÖ Ù Ø ØØ Ò Ø ÓÑ ÖÑ Ó ÓÚÖÒÚ Ø Ò ÓØÖ ÓÚÖÒÚ Ø Ò Ê²º ¾¼ ½ ÅÓÖ ÒÖÐÐÝ Ò À ÑÒÖ Ö ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ ÖÓÑ ÒÚ ØÑÒØ ØÒ Ò Ä ÑÒÖ ØÒ ÔÓ ØÚ ÖØÓÒ ØÓ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÔÓ ØÚ ÒØ ÓÙÒØ ÚÐÙ ÓÖ ÐØÝ ÑÒÖº ¾¼ ÔÓ Ð ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó ØÖ ÚÒ ØØ ÐÓÛ¹Ø ÓÓ Ø Ê² ØÓ ØÒ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó ÒÛ ÔÖÓÙØ ÛÐ ¹Ø ÖÑ Ó Ó ÛÒ ØÝ ÔÐÒ Ò ÒØ ØÖØ Ø ØÓ Ú ÓÒÖÝ ½

20 ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÛ ØØ ÑÒÖ ÓÒÖÒ ÛØ ÓÛÒ ÓÖ Öѳ ÓÖعØÖÑ ÖÔÙØØÓÒ ÛÐÐ Ò ÚÓÖ Ó Ú Ð ØÓÒ ØØ Ö Ø ØÓ ÔÖº ËÒ ÒÖ Ò ÖÔÓÖØ Ê² ÜÔÒØÙÖ Ö ÓÒ Ø ÛÓÐ ÓØ ÛØ ÔÓ ØÚ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÖÔÙØØÓÒÐ ÖÙÑÒØ ÑÔÐ ÓÚÖÒÚ ØÑÒغ ÐØÓÙØ Ø ÖÙÑÒØ ØÖÓÒ Ø ÓÖ ÒÒÓÚØÚ ÜÔÒØÙÖ ÑÐÖ ÔÓÒØ ÔÔÐ ØÓ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÒÚ ØÑÒغ ÖØÖ ÔØÐ ÜÔÒØÙÖ ÑÝ ÖÔÖ ÒØ ÕÙÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÒÛ ØÖØÝ ÓÖ ÒØØÓÒ Ó ØÒØ ØÖØݺ ËØÓ ÔÖ Ò ÚÖ ÖØ ÔÓ ØÚÐÝ ØÓ ÒÖ Ò ÔØÐ ÜÔÒØÙÖ ÅÓÒÒÐÐ Ò ÅÙ ÖÐÐ ½µ ÓÐ ÖÑ ÛÖ Ò ÜÔØÓÒµº ¾½ ÁÑÔÐØÓÒ ËØÓÓÐÖ Ó Ò ÖÑ Ò ØÓÚÖ ÛÐÐ ÓÒ ÚÖ ÖÒ Ò¹ ØÚ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ Ò ÚÖ ÝÒ Ò ÝÒÖ Ø ÕÙ ØÓÒ ÒÚÓÐÚÒ Ö¹ÖÒ ØÖØ Ø Ò ÔÓ ØÚ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ Ò Ù ØÙÔ³ ØÓÚÖ º ÖÖÐ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÓØ ÛØ ØÖØ ÛÐÐ ØÒÓÐÓÐ ÒÒÓ¹ ÚØÓÒ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÖÒÒÒ ½¼ Ôº ¾µ Ù Ø ØØ ÑÙÐØÚ ÓÒÐ ÓÒÐÓÑÖ¹ Ø ÑÝ Ö ØÓ ÚÐÙغ ÐÖ ÕÙ ØÓÒ ÐÐÐݵ ÓÖ ÔÙÖÔÓ Ó Ö¹ÖÒ ÐÓÐÞØÓÒ ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÝÒÖÞØÓÒ Ò Ñ Ø ÖÖ ØÓ ÚÐÙØ ÑÒÖ³ ÖÓÖ ÖÐÝ Ø ÌÑ ¹ÏÖÒÖ ÑÖÖ ÑÝ Ò ÜÑÔеº ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ù Ø¹ÙÔ ØÓÚÖ Ó ÒÓØ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ø Ù ÓÖ ÐÙÖ Ò ÐÐÒ Ó«Ú ÓÒ Ø ÚÓÖÐ ÔÖ ÓÑ ÔÔÖÒØ ÖÐݺ Ì ÖØÖ ÔÖÓÐÚØÝ ÓÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ØÓ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÑÔÐ ØØ Ø ØÓ ÔÖ ÛÐÐ ÖØ Ò¹ ØÚÐÝ ØÓ Ø ÒÒÓÙÒÑÒØ Ó Ù ØÚØ º Ì ÓÒ ØÒØ ÛØ ÐÖ ÓÝ Ó ÚÒ Ó ÐÓÛ ÖØÙÖÒ ØÓ Ö Ò ØÓÚÖ ÓÒØ Ø ÓÖ ØÒÖ Ó«Ö ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÞÖÓ ÓÚÖ ÚÖÐ Ò ÒØÚ Ò Ø ½¼³ ºº ÊÓÐÐ ½µ ÖÐÝ Ø Ð ½µ Ò ËÛÖØ ¾¼¼¼µµº ÌÓ Ø ÜØÒØ ØØ ØÓÚÖ Ò ÐÖ ØÖØ Ø ÓÖ Ø ÖÑ ØØ Ñ Ø ÖÖ ØÓ ÚÐÙØ ÔÖÓÖÑÒ Ò Ø ÓÖØ ØÖÑ Ø ÒÛ ÓÖ Ø ÕÙÖÓÖ³ ÖÓÐÖ º Ì ÔÖØÓÒ Ó ÔÓ ØÚ ÚÖ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ ÓÖ Ö Ò Ù ØÙÔ ØÓÚÖ ÝØ ÙÒØ Øº ÁÑÔÐØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÚÒ Ó ÅÓÖ Ø Ð ½¼µ ØØ Ø ÖØÙÖÒ ØÓ Ò ÖÓÐÖ Ö ÐÓÛÖ ÛÒ ØÖ ÖÑ ÚÖ Ò ÛÒ Ø ÙÝ ÖÔÐÝ ÖÓÛÒ ØÖغ Ì ØÓÒ Ö ÐÐÝ ØÓ ÓØ ÛØ ÑÓÑÒØÓÙ Ø Ò ÔÖÓØ ØØ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº ¾½ ËÚÖÐ ÑÓÐ ÖÚ ÑÐÖ ÔÓÒØ ÓÒ ÑÑÖÝ Ó ÖÑ ÛØ ÔÓ ØÚ ÆÈÎ ÔÖÓØ ÖØÖ ØÒ ÓÒ Ø Ö Ó ÑÒÖ» ÖÑ ÛØ ØØÖ ÔÖÓ ÔØ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ºº ÌÖÙÑÒ ½µ Ù Ò ËØÓÐ ½ µµº ½

21 Ø Ö³ Ù Ò ØÖØÝ Ò ØÙ ÛØ ÖÖÐ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ ¾¾ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÑÓÐ ÓÑÑÒØ Ò ÂÖÖÐÐ ½µ Ò ÖÖ Ò Ç ½µ ÓÙÒ ØØ ÖÑ ØØ ÒÖÖÓÛ ØÖ ÓÙ ØÓ ÛÖ ÐÒ Ó Ù Ò ÖÒ ÔÓ ØÚ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ Ò ØÓ ØØ ÚÖ ÒØÚ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ º ËÑÐÖÐÝ ËÖÑÒ Ò ÈØØÛÝ ½µ ÓÙÒ ØØ Ø ÖØÙÖÒ ØÓ ÔÙÖ Ö Ó Ú Ø Ø Ò ½ ¹ Û ÐÖÖ ÓÖ Ø Ò ÖÐØ ÔÖÓÙØ ÐÒ ØÒ ÓÖ ÙÒÖÐØ Ø º Ì Ö ÙÐØ Ð Ó ÑÔÐ ØØ ÚÖ ÖÑ ÛÐÐ ÓÒ ÚÖ Ú ÐÓÛÖ ÚÐÙ Ò ØÖ Ö ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐÐÝ ÑÓÖ ÐÓÛ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ» ÖÑ ÑÓÒ ØÓ ØØ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº ÑÔÖÐ ÚÒ ÓÛ ØØ ÚÖ ÖÑ Ú ÐÓÛÖ ÌÓÒ³ Õ Ò ØÖ Ø ÓÙÒØ ÖÐØÚ ØÓ ÓÑÔÖÐ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ØÒ¹ÐÓÒ ÖÑ ºº ÄÒ Ò ËØÙÐÞ ½µ ÖÖ Ò Ç ½µ Ò ËÖÚ ½µµº ÇÒ ÛÝ Ó ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÒÓ ØÓ Ø ÒÛ ÓÙØÓÑ ºº ÓÓ ÔÖÓØ ÛÓ ÓÙØÓÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÔÓÓÖÐÝ ÓÖÖÐØ ÛØ ÖÑ ÓÖ ÑÒÖÐ ÕÙÐØݺ ÁÒ ÓÙÖ ÑÓÐ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÐÓÓÙ ØÓ Ò ÒØ ÒÓ Ø ÖÖÚÐ Ó ÒÓ ÒÛ Ø Ø ½ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ÖÖÚÐ Ó ÒÐ ØØ ÙÒÒÓÖÑØÚº ÁÒ ÔÖÚÓÙ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ Û ÓÛ ØØ ÕÙÐÖ ÑÐÖ ØÓ ØÓ Ó Ø Ú Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ ÑÓÐ ÔÔÐÝ Ò ÒÓ ÑÓÐ Ò Û Ø ÑÒÖ Ò ÓÓ Ú Ð ÔÖÓØ ÛÓ ÓÙØÓÑ Ö ÓÖÖÐØ ØÖÓÒÐÝ ÓÖ ÛÐÝ ÛØ ÐØݺ ÒÓØÖ Ú Ð ÓÒ ØØ «Ø ÒÓ Ò Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ ÑÝ Ø Ó Ó ÓÙÒØÒ ÑØÓ Û Ò ÐØÖ Ø Ó Ò ÔÖÓÖÑÒº ÎÖÝÒ ÊÔÙØØÓÒÐ ÈÖ ÙÖ ÖØ Ó Ø ÑÖØ ÓÖ ÓÖÔÓÖØ ÓÒØÖÓÐ Ú ÖÙ ØØ ØÓÚÖ ØÖØ Ò ÔÖ ¹ ÙÖ ÖÓÑ Ò ØØÙØÓÒÐ ÖÓÐÖ ÓÖ ÑÒÖ ØÓ ÓÙ Ü ÚÐÝ ÓÒ ÓÖعØÖÑ ØÓ ÔÖ º Ì ØÓÒ ÜÑÒ Ø «Ø Ó ÚÖÝÒ Ø ÛØ Æ Ò ¾µ ÔÐ Ý Ø ÑÒÖ ÓÒ Ø ÐØÖ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÖÐÖ ØÓ ÔÖº Ì ÔÖÑØÖ Æ Ò ÒØÖÔÖØ Ò ÒÚÖ Ñ ÙÖ Ó Ø ØÖØ Ó Ó ØÐ ØÓÚÖ Ò Ó ÔÖ ÙÖ ÖÓÑ Ò ØØÙØÓÒÐ ÒÚ ØÓÖ º ÊÖÒ Ø ÐØØÖ ÄÒ Ò ÅÆÓÐ ½µ ÔÖÓÚ ÓÑ ÚÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÚÛ ØØ Ò ØØÙØÓÒÐ ÖÓÐÖ ÐÐ ØÖ ÔÓÓÖ ØÓ ÔÖ ÔÖÓÖÑÒ Û ÔÖ ÙÑÐÝ ÔÙØ ÔÖ ÙÖ ÓÒ ÓÖÔÓÖØ ÑÒÑÒغ ¾¾ ÌÛÓ ÓØÖ ØÙ Ó ÑÖÖ Ð Ó Ò ØØ Ö Ò ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ÕÙ ØÓÒ Ú ÔÓ ØÚ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ ÛÐ Ö Ò ÙÒÖÐØ ÕÙ ØÓÒ Ú ÒØÚ ÒÓÖÑÐ ÖØÙÖÒ Ó ½µ Ò ËÒÐÓÒ Ø Ð ½µµº ½

22 º½ ÀÒ Ê ÓÐÙØÓÒ Ó ÁÒ Ø Ò Ö ÓÐÙØÓÒ ÑÓÐ «ÖÒØØÓÒ Ð ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÑÔÖØÚ ØØ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÁÒ Ø Ò ØÓÒ ØØÒ ÐÓÛÖ Æ ÑÔÐ ØØ Ø ÑÒÖ ÑÓÖ ÐÐÝ ØÓ Ø ØÓÒ ØØ Ö ÓÛº ¾ Á Ò ÖÖ ØÓ Ò ÓÚÖÐÐ ØÖØ ÓÒ Ó ÛØÖ ØÓ Ñ ÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ ÓÖ ØÓÛÖ Ú ÓÒÖÝ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ ØÒ ÖÖÐ ÓØ ÛØ ÒÒÓÚØÚ ØÚØݺ ÁÑÔÐØÓÒ ½¼ ÌÓÚÖ ÔÖ ÙÖ Ò ÒÖ Ò ØØÙØÓÒÐ ÖÓÐÒ Ò Ð ØÓ Ø ÖÓÑ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÖÐÝ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ ØÓ Ú ÓÒÖÝ ÐØ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ º Ì Ö ÙÐØ ÓÒØÖ Ø ÖÔÐÝ ÛØ Ø ÖØÕÙ Ó Ø Ó ØÐ ØÓÚÖ ÑÖØ Ó«Ö Ò Ø ÔÓÔÙÐÖ ÔÖ ÙÖÒ Ø ½¼ Ò Û ØÓ ÓÑ ÜØÒØÓÒØÒÙ ØÓ Ò ÙÒØÐ ØÓÝ ºº ÌÙÖÓÛ ½ µ ÄÚÖØÝ ½µµº º¾ Î Ð Ê ÓÐÙØÓÒ Ó Ì ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ Ö Ø «Ø Ó ÖØÖ Ò ÙÐØÓÒ ÖÓÑ ÑÖØ ÔÖ ¹ ÙÖ ÓÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ò Ø ØÓ ÑÖØ ÖØÓÒ ØÓ ÖÑ ÓÒ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÏÒ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ú Ð Ö ÛØ Æ ÓÒ Ø ÙØÙÖ ØÓ ÔÖ Ò Ø ÑÒÖ³ ÓØÚ ÙÒØÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ÔÖÓØ ÓÖ ØÓÒ ÓØ ÛØ ÔÓ ØÚ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÛÐÐ ÙÒÖØÒº Á ÑÒÖÐ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ØÐÝ ØÒ ÖØÖ ØÓÚÖ ØÖØ ÔÖ ÙÖ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ¾ Ù Ò ¾ ÁÒ ËØÓÒ Û ÜÐÙ Ø ÙÒ ØÐ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò À ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ò Ò Ä ÑÒÖ Ö º Ì ÕÙÐÖÙÑ ÙÒÖ ÓÒÐ Ò Ø Ò ØØ ØÖ ØÒÒÝ ØÓ ÑÖØ ÖÓÑ Ø ÕÙÐÖÙÑ ØÓ ÔÙÖ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙѺ Ì ÖÐØÝ Ó Ø ÕÙÐÖÙÑ ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø ÖÐØÝ Ó Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò ØÖÆ ÓÓÖÒØÓÒ Ñ Ò Û ÖÚÖ ÖÒÓÑÞ ØÛÒ ÖÚÒ ÓÒ Ø ÐØ Ò Ø ÖØ Ó Ø ÖÓº Á ÔÓÔÐ ÐÚ ØØ ÓØÖ ÛÐÐ ÖÚ ÓÒ Ø ÖØ Ýµ ÛØ ¼º½± Ò Ø Ó ¼± ÔÖÓÐØÝ ØÒ ØÝ ØÓÓ ÛÐÐ Ò Ø ØÖÓÒÐÝ ÓÔØÑÐ ØÓ ÖÚ ÓÒ Ø ÖØ º ÁÒ ÝÒÑ ÑÓÐ ØØ Ö ÓÛ Ñ Ò Ö ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ ÖÓÑ ÕÙÒ Ó ÒØÖØÓÒ Ó Ø ÔÐÝÖ ØÖ ÒÓ ÓÒÚÖÒ ØÓ ÙÒ ØÐ ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖ Ó Ø ÓÖØ ÓÖ ÜÑÔÐ ÒÑÓÖ ½¾ ÔÔº ¼ ¹ ¼µµº ¾ Ì ÒØÙØÓÒ ÑÐÖ ØÓ ØØ ÚÒ Ò Ø Ò Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÑÓк Ì ÓÑÔÖØÚ ØØ ÓÒÐÝ ÖÐÚÒØ ÛÒ Ø ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Û Ý Ø ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÖÕÙÖ ØØ ¼º ÌÙ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÑÔÐ ØØ ÛÒ Æ ÒÖ Ø ÖÑ ÓÔØ Ð Ò ÑÓÖ º ¾¼

23 ËØÓÒ Ø Ù ÓÒ ÒÖ ÁÑÔÐØÓÒ ¹µ Û ÓÒØÒÙ ØÓ ÒØÖÔÖØ Ê² ܹ ÔÒØÙÖ ØØ Ð ØÓ ÔÓ ØÚ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ Ò ÓØ ÛØ Ö ÓÐÙØÓÒ¹ ÚÒÒ ØÚØ º ÁÑÔÐØÓÒ ½½ Á Ø ÚÖ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÖ Ò Ê² ÑÓÒ Ð Ó ÖÑ ÔÓ ØÚ ØÒ ÖØÖ Ò ÙÐØÓÒ ÖÓÑ ØÓÚÖ Ò ÐÓÛÖ Ò ØØÙØÓÒÐ ÓÛÒÖ Ô ÛÐÐ ÓØ ÛØ ÐÓÛÖ Ê² ÜÔÒØÙÖ º Ì ÔÖØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÚÒ Ó ÅÙÐÖÓ Ø Ð ½¼µ ØØ ØÖ ÓÔØÒ ÒعØÓÚÖ ÑÒÑÒØ Ö ÖÔÐÐÒØ µ ÖÑ ÓÒ ÚÖ Ö Ê² ÔÒÒº Ì Ù Ø ØØ ØÓÚÖ ØÖØ Ó ÒÓØ ÖÙ Ø Ò Ó ÒÚ ØÑÒغ ¾ ÅÓÒÝ ËÙÒÖÑÙÖØÝ Ò ÅÓÒÝ ½µ Ò ØØ Ø ÓÔØÓÒ Ó ÒØØÓÚÖ ÔÖÓÚ ÓÒ ÓØ ÛØ Ö Ò ÔØÐ ÜÔÒØÙÖ ÒØÒ ØÝ Ò ÔÐÐÝ Ê² ÒØÒ Øݺ Ì ÚÒ ÓÒØÖ Ø ÛØ ÖØ Ñ Ó ØÓÚÖ Ò Ø ÔÓÔÙÐÖ ÔÖ ÛÐÐ ÑÓÐ Ò Û ÐÒÒ Ò ÓÖعØÖÑ ÑÖØ ÔÖ ÙÖ Ð ØÓ Ö Ê²º ÁÒÓÒ ØÒØ ÛØ ÖØ Ñ Ó Ø «Ø Ó Ò ØØÙØÓÒÐ ÒÚ ØÓÖ ÙØ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÓÙÖ ÑÓÐ ÀÒ Ò Ò ÀÐÐ ½½µ ÓÙÒ ÚÒ Ù ØÒ ØØ ØÖ ÓÒØÖÓÐÐÒ ÓÖ ÓØÖ ÚÖÐ Ö Ò ØØÙØÓÒÐ ÓÛÒÖ Ô ÛÐÝ ÓØ ÛØ ÖØÖ Ê² ÜÔÒØÙÖ º Ë ÇÆ Ó Ø ÓÒÓÑ Ø ½µ ÖÔÓÖØ ØØ Ò ØØÙØÓÒÐ Ö ÓÛÒÖ Ô ÒÖ ÖÓÑ ½¼¹½ Ø ÚÖ ÖØÓ Ó Ê² ÜÔÒØÙÖ ØÓ ÖÚÒÙ ÒÖ º Ì ØÙÝ Ð Ó ÓÙÒ ÖÓ ¹ ØÓÒÐÐÝ ØØ ÓÐÒ ÒÙ ØÖÝ ¹ Ø ÓÒ ØÒØ ÖØÖ Ò ØØÙØÓÒÐ ÓÛÒÖ Ô ÓØ ÛØ ÖØÖ Ê² Ò ØØ Ò Ò Ò ØØÙØÓÒÐ ÓÛÒÖ Ô Ö ÛÐÝ ÓØ ÛØ Ö Ê²º Ý ÒÖ ÃÓ Ò Ò ÌÙÖ ½½µ ÓÙÒ ÔÓ ØÚ ÓÖÖÐØÓÒ ØÛÒ Ò ØØÙØÓÒÐ ÓÛÒÖ Ô Ò Ê² ÖÓ ÓÖØÙÒ ¼¼ ÖÑ Ò ½¼º ÁÒ ÖÙÐ ØÙÝ ÏÐ Ò ÅÓÒÒÐÐ ¾¼¼¼µ ÓÙÑÒØ ÖÓÙ Ø ÔÓ ØÚ ÖÐØÓÒ ØÛÒ ÒÙ ØÖÝ¹Ù Ø Ê² ÜÔÒ¹ ØÙÖ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ö ÓÛÒ Ý Ò ØØÙØÓÒÐ ÒÚ ØÓÖ º Ò ÜÔØÓÒ ØÓ Ø ÓÝ Ó ÒÒ Û ÖÚ ½µ ÒÒ Ó ÒØÚ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ò ØØÙØÓÒÐ ÓÛÒÖÔ Ò Ê² ÑÓÒ ÓÑÔÙØÖ ÑÒÙØÙÖÖ ºµ ¾ ÁØ Ö ØÓ ØÑØ ÔÙÖ «Ø Ó Ö ÖÔÐÐÒØ Ø ÑÝ ÔÖÓÔÓ Ò Ö ÔÓÒ ØÓ ØÓÚÖ ØÖØ º ÀÓÛÚÖ ÈÓÙÒ ½µ ÓÙÒ ØØ ÖÑ ØØ ÓÔØ Ö ÖÔÐÐÒØ ÛÖ Ò ÕÙÖ ÛØ ÐÓÛÖ ÖÕÙÒÝ ØÒ ØÓ ØØ ÒÓغ ÙÖØÖÑÓÖ ÅÙÐÖÓ Ø Ðº ÔÖÓÖÑ ÚÖÐ ÖÓÙ ØÒ ØÓ Ö ÑÙÐØÒØݺ Ö Ø ØÝ ÖÖÙÒ Ø Ø Ø ÖÒ ÖÑ ØØ Ñ ØÓÚÖ ØÖØ º ËÓÒ ØÝ Ù ÝÖ ¼ Ø ÝÖ Ó ÓÔØÓÒ Ó Ø Ö ÖÔÐÐÒص Ò Ø Ó ÝÖ ¹½ ÐÒ ÓÖ Ñ ÙÖÒ Ò Ò Ê²º Ì ÖÙÑÒØ ØØ ØÓÚÖ ØÖØ ÑÝ ÙÒÐÝ ÔÔÖ Ø Ø ¼ Ó ØÖ ÓÙÐ ÓÑ «ÖÒ Ò Ø ÜØÒØ Ó Ø ÑÙÐØÒØÝ ÔÖÓÐÑ Ù Ò Ø «ÖÒØ ÐÒ º ÏØ ÓØ Ø Ö ÙÐØ Ö ÚÖØÙÐÐÝ ÒØкµ ¾½

24 ÈÖÓÔÓ ØÓÒ Ö ÛØ Æ ÓÒ Ø ÙØÙÖ ØÓ ÔÖ Ò Ø ÑÒÖ³ ÓØÚ ÙÒØÓÒ Ð ØÓ ÑÓÖ ÔÓ ØÚ ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ Ø ÓÒ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÛ ØØ Ö Æ Ö Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ò Ä ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº Ì ÑÔÐ ØØ ÛÒ ÒÚ ØÓÖ Ó ÖÚ Ò ØÓÒ ØØ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ÑÓÖ ÐÐÝ ÖÓÑ Ø ÐØÝ ÑÒÖ ØÖÓÖ Ø ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÛÐÐ ÑÓÖ ÔÓ ØÚº ÁÑÔÐØÓÒ ½¾ Ì ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ØÓ ÒÖ Ê² ÜÔÒØÙÖ ÓÙÐ ÑÓÖ ÔÓ ØÚ ÓÖ ÖÑ ØØ Ö ØØÖ Ò ÙÐØ ÖÓÑ ÑÖØ ÔÖ ÙÖ Ù ÖÑ ÔÖÓØØ Ý ÒØØÓÚÖ ÑÒÑÒØ ÓÖ ÖÑ ÛØ ÐÓÛ Ò ØØÙØÓÒÐ Ö ÓÛÒÖ Ôº Ì ÔÖØÓÒ Ó ÁÑÔÐØÓÒ ½¾ Ú ÒÓØ ØÓ ÓÙÖ ÒÓÛÐ Ò ÑÔÖÐÐÝ Ø Øº ÓÒÐÙ ÓÒ ÐÑÓ Ø ÒÝ Ù ØÒØÚ ØÓÒ ØÒ Ý ÖÑ ÐÐÝ ØÓ «Ø Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÔÓ ¹ Ý ÓÙØ Ó ÖÚÖ º ÁÒ ÑÓ Ø ÖÒØ ÐØÖØÙÖ Ø Öѳ ØÓÒ «Ø ÓÙØ Ö ÔÖÔØÓÒ Ó Ø ÖÑ ÓÒÐÝ Ù ØÝ Ó ÖÚ ØÖ Ø ØÓÒ Ø Ð ÓÖ Ò ÑÑØ «Ø Ó ØØ ØÓÒ ÓÒ Ø ÙÖÖÒØ ÓÛº ÀÓÛÚÖ ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÖÑ ÓÒ ÛØÖ ÖØÐÝ Ó ÖÚÐ ÓÖ ÒÓØ «Ø Ø ØÑÒ Ó ÖÖÚÐ Ó ÙØÙÖ ÒÛ ÓÙØ Ø ÖѺ ÅÒÖ Ò ÑÒÔÙÐØ Ø ÒÛ ÖÖÚÐ ÔÖÓ Ò ÑÒÝÛÝ ÓÛ ØÒ Ò ÓÒ ÔÐ º Ì ÔÔÖ Ó«Ö ÒÖÐ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÙØ ÓÛ ÑÒÖ Ò ÖÑ ÑÒÔÙÐØ Ø ØÑÒ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖÚÐ Ò Ø ÒÖÒ ÒÚ ØÓÖ ÖÛ ÖÓÑ Ø ÖÖÚÐ ÓÖ ÒÓÒ¹ÖÖÚÐ Ó ÒÛ º ÓÖ ÓÑ ØÓÒ Ù ÙÔØÒ Ò Ü ØÒ ÔÖÓÙØ Ø Ù ÓÖ ÐÙÖ ÓÒ ¹ ÕÙÒ Ó Ò ÒÚ ØÑÒØ Ó Ö ÐÐÝ ØÓ ÓÑ ÔÔÖÒØ ÖÔÐÝ ÛÐ ÓÖ ÓØÖ Ù ÚÐÓÔÒ Ò ÒÒÓÚØÚ ÒÛ ÔÖÓÙØ ÓÖ Ù Ò ÑÓÐ Ø ÙÐÐ ÓÙØÓÑ ÑÝ ÒÓØ ÓÑ ÔÔÖÒØ ÓÖ ÝÖ º Ì ÒØÒ ØÝ Ó ÒÚ ØÑÒØ Ð Ó «Ø Ø ÖØ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݺ ÁÒ ØÖ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ µ Ö ØÓÛÖ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÛÐ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ ÑÝ ÚÓÖ ØÖ ÚÒÒ ÓÖ ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒº Ê ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ó«Ö Ò ÜÔÐÒØÓÒ ÓÖ ÚÖÓÙ ØÝÐÞ Ø ÓÑ ÕÙØ ÔÙÞÞÐÒ ÓÙØ Ê² ÜÔÒØÙÖ ØÓÚÖ ÔÖÓÙØ ÒØÖÓÙØÓÒ ÔÒÓ«ÙÒ Ó ØÖÒ ØÓ Ý ÖÑ ÛØ ÒÒÓÚØÚ ÔÖÓØ Ò Ø ØÓ ÔÖ ÖØÓÒ ÓØ ÛØ Ø ÚÒØ º Ì ÔÔÖÓ Ð Ó ÝÐ ÚÖÐ ÔÖØÓÒ ØØ Ö ÝØ ÙÒØ Øº ¾¾

25 ÖØÒ ÔÖØÓÒ Ó Ø ÑÓÐ ÓÒØÖ Ø ÛØ ÔÖÚÓÙ ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÑÒÖÐ ÖÔÙØØÓÒ Ò ÔÖÓØ Óº ÓÖ ÜÑÔÐ ÑÒÖ ÛÐÐ ÓÑØÑ ÙÒÓ ÖÚÐÝ ÓÚÖÒÚ Øº ÀÒ ÒÚ ØÑÒØ Ò Ù ÙÐ ØÓ ÕÙÐØÝ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ Ù Ø Ò ÐÖØ ÐÐݹÚÓÖÐ Ö ÓÐÙØÓÒº ÓÖ Ú Ð ÒÚ ØÑÒØ Ó Û ÓÛ ØØ Ò ÓÒØÖ Ø ÛØ ÔÓÔÙÐÖ ÓÙÒØ ÖØÖ Ò ÙÐØÓÒ ÖÓÑ ÑÖØ ÔÖ ÙÖ Ò Ö٠ʲ ÜÔÒØÙÖ º ÌÙ ÓÙÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ Ò ÜÔÐÒØÓÒ ÓÖ Ø ÚÒ Ó ÅÙÐÖÓ Ø Ð ½¼µ Ò ÅÓÒÝ ËÙÒÖÑÙÖØÝ Ò ÅÓÒÝ ½µ ØØ ÒØØÓÚÖ ÑÒÑÒØ Û ÖÙ ØÓÚÖ ØÖØ µ ÓÒ ÚÖ Ö Ê² Ò ØØ Ò ØØÙØÓÒÐ ÖÓÐÒ Ö ÓØ ÛØ Ê² ÜÔÒØÙÖ º Ì ÒÐÝ Ù Ø ØØ ØÖ Ö ÓÐ Ó Ø Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒº ÇÒ Ù Ó Ø ÑÝ ØÓÛÖ ÑÑØ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ ÓÚÖ Ö Ö ØÚØݺ ÈÖÔ ÑÓÖ ÑÔÓÖØÒØÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ò Ð ØÓ ÔÖÚÖ ÓÖØÒ Ó ÕÙÐØÝ ÑÒÖ Ò ÖÑ ØÓ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÔÖÓØ Ò ÒÆÒØ ÑÒÖ Ò ÖÑ ØÓ Ú ÓÒÖÝ ÔÖÓØ º Ì ÒÐÝ ØÖÓÖ ÔÖÓÚ ÒÛ ÔÖ ÔØÚ ÓÒ ÔÓÐÝ Ø ÓÙØ ÛØÖ ÑÒÖ Ö ÔÖÓÒ ØÓ ÙÒÖÒÚ Ø Ò ÙÒÖ¹ÒÒÓÚغ ÇÙÖ ÑÓÐ Ù Ø ØØ ÙÒÖ¹ ÒÚ ØÑÒØ ÑÓ Ø ÐÐÝ ÓÖ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ÔÖÓØ Û Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØݵ Ò ÓÚÖÒÚ ØÑÒØ ÓÖ ÜÙØÓÒ ÔÖÓØ Û ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒµº ÙÖØÖÑÓÖ ÓÚÖÒÚ ØÑÒØ ÔÖØ ÓÖ Ú Ð ÒÚ ØÑÒØ ØØ ÐÖØ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒغ ÌÙ ÒÝ ØØÑÔØ ØÓ ÑÓØÚØ ÑÒÖ ØÓ ÒÚ Ø ÑÓÖ Æ¹ ÒØÐÝ Ø Ø Ó ØÖØÒ Ø «ÖÒØ Ò Ó ÒÚ ØÑÒغ ËÒ ÒÙ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ò Ð ØÓ Ü Ú Ê² ØÚØÝ ØÖ Ú Ð ÓÖ Òµ Ò ÓÑ ÖÑ Ø ÑÝ ÖÐ ÓÖ Ø ÓÖ Ó ÖØÓÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÒÒÓÚØÚ ÔÖÓØ Ò ÖØÓÒ ÔØк ÁØ Û ÓØÒ ÖÙ Ò Ø ÔÓÔÙÐÖ ÔÖ ÙÖÒ Ø ½¼ ØØ Ø ØÓÚÖ ÛÚ Ó ØØ Û Ù Ò ÐÙÖ Ó ÍºËº ÖÑ ØÓ ÒÒÓÚØ Ò ÐÒ Ó ÍºËº ÓÑÔØØÚÒ ÓÒ ÛÓÖÐ ÑÖØ º ÇÙÖ ÑÓÐ ÓÛ ØØ ØÖ ÒÓ ÔÖ ÙÑÔØÓÒ ÓÒ ØÓÖØÐ ÖÓÙÒ ØØ ØÓÚÖ ØÖØ ÛÐÐ ÖÙ ÒÒÓÚØÚ ØÚØݺ ÁÒ ÓÙÖ ÑÓÐ ØÓÚÖ ØÖØ Ò ÓØ ÛØ Ü Ú ÖØÖ ØÒ Ò ÙÆÒØ ÒÒÓÚØÓÒº ÌÓÚÖ ØÖØ Ò ÒÓÙÖ ÑÒÖ ÓÖ ÖÑ ÛØ ÔÓÓÖ ÔÖÓ ÔØ ØÓ ÓÙ ÓÒ ÑÓÖ ÒÒÓÚØÚ ÐØ¹Ö ÓÐÚÒ ÔÖÓØ Ø ÓÒ Òµ Ò Ò ÒÓÙÖ ÖÑ ÛØ ÓÓ ÔÖÓ ÔØ ØÓ ÒØÒ Ý Ê² ÔÒÒ ØÓ ÐÖØ ÔÖÓÙØ ÚÐÓÔÑÒØ Ø ÓÒ Ú Ðµº Ì ÒÐÝ ØÒ ØÓ ÛÒ Ø ÖØ Ñ ÖÕÙÒØÐÝ ÐÚÐ Ý ØÖØ ÑÒÖ Ò Ø ÔÖØÙÐÖ Ó ØÐ ØÓÚÖ ØØ ÔÓÓÖ ØÓ ÔÖ ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÖØ Ö¹ ¾

26 Ø Ø ØÓ ÑÖس ÐÙÖ ØÓ Ö Ô ÑÒÑÒس Ú ÓÒ ÓÖ Ø ÐÓÒ¹ØÖѺ ÍØÓÔÒ ÙØÙÖ Ø Ú ÓÒ Ø Ð Ø ÖÙ Ó ÒÓÑÔØÒº ÚÒ ØÓÙ ÓÑ ÑÒÖ ÛÓ ÒÚ Ø ÓÖ Ø ÐÓÒ¹ØÖÑ Ö ÐÝ Ðºµ ËÒ ÐØÝ ÑÒÖ Ö ÑÓÖ ÛÐÐÒ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÒ ÐÓÛ ÐØÝ ÑÒÖ Ø ÚÐ ØÓ ÓÑÛØ ÔØÐ Ó ÑÒÖ ÛÓ ÓÐ ÓÙØ Ø ÔÖÓÑ ÚÓÖÐ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ØÒØ ÙØÙÖº ÖÖÐ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ ÑÝ ÓØ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÛØ ÒÒÓÚØÚ ÜÔÒØÙÖ ÙØ ÛØ ÕÙ ØÓÒ ÓÖ ÓØÖ ÑÓÖ ØÖØ ÖÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÖѺ Ð Ó Ø Ó Ó ÔÖÓØ ÛØ ÒÓ Ý ÓÙØÓÑ Ñ Ø ÖÖ ØÓ ÚÐÙØ ÑÒÖ ÖÖÒ Ö ÓÐÙ¹ ØÓÒ ÓÙØ ÐØݺ Ì ÒÐÝ Ù Ø ØØ Ð ÑÒÖ ÛÐÐ ØÒ ØÓ ØÓÓ ÓÒ ÖÚØÚ ÓÛÒ ØÓ ØÖ Ö ØÓ ÓØÒ ÚÓÖÐ Ö ÓÐÙØÓÒ ÛÐ ÔÓÓÖ ÑÒÖ ÑÝ Ð Ó ÓÒ ÖÚØÚ ØÓ ÑÑ ÓÖ ÑÝ ÚÓÖ ÖÐ Ò ØÓ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº Ò ÒØÖ ØÒ ÖØÓÒ ÓÖ ÙÖØÖ Ö Ö Ø ÖÓÐ Ó ÓÔØÓÒ¹ ÓÑÔÒ ØÓÒ ÀÖØÝ ÇÖ Ò ËÐ ½¼µµº ÇÒ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÔØÓÒ ÛØ ÓÖØ ØÖÑ ØÓ ÜÔÖØÓÒ ÒÓÙÖ ÑÒÖ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÙÒÖØÒØÝ ØÓ ÜÔÐÓØ Ø ÓÔØÓÒ ÚÐÙº ÀÓÛÚÖ Ø Ð Ó ÒÓÙÖ ÑÒÖ ØÓ Ø ÓØÖ Ö ¹ÒÖ Ò ØÓÒ Û ÑÝ ÒÓ ØÓ Ø Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓ º ÌÙ Ø ÒØ «Ø Ó ÓÔØÓÒ ÓÑÔÒ ØÓÒ ÓÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ ÒÓØ ÓÚÓÙ º Ê ÓÐÙØÓÒ ØÑÒ Ð Ó ÖÐÚÒØ Ò ÓØÖ ÐÓÖ ÑÖØ ØØÒ Ò Û Ø ÑÔÐÓÝ ÓÑ ÖØÓÒ ÓÚÖ Ø º ÓÙÒ Ñ Ö ÓØÒ ØÓÐ ØÓ Ó ÓÒÚÒØÓÒÐ Ö Ö ÓÖ ØÒÙÖ ØÓ ÔÖÓÚ ØÝ Ö ÓÓ ÓØÒ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒµ ØÖ ØÒÙÖ Ø Ú Ó ØÝ Ò Ø ÙÖÚÝ Ø ÔØÙÖ Ò ØØÑÔØ ÑÓÖ ÐØ¹Ö ÓÐÚÒµ ÔÖÓØ º Ì ÒØÖÓÙØÓÒ Ó ÒÓ ØÓ ÓÒÙ ÙÑÒØ Ó ÐØÝ Ð Ó ÖÐÚÒØ Ò ÓØÖ ØØÒ ÛØ Ó ÙÖÒØ Ñ Ò ÑÓÖÒ ÑÙ ÔÓØÖÝ Ò Ú ÙÐ ÖØ º ¾ Ç ÓÙÖ ÛÐ ØÓ ÛØ ÒÓ ØÐÒØ ÓÙÐ Ó ÙÖ ÓÑ ØØ Ö Ó ÙÖ Ö ÐÝ ØÐÒغ ¾ ÇÖ Ò Ø ÛÓÖ Ó Ïº ˺ ÐÖØ Á Ø ÝÓÙÒ ÑÒ ÜÔÖ Ñ Ð Ò ØÖÑ ØÓÓ Ô ÓÖ Ñ ÛÝ ÛØ ÚÖÝ ÒÙÐÖÐÝ Ô ÝÓÙÒ ÑÒ Ø Ô ÝÓÙÒ ÑÒ ÑÙ Ø º ¾

27 ÊÖÒ Ò Â«ÖÝ Ëº Ò ËÓÐ ÂÓк ÕÙÐÖÙÑ ËÐØÓÒ Ò ËÒÐÒ Ñ º ÓÒÓÑØÖ µ ÅÝ ½µ¹¾º Ý ÒÖ º ÃÓ Ò Êº Ò ÌÙÖ Ìº «Ø Ó ÓÖ ÇÛÒÖ Ô ËØÖÙØÙÖ ÓÒ ÓÖÔÓÖØ Ê² ËØÖØݺ ÑÝ Ó ÅÒÑÒØ ÂÓÙÖÒÐ ½µ ½½µ¾¼¹¾½ Ù ÄÙÒ Ò ËØÓÐ ÄÖ º Ó ËÓÖعÌÖÑ ÅÒÖÐ ÇØÚ Ä ØÓ ÍÒÖ¹ ÓÖ ÇÚÖ¹ÁÒÚ ØÑÒØ Ò ÄÓÒ¹ÌÖÑ ÈÖÓØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¾µ ÂÙÒ ½ µ½¹ ¼º ÖÖ ÈÐÔ º Ò Ç Ðº ÚÖ ØÓÒ³ «Ø ÓÒ ÖÑ ÎÐÙº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ½µ ½µ ¹º ÖÖ ÈÐÔ º Ò Ç Ðº Ù Ò «Ø Ó ÓÖÔÓÖØ ÊÓÙ Ò ÈÖÓÖÑ º ÊÚÛ Ó ÒÒÐ ËØÙ ½¾ ¾µ ½µ ½½¹º ÒÑÓÖ ÃÒº ÙÒ Ò Ñ ÌÜØ ÓÒ Ñ ÌÓÖÝ ºº ÀØ ÄÜÒØÓÒ Å º ½¾µº ÓÓØ ÖÒÓÙº ÏÝ ÀÒ ÓÒ ØÓ ÄÓ Ö Ú ØØÙÖ Ò ÌÓÚÖ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ µ ËÔØÑÖ ½¾µ½¼½¹¾º ÖÐÝ ÅÐ ÒÒ Ò ÃÑ º ÀÒº ËÝÒÖ Ø Ò ÖÓÑ ÓÖÔÓÖØ ¹ ÕÙ ØÓÒ Ò ØÖ Ú ÓÒ ØÛÒ Ø ËØÓÓÐÖ Ó ÌÖØ Ò ÕÙÖÒ ÖÑ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ¾½ ½µ ¹¼º ÖÒÒÒ ÅРº ÄØÒØ Ø º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ µ ÂÙÐÝ ½¼µ¼¹ ¼º ÖРϺ ÐÓÑÖ Ò ÖРź ÃÒº Ì ÊÓÐ Ó ÑÒÐ Ø Ò ËØÖÙØÙÖÒ ÇÔØÑÐ ÒÒ ÖÖÒ¹ÑÒØ ÑÖÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ ½½µº Ò ËÙ ÀÒ ÅÖØÒ ÂÓÒ º Ò ÃÒ ÒÖ ÂÓÒ Ïº ÓÖÔÓÖØ Ê Ö Ò ÚÐÓÔ¹ ÑÒØ ÜÔÒØÙÖ Ò ËÖ ÎÐÙº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ¾ ½¼µ¾¹º ÓÑÑÒØ ÊÓÖØ Ò ÂÖÖÐÐ Ö º ÓÖÔÓÖØ ÓÙ Ò ËØÓ ÊØÙÖÒ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ½µ ½µ¹º ÓÖÒÐÐ ÖÒ Ò ÐÐ ÄÓÒÖÓº ܹÒØ ÆÒÝ Ó ÒÖÙÔØÝ ÈÖÓÙÖ Ù¹ ÖÓÔÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ ¹µ ÔÖÐ ½µ¹º ÅÖÞÓ ÈØÖ Ò ÙÆ ÖÖÐк ÓÖÔÓÖØ ÁÒÒØÚ ÓÖ ÀÒ Ò À ÓÙÒØÒ ÛØ ÖÖÐÐ ÙÆ ÊÚÛ Ó ÒÒÐ ËØÙ ½ ¹½º Ó ÓÖÒ ÔÒº ÅÖÖ Ò Ø ÅÖØ ÓÒÒØÖØÓÒ ÓØÖÒ ÚÒ ÖÓÑ Ø ÔØÐ ÅÖغ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù Ò ½µ ¾¹º Ó ÛÑ ÙØÑ ÆÓ ÌÓÑ Ò ÊÐÐÓ Åк Ø ÒÒÒ Ò ÅÝÓÔ Ù ÓÖ ÓÒ ÕÙÒ ¾¼¼¼µ Ê Ö Ú ÓÒ ÖÐ Ê ÖÚ Ò Ó ØÐÒغ ÖÚ Ëº ÁÒ ØØÙØÓÒÐ ÇÛÒÖ Ô Ò ÓÖÔÓÖØ Ê² Ò Ø ÓÑÔÙØÖ ÁÒÙ ØÖÝ ÑÝ Ó ÅÒÙØÙÖÒ ÂÓÙÖÒÐ ½ ¾µ ½µ½¹¾ ¾

28 ÖÐ Úº ÈØÒØ ËØØ Ø ÓÒÓÑ ÁÒØÓÖ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÄØÖØÙÖ ¾ µ ÑÖ ½¼µ½½¹½¼º ÖÒÐØØ ÅÖ Å ÙÐ ÊÓÒÐ Ò ÌØÑÒ ËÖÒº Ì ÎÐÙØÓÒ «Ø Ó ËØÓ ËÔÐØ Ò ËØÓ ÚÒ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ½ µ ½µ½¹¼º ÀÖØÝ ÃØÐÒ ÇÖ ÖÓÒ Ò ËÐ Òк ÅÒÖÐ ÓÑÔÒ ØÓÒ Ò ÁÒÒØÚ ØÓ Ò Ò Ö¹ËØ ÚÓÖº ÇØÓÖ ½¼µº ÀÒ Ò ÖÝ Ò ÀÐÐ ÖРϺ Ö ÁÒ ØØÙØÓÒÐ ÁÒÚ ØÓÖ ÅÝÓÔ ÌѹËÖ ËØÙÝ Ó ÓÙÖ ÌÒÓÐÓݹÖÚÒ ÁÒÙ ØÖ º ËØÖØ ÅÒÑÒØ ÂÓÙÖÒÐ ½¾ ½½µ½¹½º ÀÖÖ ÅÐØÓÒ Ò ÊÚÚ ÖØÙÖº ËÕÙÒØÐ ËÒÐÐÒ ÅÓÐ Ó ÓÒÚÖØÐ Ø ÐÐ ÈÓÐݺ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¼ µ ÑÖ ½µ½¾ ¹½¾½º ÀÓÐÑ ØÖÓÑ Òغ ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ÈÖÓÐÑ ÝÒÑ ÈÖ ÔØÚº ÊÚÛ Ó Ó¹ ÒÓÑ ËØÙ ½µ ÂÒ ½µ½¹½¾º ÀÓÐÑ ØÖÓÑ ÒØ Ò ÊÖØ Ó Ø ÂÓÒº ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ Ò ÔØÐ ÅÒÑÒغ ÉÙÖØÖÐÝ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ½¼½ µ ÆÓÚ ½µ ¹¼º ÄÒ ÅÖ Ò ÅÆÓÐ ÅÙÖÒº ÁÒ ØØÙØÓÒÐ ÌÖÒ Ò ÓÖÔÓÖØ ÈÖÓÖÑÒº ÖÙØ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ËØÒÓÖ ÍÒÚÖ ØÝ ½¼ ÇØÓÖ ½µº ÄÒ ÄÖÖÝ Àº Ⱥ Ò ËØÙÐÞ ÊÒ ÅºÌÓÒ³ Õ ÓÖÔÓÖØ ÚÖ ØÓÒ Ò ÖÑ ÈÖÓÖ¹ ÑÒº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÓÐØÐ ÓÒÓÑÝ ½¼¾ µ ½µ ½¾¹½¾¼º ÄÚÖØÝ ÃÚÒº ÓÒÓÑ ÓÖعØÖÑ Ñ³º ÑÝ Ó ÅÒÑÒØ ÊÚÛ ¾½ ½µ¾¹ ¼º Ä ÐÖغ ÐÐ Å ÊÓÖ ÓÒØÑÔÓÖÖÝ ÓÓ Ó»ÆÛ ÓÖ ½µº ÅÓÒÝ ÂÑ ËÙÒÖÑÙÖØÝ ÑÙ Ò Ò ÅÓÒÝ ÂÓ Ô Ì «Ø Ó ÓÖÔÓÖØ ÒØØÓÚÖ ÈÖÓÚ ÓÒ ÓÒ ÄÓÒ¹ÌÖÑ ÁÒÚ ØÑÒØ ÑÔÖÐ ÚÒº ÅÒÖÐ Ò ÓÒ ÓÒÓÑ ½ µ ½µ ¹ º ÅÓÒÒÐÐ ÂÓÒ Âº Ò ÅÙ ÖÐÐ Ö ØÓÔÖ Âº ÓÖÔÓÖØ ÔØÐ ÜÔÒØÙÖ ÓÒ Ò Ø ÅÖØ ÎÐÙ Ó Ø ÖÑ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ½ ½µ ¹¾¾º ÅÙÐÖÓ Ä Ãº ÅØÐÐ ÅÖ Äº ÅÙÐÖÒ Âº Àº ÆØØÖ Â«ÖÝ Åº Ò ÈÓÙÐ Ò ÒÒØØ º ËÖ ÊÔÐÐÒØ Ò ÅÒÖÐ ÅÝÓÔ Ò ÑÔÖÐ Ì Øº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÓÐØÐ ÓÒÓÑÝ ÈÖØ ½ ÇØÓÖ ½¼µ½½¼¹½½½º ÅÐÓÙÖÒ ÌÓ Ìº ËÓÐÝ ÊÖ Äº Ò ÌÓÖ ÒÒ Îº ÅÒÖÐ ÖÖ ÓÒÖÒ Ò ÈÖÓØ ÝÐ ÌÑ Ò ÔØÐ ÙØÒº Ï ÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÏÓÖÒ ÈÔÖ ¾¼¼¼º ÅÓÖ ÊÒÐÐ ËÐÖ ÒÖ Ò Î ÒÝ ÊÓÖØ Ïº Ó ÅÒÖÐ ÇØÚ ÖÚ ÕÙ ØÓÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ½µ ÅÖ ½¼µ ½¹º ÆÒ ÎÖѺ ÇÒ Ø ÓÓ ÆÛ Ò ÕÙØÝ ÖÚ¹ÇÙØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ µ º ½½µ ÔÔº ½½¹½ º ¾

29 ÆÖÝÒÒ ÅºÈº ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ÓÖ ËÓÖØ ÌÖÑ Ê ÙÐØ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¼ µ ½µ½¹½º ÊÖ ÆÐ ÓÒ ÍÒÖØÒØÝ ÄÖÒÒ Ò Ø ÓÒÓÑ Ó ÈÖÐÐÐ Ê Ö Ò Úй ÓÔÑÒØ «ÓÖØ ÊÚÛ Ó ÓÒÓÑ Ò ËØØ Ø ÆÓÚº ½¾ µ ÔÔº ½¹ º ÈÓÙÒ ÂÓÒº Ì «Ø Ó ÒØØÓÚÖ ÑÒÑÒØ ÓÒ ÌÓÚÖ ØÚØÝ ËÓÑ ÖØ ÚÒº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÄÛ Ò ÓÒÓÑ ¼ ÇØÓÖ ½µ ¹º ÊÒ ÊÙÖѺ ÏÝ Ò ÖØ ÈÓÐ ÐÙØÙØ ÌÓÖÝ Ò ËÓÑ ÚÒº ÉÙÖØÖÐÝ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ½¼ ½µ ¹¾º ÊÒ ÊÙÖÑ Ò ÏÒØÓÒ ÒÖÛº ÓÚÒÒØ Ò ÓÐÐØÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÓÒØÓÖ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¼ µ ½µ½½½ ¹½½º ÊÓÐÐ ÊÖº Ì ÀÙÖ ÀÝÔÓØ Ó ÓÖÔÓÖØ ÌÓÚÖ º ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù Ò ÔÖÐ ½µ½¹¾½º ÊÝÒ ÀÖÐÝ º ÂÖº Ê ÓÐÙØÓÒ ÈÖÖÒ ÅÒÖÐ ÅÝÓÔ Ò ÅÖØ ÎÐÙØÓÒ Ò ÑÔÖÐ Ì Øº ÆÓÖØ ØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÏÓÖÒ ÈÔÖ ¾¼¼¼µº ËÒÐÓÒ Ãº Ⱥ ÌÖØ Âº Ϻ Ò ÈØØÛÝ Êº Àº ÁÑÔØ Ó ÊÐØÚ ËÞ Ò ÁÒÙ ØÖРʹ ÐØÒ ÓÒ ÊØÙÖÒ ØÓ ËÖÓÐÖ Ó ÕÙÖÒ ÖÑ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ Ê Ö ½¾ ½µ½¼ ¹½½¾º ËÙÖØÝ Ò ÜÒ ÓÑÑ ÓÒ ÇÆ Ó Ø ÓÒÓÑ Øº ÁÒ ØØÙØÓÒÐ ÇÛÒÖ Ô ÌÒÖ Ç«Ö Ò ÄÓÒ ÌÖÑ ÁÒÚ ØÑÒØ º Ë ËØÙÝ Ï ÒØÓÒ ºº ÔÖÐ ½µº ËÛÖØ º ÏÐÐÑ ÀÓ ØÐØÝÒÌÓÚÖ ÁÒ Ø Ý Ó Ø ÓÐÖ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ µ ¾¼¼¼µ¾¹¾¼º ËÖÚ ÀÒÖº Ì ÎÐÙ Ó ÚÖ ØÓÒ ÙÖÒ Ø ÓÒÐÓÑÖØ ÅÖÖ ÏÚ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ½ µ ËÔ ½µ½¾¼½¹½¾¾º ËÖÑÒ ÆРϺ Ò ÈØØÛÝ ÊÖ Àº ÕÙ ØÓÒ Ó Ú Ø Ø Ò ËÖÓÐÖ ÏÐØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¾ µ ½µ½¾½¹½¾ º ËØÒ ÂÖÑݺ ÌÓÚÖ ÌÖØ Ò ÅÒÖÐ ÅÝÓÔº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÓÐØÐ ÓÒÓÑÝ ½µ ½µ½¹¼º ß ÆÒØ ÔØÐ ÅÖØ ÁÒÆÒØ ÖÑ ÅÓÐ Ó ÅÝÓÔ ÓÖÔÓÖØ ÚÓÖº ÉÙÖØÖÐÝ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ½¼ µ ÆÓÚ ½µ¹¼º ÌÓÖ ÒÒ Îº ÁÒÓÖÑØÓÒ ÁÒÚ ØÑÒØ Ò ÈÖ ÊØÓÒ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ Ò ÉÙÒØØØÚ ÒÐÝ ¾ µ ½ µ¹¾º ÌÙÖÓÛ Ä ØÖº À ØÓ À Ì ÓÑÒ ÓÒÓÑ ØØÐ ÑÓÒ ÂÔÒ ÙÖÓÔ Ò ÑÖ ÏÖÒÖ ÓÓ ½ µº ÌØÑÒ ËÖÒ Ò ÌÖÙÑÒ ÖØغ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÉÙÐØÝ Ò Ø ÎÐÙØÓÒ Ó ÆÛ Á Ù º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÙÒØÒ Ò ÓÒÓÑ ½µ½¹½¾º ÌÖÙÑÒ ÖØغ Ì ÊÐØÓÒ Ô ØÛÒ Ø ÄÚÐ Ó ÔØÐ ÜÔÒØÙÖ Ò ÖÑ ÎÐÙº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ Ò ÉÙÒØØØÚ ÒÐÝ ¾½ ÂÙÒ ½µ½½¹½ ¼º ¾

30 ÎÖÖ ÊÓÖØ º ÖØÓÒÖÝ ÐÓ ÙÖº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÙÒØÒ Ò ÓÒÓÑ ½ µ½¹½º ÏÐ ËÙÒÐ Ò ÅÓÒÒÐÐ ÂÓÒ Âº Ó ÁÒ ØØÙØÓÒÐ ÁÒÚ ØÓÖ ÜÖØ ÅÒÖÐ Åݹ ÓÔ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÖÔÓÖØ ÒÒ ¾¼¼¼µ ¼¹¾º ÏÐ ÁÚÓº Ë ÓÒ Ç«ÖÒ ÁÑØØÓÒ Ó Ø Ò Ø ÍÒÖÔÖÒ Ó ÁÒØÐ ÈÙРǹ ÖÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¾µ ÂÙÒº ½µ ÔÔº ¾½¹ ÏÓÓÐÖ Âº ÊÒÐк ÓÑÔØØÚ ÐÒ Ò ÓÖÔÓÖØ Ê ØÖÙØÙÖÒ Á ÅÝÓÔ ËØÓ ÅÖØ ØÓ ÐÑ º Ó ÓÖÔÓÖØ Ê ØÖÙØÙÖÒ Ò ÜÙØÚ ÓÑÔÒ ØÓÒ ËØÖÒ ÂºÅº ËØÛÖØ ÁÁÁ ºº Ò Û ÂÖº ºÀº ÐÐÒÖ ÑÖ Å ½µº ÏÓÓÐÖ Âº ÊÒÐÐ Ò ËÒÓÛ ÖÐ º ËØÓ ÅÖØ ÊØÓÒ ØÓ ËØÖØ ÁÒÚ ØÑÒØ ÓÒ º ËØÖØ ÅÒÑÒØ ÂÓÙÖÒÐ ½½ ½¼µ ¹ º ¾

31 ÔÔÒÜ ËÓÑ ÐÙÐØÓÒ ÓÖ Ò ÒÚ ØÑÒØ ÖÓÑ ÕÙØÓÒ µ ¼ Î ½ ÆÎ ¾ Ö Î ½ ½µ ½ µî ½ ½µ ÆÎ ¾ ½µ ½ ֵΠ½ ¾µ ÆÎ ¾ ¾µ µ ÛÖ À ½ Ä º Ø ½ Ò Ø ¾ ØÓ ÔÖ Ö Ò Ø ÜÔØ ÓÛº ÌÖÓÖ Î Ø µ Ø Ø Á À µ Á ŵ È Ö À µ È Ö µ µ Î ½ ½µ È Ö À ½µ Î ½ ½µ Î ½ ¾µ È Ö À ¾µ È Ö ¾µ Î ¾ ½µ Á À µ Î ¾ ¾µ Á À µ È Ö ¾µ µ ÖÓÑ µ¹ µ Ø Ò ØÓ Ò À ÑÒÖ Ó ÚÒÒ Í À µ Í À µ ÖÈÖ À ½µ ÈÖ À ¾µ Ö ½ Ƶ ÈÖ ¾µ ÆÈÖ À ¾µ µ ËÑÐÖÐÝ ÓÖ Ò Ä ÑÒÖ Í Ä µ Í Ä µ Ö ÈÖ À ½µ ÈÖ À ¾µ Ì ÓÒØÓÒÐ ÔÖÓÐØ Ö ÚÒ ÐÓÛº ÈÖ À ½µ ÈÖ À ¾µ Ö ½ Ƶ ÈÖ ¾µ ÆÈÖ Ä ¾µ µ ÈÖ ½Àµ ÈÖ ½Àµ ÈÖ ½Äµ ½ µ Ð ½ µ µ ÈÖ ¾Àµ ÈÖ ¾Àµ ÈÖ ¾Äµ ½ µ ½ Öµ ½ Öµ ½ ÐÖµ ½ µ ½¼µ ÈÖ ¾µ ÈÖ ¾µ ÈÖ ¾µÈÖ µ ÈÖ ¾µ ½ Öµ Ð ½ µ ½ Öµ ½ ÐÖµ ½ µ ½½µ ½ Öµ ½ Öµ ½ µ ½¾µ ¹½

32 ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ Ð ÑÙ Ø ÓÒ ÖѺ ÁÒ ÔÙÖ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÙÖ ÓÙØ Ö ½º ¼ Ð ¼ ºº Ò À ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÑÑ º ÁÒØÙØÚÐÝ Ø Ð Ò Ò ÕÙÐÖÙÑ Ù ÓÖ ÙÆÒØÐÝ ÒÝ ÑÒÖ ÛÓ ÚÒ ÒÒÓØ Ô Ò ÚÖ ÒÖÒ ÓÙØ ÒÙÖÖÒ º ¾º ½ Ð ½ ºº Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÑÑ º ÁÒØÙ¹ ØÚÐÝ Ø ÒÓØ Ò ÕÙÐÖÙÑ Ù Ò Ä ÑÒÖ ÓÙÐ Ö Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÒÐ ØÝÔ ÛØÓÙØ ÒÝ ÚÖ ÒÖÒ ÓÙØ ØÝÔ ÓÖ ÓÙØ Ø ÐÙÖ ØÓ ÒÙÖ ÚÒ ¼µº º ¼ Ð ½ ºº Ò À ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒØÙØÚÐÝ Û Ó ÒÓØ ÜÔØ Ð ØÓ ÓÐ Ù Ò Ä ÑÒÖ ÔÖÖ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÛÐÐ Ø ÒÚ ØÓÖ ÐÚ ØØ Ò À ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº º ½ Ð ¼ ºº Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒØÙØÚÐÝ Û ÜÔØ Ð ØÓ ÓÐ ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÑ ÔÖÑØÖ ÚÐÙ º ÓÖ ÙÆÒØÐÝ ÐÓÛ Ó Ø Ó ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ä ÑÒÖ ÛÐÐ Ð Ó ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÕÙÐÖÙÑ Ö ÓÛÒº ËÑÐÖÐÝ Ø Ó Ø Ó ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò À ÑÒÖ ÛÐÐ Ð Ó Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÓÒ Ò Ø ÕÙÐÖÙÑ Ö ÓÛÒº Ï ÒÓÛ Ö ÔÖÑØÖ ÚÐÙ ÙÒÖ Û Ð ½ Ò Ö ÓÒ ÖÑ Ò ÕÙÐÖÙÑ Ò ÙÒÖ Û ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ ÔÔÐ º Ð ¾ Ò Ö ÒÓÒ ØÒØ ÛØ ÕÙÐÖÙѺ Ð ½ ¼ Ð ¼º ÏÒ ÓÓ ÒÛ µ Ó ÖÚ Ø Ø ½ ØÓÒ ØÓ ÚÒ ØØÖÙØ ØÓ ØÝÔ ÛØ ÔÖÓÐØÝ º ÕÙØÓÒ µ Ò µ Ò ÛÖØØÒ Í À µ Í À µ Ö µ ½ Ƶ Í Ä µ Í Ä µ Ö µ ½ Ƶ ½ µ ÄØ Ðµ ÒÓØ Ø ÚÐÙ Ó ÓÖ Û ØØÝÔ ÑÒÖ Ò«ÖÒØ ØÛÒ Ò ÚÒ ØØ ÒÚ ØÓÖ ÐÚ ÀÚÒ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ò Ä ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ðº ÖÓÑ ½ µ Ð ½ ÈÖØ Ý Ò ÕÙÐÖÙÑ ÛÒ À ¼ ¼µº Ð ¾ ½ Ð ½º Ä Ø Ý ÖÖÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Í Ä µ Í Ä µ Ö ËÓ Ð ¾ ÒÓØ ÈÖØ Ý Ò ÕÙÐÖÙѺ ½ µ Ö ¾ ½ µ ½ µ ¼ ½µ Ð ¼ Ð ½º ÖÓÑ Ø Ò ÔØÓÒ Ó ÕÙØÓÒ µ Ò µ ÛÒÚÖ Ò Ä ÑÒÖ ÔÖÖ ÚÒÒ Ò À ÑÒÖ Ð Ó ÔÖÖ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ¹¾

33 ÌÙ Ð ÒÓØ Ò ÕÙÐÖÙѺ Í À µ Í À µ Í Ä µ Í Ä µ ½µ Ð ½ Ð ¼º Ý ÕÙØÓÒ µ Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ö µ ½ µ ¼ ½µ ½ Öµ ½ µ Ì ÓÐ ÐÓÒ º Ý ÕÙØÓÒ µ Ò Ä ÑÒÖ Ö Ö ÓÐÙØÓÒ Ö ½ Öµ ½ Öµ ½ µ Ö ½ Ƶ ½ Öµ ¼ ½ Öµ ½ µ ½µ ½µ ÓÐ ÓÖ ½ Öµ ½ Öµ ½ µ ÖÆ ½ Öµ º ÌÙ Ð ÈÖØ Ý Ò ÕÙÐÖÙÑ ÓÖ ¾ Ä ½ ¼µ À ½ ¼µµ ½ Öµ ½ Öµ ½ µ ÖÆ ½ Öµ µº ÅÜ ËØÖØÝ ÕÙÐÖ Ï ÒÓÛ ÓÒ Ö Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ º ÓÖ ¾ Ä ½ ½µ ½µ Ä ½ ¼µµ Ð ½Ð ¼µ Ð Ù ÛÒ ½ Ò Ð ¼ Ò Ä ÑÒÖ ÔÖÖ ØÓ ÚÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ð ¾ ½ Ð ½µ Ð Ù Ò Ä ÑÒÖ ÔÖÖ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Í Ä µ Í Ä µ ¼ ÛÒ Ð ¼ Ò Í Ä µ Í Ä µ ¼ ÛÒ Ð ½º ÙÖØÖÑÓÖ ÖØ «ÖÒØØÓÒ Ó µ ÓÛ ØØ Í Ä µ Í Ä µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ö ÑÓÒÓØÓÒÐÐÝ Ò Ðº Ï ÐÐ ÖÖ ØÓ Ø Ø Ø Ö Ò ÑÓÒÓØÓÒØÝ ÓÒØÓÒº ÄØ Ð ¾ ¼ ½µ Ø ÒØ ÕÙÐÖÙÑ Ò Ø ÚÐÙ Ó Ð ÛÖ Í Ä µ Í Ä µ ¼º ÙÒÕÙ Ð Ü Ø Ý Ø Ö Ò ÑÓÒÓØÓÒØÝ ÓÒØÓÒ Ù Í Ä µ Í Ä µ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÓ ØÚ ÓÖ Ð ¼ÒÒØÚÓÖÐ ½º Ò µ Ò µ ÓÛ ØØ ÛÒ Ò Ä ÑÒÖ Ò«ÖÒØ Ò À ÑÒÖ ØÖØÐÝ ÔÖÖ ÚÒÒ Ö ÓÐÙØÓÒº ÌÖÓÖ Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ü Ø ÓÖ ¾ Ä ½ ½µ Ä ½ ¼µµº ÌÖ ÒÓØÖ ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ ÛÖ Ò À ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ò Ò Ä Ö º ÓÖ ¾ À ¼ ¼µ À ½ ¼µµ Ò Ð ¼ Í À µ Í À µ ¼ ÛÒ ¼ Ò Í À µ Í À µ ¼ ÛÒ ½º ÖØ «ÖÒØØÓÒ Ó µ ÓÛ ØØ Í À µ Í À µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò ÑÓÒÓØÓÒÐÐÝ ÒÖ Ò Ò ÒÖ Ò ÑÓÒÓØÓÒØÝ ÓÒØÓÒµº ÓÐÐÓÛÒ Ø ÑÐÖ ÐÓ ÓÖ Ø ÔÖÚÓÙ ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Û Ò ÓÛ ØØ Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò À ÑÒÖ ÑÜ Ò Ò Ä ÑÒÖ Ö Ü Ø ÓÖ ¾ À ¼ ¼µ À ½ ¼µµº ÈÖÓÓ Ó ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ÓÒ Ö Ø Ò Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÕÙÐÖ ÛÖ ÓØ ÖÐÝ Ò ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ö ÔÓ Ð µ À ÚÒ Ä Ö µ ÀÚÒ Ä ÖÒÓÑÞ Ò µ À ÖÒÓÑÞ Ò Ä Ö º ¹

34 ÄØ Ù Ò Î ½µÒÎ ¾µ ÜÔØ ¹ ÓÛ ÚÒ ÖÐÝ ÓÖ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒ º ÌÒ Î ½µ È Ö À ½µ Î ¾µ È Ö À ¾µ È Ö ¾µ ½µ ÖÓÑ ½µ Ø «ÖÒ ØÛÒ Î ½µ Ò Î ¾µ Î ½µ Î ¾µÈÖ À ½µ ÈÖ À ¾µ ½ ÈÖ ¾µ ½µ Ï ÛÐÐ ÓÛ ØØ ½µ ÖØÖ ØÒ ÞÖÓ Ò Ø Ð Ø ÕÙÐÖ ÓÚº ÓÖ ÕÙÐÖÙÑ µ ÛÖ À ÚÒ Ò Ä Ö ÈÖ À ½µ½Ò ÈÖ ¾µ ÈÖ À ¾µº ÌÒ ÕÙØÓÒ ½µ Ò ÛÖØØÒ Î ½µ Î ¾µ µ½ ÈÖ À ¾µ ¼ ¾¼µ Ì ÒÕÙÐØÝ ÖÓÑ Ø Ø ØØ ÕÙÐÖÙÑ µ ÓÐ ÓÖ ÒÈÖ À ¾µ ½º ÆÓÛ ÓÒ Ö ÕÙÐÖÙÑ µº ËÒ Ø Ä ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ ÑÙ Ø Ò«ÖÒØ ØÛÒ Ò º ÖÓÑ µ Ø ÑÔÐ ØØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÞÖÓº ÈÖ À ½µ ÈÖ À ¾µ ½ Ƶ ÈÖ ¾µ ÆÈÖ Ä ¾µ ¾½µ ÓÑÔÖÒ ½µ ÛØ ¾½µ ½µ ÖØÖ ØÒ ¾½µ Ò ÈÖ À ½µ Ð ½ µ Ð ½ µ ÈÖ À ½µ ¾¾µ ÌÖÓÖ ½µ ÖØÖ ØÒ ÞÖÓº ËÑÐÖÐÝ ÓÖ ÕÙÐÖÙÑ µ Û Ò ÓÛ ØØ ½µ ÖØÖ ØÒ ÞÖÓ Ò ½µ ÖØÖ ØÒ µ Ú Ý Ö Û ÞÖÓ Ò À ÑÒÖ Ò«ÖÒØ ØÛÒ Ò º ËÒ ÑÖØ ÔÖØÔÒØ Ö ÖØÓÒÐ Ø Ö ÙÐØ ÑÔÐÝ ØØ Ø ÜÔØ ÔÖÓ Ø ÚÒ ÖÐÝ Ö ÓÐÙØÓÒ Ö ÐÖÖ ØÒ ÜÔØ ÔÖÓ Ø ÚÒ ÐØ Ö ÓÐÙØÓÒº ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ Ý Ò ÔØÓÒ Ó ÙÖ ¾ ¾µ ÓÑ ¼ Î ½ ÆÎ ¾ Ö Î ½ µ ½ µî ½ µ ÆÎ ¾ µ ½ ֵΠ½ µ ÆÎ ¾ µ ½ µî ½ µ ÆÎ ¾ µ ¾ µ Ì ØÓ ÔÖ Ö ÓÐÐÓÛº Î ½ µ È Ö À µ ¾µ Î ½ µ ¾µ Î ½ µ È Ö Àµ ¾µ Î ½ µ È Ö Àµ ¾µ Î ¾ ŵ Á À µ Á ŵ ¾µ ¹

35 Ì Ò ØÓ Ò À ÓÖ Ä ÑÒÖ Ó ÚÒÒ ØÒ Í À µ Í À µ ÖÈÖ À µ ½ ÖµÈÖ Àµ ÈÖ Àµ ½ Ƶ ¾µ Í Ä µ Í Ä µ Ö ÈÖ À µ ½ ÖµÈÖ Àµ ÈÖ Àµ ½ Ƶ ¼µ Á ÓØ Ò Ò ÓÙÖ ÛØ ÔÓ ØÚ ÔÖÓÐØÝ Ø ÔÖÓÐØ ÓÑ ÈÖ Àµ ÈÖ Àµ ÈÖ À µ Ð ½ µ ½ µ ½ µ ½ е ½ µ Ð ½ µ ½µ Ð ¼Ð ¼ Ò ØÓÒ ØÓ ÚÒ ØØÖÙØ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ØÓ Ò À ÑÒÖº ½µ ÒÓÛ ÓÑ ÈÖ Àµ ÈÖ Àµ ÈÖ À µ ½ µ ¾µ Ò ¼µ ÓÑ Í À µ Í À µ Í Ä µ Í Ä µ Ö ½ Öµ ½ µ Ö ½ Öµ ½ µ ½ Ƶ ¾µ ½ Ƶ µ ÖÓÑ ¾µ Ò µ Ð ÈÖØ Ý Ò ÕÙÐÖÙÑ ÛÒ À ¼ ¼µº Ð ½Ð ½Ò ØÓÒ ØÓ Ö ØØÖÙØ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ØÓ Ò À ÑÒÖº ½µ ÒÓÛ ÓÑ ÈÖ Àµ ÈÖ Àµ ÈÖ À µ ½ µ ¾µ Ò ¼µ ÓÑ Í À µ Í À µ Í Ä µ Í Ä µ Ö ½ Öµ ½ µ Ö ½ Öµ ½ µ ½ Ƶ ½ Ƶ µ µ ÖÓÑ µ Ò µ Ø ÓÒØÙÖ ÕÙÐÖÙÑ ÓÐ ÓÖ Ä ½ ½µº ¹

36 Ð ¼Ð ½ ¾µ Ò ¼µ ÒÓÛ ÓÑ Í À µ Í À µ Í Ä µ Í Ä µ ½ Ƶ µ ÀÒÄØÝÔ ÛÐÐ ØÖ ÓØ ÚÒ ÓÖ ÓØ Öº ÌÙ Ø ÓÒØÙÖ ÕÙÐÖÙÑ Ó ÒÓØ ÓÐ ÙÒÐ ½ Ƶ Ò Û Ø ÓÐ ÛÐݵº Ð ½Ð ¼ ¾µ Ò ¼µ ÒÓÛ ÓÑ Í À µ Í À µ ½ Ƶ µ Í Ä µ Í Ä µ Ö ½ Öµ ½ Ƶ µ ÓÖ ¾ Ö ½ Öµ ½ Ƶ ½ Ƶµ Ä ½ ¼µ À ½ ¼µµ Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ Ö º ÅÜ ËØÖØÝ ÕÙÐÖ Ï ÒÓÛ ÓÒ Ö Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖº ÓÐÐÓÛÒ Ñ ÔÖÓÙÖ ÔÖÓÓ ÓÖ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ Û Ò ÓÛ ØØ Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ü Ø ÓÖ ¾ Ä ½ ½µ Ä ½ ¼µµ Ò Ø ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û Ò À ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ò Ò Ä Ö Ü Ø ÓÖ ¾ À ¼ ¼µ À ½ ¼µµº ÈÖÓÓ Ó ÓÖÓÐÐÖÝ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÌÓ Ø Ý Ø ÍÒÚÖ Ð ÚÒØÝ ÖØÖ Ó Ò Ò ËÓÐ ½µ Û Ò ½ Ò Ð Ð ¼µ Ò Ò À ÑÒÖ ÑÓÖ ÒÒØÚ ØÓ ÚØ Ý ÚÒÒ Ò ¼ Ò Ð Ð ½µ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÑÓÖ ÐÐÝ ØÓ Öº ÌÒ À ¼ ¼µ Ä ½ ½µ ½ ½ Æ ½ Æ ¼ Ö ½ Öµ ½ µ ÓÖ ÑÒ À ¼ ¼µ Ä ½ ½µµ ØÖ ÓÒÐÝ ÓÒ ÕÙÐÖÙÑ Ò Û ÓØ À Ò Ä ÑÒÖ ÚÒ º ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÒ Ö Ø ÕÙÐÖ ÛÖ ÓØ ÚÒÒ Ò ÖÖÒ ÓÒ Ò Ó ÖÚ µ À ÚÒ Ä Ö µ À ÚÒ Ä ÖÒÓÑÞ Ò µ À ÖÒÓÑÞ Ò Ä Ö º Ì ØÓ ÔÖ Ù Ø ÓÖ Ø ÑÒÖ³ ÓÒ ØÓ ÚÒ ÓÖ Ö Î ¼ µ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó Ø ØÓ ÔÖ ØÖ Ø ÓÒ Î µº ¼ Î ¼ Ð ½ µ Î ¼ ¼ µ ¼µ µ ½ Ð ½ µµ Î µ ½µ ¼ ¹

37 ÛÖ Î ¼ µ È Ö Àµ ¾µ µ È Ö Àµ µ Î ¼ Ì «ÖÒ Ó ØÓ ÔÖ Î µ Î ¼ ¼ µ ÈÖ Àµ ÈÖ Àµ µ Ï ÛÐÐ ÓÛ ØØ Î µ Î ¼ ¼ µ Ò ÐÐ ØÖ ÕÙÐÖ Ð Ø ÓÚº Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÕÙÐÖÙÑ µ ÛÖ Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ Ö º ÌÒ µ ÓÑ Î µ Î ¼ ¼ µ µ Ì ÕÙÐÖÙÑ ÓÐ ÓÒÐÝ ½ Ƶº ÌÖÓÖ Î µ Î ¼ ¼ µ Ò ÕÙÐÖÙÑ µº ÆÜØ ÓÒ Ö Ø ÕÙÐÖÙÑ µ ÛÖ Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ º ÌÒ µ ÓÑ Î ÁØÒ ÓÛÒ ØØ µ ÖØÖ ØÒ ¼µ Ò ÈÖ Àµ µ Î ¼ ¼ µ È Ö Àµ µ Ð ½ µ ÈÖ À µ Ð ½ µ µ Ò ¼µ ÞÖÓ Ù Ä ÑÒÖ Ò«ÖÒØ ØÛÒ ÚÒÒ Ò ÖÖÒº ÌÖÓÖ Î µ Î µº ¼ ¼ ÆÓÛ ÓÒ Ö Ø ÕÙÐÖÙÑ µ ÛÖ Ò À ÑÒÖ ÖÒÓÑÞ Ò Ò Ä ÑÒÖ Ö º ÁÒ Ø ÈÖ À µ ÈÖ Àµ ½º µ ÓÑ Î µ Î ¼ ¼ µ ½ ÈÖ Àµ µ Ï Ò ÐÝ ÓÛ ØØ µ ÖØÖ ØÒ ¾µ Û ÞÖÓ Ò À ÑÒÖ Ò«ÖÒØ ØÛÒ ÚÒÒ Ò ÖÖÒº ÌÖÓÖ Î µ Î µº ¼ ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ Ï Ò ØÓ ÓÒ Ö ÑÜ ØÖØÝ ÕÙÐÖÙÑ ÛÖ Ò À ÑÒÖ ÚÒ Ò Ò Ä ÑÒÖ ÑÜ ½ Ð Ð µº ÄØ Ø Ò ØÓ Ò Ä ÑÒÖ Ó ÚÒÒ ÚÒ µ ¼ е Í Ä µ Í Ä µ Ö ÈÖ À ½µ ÈÖ À ¾µ Ö ½ Ƶ ÈÖ ¾µ ÆÈÖ Ä ¾µ ËÒ Ä ÑÒÖ Ò«ÖÒØ ØÛÒ ÚÒÒ Ò ÖÖÒ Ð µ ¼º «ÖÒØØÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ð Ò Æ ÓÒ ÓØ Ó µ Ø Ð Ð ÛØ Ð Ð Æ ¼ Æ ¼µ µ ÌÒ ØÓØÐ ¹

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

ASCII control characters (character code 0-31)

ASCII control characters (character code 0-31) ASCII control characters (character code 0-31) DEC HEX 0 00 NUL Null char 1 01 SOH Start of Heading 2 02 STX Start of Text 3 03 ETX End of Text 4 04 EOT End of Transmission

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information