Save this PDF as:

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ ÚÓÐÐÝ ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ Ò Ò ÝÐ ÔÖ Ò Ùй Ö ÝÐ Ò ÓÖ ÖÑÒÒ ÚÖÐ º ½ ÙÆ Ò ÄÙ Ö Ì ÖÙ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ËÒÓÖ ¹½º ÙÆ ÖÙÐ ÓÖ ÙÔÔÓÖ ÖÓÑ ÒÒÐ Ê Ö ÁÒÚ ÖÙ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ýº Ï Ö ÖÙÐ ÓÖ ÑÙÐÒ ÓÒÚÖ¹ ÓÒ Û ÒÖÛ Ò Ò ÂÙÒ ÈÒ Ó ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý Ò ÂÓ ÄÒ Ñ Ò ÄÓÙ ËÓ Ó ÅÓÖÒ ËÒÐÝ Ò Óº ÙƳ ÑÐ Ö Ùº ÒÓÖºÙº ÄÙ³ ÑÐ Ö ÐÙÙÒÐÐÒº ÒÓÖºÙº ½

2 ½ ÁÒÖÓÙÓÒ Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ ÓÖÖÐÓÒ ¹ ÛÒ Ò Ò ÝÐ ÔÖ Ò ÙÐ¹Ö ÝÐ Ò ÓÖ ÖÑÒÒ ÚÖÐ º Ï ÓÛ ÙÖ³ ÙÐ Ö Ö ¹ÒÙÖÐÐÝ ÒÔÒÒ Ó ÒÖ Ö Ò Ò Ó ÓÒ¹ Ü ÔÖ ÖÑÒ Ý ÖÑ ÖÙÙÖ Ó Ö ¹Ö ÓÖÛÖ Öº ÓÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÙÐ¹Ö Ö ÒÖ Ò ÙÔ Ó ÓÑ ÑÙÖÝ Ò ÔÖ ÓÒ ÓÒ¹Ö Ö ÐÖÖ Ò ÔÖ ÓÒ Ü¹Ö º ÓÒÚÖ ÐÝ ÙÒÖ Ñ ÒÔÒÒ ÙÑÔÓÒ ÙÐ¹Ö ÖÑ ÖÙÙÖ ÒÚÖ Ò ÓÒ¹Ö ÔÖ Ö ÑÐÐÖ Ò Ü¹Ö ÔÖ º ÁÒÙÚÐÝ ÖÑ ÖÙÙÖ ÙÔÛÖ ÐÓÔÒ ÒÚ ÓÖ ÒÔ ÓÒ¹Ö ÓÙÔÓÒ Ö ÐÐÝ Ó ÒÖ Û Ñº ÙÐ Ö ÓÖ ÚÒ ÙÖ ÒÖ Û Ñ ÓÖ ÙÖ ÒÒÓ ÙÖÚÚ Ó Ñ ÙÒÐ Ð Ó ÙÖÚÚ Ó Ñ º Ö ÒÔ ÓÙÔÓÒ ÔÝÑÒ Ó ÐÖ Ö Ð Ó ÑÓÖ ÐÐÝ Ó ÐÓ Ó ÙÐ ÒÚ ÓÖ ÑÙ ÓÑÔÒ Ý ÓÒ ÔÖ ÐÐÝ ÐÖÖ Ò Ü¹Ö ÔÖº ÁÒ ÖÑ Ó ÑÒÙ ÓÛÚÖ Ò ÑÓ ÔÖÐ ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÑÐÐ ÝÔÐÐÝ Û ÔÓÒ ÑÓ ÛÐÐ ÓÛÒ Ý ÜÑÔк ¾ ÇÙÖ ÔÖ Ò ÕÙÖ Ó ÑÖ ÔÖÓÒÖ Ú ÒÖ ÒÓ ÜÑÔÐ Ò Û ÑÖ ÔÖÔÒ Ñ ÒÓÒ ÛÒ ÔÖ ÓÒ Ö ÔÖ Ò ÔÖ Ü Ö ÔÖ ÜÔ ÓÖ ÖÒ Ò Û ÓÒ Ó ÓÖÑ Ó ÚÛ ÑÓÖ ÐÕÙ Ò ÒÓÖ Ò Ù Û Ó ÒÓ ÔÙÖ Ùº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ò ÙÖ ÛÓ Ö ÕÙÐÝ ÑÔÐ Ü¹Ö ÔÖ ÓÒ ¹ÝÖ ÔÖ¹ÓÙÔÓÒ Ó ½ ÔÓÒ ÓÚÖ Ö ÓÒ Ùй ¾ ÈÖÚÓÙ ÛÓÖ ÓÒ ÓÔ Ý ÓÓÔÖ Ò ÅÐÐÓ ½µ ÔÓÒ Ó «ÖÒ ÛÒ Ü¹ Ò ÓÒ¹Ö ÔÖ Ö Ð Ò ÓÖÖ Ó ÑÒÙ ÐÖÖ Ò ÓÙÒ Öº ÇÒ ÔÓ Ð ÜÔÐÒÓÒ Ö Ð ÒÓÒ Ó ÓÒ¹Ö ÒÓ Ù ÓÖ ÐÐÙ ÖÓÒ Ý ÓÓÔÖ Ò ÅÐÐÓº ÄÓÒ «Ò ËÛÖÞ ½µ ÔÖÓÚ ÓÑ ÑÓÐ Ö ÙÐ ÓÖ ÓÒ¹ Ò Ü¹Ö ÔÖÒ Ù ÒÓ Ò ÓÖÑ ÛÓÙÐ ÐÐÓÛ Ö ÐÙÐÓÒ Ó ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹ Ò Ü¹Ö Ó Ñ ÑÙÖÝ Ò ÙÖº ¾

3 Ö ¹ÝÖ ÔÖ¹ÓÙÔÓÒ Ü¹Ö º ËÙÔÔÓ Ò Ò Ö ÕÙÐÝ Ö ÒÓ ÓÖÖÐ Û ÔÖ Ò Ò Ó Ñ ÔÖ µº ÁÒ ÝÔ¹ Ð ÙÔÛÖ¹ ÐÓÔÒ Öѹ ÖÙÙÖ ÒÚÖÓÒÑÒ ÓÒ Ý¹ ÚÓÖ Ó ÛÓ¹ÓÖ ÁÊ ÑÓÐ Ó ÄÁÇÊ ÛÔ Ö ÖÓÖ ÙÖÒ ½ ÓÒ¹Ö Ó Ñ Ö¹ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖÝ ÛÓÙÐ Ù ÔÖ Ó ÖÓÙÐÝ ½½ ÔÓÒ º Ì Ó ÓÙÖ ÒÓ Ó Ý ÙÖ ÓÙÐ ÔÖÖ Ó Ù Ü ÓÚÖ ÓÒ Ù ÖÖ ÐÐÝ Ö Ö ÔÖ ÖÕÙÖ Ó ÓÑÔÒ ÒÚ ÓÖ ÔÝÒ ÔÖ ÓÖ ÓÒ¹Ö º Ù Ý ÜÑÔÐ ÑÒÙ Ó ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ó Û ÙÐ Ö ÙÆÒÐÝ ÑÐÐ ÓÒ ÓÙÐ ÐÝ ÖÙ ÒÝ ÒÓÒ¹ÖÚÐ «ÖÒ ÑÝ Ü Ò ÙÐ Ü Ò ÓÒ Ö Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ó Ò ÙÓÒÐ «ÖÒ ÛÒ Ü¹Ò ÓÒ¹Ö ÒÓ ÑÖ º ÓÖ ÓÙÖ ÑÓÐ ÓÒ¹ Ü ÔÖ ÖÓÙÐÝ ÐÒÖ Ò ÙÖ³ Ü¹Ö Ö ÔÖ ÖÓÙÐÝ ÐÒÖ Ò ÐÓÔ Ó ÝÐ ÙÖÚ ÖÓÙÐÝ ÐÒÖ Ò ÐÚÐ Ó ÝÐ ÙÖÚ Ò ÖÓÙÐÝ ÐÒÖ Ò ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ Ò Ò ÙÐ¹Ö ÝÐ Ò Ü¹Ö ÝÐ ÔÖ º Ì ÓÒ¹ Ü ÔÖ ÒÓÒ¹ÐÒÖ Ò ÑÙÖݺ ÌÖ ÒÐÐÝ ÒÓ ÔÒ¹ Ò Ò ÐÚÐ Ó ÝÐ ÙÖÚ ÓÐÒ ÐÓÔ ÓÒ Òº Ì ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö Ýй ÔÖ ÚÓÐÐÝ Ò ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÝÐ ÔÖ Ò ÙÐ¹Ö ÝÐ º ÇÙÖ ÑÓÓÐÓÝ ÓÖ ÚÐÙÒ ÙÐÐ Ó ÙÆ Ò ËÒй ÓÒ ½µº ÇÙÖ ÒÙÑÖÐ ÜÑÔÐ Ö ÓÒ Ö¹ÓÖ Öѹ ÖÙÙÖ ÑÓÐ º ÌÛÓ Ó Ö ÚÖÐ ÖÑÒ ÙÐ¹Ö ÖÑ ÖÙ¹ ÙÖ ÑÓÐ Ñ ÖÓÑ ÄÁÇÊ ÛÔ ÛÐ ÜÔ ÙйÐÓ Ö ÔÖÓ ÓÒ ÐÐ Ö ÓÖ ÐÐÓÛÒ ÓÖ ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÙÐ Ö Ò ÙÐ¹Ö Ö º ÓÖ ÔÙÖÔÓ Ó ÙÝÒ «Ó ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÝÐ Ò Ö ÔÖ Û ÑÓÚ ÖÓÑ ÓÙÖ ÑÙйÓÖ ÁÊ Ò Ó ÕÙÖ¹Ù Ò Ö¹ ÔÖ ÑÓк ¾ Ò ËÖ Ï Ò ÓÖ ÑÔÐÝ Ò Ö¹Ñ Òº Ï Ð ÑÒ ÒÓ Ñ¹Ñ ÔÖ Ó ÙÐ¹Ö ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÓÒ ÑÙÖÒ Ñ ÒѺ Ì ÔÖÑÖ Ó ÑÓÐ Ö Ñ Ý ÙÆ Ò ËÒÐÓÒ ½µº

4 Ì ÓÒ¹ÔÖÓ ÙÐ¹Ö ÓÒ Ö ÓÙÔÓÒ Òµ Ñ Ò Òµ Ò ½Ò µ ½ ½ Ì ÓÙÔÓÒ Ö Æµ Ñ ÓÖ Ü¹Ö ÔÖ¹ÚÐÙ ÙÐ¹Ö ÑÙÖÒ Ñ Æ ÖÑÒ Ý Æµ ½ Æ È Æ Ò½ Ò Ì Ò¹Ò¹ÓÖ¹½ ÓÖÛÖ Ö ÓÖ ÑÙÖÝ Ò Ò Ý Òµ Ò ½ Ò Ò Ò ½ Ò ½ Ï ÛÐÐ ÐÖ Ù ÖÐÓÒ Ô Æ Ò½ Ò Òµ Ƶµ Ï Ð Ó Ð Òµ ÒÓ ¹ÔÖ Ò Ý ÓÖ Ñ¹Ò ÓÒÒÒ ÐÑ Ó ÓÖ ÜÑÔÐ Ò Òµ º ÓÖ Ò ÙÖ Ó ÚÒ Ö ÕÙÐÝ ÈÝ ½µ Ò Ò Ò Ó ÙÒÖÒ ÒÖ Ö Ò Ö ÕÙÐÝ ÙÆ Ò ËÒÐÓÒ ½µ ÓÛ ÑÔÐ ÓÒÓÒ ÙÒÖ Û ÓÒ ÑÝ ÔÖ ÙÐÐ ÐÑ É Ý ÖÒ Ò ½ ÐÑ ÙÐ¹Ö Ö Ò ÓÒÐ ÓÙÒ Ò ½ Òµµ ½ ÓÖ ÓÒÒÒ ÓÛ Ñ Ò ÛÖ Òµ ¹ÔÒÒµ ÓÖ ÙÐ ÔÖ ÓÒÓÒÐ ÓÒ ÒÓÖÑÓÒ Ñ Òº ÓÖ ÜÑÔÐ ÐÒ ÑÒ ÒÓ ÔÖ Ñ Ñ Ó ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÓÒ ÑÙÖÒ Ñ Ò Ó ÚÒ ÙÖ ÕÙÐÝ Û Ú Ò Ò Òµ Ï ÓÔ ÙÐÐ ÚÐÙÓÒ ÑÓÐ Öº ÓÖ ÑÔÐÝ Û ÙÑ ÓÖ ÙÐ ÔÖ Òµ Ó ÒÓ ÚÖÝ ÑÓÒ ÐÑ Ó ÚÒ ÙÖ Û ÓÒ Öº Ï Ü ÔÖÓÐÝ Ôº Ì Ü Ò Ó ¹ÔÖ Ò Ý ÔÓ Ú ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓÑÑ ÐÐ ¹ÔÖ ÓÖ ÓÖ ¹ÔÖ ÖÒÐ ÑÔÐ Ý Ò Ó ÖÖ Ò ÑÐ ÒÖÐÝ ÓÒÓÒ º Ì Ò ÙÑÔÓÒ Ó ÑÓ ÖÙ¹ÓÖÑ ÙÐÐ ÚÐÙÓÒ ÑÓÐ Ù Ó ÙÆ Ò ËÒÐÓÒ ½µ ÓÖ ÂÖÖÓÛ Ò ÌÙÖÒÙÐÐ ½µº ½µ

5 Ì ÔÖ Æµ Ñ ÞÖÓ ÓÒ ÙÐÐ ÓÒ¹Ö Ó ÑÙÖÝ Æ Ò Ý ÑÒ Ó ½ ÔÖ Ó ÙÐÐ ÒÓ ÓÐ ÙÖ Ó ÐÓÒ ÓÐÚÒ Ó ÔÝ Òµ Ƶ Ñ Ò Æ Ò Ó ÔÝ ½ Ƶ Ƶ Ñ Æº Ï Ò Ú Æµ ½ Æ È Æ Ò½ Ò Òµ Òµ È Æ Ò½ Ò Ì Ü¹Ö ÔÖ Ã Æµ ÓÒ ÙÐÐ Ó ÑÙÖÝ Æ ÑÐÖÐÝ ÖÑÒ Ý È Ã Æµ ½ Æ Æ Æµ È Æ Ò½ Ò Ò½ Ò ¾µ µ Ì «ÖÒ Æµ ÛÒ ÓÒ Ò Ü ÔÖ Ò È Æ Ò½ Ò Æµ Òµ Ò Òµ Ƶ Òµ à Ƶ È Æ ½ Ò µ ÈÖÓÔÓ ÓÒ ËÙÔÔÓ ÓÖ ÐÐ Ò ¹ÔÖ Ò Ý Òµ Ò ÙÐ ÓÙÒ Ò Ö ÙÒÓÖÖк ËÙÔÔÓ ÑÓÖÓÚÖ Ö Ü ÓÑ Ò Ù Òµ Ƶ ÓÖ Ò Ò Ò Òµ Ƶ ÓÖ Ò Ò Æº Á ÒÓÙ ÓÖ ÓÖÛÖ Ö Òµ ÒÖ Ò Ò Ò ÙÔ Ó Ñ Æºµ ÌÒ ÓÒ¹ Ü ÔÖ Æµ ÒÓÒ¹ÒÚº Á Ò ÓÒ ÓÖ ÙÐ ÔÖ Òµ ÖÖ Ò Û ÔÓ Ú ÔÖÓÐÝ ÓÖ Ñ Ò ÓÖ ÙÐ Ò Òµ ÒÓ ÓÒ Ò Ò Ò Ò Æµ º Ï Ú ÓÒÒÙÓÙ ¹Ñ ÚÖ ÓÒ Ó ÔÖÓÔÓ ÓÒ Û ÔÖÓÓ Ò ÔÔÒܺ Ì ÔÖÓÓ Ó ÓÚ Ö ÚÖ ÓÒ ÑÐÖº Ì ÒÙÓÒ ÓÖ Ö ÙÐ ÚÒ Ò ÒÖÓÙÓÒº ÑÐÖ Ö ÙÐ ÔÔÐ Ó ÓÒ ÒÚ Æµ ÓÖ Ò ÒÚÖ ÓÖÛÖ¹Ö ÙÖÚº ÐÓÒ¹Ê Ò Ò ÆÒ ËÒ ÁÒ ÓÖÖ Ó ÛÓÖ Û Ò ÓÒÓÑÖÐÐÝ Ñ ÑÓÐ Ó ÖÑ ÖÙ¹ ÙÖ Ò Ó ÔÖÓÚ ÓÖ ÙÆÒ ÒÐÝÐ ÖÐÝ Û ÑÓÚ Ó Ö¹ ÓÒÐ ÓÒÒÙÓÙ ¹Ñ Ò Ò Û Ö ÓÖ¹Ö ÔÖÓ Ö Ò

6 Ö ¹ÒÙÖÐ ÔÖÓÐÝ Ñ ÙÖ É Ò Ý ÔÖÓÔÖÝ ÒÝ ÓÒ¹ ÒÒ ÐÑ ÔÝÒ ÓÑ Ñ Ì ÔÖ ÒÝ Ñ Ì ÚÒ Ý É ÜÔ Ì Ö ÛÖ É ÒÓ ÜÔÓÒ ÙÒÖ É ÓÒÓÒÐ ÓÒ ÒÓÖÑÓÒ ÚÐÐ Ó ÒÚ ÓÖ Ñ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÐ¹Ö ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÓÒ ÔÖ Ò Ò ÚÒ Ý Ò Ò É ÜÔ Ö µ ÙÆ Ò ËÒÐÓÒ ½µ ÔÖÓÚ ÓÒÓÒ ÙÒÖ Û ÓÖ ¹ ÙÖ³ ÚÒ Ö ÕÙÐÝ Ö ÙÐ¹Ö ¹Ù ÓÖ¹Ö ÔÖÓ Ê Ö Ù ÔÖ Ñ Ó ÙÐÐ ÐÑ Ó Ñ Ì ÚÒ Ý É ÜÔ Ì Ê Ì ÓÒ Ò ÔÔÐÝ ÒÖ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÔÖÒ ÙÐ¹Ö ÐÑ Ó ÙÐÐ ÐÑ ÔÖÓÚ ÙÐ¹Ö ÓÖ Ö Ö ÖÔÐ Ý Ö ¹Ù ÓÖ Ö Êº ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÐÐ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÓÒ ÔÖ ÚÒ Ý Ò É ÜÔ Ò Ê Ì ÓÒÒÙÓÙ ¹Ñ ÒÐÓÙ Ó ÞÖÓ¹ÓÖÖÐÓÒ ÙÑÔÓÒ ÚÒ Ò ÓÚ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÖ ÔÖ ÔÖÓ Ë Ê Ö ÒÔÒÒ ÓÖ ÙÒÖ Éº Ï ÜÒ ÔÖÓÔÓ ÓÒ Ò ÔÔÒÜ Ò Ö ÛÐÐ ÜÔÐÓÖ Ò Û ÙÑÔÓÒ Ó ÒÓ Ò ÖÐÝ Óк ÁÒ ÓÖÖ Ó ÖÐÝ ÚÐÙ ÓÒ¹Ö Ò ÜÐ ÔÖÑÖ Ò Û ÛÓÖ Û ÓÑ ÔÖÓ ÚÐÙ Ò ÁÊ ÙÒÖ Éµ ¹ÑÒ ÓÒÐ ÆÒ ÙÑÔ¹«Ù ÓÒ Ò Ò Ó ÙÆ Ò ÃÒ ½µº Ì ÚÐÙ Ò ÓÑ ÔÔÖÓÔÖ ÓÑÒ ÁÊ Û µ µ  ÍÒÖÐÝÒ ÑÓÐ ÔÖÓÐÝ Ô Å Èµ Ò ÐÖÓÒ ÝÒ Ù ÙÐ ÓÒÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÈÖÓÖ ½µº Ì ÔÖÓÐÝ Ñ ÙÖ É ÕÙÚÐÒ Ó È Ò ÒÖÐÝ ÙÑ ÖÕÙÖ ÓÖ ÒÐÝ ÓÛÒº ÜÔÓÒ ÙÒÖ É ÚÒ ÒÓ É º Ì ÓÖ¹Ö ÔÖÓ Ö ÙÑ Ó ÔÖÓÖ ÚÐÝ Ñ ÙÖк

7 ÛÖ ÒÖ ÖÓÛÒÒ ÑÓÓÒ Ò ÁÊ ÙÒÖ É Â ÔÙÖ ÙÑÔ ÔÖÓ Û ÙÑÔ¹ÖÖÚÐ ÒÒ Ý ÙÒÖ É Ó µ Ò Û ÙÑÔ¹ Þ ÖÙÓÒ ÙÒÖ É Ó ÓÒ ÁÊ Ò ÛÖ ½µ ÁÊ Ò µ ÁÊ Ö ÆÒ ÙÒÓÒ º Ï Ð Ñ ÔÒÒ Ò ÓÆÒ ÓÖ ÒÓÓÒÐ ÑÔÐÝ ÓÒÐÝ ÔÔÖÓ ÓÙÐÒ ÐÓÛ ÜÒ Ó Ó Ñ¹ÔÒÒ ÓÆÒ Ò ÖÓÖÛÖ ÑÒÒÖº Ð Ð ÔÐ ÑÙйÓÖ ÁÊ ÔÖÓ ÚÐÙ Ò ÁÊ ÓÖ Û ½µ ¾µ µ Ö É¹ÒÔÒÒ ÔÖÓ Ó ÕÙÖ¹ÖÓÓ ÝÔ ÒÖÓÙ ÒÓ Öѹ ÖÙÙÖ ÑÓÐÒ Ý ÓÜ ÁÒÖ ÓÐÐ Ò ÊÓ ½µº Ï Ò ÚÒ Ó ÆÒ Ò ÓÖ ÔÖÒ ÙÐÐ ÓÒ¹ Ö Ò Ü¹Ö Û ÙÔÔÓ Ùй٠ÓÖ Ö ÔÖÓ Ê Ó ÚÒ ÙÖ Ó ÆÒ ÓÖÑ Ò Ê µ µ µ ÛÖ ÖÐ ÒÙÑÖ Ò ¾ ÁÊ º ÓÖ ÒÐÝÐ ÔÔÖÓ ÓÒ ÆÒ ÖÙÙÖ Ù Ö ÓÒ Ò ÖÔÐÝ Ù ÓÐÐÓÛÒ ÐÙÐÓÒ ÖÙÐÖÝ ÓÒÓÒ ÓÖ Û Ö ÔÖÓÚ Ý ÈÖÓÔÓ ÓÒ ½ Ó ÙÆ ÈÒ Ò ËÒÐÓÒ ½µº ÓÖ ÚÒ Ñ Ò Ò ÚÒ ÓÆÒ ¾ ÁÊ Ò ¾ ÁÊ Ð µ É ÜÔ Ê Ùµ Ù µ ÍÒÖ ÒÐ ÓÒÓÒ Ö Ö ÓÖÒÖÝ «ÖÒÐ ÕÙÓÒ Ç µ µ Ì Ñ ÔÖ Ý ÒÒ ÒÖÓÖ ÓÖ Ý Üµ Ü Üµ ܵ ½ ¾ ܵ Ü Ü Üµ ܵ Ü Þµ ܵ Þµ ÓÖ ÒÝ ¾ ÙÒÓÒ Û ÓÑÔ ÙÔÔÓÖº ÇÒ ÑÝ Ñ ÔÒÒ Ó ÓÆÒ º ÓÒÓÒ ÑÙ ÑÔÓ ÓÖ Ü Ò Ò ÙÒÕÙÒ Ó ÓÐÙÓÒ Ò Ý ÙÆ Ò ÃÒ ½µº ÒÖÐÞÓÒ Ö Ù Ò ÙÆ ÈÒ Ò ËÒÐÓÒ ½µº Ì µ Õ Ü µ µ µ ÓÖ ÓÑ ÚÒ ÓÒ Ò Ü Ò º µ

8 ÓÖ «ÁÊ Ò ÁÊ Ù Ü µ ÜÔ «µ µ ܵ µ Û ÓÙÒÖÝ ÓÒÓÒ «µ Ò µ º ÈÖÓÚ ÄÔÐ ÖÒ ÓÖÑ Ó ÖÙÓÒ Ó ÙÑÔ Þ Ó ÚÒ ÜÔÐÐÝ Ç ÓÖ «Ò Ö ÐÝ Ò ÖÓÙÒÐÝ ÓÐÚ Ý ÒÙÑÖÐ ÑÓ Ù ÊÙÒ¹ÃÙº Ð Û ÐÐÙ ÖÚ ÒÙÑÖÐ ÜÑÔÐ Ò ÑÔÖÐ ÔÔÐÓÒ Ò ÓÒ Ò ÙÆ ÈÒ Ò ËÒÐÓÒ ½µº ÓÖ ÔÐ ÑÙйÓÖ ÁÊ ÜÔÐ ÐÓ ¹ÓÖÑ ÓÐÙÓÒ ÓÖ «Ò Ò Ù ÖÓÑ ÓÜ ÁÒÖ ÓÐÐ Ò ÊÓ ½µº ÆÓÛ ÙÔÔÓ Ö ÖÖÒ Ö¹ÒÓÖ ÓÒ Ö Ù ÄÁÇÊ ÄÓÒÓÒ ÁÒÖÒ Ç«ÖÒ Êµ ÓÒ Û Ò ÒÚÙÐ ÙÖ³ ÓÒ¹Ö ÔÝÑÒ Ö º ÓÖ Ò ÒÖ¹ÓÙÔÓÒ Ñ ÒÖÚÐ Ó ÐÒ Æ Ù ÓҹРÝÖ ÖÖÒ Ö Ä µ Ô Ñ ÓÒ ÓÒ Ö ÐÓÒ ÑÔÐ Ö Ó ÒÖ Ñ Æ ÓÖ ÐÓÒ ÑÙÖÒ Ò Ý ÔÖ Ô Ä Æµ Ó ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÖÖÒ¹ÕÙÐÝ ÓÒ ÓÐ Ñ Æ ÓÖ ÑÙÖÝ Ñ ½ Ä µ ½ Ô Ä Æµ Ï ÑÔ Þ Ä µ Ñ Æ Ò Ô Ñ ºµ Á ÙÐ Ö Ó Ò ÙÖ Ó ÖÖÒ Ý ÄÁÇʵ ÕÙÐÝ ÔÙÖ Ý Ùй٠ÓÖ¹Ö ÔÖÓ Ó ÓÖÑ Ê Ä Ä Ä ÛÖ Ä ¾ ÁÊ Ò Ä ¾ ÁÊ Ö Ü ÓÖ ÑÔÐÝ Ò Ô Ä µ É ÜÔ Ê Ä Ùµ Ù µ ½µ ÍÒÖ ÒÐ ÖÙÐÖÝ ÓÒÓÒ Ó ÙÆ ÈÒ Ò ËÒÐÓÒ ½µ ÈÖÓÔÓ ÓÒ ½ ÖÓÑ µ Û Ú Ô Ä Æµ «Ä Ä Æµ ÓÖ Ü ÓÆÒ «Ä Ò Ä Ö ÐÝ ÐÙк ÌÒ ÖÓÑ µ Ä µ «Ä Ä Æµ ½ ½½µ ÆÓÛ ÓÒ Ö ÒÓÒ¹ÖÖÒ ÙÖ Û Ùй٠ÓÖ¹Ö ÔÖÓ¹ Ê º Ä Î ÆÃÒµ ÒÓ ÔÖ Ñ Ó ÓÒ¹ Ö ÒÓ Ó Ñ ÒÖ¹ÓÙÔÓÒ ÔÖÓ Æ Ó ÖÖÒ Ö Ä

9 Û ÔÖ Ã Ó ÖÖÒ ÓÒ Ö Ò Û Ñ Ó ÑÙÖÝ Ó ÒÆ ÓÖ ÓÑ ÒÖ ÒÙÑÖ Ò ½ Ó ÓÙÔÓÒ ÔÖÓ º Ì ÓÒ¹Ö ÒÓ ÙÐÐ ÐÑ Ó ÓÐ ÓÙÔÓÒ ÔÝÑÒ Ó Ä Æµ à ÓÙÔÓÒ Æ ÓÖ Ò Ò ÐÑ Ó ÔÖÒÔÐ Ó ½ Ò¹ ÑÙÖݵ ÓÙÔÓÒ º Ï ÖÓÖ Ú Î ÆÃÒµÔ ÒƵ ÛÖ ÓÖ ÒÝ Ò ½ Ô µ ÜÔ É Õ Æµ Ê Ùµ Ù ½¾µ ÑÖ ÚÐÙ Ó ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÓÒ Ó ÕÙÐÝ Ó ÑÙÖÝ Ò Æ Õ Æµ ÜÔ É Ê Ùµ Ù Ä Æµ à ½ µ ÑÖ ÚÐÙ Ñ Ó ¹ ÓÒ¹Ö ÓÙÔÓÒº Ï ÒÓÛ ÓÛ ÓÛ Ó ÐÙÐ Ô µ Ò Õ µ ÓÖ ÒÝ ÖÝ ÔÖÓ¹ ÚÒ ÐÙÐÓÒ Ó ÚÐÙ Î ÆÃÒµ Ó ÓÒ¹Ö ÒÓº ÖÓÑ µ¹ µ Ô µ µ µ µ ÓÖ ÓÑ ÓÆÒ µ ¾ ÁÊ Ò µ ¾ ÁÊ ÔÒ ÓÒÐÝ ÓÒ º ËÙ ÙÒ ½½µ ÒÓ ½ µ ÛÖ Ù µ ÜÔ É Õ µ à ½µÔ µ Ù µ Ê Ùµ Ù «Ä Ä Æµ ÆÓÛ Ý ÐÛ Ó Ö ÜÔÓÒ Ù µ É Ê Æ Ê Ùµ Ù É Ê Ê Ùµ Æ Ù «Ä Ä Æµ Æ

10 Ù É Ê Æ Ê Ùµ Ù «Ä Ä Æµ Æ «Ä Ä Æµ Ô Æ µ Ƶ «Ä Ƶ Ä µ Ƶ ÒÓÖ ÔÔÐÓÒ Ó µ¹ µ Ò ÙÒÖ ÒÐ ÓÒÓÒ Ó ÙÆ ÈÒ Ò ËÒÐÓÒ ½µ ÈÖÓÔÓ ÓÒ ½ ÑÔÐ Û Ò ÐÙÐ ÒÛ ÓÆÒ «µ Ò µ Ó ÌÙ Ù µ «µ µ µ Õ µ à ½µ µ µ µ «µ µ µ ½µ ÒÐÐÝ Ó Ô µ Ò Õ µ Ö ÜÔÐ Ò ÐÝ ÐÙе Ò Û Ú Î ÆÃÒµ ÖÓÑ ½¾µº Ì ÔÖ¹ ÓÒ Ö ÔÖ Ñ ÓÖ Ñ Ó ÑÙÖÝ ÓÒÆ ÔÖ Ã Û ÔÖÓÔÖÝ Î ÆÃÒµ½º Ì ÔÖ ÒÓÖÑÐÐÝ ÜÔÖ ÒÒÙÐÞ Ö Ãƺ ÓÑÔÙÓÒÐ ÜÑÔÐ ÁÒ ÓÒ Û Ú ÓÒÖ ÜÑÔк Ì ÔÖÓ ½ ¾ µ Ñ ÙÔ Ó ÒÔÒÒ ÁÊ ÔÖÓ º Ì ÓÖ µ µ Ô Ï ÓÖ ÚÒ ÓÆÒ Ò ÛÖ Ï Ï ½ Ï ¾ Ï µ ÒÖ ÖÓÛÒÒ ÑÓÓÒ Ò Ê ÙÒÖ Éº Ï ÙÑ Ö ½ ¾ Ý Ò ÓÛ ÒÌÐ ½ Ñ Ó ÓÆÒ Ò ÓÖ ¾½ ¾ ÛÖ Ñ ÖÓÑ ÄÁÇÊ ÛÔ ÚÖÐ ÑÙÖ Ý ÙÆ Ì Ö ¹ÔÖÑÙÑ ÓÆÒ ½ ¾ Ò Ò Ù Ó ÖÑÒ ÚÓÖ ÙÒÖ ÓÖÒÐ ÔÖÓÐÝ Ñ ÙÖ È Ò ÓÒÚÒÓÒÐ ÑÓÐ Ó ÓÜ ÁÒÖ ÓÐÐ Ò ÊÓ ½µ Ù Û Ú ÒÓ Ò ÓÖ Öº ½

11 ÌÐ ½ ÈÖÑÖ Ó ÅÓÐ ÓÖ Ê ¹Ö ÌÖÑ ËÖÙÙÖ ½ ½ ½ ½ º º º¾ ߺ ¾ ¾ ¾ ¾ º º¾ º½ ߺ Ò ËÒÐÓÒ ½µ Ì ÓÆÒ Ý Û Ñ Ó ºµº ÓÖ ÓÖ¹ ÔÖ ÔÖÓ Û ÙÑ Ë ½ ½ ¾ ¾ ÛÖ ½ ¾ Ò Ö ÓÆÒ Û Ù ÐÓÒ Û ÓÆÒ Ò ÒÐ ÓÒÓÒ Ó Ò ÓÖÖ Ó ÓÒ ÚÖÓÙ ÐÖÒÚ Ö¹ ÔÖ ÚÓÖ º ÐÐ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÙÐ ÝÐ Ò ÝÐ ÔÖ Ö Ò ÐÓ ÓÖÑ ÓÖ ÑÓÐ Û Ò ÐÝ ÙÔ ÑÓÐ ÓÖ ÚÒ ½ ¹ÑÓÒ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ ½ ÔÖÒµº ½¹ÝÖ ÝÐ ÑÒÙ ¹ÑÓÒ ÝÐ ÐÓÔµ ½º ÔÖÒµº ¹ÝÖ Ö ÔÖ «ÖÒ ÛÒ ¹ÝÖ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ¹ ÙÐÐ ÝÐ Ò ¹ÝÖ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÙÐ¹Ö ÝÐ ½ ÔÓÒ µº ÓÒÓÒÐ ÚÓÐÐÝ Ó ¹ÝÖ Ö ÔÖ ±µº ÓÖ ÁÊ ÑÓÐ ÓÒ Ò ÓÑÔÙ ÔÖ ÙÐÐ Ü Ò ÓÒ Ö ÔÖ ÜÔÐÐÝ ÓÛÒ Ò Ò ÔÔÒܺ ÓÖ ÐÙÐÓÒ ÓÐÐÓÛ Û Ú Ò Ü Ò ÓÒ ÓÙÔÓÒ ÔÝÑÒ Ó Ñ ÓÒÒ¹ ÙÓÙ ÐÝ Ò Ñ Ó Ó ÑÔÐÝ ÐÙÐÓÒ ÓÛÒ Ò Ò ÔÔÒܺ ÇÙÖ ÒÙÑÖÐ Ö ÙÐ Ö ÖÓÙÐÝ Ñ ÓÖ Ö ÓÙÔÓÒ ÔÝÑÒ ÜÔ ÓÖ ÑÙÖ ÐÓ Ó ÞÖÓº ÓÖ Ö ÙÐ Û Ú Ô Ó ¹ ÔÖÑÖ Ö ÓÚ Û ÜÔÓÒ Ó ÔÖÑÖ ÛÓ ÐÚÐ ÚÖ Ò º ½ Ì ÔÖÑÖ ÓÖ Ë Ö ½ ¾ ½ ½ ½ ½º Ï Ù µ ÓÖ Ö ¹ÝÖ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ ÔÖº ½½

12 ÙÖ ½ ÓÛ ÖÐÓÒ ÛÒ ÑÙÖÝ Ò «ÖÒÐ ÓÒ¹ ܵ ÔÖº ÑÙÖÝ Ó Ó ÞÖÓ ÙÐÐ Ü Ò ÓÒ ÔÖ Ó ÓÙÖ Ó ÔÔÖÓ «ÖÒ ÛÒ Ùй٠ÓÖ Ö Ê Ò Ö ¹Ö ÓÖ Ö Ö Ó ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ô¹ ÔÖÓ ÞÖÓº Ì ÐÓÒ¹ÑÙÖÝ ÚÓÖ Ò ÙÖ ÖÑÒ Ò¹ ÐÐÝ Ý Ô Ó ÙÐ¹Ö ÝÐ ÙÖÚº ÙÖ ¾ ÓÛ ÔÒÒ Ó ÓÒ¹ Ü ÔÖ ÓÒ ÐÓÔ Ó ÝÐ ÙÖÚº ÓÖ Ò Ò ÐÚÐ Ó ÝÐ ÙÖÚ Ó ÙÔ Ó ½± ÓÐÒ ÐÓÔ ÓÒ Ò Ö ÑÓ º ¹ÔÓÒ ÑÔ ÓÒ ÓÒ¹ Ü ÔÖº ÙÖ ÓÛ ÔÒÒ Û ÐÓ Ó ÐÒÖ ÓÒ ¹ÝÖ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ ÔÖ Ó ÙÖº ÁÊ ÑÓÐ Ò ÚÒ ÒÖÐ ÆÒ ÆÒ Öѹ ÖÙÙÖ ÑÓÐ Ó ÓÖ ÒÖÓÙ Ý ÙÆ Ò ÃÒ ½µ Ú ÐÑ ÜÐÝ Û ÖÖ Ó ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÝÐ ÔÖ Ò ÙÐ¹Ö Ýк ÓÖ ÜÑÔÐ ÔÔÖ ÓÒ ÒÒÓ Ú ÓÖÖÐÓÒ ÒÚ ÛÒ Ð ÛÐ ÙÖÒÒ ÝÐ Ò ÝÐ ÔÖ ÖÑÒ ÔÓ Úº ÁÒ ÓÖÖ Ó ÜÔÐÓÖ ÑÔÐÓÒ Ó ÒÚ ÓÖÖÐÓÒ ÓÖ ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÔÙÖÔÓ Û ÖÓÖ Ù ÉÙÖ¹Ù Ò Öѹ ÖÙÙÖ ÑÓÐ Ù Ý Ð ÃÖÓÙ ÅÝÒÒ Ò Î ÛÒÒ ½¾µº Ï Ö ¾ ½ ¾ ¾ Ý Ò Ë ¾ ÛÖ ÔÖÓ ½ ¾ µ Ó ÇÖÒ Ò¹ÍÐÒ ÓÖÑ µ Ï ÛÖ ÓÒÐ ÑÖÜ ÚÓÖ Ò Ê Ò ½ ¾ ½ ¾ Ô ½ ¾ ½ ¾ ¾ ½ ½µ ÓÖ ÚÒ Ò º ÓÖ ÑÓÐ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ Ò ÝÐ ÔÖ Ó ÑÙÖÝ Ö Ó ÓÖÑ È µ ½ µ µ ¾ µ µ ¾ ÓÖ µ ÓÖ ½ ¾ Ò ½ ¾ µ ÓÐÚÒ ÓÖÒÖÝ «ÖÒÐ Ê ÕÙÓÒ Ò ½¾

13 Ö ÓÛÒ Ò Ò ÔÔÒܺ ½½ ÙÖ ÓÛ ÖÐÚ ÑÔ Ó «ÖÒÐ ÔÖ Ó ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ Ö ÔÖ Ò Ò Ò ÙÐ¹Ö ÝÐ º ÁÒÖ Ò ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ Ò Ò Ö ¹Ö ÖÑ ÖÙÙÖ Ò ÙÐ Ö ÑÔÐ ÓÒÓÒÐ ÓÒ ÚÒ ÔÝÑÒ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÐÝ Ó ÙÐ º Ì ÓÒ ÔÖ ÖÓÖ ÒÖ Ò ÖÐÚÐÝ Ó Ü ÒÙÚÐÝ Ò ÓÖÖÐÓÒº Ì «Ò Ò ÙÖ Û Ð Ó ÓÛ ÑÒÙ Ó «ÙÒ ÙÖÔÖ ÒÐÝ ÖÓÛ Û ÚÓÐÐÝ Ó ÙÐ ÔÖ Ò Ùй Ö ÖÑ ÖÙÙÖº ÓÖ ÜÑÔÐ ÒÖ Ò ÓÖÖÐÓÒ ÖÓÑ Ó º ÒÖ ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ý ± Ó ¹ ÐÚÐ ÓÖ Ý ¾¾± Ó ¹ ÐÚÐ ÚÓÐÐ Ö Ð Ó ÓÙк ÇÙÖ Ö ÙÐ ÓÒ Ò Û Ó ÄÓÒ «Ò ËÛÖÞ ½µ ÛÓ Ò ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÙÐ Ö Ò ÙÐ¹Ö ÒÖ Ö Ò Ò «ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ó Ó ÓÒ Ò Ü ÔÖ º ½½ Ì ¹ ÔÖÑÖ Ö ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ½ Ò ½ ¾ º Ì ÔÖÑÖ Ö Ó Ò Ó Ó Ñ Ý ÐÖÓÒ Ó ÓÙÖ ¹ ÁÊ ÑÓк ËÒ ¾ Ú ÔÔÖÓÜÑÐÝ Ð Û ÓÓ ÓÖ Ó Ð Ó ÓÖ µµ ¾ Ô Ò µ µº ½

14 ËÔÖ Ó ÓÒ ÓÚÖ Ü Ö ÔÓÒ µ ÑÙÖÝ ÒÝÖ ÆÓ ÓÖ ÑÙÖÝ ÔÖ Ò «ÖÒ ÛÒ ÔÖ ÔÖ ÓÒ ÓÒ¹Ö Ð ÔÖ ÔÖ ÓÒ Ü¹Ö ¹ ÔÖÑÖ º ÑÙÖÝ ÒÐ ÓÖ ÔÖ Ë µ Ù ÖÓÙ Ù ÑÒ Ó µµ Ó Ó ÙÖÒ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ ÔÖ ÑÙÖÝ Ó ½ ÔÓÒ º ÙÖ ½ «ÖÒÐ ÔÖ ÙÒÓÒ Ó ÑÙÖݺ ½

15 ËÔÖ Ó ÓÒ ÓÚÖ Ü Ö ÔÓÒ µ ËÐÓÔ Ó ÝÐ ÙÖÚ ½ ÝÖºß ÑÓºµ ÔÖÒµ ÆÓ ÓÖ ÐÓÔ ½ ÝÖ¹ ÑÓÒ ÝÐ ÔÖµ ÔÖ Ò «ÖÒ ÛÒ ÔÖ ÔÖ ÓÒ ÓÒ¹Ö Ð ÔÖ ÔÖ ÓÒ Ü¹Ö ¹ ÔÖÑÖ º ÙÖ ¾ «ÖÒÐ ÔÖ ÙÒÓÒ Ó ÐÓÔ Ó ÝÐ ÙÖÚº ½

16 ËÔÖ Ó ÓÒ ÓÚÖ Ü Ö ÔÓÒ µ ¹ÝÖ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ ÔÖ ÔÓÒ µ ÆÓ ÓÖ ¹ÝÖ ÞÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÝÐ ÔÖ ÔÖ Ò «ÖÒ ÛÒ ÔÖ ÔÖ ÓÒ ÓÒ¹Ö Ð ÔÖ ÔÖ ÓÒ Ü¹Ö ¹ ÔÖÑÖ º ÙÖ «ÖÒÐ ÔÖ ÙÒÓÒ Ó ÙÐ ÔÖº ½

17 ± ÁÑÔ Ó ÓÖÖÐÓÒ ÓÒ «ÖÒÐ ÔÖ ÔÓÒ µ ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ¹ÑÓÒ ÝÐ Ò ¹ÝÖ ÝÐ ÔÖ ÆÓ Ì ÓÖÞÓÒÐ Ü ÓÛ ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ Ò ÒÒÓÙ ÒÖÑÒ Ó ¹ÑÓÒ ÝÐ Ò ¹ÝÖ ÙÐ ÔÖº Ì ÚÖÐ Ü ÓÛ ÔÖÒ «ÖÒ ÛÒ «ÖÒÐ ÔÖ Ò ÓÖÖÐÓÒ Ò «ÖÒÐ ÔÖ ÞÖÓ ÓÖÖÐÓÒ ¹ ÔÖÑÖ º Ì ÐÒ ÓÛ Ñ «Û «Ù ÓÒ ÓÆÒ ½ ¾ Ò ÐÐ ÓÙк ÙÖ «ÖÒÐ ÔÖ ÙÒÓÒ Ó ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÝÐ Ò Ö ÔÖ º ½

18 ÔÔÒÜ º ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ÓÒ Ï ÙÑ Ó µ Ò µ Ü Û Ò ÒÒÓÙ ÓÖÛÖ Ö µ Ò Ý µ ½ µ µ É Ê Ì ÜÔ Ê Ö ½µ Ì ÓÙÔÓÒ Ö Ì µ Ó ÔÖ ÙÐ¹Ö Ü¹Ö ÓÒ Ó ÑÙÖÝ Ì Ò Ý Ê ÜÔ É Ì Ö Ì µ Ï Ò Ú Ì µ µ Ì µµ Ì ÓÒ¹Ö ÔÖ Ì µ ÓÖ ÑÙÖÝ Ì ÚÒ Ý Ì µ ½ Ì µ É Ê Ì Ê Ì Ì Ü¹Ö ÔÖ Ã Ì µ ÚÒ Ý Ã Ì µ ½ Ì µ É Ê Ì Ì ÓÒ¹ Ü ÔÖ Ò Ì µ Ì µ Ã Ì µ Ê ÜÔ Ê Ö ½µ µ ½µ Ê ÜÔ Ê Ì µ Ê Ì µ ½µ É Ê Ì ÜÔ Ê Ê Ì µ Ö µ Ê Ì µ ¾µ ÈÖÓÔÓ ÓÒ ËÙÔÔÓ Ö Ü Ù µ Ì µ ÓÖ Ò µ Ì µ ÓÖ º Ì ÖÙ ÒÖ Ò ÓÒ Ì ºµ Á Ë ÒÔÒÒÓÖ ÙÒÖ Ö ¹ÒÙÖÐ ÔÖÓÐÝ Ñ ÙÖ É Ò µ ½

19 ÓÖ ÐÐ Ì º Á Ò ÓÒ ÓÒÒÙÓÙ Ò ÒÓ ÓÒ Ò ÓÒ Ì Ò Ë ÖÐÝ ÔÓ Ú Ò µ º ÈÖÓÓ Ù Ö Ò Ë Ö É¹ÒÔÒÒ Ï Ú Ò É ÜÔ É ÜÔ Ö Ë µ Ö Ö Ì µµ Ö Ì µµ É ÜÔ ÜÔ É Ö Ö Ì µµ µ µ Ì µµ É Ì Ì Ù Ë ÜÔ Ö Ö Ì µµ µ µ Ì µµ Ö Ò Ò º Á ÓÐÐÓÛ É Ì Ì ÜÔ µ ÜÔ É Ë Ö Ë µ µ µ µ µ Ì Ö Ì µµ µ µ Ì µµ µ Ë ¾½µ ¾¾µ Ï Ú ÙÑ µ Ì µ ÓÖ Ò Ù Ë Û ÒÓÛ µ µ ÓÖ Ó µ µ Ì µµ µ ½ µ µ Ì µµ µ

20 Ù ÓÖ µ Ì µ Ò µ µ Ì Ï ÖÓÖ Ú µ µ Ì µµ µ É Ì ÜÔ Ì Ì Ö Ë µ µ µ Ì µµ µ Ö Ì µµ µ µ Ì µµ µ Á Ë ÖÐÝ ÔÓ Ú Ò µ ÖÐÝ Ö Òº Á Ò ÓÒ µ ÓÒÒÙÓÙ Ò ÒÓ ÓÒ Ò Ò Ð ÓÒ Ó ÓÚ ÒÕÙÐ Ö Ò Û ÓÒ Ì µ º º Ì ÉÙÖ¹Ù Ò ÌÖѹËÖÙÙÖ Ö¹ËÔÖ ÅÓÐ Ï Ò ÛÖ Ö Ò Ê ÓÖ ÓÒÐ ½¾ Ò Ï ÛÐÐ Ù ÙÐÐ ÓÖÛÖ Ö µ µ ÜÔ É Ê Ý ÆÝ ÓÖ ÓÒРƺ ÇÒ Ò ÓÛ Ò µ ÜÔ Î µ µ µ Í µ µ µ ÜÔ µ µ Í µ ÓÖ Ñ¹ÔÒÒ ÓÆÒ Í Î Ò º ËÙ ÙÒ ÓÚ ÜÔÖ ÓÒ ÒÓ È Ý Ò Ú ÓÖÒÖÝ «ÖÒÐ ÕÙÓÒ ½ ¾ Ö Íµ ¾Í ¾Í Í Í Íµ ¾Í Í ½¾ ÇÒ Ò ÒÖÓÙ ÖÑ ÐÒÖ Ò Ý Ò ÓÒ Ò ÖÑ ÛÓÙ ÒÝ ÆÙÐݺ ¾

21 Ò ÌÖ Î µ ¾Î ¾ Î Í µ ΠΠε ¾ Í Î Î Íµ Û ÒÐ ÓÒÓÒ µ µ Í µ µ µ Ò Î µ Æ Ì «ÖÒÐ ÕÙÓÒ Ö ÓÐÚ Ý ÊÙÒ¹ÃÙ ÑÓ ÓÖ ÓÙÖ ÜÑÔÐ ºµ ÁÒ ÓÖÖ Ó ÓÑÔÙ ÓÖÖÐÓÒ ÛÒ ÝÐ Û Ù µý ÜÔ µ ½ ½ ÜÔ µµ ÛÖ ÒÓ ¹ ÓÒÐ ÐÑÒ ÓÓÒÐ ÑÖÜ Ò ÓÚ µ ÜÔ µµ ÜÔ µµ ÓÖ ÓÙÖ ÔÐ ÜÑÔÐ Ó ÓÚÖÒ ÑÖÜ ÓÚ µ µ ÓÑÔÙ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ½ ½ µ µ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ¾ µ µ ¾ ½ ½ ½ ½ µ µ ¾ ½ ½ ¾ µ µ ¾ ½ ¾ µ ½ ¾ ¾ ½ Ä Û ½ µ Í µ µ µ Û ¾ µ Î µ µ Ý µ ¾½

22 Ï Ò Ú ÙÔÔÖ Ò ÖÓÑ ÒÓÓÒ ÓÚ Û ½ Û ¾ µ ¾ Ö Í Î µ ¾Í Ý µ Ý ¾Î Ý µ Ì ÐÐÓÛ ÓÑÔÙÓÒ Ó ÝÐ ÓÖÖÐÓÒ Ò Ù ÐÐÓÛ Ù Ó ÐÖ ÓÆÒ Ó ÚÒ ÝÐ ÓÖÖÐÓÒ º ¾¾

23 ÊÖÒ ½ ÓÓÔÖ ÁÒ Ò ÒÓÒÓ Ëº ÅÐÐÓ ½ ÙÐ ËÔÖ Ò Ü Ò Ò ÐÓÒ ÁÒÖ Ê ÅÖ ÓÒÒÒ ÐÑ Ô¹ ÔÖÓ ÚÒ Ò ÙÙÖ Ò ÇÔÓÒ Ê Ö ¾¹¾º ¾ ÙÆ ÖÖÐÐ Ò ÊÙ ÃÒ ½ ÝйÓÖ ÑÓÐ Ó ÒÖ Ö ÅÑÐ ÒÒ ¹º ÙÆ ÖÖÐÐ Ò ÃÒÒ Âº ËÒÐÓÒ ½ ÅÓÐÒ ÖÑ ÖÙ¹ ÙÖ Ó ÙÐÐ ÓÒ ÊÚÛ Ó ÒÒÐ ËÙ ½¾ ¹¾º ÙÆ ÖÖÐÐ Ò ÃÒÒ Âº ËÒÐÓÒ ½ Ò ÓÒÓÑÖ ÑÓÐ Ó ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÒÖ Ö ÛÔ ÝÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¾ ½¾¹½ ¾½º ÙÆ ÖÖÐÐ ÂÙÒ ÈÒ Ò ÃÒÒ ËÒÐÓÒ ½ ÌÖÒ ÓÖÑ ÒÐÝ Ò ÈÖÒ ÓÖ ÆÒ ÂÙÑÔ¹«Ù ÓÒ ÓÒÓÑÖ ÓÖÓÑÒº Ð ÃÖÓÙ ÆÓÐ ÊÚ ÅÝÒÒ Ò ÊÚ Î ÛÒÒ ½¾ Ö¹ Ö ÈÖÒ Ò ÀÒ Ó ÁÒÖ Ê ÐÑ Û Ë ÎÖÐ Á ÌÓÖÝ ÄÓÖÓÖ ÈÖÓÐ ÍÒÚÖ ÈÖ ÎÁº ÂÖÖÓÛ ÊÓÖ º Ò ËÙÖ Åº ÌÙÖÒÙÐÐ ½ ÈÖÒ ÖÚÚ ÓÒ ÒÒÐ ËÙÖ ËÙ Ó Ö Ê ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ¹º ÄÓÒ «ÖÒ º Ò ÙÖÓ Ëº ËÛÖÞ ½ ÑÔÐ Ô¹ ÔÖÓ Ó ÚÐÙÒ Ö Ý Ü Ò ÓÒ Ö ÂÓÙÖÒÐ Ó ¹ ÒÒ ¹½º ÈÝ ÓÖÓÒ ½ ÙÒ ÙÐ ÈÖÑÙÑ ÒÒÐ Ò¹ ÐÝ ³ ÂÓÙÖÒÐ ÂÒÙÖݹÖÙÖݵ ÔÔº¹º ¾

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08

Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08 1 Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08 For the purpose of this article, only accented letters and special characters from the Albanian, Basque, Bosnian,

More information