Save this PDF as:

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 \ >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1, , ,89:0-;,.-<.6=.606,48

4 snnuv wlxnnyvzzv lnolqrnl { } } ƒ ƒ ˆƒ Š}ƒˆ Œˆ ƒˆ Ž ƒ Š ˆ}ƒ Š ƒ Ž ƒ ƒ } Šƒ ˆƒ ƒ š Š ƒ } } }ƒˆ } ƒ } Š}ˆ}ƒ Š œ ƒ ƒˆ Šš } ŠŠ Š Š Š ˆƒ Š}ƒˆ ˆ ˆ}ƒ ƒ Š Š Š } ƒ ž Š œž Ÿ ƒ }} } }ƒˆ Œˆ ƒˆ Ž ƒ Š ˆ}ƒ Š ƒ Ž ƒ Œ} }ƒˆ Ž }ƒ Šˆ Šƒ} Š ˆ ªƒ Šƒ ˆ ªƒ «ˆƒ } Š Š ƒ ƒ Š } ˆ ƒ Š Š}ƒ ƒˆƒ Š Š Š Š } ƒ ž Š Š ƒ š }ƒˆ Šƒ } ƒˆ Š Š Š ƒ ƒ Š }

5 áâãäåæãåãîæåããåâæðãåîåæ æåóãåîõããî åãäåããîã ÛÜÝÞßàÝ ãåãæøùãúææûüáâåããåâýååãæî ååãæîúîâã î åâîãîå äåîæåããåâæîúããùãæä ãî äåîæîâãõåîæîæþÿîåóãåîõã îúî æåóãåîõãîããî æîâãîæäæÿîåóãåîõã ùãåîæáãâææõ á ã üáâãîææã åú ãõ õããåõ æîâã âæùã äãåùãúåæüåüüüü ãåå ÿæãúåãå úîûõæåóãåîõãîããîã îúî üÿü æ æü åü üü ãåãåæãå ü æã ãä îâãóîæåæ ãîæãæðãåîåæ áâúææûãîîâãîâåäåîæãåãæøùãü áâãåããäæåãîâãåúãùãæä ãîæ æåóãåîõãîüáâãóîæåæ ãîæã æðãåîåæ åúãæåóãåîõãäåæäãåî ãîãõâîæîúããùãæä ãî îîåâãåîõããäîâæåãåîæäåæùã ýââþîâããùæîææîæúãîýãã îûããîýîâîâäåæãî îæâãäîâã ãæ ûõäåæããæîâã æîâåãäæåîîâîåãîææúã ýîãúâõâãåüáâã óîæåæ ãîæãæðãåîåææú ãúæîâæåîãðãåîåæ æåã æîâãá ãîâãîîâã îãîæååîâãåîãæîâäåæäãåîü! óæåîâãåâãäããåîõîâäåæãî ýæûãîæîâûîâãäãåùæåæîâãîæ úäåæùõåãåãî åõîâãîâåãã ãùãæä ãîú äã ãåãîåæ åú æîâîãåâäðãåîåæüáâûæõæîæ! ±²³ µ ² ² ¹µ ² º µ»¼½ ºµ²¾ ¹ ² À¼ µºá² ¼²  ¼¾ÃµÄ¾²ÅÆÇÈÉÇÊËÈÌÍÊÎÉËÏÍËÐÑÒÇÓÉËÎÐËÔÎÈÎÉÕÖ ÇÍÊØÉËÊÙËÓÚËÓÍÓÉÇÑÕ îâã ùãåîæðãåîåæ ð æåäåæùõ æ æîæü "ãîã #$äã! ó æåæîåúîõîæ åüãååãã äãîâûõæäåîåîæ æååããåâäãîî ãîâãúãîî æåãæåõããææåæåæ! ãåæ æðãåîåæü æîâûæõæîæáâæ óãåá ã âãäãæåõã ãîîæ îãå å ãäãîâûîææâåõæææåâ õâãå æåýúãõîâãåãæå ãüýæå õåîæîæü æå ûõæåõãîîúã æ ãîåõîâ îå æåúãõõåãîåãæãõã æ ãüîâæîîâã ýææîâùãúããúã õåîîãîæ äåãîæåîâãåæùãääæåî ýæûãîæãäåã âãåîãîäã ãæåõã ãîåõ îãîõã îæúãýâãåã îæü âõâãå

6

7 \\\ no\\ l\\ qr\s\n \\\ \\o\ un\\ \o \\\\ w\xr\s\\ \\\\ vo\l\\\ \o\ l\\o \ \\l\o\o yz{ } ƒ ˆƒ Š Œ Ž ƒ \u\ ƒ

8 š

9 Æ ÇÈÉÊËÌÍÎÌÏÐËÏÐÑ ÞßÞàáâãäåæâäá Þßâ Þßîðîâäáäâäæãâîââãîâäá ÒÓÔÕÖ ØÙÚÛÜÝ ÿó Þßúûøäãâîãîüýäãþ Þß âøäåääù Þßóæãõâîãäîîîâæå ß îáåæ ßÞàáâãäåæâäá ßîðîâäáäæáâäá Û ß äæáâäá ß äá âäæãâæáâäá ßûäæãâæáâäá ßú åæáâäá Ó ÓÚÜÖ Û ÚÜ ßÞãâ ÓÜÜ Ù ÜÖ ÞÞ Þ Þ Þ Þ Þú Þ Þ œ žÿ Ÿ ª Ÿ«Ÿ ±²³ ²µ ³ µ¹ º»¼½²¾ ¹» ¹³¹ ÀÁ² µã µä ¾Å ¾ ¾ ²¼À

10

11 C l q v z s s! " # $ % & " ' " ( " $ $ +, l / 1 3 n / 1 o :. 4 / ; w > / 1 0? 1 9 { u w y v y v v C L / - 7 ; = < o { w u q y l / - } ) { u \ r v w s n y x \ o n H L J H w

12 œ žÿ Ÿ œ Ÿ œ ± ž Ÿ Ÿ Ÿ ² œ ª«Ÿ ¼½œŸ œµÿ œ ³ ¹ººº» œ œ ± œ ¾ œ «ž ³ Ÿ œ ž ± ± Ÿ œ Ÿ ž ³ ¹ººº» Ÿ ± À ÁŸ ž  µ ½œ ± à ¹ºÄÄ» à œµÿ œ Å ³ ¹ºÄÄ»œ ªÆ À ÄÇÈÉ» œ œ žÿ ±Ë±± ³ œ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ê žµ ±± ÄÇÇÈ» Ÿ Ÿ œ ¼ Ÿ µœ œ Ÿ œ Ÿ Ÿ œ œ œ ž¼ Ÿžž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ µœ ± À ³ Ÿ Ÿ ž ± ³ µœ œ ± Ÿ ± Ÿ œ Ÿ œ Ê ž ÄÇÇÄ» Ÿ ±Ÿ ± Ÿžž Ê œ µ œ Ÿ œ œ ±Ÿ ± Ÿ Ÿž ³ ŸžŸ œ Ÿ œ Ÿ œ ÌŸž ³ œ µÿ Ÿ Ÿ ŸžŸ œ Ÿ œ µœ œ Ÿ ±± Ÿ ±± œ à œ ¼ œ Ÿ ³ ± ± Ÿ ªÆ À ÄÇÈÉ» ž œ œ Ÿ ³ ¹ººº» Ë Ÿ ³Ÿ Ÿ œ Í Ÿ ± Ÿ œ ¼ œ Ÿ œ Ÿž ³ ŸžŸ Ÿ œ œµÿ œ ³» ± Ÿ»Ÿ»Ÿ œ ³ œ Ÿ ª Ÿ Ÿ ª ÎÏÐÏÐÑÒÓÔÕÖ ØÒÙÚ» Ÿ Ë ÁŸµ ± ± œ Ÿ Ÿ ± ± ± Ë ³± µœ ± ž Ÿ ± œ Ÿ µÿà ž µœ ³ œ Ë ± š Ÿ ± ± Ÿ Ÿ ± Ÿž µ ±À œ Ÿ Ÿ Ÿž œ ± ± Ÿ ± µœ œ µ ±± Ÿ ³ œ Ÿ Í ± Ÿ ± Ÿ ± Ê ± Ÿ ¹ººÛ» œ žÿ Ÿ ± Ÿ œ À ³ Ÿ ± µ ³ Ÿ œ ³žŸ Ÿ ³œ ž ±Ÿ ž Ÿ Ÿ ± ± ³ ± µ Ÿ Ÿ ÎÏÐÏÜÝÞÕÔßØàßá ÞÓÔÙÒàß «± Ÿ ± Ÿ ± Ÿ Ÿ ž œ Ÿ Ÿ Ê â œ µ Ê ž ÄÇÇÄ» ³ Ÿ Ÿ Ÿ  Ÿ ± œ ³ ž Ÿ œ ± ± ³ Ÿ ž ³ Ë Ÿ Ÿ ä å± ¹ººº» Ÿ Ÿ Ÿ ± ž ã À ¹ººÇ» Ÿž Ÿ œÿ ³ ² ž ± Ÿ Ÿ ± œ ³ œ Ÿ «Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ë ± ž Ÿ µ ± ³ ³œ Ÿ œÿÿ µ œ ³ ± ± ³ ± œ Ê ž ÄÇÇÄ» œ Ÿ µ œ Ÿžž ± Ê œ Ÿ ž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ œ µ µœ Ÿ ³ Ÿ ³œ ³ Ÿ Ÿ ³ œ žÿ ž Ìœœ ¹ººÇ» ÁŸµ ž ³œ ± œ œ Ÿ ± ³ Ÿ ± «Ÿ Ÿ ² Ÿ ± Ÿ ž À œ Ÿ± ± ³ œ ± ž ³ Ÿ œ Ÿ ± Ÿ œ µ Ÿ Ÿ Ÿ œ ÁŸ æ œ ¹ººÛ»

13 îððîîóõîî øùðúûüýþÿ ÿ ÿ ÿ ÿ! " #$ $! %&'()+,+-'+&-./+-'-.)-)&0/12/30' ) /2415/6748/9/5: )5/&4--./ %,+-/5)-15/5/9+/ /3+((/5/&-5+-/5+)12/3 0'2.4,)524&,)22+('+&?-./ )--5)-+4&26 C5/2/&-+&?-./5/21,-24()2-13'+&154/)&3 -./&+-/3-)-/2:H)8<JL3+2122/2-./150)& (1&-+4&2-.)-(),,+&-4-./)-/?45'4(150)& ;4&(/5/&/2)&3/ &2:./5+-)?/: 8)-/5(54&-2:;12/1;2)&3)5-?),,/5+/2:2.4+&?: /)-+&?)&335+&+&?:/&-/5-)+&;/&-:-./)-5/2)&3 4&/5-.),,2:245-2()+,+-+/2:9+/84+&-2<4(-/&+& 01+,3+&?2)&34&&/-+4&2</3/2-5+)&)&3-5)&2+- 2'2-/;26 )&2/&/50//:<J5/(/52-4-./+&&/5+-' )2),/+215/ ;)5')&32/4&3)5' /,/;/&-2:-40/4&21;/30' C5+;)5' /,/;/&-2:-./;)+& )--5)-+4&2:)5/+&(45; 4()-+9+-',)/2<1,-15),)&3/&-/5-)+&;/&- ()+,+-+/2:/9/&-2)&3(/ /2)&3/ &2)&3 )5-8452)&3,/+215/2/--+&?2<.'2+),2/--+&?2/6?6 ;4&1;/&-2)&3?5//&2)/2)&324+),1,-15),.)5)-/5+2-+2/6?6,4),42-1;/2)&3,)&?1)?/6 /4&3)5'/,/;/&-2<)-/5+&?)&32.4+&? ()+,+-+/ /5+;)5'/,/;/&-2+&)--5)-+&? H/+215/)-+9+-+/2)5/),243//&3+&? 4&24;/4-./54&3+-+4&),/,/;/&-221.)2 )/22+0+,+-')&3)5+&?()+,+-+/26 H/8<J4&2+3/52)-/5+&?2/59+/2)&3()+,+-+/2 )2)5-4(-./ )--5)-+4&26>./)1-.45?/&/5),+/2-./2-13+/32415/20/-8//&JLL)&3 J+&-.5//;)+&)-/?45+/2+& )--5)-+4&2)&0/,)22+/3&)-15/:&)-15/.1;)& +&-/5()/)&3.1;)&6 /-<JJ3+((/5/&-+)-/2-./-/5;2\> &/ <>)&3\/5/)-+4&),12+&/ <0'+&-5431+&?-./4;4&/&-24( /).6(/2:012+&/222/59+/2:)--5)-+4&2: /59+/2:?49/5&;/&-:1,-15/:;)452.4+&?)&3-5)&245-2'2-/;2)5/-./4;4&/&-24(-./> 8.+,/-./+24;42/34()-/5+&?0/9/5)?/2: üüîüîðîüüîüøøü

14

15 lnoqqrnosonuvosnworxyunszuq{uw n}w ƒ ƒ ˆ Š Œ Ž ƒ ƒ Œ Œ Œ ŠŽ vxz{ wwu o w} nwuun y}š œ wusu}wr}wu} ž} }šnu qwyÿx œ œ ª««ª ª«±² ª«²³ µ«² ² ± ª ª ² ¹¹ «ªº»¼ «½ ±«½ ¾ ¹ «ª À ²«Á µ ²««± ²«Â ª«µ±ª¹«ª² ª «½ µ ³ «²ª «²± «Ã «ª«½ ² «± «ª² «½ ««± ²«ª ² ª«ª«µ±ª¹«ª² ª «² Á ¹ ª Ä Ã» Å ¹ ÆÇÈÈÉʲ± ²«²² Ë«ÁÌ ²µ «½ «± ²«««¹«ª²Í½ ²«¹³ «½ª ¹³² ¹ ²Ì ¹ ³ Ì ª«Ä ª ³ ª««ª ª«ª µ±ª¹«ª» Î ÆÇÈÈÏÊà ²«½ ««Á µ² «² ¹ ±ª «½ ¹ ª¹ Ì«µ«± ²«««¹«ª² ª «Ð «¹ ½ ª«ª²«½ µ Ñ ª ² «²Ò ±² ± ²³²««Á½ ²³ ±²½ «³ ½ ²«¹ ««¹«ª²³Ñ µ ««¹«ª² ª ª«««¹«ª²» Ó Á ÆÇÈÈÔʹ «¹ Ä «½ Ì ±²«ÁÌ ² µ ²«¹«² ª Ì Ì ² ª Ñ«ÁÌ Áà ² ªµ±ª¹«ª ¹ ª² «ª²Ñ½ ¹½¹ ²² Õ ²«½ ²«¹«² ª«Ö «ª Ì ¹ ²³Ì ¹ ² µ ª««ª³ ¹ µ «Ä ª ²³Ì ¹ ² µ ²Ì «µ± ³Ì Á ²Ì ¹ ²³ ª¹ ±ª«Ä ª ²³Ä ª ² µ ª«¹Á³Ä ª ² µ ±«½ ª«¹ «Á ª Ä ª ² µ ²«ª¹«ª ²² ª ¹ ª«²«º» Ó Ñ ÆÇÈÉÈʳ²± ²«²µ ± ±Ì² µ± à ª «± ² Ì ¹ ª¹«²Í Ì ØÙ³ ª ± Õª ³ ¹ Ì ËÑ «½ª ªÂ ØÙ ª ««¹«ª²Ì ¹ Õ¹»Ú ¹½ ±Ì ² ËÌ ª Ñ «½² Ë Ì ² ª «½ ««³ ««¹«ª²Ì ¹ Õ¹³ ² ª«± ª ª«²±Ã ±Ì²» Û²± Á µ«½ ² Ñ ² ±²««ª«Ã ÈÉ» Û ª «½ ª«ª ±«½ ²³Ü ÑÆÉÝÔÞÊ³ß ª² ªÂ à à РÆÉÝÔáʳ⠫ÄÆÉÝÝãÊ ª Î ÆÇÈÈÏʽ ª«Õ «± ²«««¹«ª² ª«½ à ² ² µ«½ ± à ªµ±ª¹«ª² ª ½ ª¹ ±² ²«½ à ² µ «½ µ Ñ Ð ª«½ ² ² ¹½» äåæîð ¼½ Ó ²«¹ó ª± ª«² ª µõ± «ÆÓóõÊ Ñ ² ª²¹ à ² Ó «Ì Ì «Á ªø Ù ¹ à ÉÝÝá³ ª«½ à ² ² µ¹± «± ¹ «Æ Ê ª Æ Ê»ù«²¹ ª² «Ã µ ±«²«ª ª ±ª ² ± ² ª ˹ Ì«ª Ë Ì µ ¹ ª «ÑªÑ½ ² Á ±«² ú ¹«ª «² ± «Â «½ª ¹Ì ̱ «ªÆûüÚý þ³éýýáê» ¼½ ª²««³ ³¹ ²² ²«½ Óóõ ª««Ñ Ì «²Í«½ ýì ª ²½ÿ± «ª«½ µ«ª «½ ª ª ±²ÿ± «ª«½ ½¼½ ¹½ ¹«²«¹² µ«½ ± à ª Á ±«Á ª«½ ² «Ñ ÿ± «²Í ± ² µ²««² ª«½ ýì ª ²½ÿ± «³ ª²««½ ± ± à ª Á ±«ª«½ ª ª ±² ÿ± «ÆûüÚý þ³éýýáê»ùª «ª³ µµ ª«Ã± ª «²½ à ª±² µ ¹ ª²«±¹«ª ª«Ñ ÿ± «²ÆùóÅÜÛü³ÇÈÉÇÊ» Û «½ ± ½«± ² ½ ²¹ «² à ÌÌ «±ª «² ª«½ ³ «½ ²ª «Á µµ ¹««½ ª Ð ¼½ ² ² ª«½ ½ ±² ª Ð «²± «ª ª Ì «± µ ¹ ª½ à «ª«²Ñ½ ² ª««½ Ì Ì «²µ «½ ²«Ã ²½ ª«µ ¹ ¹ ±² ²ÆÜ Ä ÂÜ Ì Ä³ÇÈÈáÊ» ² ª«Ã± ª ²Â ²«½ ª «ª«² µ«½ ± à ª ̽ Áª «Ã Ì ²» Ó Ñ ³ÃÁ¹½ ª ª «½ ² ª«±² ª««½ ±² ²³«½ ² ª«ª«ª² ÿ± ª«½ ª«ª Ë«µ«½ ñ ª ²»ó ³ ª «Ð Ì«½ à «Á µ«½ ³ à ª¹ ª µµ ª«ª ±² ² ² ÿ± ² õ± «À² ¹ ±«½ «²½ Ì ««ª ª«½ Ì ¹ ª«µ ² ª«±² ²ÃÁ «½ ±² ²³ ²Ì ¹ Á² ¹ ª ¹ ¹ ±² ²³ ª ««½ Ì Ì± «ª µ«½ Ì Ì «ÁÆùóÅÜÛü³ÇÈÉÇÊ» ¼½ ±«ª µµ±ª¹«ª² ª«½ Óóõ½ ²ª «

16 !"##$% & & '( ) +, -. & / : ) & ;.. && '(&.. &!<=>%. = & ' - "##. '( & ) & &. = &.!=%.. #"###) & "". & '( & #"#!#%H &. #"###"# & &. "#! #"%) & & & &. &. #"###. - & &. & J &.. J. LLLL& ) &.. - & &..! %! % = \l non qrnlsun vwxyuz

17 ª¼¼µ»µ µ» ºº¹ ¼¹» µå µ» ª ¾¹ ª«± ²³ µ µ «¹ººµ«µ µ»µ¼¹»µ ¹ ¹ ½µº¹ ¾ ¹ ¹¼ µ ½¹Àµ Áµ ª¹ µ «µ¾¹»ªµ Âà µ«¹á仪 ¹ ½µ µµ»µàªµ Ó µå»½ ¼Å «ª¹ ª «¹ ª µ»µ µ ª««ªÀª ªµ ĺ «µ «µ µ ¹¼Å «ª¹  ÆÇÈÇÆÉÊËÊÌÍÎÏÐÑ ¹Å»ª ¹ ä ¹Å»ª ª«¼Å «ª¹ ª ª µ «º ª µ»ª¹ ¹»µ«¹¾ ªüµ µ ¹Å»ª» «ª¹ ª ¹Áµ Å ªµ Ó½ µ ¹ ª«µ µ¹»µ ª«º¼» Áµ ¹»ÿ à µ Á¹Å ¹¼ À ªº ½ºµ À»ªµ ª ª¼¼µ»µ Å µª µò ª µä»µ µ»µ µ»«ª ¼¹»Áµ Âà ½ºµÝØ ¹ µ!"⻵º ½µºµ ª Ô ¹ ÕÖ ØÂÙÚª ÛÜÜÝÓØÂØÚ µ» ÂÒµ «µóª µ «µ» µ»µ»µ½åªº ª ¾ ª ÞÝÝÝ ÞÚª ÞÝÛÛÂßŪº ª ¾»µ«¹» µ àä» ª ºº á»åª µ»µµâ«ºå µ ª ª»µ µ»«â µô«¹ááµ»«ª ºÕº Å µ µ«¹ááµ»«µ ĵ æ¹»ª «µô«¹ááµ»«ª ºÕª µ¹ º ¼Å «ª¹ ª ª ã µ ½ µó µ Žä¼Å «ª¹»µ ¹ ĵ«ªåµ ª µ ÁµºµÀµº¼¹» ºº µº Å µ ¼Å «ª¹  µåªäáµ Â ª ¹ ĵ«ªåµ Ó ªºµª µôµåªäáµ Õº Å µ ¹ ¹ º ª µ ĵ¹¼µÅªÄÁµ ĵ«ªåµ ӽŠº ¹ îðóõó îø ª ª Áµ ª¹ µ ª«Å½ä¼Å «ª¹ ¼ ººª ¹ ùµª Å»µ ½Å ª µ ÄŻĹ µ»µáµ ª¹ µ µ Á¹ ªÀ ª¹ ¹¼ ¹Å»ª Á ««¹» ª ¾ ¹ µ µå ª ª¹ þµ»½µÿµàûüù ½ µú¹»º ùŻª Áû»¾ ªü ª¹ àúãûáâò¹ µàµ»ó ºµª Å»µ «ªÀª ªµ»µ«¹ ª µ»µ µ ¹Áª Á¹ ªÀ ª¹ ª ¹Å»ª Á Áµ ª¹ µ ½ ý µ ä áâ Áµ ª¹ µ ª µºª µ» Å»µ } } { } } }ƒƒ } ˆ } Š} Œ} }ƒ Ž } š œ ž Ÿ } } } ƒ } ž ž ž œ

18

19 \ q % & ' ( ) % % + + ', ( ) % - ) (. / 0 ) - ( % 1 ), 2 % ' 3 / ( - 4 % / % + 5 ' / 1 6 ( 7 1 % 8 9 : ; < : = > = < > C : < > C > ; < H J = < > = L > < : H n o r o o r s r n n x x o s v v n r w v n o v } n w n n r q o v v v { u o } v u r q q w l } o r v x u u { s } o z { o z r q n n y s q n \ x r q z o q { o o q } o z \ o o x { z v \ $ w # l r x

20 ǻ

21 ûüýþÿ óõ øùú ÿ ÿ ü üýý ýÿþ ü ÿ ÿ ÿ ü ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ þ ÿ ü ÿýü ü ý ÿ ÿ ü ÿü ÿ ÿ ü ü ü ÿ ÿ ÿ ÿ ü "ÿ ü ýü ÿ!ÿ ÿ ÿ þÿ "ÿ ÿ ÿ þÿ "ÿ ýÿ ýÿ üÿ ü$ ü ÿ ýü üýý # ÿ ü "ÿ % ÿ ÿ ÿ ÀÄÞºáâãáäÄ ßáåæ³Ä ß º¼áãâáááÄ ßâá ÄßÄÞµ¼ß ¾²À îãâááð äáááẼ¾± ¹¼ ß ºµ¾ ij À à¼ß º¼ ¹²ÀÀ¼¾¹ ij ¼Ý ÞÀ¼ µ ² ¹µ ² ¾¼º ß¼ µ ij ±²³ µ ² ² ¹µ ² º µ»¼½ ºµ²¾ ¹ ² À¼ µºá² ¼²  ¼¾ÃµÄ¾²ÅÆÇÈÉÇÊËÈÌÍÊÎÉËÏÍËÐÑÒÇÓÉËÎÐËÔÎÈÎÉÕÖ ÇÍÊØÉËÊÙËÓÚËÓÍÓÉÇÑÕ ½ Á ÛÜ

22 ( ) ) + + C >? >? >? + >? + (, & -. ' / , : ) ; ) : < + <. ; : ; 7 ( = ( (

23 wxyzx{vx }JLL vwlvƒ z xx ˆ Šxxxx xz xxxv xz L uvl LL HJLLLLLL\lnoql š œ žÿ Œ Ž ³ Ÿ œ œ«±²š œ ž œ œ ž žª œªÿ ž œ «œÿ ²¼ œ œ ž žÿ ¹ª ž œ œžª žÿ ž«² º ž ² º» ªŸ ž µœ œœ œ ³ ªŸ ž ½œ œ ¹ª ž«² º ž ±²¾º»² «žÿ žª œµÿ ³ œ œ µœ œœ œ«ªÿ ž ²Áº œ œ œ ž«œµž žÿ ªŸ ž «ž œ «Ÿ œž œ ²Àª œµÿ ³ ž œ ³ Ÿ ž žÿ ªŸ ž µâ µ ž ² žÿ œ ÄŸ ¼ œ Ÿ«µœ žªÿ ž œ ³œ žÿ ÄŸ žª œµÿ ³ «Ãœ ž ž žÿ ªŸ ž œ œ ²¼ œ œ «žÿ žª ³ œ žÿ Åœ œœ œ «žÿ žª œ ž œ ³ œ œ ³œ žÿ ÄŸ ² œ žÿ œ«ž  ž žÿ œ œ œµÿ ³ ÄŸ ªŸ ž œ œ³ žÿ ÄŸ µÿ ³ ³ œ ²Æž œ½œ œ «žÿ žª œ œ œ ªŸ ž œ œ³ žÿ ÄŸ ²¼ ³œ œ ÄŸ œ œ½œ  œ ²ÅŸ ³ ÇÈÉÊËž œµÿ ³ žÿ žÿ œÿ µ ÌͪŸ ž œ œ œ ÄŸ µœªžÿ œµ ž Î ž œ ž œ«µÿ ³ œ œ œ œ œ ž œ žª œäÿ œ ž žª ž œ œ œ«ž  ž ² œœ œ rs

24 Ð Ñ Ñ Ò Ò Ò Ò Ó Ó Ò Ò å Ò æ Ò å Ò æ Ò å Ò æ Ò å Ò æ Ó Ò å Ò æ Ó Ð Ô Ï Õ Ö Ï Ø Ù Ú Û Ü Ý Ü Þ ß Ý Ö à á ß Ñ à Ñ â Ò ã Ö Ó Ò Ü â ß à Ý Ü á Ò Ò Ò Ð ä Ð Ð

25 þ ø õ %!-.!$ õ óú üðþ&ý'()$+, $!!!"õðõ#óðüøó õ óðõø øúü ú õ úþúõó þú üúø øóü õ õüúø úõó îðóðõðõ óðõøõóùúûøóðü ýðõþúõóøÿðõúð ûýÿ úõó úü ó üð >JH>???C? / :69;<74;6934: JLJH>>?L?JJL?> >?JL?J?J>?J JCCJJLJ?L???C J?>?LH>??JJ?CJ L???C >?L??C?>?CC>?>?L>>?L? CJ>??JL??C?>??J L?L ó ú"õðõ#óðüøó õ óðõø

26 n q q q n r l s u v w x y z { u } z o o z q { } q n o o n n

27 æåãæãîåàîæãàüðàýóþåãûõàæãüæõüæ ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÓÖ ÑØÖÕÓÐØÔ îîåáäúàáåüúõàæåãäáãàüãæ ÙÚÛÜÝÝÞÝßÚàáÝâãääåÜæÚææåãäáãàæÜãæ ÚÝâð øæþßóóóúàáæåàüãàææõüæ æåãüæãîåàîæãà óðóøùðúåææãüúæáûüæ ßßðûøãàßóóóÚàáãàîÚÜÜÚÚãàæßâðüøãàßóÝÝð àüæúáþîõõîãúäåüãæßðýøãàýóþüü ÚàáåãÛõàæÞÚääáþÜ îõõàäúàáåüðÿ Úî ßðûøãàßóÝÝð ÜæåÜÜÞîõõîãÚä ÞãæáîÚÜÜÜäãæäþæ ãîúàáõã á ÜåäæÜÜæÚææîàîàæÚæãàæ åüüãææú ÚÚæÜßûðûøÚàáûðßø îõõîãúäúàáåãûõàæåüüãàæ ÛÚàãÜ ÜÛîæã äþð åúæúàáúäüæúææîõõîãúäåüüú Üææð õüæäþäîúäã áãàæäî Üà æææõúãà Ÿ¹ ¼¼½¼¾Ÿ»¼ À ß»Ÿ¹» ÄšÅÆÇȽ¾ÂÂÉÊ ¼Ë  ¼ÁÁ½¾ÂŸ»¾Â¼¼ Œ º» ŸŽ ¹ Œ Ž š œ ž Ÿ šœ ª ««±² ³ µ Ÿ Ž  À

28 & ' % ' ( '! " $! " #! "! "! ) "

29 :>4\\>1\:062.13/0,14 >>/628,:9l \n \>1\\ /0>->16.0:61/ /0>-> : ,::6830>- 79;< ƒ ƒ ˆ Š Š Œ Œ ƒˆ ƒžš oqrsuvwxyz{s y} Œ ˆ Š ƒ Š ˆ Š š Œ ŠŽŽŒ Œ Š ŽŒ ŽƒŠ ˆ ŠˆŒ Œ ƒ Œ Œ ƒˆ ƒž Ž ƒœ ˆ ƒ Ž ƒœ ˆ Š ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ Ž ƒœ ˆ ƒ Š Š œ ˆ ˆ š Œ Œˆ Œˆ ŽŒ Œ ˆƒ Š ƒœ Š ˆƒ ƒš Š ˆ ƒž ƒ ŸŸ Š ŽŒ ƒ ƒ ŽŒ ŽƒŠ ˆ ƒ ƒˆžš Œ ˆƒ ƒš ˆ žÿ ƒˆ ŽŒ ŽƒŠ ˆ ƒˆ ƒ ƒ ƒ Š Š ˆ ˆ Š Š Š Œ Œ ŠŽ Œ Œ ˆ ˆ Š ˆ ƒž ƒ ˆƒ ƒš Š ƒ ƒ ŸŸ Š Š ˆ Š ˆ Š ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ Ž ƒœ ƒ Š Š ˆƒ Œ ƒ ƒ ˆ Œˆˆ ˆˆƒ Š Š ˆ ƒ ƒ Ž ƒ ŽŒ ŽƒŠ ƒ Š ƒž Š Š ˆ Š Ž Œˆ Œ Šƒ ˆ ƒ Œ ˆ Š Š ƒ Œ Š ˆ ƒ ƒ ŽŒ ŽƒŠ ˆ ƒˆƒ ƒ ŒŽ ˆ /> -6:062.13/0,14

30 Å Æ Ä Æ Ç Æ À Á Ã À Á Â À Á À Á À È Á ª ± ² «³ µ ¹ º ²» ¼ ½ ¹ ¾

31 ÙÝ3Ó60768ÝÐ4691ÐËÑÍÐÒÎÏËÐÓ ;Ý4Ý3ÎÕ4Ñ 6C//// 699/7:///ÝÐ4:/66 ÒËÙÙÕ ÒÏÝÌ ÓÕ ÊÏÒÕ ÏÐ4ÍÓÎ ÏÝÌ ÙÏ5Õ4ÍÓÕ Õ2ÍÏ3ÙÕÐÎ ÐËÑÍÐÒÎÏËÐ ÕÓÏ4ÕÐÎÏÝÌ ÉÊËÌÍÎÏËÐËÑÑÍÐÒÎÏËÐÓÏÐÎÔÕÖÏÓÎË ÏÒØËÐÍÙÕÐÎÓÚËÐÕËÑÛÍÕ ÜÎÝ ËÞßàáâàãäáåæãâäæäàâääáâîðàæãâäãäóäæâàî ÖØÚÛ øùúûüýþÿ úý "!% #&' " #$%&' #&' (! $#&' #%&' ( #$&'!$ ) +!!& ) & #"&' "#$&', - -, - ÎÝ.ÌÕ/01ÐËÑÍÐÒÎÏËÐÓ õ

32

33 q r } s L L H J J J J H L ª ª «H \ \ ³ ¹ \ ¹ l ² } } ª ¼ ª } ª» ³ ± ±» º } ± µ ± ² ± } J H } } } ª } } y x u w v y x v { y z y x u u w v u n } o

34 ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÀÁÉÊËÃÄÃÌÀÄÃÍÇËÃÎÀÆÏÀÌÇËÃÏÀ ÆÏ ÆÐÇËÀÄÈÇÈÃÂÂËÀÐÏÑÒÃÁÀÇÇÀÓÄÃÅÃÁÇÇËÃ ËÆÁÎÃÂ ÆÁÑÙÚÛÜÈÁÑÃ ÈÂÈÀÁÔÆÝÈÁÎÌÀÄÈÂÂÐÆÁ ÃÀÌÇËÃ ÂÐ ËÂÇÐÑÈÃÂÔÈÎËÇÒÃËÃÏÓÌÐÏÌÀÄÇËÃÔÐÁÈ ÈÓÆÏÈÇÖ ÇËÃÐÄÒÆÁ ÀÔÔÐÁÈÇÖØÐÂÃÂÆÁÑÐÂÃÄÂÉÊËÃÄÃÂÐÏÇÂÀÌ ÒÐÇÇÀ ÀÁÑÐ ÇÇËÃÔÈÁÆÕÆÖÇËÆÇÈÂÒÃÁÃ ÈÆÏÌÀÄ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÀÁÀÌÇËÃÆÄÃÆÆÁÑÇÀÐÄÈÂÔÑÃÅÃÏÀÓÔÃÁÇÉ ÁÃÕÐÂÃÂÀÄÌÀÄÓÄÀÅÈÑÈÁÎÇËÃÒÆÏÆÁ ÃÒÃÇÕÃÃÁ ½¾

35 Þßàáâãäàåàææâåãäàåäåãäãàäàåâîåãàåàæðâãàóõ õøùúûøü ùýûùþÿ õ ùüþù üü õûø ùø ù ù û õÿ

36

37 7 L J L \ \ L L l L L \ s L r H y L s C C r L y J \ x r u z l l l q w H J L l w s \ C v l u s C } l H v C x v H L \ L v \ l q x l \ x L J x C l { H J? y H r : J H C H L J > = H H : o < C : ; n C 9 y! " # u! $ % " u z & } ' $ ( # % ) ' % +,! - # % ( J %. ( " ( # / 0 1 x! ' $ 2 # % $ 3 % - 4 % - ' - #! + / r \ s 5 6

38 ƒ ˆ Š Œƒ Ž ƒ Ž Ž šž œ ƒž Ÿ ƒ ˆ Š ˆ ˆƒ Ÿ ª«Ž ƒ ƒÿš ž Šƒ ƒ ƒ Š Ž ƒž Ÿ ƒ ƒ ±Ž šž Ÿ ˆ Ž ž ƒ œ ˆ ƒ ž ± Ž šžµ ˆƒ ƒ± ƒ ²ž ³ ƒœ º ˆ» ƒ ˆ ƒ žÿ ƒ ƒ Ÿž œˆ ˆ ƒ ²ž ³ ƒ¹± ƒ ˆ ƒž ˆ Šƒ ²ž ³ ƒž «¼ œ ½ Ž ¾šŽ «ƒ ²ž ³ ƒœ Ž ± Ž šžµ ˆƒ ƒ± ƒ ˆ ƒ žÿ ƒ ƒ ƒ ²ž ³ ƒ¹± ƒ ˆ ƒ ƒ Ÿž Ž šž Ÿ «Ž Š ƒž Ÿ ƒž ƒž ƒÿƒ Ž ˆ ƒ ƒž Ÿ À Ÿ ž ƒ ½ µž Áž ƒš»ž šž» Œ ½ «Ÿž Ž ƒž ŸŸ Ÿ «¾Ž ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ ˆƒ ˆ ƒÿÿž «ž Šƒ ¾«Ã Ž ƒ  ž ƒ ƒž ŸŽ ˆ ƒ ƒž Ÿ Ž Ž šž Ÿ ƒ ½ƒ ƒž µž Ž ªšŽ œ ƒž Ÿ Œ Ž Šƒ Œ ˆ ƒ» Ÿ ƒ Á ƒ ŠŽ ƒ Ž ˆ ƒ ƒž Ÿ ªªÃ«ª ªŽ ƒ» Ç ƒ ƒ µƒ ƒ ƒˆ Ä Ÿ «Ä ÅŽ ªšŽÆ ƒ Šˆ œ ˆ ž Ç ˆ Ƀ ƒ žÿ ƒ ƒˆè ƒ ƒ ˆ ƒ ²ž ³ ƒ¹ Ÿ ˆ Ƀ ƒ žÿ ƒ Ä Ÿ «Ä ÅŽ ¾šŽÆ ƒˆè ƒ É š¹ ƒˆ ˆ ƒ ƒ ž ƒ ˆ ž ˆƒŠˆ Ž Žª «¾ šž µƒ ƒ ƒ ƒ ˆ ˆ Œ ƒ Ž À œ ˈ Ž šž ƒž ƒ ƒ žÿ Ƀ ÊŽ Ÿƒ ˆ Ÿ µƒ ƒ ƒ œ ƒ ƒ Ÿ Ÿ Ž ƒ ƒ º± ƒ ˆ Œž ˆƒ œ ƒž»žáž šž Ÿ ƒ ½ ƒ ž œ ƒž Ÿ Ž ˆ ƒ ƒž Ÿ ¾«¾Ž ƒ žœ ŽŒŽ ƒƒ Ž šž ƒž Ÿ ƒ ƒÿ ˆƒ Ÿ Ÿ ƒ ž ƒ

39 ý ú úûýùü üýþý ý ùüÿ ù üýþÿ þ ú ýúüþûý ý ùüÿ ü üúÿ ÿúýþ úý ùúûüýþÿ ý ú ýý ü ùü ú þ!ÿüÿ ý ùüÿ þ ûú úþ " ý ùüÿ þ ûú úþ üùüÿùüÿ # ýþÿúù üýþý$ þû#ý#ý ý%þ& ü üþ úùþ üýþ "" '()" ú '()" +úüÿüýþ+ý úþ, ú -.ùý ý ùüÿ ù üýþ ýúùü ûú ý ùüÿ /ýþýþ( ýù ý ú ù ÿú üþ ùýþ úúúý úþ þüþ úûùü!ýüÿ ýùüü üúÿ ù ü üýþÿ ÌÍÎÏÐÑÒÎÓÎÔÔÐÓÕÑÒÎÓÖÒÓÑ ØÙÒÖÑÎÚÒÕÛÎÓÐÜØÓÑÖÝÎÓØÎÔÞÐØÚßÑàÚÎáâãäåãæäæåîãåðäåóãæåæõåã ø

40

41 l l n l q r v w x y z { v w y z } v y w s u o Ê Ë Ì Í Í Î Ï l Ø Ø Ê Û Ù Ò Ë Ì Í Í Ú Ï Ì ³ ³ ± ª «³ ² º ½ Á ±  ² ³ ½ µ ½ ² à ² ³ ³ ² ¹ º º» Ä Ä ¼ ¼ ½ º ³ ² ¾ º ¼ ½ ± ² ½ À Å ¼ ¾ ± Æ ¼ ³ ± ± ² ½ ³ Í È É Í Ê Ê Ì Î Ô Õ : ; < = 6 : 5 2 > 6 9? 2 7 < 7 5 : 2 7 < < > C 5 > 2 H J H L Ê Ñ Ð Ð J H J J Ö Þ Ë Ò ã ß Ô Ô Ó Ï Õ Ê Û Ü Û â Ó á Í Ô à Ï Ô Ó Ë Ò Ï Í Í Ñ Ð Ë Ý Ï Í Ç \

42 æ î î ù ð ó ú õ û õ ð ù õ ü ø ý ð ð õ ÿ ð î æ î ó î " þ þ # $ % &! û õ ' ÿ æ õ û õ î û î ü & æ ù û ù ó ó û ð ( ð ) æ % ð æ ð ð û æ æ û û ) ù û ó æ ø ó û ð ) ) ( î % û ) õ æ ü ý ü ù û û # $ õ % & î " þ ù ó î æ æ û ' ø ù æ þ ù û ð ð ó ) õ ù î ù æ î þ + ÿ # þ ø ù æ ø û û õ õ, ù + þ ø ú ð ú õ ð æ ð ð î û ø ó æ æ 8 < = >? ; C < : ; > = = = 1 å H J = = = - ä. 2 / : : L

43 \ lnno qr sr rls lru vwrl rsl u xyzr sl srl s{w }ln \rw x rrl sxys nno rw x \v vz rs ƒ ˆ Š Œ Ž sl s rl v ru s}v srs } \lnnn s zu l šnl} \nnn} nr š œ o sr z l œœ r s\ rs szl rz s lœœ \s r slrš lœ o \r sss žl z zl} \nnn sÿ ss rs ˆ ˆ Ž Œ ˆ Œˆ }ssss rl s} \lnnn }r ss s lœ s Ÿ vll lll ll llr ª«««±± ² «³ µ ³ «² «¹µ ³º«µ«±» µ ¼ ½ «¾ ÀÁÂÀÃÄÁÅÆÃÇÂÄÈÆÄÉÊËÀÌÂÄÇÉÄÍÇÁÇÂÎÏÐÀÆÃÑÂÄÃÒÄÌÓÄÌÆÌÂÀÊÎ

44 ÔÕ Ö ØÙÚØÛÜÝÞßÛÚàáÛÛâàãØáÛÝäåâÚâÝãæØßÛßÛÚãæßÛÝØã ÝÝãâÝÞ ßÛÝâÛâæÖâîâäðóÞæââæÝãáãõâØÛÛâæàØã ßÝßÙâØÝ æâåæáú àãøãõåæøßæßûúýâàáûúßæ âùââûãýãáöâàáûý âúöãá æøýãý æøßæ âùââûãýãõâßøûãá æøýãßããæßàãøáûýßæâøûáæ áßàãøøøãåùßàâýäà Ùã æßùßûúâûãâæãßøûâûã ßàØÙØãØâÝâøâÛãÝßÛÚâÝãØøØãØâÝßÛÚâùõØÖØãØáÛÝßÛÚ ßæãáæîÝÞßÛÚÙâØÝ æâýâããøûüýäåõýøàßùýâããøûüýâü áû âûãýßûúüæââûýåßàâýßûúýáàøßùúà Ùã æßù àõßæßàãâæøýãøàýâüùáàßùàáýã âýßûúùßûü ßÜâÞ ûâàáûúßæâùââûãýäàßãâæøûüßûúýõáååøûü ßàØÙØãØâÝÞÝ ååáæããõâåæøßæâùââûãýøûßããæßàãøûü ãá æøýãýüâøý æâßàãøøøãøâýßæâßùýáúâåâûúøûü áûýáâáãõâæàáûúøãøáûßùâùââûãýý àõßý ßààâÝÝØÖØÙØãßÛÚåßæîØÛÜßàØÙØãØâÝ üâäðýþàáûýøúâæýàßãâæøûüýâæøøàâýßûúßàøùøãøâý ßÝåßæãáãõâãá æøýãßããæßàãøáûýþõâß ãõáæ ÜâÛâæßÙØÿâÝãõâÝã ÚØâÚÝá æàâýöâãââûð ßÛÚ ðóøûãõæââßøûàßãâüáæøâýøûãáõøàõãá æøýã ßããæßàãØáÛÝàßÛÖâàÙßÝÝØ âú Ûßã æâûßã æâõ ßÛ ØÛãâæßàâßÛÚõ ßÛ âãÿäð ÞÚØâæâÛãØßãâÝãõâãâæÝ þá æøýã ÝØÛâÝÝ ØÝãæØàã äþ ÞßÛÚ âàæâßãøáûßù ÝØÛâÝÝ ØÝãæØàã ä ÞÖØÛãæáÚ àøûüãõâàáåáûâûãýá âßàõ àâýö ÝØÛâÝÝÝâæøØàâÝßããæßàãØáÛÝøØÝØãáæ ÝâæøØàâÝÜáøâæÛâÛãà Ùã æâßáæýõáååøûüßûú ãæßûýåáæãýýãâýßæâãõâàáåáûâûãýáãõâþ õøùâãõâ ØÝàáåáÝâÚáàßãâæØÛÜúÖâøâæßÜâÝ âûãâæãßøûâûãúß ÝââÛãÝÜØãÝúÝá øâûøæßûú ÝáâßààááÚßãØáÛþáãõâß ãõáæ æâàæâßãøáûßù áýãùæââæýãáãá æøýãáæøâûãâú ÛàãØáÛÝßÛÚ ãõâæâáæâøãøýûáãßý ØãßÖÙâãâæØÛãõâÝØã ßãØáÛÝ ãõßããá æøýãßûúæâýøúâûãáæøâûãâú ÛàãØáÛÝßæâÛáã âßýøùæâàáüûøÿßöùâ âßæàâäðþý ÜÜâÝãÝÝØùãåâÝáæãõâãá æøýã ßããæßàãØáÛÝ õøýãáæøàâãõûøàýßàæâúýåßàâ æâúâøâùáåâûãÿáûââûãâæãßøûâûãßûú ÛàãØáÛßÙ ßÙâäÞÖâÙØâøâÝãõßãßÙßæÜâøßæØâãáÝØãâÝßæâ àáøâæâú ÛÚâæãõâàáÛàâåãáãá æøýãßããæßàãøáûýßûú ãáßîâøãáæâàùâßæõââûãøáûýãõâáùùáøûü ÝØãâÝ Ýâ ÝÝãßãâÙõáâÝæâÙØÜØá ÝõâæØãßÜâ!""#!$$"%

45 &' ()+,-)./0/++-/.+),123)040)56/++-/.+),1/ /++-/.+),18 9,3/-4;<==?2CC6+5,-C-,,5-/1 +,-)-6.)1.+J46760,64L261C01C2.,063)+(1,1L/14/++-/.+),16.).8/.( C-,)60/)1643)+(,66/06/14+(6 0/++6-2/++-/.+),16.).2))1+-14)7)464)1+, C-,8 /-:,5+()-67)63))00+-/+64)1+/06=8,1C+(661+),164/+(,-2/3;>?2/161 )461+)64+,-)+/++-/.+),1,1+(6/),5+(6)- -/151.+),1/14(61.6/-664/+(6/6,5 +(65-/63,-)1+()-66/-.(8 ()-66/-.(5,00,364//1+)+/+)76/-,/.(2 +6,-/0+-614,1+(667,0+),1,551.+),1)1 +(69l25-,/C6,C-/()./0)15,-/+),1:+6 ;n?/1/c64:+(61+)++65,-o-/10/11)1c,5+(61).)/0)+:,5l6-q+/-,;r?s8(6 :+63/-+.-6/+64)1<==23)+(+(6-,6 +,,1)+,-.(/1C6/+9l/14+(6)-)/.+ /+)++/+6,5.,16-7/+),18(6/7/)0/064/+/ 3/., ,+3,6+,5./+/0,C6/46 :+(6r/+),1/01+)++6,51+(-,,0,C:/14 9)+,-:;r9?u20)+)1C+(6()+,-).)04)1C/14,161+)1+(6:6/-=/14<===8( <<)04)1C/14+(6)-51.+),13)+()1+(69l )1+(66-),45-,=+,<=;/=?8v1.+),1,5+(6)04)1C)1+(6:6/-=2<===/14<= 36-6/7/)0/06)1+(64/+//68L6)46+(651.+),12 +(60/146,5+(6)04)1C36-6/0,61+),1642 +,10:)1<=;+/06=<?8(6-65,-62)+3/,)06 +,)461+)5:+(651.+),1+(/+5/00)1+,6/.(0/1462 6,5+(6)04)1C)1=/14<===8 9/7)1C)461+)64+(60/146/1451.+),1,5 +(6)04)1C2+(6+(6,-6+)./05-/63,-260/)164 0/+6-)1+().(/+6-23//0)64)1,-46-+,.0/)5: +(6)04)1C3)+(/+,-)+,-)61+64/-,/.(8 9/7)1C,-1,++,-)+)..(/-/.+6-)+)./6+3, /)1./+6C,-)6Jwxyz{ w{}/14xwxyz{ w{}51.+),18 (65/.++(/++(6-6/-6)04)1C+(/+/..,,4/+6,+(+,-)+)./141,1+,-)+)./.+)7)+)62/44/ +()-4./+6C,-:+,+(6.0/)./+),1J { ƒ51.+),18 166/06,5+()./+6C,-:)/)04)1C3().( (/,+(-6)461+)/0;1,1+,-)+).?/14.,6-.)/0 ;+,-)+).?681/44)+),12+(6-6/-6-/1/-6/ 3().((/4x y}w{x3(61+(64/+/3/., /14+(6-65,-64,1,+60,1C+,/1:,5+(6/,76 61+),164./+6C,-)68(6.,/-), ) :6/-/00,35,-+(6146-+/14)1C,1 3().(/.+)7)+)6/140/.6.6/6+,51.+),18 (6/,1+,5/7/)0/064/+/7/-)6)14) :6/ )16/.(:6/-+(6-6/-6)04)1C+(/+ /-60/60643)+( 1,4/+/ J\8>ˆ)1=28ˆ )1<===/14<ˆ)1<=8L)04)1C-6.,-464/ ;/-+)/00:?-)164/ )1+()-66/-.(8 Š Œ Ž Ž 6)-6/14)16-,6/-661+),164/+(6 š šœ š š žÿ œ š Ÿš šÿ Ÿ ª«ª «± ² ³ µª ±³ ±«± ¹ºª» ¼ ½ ª ¾ Àš ÁŸÂ šÿ œ ÚÁŸ š œ Ä ÁŸ Ÿ Å Àš Æ œ š ÁŸÇš Ä ÈÉ Ÿ

46 ÊËÌÍÎÏÌÍËÐÍÐÌËÓÔÍÑÊÏÑÊÙÐÌÍËÐÙÖÛÜÏÐÑÙÐ ÞÙÍÑÓÔÙÏÕÌÍÎÍÌÍÙÑÏÔÙÕËÐÑÍÖÙÔÙÖÏÑÌØÙÖËÊÍÐÏÐÌ ÛÜÌØÙÝËÔÞÖßËÓÔÍÑÊàÔ ÏÐÍáÏÌÍËÐâÝßàãäåËæÙÎÙÔ ÊËÌÍÎÏÌÍËÐÑËÒÌËÓÔÍÑÊÏÕÕËÔÖÍÐ ÌËÌØÙÖÙÚÐÍÌÍËÐ ÕÔÍÌÙÔÍËÐÌËÔÙÕË ÐÍáÙÌØÙÌËÓÔÍÑÌÏÌÌÔÏÕÌÍËÐÑÍÐÑËÊÙ ÑÌÓÖÍÙÑÛÏÑÙÖËÐæØÍÕØÌØÙÌØÙËÔÙÌÍÕÏÞÒÔÏÊÙæËÔ ÙÔÛÙÙâîãäðÑÊÙÐÌÍËÐÙÖÍÐÌØÙÞÍÌÙÔÏÌÓÔÙ ÔÙÎÍÙæÌØÙÓÔÛÏÐÒÓÐÕÌÍËÐÍÑÕËÐÑÍÖÙÔÙÖÏÑÌØÙ ÌËÓÔÍÑÌÏÐÖÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑæÍÌØÍÐÙÏÕØÞÏÐÖ ÍÐÌØÙÔÙÑÙÐÌÔÙÑÙÏÔÕØÍÑÒËÔÊÙÖäßÏÛÞÙóÑØËæÑÌØÙ øùúûüýþû ÓÑÙÍÐÌØÙåõä ßØÙÔÙÍÑÏÑÞÍ ØÌ ÔËæÌØÍÐÌØÙÔÏÌÙËÒÌËÓÔÍÑÌÍÕ ÿ ÒÓÐÕÌÍËÐÑÛÙÌæÙÙÐÏÐÖâÒÔËÊäÌË ÌØÙÛÓÍÞÖÍÐ ÑÌØÏÌÏÕÕËÊÊËÖÏÌÙÛËÌØÌËÓÔÍÑÌÍÕ äãïðöíìôùêïíðñìøùñïêùóðìíþäðñìùïö ÏÐÖÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑÍÐÍÑÏÞÊËÑÌÌæÍÕÙ ÌØÙÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑØÏÎÙÖÙÕÔÙÏÑÙÖÛÙÌæÙÙÐ ÏÑÊÓÕØÏÑÌØÙËÐÙÍÐäàÒÏÞÞÌØÙÛÓÍÞÖÍÐ Ñ ÏÐÖâÒÔËÊäÌËäóãäðÊËÓÐÌËÒ ÕÙÏÑÙÖÌØÙÍÔÒÓÐÕÌÍËÐÑÛÜäßØÙÑÙÕØÏÐ ÙÑÏÔÙ ËÑÑÙÑÑÍÐ ÏÐÓÔÛÏÐÒÓÐÕÌÍËÐÍÐäî ËÔÐËÒÓÐÕÌÍËÐÍÐÌØÙÍÐÖÍ ÙÐËÓÑÓÏÔÌÙÔÍÑØÍ ØÙÔ ÐÌØÙÐÓÊÛÙÔËÒÌØÙÛÓÍÞÖÍÐ ÑæÍÌØÊÍÙÖ ÍÞÞÓÑÌÔÏÌÙÖÍÐÚ ÓÔÙä ÓÏÔÌÙÔÍÑØÍ ØÙÔÌØÏÐÌØÙÍÐÖÍ ÙÐËÓÑÓÏÔÌÙÔä ÌËÓÔÍÑÌÍÕËÔÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑÍÐÌØÙÏÐÍÑØ ÌØÏÐÍÐÌØÙÏÐÍÑØÓÏÔÌÙÔäÐÑÌÙÏÖÌØÙÏÊËÓÐÌËÒ ÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑÍÐÌØÙÍÐÖÍ ÙÐËÓÑÓÏÔÌÙÔ ÙÌæÙÙÐÏÐÖÌØÙÏÊËÓÐÌËÒÌØÙÐËÐ ÓÏÔÌÙÔäÓÍÞÖÍÐ ÑæÍÌØËÔÒÓÐÕÌÍËÐÏÔÙ ÏÔÙÊËÑÌÞÜÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕäåËæÙÎÙÔÌØÙÏÊËÓÐÌËÒ ÌØÙÌËÓÔÍÑÌÍÕÛÓÍÞÖÍÐ ÑÍÑÑÌÍÞÞØÍ ØÙÔÍÐÌØÙÏÐÍÑØ ÍÐÕÔÙÏÑÙÑÏÐÖÍÐÌØÙÛÓÍÞÖÍÐ ÑÍÐÌØÍÑÓÏÔÌÙÔ ÑÔÙÏÖÙÎÙÐÞÜÏÞÞÏÔËÓÐÖÌØÙÓÔÛÏÐÏÔÙÏÍÐÏÐÖ ä ÌØÙÍÐÖÍ ÙÐËÓÑÓÏÔÌÙÔÏÔÙÊËÑÌÞÜÌËÛÙÒËÓÐÖÍÐÌØÙ Ð ÙÐÙÔÏÞÌØÙÛÓÍÞÖÍÐ ÑæÍÌØÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑÍÐ ÕÙÐÌÙÔËÒÌØÙÓÏÔÌÙÔä ÓÏÔÌÙÔÌØÙÕËÐÕÙÐÌÔÏÌÍËÐËÒÌØËÑÙÛÓÍÞÖÍÐ ÑÍÑÍÐÌØÙ ÛÞËÕÑÕÞËÑÙÌËÌØÙÊÏÍÐÑÌÔÙÙÌæØÍÞÙÍÐÌØÙÏÐÍÑØ ÌØÙÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑæÍÌØÌØÙÔÏÌÙËÒÊËÔÙ H ÌØÏÐÍÐÏÞÞÌØÔÙÙÜÙÏÔÑâÌËÛÙÙÏÕÌää JÙÑÍÖÙÐÌÍÏÞÓÑÙÍÑÌØÙÊËÑÌÔÙÖËÊÍÐÏÐÌÓÑÙÏÊËÐ ÌË ÙÌØÙÔæÍÌØÙÓÍÊÙÐÌÕËÊËÑÙÏÞÊËÑÌîä ËÒÏÞÞÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÒÓÐÕÌÍËÐÑÍÐÏÎÙÔÏ ÙäJÙÑÍÖÙÐÌÍÏÞ ÏÐÖîäÍÐÔÙÑÙÕÌÍÎÙÞÜÏÐÖãÏÐÖ ÓÑÙÍÑÒËÞÞËæÙÖÛÜÙÓÍÊÙÐÌÑÙÔÎÍÕÙÔÙÑÍÖÙÐÌÍÏÞ ÌØÙÔÙÑÍÖÙÐÌÍÏÞÓÑÙÌØÙÜÏÞÞØÏÎÙÌØÙÍÔØÍ ØÙÑÌÔÏÌÙÍÐ ÏÐÖÑÙÔÎÍÕÙÏÐÖÍÐÖÓÑÌÔÍÏÞÓÑÙäßØÙÏÊËÓÐÌËÒÏÞÞ ä ÕËÊËÐÙÐÌÑËÒÐËÐÌËÓÔÍÑÌÍÕÛÓÍÞÖÍÐ ÑÓÕÌÓÏÌÙÑ ÛÙÌæÙÙÐÏÐÖÛÓÌ ÙÐÙÔÏÞÞÜÙÕÙÌÒËÔ ðþñëìøùöùðñíìüëòôùñíöùðìíïþóñùíðìøùíðöí ÙÐËÓÑ ÓÏÔÌÙÔÍÑÊËÔÙÍÐÌØÙÛÞËÕÑÍÐÌØÙÙÏÑÌÏÔÌËÒÌØÙ JÙÑÍÖÙÐÌÍÏÞÓÑÙÍÑÊËÔÙÔÙÖËÊÍÐÏÐÌÏÌÌØÙ ÓÏÔÌÙÔä ÍÐÖÍ ÙÐËÓÑÓÏÔÌÙÔÌØÏÐÏÌÌØÙÏÐÍÑØÓÏÔÌÙÔä "5>!%:C%"& 2 '((7+%.89%:"';<<=+ ; 7. ":>?>!".5" 1"2"'()3+,4"56

47 ˆ Œ ŒŠ ˆ Š Œ uqvqws sy {{o qnž on{zz }suusw z{}uuss usuu w} n oz{}wzž oqwvxn{{{ ƒnnlon{{{s w}suusu} w sqxs nlon{zz wss nllolnosx vxsu wq suusu suus uxs vs u s ssu s vqvs Œ ª«ˆ Š Œ uqvqwu s} q l ossuusuus uq}usuu wsuusu w \\ ± ²³ ±µ³± ¹ ± ±º»¼½ ³ ¾ ± ±¹À±¹³¹» voluon o unons n Hsor onuns on o urro / on-ours ours x o unon 100.0% 100.0% 80.0% 80.0% 60.0% 60.0% 40.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% lnoqr suvwsuus sqxsyz{ vqwu sq n{zz syn{{{n{zz n{zz }uyz{}n{{{ x vqq u sqsuuss su wxƒv u wsuusqvs u vqw s ˆ Š Œ svwxz{n{zz z{}žlsy no sqž znnyno n{{{r {swv uqznžvqq n{zz}v {y {lo z{ sz{r vqw s vq} s s}w y {o s uny {o vqwu syzlo n{zz}x y zo n{{{žžow xs s{ ows s y o x s n{{{ suvwq }u vqqws xsx s wu } š œ ž Ÿšœ š œ uv su}qux qsuus L

48 ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÊËÌÇÈÊÃÁÊÂÍÈÉÊÎÉÊÃÂÆÊÃÂÃ non y Lz-Lóz (2006). sru n los surrounn n sr. nrsn oun o x uss on ours unons, slly rsnl, v rsn rs n su ro. Howvr, r s row n r o s unons n nnous qurr n y r osly lo n s r o s qurr. s nrs ns or ulns n s qurr r nn no ronn ornl us, rsnl. non-ours unons r or n nr o losn r unon. n s o ours ons, r s urn n ronn us, ro qun no orl. os losss o unon v ÊÏÄÃÐÌÃÑÇÁÒÃÓÊÌÐÊÃÈÌÄÊÐÌÃ ourr or s n non o n n ols or n u o nns rsul n nn unons o ulns ns o rnn r us. ÔÕÖ ØÙÔØÚÛ orn o sruon o àõàáôõö ØÙÔØÚ unons n H, r H; nrl r o ns qurr, los surrounn n sr n r l o nnous qurr. s loons oo s oun o ulns ossssn rsvly ÜØÝÞß, slly x nlun orl n unons. ror, souns nrsn o s y sos s srn on o urr l sus on s o. snon o s r sos rss so l 03. voluon o unons n rsv ln uss 46

49 qusons. n on n, urrn ols n H llow n n uss, slly x uss. Hn, r quson wr rn o n s y ols or no. lso rns n urn lyou wn ns n nnous qurrs ð ù o orn n ourr ns. n s suy unons r nlyz s on ul nur o us sl. nor suy s ron on s o, u n no oun rrss o rous o usrs, s n lol or non-lol n orr o rvl n rs o su r. rsuls o s suy r x o o vll s n us n onsrvon þûóóù ols n oul lso us s s or urr sus. non sus r n rr ou on H on rn os nlun ours. s rsr wll onru o r unrsnn o onon ns n unons o sor onuns n urro w ours oróüþù orn ro. n s suy, n or on n uss o H ro ours vw v n rss. ror, wll lso v nw s o nlyzn vll. o oul su or no l y nvolvn ll su-unons n unon. Hn, s ron wððó ùþûõø o u s on unons. ns n urn r r nvl onsquns o ours vlon n urn onsrvon. ror, ol o lol!"#$ uors soul no o rvn ns u o onu n urn ouny; uss n usrs. rsuls o su sus lul or unly voluon o unons n Hsor onuns on o urro / âãäåæî n H n son n or ssun o nw uss or or rovn ln wn onsrvon o r n ours vlon. ðóðõõ ðøõù woul l o n y survsors, ro. r..j.. (rnr) úûøüý ðøõùþÿ Colnrnr, r... ó û ø ø ûó (n) rr ors, L. (Los) lus n.c. (lo) uzán oln or uorn s rsr. v o n o rn vlon n ul s, L n H or r l n rovn rqur or s ro. l ns o n rulr o r.. nul lrrul (rn ãå oruz n Lonor onroy (L), n Lz-Lóz (H). rully nowl nvrsy o urro () or rovn ooon urn wor on s ro n urro. swor,. J., & unr, J.. (2000). ourssor y: ros n ros o nn r y. oul. swor,., & J.,. (2011). rn ours rsr: n rorss n urrn roxs. ours nn, r,., Hnry,., & uurn,. (2013). uny n nry o Hsor onuns on o urro. lss, C. J. (2004). surn lvly o n urn nr: n xlorory suy o y rorn nors. lnnn r & rsr,

50 or, J. v., Cos,., & o,. (1996). ours n uron r s. nnls o ours rsr, rwll,. (1998). sr sson n rou vlon n urn ours. ours nn, urnsw,., & n,.. (1991). uron y, wsrn rsv. Lonon: v ulon. Cr,. (2009). roosn susnl rn rwor or r ours. Journl o susnl ours, rro,., yll,., Ls,., &,. (2012). nn rsns s solrs o vsor ron. ours nn, z,. (1993). lnnn or ours usnss srs. nnls o ours rsr, y s. Jon ly & ons. Howr,.. (2010). rn ours srs: xonoy n suy o nw roos y. ours n osly lnnn n vlon, L. (2012). nn ln. nsu or rn lnnn o unly o urro. H. (1990). Cáloo onl onunos Hsóros nuls l so urro/ onl Ls o Hsor rors urro, rl sr, xo. H. (2000). Cáloo onl onunos Hsóros so urro/ onl Ls o Hsor rors urro. Jnsn-r,. (1986). nnr-y ours: sours, ourss n roors. nnls o ours rsr, r, %&'((&)+,-)./012,3456&)578,9:;;<=,>.?'., swor,. J., & unr, J.. (2000). ory o r: owr, ulur n onoy. Lonon: rnol rss. un,. (2003). ours n lol us n rn, orrn Cyrus. Cs, s - ours ls: rn ours rns. urlnon: oul. Ho,. s., & rr,. (2004). nn r rsr, Hon, L.., nsn,.., & Ju,.. (2011). Cs n vsors: uln ol, rs n Jur,. (2011). o worl r s snon on lol ouns- s suy o, rw-ur, Jn. ours nn, Jurows, C., & ursoy,. (2004). sn s on rsns us owr ours. nnls o ours rsr, Lw,. (1985). rn ours n n s. nvrsy o lor, rn o ory. Lw,.. (1987). rwor o ours ron rsr. nnls o ours rsr, ols onsrvón árs sórs 48

51 \ xns: l onsrvón nr y l rlón ls ons onunos Hsóros n l so urro / owrs ( ). Lz-Lóz,. (2006). Ls ols lnón usos l sulo y l onsrvón nr ls ons onunos Hsóros (Hs) / Ln s ols n nr Consrvon o Hsorl onuns ons. or l rr Conrso nrnonl ulo rno. rşl,. (2000). ourss n sor owns, rn onsrvon n r nn. Lonon: & on. r,.. (2001). n nrv rwor or urn ours rsr. nnls o ours rsr, osnru,.., & Joo,. (2009). ours n ono vlon: w nvsns rou ns or rons? ours nn, ovl,., & v,. (2004). Corzon o ours rons n oln o ours s: s on o-lo o o ulvr nlyss. ours nn, rsrs,. (2009). Consrvon o no ol own. H nrnonl, C. (1996). son oun. C. (1999). or o r snr on lnoqrsuvwnr vlon n nry o sor s. r. l,. (2004). ro ours ron o r ours. Lonon: l ulons. voluon o unons n Hsor onuns on o urro / 49

52

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

gloser og kommentarer til Macbeth ( sidetal henviser til "Illustrated Shakespeare") GS 96

gloser og kommentarer til Macbeth ( sidetal henviser til Illustrated Shakespeare) GS 96 side 1! " # $ % &! " '! ( $ ) *! " & +! '!, $ #! "! - % " "! &. / 0 1 & +! '! ' & ( ' 2 ) % $ 2 3 % # 2! &. 2! ' 2! '! $ $! " 2! $ ( ' 4! " 3 & % / ( / ( ' 5! * ( 2 & )! 2 5! 2 &! # '! " & +! '! ' & &!

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

ASCII control characters (character code 0-31)

ASCII control characters (character code 0-31) ASCII control characters (character code 0-31) DEC HEX 0 00 NUL Null char 1 01 SOH Start of Heading 2 02 STX Start of Text 3 03 ETX End of Text 4 04 EOT End of Transmission

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08

Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08 1 Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08 For the purpose of this article, only accented letters and special characters from the Albanian, Basque, Bosnian,

More information