Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼

2 Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ Ò ÖÚÛ Ò ÔÔÖÓÚ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÂÓ Ô Äº ËÖ ÓØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ËØØ Ø Ì Ú Ö Ö Ó ÓÑÑØØ Ò Ä ÓØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ËØØ Ø ÂÝÓÒ Ä ØÒØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ËØØ Ø ËÓØØ Åº ÀÓÖ ØÒØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÀÙÑÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÒÑÐÝ ËØÙ ÂÑ Äº ÊÓ ÒÖÖ ÈÖÓ ÓÖ Ó ËØØ Ø À Ó ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø ËÒØÙÖ Ö ÓÒ Ð Ò Ø ÖÙØ ËÓÓк

3 ØÖØ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÅÁµ ÖÔÐ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ò Ø Ø Ý Ñ½ Ø Ó ÑÙÐØ ÚÐÙ º Á ÜÔÐÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÜØÒ ÓÒ Ó ÅÁ Ò Û Ø Ñ Ò Ø Ö ÔÖØØÓÒ ÒØÓ ØÛÓ ÔÖØ Ò ÑÔÙØ Æ ÑÒ ØÑ Ò Ò Ø ÓÒº ÌÛÓ¹ Ø ÅÁ Ú Ø Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓ ØÛÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÚÖÐØÝ ÐÒÒ Ò Ø ÛÒ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ö Ó ØÛÓ ÕÙÐØØÚÐÝ «ÖÒØ ØÝÔ º ÈÓÒØ ØÑØ Ò ØÒÖ ÖÖÓÖ ÖÓÑ Ø Æ ÓÑÔÐØ¹Ø ÒÐÝ Ö ÓÒ ÓÐØ Ý ÑÔÐ ÖÙÐ ÖÚ Ý ÒÐÓÝ ØÓ Ò Ø ÒÐÝ Ó ÚÖÒº ÏÒ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø Ñ Ø Ø ÒÛ ÕÙ ØÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓÐ Ø ÑÒ Ñ ÒÖØÒ Ø ØÛÓ ØÝÔ Ò Ø ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø ÑÒ Ñ Ò ÔÖØÐÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐØÐÝ ÒÓÖº Á ÜØÒ ÊÙÒ³ ÓÒÔØ Ó Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ Ò ÒÓÖÐØÝ ØÓ ÓÑÑÓØ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ º ÒÛ ÓÒÔØ Ó ÔÖØÐ ÒÓÖÐØÝ ÜÔÐÓÖº ÌÛÓ ÖÐ¹Ø ÜÑÔÐ Ö Ù ØÓ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÒ Ò Û Ø Ñ Ò Ø ÑÒ Ñ Ö ÓÑÔÐØÐÝ ÒÓÖ ÒÓØÖ Ò Û ØÝ Ö ÔÖØÐÐÝ ÒÓÖ Ò ÔÖØÐÐÝ ÑÓк

4 ÌÐ Ó ÓÒØÒØ Ä Ø Ó ÌÐ Ä Ø Ó ÙÖ ÒÓÛÐÑÒØ Ú Ü Ü ÔØÖ ½º ÅÓØÚØÓÒ Ò ÖÓÙÒ ½ ½º½ ÈÖÒÔÐ ÑØÓ ÓÖ Ñ Ò ÚÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Å Ò ÚÐÙ Ó ØÛÓ ØÝÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÓÒØÖÙØÓÒ Ó Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÇÚÖÚÛ Ó ÖÑÒÒ ÔØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÔØÖ ¾º ÊÚÛ Ó ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ Ò Ø ÜØÒ ÓÒ ØÓ ÌÛÓ ËØ ¾º½ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÊÙÒ³ ÖÙÐ ÓÖ ÖÔعÑÔÙØØÓÒ ÒÖÒ º º º º º º ¾º½º¾ ÊØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º Ì ÝÑÔØÓØ ØÖÙØÓÒ Ó º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º ÖÛÒ ÑÔÙØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º½º ÁÒÓÖÐØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º½º ÓÒÒÐØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ Ì ØÛÓ¹ Ø ÜØÒ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ú

5 ¾º¾º½ ÁÑÔÙØÒ Ò ØÛÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º¾ ËÒ³ ÖÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ÑÔÐ ÜÑÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ÅÓØÚØÓÒ ÓÖ ËÒ³ ÖÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾º¾º ÊØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾º ÓÓ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾º ÝÑÔØÓØ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÔØÖ º ÁÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÌÛÓ ÌÝÔ Ó Å Ò Îй Ù ¾ º½ ÊÙÒ³ ÒÓÖÐØÝ Ò Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÜØÒ ÒÓÖÐØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÊÙÒ³ ÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÜØÒ Ñ ÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÁÑÔÐØÓÒ Ó ÅÊ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ º º º º º º º º º º º º¾º ÓÒØÓÒÐ ÜØÒ ÒÓÖÐØÝ º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÙÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÓÐÒ Å Ò ØÛÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÓÒØÓÒÐ ÒÓÖÐØÝ ÓÖ ÙÑÓÐ Ó Å º º º º º º º ½ º ØÓÖÒ Ø ØÖÙØÓÒ Ó ÜØÒ Ñ ÒÒ º º º º º º º º º ¾ ºº½ ÈÓ Ø¹Ó Ð ØÓÒ Ó Ñ Ò¹Ø ØÝÔ º º º º º º º º ¾ ºº¾ ËÕÙÒØÐ ÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ÈÖØØÓÒ Ö ¹ Ø ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ÇØÖ ØÓÖÞØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ú

6 ÔØÖ º ÔÔÐØÓÒ Ó ÌÛÓ¹ËØ ÅÁ ØÓ ÄÓÒØÙÒÐ Ø ÛØ Ø Ò ÖÓÔÓÙØ º½ Å Ò Ø Ò ÐÓÒØÙÒÐ ØÙ Ó Ø ÐÖÐÝ º º º º º º º º º º½º½ Å Ó ÓÒ Ò ØØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Ó Ø ÖØ Ñ Ò ÚÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º½º ÓÒØÚ ÙÒØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ÇÌǹÌÛÒ ØÙÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÂÓÒØ ÑÓÐ ÓÖ ØÑ Ó Ø Ò ÔÖ¹Ø ÓÙØÓÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÅÓÐÒ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÀÒÐÒ ÖÓÔÓÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º ËØÖØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÁÑÔÙØØÓÒ Ò ÒÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÙÑÔØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÁÑÔÙØØÓÒ ÑÓÐ Ò ÔÖÓÙÖ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º ÁÑÔÙØÒ Ò ØÛÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÓ Ø¹ÑÔÙØØÓÒ ÒÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÈÓÔÙÐØÓÒ ÚÖ ÙÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÓÒØÓÒÐ ÒÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÔØÖ º ÈÖØÐÐÝ ÆÓÒÒÓÖÐ Å Ò¹Ø ÅÓÐ º½ ÅÓØÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÅÓÐ ÓÖ ÒÓÒÒÓÖÐ ÖÓÔÓÙØ º º º º º º º º º º º º º º Ú

7 º½º¾ ÈÖØÐÐÝ ÒÓÒÒÓÖÐ Ñ ÒÒ º º º º º º º º º º º º º º½º ÈÙÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÌÓÖÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÈÖØÐÐÝ ÒÓÒÒÓÖÐ ÐØÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÈÖØÐÐÝ ÒÓÒÒÓÖÐ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ º º º º º º º º Ø ÜÑÔÐ Ô ÝØÖ ÐÒÐ ØÖÐ º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º½ ÇÚÖÚÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º¾ ÑÔÐ ÖÒÓÑ ÓÆÒØ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ ÓÖ ÓÑÔÐØÖ ÚÖ Ù ÖÓÔÓÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÇØÖ ÖÒÓѹÓÆÒØ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ º º º º º º º ÁÑÔÙØØÓÒ ÚÖ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÔØÖ º Ù ÓÒ Ò ÙØÙÖ ÖØÓÒ ½ º½ ÇÚÖÚÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÙØÙÖ ÛÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÐÓÖÔÝ Ú

8 Ä Ø Ó ÌÐ ¾º½ ¾º¾ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÝÑÔØÓØ Ò ÑÙÐØ ÚÓÖ Ó Ø Ø¹ ÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎØÑÞØÓÒ ØØÙ Ó ÓÙ Ò¹ÙÒØ ÓÙÔÒØ Ò ØÛÓ Ù Ú Ü¹ÑÓÒØ ÔÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½ ¾º ÖÕÙÒ ÓÖ ÚØÑÞØÓÒ ØØÙ Ò ØÛÓ ÔÖÓ ØÖ ØÛÓ¹ Ø ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÛØ ØÑØ Ó ÖØÓ Ò «ÖÒ º ½ ¾º ØÑØ ÔÖÑØÖ ØÒÖ ÖÖÓÖ Ò ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ ÓÖ Ø ÖÑ ÚØÑÞØÓÒ Ø ÖÓÑ ØÛÓ¹ Ø ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÛØ Ñ ¼¼ Ò Ò ¾º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¾º ÒÐÝ ¹Ó¹ÚÖÒ ØÐ ÓÖ ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓÒØ ØÑØ ÛØ ÙÑ Ó ÕÙÖ Ë˵ Ö Ó ÖÓÑ µ ÑÒ ÕÙÖ ÅËËË»µ Ò ÜÔØ ÑÒ ÕÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ¼ Ò ¼¾ º º º º º º ¾ ¾º ¾º ¾º ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ¼¾ Ò ¼¼ º º º º º ¼ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ¼¼ Ò ¼¼¾ º º º º º ¼ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ø ÐÓØ Ð ÓÖ ¼¼ Ò ¼¼¾ ÆÓØ ÐÓØ º¼µ¹¾º ÐÓØ º¼¾µ¹ º½µº º º º º º ½ º½ ÖÔØÓÒ Ó ÚÖÐ ÖÓÑ Ø ÇÌǹÌÛÒ ØÙÝ º º º º º º º Ú

9 º½ Ì ÛÐÝ ÑÔÐ Þ ÔÖØ ÒØÓ Ó ÖÚ Ñ ÙÖÑÒØ Ñ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÖÓÔÓÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Å Ò Ø ÔØØÖÒ Ô Ó ÖÚ Ò Ñ Ò º º º º º ¾ º º º º Ê ÙÐØ ÓÖ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ ÓÖ ÓÖ ÚÖØÝ Ó ÐÐÒ ÁÅÈ˵ ÛØ ÒÖÝ ÒØÓÖ ÓÖ ÖÓÔÓÙØ ÒÐÙÒ ÔÖÑØÖ ØÑØ Ò ØÒÖ ÖÖÓÖ Ëµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ ÓÖ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ ÓÖ ÓÖ ÚÖØÝ Ó ÐÐÒ ÁÅÈ˵ ÛØ Ø ÕÙÖ¹ÖÓÓØ Ó Û Ó Ð Ø Ñ ÙÖÑÒØ ÒÐÙ ÓÚÖØ ÒÐÙÒ ÔÖÑØÖ ØÑØ Ò ØÒÖ ÖÖÓÖ Ëµ Ê ÙÐØ ÖÓÑ ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÙÒÖ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ Ù Ò Ø ÒÖÝ ÖÓÔÓÙØ ÒØÓÖ ÓÚÖØ ÒÐÙÒ Ô¹ ÖÑØÖ ØÑØ ØÒÖ ÖÖÓÖ Ëµ Ò ÓÚÖÐÐ ÖØ Ó Ñ ¹ Ò ÒÓÖÑØÓÒ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ ÖÓÑ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÙÒÖ ÔØØÖÒ¹ÑÜØÙÖ ÑÓÐ Ùѹ Ò ÅÊ º ÓÐÙÑÒ ÒÐÙ ÔÖÑØÖ ØÑØ ØÒÖ Ö¹ ÖÓÖ Ëµ ØÑØ ÓÚÖÐÐ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ µ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ù ØÓ Ñ µ Ò ÖØ Ó Ñ Ò Ò¹ ÓÖÑØÓÒ Ù ØÓ Ñ ÚÒ Ñ µ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ Ü

10 Ä Ø Ó ÙÖ º½ ÈÓ Ø Ó ÑÓÐ ÒØÓÖ ÓÖ ÒÐ ÙÖÚÝ ØÑ ÛØ ØÛÓ ØÝÔ Ó ÐÙÖ ØÓ Ö ÔÓÒ ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ò Ö٠к º º¾ ËÕÙÒØÐ ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ ÛØ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÛÓ Ó ÓÒ µ ÓÖÛÖ µ ÖÚÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖØØÓÒ Ö ¹ Ø ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ ÛØ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÛÓ Ó ÓÒ µ ÓÖÛÖ µ ÖÚÖ º º º º º º º º º º ¼ º½ ÚÖ ÓÒØÚ ÙÒØÓÒÒ Ý ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ò ÐÚ º º¾ ØÑØ ØÖØÓÖ ÓÖ ÒÚÙÐ ÛÓ Ø Ô º º º º ØÑØ ÐÒÖ ØÖØÓÖ Ò ÔÓÒØÛ ± ÓÒ Ò ÒØÖ¹ ÚÐ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÖ ÑÒ Ò ÛÓÑÒ º º º º º º º º º º º º º º ØÑØ ÕÙÖØ ØÖØÓÖ Ò ÔÓÒØÛ ± ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÖ ÑÒ Ò ÛÓÑÒ º º º º º º º º º º ØÑØ ÓÒØÓÒÐ ØÖØÓÖ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÖ ÑÒ Ò ÛÓÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ØÑØ ÓÒØÓÒÐ ØÖØÓÖ Ò ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ ÓÖ ÑÒ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ØÑØ ÓÒØÓÒÐ ØÖØÓÖ Ò ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ ÓÖ ÛÓÑÒ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ù ØÓ Ñ Ò Ñ ØÓ¹ ØÖ Ò Ù ØÓ Ñ ÐÓÒ ÓÖ ÑÒ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ º º º º º ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ù ØÓ Ñ Ò Ñ ØÓ¹ ØÖ Ò Ù ØÓ Ñ ÐÓÒ ÓÖ ÛÓÑÒ Ù Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ º º º Ü

11 º½ ÅÒ Ó ÖÚ Ö ÔÓÒ Ò ÞÓÔÖÒ ÐÒÐ ØÖÐ Ý ØÖع ÑÒØ ÖÓÙÔ ÔÐÓ ÖÙµ Ò ÖÓÔÓÙØ ØØÙ ÖÓÔÓÙØ Óѹ ÔÐØÖµ ÔÐÓØØ ÚÖ Ù ÕÙÖ ÖÓÓØ Ó ØÑ º º º º º º º º º º º º º Ü

12 ÒÓÛÐÑÒØ ÁÛÓÙÐ Ð ØÓØÒÑÝ Ú ÓÖ Öº ÂÓ ÂÓ Ôµ ĺ ËÖ ÓÖ ÔÐÝÒ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÖÓÐÒØ ÛÓÖ ÛÐÐ Ó ØÖÒ ÑÝ ÔÖÓ ÓÒÐ ÚÐÓÔÑÒغ Ì ÛÓÖ Ò Ñ Ú ÖØÐÝ Ò ÖÓÑ ÖÓ ÒÓÛÐ ÖØÚØÝ Ò ØÙØ ÔÔÖÓ ØÓ ÓÐÚÒ ÔÖÓÐÑ º Öº ËÖ Ò ÔÖ Ñ Ò ÖÚÒ ÖÓÐ ÑÓÐ ÓØ Ò ÑÝ ÔÖÓ ÓÒÐ Ò ÔÖ ÓÒÐ Ð ÅÒÝ ØÒ Ó ØÓ Öº ËÓØØ Ëº ÀÓÖ ÛÓ ÑÙ ÒÔÙØ Ò ÓÖÑÙÐØÒ Ø ÔÖÓÐÑ Ò ÔØÖ ÓÙÖ Ù ÓÒ ÛÖ ÚÖÝ ÚÐÙÐ ØÓ Ñº Á Ð Ó ÛÒØ ØÓ ØÒ ÑÝ ÓØÖ ÓÑÑØØ ÑÑÖ Öº Ò Ä Ò Öº ÂÝÓÒ Ä ÓÖ ØÖ ØÑ Ò ÐÔº ÁÒ ØÓÒ Á ØÒ Öº ÌÓÑ ÀØØÑÒ ÔÖÖ ÓÖ ØÑ ÔØÒ Ò ÙÒ Ò Ø Ö Ø ÓÙÔÐ Ó ÝÖ Ó Ø ÔÖÓÖѺ ÁÓÛ ÔÐ ØÒ ÓÖ Öº ÖÒ ÖÓÑÒØ ÓÖ Ø ÖÒ Ô Ò ÓÙÒк Ì ÔÓÔÐ Ò Ø ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ø ÈÒÒ ËØØ Ò ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÑÔØ ÓÒ Ñº Á ØÒ ÐÐ Ø ÙÐØÝ Ò Ø«Ò Ø ÔÖØÑÒØ ÓÖ ÐÐ ØÖ ØÒ Ò ÙÔÔÓÖغ ÓÖ ÑÝ ÐÐÓÛ ÖÙØ ØÙÒØ Ô Ø Ò ÔÖ Òص ÓÖ ØÖÙÐÒ ÛØ Ñ ÐÔÒ Ñ Ò ÐÐÓÛÒ Ñ ØÓ ÐÔ ÝÓÙ ÌÒ º Á Ð Ó ØÒ Ø ÔÓÔÐ Ò Ø ÅØÓÓÐÓÝ ÒØÖ ÓÖ Ø ÙÔÔÓÖØ Ò ÚÖÝ ÑÔÓÖØÒØ «ÖÒØ ÔÖ ÔØÚ Ò ÔÓÒØ Ó ÚÛº Ò Öº ÄÒ ÓÐÐÒ ÛÓ ÑÓÓØÐÝ ÖÙÒ Ø ÒØÖº Öº Ú Ö Û ÑÝ Ö Ø ÖØ ØÖ Ò ÓÐÐ ØØ ÐØÖ ÓÒ Ñ Ø Ö ÓÒ ÓÖ ÓÓ Ò ËØØ Ø ÑÓÖ Ò ÈÒÒ ËØØ ÖÙØ Ü

13 ÓÓк ÓÙ ÐÚ Ò Ñ ÛÒ ÒÓØ ÑÒÝ Ò ÝÓÙ ÛÖ ÐÛÝ ÛÐÐÒ ØÓ Ú ÝÓÙÖ Ù ØÓÒ Á Ñ ÒØ ØÓ ÝÓÙ ÓÖ Øغ Á ÛÒØ ØÓ ØÒ ÄÄ ÑÝ ÖÒ Á Ñ Ð ÛØ Ó ÑÒÝ Ó ÝÓÙº ÖÒ ÖÓÑ «ÖÒØ ØÑ Ò ÑÝ Ð Ò «ÖÒØ ÔÐ ÛØÖ Ø ËØØ ÓÐÐ ÍË ÏÓÖÐ ÓÖ Á ÖÐ ÓÙ Ö ÐÐ ÚÖÝ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ñº Á ÒÒÓØ ÒÓØ Ö Ò ÚÖÝ ÓÒ Ó ÝÓÙ ÙØ Á ÓÔ ÝÓÙ ÒÓÛ ÛÓ ÝÓÙ Ö Ò ØØ Û Ô ÓÙÖ ÖÒ Ô ÓÖÚÖº Ä ØÐÝ ÙØ ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØÐÝ Á ÛÒØ ØÓ ØÒ ÑÝ ÐÓÚ ÑÐÝ ÛÓ ÐÛÝ ÙÔÔÓÖØ Ñ Ò ØÒ Ý ÑÝ ÚÒ¹ØÓÙ ØÝ ÓÙÐ ÒÓØ Ó Ø ÔÝ ÐÐݺ ÅÝ ÖÒÔÖÒØ ÛÓ ÐÛÝ ÛÖ ÛÐÐÒ ØÓ ÔÙØ ÑÝ Ò ÔÖÓÖ ØÓ ØÖ º ÅÝ ØÖ ÅÐ ÛÓ ÐÚ Ò ÑÓØÚØ Ñº Ò Ð ÛÓ ÐÛÝ Ò ÑÝ ÖØ ÓÙÖ ÓÒ ØÒØ ÓÒÒØÓÒ Ñ ÑÝ Ð ÛÝ ÖÓÑ ÓÑ Ó ÑÙ ØØÖ Ò Öº Ò ÑÝ ÔÖÒØ ÈÒ Ò ÆØÞ ÀÖÐ ÛÓ Ù Ñ ÒÓÙÖ Ñ Ò ÐÓÚ Ñº ÅÝ ÓÑÔÐ ÑÒØ ØÙ Ö ÑÖÖÓÖ ØÓ ØÖ ÒÔÙغ Ü

14 ÔØÖ ½ ÅÓØÚØÓÒ Ò ÖÓÙÒ ½º½ ÈÖÒÔÐ ÑØÓ ÓÖ Ñ Ò ÚÐÙ Ø ÒÐÝ ÓØÒ ÓÑ ÆÙÐØ ÛÒ Ø Ø ÓÒØÒ Ñ Ò Úй Ù º ÁØ ÒÖÐÝ ÒÚØÐ ØØ ÓÑ Ö ÔÓÒÒØ ØÓ ÙÖÚÝ ÛÐÐ ÖÙ ØÓ Ò ÛÖ ÖØÒ ÕÙ ØÓÒ ØØ ÓÑ ÔÖØÔÒØ Ò ÐÒÐ ØÖÐ ÛÐÐ ÖÓÔ ÓÙØ ÓÖ Ø ØÙÝ ÓÑÔÐØ ØØ ÓÑ Ñ ÙÖÑÒØ Ò Ò ÜÔÖÑÒØ ÛÐÐ Ó ÙÒÖÔÓÖØ Ù ØÓ Ò ØÖÙÑÒØ ÑÐÙÒØÓÒ Ò ÓÑ Ñ Ò ÚÐÙ ÔÒ¹ Ò ÓÒ ÓÛ ØÝ Ö ÒÐ ÑÝ ÚÖ ÐÝ ÑÔØ Ø ÒÐÝ Ò «Ø Ø ÖÐØÝ Ó ÒØ ÓÒÐÙ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ø Ñ Ò ÚÐÙ ÛÖ ÓØÒ ÒÐ Ý Ó ÑØÓ Ù ÐØÓÒ ÖÒ ÒÝ ÙØ ÛØ Ñ Ò Ñ ÙÖÑÒص ÓÖ ÒÐ ÑÔÙØØÓÒ ÖÔÐÒ Ñ Ò Ñ ÙÖÑÒØ Ý ÔÐÙ Ð ÚÐÙµº Ì ÑØÓ Ú Ò ÐÖÐÝ ÖØ ØÝ ÓØÒ Ð ØÓ ØÑØ ÒÆÒÝ ÓÖ ÐÓ Ó ÔÓÛÖ Ò ÙÒÖÐÐ Ñ ÙÖ Ó ÙÒÖØÒØÝ ÄØØÐ Ò ÊÙÒ ½µº ÑÓÖ ÔÖÒÔÐ ÑØÓ ÓÖ ÒÐÒ Ñ Ò ÚÐÙ ØÖÓÒÐÝ ÚÓ¹ Ø Ý ÄØØÐ Ò ÊÙÒ ½µ ØÓ ÙÑÑÖÞ ÚÒ ÓÙØ ÔÖÑØÖ Ú ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ Ò Û Ñ Ò ÚÐÙ Ú Ò ÒØÖØ ÓÙغ Ì ÜÔØØÓÒ¹ÅÜÑÞØÓÒ Åµ ÐÓÖØÑ ÑÔ ØÖ Ø Ðº ½µ Ò ØÖ¹ ½

15 ¾ ØÚ ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÑÜÑÙѹÐÐÓÓ ØÑØ ÖÓÑ ÒÓÑÔÐØ Ø ÐÔ ØÓ ÔÓÔÙÐÖÞ Ø ÐÐÓÓ¹ ÑØÓ ÙÖÒ Ø ½¼³ º ÄÐÓÓ ÑØÓ ØÝÔÐÐÝ Ú ØØÖ ÔÖÓÖÑÒ ØÒ Ó ÑØÓ ÔÖÓÙÒ ØÑÒ ØØ Ö Ð Ò ÑÓÖ ÆÒغ ÒÓØÖ Ð Ó Ñ Ò¹Ø ÔÖÓÙÖ ÓÖÒÐÐÝ ÔÖÓÔÓ Ý ÊÙÒ ½µ ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÅÁµº ÁÒ ÅÁ Ø ÒÐÝ Ø ÖÔÐ Ñ Ò ÚÐÙ Ý Ò ÖÖÝ Ó Ñ ½ Ô ÙÓÖÒÓÑ ÚÐÙ ÒÖØ Ý ÓÑÔÙØÖ ÐÓÖØѺ ËÙ ØØÙØÒ Ø Ñ ÑÔÙØ ÚÐÙ Ò ØÙÖÒ ÔÖÓÙ Ñ ÔÐÙ Ð ÙØ «ÖÒØ ÑÙÐØ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÐØ Øº ÓÖ ÜÑÔÐ Ñ ØÒ Ø Ö ÙÐØ Ú ÓÑÔÐØ Ø Ø ØØ «Ö ÓÒÐÝ Ò Ø ÑÔÙØ ÚÐÙ º ÒÐÝÞÒ Ø Ø Ý ÓÑÔÐØ¹Ø ÑØÓ Ù Ò ØÒÖ ØÒÕÙ ÔÖÓÙ Ñ Ø Ó ÔÓÒØ ØÑØ Ò ØÒÖ ÖÖÓÖ º ÓÑÒÒ Ø Ö ÙÐØ Ý ÑÔÐ ÖØÑØ Ú ÒÐ ØÑØ Ò Ñ ÙÖ Ó ÚÖÐØÝ ØØ ÓÙÒØ ÓÖ ÙÒÖØÒØÝ Ù ØÓ Ñ Ò Øº ÅÁ ØØÖØÚ ÖÓÑ ÓØ ØÓÖØÐ Ò ÔÖØÐ ØÒÔÓÒØ Ø Ò ØÓ ÛÓÖ ØÓØÖ ÛØ ÖØÖ ØÒ ÙÔÔÐÒØ Ø Ù ÙÐ ÓÑÔÐØ¹Ø ÒÐÝ ØÒÕÙ ÑÔÐÑÒØ Ò ËË ËÈËË ÅÒØ Ò ÓØÖ ÔÓÔÙÐÖ ØØ ØÐ ÓØÛÖ Ô º ÅÁ ÖÓÛÒ Ò ÔÓÔÙÐÖØÝ Ò Ø Ð Ø ÒÛ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ØÒÕÙ Ñ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÖØ ÔÖÓÔÖ ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÚÒ Ò ÓÑÔÐØ ÑÙÐØÚÖØ ØØÒ ËÖ ½µº ½º¾ Å Ò ÚÐÙ Ó ØÛÓ ØÝÔ Ì Ø ÜÔÐÓÖ Ø ÜØÒ ÓÒ Ó ÑÓÖÒ Ñ Ò¹Ø ØÒÕÙ ØÓ ØÙØÓÒ ÛÖ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ö Ó ØÛÓ ÕÙÐØØÚÐÝ «ÖÒØ ØÝÔ º ÓÒ¹ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÙØÓÒ º

16 ÁÒ Ö ÔÓÒÒ ØÓ Ò ØÚ ÕÙ ØÓÒ ÓÒ Ò ÒØÖÚÛ ÙÖÚÝ ÓÑ ÙØ ÖÙ ØÓ Ò ÛÖ ÛÖ ÓØÖ Ý Á ÓÒ³Ø ÖÑÑÖº ÌÓÖÝ Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÑÝ Ù Ø ØØ ØÓ ÛÓ ÖÙ ÑÝÖØÖ ØÐÐÝ «ÖÒØ ÖÓÑ ØÓ ÛÓ ÐÑ ÒÐØÝ ØÓÖÐк Ê ÖÖ ÙÒÖØ ÐÓÒ¹ØÖÑ ØÙÝ Ó ÓÒØÚ ÙÒØÓÒÒ ÑÓÒ Ø ÐÖÐݺ ÇÚÖ Ø ÓÙÖ Ó Ø ÔÖÓØ ÓÑ ÙØ Ö ÐÓ Ø Ù ØÓ ÑÓÖØÐØÝ ÛÖ ÓØÖ ÖÓÔ ÓÙØ ÓÖ ÓØÖ Ö ÓÒ ÑÓÚ ÛÝ ÒÓ ÐÓÒÖ Û ØÓ ÔÖØÔØ ÙÒÐ ØÓ ÔÖØÔØ ÓÖ ÐØ Ö ÓÒ Ò Ó ÓÒµº Ì ÖÓÔÓÙØ ÒÐÙ ØÛÓ «ÖÒØ ÙØ ÖÐØ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ø ÖØ¹Ò ÓÖ Ø ØÑ Ó Ø ÓÖ ÒÚÙÐ ÛÓ ÖÓÔ ÓÙØ Ò Ø Ñ Ø Ñ ÙÖ Ó ÓÒØÚ ÙÒØÓÒÒ ØÛÒ ØÑ Ó ÖÓÔÓÙØ Ò ØÑ Ó Øº ÇØÖ ÜÑÔÐ ÛØ Ñ Ò ÚÐÙ Ó ØÛÓ «ÖÒØ ØÝÔ ÒÐÙ ÙÖÚÝ Ò Ó ÖÚØÓÒÐ ØÙ ÓÒØÒÒ ÓØ ÔÐÒÒ Ò ÙÒÔÐÒÒ Ñ Ò ÚÐÙ ØØ ØÐ ÑÓÐ ÛØ ÐØÒØ ÚÖÐ Ò Ñ Ò ÑÒ Ø ØÑ ÐÓÒØÙ¹ ÒÐ ØÙ ÛØ ÖÓÔÓÙØ Ò ÒØÖÑØØÒØ Ñ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÙÖÚÝ ÛÖ ÓÑ ÕÙ ØÓÒÒÖ Ú ÒÓØ Ò Ò ÛÖ Ø ÐÐ ÛÖ ÓØÖ Ö ÓÒÐÝ ÔÖØÐÐÝ Ò ÛÖº ÁÒ Ø ÖØØÓÒ Á ÜÔÐÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÚÖ ÓÒ Ó ÅÁ ØØ Ò ÐÔÙÐ ÛÒ Ñ Ò ÚÐÙ Ö Ó ØÛÓ ØÝÔ º ÌÛÓ¹ Ø ÅÁ ÔÖÓ ÓÐÐÓÛ º Ö Ø Û ÑÔÙØ Ø Ö Ø ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ñ ØÑ º ÌÒ ÓÖ ÑÔÙØØÓÒ Ó Ø Ö Ø ØÝÔ Û ÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ò ØÑ ØÖØÒ Ø ÑÔÙØØÓÒ Ó Ø Ö Ø ØÝÔ ØÝ ÛÖ Ü Ò ÒÓÛÒº Ì ÔÖÓ¹ ÙÖ Ö ÙÐØ Ò ÑÒ ÔÐÙ Ð ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÐØ Ø Û Ö ÒÐÝÞ ÔÖØÐݺ Ì Ö ÙÐØ Ó Ø ÑÒ ÒÐÝ Ö ØÒ ÓÑÒ Ý Ò ÜØÒ ÓÒ

17 Ó ÊÙÒ³ ½µ ÖÙÐ ÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÓÒ¹ Ø ÅÁº ÁØ ÒÓØ ÐÛÝ Ò ÖÝ ØÓ ÑÔÙØ «ÖÒØ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ò ÔÖØ Ø º ÁÒ Ò ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ Ó ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ ÚÖØÝ Ó Ñ Ò¹Ø ØÝÔ Ö ÑÔÙØ ÑÙÐØÒÓÙ Ðݺ ÀÓÛÚÖ ÑÔÙØÒ Ò Ø ØÛÓ ÔÓØÒØÐ ÚÒØ º Ö Ø Ø ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÔÖØ Ò ÒØÝ Ø ¹ Ö Ó ÙÒÖØÒØÝ Ò ÔÖÑØÖ ØÑØ ÓÒØÖÙØ Ý ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙº ËÓÒ Ø ÐÐÓÛ Ø ÔÓ ÐØÝ Ó ÑÒ «ÖÒØ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓÐ Ø ÑÒ Ñ ÔÖÓÙÒ Ø ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ º Ì ÐØØÖ ÔÐÐÝ ÑÔÓÖØÒØ Ò ØÑÐݺ ÇÚÖ Ø Ð Ø ÐÖ ÒÙѹ Ö Ó ÔÙÐØÓÒ Ú ÔÔÖ Ò ØØ Ø Ò Ó ØØ Ø ÓÒÖÒÒ Ø ÔÒÓÑÒÓÒ Ó ÒÓÒÒÓÖÐ ÖÓÔÓÙØ Ò Û ÙØ ÓÓ ØÓ ÐÚ ÐÓÒ¹ ØÙÒÐ ØÙÝ ÓÖ Ö ÓÒ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÙØÓÑ Ò Ñ ÙÖº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÑ ÔÖØÔÒØ Ò Ø ØÙÝ ÑÝ ÖÓÔ ÓÙØ Ù ØÝ Ð ØØ ØÝ Ö ÒÓØ ÐÓ Ò ÛØ ØÖ Ù ØÝ ÐÚ Ø Ø Ò«ØÚ ÓÖ Ù ØÝ Ò Ø ØÓÓ ÆÙÐØ ØÓ Ö ØÓ Ø ÔÖÓØÓÓк ÇÖ Ò ØÙÝ ¹ Ò ØÓ ÒÚ ØØ ÔÓ Ð «Ø Ó ÒÛ ÖÙ ØÖÔÝ ÓÑ ÙØ ÑÝ ÖÓÔ ÓÙØ ÔÖ ÐÝ Ù ØÝ Ö ÜÔÖÒÒ ÚÖ «Ø º Í Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Ø ÒÓÛ Ð ØÓ ØÒÙ ØÓ ÛÓ µ ÖÓÔ ÓÙØ ÓÖ Ö ÓÒ ØÓÙØ ØÓ ØÖÓÒÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÙØÓÑ Ò Ñ ÙÖ ÖÓÑ µ ØÓ ÛÓ ÖÓÔ ÓÙØ ÓÖ ÐÐ ÓØÖ Ö ÓÒ Ò ÑÔÙØÒ Ø ØÛÓ ÖÓÙÔ Ý «ÖÒØ ÑØÓ ÛØ «ÖÒØ ÙÒÖÐÝÒ ÙÑÔØÓÒ º ÌÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓØÒ ÓÒÚÒÒØ ØÓÓÐ ÙØ Ø ÒÓØ Ø ÓÒÐÝ ÛÝ ØÓ ÒÐÝÞ Ø Ø ØØ ÓÑÒ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ º ÁÒ Ø Ø Á ÛÐÐ ÔÔÐÝ ÓØ ÑÜÑÙѹÐÐÓÓ Ò ÑÙÐØÔйÑÔÙØØÓÒ ÑØÓ ØÓ ÑÙÐØÔÐ ØÝÔ Ó Ñ Ò Øº

18 ½º ÓÒØÖÙØÓÒ Ó Ø Ø Ì ØÛÓ ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖØÐ ÓÒØÖÙØÓÒ Ó Ø Ø Ö ØÐ ÔÖ ÒØØÓÒ Ó ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Ò ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÙÒ³ ½µ ØÓÖÝ Ó Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ Ò ÒÓÖÐØÝ ØÓ ØÙØÓÒ ÛØ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ º ÌÛÓ¹ Ø ÅÁ ÒÓØ ÒØÖÐÝ ÒÛº ÁØ Û ÓÖÒÐÐÝ ÔÖÓÔÓ Ý ËÒ ¾¼¼¼µ Ò Ò ÙÒÔÙÐ ÓØÓÖÐ ÖØØÓÒº ËÒ³ ÔÔÖÒØ ÑÓØÚØÓÒ Û Óѹ ÔÙØØÓÒÐ ÓÒÚÒÒ Ò ÆÒÝ ÒÚ ÓÒ ØÙØÓÒ ÛÖ ÑÔÙØÒ ÓÒ Ø Ó Ñ Ò ÚÐÙ ÛÓÙÐ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ Ö Ø ÚÐÙ Ó ÓØÖ Ø ÛÖ ÒÓÛÒº ËÒÖÓ Ó ØØ ØÝÔ Ó Ü Ø Ò Ö ÔÓØÒØÐÐÝ ÒØÖ ØÒº ÀÓÛÚÖ ËÒ ÒÓØ Ô ÐÐÝ Ö ÔÖÓÐÑ Ò Û ØØÛÓ ÖÓÙÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ö ÕÙÐØØÚÐÝ «ÖÒغ ÅÝ ÖØØÓÒ Ó ÝÓÒ Ø ÛÓÖ Ó ËÒ Ò ØØ Ø ÚÐÓÔ ÓÑÔÖÒ Ú ØÓÖÝ ÓÖ ÒÐÒ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ø ÓÒ Ø ÓÛ ÓÛ ØÓ Ñ ÙÖ Ø ÓÒØÖÙØÓÒ Ó ØÝÔ Ó Ñ Ò Ø ØÓ Ø ÓÚÖÐÐ ÒÖÒØÐ ÙÒÖØÒØÝ Ò Ø ÑÓÒ ØÖØ ÓÛ ØÓ ÔÔÐÝ «ÖÒØ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÒÓÒÖ ÔÓÒ ÔÖÓ ØÓ Ø «ÖÒØ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ º ½º ÇÚÖÚÛ Ó ÖÑÒÒ ÔØÖ Ì ÖÑÒÖ Ó Ø Ø ÛÐÐ ØÖÙØÙÖ ÓÐÐÓÛ º ÔØÖ ¾ ÛÐÐ ÖÚÛ ÖÐÚÒØ ÔØ Ó Ø ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ ÊÙÒ ½µ Ò ÜØÒ Ø ØÓ ØÛÓ Ø º Á ÛÐÐ ÑÓÒ ØÖØ Ø Ù Ó ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Ý ÑÔÐ ÜÑÔÐ Ò Ú ÓÑ ØÓÖØÐ Ö ÙÐØ ØÓ ÐÔ ÓÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ÙÖØ ØÑØÓÒ Ó ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒº

19 ÔØÖ ÛÐÐ Ù ÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ Ò ØÖ ÜØÒ ÓÒ ØÓ ¹ ÒÖÓ ÛÖ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ö Ó ØÛÓ ØÝÔ º ØÓÖÝ ÛÐÐ ÚÐÓÔ ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ñ ÒÒ ÔÖÓ ÓÛ Ø ØÖÙØÓÒ Ò ¹ ØÓÖ Ò Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ ÑÙ Ø Ñ ØÓ ÐÐÓÛ ÔÖØ Ó Ø ØÖÙØÓÒ ØÓ ÒÓÖ Ò ÐÐÓÓ¹ Ò Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ ÔÖÑØÖ Ó Ø ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓÔÙÐØÓÒº ËÓÑ ÝÔÓØØÐ ÜÑÔÐ ÛÐÐ ÚÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÐÐÙ ØÖØ Ø Ù º ØÐ ÔÔÐØÓÒ Ó ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ØÓ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ Ó ÓÒØÚ ÙÒØÓÒÒ ÑÓÒ Ø ÐÖÐÝ ÔÖ ÒØ Ò ÔØÖ º Á ÛÐÐ ÓÒØÐÝ ÑÔÙØ Ò ÓÖ ØÑ Ó Ø Ò Ñ Ò ÔÖ¹Ø Ö ÔÓÒ ØÓ ÑÔÐÝ Ø ÑÓÐÒ Ó ÓÒØÚ ÐÒ Ù ØÓ Ò Ò ÝÒº ÔØÖ ÒØÖÓÙ Ø Ù Ó ÔÖØÐÐÝ ÒÓÒÒÓÖÐ Ñ ÒÒ ÛÒ ÓÒÐÝ ÔÖØ Ó Ø Ñ ÒÒ ÔÖÓ Ò ØÓ ÑÓк Ì ÒÖÓ Ö ÛÒ ÔÖØ Ó Ø Ñ ÒÒ ÔÖÓ ØÓÙØ ØÓ ÒÓÖÐ Ò Ø ÓØÖ ÔÖØ ÒÓغ Ò ÔÔÐØÓÒ Ó ÔÖØÐÐÝ ÒÓÒÒÓÖÐ Ñ ÒÒ ØÓ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ Ó ÞÓÔÖÒ ÛÐÐ ÔÖ Òغ Á ÛÐÐ ÑÔÙØ ÓØ ÒØÖ¹ ÑØØÒØ Ñ Ñ ÙÖÑÒØ ÙÑ ØÓ ÒÓÖÐÝ Ñ ÒÒ ÖÓÔÓÙØ ÙÑ ØÓ ÒÓÒÒÓÖк Ö Ù ÓÒ Ò ÖØÓÒ ÓÖ ÙØÙÖ ÛÓÖ ÛÐÐ ÔÖ ÒØ Ò ÔØÖ º

20 ÔØÖ ¾ ÊÚÛ Ó ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ Ò Ø ÜØÒ ÓÒ ØÓ ÌÛÓ ËØ ¾º½ ¾º½º½ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ ÊÙÒ³ ÖÙÐ ÓÖ ÖÔعÑÔÙØØÓÒ ÒÖÒ ÅÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÅÁµ Ö Ý ÊÙÒ ½µ ÑÙÐØÓÒ ÑØÓ ÓÖ ÑÒ ÒÖÒ ÓÙØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖÓÑ Ò ÒÓÑÔÐØ ÑÔк ÁÒ Ø ÔØÖ Á ÛÐÐ Ö Ý ÖÚÛ ÓÑ ÑÔÓÖØÒØ ØÙÖ Ó ÓÒÚÒ¹ ØÓÒÐ ÅÁ Ò ÔÖ ÒØ Ø ÜØÒ ÓÒ ØÓ ØÛÓ Ø º ÓÐÐÓÛÒ Ø ÔÔÖÓ Ó ÊÙÒ ½µ ÐØ É ÒÓØ ÐÖ ÕÙÒØØÝ ØÓ ØÑØ ºº ÔÓÔÙÐØÓÒ ÑÒ ÖÖ ÓÒ ÓÆÒØ ÓÖ Ó ÖØÓµº ÄØ ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÑÔÐØ Ø ÔÖØ Ó Û Ó ÖÚ Ó µ Ò ÔÖØ Ó Û Ñ Ò Ñ µº ÄØ É É Ó Ñ µ ÒÓØ Ø ØÑØ ÓÖ É ØØ ÛÓÙÐ Ù ÓÑÔÐØ Ø ÛÖ ÚÐÐ Ò ÐØ Í Í Ó Ñ µ ÒÓØ Ø ÕÙÖ ØÒÖ ÖÖÓÖº Ï ÑÙ Ø ÙÑ ØØ ÛØ ÓÑÔÐØ Ø Ø Ø Ò ÒØÖÚÐ ÓÒ Ø ÒÓÖÑÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ É Éµ Ô Í Æ ¼ ½µ ¾º½µ ÛÓÙÐ ÔÔÖÓÔÖغ ÁÒ Ø Ò Ó Ñ Û Ú ÖÒÓÑ ÚÖ ÓÒ ÓÖ ÑÔÙØØÓÒ ½µ ѵ Ñ Ñ ÖÓÑ Û Û ÐÙÐØ Ø ÑÔÙØ¹Ø ØÑØ É µ É µ µ Ó Ñ µ Ò ØÖ ØÑØ ÚÖÒ Í Í Ó µ Ñ µ

21 ½Ñº Ì ÓÚÖÐÐ ØÑØ Ó É É Ñ ½ È É µ ÌÓ ÓØÒ ØÒÖ ÖÖÓÖ ÓÖ É Û Ñ ÙÖ ØÛÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÚÖÒ Ø ØÛÒ¹ÑÔÙØØÓÒ ÚÖÒ Ñ ½µ ½ È É µ ɵ ¾ Ò Ø ØÑØ ÓÑÔÐØ¹Ø ÚÖÒ Í Ñ ½ È Í µ º Ì ØÑØ ØÓØÐ ÚÖÒ Ì ½ Ñ ½ µ Í Ò Ø Ø Ò ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ Ö ÓÒ ËØÙÒس Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÛØ Ö Ó ÖÓÑ ½ ½ Ñ ½µ É Éµ Ô Ì Ø ¾º¾µ ¾ Ì ØÖÑ Ñ ½ Ò Ø ØÓØÐ ½ Ñ ½ µ Ì ÚÖÒ Ò Ø Ù Ó Ø ÖØÖ ØÒ Æ ¼ ½µ ÛÒ Ø ÒØÖÚÐ ØÑØ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÑÙÐØÓÒ ÖÖÓÖ ÒÙÖÖ Ý ÒØ Ñº ÍÒÐ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÙÒÙÐÝ ÐÖ Ø ÛÒÒ ÖÐÝ ÒÓØÐ Ò ÅÁ ÒÖÒ Ö ÕÙØ ÆÒØÚÒ ÓÖ ÑÐРѺ ÁÒ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ Ú ÓÖ ØÒ ÑÔÙØØÓÒ Ö ÒÓÙ ØÓ Ú ØÑØ ØØ Ö ÒÖÐÝ ÆÒØ Ñ ½º ¾º½º¾ ÊØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Á Ñ ÖÖ ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ É ØÒ Ø ÑÔÙØ¹Ø ØÑØ É µ Ö ÒØÐ Ò Ì ÖÙ ØÓ Íº ÌÖÓÖ Ö Ñ ½ Ñ ½ µ Í ØÑØ Ø ÖÐØÚ ÒÖ Ò ÚÖÒ Ù ØÓ Ñ Ò Øº Ò ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓØÒ Ý ÓÑÔÖÒ Ø ÜÔØ ÙÖÚØÙÖ Ó Ø ÐÓ¹Ò ØÝ Ó ¾º½µ ØÓ ¾º¾µ Ñ Ö Ñ ¾ µ ½ Ö Ñ ¾º µ ÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ö Ñ ½ Ö Ñ µ ÛÒ ÐÖ ÊÙÒ ½ ÔÔº ßµº Ì Ñ ÙÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÐÓ Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ ÖÓÑ Ñ Ò ÙÒÒÓÛÒ ÙØ Ð Ó ÖÓÑ Ø Ø ØØ ÓÒÐÝ ÒØÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ Ò Ù ØÙ Ø ØÒ ØÓ ÖÒ Ñ ÒÖ º Ò ØÑØ Ó Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ

22 Ù ØÓ Ñ ÐÓÒØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Í ½ Í µ ½ Í ½ Í Ö ½ Ö ¾ºµ ÛÖ Ö Í Ø Ó ÒÓØ ØÒ ØÓ ÖÒ Ñ ÖÓÛ ÊÙÒ ½ ÔÔº ½ ¾µº ¾º½º Ì ÝÑÔØÓØ ØÖÙØÓÒ Ó ÏÒ Ø Ö Ö ÓÙ ÓÒ ÔÓÒØ ØÑØ Ò ØÖ ÚÖÒ Ø Ù ÙÐÐÝ ÙÆÒØ ØÓ Ù ÑÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ºº ß½¼µº ÙØ ÛÒ ØÑØÒ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ËÖ ½µ ÔÓÒØ ÓÙØ ØØ Ø ØÑØ ÖØ Ò ÕÙØ ÒÓ Ý ÛÒ Ñ ÑÐк ÀÖ Á ØÐ Ø ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó ØÓ ÐÔ Ù Ø ÐØÓÒ Ó Ñ ÛÒ ÙÖØ ØÑØ Ó Ø Ñ Ò¹ÒÓÖÑØÓÒ ÖØ Ö Òº Ì ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÑÔÙØØÓÒ µ Ñ È Ñ Ó µ ÒÙ ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ ÓÒ º ÊÙÒ ½ ˺ µ ÖÙ ØØ Ñ ½µ ½ ¾ Ñ ½ ¾ºµ ÛÖ ½ Î É Ó Ñ µ Ó µº ÙÑÒ ØØ ¾ºµ Ö ÓÒÐ Ø Ò¹ ØÖÐ ÄÑØ ÌÓÖÑ ÒØ ØØ Ô Ñ ½ µ Æ ¼ ¾ ¾ ½ Ñ ½ ÛÖ µ ½ Ò Î µ ¾ ¾ ½ Ñ ½µº ٠͵ Û Ò Ù Ø ÐØ ÑØÓ ØÓ Ø Ô Ñ µ ¾ Æ ½ ¾ Í ¼ ¾ ͵ Û Ò ÛÖØØÒ Ô Ñ µ Æ ¼ ¾ ¾ ½ µ ¾ ¾ºµ

23 ½¼ ÌÖÓÖ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ± ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ ÓÖ Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ½ ½ µ Ô Ñ¾ ÁÒ ØÙØÓÒ ÛÖ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÐÓ ØÓ ÞÖÓ ÓÖ ÓÒ Ø ÑÝ Ù ÙÐ ØÓ ÔÔÐÝ ÒÓÖÑÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÒ Ø ÐÓØ Ð ÄÓØ Ôµ ÐÓÔ ½ Ôµ Ø Ö ÙÐØ Ô Ñ ÄÓØ µ ÄÓØ µµ Æ ¼ ¾µ ¾ºµ ÌÙ Ø ÐÓØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ö Ø ÓÖÖ ÚÖÒ¹ ØÐÞÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖ º Í Ò ¾ºµ Ø ÓÖ ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ ÛÐÐ Ò ÙÖ ØØ Ø Ò ÔÓÒØ ÛÐÐ ÒÓØ ØÖÝ ÓÙØ Ó Ø ÙÒØ ÒØÖÚк ÀÓÛ ÛÐÐ Ó Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÛÓÖ ÌÓ ÐÐÙ ØÖØ Á ÖÒ ÑÐÐ ÑÙÐØÓÒ Ò Û ÓÑ ÓÒ Ø Ó ½¼¼ ÒÔÒÒØ Æ ¼ ½µ ÖÒÓÑ ÚÖÐ º Á ÑÔÓ Ñ Ò ÚÐÙ Ø ÖÒÓÑ Ø ÖØ Ó ¼ Ò ¼¾ ØØ Á ÖÒÓÑÐÝ ÐØ Ò ÐØ ØÖ ¼ ÓÖ ¾¼ Ó ÖÚØÓÒ ÖÓÑ Ø ÑÔк Á ØÒ ÑÔÙØ ÓÖ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ñ ¾ Ñ ¼ Ò Ñ ¾¼¼ ØÑ Ù Ò Ø Ñ Ò Ø ÖÓÙØÒ Ó Ë¹ÈÐÙ ËÑÖØ Ø Ðº ¾¼¼½µ ÓÖ ÒÓÖÑÐ Ö ÔÓÒ Ø ÖÓÙØÒ Ö Ö Ý ËÖ ½ Ôº ßµº Ì ÑÔÐÒ Ñ Ò¹Ø Ò ÑÔÙØØÓÒ ÔÖÓÙÖ ÛÖ ÖÔØ ½¼¼¼ ØÑ Ò ØÑØ Ò ØÖ ØÒÖ ÖÖÓÖ ÛÖ ÐÙÐØ Ù Ò ¾ºµº Ì Ö ÙÐØ Ó Ø ÝÑÔØÓØ ÐÙÐØÓÒ Ò Ø ÑÙÐØÓÒ ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾º½ Ö ÚÖÝ ÐÓ º ÁØ Ò Ò ØØ Ø ÔÓÒØ ØÑØ Ö ÙÔ ØÓ Ø ÙÒÖØ Ø Ò Ø ÚÖÒ ØÑØ Ö ÙÔ ØÓ Ø ØÓÙ ÒØ Øº Ç ÓÙÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ÒÖ Ø ÑÙÐØ Ò ÝÑÔØÓØ Ö ÙÐØ Ø ÐÓ Öº ÁÒ Ø ÑÙÐØÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó Ñ Ò ÚÐÙ

24 ½½ ÌÐ ¾º½ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÝÑÔØÓØ Ò ÑÙÐØ ÚÓÖ Ó Ø ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ë µ ½¼¼ Ñ Ú µ ½¼¼ ÑÙÐØ ØÓÖØÐ ¼º ¾ º½ º º ¼ º º º¼ ¾¼¼ ¼º¼ ¾º ¾º¼ ¼º¾ ¾ ½º º º ¼ ½º º½ º¾¼ ¾¼¼ ½º ½º ½º¼ Ò ÑÔÐ Û ÜØÐÝ ¼ ÓÖ ¾¼º ÏÒ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ö ÑÔÓ Ò ÒÓÑÐ ÓÒºº Ó ÖÚØÓÒ Ñ Ñ Ò ÛØ ÔÖÓÐØÝ ¼ ÓÖ ¼¾ ÒÔÒÒØÐÝ Ó ÚÖÝ ÓØÖ Ó ÖÚØÓÒØ Ö ÙÐØ Ö ÒØÐÐÝ Ø Ñº ¾º½º ÖÛÒ ÑÔÙØØÓÒ Ì ÚÐØÝ Ó ÅÁ Ö Ø ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Û Ñ Ñµ ½µ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÛÖ ÖÛÒº ÊÙÒ ½µ Ö ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø É Éµ Ô Ì Ø ÓÐ Ò ÖÕÙÒØ Ø Ò ÓÚÖ ÖÔØØÓÒ Ó Ø ÑÔÐÒ ÒÓÒÖ ÔÓÒ Ò ÑÔÙØØÓÒ ÔÖÓ ÑÔÙØØÓÒ ÓÖ Û Ø ÓÒØÓÒ ÓÐ Ö ØÓ ÔÖÓÔÖº ÁÒ ÔÖØ ÓÛÚÖ ÅÁ³ Ö Ù ÙÐÐÝ ÖØ Ý Ý Ò ÖØÖ ØÒ ÖÕÙÒØ Ø ÖÙÑÒØ º ÌØ ØÝ Ö ØÝÔÐÐÝ ÖÛÒ ÖÓÑ ÔÓ ØÖÓÖ ÔÖ¹

25 ½¾ ØÚ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø Ñ Ò Ø ÚÒ Ø Ó ÖÚ Øº ÄØ È ÓÑ µ ÒÓØ ÑÓÐ ÓÖ Ø ÓÑÔÐØ Ø ÛØ ÙÒÒÓÛÒ ÔÖÑØÖ º Ì ÔÓ ØÖÓÖ ÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ñ È Ñ Ó µ È Ñ Ó µ È Ó µ ¾ºµ ÛÖ È Ó µ» È µ È ÓÑ µ Ñ ¾ºµ Ø Ó ÖÚ¹Ø ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ò È µ Ø ÔÖÓÖ ØÖÙ¹ ØÓÒº Ì Öعҹ Ó ¾ºµ Ù Ø ØØ ÅÁ³ ÑÝ ÖÛÒ Ý ÖÔØÒ Ø ØÛÓ¹ ØÔ ÔÖÓ ÓÖ ½Ñ Ö Ø ÖÛ µ ÖÓÑ ¾ºµ ØÒ ÖÛ µ Ñ ÖÓÑ È Ñ Ó µ µº ÊÙÒ ½µ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÑØÓ Ò ÜÑÔÐ ÛÖ ¾ºµ ÖÐØÚÐÝ ÑÔÐ Ò ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ØÙØÓÒ ÔÐ ÓÑÔÙع ØÓÒÐ ØÒÕÙ Ù ÅÖÓÚ Ò ÅÓÒØ ÖÐÓ ÑÝ Ò ËÖ ½µº ËÓØÛÖ ÓÖ ÒÖØÒ ÅÁ³ ÒÓÛ ÚÐÐ ÖÓÑ ÚÖØÝ Ó ÓÑÑÖ¹ Ð Ò ÒÓÒ¹ÓÑÑÖÐ ÓÙÖ º Ö ÔÖÓÖÑ ÓÖ ÅÁ ÙÒÖ ÑÙÐØÚÖØ ÒÓÖÑÐ ÑÓÐ Ö ÔÖÓÚ Ý ËÖ ½µ Ò ÃÒ Ø Ðº ¾¼¼½µº ËÓÑ Óѹ ÑÖÐ Ô ÔÐ Ó ÔÖÓÙÒ ÅÁ³ ÒÐ٠˹ÈÄÍË ËÑÖØ Ø Ðº ¾¼¼½µ ËË ÙÒ ¾¼¼¼µ ÄÁËÊÄ ËÒØ ËÓØÛÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ¾¼¼½µ Ò ËÇÄË ËØØ ØÐ ËÓÐÙØÓÒ ½µº ËÓÑ Ó Ø ÔÖÓÖÑ Ö ÖÚÛ Ò ÓÑÔÖ Ý ÀÓÖØÓÒ Ò ÄÔ ØÞ ¾¼¼½µº ¾º½º ÁÒÓÖÐØÝ ÖÛÒ ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÖÓÑ ¾ºµ ÚÐ ÓÒÐÝ ÛÒ Ø ÔÖÓ ÔÖÓÙÒ Ø Ñ Ò ÚÐÙ ÒÓÖÐ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ò ÊÙÒ ½µº ÄØ Å Ø Ó ÖÒÓÑ ÒØÓÖ ÚÖÐ ØØ ÔÖØØÓÒ ÓÑ ÒØÓ Ó Ò Ñ º ÁÒ ÒÖÐ Å Ò ÖÖ Ò ÖÖÝ Ó Ø Ñ Þ ÓÑ ÓÒ¹ ØÒÒ ¼ Ò ÚÖÝ ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÑÒØ Ó ÓÑ Ó ÖÚ

26 ½ Ò ½ Ò ÚÖÝ ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Ø ÐÑÒØ Ó ÓÑ Ñ Òº Ï ÛÐÐ ÖÖ ØÓ Å Ø Ñ ÒÒ º ÓÒ Ö Ý Ò ÓÒØ ÑÓÐ ÓÖ Ø ÓÑÔÐØ Ø Ò Ø Ñ ÒÒ È ÓÑ Åµ È ÓÑ µ È Å ÓÑ µ È µ ¾º½¼µ ÛÖ ÖÔÖ ÒØ Ø ÙÒÒÓÛÒ ÔÖÑØÖ Ó Ø ÓÒØÓÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó Å ÚÒ ÓÑ º ÁÒÓÖÐØÝ ÖÕÙÖ ØÛÓ ÓÒØÓÒ º Ì Ö Ø ØØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ò ÑÙ Ø ØÓÖ ÒØÓ ÒÔÒÒØ ÔÖÓÖ È µ È µ È µ Ò Û Ò Ö ØÓ ØÒغ Ì ÓØÖ ÓÒØÓÒ Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ Åʵ Û ØØ ØØ È Å ÓÑ µ È Å Ó µ Ø Ø ØÙÐ ÚÐÙ ÓÖ Å Ò Ó ÖÐÞ Ò Ø ÙÖÖÒØ Ø Ò ÓÖ ÐÐ ÊÙÒ ½µº ÁØ Ý ØÓ ÓÛ ØØ ÙÒÖ ÅÊ Ò ØÒØÒ Ø ÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ñ ÚÒ Ó Ò Å È Ñ Ó Åµ È ½ Ó Åµ ¾º½½µ È ÓÑ µ È Å ÓÑ µ È µ ÕÙÐ ØÓ Ø ØÖÙØÓÒ ¾ºµ ÚÒ Ó ÐÓÒº ÊÙÒ ½µ ÖÙ ØØ ÒÓÖÐØÝ Ø Û Ø ÒÖÐ ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø ØÖÙØÓÒ Ó Å Ó ÒÓØ Ò ØÓ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÛÒ ÑÒ ÐÐÓÓ¹ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ ÛØÓÙØ ÒÓÖÐØÝ ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÖÛÒ ÖÓÑ ¾º½½µº

27 ½ ¾º½º ÓÒÒÐØÝ Ì ÚÐØÝ Ó ÅÁ Ð Ó Ö Ø ÓÒ Ø ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ É Ò Ø Ô¹ ÖÑØÖ Ó ¾º½¼µº Á É ÙÒØÓÒ Ó Ò É Ò Í Ö ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓ ØÖÓÖ ÑÒ Ò ÚÖÒ É É Ó Ñ µ ¾º½¾µ Í Î É Ó Ñ µ ¾º½ µ ØÒ ÅÁ ÝÐ Ò ÔÔÖÓÜÑØ Ý Ò ÒÖÒ ÓÖ Éº ÅÒ ½µ ÐÐ Ø ØØÒ ÓÒÒк ÅÁ ÝÐ ÖÕÙÒØ Ø¹ÚÐ ÒÖÒ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò ÓÒÒÐ ØØÒ ÙØ Ò ÖØÒ ÙÒÓÒÒÐ ÓÒ ÛÐÐÛÖ Ø ÑÔÙØÖ³ ÑÓÐ ¾º½¼µ ÑÓÖ ÒÖÐ ºº Ñ ÛÖ ÙÑÔØÓÒ µ ØÒ Ø ÓÑÔÐØ¹Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ ÓÖ ÛÒ Ø ÑÔÙØÖ³ ÑÓÐ Ñ ØÓÒÐ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ö ÛÐйÓÙÒº ÈÖÓÔÖØ Ó ÅÁ ÛÒ Ø ÑÔÙØÖ³ Ò ÒÐÝ Ø³ ÑÓÐ «Ö Ö Ð Ó Ù Ý ÊÙÒ ½µ ÓÐÐÒ Ø Ðº ¾¼¼½µ Ò ËÖ ¾¼¼ µº ¾º¾ ¾º¾º½ Ì ØÛÓ¹ Ø ÜØÒ ÓÒ ÁÑÔÙØÒ Ò ØÛÓ Ø ÆÓÛ ÙÔÔÓ ØØ Ø Ñ Ò Ø Ö Ú ÒØÓ ØÛÓ ÔÖØ ÓÑ Ó Ñ µ Ó Ñ Ñ µº ËÒ ¾¼¼¼µ ÔÖÓÔÓ ÔÖØØÓÒ Ó Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÒÚÒÒ Ù ØÒ ØØ ÓÒ ÓÙÐ Ö Ø ÑÔÙØ Ñ ØÒ Ñ ÚÒ Ñ ØÖÝ ÔÖÓÙÒ ÑÔÙØØÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÒØ ÔÖØÚ ØÖ¹ ÙØÓÒ È Ñ Ó µ ÙÒÖ ÒÓÖÐØÝ ÓÖ È Ñ Ó Åµ ÓØÖÛ º ÀÓÛÚÖ Ñ Ò Ñ Ö ÒÓØ ÖØÖÖÝ ÖÓÙÔÒ ÙØ Ö ÑÒØ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÕÙй ØØÚÐÝ «ÖÒØ ØÝÔ Ó Ñ Ò Ø ØÒ ÓÒ ÑÙ Ø ÓÒ Ö Ø ÑÒ Ñ ØØ ÙÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ñ º ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Û ÒØÖÓÙ Ø Ø Ó ÜØÒ Ñ ÒÒ ÒØÓÖ Å º ÁÒ ÒÖÐ Å Ò ÜÔÖ Ò

28 ½ ÖÖÝ Ó Ø Ñ Þ ÓÑ ÓÒØÒÒ ¼ Ò ÚÖÝ ÔÓ ØÓÒ ÐÓÒÒ ØÓ Ó ½ÒÚÖÝ ÔÓ ØÓÒ ÐÓÒÒ ØÓ Ñ Ò ¾ Ò ÚÖÝ ÔÓ ØÓÒ ÐÓÒÒ ØÓ Ñ º Ì ÓÒØ ÑÓÐ ¾º½¼µ ÑÙ Ø ØÒ ÜØÒ ØÓ È ÓÑ Å µ È ÓÑ µ È Å ÓÑ µ È µ ¾º½µ ÛÖ ÖÔÖ ÒØ ÔÖÑØÖ Ó Ø ÜØÒ¹Ñ ÒÒ ÑÒ Ñº ÌÓ ÖÖÝ ÓÙØ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Û Ö Ø ÖÛ Ñ ÒÔÒÒØ ÚÐÙ Ó Ñ ÖÓÑ Ø ÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ µ Ñ È Ñ Ó Å µ ½ ¾Ñ ¾º½µ ØÒ ÓÖ ÑÔÙØØÓÒ Ó Ñ ÖÛ Ò ÓÒØÓÒÐÐÝ ÒÔÒÒØ ÚÐÙ Ó Ñ µ Ñ È Ñ Ó µ Ñ Å µ ½ ¾Ò ¾º½µ ÆÓØ ØØ µ ½µ Ñ Ñ µ ½ ¾Ñ Ö Ñ ÒÔÒÒØ ÖÛ ÖÓÑ È Ñ Ó Å µº ÌÖÓÖ Û Ò ÔÖÓÖÑ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Ý Ö Ø ÖØÒ Ñ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÑÔÙØØÓÒ Ó Ñ ØÒ ÓÖ Ó ØÑ ÒÖØ Ò ½µ ØÓÒÐ ÖÛ Ó Ñ ÛØ Ñ ØÖØ Üº Ø Ø Ö ÑÙ Ø ØÒ ØÓ ÔÖÓÔÖÐÝ Ö Ø ÙÒÖØÒØÝ ÓÙØ ÔÖÑØÖ Ù ¾º½µ Ò ¾º½µ Ö ÑÔÐØÐÝ ÚÖÒ ÓÚÖ ÓÒØ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ò º ÍÒÖ ÖØÒ ÓÒØÓÒ ØÖØÓÖÛÖ ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÙÒ³ ½µ ÒÓÖÐØÝØÓ ÚÒ Ò ÔØÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Å Ò ÒÓÖ Ò Ø ØÖÙ¹ ØÓÒ Ò ¾º½µ Ò ¾º½µ ÑÝ ÖÔÐ Ý È Ñ Ó µòè Ñ Ó Ñ µ Ö ÔØÚÐݺ ÅÓÖÓÚÖ ÛÖ ÓÒØÓÒ Ü Ø ÙÒÖ Û ÓÑ Ó Ø ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ Ò Å ÑÝ ÒÓÖ Ò ÓÒ ÓÖ ÓØ ÑÔÙØØÓÒ Ø Ø Ö ÙÐØ ÛÐÐ Ð Ó ÔÖ ÒØ Ò ÔØÖ º

29 ½ ¾º¾º¾ ËÒ³ ÖÙÐ Á Ò½ ØÒ Ø Æ ÑÒ ÑÔÙØØÓÒ Ö ÒÓØ ÜÒÐ Ò ÊÙÒ ½µ ÖÙÐ ÓÖ ÓÑÒÒ Ö ÙÐØ ÖÓÑ ÓÑÔÐØ¹Ø ÒÐÝ ÒÓ ÐÓÒÖ ÔÔÐݺ ËÒ ¾¼¼¼µ ÚÐÓÔ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜØÒ ÓÒ Û Ù ØÚ Ó Ð Ð Ò Ø ÒÐÝ Ó ÚÖÒ ÆÇε ÛØ Ñ ÐÓÒ ØÓÖº ÖÓÑ Ó Ø Æ ÑÒ ÓÑÔÐØ Ø Ø Û ÐÙÐØ Ò ØÑØ Ó Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÕÙÒØØÝ Ò ÕÙÖ ØÒÖ ÖÖÓÖ É µ Í µ µ ½Ñ ½Òº Ì ÓÚÖÐÐ ÔÓÒØ ØÑØ É ½ ÑÒ Ñ Ò ½ ½ É µ ½ Ñ Ñ ½ É ÛÖ É Ò ½ È É µ º Ì ÙÒÖØÒØÝ Ò É ÒÓÛ Ö ÖÓÑ ØÖ ÓÑÔÓ¹ ÒÒØ Ø ØÑØ ÓÑÔÐØ¹Ø ÚÖÒ Í ½ ÑÒ Ø ØÛÒ¹ÐÓ ÑÔÙØØÓÒ ÚÖÒ ½ Ñ ½ Ñ Ò ½ ½ Ñ ½ Ò Ø ÛØÒ¹ÐÓ ÑÔÙØØÓÒ ÚÖÒ Ì ØÓØÐ ÚÖÒ Ï ½ Ñ Ñ ½ ½ Ò ½ Í µ É É µ ¾ Ò ½ É µ É µ ¾ Ì Í ½ Ò ½ µï ½ Ñ ½ µ ¾º½µ Ò ÒÖÒ Ö ÓÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ì ½¾ É É µ Ø ÛØ Ö Ó ÖÓÑ ½ ¾ ½ ½ ½ÒµÏ Ñ Ò ½µ Ì ½ ¾ ½ ½Ñµ Ñ ½ Ì ¾º½µ

30 ½ ÌÐ ¾º¾ ÎØÑÞØÓÒ ØØÙ Ó ÓÙ Ò¹ÙÒØ ÓÙÔÒØ Ò ØÛÓ Ù Ú Ü¹ ÑÓÒØ ÔÖÓ ÎØÑÞ ÓÒ ÔÖÓ ÎØÑÞ Ö Ø ÔÖÓ ÆÓ Å Ò ÆÓ ¾ Å Ò ½ ½½ ÏÒ Ò ½ Ï ÓÑ ÙÒ Ò Ò ÖÓÔ ÓÙØ Ó ¾º½µ Ò Ø ÑØÓ ÖÙ ØÓ ÊÙÒ³ ÖÙÐ ÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁº ¾º¾º ÑÔÐ ÜÑÔÐ Ø Ø ÔÓÒØ Á ÛÐÐ Ù ÚÖÝ ÑÔÐ Ø ÜÑÔÐ ØÓ ÐÐÙ ØÖØ Ø Ù Ó ØÛÓ¹ Ø ÅÁº Ì Ø Ò ÌÐ ¾º¾ ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÒÐÝÞ Ý ÃÒ ½µ Ò ËÖ ½µ ÛÖ ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÆØÓÒÐ ÖÑ ËÙÖÚÝ ÓÒÙØ Ý Ø ÍºËº ÙÖÙ Ó Ø Ò Ù º ÇÙÔÒØ Ó ÓÙ Ò ÙÒØ ÛÖ ÛØÖ ØÝ Ò ÚØÑÞ Ý ÖÑ Ò Ø ÔÖÒ Ð¹ÝÖ Ü ÑÓÒØ ÐØÖ ÓÙÔÒØ Ó Ø Ñ ÙÒØ ÛÖ Ø ÕÙ ØÓÒ Òº ÁÒ Ø ÑÔÐ ÙÒØ ½ ± Ó Ø ÓÙÔÒØ ÔÖÓÚ Ö ÔÓÒ Ø ÓØ Ó ÓÒ ¾ ± Ö ÔÓÒ ÓÒÐÝ Ø Ö Ø ØÑ ± Ö ÔÓÒ ÓÒÐÝ Ø ÓÒ ØÑ Ò ½½ ½± ÒÓØ Ö ÔÓÒ Ø ØÖ ØѺ ÄØ Ø ÒÓØ ÚØÑÞØÓÒ ØØÙ ½ÒÓ ¾Ý µ ÙÖÒ ÔÖÓ Ø ½ ¾ Ò ÐØ ÒÓØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÙÒØ Ò Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÛØ ½ ¾ º ÙÑÒ ÑÙÐØÒÓÑÐ ÑÓÐ ÛØ ÒÓÖÐ ÒÓÒÖ ÔÓÒ Ø ÐÓÐÐÓÓ

31 ½ ÙÒØÓÒ Ð ¾ ÐÓ ½½ ÐÓ ½¾ ÐÓ ¾½ ÐÓ ¾¾ ÐÓ ½ ÐÓ ¾ ½ÐÓ ½ ÐÓ ¾ ÛÖ ÒÓØ ÙÑÑØÓÒ ÓÚÖ Ù ÖÔغ ÅÜÑÙѹÐÐÓÓ Åĵ ØÑØ ÓÑÔÙØ Ý Ø Å ÐÓÖØÑ Ó Ò Ò ÒÖ ½µ Ö ½½ ½ ½¾ ¼ ¾½ ½ Ò ¾¾ ¼ ËÖ ½ ÔÔº ¾ßµº ËÑÐÖ Ö ÙÐØ Ò ÓØÒ Ý ÅÁº ÅÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÓÖ Ñ Ò Ø Ò ÖÓ ¹Ð ÓÒØÒÒÝ ØÐ ÙÒÖ Ø ÑÙÐØÒÓÑÐ ÑÓÐ Ò ÒÖØ Ù Ò Ø ÙÑÒØØÓÒ µ ÐÓÖØÑ ÌÒÒÖ Ò ÏÓÒ ½µ ÅÖÓÚ Ò ÅÓÒØ ÖÐÓ ÔÖÓÙÖ Ö Ý ËÖ ½ Ôº µº Ì ÐÓÖØÑ Û Ò ÑÔÐÑÒØ Ò Ø Ñ Ò¹Ø ÐÖÖÝ Ó Ë¹ ÈÄÍË ËÑÖØ Ø Ðº ¾¼¼½µ Ò Ð Ó Ù ÓÖ ÑÔÙØØÓÒ Ò ØÛÓ Ø º ÌÓ ÐÐÙ ØÖØ Û Ò Ñ ØÓ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ó ½ Ò Ñ ØÓ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ó ¾ º Í Ò Ø ÙÐØ ÔÖÓÖ Ò ØÝ È ½½ ½¾ ¾½ µ» ½½ ½¾ ¾½ ½ ½½ ½¾ ¾½ µ Û ÖØ ØÒ ÑÔÙØØÓÒ Ò ØÛÓ Ø ÛØ Ñ ÒÒ ¾ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÒÒÖº Ö Ø Û ÒÖØ Ú ÓÖÒÖÝ ÅÁ³ Ù Ò ½¼¼ ÝÐ Ó ØÛÒ ÑÔÙØØÓÒ º ÌÒ ÓÖ ÓØ Ú Ø Ø Û ÖÑÓÚ Ø ÑÔÙØ ÚÐÙ ÓÖ ¾ Ò Ö¹ÑÔÙØ ØÑ ÓÒ Ù Ò ÒÓØÖ ½¼¼ ÝÐ Ó º ÖÕÙÒ ÓÖ Ø ØÒ ÑÔÙØ Ø Ø Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾º º ÆÓØ ØØ Ò Ó Ø ÐÓ ½ Ø ÑÔÙØ ÚÐÙ ÓÖ Ø ÑÖÒÐ ½ ÖÕÙÒ Ö ÓÒ ØÒغ ÌÛÓ ÔÖÑØÖ Ó ÔÓØÒØÐ ÒØÖ Ø Ö Ø Ó ÖØÓ «½½ ½ ½¾ ½ ¾½ ¾¾ Ò Ø Ò Ò ÚØÑÞØÓÒ ÖØ Æ ¾ ¾ ¾½ ½¾ º ØÑØ Ó

32 ½ ÌÐ ¾º ÖÕÙÒ ÓÖ ÚØÑÞØÓÒ ØØÙ Ò ØÛÓ ÔÖÓ ØÖ ØÛÓ¹ Ø ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÛØ ØÑØ Ó ÖØÓ Ò «ÖÒ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ÆÓ ÆÓ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¼ ¾ ¾ ÆÓ ¼ ½ ½ ¾ ÆÓ ½¼¾ ¾ ½¼ ½¼½ ½¼ ½¼¾ ½¼½ ½¼ ½¼ ½¼¾ ½ ¼ «º¼ º º º º º º º º¾ º ÐÓ «½º¾ ½º¼ ½º¾ ½º¾ ½º¾¾ ½º ½º ¾ ½º¾½ ½º¾ ½º¾½ Ë ÐÓ «µ ¼º¾¾ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ ¼º¾½ Æ º¼¾ º¼¾¾ º¼ º¼ ¼ º¼ º¼ º¼ º¼ º¼½ º¼ Ë Æµ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ º¼½ «ÐÓ «Ò Æ ÖÓÑ ÑÔÙØ Ø Ø Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾º ÐÓÒ ÛØ ØÒÖ ÖÖÓÖ ÐÙÐØ Ë ÐÓ «µ Õ Ü ½ ½½ Ü ½ ½¾ Ü ½ ½¾ Ü ½ ¾¾ Ò Ë Æµ Ü ½¾ Ü ¾ ½ Ü ½¾ Ü Ü¾½ ½ Ü ¾ Ü ¾½ Ü ¾ Ü ½¾Ü ¾½ Ü ÛÖ Ü Ø ÑÔÐ ÖÕÙÒÝ Ó ½ ¾ Ö Ø ½¼µº ÓÑÒÒ Ø ÕÙÒØØ Ý ËÒ³ ÖÙÐ Ø ÓÚÖÐÐ ØÑØ Ó ÐÓ «ÓÑ É ½¾ ÛØ Ò Ë Ó Ô Ì ¼¾ Ò Ø ØÑØ Ó Æ ÓÑ É ¼ ÛØ Ò Ë Ó Ô Ì ¼½º ÐØÓÙ Ø ØÑØ Ö ÓÒ ÓÒÐÝ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ Ø ÐÖ ÚÐÙ ÓÖ Ø Ö Ó ÖÓÑ Ò ¾¾ Ö ÔØÚÐݵ ÒØ ØØ Ø ÐÓ Ó ÔÖ ÓÒ ÖÐØÚ ØÓ ØÑØ ÓÒ ÑÓÖ ÑÔÙØØÓÒ Ðغ ÓÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Û ÓÑÔÙØ ÝÑÔØÓØ ØÒÖ

33 ¾¼ ÌÐ ¾º ØÑØ ÔÖÑØÖ ØÒÖ ÖÖÓÖ Ò ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖѹ ØÓÒ ÓÖ Ø ÖÑ ÚØÑÞØÓÒ Ø ÖÓÑ ØÛÓ¹ Ø ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒ ÛØ Ñ ¼¼ Ò Ò ¾ Ø Ë ÐÓ «½º¾ ¼º¾ º¾ º¾½ º¼ º¾ Æ º¼ º¼¾¼ º¾½ º½ º¼ º ÖÖÓÖ Ý ÚÐÙØÒ Ø À Ò Ó Ø ØÙÐ ÐÓÐÐÓÓ Ø Ø ÅÄ ØÑØ Ø ÐÓÐÐÓÓ ÑØÓ Ú ÐÓ «½¾ ÛØ Ò Ë Ó ¼º¾ Ò Æ ¼ ÛØ Ò Ë Ó º¼¾¼º ÐØÓÙ Ø ØÑØ Ò ØÒÖ ÖÖÓÖ ÖÓÑ Ù ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ Ö ÖÐÐ Ø Ñ Ò¹ÒÓÖÑØÓÒ ÖØ Ö ÒÓغ ÄØÖ Á ÛÐÐ ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ Ø ÔÖ ÓÒ Ó Ø ØÑØ ÖØ ÙÒØÓÒ Ó Ñ Ò Òµº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ØÑØ Ø ÖØ ÔÖ ÐÝ Û ÖÔØ Ø ÔÖÓÙÖ ØÓ ÖØ Ñ ¼¼ ÐÓ Ó Ò ¾ ÑÔÙØØÓÒ º Ì ØÑØ ÔÖÑØÖ Ë³ Ò ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ÐÖÖ ÑÙÐØÓÒ Ö ÔÐÝ Ò ÌÐ ¾ºº Ì ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ö ÒØÙØÚÐÝ Ö ÓÒк Ö Ø ÓÒ¹ Ö Ø ÐÓ Ó ÖØÓ Û Ñ ÙÖ Ø ØÖÒØ Ó ÓØÓÒ ØÛÒ ½ Ò ¾ º Ù ¾± Ó Ø ÙÒØ Ñ Ò ÚÐÙ ÓÖ ÓÒ ÓÖ ÓØ Ó Ø ÚÖÐ Û ÛÓÙÐ ÜÔØ Ø ÓÚÖÐÐ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ØÓ ÔÔÖÓܹ ÑØÐÝ ¼º¾ Ò Ò Ø ¾µº Ù Ø Ó ÖØÓ Ò ÖÖ ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø ÓÒØÓÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó ¾ ÚÒ ½ ÖÓÚÖÝ Ó Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ó ½ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÐØØÐ ØÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÑØÖ Ó ÓÙÐ ÑÙ ÑÐÐÖ ØÒ º Ì «ÖÒ Æ ¾ ¾ ÓÛ¹ ÚÖ ÙÒØÓÒ Ó Ø ½ Ò ¾ ÑÖÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó Û ÑØ ÜÔØ Ø ÓÚÖÐÐ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ Ø ÔÖÑØÖ ØÓ ÓÑØÒ Ð

34 ¾½ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÙÒØ ÓÖ Û ½ Ò ¾ Ö ÓØ Ñ Ò ÔÐÙ ÓÒ¹Ð Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÙÒØ ÓÖ Û ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ñ ÙÖÑÒØ Ñ Òº ÁÒ Ø ØÑØ ¼¾½ ÚÖÝ ÐÓ ØÓ ½ ¼ ¼µ¾º Á ½ ÛÖ ÐÐ Ò ¾ ÛÓÙÐ ØÐÐ Ñ Ò ÓÖ ¾½± Ó Ø ÙÒØ Ò ½ ÐÓ ØÓ ÓÒ¹Ð Ó º¾½º ¾º¾º ÅÓØÚØÓÒ ÓÖ ËÒ³ ÖÙÐ ÊØÙÖÒÒ ØÓ ËÒ³ ÖÙÐ Á ÒÓÛ Ö ÓÛ ØÝÛÖ ÖÚº ÖÓÑ Ý Ò ØÒÔÓÒØ ÒÖÒ ÓÙØ É ÓÙÐ ÓÒ Ø ÔÓ ØÖÓÖ ØÖ¹ ÙØÓÒ ÚÒ Ø ÖÐÞ ÚÐÙ Ó Ó Ò Å Û Û ÙÔÔÓ ÔÔÖÓܹ ÑØÐÝ ÒÓÖÑÐ É Ó Å Æ É Ì ¾ µ ¾º½µ ÎÛÒ É Ò Í ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓ ØÖÓÖ ÑÒ Ò ÚÖÒ ¾º½¾µß ¾º½ µ Û Ò ÛÖØ É É Ó Ñ Å Ó Å ÛÖ Ø ÒÒÖ ÜÔØØÓÒ ØÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ È Ñ Ó Ñ Å µ Ò Ø ÓÙØÖ ÛØ Ö ÔØ ØÓ È Ñ Ó Å µº ËÑÐÖÐÝ Ì ¾ ¾ Ï ¾ Í ÛÖ ¾ ¾ Î É Ó Ñ Å Ó Å ¾ Ï Î É Ó Ñ Å Ó Å ¾ Í Í Ó Ñ Å Ó Å ÌÖ ÔÐ Ö Ó ÒØÖ Ø ¾ ¼ ÑÒ ØØ Ñ ÖÖ ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ É Ï ¾ ¼ ÑÒ ØØ Ñ ÛÓÙÐ ÔÖÓÚ ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ É Ñ ÛÖ ÒÓÛÒ Ò Í ¾ ¼ ÑÒ ØØ ØÖ ÒÓ ÑÔÐÒ ÚÖÐØÝ Ò Ø ÓÑÔÐØ Ø ÔÓÒØ ØÑØ ºº Ø ÑÔÐ Ò Ù µº Í Ò Ø ÚÖÒ

35 ¾¾ ÓÑÔÓÒÒØ ¾º½µ ÓÑ É É ¾ ¾ Ï ¾ Í Æ É ¾ ¾ Ï ¾ ͵ ¾º¾¼µ ÄØ Ù ÒÓØ Ø ÔÓÒØ Ò ÚÖÒ ØÑØ Ö Ò ÖÓÑ Ø Æ ÑÒ ÑÔÙ¹ ØØÓÒ Ë ÑÒ É µ Í µ µ ½Ñ ½Ò Ù É ¾ ¾ Ï Ò ¾ Í Ò ÓÒ ØÒØÐÝ ØÑØ ÖÓÑ Ë ÑÒ Ñ ½ Û Ò Ð Ó ÖÖ ¾º¾¼µ Ø ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ É ÚÒ Ë ½Ò º ËÒ³ ÖÙÐ ÔÖÓÚ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ É ÓÒ Ø ÖÙ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÒ Ò Ë ÑÒ ÛÒ Ñ Òغ ÌØ ËÒ³ ÖÙÐ ÒØÐÐÝ ÚÖ ¾º¾¼µ ÓÚÖ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÓÒØ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ É ¾ Ï ¾ ͵ ¾ ÚÒ Ë ÑÒ º ÌÓ ÖÚ Ø ÔÔÖÓÜÑØ ÔÓ ØÖÓÖ Û Ò ØÓ ÖØÖÞ Ø Ñ¹ ÔÐÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ë ÑÒ ÚÒ Ó Ò Å º ÓÐÐÓÛÒ Ø ÖÙÑÒØ Ó ÊÙÒ ½ Ôº µ Ø ÓØÒ Ö ÓÒÐ ØÓ ÙÔÔÓ ØØ ÚÒ Ó Ò Å µ É µ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÓÖÑÐÐÝ ØÖÙØ ÓÙØ É Ò µ Í µ ØÖÙØ ÓÙØ Í ¾ ÛØ ÚÖÐØÝ Ù ØÒØÐÐÝ Ð ØÒ ØØ Ó É µ º ÅÓÖÓÚÖ Û Ò ÐÖÐÐÝ ÓÑÔÓ ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓÒØ ØÑØ É µ É «ÛÖ «É µ Ó µ Ñ Å µ É ÚÖÒ ¾ É µ É µ Ó µ Ñ Å µ

36 ¾ ÌÐ ¾º ÒÐÝ ¹Ó¹ÚÖÒ ØÐ ÓÖ ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓÒØ ØÑØ ÛØ ÙÑ Ó ÕÙÖ Ë˵ Ö Ó ÖÓÑ µ ÑÒ ÕÙÖ ÅËËË»µ Ò ÜÔØ ÑÒ ÕÙÖ ËÓÙÖ ËË ÅË Å˵ ØÛÒ ÐÓ ÏØÒ ÐÓ Ò È È È É É ¾ Ñ ½ Ò ¾ Ï Ò ¾ É µ É ¾ Ñ Ò ½µ Ï ¾ Ï ÚÖÒ ¾ Ï Ò Ø ØÛÓ Ö ÙÒÓÖÖÐغ ÌÖØÒ Ë ÑÒ Ø Ò Ô¹ ÔÐÝÒ «Ù ÔÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ØÓ Ø ÔÖÑØÖ É Ò ¾ Í ÒÔÔÖÓÜÑØ ÓÒØÓÒÐ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ É É Ë ÑÒ ¾ ¾ Ï Æ É ¾ Ñ ¾ Ï ÑÒµµ Ò Ø ÓÒØÓÒÐ ÔÓ ØÖÓÖ ÓÖ ¾ Í ÚÒ Ë ÑÒ ¾ ¾ Ï µ ÓÒÒØÖØ ÖÓÙÒ Í ÛØ ÚÖÐØÝ Ù ØÒØÐÐÝ Ð ØÒ ¾ ¾ Ï µ ÑÒµº ÚÖÒ ¾º¾¼µ ÓÚÖ Ø ÓÒØÓÒÐ ÔÓ ØÖÓÖ Ú É Ë ÑÒ ¾ ¾ Ï Æ É Í ½ Ñ ½ µ ¾ ½ Ñ ½ Ò ½ µ ¾ Ï µ ¾º¾½µ Ì ÒÐ ØÔ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ Ø ÙÒÖØÒØÝ Ù ØÓ Ø ÖÑÒÒ ÚÖÒ ÓÑÔÓÒÒØ ÚÖÒ ¾º¾½µ ÓÚÖ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÓÒØ ÔÓ ØÖÓÖ ÓÖ Ï ¾ µ ¾ ÚÒ Ë ÑÒ º Ì Ð Ð ÆÇÎ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÓÖ Ø ÔÓÒØ ¹ ØÑØ É µ ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾ºº ÈÐÙÒ ÑØÓ¹Ó¹ÑÓÑÒØ ØÑØ ¾ Ï Ï Ò ¾ ÏÒ ÒØÓ ¾º¾½µ Ú É Ë ÑÒ ¾ ¾ Ï Æ É Ì µ ¾º¾¾µ Û ÛÓÖ ÛÐÐ Ñ ÐÖ Ò»ÓÖ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÑÐÐ ºº Ø ØÛÒ¹ Ò ÛØÒ¹ÐÓ ØÖÑ ½ Ñ ½ µ Ò ½ Ò ½ µï ÓÒØÖÙØ

37 ¾ ÐØØÐ ØÓ Ì µº ÓÖ ØÙØÓÒ ÛÖ Ø ÚÖÐØÝ Ò ¾ Ò Ï ¾ ÒÓØ ÒÐÐ ËÒ ¾¼¼¼µ ÖÚ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÔÓ ØÖÓÖ Ý ÒÒ ÒÔÒÒØ ÙÒÓÖÑ ÔÖÓÖ ØÓ Ø ÐÓÖØÑ Ó Ø ÜÔØ ÑÒ ÕÙÖ º ÌÒ Ù Ò Ø Ø ØØ Ñ ½µÒ Ï ¾ Òµ ¾ ¾ Ñ ½ Ò Ñ Ò ½µÏ Ï ¾ ¾ Ñ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ½µ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÚÖÒ ÓÒ Ø ÖØ¹Ò Ó ¾º¾½µ ÓÑ Ø ÙÑ Ó ÓÒ ØÒØ ÔÐÙ Ø ØÛÓ ÒÔÒÒØ Ð ¾ ÚÖØ º ÅØÒ Ø Ö Ø ØÛÓ ÑÓÑÒØ Ó Ø ÑÖÒÐÞ ÔÓ ØÖÓÖ È ÉË ÑÒ µ ØÓ ØÓ Ó ËØÙÒس Ø ØÖÙØÓÒ Ú Ø ÔÔÖÓÜÑØ Ö Ó ÖÓÑ ¾º½µº ¾º¾º ÊØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ËÒ ¾¼¼¼µ ÒÓØ ÓÒ Ö ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÙØ Ø ÖØ Ö ÐÝ ÒØ º Á Ñ ÖÖ ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ É Ø ØÑØ É µ ÛÓÙÐ ÒØÐ ÖÓ ÑÔÙØØÓÒ Ò Ø ÔÓ ØÖÓÖ ÚÖÒ ÓÖ É ÛÓÙÐ ¾ ͺ ÌÖÓÖ Ø ÓÚÖÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Û Ò ØÑØ Ý ÛÖ Ö ½ ¾ Í ¾ Ì ¾ Í ¾ ¾ Ï ¾ Ì ½ Ò ½ µï Í ½ Ò ½ µï Ö ½ Ö Ò ½ µï µ Í º Ì Ñ ÙÖ Û Ò Ø ÔÖØ Ó ¾ºµ ÖØÖ ØÒ ¾º µ Ó ÒÓØ ÓÙÒØ ÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÐÓ Ø Ù Æ ÑÒ Òغ ËÑÐÖÐÝ Ñ ÛÖ Ü ØÒ ¾ ÛÓÙÐ ÚÒ Ó Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ù ØÓ Ñ Ñ ÛÖ ÒÓÛÒ Û ØÑØ Ý ¾ Í ¾ Í ¾ Ï µ ½ ¾ Í Ï Í Ï Ö ½ Ö ¾ Ï Í ¾ ¾ Ï

38 ¾ ÛÖ Ö ÏÍ º Ì «ÖÒ ØÛÒ Ø ÖØ ÖÔÖ ÒØ Ø ÑÓÙÒØ Ý Û Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÛÓÙÐ ÖÓÔ Ñ Ñ ÒÓÛÒº Ì ÖØÓ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒØ ÖÙØÓÒ Ò Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ñ ÛÖ ÒÓÛÒº ÐØÓÙ ÒÒÓØ ÒØÚ Ø ØÑØ ¹ ÓÑ ÒØÚ ÛÒÒ Ïº ÆØÚ ØÑØ ÓÖ ¾ Ò ÒÖÒØ ØÙÖ Ó Ø ÑØÓ Ó ÑÓÑÒØ Ò ÐÑÒØ Ý Ö ÒÒ ¾ ÑÜ ¼ ÏÒµº ÐØÖÒØÚ ØÓ Ø ÑØÓ Ó ÑÓÑÒØ Ö Ð Ó ÔÓ Ðº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÛÓÙÐ ÖÐØÚÐÝ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÚÖ ¾º¾½µ ÓÚÖ ÓÒØ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ¾ Ò ¾ Ï Ý ØÒÕÙ Ó ÒÙÑÖÐ ÓÖ ÅÓÒØ ÖÐÓ ÒØÖØÓÒ ÐÑÒ Ø Ðº ½µº ÁÒ ØØ Û ÓÙÐ ÔÓ Ó Ø ËØÙÒس عÔÔÖÓÜÑØÓÒ ¾º½µ Ò ÚÓÖ Ó ÑÓÖ ÙÖØ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ É ÙØ Ø ØØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÑÔÐØÝ Ó Ø ÑØÓ ÛÓÙÐ ÐÓ Øº ÒÝ ØÑØ Ó ÛØ Ø ÔÓ ØÖÓÖ ÚÖÒ ÓÖ É ÛÓÙÐ Ñ ÛÖ ÒÓÛÒ ÓØÒ Ý ÔÐÙÒ ¾ ¼ÒØÓ ¾º¾½µ Ì ÒÓÑ Í ½ Ñ ½ Ò ½ µï ¾º¾ µ ¾º¾º ÓÓ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ÊÙÒ ½ Ôº ½½µ ÑÓÒ ØÖØ ØØ ÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ Ø ÖÐØÚ ÆÒÝ ÓÒ Ø ÚÖÒ Ð Ó ÔÓÒØ ØÑØ ÓÒ Ñ ÑÔÙØØÓÒ ØÓ ÓÒ ÓÒ Ò Ò ÒØ ÒÙÑÖ Ó ØÑ ½ ѵ ½ ÛÖ Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒº ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÒ Ò ÒÚÓ ÑÐÖ ÖÙÑÒØ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÖÐØÚ ÆÒÝ Ó Ø ØÑØÓÖ É ÓÒ Æ ÑÒ Ò Ø ÑÔÙØØÓÒ ØÓ ÓÒ ÛØ Ñ ½ ¾ Í ¾ ¾ Ï ¾ Í ½ Ñ ½ µ ¾ ½ Ñ ½ Ò ½ µ ¾ Ï ½ ѵ ½

39 ¾ ÛÖ ¾ Ò ½ ¾ Ï ¾ Ì ½ µ ½ Ò ½ µ ½ µ Ù ¼ Ø ÖÐØÚ ÆÒÝ Ð ØÛÒ ½ ѵ ½ Ò ½ ÑÒµµ ½ º ÏØ ÑÓÖØ ÑÓÙÒØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ò ØÑØ ÓÒ ÓÒÐÝ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ØÒ ØÓ ÐÝ ÆÒغ ÏØ ¼± Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÖÐØÚ ÆÒÝ ÛØ Ñ Ò Ò ¾Ð ØÛÒ ½ ½ µ ± Ò ½ ½ ½¼µ ½±º ÖÓÑ Ø ØÒÔÓÒØ Ó ÔÓÒØ ØÑØÓÒ ÐÓÒ ØÖ ÐØØÐ ØÓ Ò ÖÓÑ ØÒ ÑÓÖ ØÒ Ù Ø Û ÑÔÙØØÓÒ ÙÒÐ Ø ÖØ Ó Ñ Ò Ò¹ ÓÖÑØÓÒ Ö ÙÒÙ ÙÐÐÝ ÐÖº ÏØ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÛÚÖ Û ÑÝ Ð Ó ÛÒØ ØÓ Ñ ÙÖ Ø ÖØ Ò Ò ØÑØ Ó Ø ÖØ Ò ÚÖÝ ÙÒ ØÐ ÙÒÐ Ñ Ò Ò Ö ÐÖº Ì ÔÖ ÓÒ Ó Ø ØÑØ ÖØ Ó Ò ÔÔÖÓÜÑØ Ú Ò ÝÑÔØÓØ ÕÙÒ ØØ ÐÐÓÛ Ñ ½ ÓÖ Ü Ò ØÐ Ò Ö ÙÐØ ÛÐÐ ÔÖÓÚ ÐÓÛº ÁÒ ØÝÔÐ ÔÖÓÐÑ ÙÒÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ÑÝ ÖÕÙÖ ØÓ ÓØÒ Ù ÙÐ ØÑØ Ó Ò º ÆÓØ ØØ Ø Ö Ó ÖÓÑ ÓÖ ØÑØÒ ØÛÒ¹ Ò ÛØÒ¹ ÐÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÚÖÐØÝ Ö ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÕÙÐ ÛÒ Ò ¾º ÌÖÓÖ Ø ÓØÒ Ö ÓÒÐ ØÓ Ø Ò ¾ Ò ÓÓ Ñ ØÓ ÐÖ ÒÓÙ ØÓ ÓØÒ Ö ÐÚÐ Ó ÔÖ ÓÒº ÀÓÛÚÖ ØÓÙØ ØÓ ÑÙ ÑÐÐÖ ØØ ÓÖ ÔÖÑØÖ Ó ÒØÖ Ø Ò»ÓÖ ÑÔÙØÒ Ñ ÚÒ Ñ ÑÙ Ð ÜÔÒ Ú ØÒ ÑÔÙØÒ Ñ ÐÖÖ ÚÐÙ ÓÖ Ò Ò ÑÓÖ Ó Ø¹ÆÒغ

40 ¾ ¾º¾º ÝÑÔØÓØ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ì ÐÒÖ ÑÓÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÆÇÎ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ÌÐ ¾º É É É É µ É É µ ÍÒÖ ÒÓÖÑÐØÝ ÙÑÔØÓÒ ÓÖ Ø ØÛÒ¹ Ò ÛØÒ¹Ò Ø ÚØÓÒ Ø ÑÔÐ ÑÒ¹ ÕÙÖ ÓÑ Ð ÒÔÒÒØ ¹ ÕÙÖ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ¾ Ï Ò ¾ ¾ Ñ Ñ ½ ½ Ï ¾ Ï Ñ Ò ½µ ¾ Ñ Ò ½µ Ì ÜÔØØÓÒ Ó Ø ØÑØ ØÛÒ¹Ò Ø ÚÖÒ ¾ Ò Ï µòµ Ò Ø ÚÖÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ¾ ¾ Ï Ò ¾ µ ¾ Ò ¾ Ñ Ó Ø ØÑØ ÛØÒ¹Ò Ø ÚÖÒ ¾ Ï ½µµº Ì ÜÔØØÓÒ Ò Ø ÚÖÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ¾ ¾ Ï µ ¾ Ò ½µÑº ÌÖÓÖ Ö Ø¹ÓÖÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÓÒØ ØÖÙØÓÒ Ó Ò Ï ¼¼ Ô Ñ Ï ½ ¼ Ï ½½ ¼ ¼ Æ ¼ Î ½ ÛÖ Î ½ ¾ ¾ Ï Ò ¾ µ ¾ Ò ¾ Ò Î ¾ ¾ ¾ Ï µ ¾ Ò ½µº ¼ ¼ Î ¾ ½½ ¾º¾µ Ì ÐÑØÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÓØÒ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÑÙÐØÚÖØ ÐØ ÑØÓ ØÓ ¾º¾µº ØÖ ÒÒ Ø ÐÑØÒ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ò Ø ÓÑ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ØÒ Ò Ø ÐÑØÒ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ØÖ ÙÒØÓÒ Ò º Ì Ö ÙÐØ Ô Ñ ¼ ¼ ½ ¼ ½½ Æ ¼ ½ µ

41 ¾ ÛÖ ½ ¼ Î ½ Í ¾ Î ¾ Í ¾ ½ Ò ½ µ Í ½ Ò ½ µï µ Î ¾ Í ¾ ½ Ò ½ µ Í ½ Ò ½ µï µ ¾ Í Ï µ ¾ Î ¾ Í ¾ ½ Ò ½ µ Í ½ Ò ½ µï µ ¾ Í Ï µ ¾ Î ¾ Í ¾ Í Ï µ ÊÛÖØÒ Ø ÓÚÖÒ ÑØÖÜ ½ ÙÒØÓÒ Ó Ò Ú ½ ¼ ¾ ½ µ ½ ¾ ½ µ ¾ µ ¾ Ò ½ Ò ½ Ò ¾ ¾ ½ µ ¾ µ ¾ Ò ¾ ½ µ ¾ µ ¾ Ò ½µ ½ ½ ÁÒ ØÙØÓÒ ÛÖ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ö ÐÓ ØÓ ÞÖÓ ÓÖ ÓÒ Ø ÛÐÐ Ù ÙÐ ØÓ ÔÔÐÝ Ø ÐØ ÑØÓ ØÓ ÖØ ÓÒ ÐÓØ Ðº Ì Ö ÙÐØ Ò Ô Ñ ¼ ¼ ÄÓØ µ ÄÓØ µ ½ ¼ ÄÓØ µ ÄÓØ µ ½½ Æ ¼ ¾ µ ÛÖ ¾ ¼ ¾ ¾ ½ µ ¾ ½ ¾ ½ µ ½ µò ¾ ½ Ò ½ Ò ¾ ½ µ ½ µò ¾ Ò ½µ ½ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Á ÖÒ Ö Ó ÑÐÐ ÑÙÐØÓÒ ÑÐÖ ØÓ ØÓ Ò ËØÓÒ ¾º½º º ÓÖ ÑÙÐØÓÒ Á ÖÛ ÑÔÐ Ó ½¼¼ Ó ÖÚØÓÒ ÖÓÑ Æ ¼ ½µ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÑÔÓ Ñ Ò ÚÐÙ ÓÒ ÑÔÐ Ò ÓÑÔÐØÐÝ ÖÒÓÑ ÓÒº ÁÒ Ø Ö Ø ¾¼ Ó ÖÚØÓÒ ÛÖ ÒØ Ñ Ò ÒÓØÖ ¾¼ ÛÖ Ñ ÔÖÓÙÒ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ µ ¼ ¼¾µº Á ØÒ ÑÔÙØ Ñ Ò Ñ Ò ØÛÓ¹ Ø ÛØ Ñ ¼ ÓÖ Ñ ½¼¼ Ò Ò ¾ ÓÖ Ò º Ê ÙÐØ ÖÓÑ ½¼¼¼ ÖÔØØÓÒ ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾ºº ÌÐ ¾º ÖÔÓÖØ Ø Ö ÙÐØ ÖÓÑ ÑÐÖ ÖÙÒ ÛØ ½ Ó ÖÚØÓÒ Ò Ñ Ò Ò Ñ ÚÒ µ ¼¾ ¼¼µº

42 ¾ ÒÐÐÝ ÌÐ ¾º ÓÛ Ø Ö ÙÐØ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ò Ñ ÚÒ µ ¼¼ ¼¼¾µº Ò ¾ Ò Ñ Ù Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ø Ð Ø ÑÙÐØÓÒ Ö ÐÓ ØÓ ÞÖÓ Á Ð Ó ÔÔÐ Ø ÒÓÖÑÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ò ÓÒ Ø ÐÓØ Ðº ÄÓع Ð Ö ÙÐØ Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾ºº ÆÓØ ØØ Ø ÐÓØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ¼¼ ¼¼¾µ ¾ ½µº Ó Ø ØÐ ÓÛ ØØ Ø ÑÙÐØÓÒ Ö ÙÐØ Ö ÚÖÝ ÛÐÐ ÛØ Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒº Ì ÚÖ ÔÓÒØ ØÑØ Ò ØÖ ØÒÖ ÖÖÓÖ Ö ÚÖÝ ÐÓ ØÓ ØÖ ØÓÖØÐ ÚÐÙ ÛÒ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ Ö ÐÓ ØÓ ÞÖÓ Ø Ù Ó Ø ÐÓØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÚÖÝ Ù Ùк ÌÐ ¾º ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ¼ Ò ¼¾ Ñ Ò ½¼¼ ½¼¼ Ô Î µ Ô Î µ ÇÎ µ ÅØÓ ¼ ¾ ¼º½ ¾¼º½ ¼º¼½¼ ¼º¼ ¾ º ¾ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼ ¼ ¼º¼ ¾¼ ½º¼¾ ½¼ ØÓÖØÐ ¼ ¼º¾ ¾¼º½ ¼º¼ ¼º¼½ ½º¼ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼ ¼º¼½¼ º¼ ½¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¾ ¼º¾ ¾¼º¼ ¼º¼¾ ¼º¼¾¾ ½º ½ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¾ ¼º¼¾¾ º¼ ½¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¼º½ ¾¼º¼ ¼º¼¾ ¼º¼½½ º¼¼ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¾ ¼º¼½½ ¾º ¼ ½¼ ØÓÖØÐ

43 ¼ ÌÐ ¾º ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ¼¾ Ò ¼¼ Ñ Ò ½¼¼ ½¼¼ Ô Î µ Ô Î µ ÇÎ µ ÅØÓ ¼ ¾ ¾¼º½ º¼¾ ¼º¼¾ ¼º¼¼ º ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¾ ¼º¼¼ º¾¼¼ ½¼ ØÓÖØÐ ¼ ¾¼º¾ º¼ ¼º¼¾ ¼º¼¼ ½º¼¼ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¾ ¼º¼¼ ½º¾¼ ½¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¾ ¾¼º¼ º¼¾ ¼º¼¾¼ ¼º¼¼ ¾º¼¼ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¾¼ ¼º¼¼ ½º¼¼ ½¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¾¼º¼ º¼¾ ¼º¼½ ¼º¼¼ º ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼½ ¼º¼¼ º¼¼ ½¼ ØÓÖØÐ ÌÐ ¾º ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ¼¼ Ò ¼¼¾ Ñ Ò ½¼¼ ½¼¼ Ô Î µ Ô Î µ ÇÎ µ ÅØÓ ¼ ¾ º¼ ¾º¼¾ ¼º¼¼ ¼º¼¼½ º ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¼ ¼º¼¼ º¾¾¼ ½¼ ØÓÖØÐ ¼ º¼ ¾º¼¼ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾¼ º½ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾¼ ¾º ½¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¾ º¼ ¾º¼½ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ º¾½ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ º½¼ ½¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ º¼¾ ¾º¼¼ ¼º¼¼ ¼º¼¼½ ½º¼ ½¼ ÑÙÐØ ¼º¼¼ ¼º¼¼½ ½º ½¼ ØÓÖØÐ

44 ½ ÌÐ ¾º ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÑÙÐØ Ò ØÓÖØÐ ÚÓÖ Ó ØÑØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ø ÐÓØ Ð ÓÖ ¼¼ Ò ¼¼¾ ÆÓØ ÐÓØ º¼µ¹¾º ÐÓØ º¼¾µ¹ º½µº Ñ Ò Ô Î µ Ô Î µ ÇÎ µ ÅØÓ ¼ ¾ ¹¾º¾ ¹ º¾ ¼º½ ¼º¾¼ ¼º¼¼¾ ÑÙÐØ ¼º½½ ¼º¾¼¼ ¼º¼¼½ ØÓÖØÐ ¼ ¹¾º ¹ º¾ ¼º½¼ ¼º½¼¾ ¼º¼¼ ÑÙÐØ ¼º½ ¼º½¼¼ ¼º¼¼ ¼¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¾ ¹¾º ¹ º ¼º½½ ¼º½ ¼º¼¼ ½ ÑÙÐØ ¼º½½ ¼º½½ ¼º¼¼ ¼¼ ØÓÖØÐ ½¼¼ ¹¾º¼ ¹ º¾ ¼º¼ ¼º¼½ ¼º¼¼½ ÑÙÐØ ¼º¼ ¼º¼½ ¼º¼¼½¼ ØÓÖØÐ

45 ÔØÖ ÁÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÌÛÓ ÌÝÔ Ó Å Ò ÎÐÙ º½ ÊÙÒ³ ÒÓÖÐØÝ Ò Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ Ì ÓÒÔØ Ó Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ Åʵ Ò ÒÓÖÐØÝ Ö ÙÒ¹ ÑÒØÐ Ò Ø Ñ Ò¹Ø ÐØÖØÙÖº Ì ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ÙÒÖ Ò ÒÓÖÐØÝ ÙÑÔØÓÒ ÓÑ ÑÙ Ö Ù Ø ÔÖÓÐ Ø Ñ¹ Ò Ñ Ý Û ÚÐÙ ÓÑ Ñ Ò Ó ÒÓØ Ò ØÓ ÑÓк ÌÙ Ö ÑÓ Ø Ó Ø ØØ ØÐ ÓØÛÖ ÔÖÓÖÑ ÑÔÐÑÒØÒ ÑÓÖÒ Ñ Ò¹Ø ÔÖÓ¹ ÙÖ ÙÑ ÒÓÖÐ Ñ ÒÒ º ÚÒ ÛÒ Ø ÒÓÖÐØÝ ÙÑÔØÓÒ Ù ÔØ Ò ÒÐÝ ÓÒ Ø ÙÑÔØÓÒ ÔÖÓÚ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÐÒ ÓÖ ÓÑÔÖÒ ÐØÖÒØÚ ÑØÓ º Ì ØÖÑ ÅÊ Ò ÒÓÖÐ Ñ ÒÒ Ö ÓØÒ Ñ ÙÒÖ ØÓÓ Ò Ñ Ù º Ì ÔÖ ÒØÓÒ ÓÖ ÅÊ ÚÒ Ý ÊÙÒ ½µ ÖÕÙÖ ØØ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ñ ÒÒ Ø ÒØÓÖ ÚÖÐ ØØ Ú Ø Óѹ ÔÐØ Ø Ø ÒØÓ Ó ÖÚ Ò Ñ Ò ÔÖØ ÑÝ ÔÒ ÓÒ Ø Ó ÖÚ Ø ÙØ ÑÙ Ø ÙÒØÓÒÐÐÝ ÒÔÒÒØ Ó Ø Ñ Ò Øº ÍÒÖ ÅÊ ÊÙÒ ½µ ÓÛ ØØ Ø ÑÖÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ó ÖÚ Ø ÔÖÓ¹ Ú ÓÖÖØ ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ÓÖ ÐÐÓÓ»Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ Ø ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÖÑØÖ º ÓÖ ÖÕÙÒØ Ø ÒÖÒ Ø ØÖÓÒÖ ÙÑÔØÓÒ Ó Ñ Ò ÓÑÔÐØÐÝ Ø ÖÒÓѺº ØØ Ø Ñ ÒÒ ØÖÙØÓÒ Ó ¾

46 ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ø Ó ÖÚ ÓÖ Ø Ñ Ò ÔÖØ Ò ÓÖ Ø ÑÖÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ó ÖÚ Ø ØÓ ÔÖÓÚ ÓÖÖØ ÑÔÐÒ ØÖÙØÓÒº ÏÒ ÒÐ Ø Ø ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ø ØÙØÓÒ ÔÓØÒØÐÐÝ ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐغ ÁØ ÔÓ Ð ØØ Ø ÔÖÓÐØÝÓÓÒØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ö Ò ÓÙÐ ÔÒ ÓÒ ØØ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ ÓÒ Ø ÓØÖ ØÝÔ ÓÖ ÓÒ Óغ ÅÓÖÓÚÖ Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÓÒ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ö Ò Ò ØÓ ÐÖ Ù ÔÒÒ ÓÒ Ø ÓÒØÜØ ÒÐ ØÙÑ ÑÝØ Ö ÓÖ ÓÒ ÓÖ ÓØ ØÝÔ Ó Ñ ÒÒ º ÌÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÒÖÒØÐ ÖÓÐ Ó Ø Ñ Ò¹Ø ÒØÓÖ Ò ÙÐ ÔÖÓ Ø ÓÒÔØ Ó ÅÊ Ò ÒÓÖÐØÝ Ò ØÓ ÜØÒº Ì ÔÙÖÔÓ Ó Ø ÔØÖ ØÓ ÜØÒ ÊÙÒ³ ØÓÖÝ Ó ÒÓÖÐØÝ ØÓ ÒÖÓ Ò Û Ø Ñ Ò Ø Ö Ó ØÛÓ ØÝÔ Ò ØÓ Ù Ø ÑÔÐØÓÒ Ó ÒÓÖÒ ÔÖØ ÓÖ ÐÐ Ó Ø Ñ ÒÒ ÔÖÓ Ò ÚÖØÝ Ó ÑÔÐ ÝÔÓØØÐ ØÙØÓÒ º ÅÓÖ ÓÑÔÐØ ÜÑÔÐ ÓÒ ÖÐ Ø ÛÐÐ ÔÔÖ Ò ÔØÖ Ò º º¾ º¾º½ ÜØÒ ÒÓÖÐØÝ ÊÙÒ³ ÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ ÊÙÒ³ ½µ ÓÖÒÐ Ó Ñ Ò Ø ÖÒÓÑ Åʵ ÓÐÐÓÛ º ÄØ Å Ø Ñ ÒÒ Ø Ó ÒØÓÖ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØØ ÔÖØ Ø ÓÑÔÐØ Ø ÓÑ ÒØÓ Ó Ñ µ Ò ÐØ Ø ÔÖÑØÖ Ó Ø ÓÒØÓÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó Å ÚÒ ÓÑ º Å Ò Ø Ö ÓÒ Ö ØÓ ÅÊ È Å Ñ Ó Ý Ó Ñ µè Å Ñ Ó Ý Ó µ º½µ ÓÖ ÐÐ ÔÓ Ð ÚÐÙ Ó ÛÖ Ñ Ò Ý Ó Ö Ø ÖÐÞ ÚÐÙ Ó Å Ò Ó Ö ÔØÚÐݺ ÌØ ÅÊ ÖÕÙÖ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ñ ÒÒ ØÓ ÙÒØÓÒÐÐÝ ÒÔÒÒØ Ó Ø Ñ Ò ÔÖØ Ó Ø Øº ËÙÔÔÓ ØØ

47 Ø ÑÒ ÔÙÖÔÓ Ó Ø ÒÐÝ ØÓ ÖÛ ÒÖÒ ÓÙØ Ø ÔÖÑØÖ ÖÒ Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ Ó ÓÑÔÐØ Øº ÊÙÒ ½µ Ò ØÓ ØÒØ Ó ØÖ ÓÒØ ÔÖÑØÖ Ô Ø ÖØ Ò ÖÓ ¹ÔÖÓÙØ Ó Ø ¹ Ô Ò Ø ¹ Ôº Á ÔÖÓÖ ØÖÙØÓÒ Ö Ô ÓÖ Ò ØÝ ÑÙ Ø ÒÔÒÒغ Ì Ñ Ò¹Ø ÑÒ Ñ ØÓ ÒÓÖÐ Ò Ö ØÒØ Ò ÅÊ ÓÐ ÄØØÐ Ò ÊÙÒ ½µº ÍÒÖ ÒÓÖÐØÝ ØÑÓÐ ÓÖ Å ÚÒ ÓÑ ÓÑ ÖÖÐÚÒØ ÓÖ ÐÐÓÓ¹ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ º ÌÓ Ø ÓÒ Ò ÛÖØ Ø ÓÒØ ÐÐÓÓ ÓÖ µ ÚÒ Ó Åµ È Ó Å µ È ÓÑ Å µ Ñ È Ó Ñ µè Å Ó Ñ µ Ñ È Å Ó µ È Ó Ñ µ Ñ º¾µ È Å Ó µè Ó µ» Ä Å Ó µä Ó µ ÛÖ Ä Å Ó µ ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ØØ Ó ÒÓØ ÒÚÓÐÚ Ò Ä Ó µ ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ØØ Ó ÒÓØ ÒÚÓÐÚ º ÁÒ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ø ÓÙÐ ÙÒÖ ØÓÓ ØØ Ó Ò Å Ú Ò Ü Ø ØÖ ÖÐÞ ÚÐÙ Ý Ó Ò Ñº ÁÒ ÙØÙÖ ÕÙØÓÒ ÜÒ Ó ÖÚ Ø Ò Ñ ÒÒ ÒØÓÖ Ø ØÖ ÖÐÞ ÚÐÙ ÛÐÐ ÑÔÐغ ÌÖÓÖ ÙÒÖ ÒÓÖÐØÝ ØÖÐÞ ÚÐÙ Ó Å ÖÓÔ ÓÙØ Ó ÒÝ ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ÓÖ ÔÓ ØÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÓÖ º

48 º¾º¾ ÜØÒ Ñ ÒÒ ÏÒ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ñ Ò ÚÐÙ Ò ÔÖØØÓÒ Ñ Ñ Ñ µº ÄØ Å Ø Ø Ó ÒØÓÖ ØØ ÔÖع ØÓÒ ÓÑ ÒØÓ Ó Ñ Ò Ñ º Ï ÐÐ Ø Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ º ÁÒ ÒÖÐ Å Ò ÖÖ ÑØÖÜ Ó Ø Ñ Þ ÓÑ ÛØ ¼ ÒØÒ ÛÖ ÚÐÙ Ó ÖÚ ½ ÛÖ ÚÐÙ Ñ Ò Ó ØÝÔ Ò ¾ ÛÖ ÚÐÙ Ñ Ò Ó ØÝÔ º Á ÛÐÐ ÒÓÛ ÓÒ Ö ÑÓÐ ÓÖ Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ º ÅÝ ÔÙÖÔÓ Ò ÓÒ Ó ÒÓØ ØÓ ÚÓØ Ø ÖÓÙØÒ ÑÓÐÒ Ó Å Ò ÔÖØ ÙØÒ Ø ÔÖØ Ó ÊÙÒ ½µØÓ ÒØÝ ÔÖ ÓÒ¹ ØÓÒ ÙÒÖ Û ÑÓÐÒ Ó Å ÓÑ ÙÒÒ Öݺ ÁÒ ÒÖÐ ÙÔÔÓ ØØ È ÓÑ Å µ È ÓÑ µè Å ÓÑ µ º µ ÛÖ Ø ÔÖÑØÖ Ò Ö ØÒغ ÍÒÖ ÛØ ÓÒØÓÒ Ò Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ÒÓÖ ÛÒ ÑÒ ÒÖÒ ÓÙØ ÒØÓÒ ½º Ì Ñ Ò Ø Ñ Ñ Ñ µ Ö ØÓ ÅÊ È Å Ó Ñ µ È Å Ó µ ºµ ÓÖ ÐÐ ÔÓ Ð Ø Ø ÖÐÞ ÚÐÙ Ó Å Ò Ó º ÆÓØ ØØ Ø ÓÒØÓÒ ØÖÓÒÖ ØÒ ÊÙÒ³ Åʺ Ä ÅÊ Ø Ô ØØ Ø ÔÖÓ ØØ Ú ÓÑ ÒØÓ Ó Ò Ñ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ñ ÓÛÚÖ Ø Ð Ó ØÔÙÐØ ØØ Ø ÔÖÓ ØØ ÙÚ Ñ ÒØÓ Ø ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ñ ØÖº ÇÒ Ò Ø ÓÙÐ ÙÒÖ ØÓÓ ØØ Ø ÒÓØ Ò ÙÑ ÓÖ ÐÐ ÔÓ Ð ÚÐÙ Ó Å Ò Ó ÙØ ÓÒÐÝ ÓÖ ØÖ ÖÐÞ ÚÐÙ º

49 Ê ÙÐØ ½º Á Ò Ö ØÒØ Ò ÅÊ ÓÐ ØÒ Û Ò ÒÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÒ Ò Å ÓÙØ º ÛÒ ÑÒ ÐÐÓÓ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ Ì ÔÖÓÓ ÓÖ Ø Ö ÙÐØ ÒØÐ ØÓ ØØ Ó ÊÙÒ³ ÛØ Å Ò Ù ØØÙØ ÓÖ Å Ò Ö ÔØÚÐݺ º¾º ÁÑÔÐØÓÒ Ó ÅÊ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÊÙÒ³ ½µ ÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ ÓÒÚÒÒØ ÓÖ ÅÁº ÊÙÒ ½µ ÖÙ ØØ ÙÒÖ Ø ÓÒØÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ ÛÝ ØÓ ÒÖØ ÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁ ØÓ ÖÛ ØÑ ÖÓÑ È Ñ Ó µ ØØ Å ÑÝ ÒÓÖº ÏØ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ ÜØÒ ÒÓÖÐØÝ ÑÔÐ ØØ Å ÑÝ ÒÓÖ ÛÒ ÑÔÙØÒ ÓØ Ñ Ò Ñ º ÊÐÐ ÖÓÑ ÔØÖ ¾ ØØ Ò ÒÖÐ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ³ Ò ØÓ ÖÛÒ ÖÓÑ ¾º½µ Ø Ø Ö Ø Ø Ò ¾º½µ Ø Ø ÓÒ Øº ÍÒÖ ÜØÒ ÒÓÖÐØÝ Å ÑÝ ÒÓÖ Ø ÓØ Ø ÒØ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐغ Ê ÙÐØ ¾º Á Ò Ö ØÒØ Ò ÅÊ ÓÐ ØÒ Û Ò ÒÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÒ ÒÅ Ò ÓØ Ø Ó ÑÔÙØØÓÒ ¾º½µ Ò ¾º½µ Ó ØØ È Ñ Ó Å µ È Ñ Ó µ Ò È Ñ Ó Ñ Å µ È Ñ Ó Ñ µ ÓÖ Ñ Ì Ö ÙÐØ Ò ÔÖÓÚÒ ÓÐÐÓÛ º Ì ÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ ¾º½µ

50 È Ñ Ó Å µ È Ñ Ñ Ó Å µ Ñ ½ È µ È ÓÑ µ È Ó Å µ È µè Å ÓÑ µ Ñ Û ÙÒÖ ÅÊ ÓÑ È Ñ Ó Å µ ½ È µ È ÓÑ µ È Ó Å µ È µ È Å Ó µ Ñ È Å Ó µ È Ó È Ó Å µ Ñ Ñ µ Ñ È Å Ó µ È Ó Å µ È Ó Ñ µ È Ñ Ó µ ËÑÐÖÐÝ ØÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÓÒ Ø È Ñ Ó Ñ Å µ È Ñ Ó Ñ Å µ ½ È Ó Ñ Å µ È µ È ÓÑ µ È µè Å ÓÑ µ Û ÙÒÖ ÅÊ ÓÑ È Ñ Ó Ñ Å µ ½ È µ È È Ó Ñ Å µ ÓÑ µ È µè Å Ó Ñ µ ½ È Ó Ñ Å µ È Ó Ñ Ñ µ È Å Ó Ñ µ È Ñ Ó Ñ µ

51 º¾º ÓÒØÓÒÐ ÜØÒ ÒÓÖÐØÝ ÁØ Ð Ó ÔÓ Ð ØÓ Ò ÛÖ ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Û Ò ÒÓÖ ÓÑ ÔØ Ó Å Ò ÓÒ ÓÖ ÓØ Ø º ÆÓØ ØØ Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÑÔÐ ØÓÒ ÓÚ ØÐÐ ÓÙÖ Å ÔÒ ÓÒ Ñ º Ì Ó ÖÚØÓÒ Ð Ù ØÓ Ò ÛÖ ÓÒØÓÒÐ ÓÖÑ Ó ÜØÒ Åʺ ÒØÓÒ ¾º Ì Ñ Ò Ø Ñ Ò ØÛÓ¹ Ø ØØÒ Ö ØÓ ÅÊ È Å Ó Ñ µ È Å Ó Ñ µ ºµ ÓÖ ÐÐ ÔÓ Ð ÛØ Å Ò Ó Ü Ø ØÖ ÖÐÞ ÚÐÙ º Ê ÙÐØ º Á Ò Ö ØÒØ Ò ÅÊ ÓÐ ØÒ Û Ò ÒÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Å Ò Ø ÓÒ Ø Ó ÑÔÙØØÓÒ Ó ØØ È Ñ Ó Ñ Å µ È Ñ Ó Ñ µ ºµ ÖÒ Ò ÊÙÒ ½µ Ò ÑÐÖ ÓÒÔØ Ò Ø ÓÒØÜØ Ó ØÖØÑÒØ ÒÓÒÓÑÔÐÒ ÐÐ ÐØÒØ ÒÓÖÐØÝ Ò Û ØÛÖ ÒÓÛÒ ÛØÖ ÙØ Û ÓÑÔÐÝÒ ÓÖ ÒÓØ ÒÝ Ñ Ò ÓÙØÓÑ ÛÓÙÐ ÒÓÖ¹ к Ì Ò Ó ÓÒØÓÒ ÔÓØÒØÐÐÝ Ù ÙÐ Ò ÑÔÙØØÓÒ¹ ÑØÓ ÓÖ Ñ Ò Ø ÙØ Ð Ó Ò ÖØ ÐÐÓÓ¹ ÒÐÝ Ó Ø Ó ÖÚ Ø Ù ÑÔÙØ ÚÐÙ ÓÖ Ñ ÑÔÐÝ Ø ÒÐÝ ÛØÓÙØ Ñ º Ì ÓÒÐÙ ÓÒ Ó ÓÒÐÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Ò Ø Ð Ó ÔÓØÒØÐÐÝ Ù ¹ ÙÐ ÛÒ ÓÑÒÒ ÑÔÙØØÓÒ ÓÖ Ñ ÛØ ÒÐÝØ ÔÔÖÓ ÓÖ Ñ ÚÒ Ñ º

52 º ÁÒÓÖÐØÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÙÑÓÐ º º½ ÅÓÐÒ Å Ò ØÛÓ Ø ÈÖÚÓÙ Ö ÙÐØ Ú ÓÛÒ ÛÒ Ø ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ ÓÖÓ ÑÓÐ ÓÖ Å º ÏØ ØÛÓ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ø ÔÓØÒØÐÐÝ Ù ÙÐ ØÓ ØÓÖ Å ÒØÓ ÔÖ Ó ÙÑÓÐ º ÓÖ ÜÑÔÐ Û ÑÝ ÔÝ ÓÒ ÑÒ Ñ ØØ Ú Ø ÓÑÔÐØ Ø ÒØÓ Ó Ò Ñ Ò ÒÓØÖ ÑÒ Ñ ØØ Ú Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ñ º ØÓÖÒ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ ÛÐÐ Ò ÖÝ ØÓ Ñ ÔÖ Ø ÒÓØÓÒ Ó ÚÒ ÓÑ Ñ Ò ÚÐÙ ØØ Ö ÒÓÖÐ Ò ÓØÖ ØØ Ö ÒÓغ ÌÖ Ö ÑÒÝ «ÖÒØ ÛÝ ØÓ ØÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Å ÛØ «ÖÒØ ÑÔÐØÓÒ Ø ÛÐÐ Ö Ò Ø ÒÜØ ØÓÒº ÓÖ ÒÓÛ ÐØ Ù ÔÖØØÓÒ Å ÒÖÐÐÝ ÒØÓ ØÛÓ ÔÖØ Å Å ½ Å ¾½ µ Ó ØØ È Å ÓÑ µ È Å ½ ÓÑ ½ µ È Å ¾½ ÓÑ Å ½ ¾½ µ ÙÖØÖÑÓÖ ÐØ Ù ÙÑ ØØ ½ Ò ¾½ Ö ÑÙØÙÐÐÝ ØÒØ Ó ØØ ¾º½¼µ ÓÑ È ÓÑ Å µ È µ È ÓÑ µ È ½ µ È Å ½ ÓÑ ½ µ È ¾½ µ È Å ¾½ ÓÑ Å ½ ¾½ µ ÁØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ Û ÑÔÓ Ò ÅʹРÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ¾½ ÚÒ Å ½ ØÒ ÑÔÐ ØÓÒ ÛÐÐ ÓÙÖ ÓÛÚÖ ØÖ ÒÓ Ù Ò Ø ÖÓÑ ÑÔÓ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ½ º ÒØÓÒ º Ì Ñ Ò Ø Ö ØÓ ÅÊ ¾½ È Å ¾½ Ó Ñ Å ½ ¾½ µ È Å ¾½ Ó Å ½ ¾½ µ ºµ ÓÖ ÐÐ ÔÓ Ð ¾½ ÛØ Å Ò Ó Ü Ø ØÖ ÖÐÞ ÚÐÙ º

53 ¼ Ê ÙÐØ º Á ½ Ò ¾½ Ö ÑÙØÙÐÐÝ ØÒØ Ò Ø Ñ Ò Ø Ö ÅÊ ¾½ ØÒ Û Ò ÒÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Å ¾½ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ º ÛÒ ÑÒ ÐÐÓÓ ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ö ÙÐØ Á ÜØÒ Ø ÔÖÓÓ Ò º¾µ ÓÐÐÓÛ È Ó Å µ È ÓÑ Å µñ Ñ ºµ È Ó Ñ Ñ µè Å ½ Ó Ñ Ñ ½ µ È Å ¾½ Ó Ñ Ñ Å ½ ¾½ µ Ñ Ñ È Å ¾½ Ó Å ½ ¾½ µ È ÓÑ Å ½ ½ µ Ñ Ñ È Å ¾½ Ó Å ½ ¾½ µè Ó Å ½ ½ µ» Ä ¾½ Å Ó µä ½ Ó Å ½ µ ÌÖÓÖ Ø ÓÚÖÐÐ ÐÐÓÓ ØÓÖ ÒØÓ ÔÖØ ØØ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ò ÔÖØ ØØ ØÓ Å ¾½ º ÌÖÓÖ Å ½ Ò ØÓ ÑÓÐ ÙØ Å ¾½ Ó ÒÓØ ÛÒ ÓÒ ÖÒ ÐÐÓÓ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ ÓÖ º Ê ÙÐØ º Á ½ Ò ¾½ Ö ÑÙØÙÐÐÝ ØÒØ Ò Ø Ñ Ò Ø Ö ÅÊ ¾½ ØÒ Û Ò ÒÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Å ¾½ ØØÓÒ ¾º½µ Ò ¾º½µ Ó ØØ Ò ÓØ Ø Ó ÑÔÙ¹ È Ñ Ó Å µ È Ñ Ó Å ½ µ Ò È Ñ Ó Ñ Å µ È Ñ Ó Ñ Å ½ µ ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ö ÙÐØ ÛÖØ Ø ÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ Ó Ñ È Ñ Ó Å µ ½ È µ È ÓÑ µ È ½ µ È Ó Å ½ Å ¾½ µ È Å ½ ÓÑ ½ µ È ¾½ µ È Å ¾½ ÓÑ Å ½ ¾½ µ Ñ

54 ½ ÍÒÖ ÅÊ ¾½ Ø ÑÔÐ ØÓ È Ñ Ó Å µ È Å ¾½ Ó Å ½ µ È Ó Å ½ Å ¾½ µ È Ó Ñ Ñ µ È Å ½ Ó Ñ Ñ µ Ñ ½ È Ó Å ½ µ È Å ½ Ó Ñ µ È Ñ Ó Å ½ µ ËÑÐÖÐÝ ØÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ ÓÖ ÑÔÙØÒ Ø Ø ÓÒ Ø È Ñ Ó Ñ Å½ Å ¾½ µ È ½ ¾½ Ñ Ó Ñ Å ½ Å ¾½ µ ¾½ ½ ½ È Ó Ñ Å ½ Å ¾½ µ È µè ÓÑ µè ½ µè Å ½ ÓÑ ½ µ È ¾½ µè Å ¾½ ÓÑ Å ½ ¾½ µ ¾½ ½ ½ È Ó Ñ Å È µè ÓÑ µè ½ µè Å ½ ÓÑ ½ µ ½ Å ¾½ µ È ¾½ µè Å ¾½ Ó Ñ Å ½ ¾½ µ ¾½ ½ ½ È Ó Ñ Å½ Å ¾½ µ È Ó Ñ Ñ µè Å ½ Ó Ñ Ñ µ È Å ¾½ Ó Ñ Å ½ µ È Ó Ñ Ñ Å ½ µ È Ó Ñ Å½ Å ¾½ µ È Å ¾½ Ó Ñ Å ½ µ È Ñ Ó Ñ Å ½ µ ÆÓØ Ò ØØ Ø Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÓÒ Ø ØÐÐ ÓÐ Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ¾½ ÚÒ Å ½ ÔÒ ÓÒ Ñ º ÌÖÓÖ Û ÒÛÖ ÓÒØÓÒÐ ÚÖ ÓÒ ÓÐÐÓÛ º º º¾ ÓÒØÓÒÐ ÒÓÖÐØÝ ÓÖ ÙÑÓÐ Ó Å ÒØÓÒ º Ì Ñ Ò Ø Ñ ØÛÓ¹ Ø ØØÒ Ö ØÓ ÅÊ ¾½ È Å ¾½ Ó Ñ Å ½ ¾½ µ È Å ¾½ Ó Ñ Å ½ ¾½ µ ºµ

55 ¾ ÓÖ ÐÐ ÔÓ Ð ¾½ ÛØ Å Ò Ó Ü Ø ØÖ ÖÐÞ ÚÐÙ º Ê ÙÐØ º Á ½ Ò ¾½ Ö ÑÙØÙÐÐÝ ØÒØ Ò ÅÊ ¾½ ÓÐ ØÒ Û Ò ÒÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Å ¾½ Ò Ø ÓÒ Ø Ó ÑÔÙØØÓÒ Ó ØØ È Ñ Ó Ñ Å µ È Ñ Ó Ñ Å ½ µ Ì Ö ÙÐØ Ù ÙÐ ÓÖ ÑÔÙØØÓÒ¹ ÑØÓ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÖ ÛÒ ÓÑÒÒ ÑÔÙØØÓÒ Ó Ñ Ò Ø Ö Ø Ø ÛØ Ò ÒÐÝØ ÔÔÖÓ ÓÖ Ñ ÚÒ Ñ º º ºº½ ØÓÖÒ Ø ØÖÙØÓÒ Ó ÜØÒ Ñ ÒÒ ÈÓ Ø¹Ó Ð ØÓÒ Ó Ñ Ò¹Ø ØÝÔ ÁÒ Ø ØÓÒ Á Ö ÚÖÐ ÛÝ ØÓ ØÓÖ Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ÒØÓ ÙÑÓÐ Ò Ù ØÖ ÑÔÐØÓÒ º ÈÖÔ Ø ÑÓ Ø ÓÚÓÙ ÛÝ ØÓ ÐØ Å ÅÅ µ ÛÖ Å ÓÒØÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÔÖØØÓÒ ÓÑ ÒØÓ Ó Ò Ñ Ò Å ÓÒØÒ Ø ØÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÔÐØ Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ñ º ÌØ Û Ö Ø ÑÓÐ Ø ÔÖÓÐØ ØØ Ó ÖÚØÓÒ Ö Ñ Ò ÓÖ ÒÝ Ö ÓÒ ØÒ Û Ö ØÖØ ÓÙÖ ØØÒØÓÒ ØÓ Ø Ñ Ò ÚÐÙ ÓÒÐÝ Ò ÑÓÐ Ø ÔÖÓÐØ ØØ ØÝ Ö Ó ØÝÔ ÖØÖ ØÒ ØÝÔ º Ì ØÓÖÞØÓÒ ÒÐÓÓÙ ØÓ ØØ ÓÑÑÓÒÐÝ Ù Ò ÙÖÚÚÐ ÒÐÝ ÛØ Óѹ ÔØÒ Ö ÛÖ ÐÙÖ ºº Ø µ ÓÙÖ ÓÖ ÑÙÐØÔÐ Ö ÓÒ ÃÐ Ò ÈÖÒØ ½¼ ÐÐ ÓÒ ½ ÑÙ ½½ ÅÖÙÒ Ò ÎÐ ½µº Ì ØÖÙØÓÒ Ó ÜØÒ Ñ ÒÒ ÓÑ È Å Ó µ È Å ÓÑ µ È Å Ó Å µ ÛÖ µº Á ÛÒ ØÒ ÛÓÐ Ø Ñ Ò Ø Ö ÅÊ Ò Ø Ù ÙÐ Ò Ø Ö Ø ÔÖØ ÓÑ È Å ÓÑ µè Å Ó µº Á Ò ØÓÒ

56 ØÓ Ø Û ÑÔÓ ÓÒØÓÒ ºµ ÓÒ Ø ÓÒ ÔÖØ Ó ØØ È Å ÓÑ Å µ È Å Ó Å µ Û Ú ÅÊ º ÁÒ Ø ÓÒØÜØ Ø ÐØØÖ ÓÒØÓÒ ÑÝ ÐÐ ÅÊ º Á ÅÊ ÓÐ ÙØ ÅÊ Ó ÒÓØ Û ÑÝ ØÐÐ ÒÓÖ Ø ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ ÓÒØÒ Ò Å Ò ÐÐÓÓ¹ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ ÓÖ Ò ÓØ Ø Ó ÑÙÐØÔÐ ÑÔÙØØÓÒº Ì ØÓÖÞØÓÒ ÐÖ Ø ÖÓÐ Ó Å ÛÒ Ñ ÔÖØØÓÒ ÒØÓ Ñ Ò Ñ Ý Ø ÒÐÝ Ø ÓÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÒÚÒÒº Ù Ý ËÒ ¾¼¼¼µ Ø ÓÑØÑ Ø ØØ ÑÔÙØØÓÒ Ó ÓÑ ÔÖØ Ó Ø Ñ Ò Ø ÓÙÐ Ù ØÒØÐÐÝ Ö Ø ÓØÖ ÔÖØ ÛÖ ÒÓÛÒº ÁÒ Ø ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÓÙÐ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ ÑÓÖ ÆÒØ ØÒ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÅÁº ÐÓÒ Ø ÔÓ Ø Ó Ð ØÓÒ Ò ÖÖ ÓÙØ ÓÒ Ø Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÐÒ ÖÓÑ Å Ò»ÓÖ Ó ØÖ ÒÓ ÚÓÐØÓÒ Ó ÅÊ º ÍÒÖ ÒÓÖÑÐ ÖÙÑ ØÒ ÛÖ Ø ÓÒ ÒÒÓØ Ò ÙÒ Ý Ø ÙÒ Ò Ñ Ø ÔÓ Ø Ó Ð ØÓÒ ÔÖÓ ÑÝ ÒÓÖ ÒØÖÐÝ Ò ÓØ Ø Ó ÑÔÙØØÓÒ ÛØÖ ÓÖ ÒÓØ Ø ÑÒ Ñ ÓÖ Å ÒÓÖк Á ºµ ÓÐ Ó ØØ È Å Ó Å µ È Å Ó Å µ ÓÒ¹ ØÓÒ ØØ Û ÑÝ ÐÐ ÅÊ ØÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Å ÑÝ ÒÓÖ ÙÖÒ Ø ÓÒ Ø ÛÒ ÑÔÙØÒ Ñ ÚÒ Ñ º ÜÑÔÐ ½º ÓÒ Ö Ò ØÑ ÖÓÑ Ò ÒØÖÚÛ ÙÖÚÝ ÏØ Û ÝÓÙÖ ÔÖ¹ØÜ ÒÓÑ Ú ÝÖ Ó ËÓÑ ÔÖØÔÒØ ÑÝ ÖÙ ØÓ Ò ÛÖ Ù Ø ÕÙ ØÓÒ ÖØÖ Ò ØÚ ÓØÖ ÑÝ ÒÓØ Ò ÛÖ Ù ØÝ ÓÒ ØÐÝ ÒÒÓØ ÖÐк ÁÒ ØÓÒ ØÓ Û Ú ØÓÒÐ ÓÚÖØ ºº Ü Øºµ Û Ö ÓÑÔÐØÐÝ Ó ÖÚ Ò Û ÑÝ ÖÐØ ØÓ ÔÖØÔÒØ ³ ÔÖÓÔÒ Ø ØÓ Ö ÔÓÒº ÄØ Ñ ÖÔÖ ÒØ Ø ÙÒÒÓÛÒ ÒÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ØÓ ÛÓ Ý Á ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ò Ñ Ø ÙÒÒÓÛÒ ÚÐÙ ÓÖ ÖÙ Ö º ÍÒÖ ÔÓ Ø

57 X Y M M * 0 0 Obs. 0 M Obs. 0 A B 1 M ÙÖ º½ ÈÓ Ø Ó ÑÓÐ ÒØÓÖ ÓÖ ÒÐ ÙÖÚÝ ØÑ ÛØ ØÛÓ ØÝÔ Ó ÐÙÖ ØÓ Ö ÔÓÒ ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ò Ö٠к Ó Ð ØÓÒ ÑÓÐ Ø ÒØÓÖ Å ÅÅ µñý Ò ÓÛÒ Ò ÙÖ º½º ÁØ ÒØÙÖÐ ØÓ Ö Å Ý ÒÖÝ ºº ÐÓØ ÓÖ ÔÖÓص ÖÖ ÓÒ ÛØ Ò ÓÚÖØ º ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Û ÑÝ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÐØÓÒ ÓÖ ÒÓÒÖ ÔÓÒÒØ ÓÒÐÝ ÖÖ ÓÒ ÓÖ Å Û ÑÝ Ð Ó ÔÒ ÓÒ Ò º ÄØ Ò ÒÓØ Ø ÖÖ ÓÒ ÓÆÒØ ÓÖ Ò Ø ÑÓÐ ÓÖ Å Ò Å Ö ÔØÚÐݺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÔÐ ÑÝ ÓÙÖº ¼ ÁÒ Ø Û Ú ÅÊ Ò Ø ØÒØÓÒ ØÛÒ ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ò ÖÙ Ð ÓÑ ØØ ØÐÐÝ ÖÖÐÚÒØ ÓÖ ØÑØÒ ÔØ Ó Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒÓÑ ØÖÙØÓÒº ÐØÓÒ ÑÓÐ ÓÖ Åº ÁÒÖÒ ÑÝ ÔÖÓ ÙÒÖ ÒÐ ¼ ÁÒ Ø ÛÚ ÓØ ÅÊ Ò ÅÊ Û ÑÔÐ ÅÊ ÒØÖ ÐØÓÒ ÑÓÐ Òº ¼ ¼ ÁÒ Ø Û Ú ÅÊ ÙØ ÒÓØ ÅÊ º Ì ÖØÖ ÙÒÙ ÙÐ ØÙØÓÒ ÛÖ Ø Ñ Ò Ø Ö ÒÓÖÐ Ò Ò ÓÚÖÐÐ Ò

58 ÙØ Ø ØÒØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ØÝÔ ÒÓغ ÖØ ÐÐÓÓ¹ ÓÖ Ý Ò ÒÖÒ ÓÙØ Ø ÓÑÔÐØ¹Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÙÐ ÔÖÓ ÛØÓÙØ ÑÓÐÒ Ø Ñ ÒÒ ÔÖÓ ÙØ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ ÛÓÙÐ ÖÕÙÖ ÙÐ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÓÖ Å Ò Å º ÆÓØ ØØ ¼ ØÒ Ø ÓÒØÓÒÐ ÑÓÐ ÓÖ Å ÚÒ Å ÔÒ ÒØÖ ÓÒ Ñ ÒÓÖ Ñ ÓÒ Ø ÓØÖ Ò ¼ ØÒ Ø ÔÒ ÓÒ ÓØ Ñ Ò Ñ º Ú Ò ÑÓÐ ÓÖ Å ØØ ÔÒ ÓÒ Ñ ÙØ ÒÓØ Ñ ÛÓÙÐ ÚÖÝ ÛÛÖ Ø Ø Ó Ø ÛÖ ÓÒØÓÒ ÅÊ Ñ ÐØØÐ Ò Öº Ì Ö ÙÐØ Ó ØÛÓ¹ Ø ÑÔÙØØÓÒ Ó Ñ ÓÒ³Ø ÒÓÛ ÓÐÐÓÛ Ý Ñ ÖÙ Ð ÓÙÐ ÒØÖÔÖØ ÛØ Öº ÁØ ØÑÔØÒ ØÓ ÚÛ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ ÝÔÓØØÐ ÙÖÚÝ Ò Û ÖÐÐ ÆÙÐØÝ ÐÑÒØ Ò Ø ÓÒÐÝ ÖÑÒÒ Ö ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÖ ÔÓÒ Ö٠к ÀÓÛÚÖ Ø ÔÖ ÙÔÔÓ ØØ ÚÖÝ ÔÖØÔÒØ ÛÓÒ ÛÖ Á ÓÒ³Ø ÒÓÛ ÛÓÙÐ ÛÐÐÒ ØÓ ÐÓ ÒÓÑ ÒÛ ÛØ Ø Û º Ì ÖØÖ ÙÒÖÐ Ø ÓÑ Ó Ø ÑÑÖ Ó Ø Ñ ÖÓÙÔ ÛÓÙÐ ÔÖÓÐÝ ÖÙ ÚÒ ØÝ ÓÙÐ ÖÐк ÌÖÓÖ ÓÒÐÝ ÐÓÛÖ ÓÙÒ ÓÖ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÖÐÐ ÆÙÐØÝ ÛÖ ÐÑÒغ ËÑÐÖÐÝ ÛÖÚÖ Ø ÓÖÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ ÒÒ Ñ ÖÙ Ð Ò Ñ ÓÒ³Ø ÒÓÛ ØÒ ÔÖÓÚ ÐÓÛÖ ÓÙÒ ÓÒ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÛØ ÒÓ Ö٠к ÓÖ ÑÒÝ Ò ØÚ ÕÙ ØÓÒÒÖ ØÑ Û Ù ÔØ ØØ Ù ØÒØÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ö ÔÓÒ Ö ØÙÐÐÝ ÖÙ Ð Ò Ù º ÅÓÖÓÚÖ Û ÑÒ ØØ Ò ÑÒÝ Ø Øѳ ØÖÙ ÚÐÙ ÑÝ ÜÖØ ÖØÖ Ò ÙÒ ÓÚÖ Ø ÔÖÓ Ó ÖÙ Ð ØÒ ÓÚÖ Ø ÔÖÓ Ó ÖÐк ÌØ Ø ÑÝ Ö ÓÒÐ ØÓ ÑÒ ØØ ÖÙ Ð Ö ÒÓÒÒÓÖÐ ÙØ ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ö Ò ÓÑ Ò µ ÒÓÖк ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ÒÓØÓÒ ÒÒÓØ ÐÝ ÜÔÖ Ò ÔÓ Ø Ó Ð ØÓÒ ÖÑÛÓÖ Ø ÖÕÙÖ ÓÒ Ó Ø ÑØÓ Ö ÒÜغ

59 ºº¾ ËÕÙÒØÐ ÐØÓÒ ÁÒ ÕÙÒØÐ ÐØÓÒ ØÓÖÞØÓÒ Û Ö Ø ÑÓÐ Ø ÔÖÓ Ý Û Ø Ø ÓÑ Ñ Ò ÓÖ ÓÒ Ö ÓÒ ØÒ ÚÒ ØØ ÚÐÙ ÒÓØ Ñ Ò ÓÖ ØØ Ö ÓÒ Û ÑÓÐ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø ÓÑ Ñ Ò ÓÖ Ø ÓØÖ Ö ÓÒº Ì ÓÖÖÒ Ó Ø Ö ÓÒ ÑÝ ÓÖ ÑÝ ÒÓØ ÓÒ ÛØ Ø ÓÖÖ Ó ÑÔÙØØÓÒ Ø ØÛÓ Ñ Ò¹Ø ØÝÔ Ö ÑÔÙØ Ò ØÛÓ¹ Ø ÅÁº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ ÑÝ ØÓÖ Å Å Å µ ÛÖ Å ÓÒØÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÔÖØØÓÒ ÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ó Ñ µ Ò Å ÓÒØÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÔÖØØÓÒ Ó Ñ µ ÒØÓ Ó Ò Ñ º Ï ÐÐ Ø ÕÙÒØйÓÖÛÖ Ù Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ØÓÖ Ò Ø Ñ ÕÙÒ Ø Ñ Ò Ø Ö ÑÔÙØ Ö Ø Ñ ØÒ Ñ ÚÒ Ñ º Á Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ ÑÓÐ ØÓÖ ÓÔÔÓ Ø ØÓ Ø ÑÔÙØØÓÒ ÕÙÒ Ó ØØ Å Å Å µ Û ÐÐ Ø ÕÙÒØйÖÚÖ º Ì ÓÖÛÖ Ò ÖÚÖ ØÓÖÞØÓÒ Ú ÓÑÛØ «ÖÒØ ÑÔÐØÓÒ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜÑÔÐ ÐÐÙ ØÖØ º ÜÑÔÐ ¾º ÓÒ Ö ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ ÛÖ ØÑ Ö ØÖ Ò ÔÖØ Ø µ Ò Ø ØÛÓ Ù ÕÙÒØ Ó ÓÒ ½ Ò ¾ µº ËÓÑ ÙØ ÖÓÔ ÓÙØ Ø Ø Ö Ø Ó ÓÒ Ò ØÙ Ú Ñ Ò ÚÐÙ ÓÖ ÓØ ½ Ò ¾ ÓØÖ ÖÓÔ ÓÙØ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ú Ñ Ò ÚÐÙ ÓÒÐÝ ÓÖ ¾ º ÁØ Ò Ð ØÓ ÑÓÐ Å Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ½ Ò Ø ÓÒØÓÒÐ ÔÖÓÐØÝ Ó ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ¾ ÚÒ ØØ ÓÒ ØÐÐ Ò Ø ØÙÝ Ø ØÑ ½º ÀÓÛÚÖ Ø ÑÔÙØØÓÒ ÓÖ Ø ÖÓÔÓÙØ ÖÓÙÔ ÑÝ ÔÖÓ Ò ØÖ ÓÖÖº Á Û Ò Ñ ØÓ Ø Ñ Ò Ø ÓÖ ØÓ ÛÓ ÖÓÔ ÓÙØ Ø ØÑ ½ Ò Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÖ ØÓ ÛÓ ÖÓÔ ÓÙØ Ø ØÑ ¾ ØÒ Ø ØÓÖÞØÓÒ ÕÙÒØйÓÖÛÖ Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ¾ Ò Ñ ØÓ ÖÓÔÓÙØ

60 X Y 1 Y 2 M A M BA Obs M 0 Obs. 0 1 Obs. B M M A M 1 X Y 1 Y 2 M B M AB Obs M 0 Obs. 0 1 Obs. A M M B M 1 µ ÓÖÛÖ µ ÊÚÖ ÙÖ º¾ ËÕÙÒØÐ ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ ÛØ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÛÓ Ó ÓÒ µ ÓÖÛÖ µ ÖÚÖ º Ø ØÑ ½ Ø ÕÙÒØйÖÚÖ º Ì Ñ Ò Ø Ò ÜØÒ Ñ ÒÒ ÒØÓÖ Ò ÓØ Ó Ø ØØÒ Ö ÓÛÒ Ò ÙÖ º¾º ÁÒ Ø ÕÙÒØйÓÖÛÖ ØØÒ ÙÔÔÓ ØØ Û ÑÓÐÅ ÒÖÝ ÖÖ ÓÒ ÛØ ÓÆÒØ ÓÖ ½ Ò ¾ ÒÓØ Ý ½ Ò ¾ Ö ÔØÚÐÝ Ò Û ÑÓÐÅ Ý ÒÓØÖ ÖÖ ÓÒ ÛØ ÓÆÒØ ÓÖ ½ Ò ¾ ÒÓØ Ý ½ Ò ¾ º Á ½ ¾ ¾ ¼ ØÒ Ø Ñ Ò Ø Ö ÅÊ Ò ÓØ ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ ÑÝ ÒÓÖ ÛÒ ÖÛÒ ÒÖÒ ÓÙØ Ø ÓÑÔÐع Ø ÔÓÔÙÐØÓÒº ÌÛÓ ÓØÖ ÔÐ Ö Ó ÒØÖ Øº ¾ ¼ÙØ ½ ¼ÓÖ ¾ ¼ Ì Ñ Ò Ø Ö ÅÊ Ù Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ ÑÓÐ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ñ º ÁÒ Ø ºµ Ð Ó ÓÐ Ù Ø ÓÒØÓÒÐ ÑÓÐ ÓÖ Å ÚÒ Å Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ñ ÓÖ Ñ Ó Ø Ñ Ò Ø Ö Ð Ó ÅÊ º ÌÖÓÖ Ø ÑÓÐ ÓÖ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ¾ ÑÝ ÒÓÖ ÒØÖÐÝ Ò Ø ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ ÓÖ ØÑ ½ ÑÝ ÒÓÖ ÛÒ ÑÔÙØÒ Ñ ÚÒ Ñ º ÁÒ Ø Ø ÕÙØ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ Ý ØØÑ ÒÓÖÐÝ Ñ Ò Ò Ñ

61 ÒÓغ ½ ¾ ¼ÙØ ¾ ¼ ÆÓ Ù ÙÐ ÑÔÐ ØÓÒ ÓÙÖ Ò Ø º ÁØ ÒÓØ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ Ý ØØ Ñ ÒÓÖÐÝ Ñ Ò Ò Ñ ÒÓØ Ù ÒØÖ ÔÖØ Ó Ø ÜØÒ Ñ ÒÒ Ò ÒÓÖ ÓØ ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ ÑÙ Ø ØÒ ÒØÓ ÓÙÒغ ÆÓØ ØØ Ñ ÛÖ ÐÐ Ò Ø Ø Ö Ø Ø Ó ÑÔÙØØÓÒ Ø ÑÔÙØ Ø Ó ÒÓØ ÜØÐÝ Ö Ø ÒÖÓ ÛÖ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ½ ÐÑÒØ Ù Ø ÐÐÝ ØØ ÓÑ Ó Ø ÒÚÙÐ ÓÖ ÛÓÑ Û ÑÔÙØ Ø ØÑ ½ ÛÓÙÐ ÔÖÓÐÝ Ú ÖÓÔÔ ÓÙØ Ø ØÑ ¾ ØÝ ÒÓØ ÖÓÔÔ ÓÙØ Ø ØÑ ½º ÌÖÓÖ Ò Ò ËØÓÒ ¾º¾ºµ ÔÖÓÚ Ò ØÑØ ÐÓÛÖ ÓÙÒ ÓÒ Ø ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÝÔÓØØÐ ØÙÝ ÛØ ÒÓ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ½º ÆÓÛ ÓÒ Ö Ø ÕÙÒØйÖÚÖ ØÓÖÞØÓÒº ÄØ «½ Ò «¾ ÒÓØ Ø ÓÆÒØ ÓÖ ½ Ò ¾ Ò Ø ÖÖ ÓÒ ÑÓÐ ÓÖ Å Ò ÐØ Æ ½ Ò Æ ¾ ÒÓØ ØÖ ÓÆÒØ Ò Ø ÑÓÐ ÓÖ Å º Ì ÔÐ «½ «¾ Æ ¾ ¼ ÔÖÓÙ ÅÊ º ÓÒØÓÒ ºµ Û ÖÑÝ ÐÐ ÅÊ ÙØÓÑØÐÐÝ Ø Ù Ø ÖÖ ÓÒ ÑÓÐ ÓÖ Å ÒÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ñ ØÖÓÖ Ø ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ ÓÖ ØÑ ¾ Ó ÒÓØ ÚÖ Ò ØÓ ÓÒ Ö ÛÒ ÑÔÙØÒ Ñ ÚÒ Ñ º ÌÛÓ ÓØÖ ÔÐ Ö º «½ «¾ ¼ÙØ ¾ ¼ Ì ÔÖÓÙ ÅÊ Û ÑÔÐ ØØ ÒØÖ Ó Ø ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ Ò ØÓ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÛÒ ÑÔÙØÒ Ñ ÚÒ Ñ ÓÛÚÖ ÓØ ÑÓÐ Ö Ò ÖÝ ÓÖ ÑÔÙØÒ Ñ º ÀÖ Ø ÒÓØ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ Ý ØØ Ñ ÒÓÖÐÝ Ñ Ò Ò Ñ ÒÓØ Ø ÖÓÔÓÙØ ÔÖÓ ØØ ÖØ Ñ ÒÒÓØ ÒÓÖ Ù Ø «Ø Ø ÔÖØÚ ØÖÙØÓÒ Ó Ñ º

62 ¾ ¼ÙØ «½ ¼ÓÖ «¾ ¼ ÓÒØÓÒ ºµ ÛÑÝ ÐÐ ÅÊ Ø º Ì ÑÔÐ ØØ Ø ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ Ø ØÑ ¾ Ó ÒÓØ Ò ØÓ ÓÒ Ö Ø Ðк ÀÖ Ø Ó Ñ Ò ØÓ Ý ØØ Ñ ÒÓÖÐÝ Ñ Ò ÙØ Ñ ÒÓغ ØÖ Ñ Ò ÐÐ Ò Ø Ö ÙÐØÒ Ø Ó ÙÖØÐÝ Ö Ø ÝÔÓØع Ð ÒÖÓ ÛÖ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ¾ Ò ÐÑÒغ ÌÖÓÖ Ó ÔÖÓÚ Ò ÙÖØ ÖØ Ó Ñ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ Ø ÓÙÒØÖØÙÐ ØÙØÓÒ Ó ÒÓ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÑ ¾º ºº ÈÖØØÓÒ Ö ¹ Ø ÑÓÐ ÈÖØØÓÒ Ö ¹ Ø ÑÓÐ Ö ÛÒ Ø ÓÑÔÐØ Ø Ò Ú ÒØÓ ÔÖØ ØØ Ø Ö ÓÖ Ñ ÒÒ Ó ØÝÔ Ò ÒÓØÖ ØØ Ø Ö ÓÖ ØÝÔ º ÀÖ Û Ò ÛÖØ ÓÑ ÓÑ Óѵ Ò ÔÓ Ø ØÛÓ ÑÒ Ñ ÓÒ ØØ ÔÐØ ÓÑ ÒØÓ Ó Ò Ñ ÒÓØÖ ØØ ÔÐØ ÓÑ ÒØÓ Ó Ò Ñ º Ì ÜØÒ Ñ ÒÒ ÛÐÐ ÛÖØØÒ Å Å Å µ ÛÖ Å Ò Å Ö Ø Ñ ÒÒ ÒØÓÖ ÓÖ ÓÑ Ò ÓÑ Ö ÔØÚÐݺ ÁØ ÓÑØÑ Ö ÓÒÐ ØÓ ÐÚ ØØ Å Ò Å Ö ÓÒØÓÒÐÐÝ Ò¹ ÔÒÒØ ÚÒ ÓÑ ÙØ Ø ÓØÖ ØÑ Ø ÒÓغ ÏÒ Ø ØÛÓ ÔÖØ Ö ÒÓØ ÒÔÒÒØ Ø ÑÓÐ ÓÖ Å ÑÝ ØÓÖ ÒØÓ ÑÓÐ ÓÖ Å Ò ÑÓÐ ÓÖ Å ÚÒ Å ÓÖ ÒØÓ ÑÓÐ ÓÖ Å Ò ÑÓÐ ÓÖ Å ÚÒ Å º Ì ØÒØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓÛ Û ÐÐ ÔÖØØÓÒ¹ÓÖÛÖ Ò ÔÖØØÓÒ¹ÖÚÖ Ö ÔØÚÐÝ ÔÓØÒØÐÐÝ ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ÅÁº ÜÑÔÐ º ÄØ Ù ÖØÙÖÒ ØÓ Ø ØÙØÓÒ Ó ÜÑÔÐ ¾ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ ÛØ ÖÓÔÓÙØ ÓÙÖ Ø ØÛÓ Ó ÓÒ º Ï ØÐÐ Ö Ø ÜØÒ Ñ Ò¹ Ò Ý ÓÒ ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ ÓÖ ØÑ ½ Ò ÓÒ ÖÓÔÓÙØ ÑÓÐ ÓÖ ØÑ ¾º

63 ¼ X Y 1 Y 2 M A M BA Obs M 0 0 Obs. 0 1 Obs. M M B A M M 1 1 µ ÓÖÛÖ X Y 1 Y 2 B M M B Obs M Obs. Obs. A 0 0 M M 1 B 1 M 1 M 1 1 µ ÊÚÖ ÙÖ º ÈÖØØÓÒ Ö ¹ Ø ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÐÓÒØÙÒÐ ØÙÝ ÛØ ÖÓÔÓÙØ Ø ØÛÓ Ó ÓÒ µ ÓÖÛÖ µ ÖÚÖ º ÀÓÛÚÖ ÐØ Ù ÒÓÛ ÒØ Ø ÙÒÒÓÛÒ Ö ÔÓÒ ÓÖ ½ ØÓ ÓÒ ØÝÔ Ó Ñ Ò ÚÐÙ Ò Ø ÙÒÒÓÛÒ Ö ÔÓÒ ØÓ ¾ ØÓ Ø ÓØÖ ØÝÔº Á Ñ ÒÓØ Ø Ñ Ò ÚÐÙ ÓÖ ½ Ò Ñ Ø Ñ Ò ÚÐÙ ÓÖ ØÑ ¾ Û Ú ÔÖØØÓÒ¹ÓÖÛÖ ÑÓÐ ÓÛÒ Ò ÙÖ º µº ÆÓØ ØØ Ø ÓÒØÓÒÐ ÑÓÐ ÓÖ Å ÚÒ Å ÑÙ Ø ÔÒ ÓÒ Å Ù ÙØ ÛÓ ÖÓÔÔ ÓÙØ Ø ØÑ ½ Ö Ò ÖÐÝ Ñ Ò Ø ØÑ ¾º Á Û ÖÚÖ Ø ÑÔÙ¹ ØØÓÒ ÕÙÒ Ó ØØ Ø Ñ Ò ÚÐÙ ÓÖ ¾ Ö ÑÔÙØ Ö Ø Û Ú Ø ÔÖØØÓÒ¹ÖÚÖ ØÙØÓÒ ÓÛÒ Ò ÙÖ º µº Ì ÒØÓÖ Å Ò Å ÑÝ ÑÓÐ Ò ÜÑÔÐ ¾º ÁÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÓÖÛÖ ØØÒ ÓÒ Ö ÖÖ ÓÒ ÓÖ Å ÛØ ÓÆÒØ ½ ÓÖ ½ Ò ¾ ÓÖ ¾ Ò ÖÖ ÓÒ ÓÖ Å ÚÒ ØØ Å ¼µ ÛØ ÓÆÒØ ½ ÓÖ ½ Ò ¾ ÓÖ ¾ º ÌÓ ÙÖÒØ ÅÊ Û ÛÓÙÐ Ò ½ ¾ ¾ ¼º Á ¾ ¾ ¼ ÙØ ½ ¼ Û ÛÓÙÐ Ú ÅÊ Ò Å ÓÙÐ ÒÓÖ ÛÒ ÑÔÙØÒ Ñ ÚÒ Ñ ÙØ ÒÓØ ÛÒ ÑÔÙØÒ Ñ º Á ¾ ¼ØÒ Ø ÑÓÐ ÓÖ Å Ò ÒÓÖ ÒØÖÐݺ

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information