PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i"

Transcription

1 ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ Ø ÔÙÐÖ ØÓ Ø ÔÖÓÖÑ ÙÒØÓÒ ØØ Ò ÙÖÒØ ÖÚº ÁØ ÓÛÒ ØØ Ò ÓÔØÑÙÑ Ü ÔÖÓÖØÝ ÙÐÖ ÔÓ Ò ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ Û ÑÝ ÐÓÛ ¼ ÔÖÒØ ÓÖ ÐÖ Ø Ø º ÁØ Ð Ó ÓÛÒ ØØ ÙÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ Ò Ú Ý ÝÒÑÐÐÝ ÒÒ ÔÖÓÖØ ÓÒ Ø Ó ØÖ ÙÖÖÒØ ÐÒ º ÓÑÒØÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÙÐÒ ØÒÕÙ Ð Ó Ù º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ù Ó ÓÑÔÙØÖ ÓÖ ÓÒØÖÓÐ Ò ÑÓÒØÓÖÒ Ó ÒÙ ØÖÐ ÔÖÓ ÜÔÒ ÖØÐÝ Ò ÖÒØ ÝÖ Ò ÛÐÐ ÔÖÓÐÝ ÜÔÒ ÚÒ ÑÓÖ ÖÑØÐÐÝ Ò Ø ÒÖ ÙØÙÖº ÇØÒ Ø ÓÑÔÙØÖ Ù Ò Ù Ò ÔÔÐØÓÒ Ö ØÛÒ ÖØÒ ÒÙÑÖ Ó ØѹÖØÐ ÓÒØÖÓÐ Ò ÑÓÒØÓÖ ÙÒØÓÒ Ò ÒÓÒ¹ØѹÖØÐ Ø ÔÖÓ Ò Ó ØÖѺ ÁÒ ÓØÖ ÔÔÐØÓÒ ÓÛÚÖ ÒÓ ÒÓÒ¹ØѹÖØÐ Ó Ü Ø Ò ÆÒØ Ù Ó Ø ÓÑÔÙØÖ Ò ÓÒÐÝ Ú Ý ÖÙÐ ÙÐÒ Ó Ø ØѹÖØÐ ÓÒØÖÓÐ Ò ÑÓÒØÓÖ ÙÒØÓÒ ØÑ ÐÚ º Ì ÐØØÖ ÖÓÙÔ ÑØ ØÖÑ ÔÙÖ ÔÖÓ ÓÒØÖÓÐ Ò ÔÖÓÚ Ø ÖÓÙÒ ÓÖ Ø ÓÑÒØÓÖ ÙÐÒ ÒÐÝ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÔÖº ÌÛÓ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ØÝÔ Ó ÔÖÓÖÑÑÒ Ö ØÙ ÓØ Ö ÔÖÓÖØÝ ÖÚÒ Ò ÔÖÑÔØÚ ÑÒÒ ØØ Ø ÔÖÓ Ò Ó ÒÝ Ø ÒØÖÖÙÔØ Ý ÖÕÙ Ø ÓÖ ÒÝ Ö ÔÖÓÖØÝ Ø º Ì Ö Ø ÐÓÖØÑ ØÙ Ù Ü ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ò Ò Ú ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ÓÒ Ø ÓÖÖ Ó ¼ ÔÖÒØ ÓÖ ÑÓÖº Ì ÓÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò Ú ÙÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ Ý ÑÒ Ó ÝÒÑ ÒÑÒØ Ó ÔÖÓÖØ º ÓÑÒØÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÐÓÖØÑ Ð Ó Ù º ÖÓÙÒ ÔÖÓ ÓÒØÖÓÐ ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓÖÑ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÓÒØÖÓÐ Ò ÑÓÒØÓÖÒ ÙÒØÓÒ º Ì ÔÓÒØÒ Ó Ò ÒØÒÒ ØÓ ØÖ ÔÖØ Ò Ø ÓÖØ ÓÒ ÜÑÔÐ Ó Ù ÙÒØÓÒ º ÙÒØÓÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÓØ ÛØ Ø Ø Ó ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ø º ËÓÑ Ó Ø Ø Ö ÜÙØ Ò Ö ÔÓÒ ØÓ ÚÒØ Ò Ø ÕÙÔÑÒØ ÓÒØÖÓÐÐ ÓÖ ÑÓÒØÓÖ Ý Ø ÓÑÔÙØÖº Ì ÖÑÒÖ Ö ÜÙØ Ò Ö ÔÓÒ ØÓ ÚÒØ Ò ÓØÖ Ø º ÆÓÒ Ó Ø Ø ÑÝ ÜÙØ ÓÖ Ø ÚÒØ Û ÖÕÙ Ø Ø ÓÙÖ º Ó Ø Ø ÑÙ Ø ÓÑÔÐØ ÓÖ ÓÑ Ü ØÑ ÐÔ ÓÔÝÖØ ½ ÓØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÅÒÖÝ ÁÒº ÒÖÐ ÔÖÑ ÓÒ ØÓ ÖÔÙÐ ÙØ ÒÓØ ÓÖ ÔÖÓØ ÐÐ ÓÖ ÔÖØ Ó Ø ÑØÖÐ ÖÒØ ÔÖÓÚ ØØ ÖÖÒ Ñ ØÓ Ø ÔÙÐØÓÒ ØÓ Ø Ø Ù Ò ØÓ Ø Ø ØØ ÖÔÖÒØÒ ÔÖÚÐ ÛÖ ÖÒØ Ý ÔÖÑ ÓÒ Ó Ø ÓØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÅÒÖݺ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó ÓÒ Ô Ó Ö Ö ÖÖ ÓÙØ Ø Ø ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÙÒÖ ÓÒØÖØ ÆÓº Æ˹¹½¼¼ ÔÓÒ ÓÖ Ý Ø ÆØÓÒÐ ÖÓÒÙØ Ò ËÔ ÑÒ ØÖØÓÒº ÙØÓÖ³ ÔÖ ÒØ Ö º ĺ ÄÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÍÖÒ ÁÄ ½¼½ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ¼¼ Ç ÖÓÚ ÖÚ È Ò ½½¼ º ½

2 ÓÐÐÓÛÒ Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ Øº ËÖÚ ÛØÒ Ø ÔÒ Ó ØÑ ÑÙ Ø ÙÖÒØ ØÓÖÞÒ Ø ÒÚÖÓÒÑÒØ Ö¹ÖйØÑ ½ Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ ÓعÖйØÑ ÛÖ ØØ ØÐ ØÖÙØÓÒ Ó Ö ÔÓÒ ØÑ ÔØк ÅÙ Ó Ø ÚÐÐ ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÑÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ð ÛØ Ø ØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÓÑÑÖÐ Øѹ ÖÒ Ý ØÑ ÓÒØÒ Ò ÜØÒ Ú ÐÓÖÔݵº ÒÓØÖ Ù Ø Ð ÛØ Ø ÑÓÖ ÒØÖ ØÒ ÔØ Ó ÙÐÒ Ø¹ÔÖÓ Ò ÐØÝ ÓÖ ÑÜ Ø¹Øѹ ÖÒ ÐØÝ Ù ÙÐÐÝ Ò ÑÙÐØÔÐ ÔÖÓ ÓÖ ÓÒ ÙÖØÓÒ ¹ º Û ÔÔÖ ÖØÐÝ ØØ Ø ÔÖÓÐÑ Ó Ö¹ÖйØÑ ÔÖÓÖÑÑÒº ÅÒÖ ½ ÖÚ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÒÖØÓÒ Ó Ø ÙÐ Ò Ö¹ÖйØÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÙØ Ö ÙÐØ Ö Ö ØÖØ ØÓ Ø ÓÑÛØ ÙÒÖÐ Ø ØÙØÓÒ Ó ÓÒÐÝ ÓÒ ÖÕÙ Ø ØÑ ÓÖ ÐÐ Ø ÚÒ ØÓÙ ÑÙÐØÔÐ ÐÒ Ö ÓÒ Öº ÄÑÔ ÓÒ Ù Ø ÓØÛÖ ÙÐÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÒÖÐ ØÖÑ Ò ÔÖ ÒØ Ø Ó ÐÓÐ ÑÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÓÙÖ Û ÓÙÐ ÓØÛÖ¹ÑÔÐÑÒØ ÓÖ Ò ÒØÓ ÔÐ ÔÙÖÔÓ ÙÐÖº ÓÖ Ø ÐÐÓØÓÒ Ó Ö ÓÙÖ Ò ÓÖ Ø ÒÑÒØ Ó ÔÖÓÖØ Ò ØÑ ÐÓØ ÔÖÓÔÓ ÔÖÓÖÑ Û ÓÑÔÙØ ØÑØ Ö ÔÓÒ ØÑ ØÖÙØÓÒ ÓÒ Ø ØÑÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÙÔÔÐ ÓÖ ÔÖÓÖÑ ÒÒ ÙÖÒØ ÖÚº À Ó ÒÓØ ÓÛÚÖ Ö Ø ÐÓÖØÑ Û Ù ÔÖÓÖÑ ÑÙ Ø Ù º Ì ØÜØ Ý ÅÖØÒ ½¼ ÔØ Ø ÖÒ Ó Ý ØÑ Û Ö ÓÒ Ö ØÓ ÖйØÑ Ò Ù Ò Ò ÓÖÖÐÝ ÓÒ Ø ÔÖÓÐÑ Û Ö ÒÓÙÒØÖ Ò ÔÖÓÖÑÑÒ ØѺ ÅÖØÒ³ ÖÔØÓÒ Ó Ø ØØ ÒÒÖÒ ÑÒÑÒØ ÓÒØÖÓÐ ØØ ÑÙ Ø ÑÒØÒ ÓÚÖ ÖйØÑ ÓØÛÖ ÚÐÓÔÑÒØ ÑÔØÐÐÝ Ó Ò ÔÔÖ Ý ÂÖÙ ½½ ÓÒ ÙØÓÑØ ÓÙØ Ý ØÑ ÓØÛÖº Ì Ù ÓÒ ÖÚ ØÓ ÑÔ Þ Ø Ò ÓÖ ÑÓÖ Ý ØÑØ ÔÔÖÓ ØÓ ÓØÛÖ Ò ØÒ ÙÖÖÒØÐÝ Ò Ù º Ì ÒÚÖÓÒÑÒØ ÌÓ ÓØÒ ÒÝ ÒÐÝØÐ Ö ÙÐØ ÓÙØ ÔÖÓÖÑ ÚÓÖ Ò Ö¹ÖйØÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÖØÒ ÙÑÔØÓÒ ÑÙ Ø Ñ ÓÙØ ØØ ÒÚÖÓÒÑÒغ ÆÓØ ÐÐ Ó Ø ÙÑÔØÓÒ Ö ÓÐÙØÐÝ Ò ÖÝ Ò Ø «Ø Ó ÖÐÜÒ ØÑ ÛÐÐ Ù Ò ÐØÖ ØÓÒº ½µ Ì ÖÕÙ Ø ÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Û Ö ÐÒ Ü Ø Ö ÔÖÓ ÛØ ÓÒ ØÒØ ÒØÖÚÐ ØÛÒ ÖÕÙ Ø º µ ÐÒ ÓÒ Ø Ó ÖÙÒ¹ÐØÝ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒÐÝ ß ºº Ø ÑÙ Ø ÓÑÔÐØ ÓÖ Ø ÒÜØ ÖÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º µ Ì Ø Ö ÒÔÒÒØ Ò ØØ ÖÕÙ Ø ÓÖ ÖØÒ Ø Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ø ÒØÐÞØÓÒ ÓÖ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó ÖÕÙ Ø ÓÖ ÓØÖ Ø º µ ÊÙÒ¹ØÑ ÓÖ Ø ÓÒ ØÒØ ÓÖ ØØ Ø Ò Ó ÒÓØ ÚÖÝ ÛØ ØѺ ÊÙÒ¹ØÑ ÖÖ ØÓ Ø ØÑ Û ØÒ Ý ÔÖÓ ÓÖ ØÓ ÜÙØ Ø Ø ÛØÓÙØ ÒØÖÖÙÔØÓÒº µ ÒÝ ÒÓÒ¹ÔÖÓ Ø Ò Ø Ý ØÑ Ö ÔÐ ØÝ Ö ÒØÐÞØÓÒ ÓÖ ÐÙÖ¹ÖÓÚÖÝ ÖÓÙ¹ ØÒ ØÝ ÔÐ ÔÖÓ Ø ÛÐ ØÝ ØÑ ÐÚ Ö Ò ÖÙÒ Ò Ó ÒÓØ ØÑ ÐÚ Ú Ö ÖØÐ ÐÒ º ÙÑÔØÓÒ ½µ ÓÒØÖ Ø ÛØ Ø ÓÔÒÓÒ Ó ÅÖØÒ ½ ÙØ ÔÔÖ ØÓ ÚÐ ÓÖ ÔÙÖ ÔÖÓ ÓÒØÖÓк ÙÑÔØÓÒ µ ÐÑÒØ ÕÙÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÖ Ø ÒÚÙÐ Ø º ÓÖ ¹ ÙÑÔØÓÒ µ ØÓ ÓÐ ÑÐÐ ÙØ ÔÓ ÐÝ Ò ÒØ ÑÓÙÒØ Ó Ù«ÖÒ ÖÛÖ ÑÙ Ø Ü Ø ÓÖ ÔÖÔÖÐ ÙÒØÓÒº ÒÝ ÓÒØÖÓÐ ÐÓÓÔ ÐÓ ÛØÒ Ø ÓÑÔÙØÖ ÑÙ Ø Ò ØÓ ÐÐÓÛ Ø Ð Ø Ò ÜØÖ ÙÒØ ÑÔÐ Ðݺ ÆÓØ ØØ ÙÑÔØÓÒ µ Ó ÒÓØ ÜÐÙ Ø ØÙØÓÒ Ò Û Ø ÓÙÖÖÒ Ó Ø Ò ÓÒÐÝ ÓÐÐÓÛ ÖØÒ Üµ ÒÙÑÖ Ý Æ Ó ÓÙÖÖÒ Ó Ø º ËÙ ØÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ý ÓÓ Ò Ø ÔÖÓ Ó Ø Ò Ó ØØ Ø ÔÖÓ Ó Æ ØÑ Ø ÔÖÓ Ó Ò Ø ÆØ ÖÕÙ Ø ÓÖ ÛÐÐ ÓÒ ÛØ Ø ½ Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ Ò Ó ÓÒº Ì ÖÙÒ¹ØÑ Ò ÙÑÔØÓÒ µ Ò ÒØÖÔÖØ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÖÓ Ò ØÑ ÓÖ Ø º ÁÒ Ø ÛÝ Ø ÓÓÔÒ ØÑ Ò ÖÝ ØÓ ÖÕÙ Ø Ù ÓÖ Ò

3 t 1 t + T 1 m t t 2 t + C 2 i t + T 2 i t + 2T 2 i t + kt 2 i PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i t + (k+1)t 2 i t ÙÖ ½ ÜÙØÓÒ Ó ØÛÒ ÖÕÙ Ø ÓÖ Ñ Ø Ó Ø Ó ÔÖÑÔØÓÒ Ò ØÒ ÒØÓ ÓÙÒغ Ù Ó Ø Ü ØÒ Ó ÐÖ ÑÒ ÑÑÓÖ ÓÙØ Ó Û ÔÖÓÖÑ Ö ÜÙØ Ò Ø ÓÚÖÐÔÔÒ Ó ØÖÒ Ö ØÛÒ ÑÒ Ò ÙÜÐÖÝ ØÓÖ Ò ÔÖÓÖÑ ÜÙØÓÒ Ò ÑÓÖÒ ÓÑÔÙØÖ Ý ØÑ ÙÑÔØÓÒ µ ÓÙÐ ÓÓ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÚÒ Ø ÒÓØ Üغ Ì ÙÑÔØÓÒ ÐÐÓÛ Ø ÓÑÔÐØ ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø Ý ØÛÓ ÒÙÑÖ Ø ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ò Ø ÖÙÒ¹ØѺ ÍÒÐ ØØ ÓØÖÛ ØÖÓÙÓÙØ Ø ÔÔÖ Û ÐÐ Ù Ñ ØÓ ÒÓØ Ñ ÔÖÓ Ø ÛØ ØÖ ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ò Ì ½ Ì Ì Ñ Ò ØÖ ÖÙÒ¹ØÑ Ò ½ Ñ Ö ÔØÚÐݺ Ì ÖÕÙ Ø ÖØ Ó Ø Ò ØÓ Ø ÖÔÖÓÐ Ó Ø ÖÕÙ Ø ÔÖÓº ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ø Ó ÖÙÐ ØØ ØÖÑÒ Ø Ø ØÓ ÜÙØ Ø ÔÖØÙÐÖ ÑÓÑÒغ Ì ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ØÙ Ò Ø ÔÔÖ Ö ÔÖÑÔØÚ ÒÔÖÓÖØÝ ÖÚÒ ÓÒ º Ì ÑÒ ØØ ÛÒÚÖ ØÖ ÖÕÙ Ø ÓÖ Ø ØØ Ó Ö ÔÖÓÖØÝ ØÒ Ø ÓÒ ÙÖÖÒØÐÝ Ò ÜÙØ Ø ÖÙÒÒÒ Ø ÑÑØÐÝ ÒØÖÖÙÔØ Ò Ø ÒÛÐÝ ÖÕÙ Ø Ø ØÖغ ÌÙ Ø Ô ØÓÒ Ó Ù ÐÓÖØÑ ÑÓÙÒØ ØÓ Ø Ô ØÓÒ Ó Ø ÑØÓ Ó ÒÒ ÔÖÓÖØ ØÓ Ø º ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ØØ ÔÖÓÖØ Ö Ò ØÓ Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ðк ØØ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ð Ó ÐÐ Ü ÔÖÓÖØÝ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÝÒÑ ÔÖÓÖØ Ó Ø ÑØ Ò ÖÓÑ ÖÕÙ Ø ØÓ ÖÕ٠غ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ø ÔÖÓÖØ Ó ÓÑ Ó Ø Ø Ö Ü ÝØ Ø ÔÖÓÖØ Ó Ø ÖÑÒÒ Ø ÚÖÝ ÖÓÑ ÖÕÙ Ø ØÓ ÖÕ٠غ Ü ÈÖÓÖØÝ ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÖÚ ÖÙÐ ÓÖ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ØØ ÝÐ Ò ÓÔØÑÙÑ ØØ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÓÒÔØ Ò ØÖÑÒÒ Ø ÖÙÐ ØØ Ó Ø ÖØÐ Ò ØÒØ ÓÖ Ø º Ì ÐÒ Ó ÖÕÙ Ø ÓÖ Ø Ò ØÓ Ø ØÑ Ó Ø ÒÜØ ÖÕÙ Ø ÓÖ Ø Ñ Ø º ÓÖ Ø Ó Ø ÙÐ ÓÖÒ ØÓ ÓÑ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Û ÝØØÒÓÚÖ ÓÛ ÓÙÖ Ø ØÑ Ø Ø Ø ÐÒ Ó Ò ÙÒÙÐ ÐÐ ÖÕ٠غ ÓÖ ÚÒ Ø Ó Ø ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ð Ø Ø Ö ÙÐ Ó ØØ ÒÓ ÓÚÖ ÓÛ ÚÖ ÓÙÖ º Ï Ò Ö ÔÓÒ ØÑ Ó ÖÕÙ Ø ÓÖ ÖØÒ Ø ØÓ Ø ØÑ ÔÒ ØÛÒ Ø ÖÕÙ Ø Ò Ø Ò Ó Ø Ö ÔÓÒ ØÓ ØØ ÖÕ٠غ ÖØÐ Ò ØÒØ ÓÖ Ø Ò ØÓ Ò Ò ØÒØ ØÛ ÖÕÙ Ø ÓÖ ØØ Ø ÛÐÐ Ú Ø ÐÖ Ø Ö ÔÓÒ ØѺ ÖØÐ ØÑ ÞÓÒ ÓÖ Ø Ø ØÑ ÒØÖÚÐ ØÛÒ ÖØÐ Ò ØÒØ Ò Ø Ò Ó Ø Ö ÔÓÒ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÖÕÙ Ø Ó Ø Ø º Ï Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѺ ÌÓÖÑ ½ ÖØÐ Ò ØÒØ ÓÖ ÒÝ Ø ÓÙÖ ÛÒÚÖ Ø Ø ÖÕÙ Ø ÑÙÐØÒÓÙ ÐÝ ÛØ ÖÕÙ Ø ÓÖ ÐÐ Ö ÔÖÓÖØÝ Ø º ÈÖÓÓº ÄØ ½ Ñ ÒÓØ Ø Ó ÔÖÓÖØݹÓÖÖ Ø ÛØ Ñ Ò Ø Ø ÛØ Ø ÐÓÛ Ø ÔÖÓÖØݺ ÓÒ Ö ÔÖØÙÐÖ ÖÕÙ Ø ÓÖ Ñ ØØ ÓÙÖ Ø Ø ½ º ËÙÔÔÓ ØØ ØÛÒ Ø ½

4 T t T t T t 5 T t CRITICAL TIME ZONE CRITICAL TIME ZONE (a) (b) T t T t 2 CRITICAL TIME ZONE (c) ÙÖ ËÙÐÒ ÓÖ ØÛÓ Ø Ò Ø ½ Ì Ñ Ø ØÑ Ø Û Ø Ù ÕÙÒØ ÖÕÙ Ø Ó Ñ ÓÙÖ ÖÕÙ Ø ÓÖ Ø Ñ ÓÙÖ Ø Ø Ø Ì Ø Ì Ø Ì ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ ½º ÐÖÐÝ Ø ÔÖÑÔØÓÒ Ó Ñ Ý ÛÐÐ Ù ÖØÒ ÑÓÙÒØ Ó ÐÝ Ò Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ Ñ ØØ ÓÙÖÖ Ø Ø ½ ÙÒÐ Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ Ñ ÓÑÔÐØ ÓÖ Ø º ÅÓÖÓÚÖ ÖÓÑ ÙÖ ½ Û ÑÑØÐÝ ØØ ÚÒÒ Ø ÖÕÙ Ø ØÑ Ø ÛÐÐ ÒÓØ Ô ÙÔ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ñ º Ì ÓÑÔÐØÓÒ ØÑ Ó Ñ ØÖ ÙÒÒ ÓÖ ÐÝ Ý Ù ÚÒÑÒغ ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ø ÐÝ Ò Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ñ ÐÖ Ø ÛÒ Ø ÓÒ ÛØ Ø ½ º ÊÔØÒ Ø ÖÙÑÒØ ÓÖ ÐÐ Ñ ½ Û ÔÖÓÚ Ø ØÓÖѺ ÇÒ Ó Ø ÚÐÙ Ó Ø Ö ÙÐØ ØØ ÑÔÐ ÖØ ÐÙÐØÓÒ Ò ØÖÑÒ ÛØÖ ÓÖ ÒÓØ ÚÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÛÐÐ ÝÐ Ð ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ËÔ ÐÐÝ Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ ÐÐ Ø Ø ØÖ ÖØÐ Ò ØÒØ Ö ÙÐ ÐÐ ÓÖ ØÖ Ö ÔØÚ ÐÒ ØÒ Ø ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ðº Ò ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø Ó ØÛÓ Ø ½ Ò ÛØ Ì ½ Ì Ò ½ ½ ½º Á Û ÐØ ½ Ø Ö ÔÖÓÖØÝ Ø ØÒ ÖÓÑ ÙÖ µ Û ØØ Ù ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ðº ÅÓÖÓÚÖ Ø ÚÐÙ Ó Ò ÒÖ Ø ÑÓ Ø ØÓ ÙØ ÒÓØ ÙÖØÖ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ µº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Û ÐØ Ø Ö ÔÖÓÖØÝ Ø ØÒ ÒØÖ Ó Ø ÚÐÙ Ó ½ Ò Ò ÒÖ ÝÓÒ ½ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ µº Ì Ö ÙÐØ Ò ÌÓÖÑ ½ Ð Ó Ù Ø ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ØØ ÓÔØÑÙÑ Ò Ø Ò ØØ ÛÐÐ ØØ Ò ÌÓÖÑ º ÄØ Ù ÑÓØÚØ Ø ÒÖÐ Ö ÙÐØ Ý ÓÒ ÖÒ Ø Ó ÙÐÒ ØÛÓ Ø ½ Ò º ÄØ Ì ½ Ò Ì Ø ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ó Ø Ø ÛØ Ì ½ Ì º Á Û ÐØ ½ Ø Ö ÔÖÓÖØÝ Ø ØÒ ÓÖÒ ØÓ ÌÓÖÑ ½ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒÕÙÐØÝ ÑÙ Ø Ø ½ Ì Ì ½ ½ Ì ½µ Á Û ÐØ Ø Ö ÔÖÓÖØÝ Ø ØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒÕÙÐØÝ ÑÙ Ø Ø ËÒ ½ Ì ½ Ì Ì ½ ½ Ì Ì ½ Ì Ì ½ Ì ½ Ì µ ½ ÁØ ÓÙÐ ÔÓÒØ ÓÙØ ØØ ½µ Ò ÖÝ ÙØ ÒÓØ ÙÆÒØ ØÓ ÙÖÒØ Ø ÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒغ Ü ÒÓØ Ø ÐÖ Ø ÒØÖ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Üº Ü ÒÓØ Ø ÑÐÐ Ø ÒØÖ ÐÖÖ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Üº

5 µ ÑÔÐ ½µº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ÛÒÚÖ Ø Ì ½ Ì Ò ½ Ö Ù ØØ Ø Ø ÙÐÒ Ð ÛØ Ø Ö ÔÖÓÖØÝ ØÒ ½ Ø Ø Ð Ó Ð ÛØ ½ Ø Ö ÔÖÓÖØÝ ØÒ º ÀÒ ÑÓÖ ÒÖÐÐÝ Ø Ñ ØØ Ö ÓÒÐ ÖÙÐ Ó ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ØÓ Ò ÔÖÓÖØ ØÓ Ø ÓÖÒ ØÓ ØÖ ÖÕÙ Ø ÖØ ÒÔÒÒØ Ó ØÖ ÖÙÒ¹ØÑ º ËÔ ÐÐÝ Ø ÛØ Ö ÖÕÙ Ø ÖØ ÛÐÐ Ú Ö ÔÖÓÖØ º ËÙ Ò ÒÑÒØ Ó ÔÖÓÖØ ÛÐÐ ÒÓÛÒ Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒغ Ø ØÙÖÒ ÓÙØ Ù ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÓÔØÑÙÑ Ò Ø Ò ØØ ÒÓ ÓØÖ Ü ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÖÙÐ Ò ÙÐ Ø Ø Û ÒÒÓØ ÙÐ Ý Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒغ ÌÓÖÑ Á Ð ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ü Ø ÓÖ ÓÑ Ø Ø Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ Ð ÓÖ ØØ Ø Øº ÈÖÓÓº ÄØ ½ Ñ Ø Ó Ñ Ø ÛØ ÖØÒ Ð ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒغ ÄØ Ò ØÛÓ Ø Ó ÒØ ÔÖÓÖØ Ò Ù Ò ÒÑÒØ ÛØ Ò Ø Ö ÔÖÓÖØÝ ÓÒº ËÙÔÔÓ ØØ Ì Ì º ÄØ Ù ÒØÖÒ Ø ÔÖÓÖØ Ó Ò º ÁØ ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ØØ Ø Ö ÙÐØÒØ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ØÐРк ËÒ Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ò ÓØÒ ÖÓÑ ÒÝ ÔÖÓÖØÝ ÓÖÖÒ Ý ÕÙÒ Ó ÔÖÛ ÔÖÓÖØÝ ÖÓÖÖÒ ÓÚ Û ÔÖÓÚ Ø ØÓÖѺ ÚÐ ÈÖÓ ÓÖ ÍØÐÞØÓÒ Ø Ø ÔÓÒØ Ø ØÓÓÐ Ö ÚÐÐ ØÓ ØÖÑÒ Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ Ò Ü ÔÖÓÖØÝ Ý ØÑ º Ï Ò Ø ÔÖÓ ÓÖµ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ØÓ Ø ÖØÓÒ Ó ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ÔÒØ Ò Ø ÜÙØÓÒ Ó Ø Ø Øº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÕÙÐ ØÓ ÓÒ ÑÒÙ Ø ÖØÓÒ Ó Ð ÔÖÓ ÓÖ ØѺ ËÒ Ì Ø ÖØÓÒ Ó ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ÔÒØ Ò ÜÙØÒ Ø ÓÖ Ñ Ø Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Í Ñ ½ Ì µ ÐØÓÙ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Ò ÑÔÖÓÚ Ý ÒÖ Ò Ø ÚÐÙ Ó Ø ³ ÓÖ Ý Ö Ò Ø ÚÐÙ Ó Ø Ì ³ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ Ý Ø ÖÕÙÖÑÒØ ØØ ÐÐ Ø Ø Ý ØÖ ÐÒ Ø ØÖ ÖØÐ Ò ØÒØ º ÁØ ÐÖÐÝ ÙÒÒØÖ ØÒ ØÓ ÓÛ ÑÐÐ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Ò º ÄØ Ù ÔÖ ÓÙØ ÛØ Û ÑÒº ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ø Ó Ø ØÓ ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖ Ø ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ð ÓÖ Ø Ø Ò Ò ÒÖ Ò Ø ÖÙÒ¹ØÑ Ó ÒÝ Ó Ø Ø Ò Ø Ø ÛÐÐ Ñ Ø ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ò Ðº ÓÖ ÚÒ Ü ÔÖÓÖØÝ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ Ó Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Ø ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÓÚÖ ÐÐ Ø Ó Ø ØØ ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖº ÓÖ ÐÐ Ø Ø ÛÓ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÐÓÛ Ø ÓÙÒ ØÖ Ü Ø Ü ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Û Ðº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÙØÐÞØÓÒ ÓÚ Ø ÓÙÒ Ò ÓÒÐÝ Ú Ø Ì Ó Ø Ø Ö ÙØÐÝ ÖÐغ ËÒ Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÓÔØÑÙÑ Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Ú Ý Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÓÖ ÚÒ Ø Ø ÖØÖ ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ø ÙØÐÞØÓÒ ¹ ØÓÖ ÓÖ ÒÝ ÓØÖ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÓÖ ØØ Ø Øº ÌÙ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ ØÖÑÒ Ø Ò ÑÙÑ Ó Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ÓÚÖ ÐÐ ÔÓ Ð ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ò ÖÙÒ¹ØÑ ÓÖ Ø Ø º Ì ÓÙÒ Ö Ø ØÖÑÒ ÓÖ ØÛÓ Ø ØÒ ÜØÒ ÓÖ Ò ÖØÖÖÝ ÒÙÑÖ Ó Ø º ÌÓÖÑ ÓÖ Ø Ó ØÛÓ Ø ÛØ Ü ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Í ½ ½µº

6 ÈÖÓÓº ÄØ ½ Ò ØÛÓ Ø ÛØ ØÖ ÔÖÓ Ò Ì ½ Ò Ì Ò ØÖ ÖÙÒ¹ØÑ Ò ½ Ò Ö ÔØÚÐݺ ÙÑ ØØ Ì Ì ½ º ÓÖÒ ØÓ Ø ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ ½ Ö ÔÖÓÖØÝ ØÒ º ÁÒ ÖØÐ ØÑ ÞÓÒ Ó ØÖ Ö Ì Ì ½ ÖÕÙ Ø ÓÖ ½ º ÄØ Ù ÒÓÛ Ù Ø ØÓ ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÚÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ÛØÒ Ø ÖØÐ ØÑ ÞÓÒº ÌÛÓ ÓÙÖ ½º Ì ÖÙÒ¹ØÑ ½ ÓÖØ ÒÓÙ ØØ ÐÐ ÖÕÙ Ø ÓÖ ½ ÛØÒ Ø ÖØÐ ØÑ ÞÓÒ Ó Ì Ö ÓÑÔÐØ ÓÖ Ø ÓÒ ÖÕ٠غ ÌØ ½ Ì Ì ½ Ì Ì ½ ÌÙ Ø ÐÖ Ø ÔÓ Ð ÚÐÙ Ó Ì ½ Ì Ì ½ Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Í ½ ½ ½Ì ½ µ ½Ì µì Ì ½ ÁÒ Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Í ÑÓÒÓØÓÒÐÐÝ Ö Ò Ò ½ º º Ì ÜÙØÓÒ Ó Ø Ì Ì ½ Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ ½ ÓÚÖÐÔ Ø ÓÒ ÖÕÙ Ø ÓÖ º ÁÒ Ø Ì ½ Ì Ì ½ ½ Ì ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ø ÐÖ Ø ÔÓ Ð ÚÐÙ Ó Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ½ Ì Ì ½ Ì ½ Ì Ì ½ Í Ì Ì ½ µì Ì ½ ½ ½Ì ½ µ ½Ì µì Ì ½ ÁÒ Ø Í ÑÓÒÓØÓÒÐÐÝ ÒÖ Ò Ò ½ º Ì ÑÒÑÙÑ Ó Í ÐÖÐÝ ÓÙÖ Ø Ø ÓÙÒÖÝ ØÛÒ Ø ØÛÓ º ÌØ ÓÖ ½ Ì Ì ½ Ì Ì ½ Û Ú Í ½ Ì ½ Ì µì Ì ½ Ì Ì ½ µ Ì Ì ½ µ Ì Ì ½ µ ÓÖ ÒÓØØÓÒÐ ÓÒÚÒÒ ÐØ Á Ì Ì ½ Ò Ì Ì ½ º ÕÙØÓÒ µ Ò ÛÖØØÒ Í ½ ½ µ Á µ ËÒ Í ÑÓÒÓØÓÒ ÒÖ Ò ÛØ Á ÑÒÑÙÑ Í ÓÙÖ Ø Ø ÑÐÐ Ø ÔÓ Ð ÚÐÙ Ó Á ÒÑÐÝ Á ½º ÅÒÑÞÒ Í ÓÚÖ Û ØÖÑÒ ØØ Ø ½ ½ Í ØØÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Û Í ½ ½µ ³ ¼ Ì Ø ÖÐØÓÒ Û Ö ØÓ ÔÖÓÚº ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÓÑ ½ ¼ ºº Ø ÖÕÙ Ø ÔÖÓ ÓÖ Ø ÐÓÛÖ ÔÖÓÖØÝ Ø ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÓØÖ Ø ³ ÖÕÙ Ø ÔÖÓº Ï ÒÓÛ ÖÚ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÙÒ ÓÖ Ò ÖØÖÖÝ ÒÙÑÖ Ó Ø º Ø Ø ÑÓÑÒØ ÐØ Ù Ö ØÖØ ÓÙÖ Ù ÓÒ ØÓ Ø Ò Û Ø ÖØÓ ØÛÒ ÒÝ ØÛÓ ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ð ØÒ º ÌÓÖÑ ÓÖ Ø Ó Ñ Ø ÛØ Ü ÔÖÓÖØÝ ÓÖÖ Ò Ø Ö ØÖØÓÒ ØØ Ø ÖØÓ ØÛÒ ÒÝ ØÛÓ ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ð ØÒ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Í Ñ ½Ñ ½µº Ì Ì½ ÒÓØ Ì̽µ Ì̽ ºº Ø ÖØÓÒÐ ÔÖØ Ó Ì̽

7 ÈÖÓÓ ÄØ ½ Ñ ÒÓØ Ø Ñ Ø º ÄØ ½ Ñ Ø ÖÙÒ¹ØÑ Ó Ø Ø ØØ ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖ Ò ÑÒÑÞ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖº ÙÑ ØØ Ì Ñ Ì Ñ ½ Ì Ì ½ º ÄØ Í ÒÓØ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖº Ï Û ØÓ ÓÛ ØØ ½ Ì Ì ½ ËÙÔÔÓ ØØ ÄØ ½ Ì Ì ½ ¼ ¼ ½ Ì Ì ½ ¼ ¼ º ¼ Ñ ½ Ñ ½ ¼ Ñ Ñ ÐÖÐÝ ½ ¼ ¼ Ñ ¼ ½ Ñ ¼ Ð Ó ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖº ÄØ Í ¼ ÒÓØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖº Ï Ú Í Í ¼ Ì ½ µ Ì µ ¼ ÐØÖÒØÚÐÝ ÙÔÔÓ ØØ ÄØ ½ Ì Ì ½ ¼ ¼¼ ½ Ì Ì ½ ¼¼ ¼¼ º ¼¼ Ñ ½ Ñ ½ ¼¼ Ñ Ñ Ò ¼¼ ½ ¼¼ ¼¼ Ñ ½ ¼¼ Ñ ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖº ÄØ Í ¼¼ ÒÓØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÐÞ¹ ØÓÒ ØÓÖº Ï Ú Í Í ¼¼ Ì ½ µ Ì ½ µ ¼ ÌÖÓÖ Ò Í Ø ÑÒÑÙÑ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ØÒ ½ Ì Ì ½ ÁÒ ÑÐÖ ÛÝ Û Ò ÓÛ ØØ Ì Ì Ì Ì º Ñ ½ Ì Ñ Ì Ñ ½ ÓÒ ÕÙÒØÐÝ ÌÓ ÑÔÐÝ Ø ÒÓØØÓÒ ÐØ Ñ Ì Ñ ½ Ñ ½ µ Ì Ñ Ì µì ½ Ñ

8 ÌÙ Ò Ò ÒÐÐÝ Í Ì ½ Ì Ì ½ Ì ½ ½ Ñ ½ Ñ ½ Ñ ½ ½ Ñ Ì µ Ñ Ì Ñ ½ ½ ½ Ì ½ ½ Ì ½ Ì µ ½ ½ Ì ½ Ì Ñ µ ½ ½µ ½ ½µ ½ ½ ½ ½µ ½ ½ ½ ½µ ½ ½µ Ñ ½ ½ ½ µ ½µ µ ÂÙ Ø Ò Ø ØÛÓ¹Ø Ø ÙØÐÞØÓÒ ÓÙÒ ÓÑ ½ ½ ¼ ÓÖ ÐÐ º ÌÓ Ò Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Õº µ ÑÙ Ø ÑÒÑÞ ÓÚÖ Ø ³ º Ì Ò ÓÒ Ý ØØÒ Ø Ö Ø ÖÚØÚ ÓÍ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÓØ ³ ÕÙÐ ØÓ ÞÖÓ Ò ÓÐÚÒ Ø Ö ÙÐØÒØ «ÖÒ ÕÙØÓÒ Í ½ µ ½µ ½ µ ½ ½µ¼ ½ Ñ ½ µ Ì ÒØÓÒ ¼ ½ Ò ÓÔØ ÓÖ ÓÒÚÒÒº Ì ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Õ º µ Ò ÓÛÒ ØÓ ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ñ µñ ½ ¼ ½ Ñ ½ µ Í Ñ ½Ñ Û Ø ÖÐØÓÒ Û Ö ØÓ ÔÖÓÚº ÓÖ Ñ Õº µ Ø Ñ ÓÙÒ Û ÓÙÒ ÖØÐÝ ÓÖ Ø Ø Ó ØÛÓ Ø ÛØ ÒÓ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÖÕÙ Ø ÔÖÓ º ÓÖ Ñ Õº µ ÓÑ Ò ÓÖ ÐÖ Ñ Í ³ ÐÒ º Í ½ ½µ ½µ ³ ¼ Ì Ö ØÖØÓÒ ØØ Ø ÐÖ Ø ÖØÓ ØÛÒ ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ð ØÒ Ò ÌÓÖÑ Ò ØÙÐÐÝ ÖÑÓÚ Û Û ØØ ÌÓÖÑ ÓÖ Ø Ó Ñ Ø ÛØ Ü ÔÖÓÖØÝ ÓÖÖ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ Í Ñ ½Ñ ½µº ÈÖÓÓº ÄØ ½ Ñ Ø Ó Ñ Ø ØØ ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖº ÄØ Í ÒÓØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖº ËÙÔÔÓ ØØ ÓÖ ÓÑ Ì Ñ Ì ½º ÌÓ Ô ÐØ Ì Ñ ÕÌ Ö Õ ½ Ò Ö ¼º ÄØ Ù ÖÔÐ Ø Ø ÝØ ¼ ¼ Ù ØØÌ ÕÌ Ò ¼ Ò ÒÖ Ñ Ý Ø ÑÓÙÒØ Ò ØÓ Ò ÙÐÐÝ ÙØÐÞ Ø ÔÖÓ ÓÖº Ì ÒÖ Ø ÑÓ Ø Õ ½µ Ø ØÑ ÛØÒ Ø ÖØÐ ØÑ ÞÓÒ Ó Ñ ÓÙÔ Ý ÙØ ÒÓØ Ý º ¼ ÄØ Í ¼ ÒÓØ Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Ó Ù Ø Ó Ø º Ï Ú ÓÖ Í ¼ Í Õ ½µ Ì Ñ Ì ¼ µ Ì µ Í ¼ Í Õ ½µ½ ÕÌ Öµ ½ÕÌ µ ËÒ Õ ½ ¼ Ò ½ ÕÌ Öµ ½ÕÌ µ ¼ Í ¼ ͺ ÌÖÓÖ Û ÓÒÐÙ ØØ Ò ØÖÑÒÒ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ Ó Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Û Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ø Ø Ò Û Ø ÖØÓ ØÛÒ ÒÝ ØÛÓ ÖÕÙ Ø ÔÖÓ Ð ØÒ º Ì ØÓÖÑ ØÙ ÓÐÐÓÛ ÖØÐÝ ÖÓÑ ØÓÖÑ º

9 0 t 1 PROCESSOR t 2 t a 3 IDLE-PERIOD REQUESTS FOR TASK 1 b REQUESTS FOR TASK 2 c REQUESTS FOR TASK 3. m REQUESTS FOR TASK m ÙÖ ÈÖÓ Ò ÓÚÖ ÓÛ ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ ÊÐÜÒ Ø ÍØÐÞØÓÒ ÓÙÒ Ì ÔÖÒ ØÓÒ ÓÛ ØØ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÑÔÓ ÙÔÓÒ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ Ý Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÖйØÑ ÙÖÒØ ÖÚ Ò ÔÔÖÓ ÐÒ ÓÖ ÐÖ Ø Ø º ÁØ ÖÐ ØÓ Ò ÛÝ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ØÙØÓÒ Ò Ø ÔÖØÐ Ó Ø Ó ÛØÒ ØÛÒ Ø ÑÙ Ø ØÐÐ ÓÙÒغ ÇÒ Ó Ø ÑÔÐ Ø ÛÝ Ó ÑÒ Ø ÙØÐÞØÓÒ ÓÙÒ ÕÙÐ ØÓ ½ ØÓ Ñ Ì Ñ Ì ¼ ÓÖ ½ Ñ ½º ËÒ Ø ÒÒÓØ ÐÛÝ ÓÒ Ò ÐØÖÒØÚ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ù«Ö Ø Ñ Ò ÔÖÔ ÚÖÐ Ó Ø ÐÓÛÖ ÔÖÓÖØÝ Ø Ò ÖÐÜ ØÖ Ö ÐÒ º ËÙÔÔÓ Ò ØØ Ø ÒØÖ Ø Ø ÒØ ÔÖÓ Ò ØØ Ø Ù«Ö Ø Ö ÜÙØ Ò ÓÑ Ö ÓÒÐ ÓÒ ºº Ò Ö Ø ÓÑ Ö Ø ÖÚ ÓÒ ØÒ Ø ÑÜÑÙÑ ÐÝ ØÑ Ò ÑÓÙÒØ Ó Ù«ÖÒ ÖÕÙÖ Ò ÓÑÔÙØ ÙÒÖ Ø ÙÑÔØÓÒ Ó Ø ÔÔÖº ØØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ò Ø ÔÖÓÖØ Ò ÓÑ ÝÒÑ ÓÒº Ì ÖÑÒÒ ØÓÒ Ó Ø ÔÔÖ Ö ÚÓØ ØÓ ÓÒ ÔÖØÙÐÖ ÑØÓ Ó ÝÒÑ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒغ Ì ÑØÓ ÓÔØÑÙÑ Ò Ø Ò ØØ Ø Ó Ø Ò ÙÐ Ý ÓÑ ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒØ Ø Ò Ð Ó ÙÐ Ý Ø ÑØÓº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓÒ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÙÒÓÖÑÐÝ ½¼¼ ÔÖÒغ Ì ÐÒ ÖÚÒ ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ï ØÙÖÒÒÓÛ ØÓ ØÙÝ ÝÒÑ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Û Û ÐÐ Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ Í Ò Ø ÐÓÖØÑ ÔÖÓÖØ Ö Ò ØÓ Ø ÓÖÒ ØÓ Ø ÐÒ Ó ØÖ ÙÖÖÒØ ÖÕÙ Ø º Ø ÛÐÐ Ò Ø Ø ÔÖÓÖØÝ Ø ÐÒ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÖÕÙ Ø Ø ÒÖ Ø Ò ÛÐÐ Ò Ø ÐÓÛ Ø Ø ÐÒ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÖÕÙ Ø Ø ÙÖØ Øº Ø ÒÝ Ò ØÒØ Ø Ø ÛØ Ø Ø ÔÖÓÖØÝ Ò ÝØ ÙÐ ÐÐ ÖÕÙ Ø ÛÐÐ ÜÙغ ËÙ ÑØÓ Ó ÒÒ ÔÖÓÖØ ØÓ Ø Ø ÝÒÑ ÓÒ Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ ØØ ÒÑÒØ Ò Û ÔÖÓÖØ Ó Ø Ó ÒÓØ Ò ÛØ ØѺ Ï ÛÒØ ÒÓÛ ØÓ ØÐ Ò ÖÝ Ò ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø ÐØÝ Ó Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ÌÓÖÑ ÏÒ Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ù ØÓ ÙÐ Ø Ó Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ ØÖ ÒÓÔÖÓ ÓÖ Ð ØÑ ÔÖÓÖ ØÓ Ò ÓÚÖ ÓÛº ÈÖÓÓº ËÙÔÔÓ ØØ ØÖ ÔÖÓ ÓÖ Ð ØÑ ÔÖÓÖ ØÓ Ò ÓÚÖ ÓÛº ÌÓ Ô ØÖØÒ Ø ØÑ ¼ ÐØ Ø ÒÓØ Ø ØÑ Ø Û ÒÓÚÖ ÓÛ ÓÙÖ Ò ÐØ Ø ½ Ø ÒÓØ Ø ÒÒÒ Ò

10 0 T a a a b 1 b b ÙÖ ÈÖÓ Ò ÓÚÖ ÓÛ Ø ØÑ Ì Ø Ò Ö ÔØÚÐÝ Ó Ø ÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ ÐÓ Ø ØÓ Ø ºº ØÖ ÒÓ ÔÖÓ ÓÖ Ð ØÑ ØÛÒ Ø Ò Ø µº Ì ØÙØÓÒ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ ÛÖ Ø ØÑ Ó Ø Ö Ø ÖÕÙ Ø ÓÖ ÓØÑ Ø ØÖ Ø ÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ Ø ½ Ø Ö ÒÓØ Ñº ËÙÔÔÓ ØØ ÖÓÑ Ø ÓÒ Û ÑÓÚ ÐÐ ÖÕÙ Ø Ó Ø ½ ÙÔ Ó ØØ ÛÐÐ ÓÒ ÛØ Ø º ËÒ ØÖ Û ÒÓ ÔÖÓ ÓÖ Ð ØÑ ØÛÒ Ø Ò Ø ØÖ ÛÐÐ ÒÓ ÔÖÓ ÓÖ Ð ØÑ ØÖ ÑÓÚ ÙÔº ÅÓÖÓÚÖ Ò ÓÚÖ ÓÛ ÛÐÐ ÓÙÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÖ Ø º ÊÔØÒ Ø Ñ ÖÙÑÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØÖ Ø Û ÓÒÐÙ ØØ ÐÐ Ø Ö ÒØØ Ø Ø ØÖ ÛÐÐ Ò ÓÚÖ ÓÛ ÛØÒÓ ÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ ÔÖÓÖ ØÓ Øº ÀÓÛÚÖ Ø ÓÒØÖØÓÒ ØÓ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ ØÖØÒ Ø ØÑ ¼ ØÖ ÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ ØÓ Ò ÓÚÖ ÓÛº Ì ÔÖÓÚ ÌÓÖÑ º ÌÓÖÑ ÛÐÐ ÒÓÛ Ù ØÓ ØÐ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÌÓÖÑ ÓÖ ÚÒ Ø Ó Ñ Ø Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ð Ò ÓÒÐÝ ½ Ì ½ µ Ì µ Ñ Ì Ñ µ ½ ÈÖÓÓº ÌÓ ÓÛ Ø Ò ØÝ Ø ØÓØÐ ÑÒ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ Ý ÐÐ Ø ØÛÒ Ø ¼ Ò Ø Ì ½ Ì Ì Ñ ÑÝ ÐÙÐØ ØÓ Ì Ì Ì Ñ µ ½ Ì ½ Ì Ì Ñ µ Ì ½ Ì Ì Ñ ½ µ Ñ Á Ø ØÓØÐ ÑÒ Ü Ø ÚÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ºº ÓÖ Ì Ì Ì Ñ µ ½ Ì ½ Ì Ì Ñ µ Ì ½ Ì Ì Ñ ½ µ Ñ Ì ½ Ì Ì Ñ µ ½ Ì ½ µ Ì µ Ñ Ì Ñ µ ½ ØÖ ÐÖÐÝ ÒÓ Ð ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ÌÓ ÓÛ Ø ÙÆÒÝ ÙÑ ØØ Ø ÓÒØÓÒ ½ Ì ½ µ Ì µ Ñ Ì Ñ µ ½ Ø Ò ÝØ Ø ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÒÓØ Ðº ÌØ ØÖ Ò ÓÚÖ ÓÛ ØÛÒ Ø ¼ÒØ Ì ½ Ì Ì Ñ º ÅÓÖÓÚÖ ÓÖÒ ØÓ ÌÓÖÑ ØÖ Ø Ì ¼ Ì Ì ½ Ì Ì Ñ µ ½¼

11 0 T T a a a b b b REQUESTS WITH DEALINES AT a1 AND a3 WERE FULFILLED BEFORE T ÙÖ ÈÖÓ Ò ÓÚÖ ÓÛ Ø ØÑ Ì ÛØÓÙØ ÜÙØÓÒ Ó ÓÐÐÓÛÒ Ì ¼ Ø Û ØÖ Ò ÓÚÖ ÓÛ ÛØ ÒÓ ÔÖÓ ÓÖ Ð ØÑ ØÛÒ Ø ¼ Ò Ø Ì º ÌÓ Ô ÐØ ½ ½ ÒÓØ Ø ÖÕÙ Ø ØÑ Ó Ø Ñ Ø ÑÑØÐÝ ÔÖÓÖ ØÓ Ì ÛÖ ½ Ö Ø ÖÕÙ Ø ØÑ Ó Ø ÛØ ÐÒ Ø Ì Ò ½ Ö Ø ÖÕÙ Ø ØÑ Ó Ø ÛØ ÐÒ ÝÓÒ Ì º Ì ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ º ÌÛÓ ÑÙ Ø ÜÑÒº ½º ÆÓÒ Ó Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ÖÕÙ Ø Ø ½ Û ÖÖ ÓÙØ ÓÖ Ì º ÁÒ Ø Ø ØÓØÐ ÑÒ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ØÛÒ ¼ Ò Ì ËÒ ØÖ ÒÓ ÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ Ð Ó Ò Ü Ü ÓÖ ÐÐ Ü Ò ÌÌ ½ ½ ÌÌ ÌÌ Ñ Ñ ÌÌ ½ ½ ÌÌ ÌÌ Ñ Ñ Ì ÌÌ ½ µ ½ ÌÌ µ ÌÌ Ñ µ Ñ Ì ½ Ì ½ µ Ì µ Ñ Ì Ñ µ ½ Û ÓÒØÖØÓÒ ØÓ µº º ËÓÑ Ó Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ÖÕÙ Ø Ø ½ ÛÖ ÖÖ ÓÙØ ÓÖ Ì º ËÒ Ò ÓÚÖ ÓÛ ÓÙÖ Ø Ì ØÖ ÑÙ Ø Ü Ø ÔÓÒØ Ì ¼ Ù ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÖÕÙ Ø Ø ½ Û ÖÖ ÓÙØ ÛØÒ Ø ÒØÖÚÐ Ì ¼ Ø Ì º ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ÛØÒ Ì ¼ Ø Ì ÓÒÐÝ ØÓ ÖÕÙ Ø ÛØ ÐÒ Ø ÓÖ ÓÖ Ì ÛÐÐ ÜÙØ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ º ÅÓÖÓÚÖ Ø Ø ØØ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ó Ø Ø ÚÒ ÖÕÙ Ø Ø Ø ³ ÜÙØ ÙÒØÐ Ø Ì ¼ ÑÒ ØØ ÐÐ ØÓ ÖÕÙ Ø ÒØØ ÓÖ Ì ¼ ÛØ ÐÒ Ø ÓÖ ÓÖ Ì Ú Ò ÙÐ ÐÐ ÓÖ Ì ¼ º ÌÖÓÖ Ø ØÓØÐ ÑÒ Ó ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ÛØÒ Ì ¼ Ø Ì Ð ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ì Ì ¼ µì ½ ½ Ì Ì ¼ µì Ì Ì ¼ µì Ñ Ñ ÌØ Ò ÓÚÖ ÓÛ ÓÙÖ Ø Ì ÑÒ ØØ Ì Ì ¼ µì ½ ½ Ì Ì ¼ µì Ì Ì ¼ µì Ñ Ñ Ì Ì ¼ ½½

12 Û ÑÔÐ Ò ½ Ì ½ µ µ Ñ Ì Ñ µ ½ Ò Û ÓÒØÖØÓÒ ØÓ µº Ì ÔÖÓÚ Ø ØÓÖѺ Û ÔÓÒØ ÓÙØ ÓÚ Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÔØÑÙÑ Ò Ø Ò ØØ Ø Ó Ø Ò ÙÐ Ý ÒÝ ÐÓÖØÑ Ø Ò ÙÐ Ý Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ÅÜ ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÒÚ ØØ Ð Ó ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Û Ö ÓÑÒØÓÒ Ó Ø Öع ÑÓÒÓØÓÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ Ï ÐÐ Ò ÐÓÖØÑ Ò Ø Ð ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ Ì ØÙÝ Ó Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÑÓØÚØ Ý ØÓ ÖÚØÓÒ ØØ Ø ÒØÖÖÙÔØ ÖÛÖ Ó ÔÖ ÒØ Ý ÓÑÔÙØÖ Ø ÜÔÖÓÖØÝ ÙÐÖ Ò Ó ÒÓØ ÔÔÖ ØÓ ÓÑÔØÐ ÛØ ÖÛÖ ÝÒÑ ÙÐÖº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ø Ó Ø Ó ÑÔÐÑÒØÒ ÓØÛÖ ÙÐÖ ÓÖ Ø ÐÓÛÖ Ô Ø ÒÓØ Ò ÒØÐÝ ÒÖ Ø Ø Ö ÐÒ ÖÚÒ Ò Ø Ó ÚÒ Ü ÔÖÓÖØÝ ÒÑÒغ ÌÓ Ô ÐØ Ø ½ Ø Ø Ó ÓÖØ Ø ÔÖÓ ÙÐ ÓÖÒ ØÓ Ø Ü ÔÖÓÖØÝ ÖعÑÓÒÓØÓÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò ÐØ Ø ÖÑÒÒ Ø Ø ½ Ñ ÙÐ ÓÖÒ ØÓ Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÛÒ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÒÓØ ÓÙÔ Ý Ø ½ º ÄØ Øµ ÒÓÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó Øº Ï Ý ØØ Øµ ÙÐÒÖ ÓÖ ÐÐ Ø Ò ÐÐ Ì Ì µ Ø Ì µ ص Ì ÚÐÐØÝ ÙÒØÓÒ Ó ÔÖÓ ÓÖ ÓÖ Ø Ó Ø Ò Ø ÙÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ÖÓÑ ¼ ØÓ Ø ÚÐÐ ØÓ Ø Ø Ó Ø º ËÙÔÔÓ ØØ Ø Ú Ò ÙÐ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ü ÔÖÓÖØÝ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ÄØ Øµ ÒÓØ Ø ÚÐÐØÝ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ÓÖ ÓÖ Ø ½ Ѻ ÐÖÐÝ Øµ ÒÓÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó Øº ÅÓÖÓÚÖ Øµ Ò ÓÛÒ ØÓ ÙÐÒÖ Ý ÑÒ Ó Ø ÖØÐ ØÑ ÞÓÒ ÖÙÑÒغ Ï Ú ÌÓÖÑ Á Ø Ó Ø Ö ÙÐ Ý Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÒ ÔÖÓ¹ ÓÖ ÛÓ ÚÐÐØÝ ÙÒØÓÒ ÙÐÒÖ ØÒ ØÖ ÒÓÔÖÓ ÓÖ Ð ÔÖÓ ØÓ Ò ÓÚÖ ÓÛº ÈÖÓÓº ËÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ÌÓÖÑ º ÌÓÖÑ Ò ÖÝ Ò ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø ÐØÝ Ó Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÔÖÓ ÓÖ ÛØ ÚÐÐØÝ ÙÒØÓÒ Øµ ØÌ ½ ½ ØÌ ØÌ Ñ Ñ Øµ ÓÖ ÐРس Û Ö ÑÙÐØÔÐ Ó Ì ½ ÓÖÌ ÓÖÌ Ñ º ÈÖÓÓº Ì ÔÖÓÓ ÕÙØ ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ÌÓÖÑ º ÌÓ ÓÛ Ø Ò ØÝ Ó ÖÚ ØØ Ø ÒÝ ÑÓÑÒØ Ø ØÓØÐ ÑÒ Ó ÔÖÓ ÓÖ ØÑ ÒÒÓØ Ü Ø ØÓØÐ ÚÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ØѺ ÌÙ Û ÑÙ Ø Ú ÓÖ ÒÝ Øº ØÌ ½ ½ ØÌ ØÌ Ñ Ñ Øµ ½

13 ÌÓ ÓÛ Ø ÙÆÒÝ ÙÑ ØØ Ø ÓÒØÓÒ ØØ Ò Ø ØÓÖÑ Ø Ò ÝØ ØÖ ÒÓÚÖ ÓÛ ØÌ º ÜÑÒ Ø ØÛÓ ÓÒ Ö Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º ÓÖ ½ ÌÌ ½ ½ ÌÌ ÌÌ Ñ Ñ Ì µ Û ÓÒØÖØÓÒ ØÓ Ø ÙÑÔØÓÒº ÆÓØ ØØ Ì ÑÙÐØÔÐ Ó Ì ½ ÓÖÌ ÓÖÌ Ñ º ÓÖ Ì Ì ¼ µì ½ ½ Ì Ì ¼ µì Ì Ì ¼ µì Ñ Ñ Ì Ì ¼ µ ÄØ Ø ÑÐÐ Ø ÒÓÒÒØÚ ÒÙÑÖ Ù ØØÌ Ì ¼ ÑÙÐØÔÐ Ó Ì ½ ÓÖÌ ÓÖ Ì Ñ º ÐÖÐÝ Ò ØÙ Ì Ì ¼ µì Ì Ì ¼ µì ÓÖ ½ Ñ Ì Ì ¼ µì ½ ½ Ì Ì ¼ µì Ì Ì ¼ µì Ñ Ñ Ì Ì ¼ µ Ì Ì ¼ µ Û ÓÒØÖØÓÒ ØÓ Ø ÙÑÔØÓÒº Ì ÔÖÓÚ Ø ØÓÖѺ ÐØÓÙ Ø Ö ÙÐØ Ò ÌÓÖÑ Ù ÙÐ ÒÖÐ Ö ÙÐØ Ø ÔÔÐØÓÒ ÒÚÓÐÚ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó ÐÖ Ø Ó ÒÕÙÐØ º ÁÒ ÒÝ Ô Ø ÑÝ ÚÒØÓÙ ØÓ ÖÚ ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÒ ÙÐ ÐØÝ ÖØÖ ØÒ ÛÓÖ ÖØÐÝ ÖÓÑ ÌÓÖÑ º Ò ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø ÔÐ Ò Û ØÖ Ø Ö ÙÐ Ý Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ù ØØ Ø Ø ÛØ Ø ÓÖØ Ø ÔÖÓ Ò Ü Ò Ø ÔÖÓÖØÝ Ò Ø ÓØÖ ØÛÓ Ø Ö ÙÐ Ý Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ ÁØ ÑÝ ÖÐÝ ÚÖ ØØ ½ ½ Ì ½ µ ÑÒ Ì ½ ½ µì ½ Ì ½ µ Ì µ Ì µ ØÒ Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ðº ÁØ ÑÝ Ð Ó ÚÖ ØØ ½ Ì µ Ì Ì ½ Ì Ì Ì µ Ò Ì Ì ½µ ½ Ì µ ØÒ Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ðº Ì ÔÖÓÓ Ó Ø ØØÑÒØ ÓÒ Ø Ó ÓÑ ÖÐØÚÐÝ ØÖØÓÖÛÖ ÙØ ÜØÒ Ú ÒÕÙÐØÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ò ÑÝ ÓÙÒ Ò ÄÙ ½ º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÓØ Ó Ø ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ ØÓ ÓÒ ÖÐÝ ÐÓÛÖ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÒ Ó Ø Ò ÖÝ Ò ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ Ó ÌÓÖÑ º ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ÓÑÑÒØ Ì ÓÒ ØÖÒØ Ò ÌÓÖÑ ØÖÓÒÐÝ Ù Ø ØØ ½¼¼ ÔÖÒØ ÙØÐÞØÓÒ ÒÓØ ÚÐ ÙÒ¹ ÚÖ ÐÐÝ Ý Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐ ÜÑÔÐ ÛÐÐ ÐÐÙ ØÖØ Ø º ÄØ Ì ½ Ì Ì Ò ½ ½º ËÒ ½ ¼µ ½ Ø Ò ÐÝ Ò ØØ Ø ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÛÐ º Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Í ½ ½ ± Á Ø ØÖ Ø Ö ÙÐ Ý Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò ÒÖ ØÓ º¼ Ò Ú ½¼¼ ÔÖÒØ ÙØÐÞØÓÒº Á ØÝ Ö ÐÐ ÙÐ Ý Ø Ü ÔÖÓÖØÝ Öع ÑÓÒÓØÓÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ö ØÖØ ØÓ ½ ÓÖ Ð Ò Ø ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ Ö ØÖØ ØÓ Ø ÑÓ Ø Í ½ ½ ½ ± ½

14 Û ÓÒÐÝ ÐØÐÝ ÖØÖ ØÒ Ø ÛÓÖ Ø ØÖ Ø ÙØÐÞØÓÒ ÓÙÒº ÐØÓÙ ÐÓ ÓÖÑ ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ÒÓØ Ò ÓÙÒ ÓÖ Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ø ÜÑÔÐ ØÖÓÒÐÝ Ù Ø ØØ Ø ÓÙÒ ÓÒ ÖÐÝ Ð Ö ØÖØÚ ÓÖ Ø ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ØÒ ÓÖ Ø Ü ÔÖÓÖØÝ Öع ÑÓÒÓØÓÒ ÙÐÒ ÐÓÖØѺ Ì ÑÜ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÑÝ ØÙ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ º ½¼ ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ Ø ÒØÐ ÔÖØ Ó Ø ÔÔÖ Ú ÙÑÔØÓÒ ÛÖ Ñ ØÓ Ò Ø ÒÚÖÓÒÑÒØ Û ÙÔÔÓÖØ Ø ÖÑÒÒ ÒÐÝØÐ ÛÓÖº ÈÖÔ Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ò Ð Ø Ò Ð Ó Ø Ö ½µ ØØ ÐÐ Ø Ú ÔÖÓ ÖÕÙ Ø Ò µ ØØ ÖÙÒ¹ØÑ Ö ÓÒ ØÒغ Á Ø Ó ÒÓØ ÓÐ Ø ÖØÐ ØÑ ÞÓÒ ÓÖ Ø ÓÙÐ Ò Ø ØÑ ÞÓÒ ØÛÒ Ø ÖÕÙ Ø Ò ÐÒ ÙÖÒ Û Ø ÑÜÑÙÑ ÔÓ Ð ÑÓÙÒØ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ÔÖÓÖÑ Ý Ø Ø ÚÒ Ö ÔÖÓÖØݺ ÍÒÐ ØÐ ÒÓÛÐ Ó Ø ÖÙÒ¹ØÑ Ò ÖÕÙ Ø Ö ÚÐÐ ÖÙÒ¹ ÐØÝ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÖÙÒ¹ØÑ ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø Ó ÙÑ ÔÖÓØÝ Ò ÓÒ ØÒØ ÖÙÒ¹ØÑ Ù Ò ÔÖÓ ÕÙÐ ØÓ Ø ÓÖØ Ø ÖÕÙ Ø ÒØÖÚÐ Ò ÖÙÒ¹ØÑ ÕÙÐ ØÓ Ø ÐÓÒ Ø ÖÙÒ¹ØѺ ÆÓÒ Ó ÓÙÖ ÒÐÝØ ÛÓÖ ÛÓÙÐ ÖÑÒ ÚÐ ÙÒÖ Ø ÖÙÑ ØÒ Ò ÚÖ ÓÙÒ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ÓÙÐ ÛÐÐ ÑÔÓ Ý Ø Ø ÔÖÓØݺ Ì Ü ÔÖÓÖØÝ ÓÖÖÒ ÒÓÛ ÑÓÒÓØÓÒ ÛØ Ø ÓÖØ Ø ÔÒ ØÛÒ ÖÕÙ Ø Ò ÐÒ ÓÖ Ø Ò Ø Ó ÛØ Ø ÙÒ Ò ÖÕÙ Ø ÔÖÓº Ì Ñ ÛÐÐ ØÖÙ ÓÑ Ó Ø ÐÒ Ö ØØÖ ØÒ ÙÑ Ò µ ÐØÓÙ Ø ÑÔØ ÓÒ ÙØÐÞØÓÒ ÛÐÐ ÐØ ÓÒÐÝ Ø Ø ÔÖÓÖØÝ Ø Ö ÒÚÓÐÚº ÁØ ÛÓÙÐ ÔÔÖ ØØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÑÔÐØÓÒ Ó ½µ Ò µ Ö ÖØ ÒÓÙ ØÓ Ñ ØÑ Ò ÓÐ ÓÖ ÒÝ ÖйØÑ Ø Û ÑÙ Ø ÖÚ ÙÖÒØ ÖÚº ÁÒ ÓÒÐÙ ÓÒ Ø ÔÔÖ Ù ÓÑ Ó Ø ÔÖÓÐÑ ÓØ ÛØ ÑÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò Ö¹ÖйØÑ ÒÚÖÓÒÑÒØØÝÔ Ý ÔÖÓ ÓÒØÖÓÐ Ò ÑÓÒØÓÖÒ Ù Ò ÓÑ ÙÑÔØÓÒ Û Ñ ØÓ ÖØÖÞ ØØ ÔÔÐØÓÒº ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Û Ò ÔÖÓÖØ ØÓ Ø Ò ÑÓÒÓØÓÒ ÖÐØÓÒ ØÓ ØÖ ÖÕÙ Ø ÖØ Û ÓÛÒ ØÓ ÓÔØÑÙÑ ÑÓÒ Ø Ð Ó ÐÐ Ü ÔÖÓÖØÝ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ º Ì Ð Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒ ØÓÖ ÓÖ Ø ÐÓÖØÑ ÓÒ Ø ÓÖÖ Ó ¼ ÔÖÒØ ÓÖ ÐÖ Ø Ø º Ì ÝÒÑ ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Û ØÒ ÓÛÒ ØÓ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÙÑ Ò ÔÐ Ó ÚÒ ÙÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÙØÐÞØÓÒº ÓÑÒØÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Û ØÒ Ù Ø ÔÔÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÑÓ Ø Ó Ø Ò Ø Ó Ø ÐÒ ÖÚÒ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò ÝØ ÑÝ ÖÐÝ ÑÔÐÑÒØ Ò Ü ØÒ ÓÑÔÙØÖ º ÊÖÒ ½ ÅÒÖ º ú ÈÖÓÙØÓÒ Ò ØÐÞØÓÒ Ó ÖÐßØÑ Ø ÙÐ º º Å ½ ÂÙÐÝ ½µ ߺ ÅÃÒÒÝ Âº ź ÙÖÚÝ Ó ÒÐÝØÐ Øѹ ÖÒ ÑÓÐ º ÓÑÔÙØÒ ËÙÖÚÝ ½ ÂÙÒ ½µ ½¼ß½½º Ó º º ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ ÙÐÒº ÓÑѺ Å ÂÙÒ ÂÙÐÝ ½¼µ ß ¼ ½ ß½º ÀÐÐÖ Âº ËÕÙÒÒ ÔØ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑÑÒº º Å ÂÙÐÝ ½½µ ß º ÖÑ Êº ĺ ÓÙÒ ÓÖ ÖØÒ ÑÙÐØÔÖÓ Ò ÒÓÑÐ º ÐÐ ËÝ ØÑ Ìº º ÆÓÚº ½µ ½ ß½½º Ç ÒÖ º Ⱥ Ò ÓÑÒ º º ÂÖº ÓÒØÖÓÐÐÒ ÑÙÐØÔÖÓ ÓÖ Ý ØѺ ÐÐ Ä ÊÓÖ º ½µº ½

15 ÅÙÒØÞ Êº ʺ Ò ÓÑÒ ºº ÂÖº ÈÖÑÔØÚ ÙÐÒ Ó ÖÐßØÑ Ø ÓÒ ÑÙÐØÔÖÓ ÓÖ Ý ØÑ º º Å ½ ÔÖº ½¼µ ß º ÖÒ ØÒ º ºº Ò ËÖÔ Âº º ÔÓÐÝßÖÚÒ ÙÐÖ ÓÖ ØÑß ÖÒ Ý ØѺ ÓÑѺ Å ½ º ½½µ ߺ ÄÑÔ ÓÒ º Ϻ ÙÐÒ ÔÐÓ ÓÔÝ ÓÖ ÑÙÐØÔÖÓ Ò Ý ØÑ º ÓÑѺ Å ½½ ÅÝ ½µ ß ¼º ½¼ ÅÖØÒ Âº ÈÖÓÖÑÑÒ ÊйÌÑ ÓÑÔÙØÖ ËÝ ØÑ º ÈÖÒØßÀÐÐ ÒÐÛÓÓ Ð«Æº º ½º ½½ ÂÖÙ º Àº ËÓØÛÖ Ò ØÒÕÙ ÓÖ ÙØÓÑØ ÓÙغ Á ÌÖÒ º Ë ÆÓÚº ½µ ß¼º ½ ÅÖØÒ Âº ÇÔº غ Ôº «º ½ ÄÙ º ĺ ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ö¹ÖйØÑ ÑÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ó ÒÐ ÔÖÓ ¹ ÓÖº ÂÈÄ ËÔ ÈÖÓÖÑ ËÙÑÑÖÝ ß¼ ÎÓк ÁÁ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Äº к ÁÒ Øº Ó Ìº È Ò Ðº ÆÓÚº ½º ½

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information