Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ ÃÒ ÅÄÒ ÇÓÖØÛÒ Ò Ì ½¾µ Ò ØÓ Ø Å¹ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÇØØÒ ÓÖÑ ÈÐ Ò Ì ½µº Ì ÑÒ «ÖÒ Ò ØØ Ø ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒ ÔÐÝÖ ÑÝ Ú Ò Ø Ñ ÑÜÑÐ ÑÓÒ ÐÐ ÓÐØÓÒ µ ÑÖÒÐ ÓÒØÖÙØÓÒº Ï ÓÛ ØØ Ø ÛÐÐ Ò ÓÒ Ø Ð Ó ÒØÐ Ò ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ñ º ÒÒÐ ÙÔÔÓÖØ ÖÓÑ Ø ËÔÒ ÅÒ ØÖÝ Ó ÙØÓÒ Ò ÙÐØÙÖ ØÖÓÙ ÖÒØ È¹¼¼ Ò È¹¼½ ¹¼¾¹¼½ Ò ÖÓÑ Ø ÓÑ ÓÒØ ÔÖ ÍÒÚÖ ØØ ÊÖ Ð ÒÖÐØØ ØÐÙÒÝ ØÖÓÙ ÖÒØ Ëʹ¼¼¾ ÖØÙÐÐÝ ÒÓÛй º Ï ØÒ ÖÐ ÊÐ Ò ÀÓÛÖ ÈØØ ÓÖ ÐÔÙÐ ÓÑÑÒØ º ÙÐØ Ò ÓÒÓÑ º ÍÒÚÖ ÎÓº ÑÔÙ ÍÒÚÖ ØÖÓ ÄÓ ÅÖÓ Òº ¾½ ÎÓ ÈÓÒØÚÖµº ËÔÒº ¹ÑÐ ÖÒØÙÚÓº Ý ÔÖØÑÒØ ³ÓÒÓÑ ³À ØÓÖ ÓÒÓÑ Ò Çº ÍÒÚÖ ØØ ÙØÓÒÓÑ ÖÐÓÒº ¼½ ÐÐØÖÖ ÖÐÓÒµ ËÔÒº ¹ÑÐ ÓÖºÑ ÓÙº

2 ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÔÙÖÔÓ Ó Ø ÔÔÖ ØÓ ÒØÖÓÙ ÒÛ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ ÆÌÍ¹Ñ µ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÛØ ÐÐ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø ÓÓ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÆÒØ Ú¹ ØÓÖ ÐÝÒ Ò Ø ÑÒØ ØÛÒ Ø ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÐ Ò ÑÒÑÐ ÙØÐØ ØØ ÔÐÝÖ ÑÝ ÜÔØ ØÓ ÓØÒ ØØ Ø ÓÑÔÖÓÑ ØÛÒ ØÖ ÑÜÑÙÑ Ò ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ º ÓÖ ÔÙÖ ÖÒÒ ÔÖÓÐÑ ØØ ØÙØÓÒ ÛÖ ÐÐ ÖÑÒØ Ú ØÓ ÙÒÒÑÓÙ µ Ø Ãй ËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒ ÃÐ Ò ËÑÓÖÓÒ Ý ½µµ ÓÒ Óѹ ÔÖÓÑ Ó Ø ØÝÔº ÏÒ ÔÖØÐ ÖÑÒØ Ö ÔÓ Ð Ò ÙØÐØÝ ØÖÒ ÖÐ ÖÓ ÔÐÝÖ ØØ ÌÍ¹Ñ µ Û Ò ÖÒØÒÓ Ò Å Ó ½µµ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÐÐ Ø ¹ÚÐÙº ÇÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð Ö ÜØÒ Ø ØÛÓ ÔÖØÙÐÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÒÖÐ ÔÖÓÐÑ ÛÖ ÔÐÝÖ ÑÝ Ö ÔÖØÐ ÖÑÒØ Ò ÙØÐØÝ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ØÖÒ ÖÐ ØØ ÆÌÍ¹Ñ µº Ï ÔÖÓÔÓ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÓÖ ÔÐÝÖ Ò Ñ ÑÜÑÐ ÑÓÒ ÐÐ ÓÐØÓÒ µ ÑÖÒÐ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ø ÑÜÑÙÑ ÖÑÒÖ Ò ÓØÒ Ý ÓÒ ÛØ ÓÐØÓÒ Ó ÔÐÝÖ Ò Ó«ÖÒ ØÑ ØÖ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ º ÁÒ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌÍ¹Ñ ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ ÚØÓÖ Ó ÔÖØÓÒ Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖ ÔÖÓÔÖØ ½µ Ú¹ Ò ÔÐÝÖ ØÖ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÛÐÐ ÐÛÝ ÜÙ Ø ÐÐ ÔÓ Ð Ò ÖÓÑ ÓÓÔÖØÓÒº ¾µ Ì ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÓÑÔÓÒÒØ¹Û ÐÖÖ ØÒ Ø ÚØÓÖ Ó ÑÒÑÐ ÔÖØÓÒ º µ Ì ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÓØÒ Ò Ø ÖØÖ ÒÖØ ÛÝ ÓÒ ÛØ Ø ÚØÓÖ Ó ÒÚÙÐÐÝ ÖØÓÒÐ ÔÝÓ«º Ï Ò Ø Ð Ø ÔÖÓÔÖØÝ ÒØÖ ØÒ Ù Ø ÑÒ ØØ Û Ú Ö ÙÐØ ØØ Ø ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÓÖ ÔÐÝÖ Ò Ñ ÓÒ ÛØ ÛØ ØÝ Ò ÓØÒ ÛØÓÙØ ÒÝ ÓÓÔÖØÓÒº ÁØ Ñ ØÓ Ù ØØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ÑÝ Ð Ó ÓÓ ÒØÓÒ ØØ Ø ÔÖÓÔÓ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÑÒÒÙк Ì ÔÔÖ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ º ØÖ ÔÖÐÑÒÖÝ ØÓÒ Û Ú Ø ÑÒ ÒÓØØÓÒ Ò ÓÒÔØ ÓÑ ËØÓÒ º Ì ÓÒØÒ Ø Ò¹ ØÓÒ Ó Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ¾ Ò Û ØÐ ØØ ÔÖÓÔÖØ ½µ ¾µ Ò µ ÓÚ ÓÐ ÓÖ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌÍ¹Ñ Ø ÑÓÒ ØÖØÓÒ ØØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ü Ø ÓÖ ÐÐ ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ò ¹ ÒØÐ ÆÌÍ¹Ñ Ò ÒÐÐÝ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÔÐ Û ÐÐÙ ØÖØ Ø ÓÒÔغ ËØÓÒ ÔÖÓÚ ØÛÓ ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ½

3 ÚÐÙ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜÓÑ ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØÝ ÓÚÖÒ ÝÑÑØÖÝ Ò Ö ØÖØ ÑÓÒÓØÓÒØÝ ÓÖ ØÖÓÒ ÝÑÑØÖÝ Ò Ø Ó ÝÑÑØÖÝ Ò Ö ØÖØ ÑÓÒÓØÓÒØݵº ËØÓÒ ÔÖÓÔÓ «ÖÒØ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÒ ÔÔÐÝÒ ÓÙÖ ¹ÚÐÙ ÓÖ ÌÍ¹Ñ ØÓ Ø ÖØÖ Ø ÙÒ¹ ØÓÒ ÓØÒ Ý Ø Ð Ð ØÖÒ Ö ÔÔÖÓº ËØÓÒ ÓÒÐÙ Ý Ù ØÒ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÅÓÙÐÒ ½µ³ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÃйËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÔÙÖ ÖÒÒ ÔÖÓÐÑ µ ÒÓÒ¹ÓÓÔÖØÚ ÜØÒ Ú ÓÖÑ Ñ ÛÓ ÙÑ ÔÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÔÝÓ«ÓÒ ÛØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº Ï Ð Ó ÓÑÔÖ Ö Ý ÓÙÖ ÚÐÙ ÛØ ÓØÖ ÛÐйÒÓÛÒ ÆÌ͹ÚÐÙ º ¾ ÈÖÐÑÒÖ ÈÐÝÖ Ö Ø ÐÑÒØ Ó ÒØ Ø Æ ½Ò ÛÖ Ò ¾º ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ Ù Ø Ó ÔÐÝÖ ÐÐ ÓÐØÓÒ º Ï ÒÓØ Ý Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÐÝÖ Ó ÓÐØÓÒ Ë Ò Ù Ò ÒÓØØÓÒ Ý Ø Ø º ÓÓÔÖØÚµ Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ÆÌ͹ѵ Ò ÓÖ¹ Ö ÔÖ Æ Î µ ÛÖ Æ ½Ò Ø Ø Ó ÔÐÝÖ Ò Î ÑÔÔÒ ÐÐ Ø ÖØÖ Ø ÙÒØÓÒ Û Ò ØÓ ÒÓÒ¹ÑÔØÝ ÓÐØÓÒ Ë ÒÓÒ¹ÑÔØÝ Ù Ø Ó ÁÊ º Ì Ø Î Ëµ ÒØÖÔÖØ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÔÝÓ«ÓÖ ÙØÐØ ØØ ÑÑÖ Ó Ë Ò Ö Ý ÓÓÔÖØÒ ÑÓÒ ØÑ ÐÚ º Ï ÛÐÐ ÓÒÒØÖØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ÚÒ Ø ØÒÖ ÔÖÓÔÖØ ØØ ÓÖ ÓÐØÓÒ Ë Ø Ø Î Ëµ ÐÓ ÒÓÒ¹ÑÔØÝ Ò ÓÑÔÖÒ Ú ºº Ü ¾ Π˵ Ò Ý Ü ÑÔÐÝ Ý ¾ Π˵µº ½ Ð Ó Ø Ø Î Ëµ ÁÊ ÓÙÒ Ò ÒÓÒ¹ÑÔØÝ ÛÖ ÁÊ Ü ¾ ÁÊ Ü ¼µº Ì Ð Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÔÝÓ«ÒÓÖÑÐÞØÓÒ Ò Ø ÑÔÐ ØØ ¼ ¾ Π˵ ÓÖ ÓÐØÓÒº ÓÖ ÔÐÝÖ ¾ Æ ØÖ Ü Ø ÔÝÓ«Û ¼ ÐÐ Ø ÒÚÙÐÐÝ ÖØÓÒÐ ÔÝÓ«Ù ØØ Î µ Ü ¾ ÁÊ Ü Û º Ï ÒÓØ Ý Î Ò Ø Ð Ó Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ÛØÒ ÔÐÝÖ º Ï ÛÐÐ ÓØÒ Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØݺ ½ ÚÒ Ü Ý ¾ ÁÊ Ý Ü ÑÒ Ý Ü ÓÖ ÐÐ ½ ÛÐ ÝÜÑÒ Ý Ü ÓÖ ÐÐ ½º ÚÒ Ü ¾ ÁÊ Ò Ò ÓÐØÓÒ Ë ÒÓØÝ Ü Ë Ø Ö ØÖØÓÒ Ó Ü ØÓ Ø ÓÓÖÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÑÑÖ Ó Ë ºº Ü Ë Ü µ ¾Ë º ¾

4 ÒØÓÒ ½º Ñ Æ Î µ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÓÖ ÓÐØÓÒ Ë Û Ú ØØ ÓÖ ÐÐ Ü Ý ¾ Π˵ ÁÊ Ù ØØ Ý Ü Û Ë Ò Ü Ý ØÖ Ü Ø Þ ¾ Π˵ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Þ Üº ÒØÓÒ ¾º Ñ Æ Î µ ÒØÐ Û ¾ ΠƵº Ï ÒÓØ Ý Ò Ø ÙÐ Ó ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ò ÒØÐ Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØݺ ÓÐÙØÓÒ ÓÒ ÙÐ Ó Ñ Ò Î Ò ÙÒØÓÒ ³ Ò ÁÊ Ò Û Ò ÚØÓÖ ³ Æ Î µ ¾ ΠƵ ØÓ Æ Î µ ¾ Ò º Ï ÛÐÐ ÓÒ Ö Ò Ù ÖÖÒ ØÛÓ ÔÐ ÙÐ Ó Ñ º Ñ Æ Î µ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ØÖ ÖйÚÐÙ ÙÒØÓÒ Ú Ù ØØ Î Ëµ Ü ¾ ÁÊ È ¾Ë Ü Ú Ëµ ÒÑÐÝ ÓÐØÓÒ Ë Ò Ú ÑÜÑÙÑ ÐÚÐ Ó ÙØÐØÝ Ú Ëµ Û Ò ØÖÙØ ÑÓÒ Ø Ø ÑÑÖ Ò ÐÐ ÔÓ Ð ÛÝ º Ï ÒÓØ Ý Ú Ò Ø ÙÐ Ó Ñ ÛØ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ÛØ Ò ÔÐÝÖ º ÒÖ Ñ ÛØ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ÛÐÐ ÒÓØ Ý Æ Úµº Ñ Æ Î µ ÖÒÒ Ñ Û ¾ ΠƵ Ò Î Ëµ Ü ¾ ÁÊ Ü Û Ë ÓÖ ÚÖÝ ÓÐØÓÒ Ë Æ ÒÑÐÝ Ò ÖÓÑ ÓÓÔÖØÓÒ ÓÑ ÓÒÐÝ ÖÓÑ ÙÒÒÑÓÙ ÖÑÒØ º Ï ÒÓØ Ý Ò Ø ÙÐ Ó ÖÒÒ Ñ ÛØ Ò ÔÐÝÖ º ÒÖ ÖÒÒ Ñ ÛÐÐ ÒÓØ Ý Û µ ÛÖ ØÒ ÓÖ Ø Ø Î Æµ ÒÛ ÖÔÖ ÒØ Ø ÖÑÒØ ÔÓÒغ Ï Ö ÔÐÐÝ ÒØÖ Ø Ò ÜØÒÒ ØÛÓ ÓÑÔÖÓÑ ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÐ ØÓ Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØݺ Ì Ö Ø ÓÒ Ø Ãй ËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒ ÃÐ Ò ËÑÓÖÓÒ Ý ½µµ ÓÒ ÖÒÒ Ñ Û ÖÔÖ ÒØ Ò ÆÒØ ÓÑÔÖÓÑ ØÛÒ Ø ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒ Ó ÔÐÝÖ ÓÑÔØÐ ÛØ ÒÚÙÐ ÖØÓÒÐØÝ Ó Ø ÓØÖ Ò Ø ¹ ÖÑÒØ ÔÓÒغ ÓÖÑÐÐÝ ÚÒ Û µ ¾ Ò Ò Ø ÃйËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ Ý ÃË Û µ ÓÐÐÓÛ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ ÃË Û µ Å ÃË Û µ ½ µû ÛÖ Å ÃË Û µ ÑÜ Ü ¾ ÁÊ Ü Ü Æ Ò ¾ Ò Ü Ü Æ Ò Û Ò ¾ ¼ ½ Ù ØØ ÃË Û µ ¾ È µ ÛÖ È µ ÒÓØ Ø ÈÖØÓ ÖÓÒØÖ Ó º ¾ ¾ ÁÒ ÒÖÐ ÚÒ Ø ÁÊ Ø ÈÖØÓ ÖÓÒØÖ Ó Ø Ø È µ Ü ¾ Ý ¾ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØÝ Ü Ý Ü Ò Ø Û ÈÖØÓ ÖÓÒØÖ Ó Ø Ø ÏÈ µ Ü ¾ Ý ¾ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØÝܺ ÚÒ Ø Ò ÚØÓÖ Ý Û Ý ØØ Ý ÙÒÓÑÒØ ÓÖ Ü ¾ Ù ØØ Ü Ý Ò Ü Ýº ÇÚÓÙ ÐÝ Ý ¾ Π˵ Ò È Î Ëµµ ØÒ Ý ÓÑÒØ ÓÖ Î Ëµº

5 Ì ÓÒ ÓÒ Ø ¹ÚÐÙ ÖÒØÒÓ Ò Å Ó ½µµ ÓÒ Ø ÙÐ Ó Ñ ÛØ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØݺ ÁØ Ð Ó ÓÒ ÐØÒ Ò ÆÒØ ÓÑÔÖÓÑ ØÛÒ ÑÜÑÐ Ò ÑÒÑÐ ÔÖØÓÒ Ó ÔÐÝÖ º ÁÒ Ø Ø ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒ Ó ÔÐÝÖ ÐÖ Ø ÑÖÒÐ ÓÒ¹ ØÖÙØÓÒ ÛÐ ÑÒÑÐ ÔÖØÓÒ Ø ÐÖ Ø ÖÑÒÖ Ò ÓØÒ ØÖ ÓÒÒ ØÓ Ø ÓØÖ ÔÐÝÖ ØÖ ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒº ÓÖÑÐÐÝ ÐØ Æ Úµ Ñ ÛØ ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØݺ ÓÖ ¾ Æ Ò ÔÐÝÖ ³ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ò Ø Ñ Å Æ Úµ ÑÜ Ú Ëµ Ú Ë Ò µ ËÆ¾Ë ÚÒ Ø ÚØÓÖ Å Æ Úµ Ò ÔÐÝÖ ³ ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ò Ø Ñ Ñ Æ Úµ ÑÜ ËÆ¾Ë Ú Ëµ ¾ËÒ Å Æ Úµ Ò Ø ¹ÚÐÙ ÓÒ Ú Ò ÒÓØ Ý Æ Úµ Ø ÙÒÕÙ ÆÒØ ÚØÓÖ Ò Ø ÐÒÐ ÑÒØ ÚÒ ÜØÖÑ ÔÓÒØ Ñ Æ ÚµÒÅ Æ Úµ ØØ Æ Úµ Å Æ Úµ ½ µñ Æ Úµ ÛÖ ¾ ¼ ½ Ù ØØ È ¾Æ Æ Úµ Ú Æµº ÖÒØÒÓ Ò Å Ó ½µ ÓÛ ØØ Ø ¹ÚÐÙ Ü Ø Ò Ø Ð Ó ÒØÐ Ñ º Ì ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ò Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÆÌÍ¹Ñ º ÄØ Æ Î µ Ñ Ò Î Ò º ÓÖ ¾ Æ Ò ÔÐÝÖ ³ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ò Ø Ñ Å Æ Î µ ÑÜ Ø ¾ ÁÊ Ø Üµ ¾ Π˵ ÁÊ Ü¾ È Î Ë Ò µµ ËÆ¾Ë ÆÓØ ØØ Å Æ Î µ Û Ø Ë Ò Ø Û µº Ï Ð Ó Ú ØØ Å Æ Î µ ½ ٠Π˵ ÁÊ ÓÑÔØ Ò È Î Ë Ò µµ ÐÓ º ÌÖÓÖ Å Æ Î µ ÛÐÐ Ò ÓÖ ÐÐ Æ Î µ Ò Î Ò º

6 ÚÒ Ø ÚØÓÖ Å Æ Î µ Ò ÔÐÝÖ ³ ÑÒÑÐ ÔÖØÓÒ Ò Ø Ñ Ñ Æ Î µ ÑÜ Ò Ó Ø ¾ ÁÊ Ø Å ËÒ Æ Î µ ¾ Π˵ ËÆ¾Ë Ç ÓÙÖ Ñ Æ Î µ Û Ò Ø Ë Ò Ø Û µº ÆÓØ ØØ ÓÖ Ë ÓÒØÒÒ Ø ÔÖÓØÓÒ Ó Î Ëµ ÓÒ ³ ÓÓÖÒØ ÐÓ Ò ÓÙÒ ÓÚº ÌÖÓÖ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÒ Ñ Æ Î µ Ó Ü Ø ÓÖ ÐÐ Æ Î µòî Ò º ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ Ò ÛÒ Ø Ó ÒÓØ Ð ØÓ ÓÒÙ ÓÒ Û ÛÐÐ ÓÑØ Ø ÖÖÒ ØÓ Ø Ñ Æ Î µ ØÓ ÒÓØ Ø ÔÖØÓÒ ÚØÓÖ Ñ Ò Å º Ì ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ØØ ØØ Ø ØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÚØÓÖ Ó ÔÖØÓÒ ÐÖÝ ÜÔÐÒ Ò Ø ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÓÐ ÓÖ ÒÓÒ¹ ÐÚÐ Ñ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ Ý ØØ ÓÖ ÚÖÝ ÓÐØÓÒ Ë Ø ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÙÒÓÑÒØ ÓÖ Î Ëµº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º ÄØ Æ Î µ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌ͹Ѻ ÌÒ ÓÖ ÐÐ Ë Æ Û Ú ØØ ¾ Π˵ Ò È Î Ëµµ Å Ë ÈÖÓÓ Á Ë ÓÒÐÝ ÓÒ ÔÐÝÖ Ø Ö ÙÐØ ÓÐ º ËÙÔÔÓ Ø ØÖÙ ÛÒ Ë Ø ÑÓ Ø Ô ½ÔÐÝÖ Û ÛÐÐ ÓÛ ØØ Ø ØØÑÒØ ÓÐ Ò Ø Ó ÓÐØÓÒ ÛØ Ô ÔÐÝÖ º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ø ÓÒØÖØÓÒ ÙÑ ØØ Ë Ô ÔÐÝÖ Ò Å ¾ Ë Î Ëµ Ò È Î Ëµµº ÌÒ ØÖ Ü Ø Ý Ë ¾ Π˵ Ù ØØ Ý Ë Å Ò Ë ¾ Ë ÛØ Ý Å º Å ¾ Î Ë Ò µ Ò È Î Ë Ò µµ Ý Ø ÒÙØÓÒ ËÒ ÝÔÓØ µ Ò Æ Î µ ÒÓÒ¹ÐÚÐ Û Ò Ò Ü ËÒ ¾ È Î Ë Ò µµ Ù ØØ Ü ËÒ Å º ÌÒ Ý ÓÑÔÖÒ ÚÒ Ý ËÒ Ü ËÒ ¾ Π˵ Ò ØÖÓÖ Å Ý Å º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ Ý ØØ ÓÖ ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ñ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÐÖÖ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ø ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º ÄØ Æ Î µ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌ͹Ѻ ÌÒ Ñ Å ÈÖÓÓ ÄØ ¾ Æ Ò ÖØÖÖÝ ÔÐÝÖ Ò ÐØ Ø ¾ ÁÊ Ù ØØ ØÖ Ü Ø ÓÐØÓÒ Ë Æ ÓÒØÒÒ Ù ØØ Ø Å ¾ Π˵º ËÒ ËÒ

7 Û Ñ Ò Û Å Û ÑÝ Ö ØÖØ ØØÒØÓÒ ÓÒÐÝ ØÓ Ø³ Ù ØØ ¼ Û Øº Ý ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ Û ÑÙ Ø Ð ØÓ Ò Ü ¾ È Î Ë Ò µµ Ù ØØ ¼ Ü Å º ÌÖÓÖ Ý ÓÑÔÖÒ ÚÒ Ó Ø Ñ ËÒ Ø Üµ Ø Å ¾ Π˵ ËÒ ÌÒ Û Ú Ø Üµ ¾ Π˵ ÁÊ º ÀÒ Ñ ÑÜ ËÆ¾Ë ÑÜ ËÆ¾Ë Å Ò Ø Å ËÒ Ø ¾ ÁÊ ¾ Π˵ Ø ¾ ÁÊ Ø Üµ ¾ Π˵ ÁÊ Ò Ü ¾ È Î Ë Ò µµ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÐÓÛ ÓÛ ØØ ÓÖ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌÍ¹Ñ Ø ÚØÓÖ Ó ÑÒÑÐ ÔÖØÓÒ ÓÒ Ø ÓÙÐ ÛØ Ø ÚØÓÖ Ó ÒÚÙÐÐÝ ÖØÓÒÐ ÔÝÓ«º ÙØ Ò ÒÓØ ØØ Ñ ÓØÒ ÒÓÒÓÙ ÐÝ Ø ÑÜÑÙÑ ÖÑÒÖ ØÖ ÚÒ ØÓ ÓØÖ ÔÐÝÖ Ò Ø ÓÐØÓÒ ØÖ ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒ º Ï ÒØÖÔÖØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ Ò ÒØÓÒ ØØ ÓÙÖ ÒØÓÒ Ó ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒ Ò Ðº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º ÄØ Æ Î µ ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌ͹Ѻ ÌÒ Ñ Û ÈÖÓÓ ÖÓÑ Ø ÒØÓÒ Ó Ñ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ Ñ Û Ù Ø Ý ØÒ Ë º ÌÓ ØØ Ñ Û Ø ÛÐÐ ÙÆÒØ ØÓ ÓÛ ØØØ Û ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ÁÊ Ò ÐÐ Ë Æ Ù ØØ ¾ Ë Ò Ø Å ¾ Π˵º Ì ÔÖÓÓ ËÒ Ý ÒÙØÓÒ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÐÝÖ Ò Ø ÓÐØÓÒ Ëº ÙÑ ØØ Ë º Á Ø Å ¾ Î µ Ò Ø Û ØÒ Ý ÓÑÔÖÒ ÚÒ Ó Ø Ñ Ü Å ¾ Î µ ÁÊ ¾ ÓÖ ÐÐ Ü Ø Û ÑÔÓ Ð Ý ÒÓÒ¹ÐÚÐÒ Ó Ø Ñ Ò Ø ÒØÓÒ Ó Å º ÙÑÒ ØØ Ø Ö ÙÐØ ØÖÙ Ë ÓÒØÒ Ô ¾ÔÐÝÖ Ø ÒÙØÓÒ ÝÔÓØ µ Û ÛÐÐ ÓÛ ØØ Ø ØÖÙ ÓÖ ÐÐ ÓÐØÓÒ ÛØ Ô ½ÔÐÝÖ º ÄØ Ë ½ Ô ÒÝ Ø ÛØ Ô ½ÔÐÝÖ ÓÒØÒÒ Ò ÙÑ ØØ Ø Å ËÒ ¾ Π˵ ÁÊ º Á Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐØÓÒ ØÖÙ Ø Å ËÒ ¾ Π˵ µ Ó Ø Å ½ Å Ô ¾ Î Ë Ò ½ Ô µ

8 ØÒ Ø Û ÛÓÙÐ ÓÐÐÓÛ ÝØ ÒÙØÓÒ ÝÔÓØ º ÌÖÓÖ ØÓ Ø ÓÒØÖØÓÒ ÙÑ ØØ Ø Å ½ Å Ô ¾ Î Ë Ò ½ Ô µº ÌÒ ØÖ Ü Ø ÚØÓÖ Ü ¾ È Î Ë Ò Ô µµ Ù ØØ Ü Ø Å ½ Å Ô º ÌÖ¹ ½ ÓÖ Ü Å Ô Ø Å ¾ Π˵ ÑÔÐÝÒ Ý ÒÓÒ¹ÐÚÐÒ Ó Ø Ñ ËÒ ØØ Û Ò Ò ÚØÓÖ Ý ¾ Π˵ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Ý Ü Å Ô º ÌÖÓÖ Ý Ô Å Ô Û ÓÒØÖØ Ø ÒØÓÒ Ó Å Ô º ÜÑÔÐ ½ ÐÓÛ ÓÛ ØØ Ø ÓÒÐÙ ÓÒ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ Ó ÒÓØ ÓÐ ÓÖ ÐÚÐ ÆÌÍ¹Ñ º ÜÑÔÐ ½º ÄØ Æ Î µ Ø ÆÌÍ¹Ñ ÛÖ Æ ½ ¾ Û ½ Û ¾ ¼ Ò Î Æµ ÓÑÔ ÓÒÚ ½ ½µ ¾ ¼µµµº Ì ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÙÑ ¹ ÔÖØÓÒ Å Æ Î µ ¾ ½µ Ò Ø ÚØÓÖ Ó ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ñ Æ Î µ ½ ¼µ Û ÓÖ ÔÐÝÖ ½ ØÖØÐÝ ÐÖÖ ØÒ Û ½ ¼º Ï Ò ÒÓÛ Ò Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÆÌÍ¹Ñ ÛÐÐ ØØ Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔÔÖ Û ÒØ ÐÖ Ð Ó Ñ ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ò ÒØе Ò Û Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ó Ü Øº ÒØÓÒ º Ì ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÒ Î Ò ÒÓØ Ý Æ Î µ Ø ÙÒÕÙ ÆÒØ ÚØÓÖ Ò Ø ÐÒÐ ÑÒØ ÚÒ ÜØÖÑ ÔÓÒØ Ñ Æ Î µ Ò Å Æ Î µ ØØ Æ Î µ Å Æ Î µ ½ µñ Æ Î µ ÛÖ ¾ ¼ ½ Ù ØØ Æ Î µ ¾ È Î Æµµº ÌÓÖÑ ½º ÓÖ ÐÐ Æ Î µ ¾ Ò ØÖ Ü Ø Æ Î µº ÈÖÓÓ ÁØ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÑÒÒ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ¾ Ò Ò Ø ÒØÐØÝ Ó Ø Ñº ÊÑÖ ½º ÁØ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÒ ÛØ Ø ÃйËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒ Ò ÖÒÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÛØ Ø ¹ÚÐÙ Ò ÌÍ¹Ñ º ÁÒ ÒÖÐ ÁÊ Ò ÓÑÔ µ ÒÓØ Ø ÓÑÔÖÒ ÚÙÐÐ Ó ºº Ø ÑÐÐ Ø ÓÑÔÖÒ Ú Ø ÓÒØÒÒ µ ÒÓÒÚ µ Ø ÓÒÚÜ ÙÐÐ Ó º

9 ÆÓÛ Û ÓÑÔÖ ÑÓÖ Ô ÐÐÝ ÓÙÖ ÚÐÙ ÛØ ØÛÓ ÔÖÓÑÒÒØ Óѹ ÔÖÓÑ ÚÐÙ Ò Ø ÐØÖØÙÖ Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ó ÓÖÑ Ø Ðº ½¾µ Ò Ø Å¹ÚÐÙ Ó ÇØØÒ Ø Ðº ½µº ÚÒ Ò ÆÌÍ¹Ñ Æ Î µ Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ò Ø ÙÒÕÙ ÚØÓÖ ÓÒ Ø ÐÒÐ ÑÒØ ØÛÒ Å Æ Î µòñ Æ Î µ Û Ð Ò Î Æµ Ò ÐÓ Ø ØÓ Å Æ Î µ ÛÖ ÓÖ ÒÝ ¾ Æ Å Æ Î µ ÙÔ Ø ¾ ÁÊ Ø Üµ ¾ ΠƵ Ü ¾ Î ÆÒµ ÒÏÈ Î ÆÒµµ Ò Ü Û Æ Ò Ò Ñ Æ Î µ ÑÜ Ø ¾ ÁÊ ËÆ¾Ë Ü ¾ ÁÊ ½ Ø Üµ ¾ Π˵ Ò ÜÅ ËÒ Æ Î µ Ì ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ü Ø ÓÖ Ø Ð Ó ÓÑÔÖÓÑ Ñ Ð ÆÌ͹ Ñ Ò Ò Æ Î µ ¾ Î Ò Ñ Æ Î µ Å Æ Î µ Ñ Æ Î µ ¾ ΠƵ Ò Å Æ Î µ ¾ ΠƵ ÒÏÈ Î Æµµ ÓÖÑ Ø Ðº ½¾µ ÔÖÓÚ ØØ ÓÖ ÒÝ Æ Î µ ¾Î Ò Ò ÒÝ ¾ Æ Ñ Æ Î µ Û º ËÙÔÔÓ ØØ Æ Î µ ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ò Ò È Î Ëµµ ÏÈ Î Ëµµ ÓÖÐÐË Æº ÌÒ Ñ Æ Î µ Ñ Æ Î µº Á Ø Üµ ¾ ΠƵ Ü ¾ Î ÆÒµ ÒÏÈ Î ÆÒµµ Ò Ü Û Æ Ò Ý ÒÓÒ¹ÐÚÐÒ Û Ò Ò Ü ¼ ¾ È Î ÆÒµµ Ù ØØ Ü ¼ Ü Ò Ò Ø Ü ¼ µ ¾ ΠƵ ÁÊ Ò ½ º ÆÓÛ Ø Ý ØÓ ÓÒÐÙ ØØ Å Æ Î µ Å Æ Î µº ÌÒ Ò Ø Ð Ó ÒÓÒ¹ÐÚÐ ÆÌÍ¹Ñ Ò Ò ØØ Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ü Ø ØÒ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ð Ó Ü Ø º ÆÓØ ØØ Ò Ø ÒØÓÒ Ó Å Û Ò Ü ¾ È Î ËÒµµ ØÓ Ü ¾ ÏÈ Î ËÒµµ ÒÓØ Ø ÐØÖÒØÚ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ý Å µ ØÒ Ø ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ØØ Å Æ Î µ Å Æ Î µ ÓÖ ÐÐ ÆÌÍ¹Ñ º ÌÖÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ù Ò Ø Å ÚØÓÖ ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ò ÛÒÚÖ Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ü Ø º ÀÓÛÚÖ Ø Ñ ØÓ Ù ØØ Ø ÑÓÖ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ ÓØÒ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ó ÔÐÝÖ Ò ÓÐØÓÒ Ë Ø ÖÑÒÖ ÙÑÒ ØØ Ø ÑÑÖ Ó ÓÐØÓÒ ËÒ ÜÙ Ø ÐÐ ØÖ ÔÓ Ð Ò Ó ÓÓÔÖØÓÒ Ý ÖÒ ÈÖØÓ Ò ÒÓØ ÛÐÝ ÈÖØÓµ ÖÑÒØ º

10 Ì Å¹ÚÐÙ Ó ÇØØÒ Ø Ðº ½µ Ò Ø ÆÒØ ÓÙØÓÑ ÐÝÒ ÓÒ Ø ÐÒÐ ÑÒØ ØÛÒ Ø ÚØÓÖ Ó ÒÚÙÐÐÝ ÖØÓÒÐ ÔÝÓ«Ò ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÙÑ ÔÖØÓÒ ÓØÒ Ý ÚÒ ØÓ ÔÐÝÖ Ø ÙÑ Ó ÐÐ ÑÖÒÐ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÐÐ ÔÓ Ð ÓÖÖÒ Ó Ø Ø Ó ÔÐÝÖ º ËÒ Ò ÑÒÝ ÓÑÔÓÒÒØ ÓØ ÙÔÔÖÚÐÙ ÚØÓÖ ÑÝ ÙÒ Ð Ø Ñ ÆÙÐØ ØÓ Ù ØÝ Ø ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÐ ÔÖØÓÒ º ÇØØÒ Ø Ðº ½µ ÓÛ ØØ Ø Å¹ÚÐÙ ÛÐÐ Ò Ò Ø Ð Ó ÑÓÒÓØÓÒ ÞÖÓ¹ÒÓÖÑÐÞ ÆÌÍ¹Ñ Û ÙÒÖÐØ ØÓ Ø Ð Ó ÒÓÒ¹ÐÚÐ Ò ÒØÐ ÆÌÍ¹Ñ º Ï Ò Ø ØÓÒ Ý ÐÙÐØÒ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ò ØÖ ÛÐйÒÓÛÒ ÜÑÔÐ Ó ÆÌÍ¹Ñ Ò ÓÑÔÖÒ Ø ÛØ ÓØÖ ÔÖÓÔÓ ÚÐÙ º ÜÑÔÐ ¾ ÊÓØ ½¼µº ½ ¾ ÄØ Æ Î µ ÆÌÍ¹Ñ Ù ØØ Æ Î µ Ü ¾ ÁÊ Ü ¼ ÓÖ ¾ Æ Î ½ ¾µ Ü ½ Ü ¾ µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ½ Ü ¾ µ ¼ ¼µ Î ½ µ Ü ½ Ü µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ½ Ü µ ¼¾ ¼µ Î ¾ µ Ü ¾ Ü µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ¾ Ü µ ¼¾ ¼µ Ò Î Æµ Ü ¾ ÁÊ Ý ¾ ÓÒÚ ¼ ¼ ¼µ ¼¾ ¼ ¼µ ¼ ¼¾ ¼µÜ Ý ÓÖ Ø ÜÑÔÐ Ø ËÔÐݹÆÌÍ ÚÐÙ ÙÑÒÒ ½µµ ¼ ¼ ¼ µ Ø ÀÖ ÒݹÆÌÍ ÚÐÙ ÀÖ ÒÝ ½ µµ ¼½ ¼½ ¼½µ Ø ÓÒ¹ ØÒØ ÚÐÙ Å ÐÖ Ò ÇÛÒ ½ ½¾µµ ¼¾ ¼¾ ¼µ Ø Å¹ ÚÐÙ ÓÒ ÛØ Ø ËÔÐݹÆÌÍ ÚÐÙ Ò Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ¼ ¼ ¼µº ÐØÓÙ Ø Ñ Ó ÒÓØ Ø Ý ÒÓÒ¹ÐÚÐÒ Û Ò ÓÑÔÙØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Û ÓÒ ÛØ ¼ ¼ ¼µ Ø ÙÒÕÙ ÓÖ ÓÙØÓѺ ÜÑÔÐ ËÖ ½¼µº ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜÒ ÓÒÓÑÝ ÛØ ØÖ ÒØ Ò ØÛÓ ÓÑÑÓØ º Ì ÒØÐ ÓÑÑÓØÝ ÙÒÐ Ó ÒØ Ï ÔÖ ÒØ Ø ÑÓ ØÓÒ Ó ËÖ ½¼µ³ ÜÑÔÐ Ø Û Ù Ò ÀÖØ Ò ÃÙÖÞ ½ µº

11 ½ ¾ Ò Ö ½ ½ ¼µ ¾ ¼ ½ µ Ò µ ÛÖ ¼ ½ Ò ØÖ Ö ÔØÚ ÙØÐØÝ ÙÒØÓÒ Ù ÁÊ ¾ ÚÒ Ý ÁÊ Ö Ù ½ Ý Þµ Ù ¾ Ý Þµ ÑÒÝ Þ Ò Ù Ý Þµ ½ ¾ Ý Þµ ÓÐÐÓÛÒ ËÔÐÝ Ò ËÙ ½µ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÆÌÍ¹Ñ Æ Î µ ÚÒ Ý Î µ Ü ¾ ÁÊ Ü ¼ ÓÖ ½ ¾ Î µ Ü ¾ ÁÊ Ü Î ½ ¾µ Ü ½ Ü ¾ µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ½ Ü ¾ µ ½ ½ µü ½ Ü ¾ ½ Î ½ µ Î ¾ µ Ò Ü ½ Ü µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ½ Ü µ Ü ¾ Ü µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ¾ Ü µ ½ ¾ ½ ¾ Ü ½ Ü ½ ¾ Ü ¾ Ü ½ ¾ ΠƵ Ü ¾ ÁÊ Ü ½ Ü ¾ Ü µ ½ ½ ½µÜ ½ Ü ¾ Ü ½ ½ ½¾ ½¾ ÁÒ Ø Ñ Ø ËÔÐݹÆÌÍ ÚÐÙ µ Ø ÀÖ Òݹ ÆÌÍ ÚÐÙ µ Ø Å¹ÚÐÙ ÓÒ ÛØ Ø ËÔÐݹÆÌÍ ÚÐÙ Ò Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ½ ½ µº ¾ ¾ Ì ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ µº ÜÑÔÐ ÇÛÒ ½¾µº ÄØ Æ Î µ Ò ÆÌÍ¹Ñ Ù ØØ Æ ½ ¾ Ò Î µ Ü ¾ ÁÊ Ü ¼ ÓÖ ¾ Æ Î ½ ¾µ Ü ½ Ü ¾ µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ½ Ü ¾ ½¼¼Ü ½ ½¼¼Ü ¾ ¾ Î ½ µ Ü ½ Ü µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ½ ¼Ü ¼ Î ¾ µ Ü ¾ Ü µ ¾ ÁÊ ¾ Ü ¾ ¼Ü ¼ ΠƵ Ü ¾ ÁÊ ¾Æ Ü ½¼¼ ¾ Æ Ü ½¼¼ ¾ Æ Ü Ü ½¼¼ ½¼

12 ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Ø ËÔÐݹÆÌÍ ÚÐÙ ¼ ¼ ¼µ Ø ÀÖ ÒݹÆÌÍ ÚÐÙ ¼ ¼ ¾¼µ Ø ÓÒ ØÒØ ÚÐÙ ¼ ½¾µ Ø Å¹ÚÐÙ ¼ ½µ Ò Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ¾¾µº Ì ßÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ¾¾µº ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ØÙÝ ÚÖÐ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÅÓÖÓÚÖ ØÛÓ ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø ÚÐÙ Ö ÔÖÓÚº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º Ì ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÖØ ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØݺ Æ Î µ ¾ È Î Æµµ ÓÖ ÐÐ Æ Î µ ¾ Ò ÓÚÖÒº ÚÒ Æ Î µ Æ Ïµ ¾ Ò Ù ØØ ÓÖ ÐÐ Ë Æ Ï Ëµ «Ë Π˵ Ë ÛÖ «Ë Π˵ «Ü µ ¾Ë Ü Ë ¾ Π˵ «¾ ÁÊ Ò «¼ Ò ¾ ÁÊ Ò µ Û Ú ØØ Æ Ïµ «Æ Î µ ËÝÑÑØÖݺ Á ¾ Æ Ö ÝÑÑØÖ ÔÐÝÖ Ò Ø Ñ Æ Î µ ¾ Ò ØÒ Æ Î µ Æ Î µ ÈÐÝÖ Ò Ö ÐÐ ÝÑÑØÖ Ò Ñ Æ Î µ ÓÖ ÐÐ Ë Æ Ò Ò ÐÐ Ü ¾ Î Ë µ ØÖ Ü Ø Ý ¾ Î Ë µ Ò Ý Ý Ü Ò Ý Ë Ü Ë º ËØÖÓÒ ÝÑÑØÖݺ Á Û Û Ò Å Æ Î µ Å Æ Î µ ØÒ Æ Î µ Æ Î µº Ê ØÖØ ÅÓÒÓØÓÒØݺ Á Æ Î µ Æ Î ¼ µ ¾ Ò Ö Ù ØØ Î Æµ Î ¼ Ƶ Û Û ¼ Ò Å Æ Î µå Æ Î ¼ µ ØÒ Æ Î µ Æ Î ¼ µ ÈÖÓÓ ÁØ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ØØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø Ø Ú ÔÖÓÔÖØ º ÌÓÖÑ ¾º Ì ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ò Ø ¹ ÝÒ ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØÝ ÓÚÖÒ ÝÑÑØÖÝ Ò Ö ØÖØ ÑÓÒÓØÓÒØݺ ÈÖÓÓ Ï Ú Ù Ø ØÐ Ò ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ØØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø Ø ÓÙÖ ÔÖÓÔÖØ º ÆÓÛ Û ÔÖÓÚ ÙÒÕÙÒ º ËÙÔÔÓ ÒÓØÖ ÓÐÙØÓÒ Ø ÝÒ Ø ÓÙÖ ÔÖÓÔÖØ º Ý ÓÚÖÒ Ø ÙÆ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ Æ Î µ Æ Î µ ÛÒ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Û ¼ÒÅ Æ Î µ½º ½½

13 ÐÖÐÝ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Ø ÚØÓÖ ¾ ÁÊ Ò Ò Ý Æ Î µ Ò ¼ ÐÓÒ ØÓ Î Æµ ÓÖ ÙÆÒØÐÝ ÑÐк Ì ÒÓÒ¹ÐÚÐÒ Ò ÙÖ ØØ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚº ÆÓØ ØØ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Æ Î µ ½º ÄØ Æ Ïµ Ù ØØ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Ï µ Ü ¾ ÁÊ Ü ¼ ÓÖ ÐÐ Ë Æ Ù ØØ ¾ Ò ½ Ï Ëµ ÓÑÔ Ü Ë ¾ ÁÊ Ë ¾ Ë ¼ Ü ½ Ò ¾Ë Ü ½ µ Ò Ï Æµ ÓÑÔ ÓÒÚ ¾ ÁÊ Ò ¾ Æ Æ Î µ ΠƵ ÌÒ Æ Ïµ ¾ Ò Å Æ Ïµ ½ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Ò Æ Î µ Æ Ïµº Ý ÝÑÑØÖÝ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Æ Ïµ Æ Ïµº ÆÓØ ØØ ÚÒ ØÓÙ Ï Æµ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÝÑÑØÖ Ø Æ Ïµ ÝÑÑØÖ Ñº ÌÖÓÖ Ý ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØÝ Æ Ïµ Æ Ïµº Ý Ö ØÖØ ÑÓÒÓ¹ ØÓÒØÝ Æ Ïµ Æ Î µ Û ÑÔÐ Æ Î µ Æ Î µº ÙØ Ò Ø ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØÝ Û Ò ÓÒÐÙ ØØ Æ Î µ Æ Î µº ÌÓÖÑ º Ì ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ò Ø ¹ ÝÒ ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØÝ ÓÚÖÒ Ò ØÖÓÒ ÝÑÑØÖݺ ÈÖÓÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ØÐ ØØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø Ø ÔÖÓÔÖØ º ÆÓÛ ÛÔÖÓÚ ÙÒÕÙÒ º ËÙÔÔÓ ÒÓØÖ ÓÐÙØÓÒ Ø ÝÒ Ø ÔÖÓÔÖØ º Ý ÓÚÖÒ Ø ÙÆ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ Æ Î µ Æ Î µ ÛÒ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Û ¼ Ò Å Æ Î µ½º Ý ØÖÓÒ ÝÑÑØÖÝ ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Æ Î µ Æ Î µò Æ Î µ Æ Î µº Ý ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØÝ Æ Î µ Æ Î µº ÆÓØ ØØ ÐÐ ÜÓÑ Ù Ò ÓØ ÖØÖÞØÓÒ Ö ÒÔÒÒغ Ì ÐØÖÒ ÓÐÙØÓÒ Ò Ý ÃÐ Ò ËÑØ ½µ Ø ÐÐ Ú ÔÖÓÔ¹ ÖØ ÜÔØ ÓÚÖÒº Ì ÓÐÙØÓÒ ½ Ò ½ Æ Î µ Û ÓÖ ÐÐ Æ Î µ ¾ Ò Ø ÐÐ ÔÖÓÔÖØ ÜÔØ ÈÖØÓ ÓÔØÑÐØݺ Ì ÓÐÙØÓÒ ¾ ½¾

14 Ò Ø ËÔÐÝ ÚÐÙ ÛÒ Æ Î µ Ò ÒØÐ ÌÍ¹Ñ Ò Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ò Ø Ö Ø Ó Ø Ð Ò Ø ÐÐ ÔÖÓÔÖØ Ü¹ ÔØ ØÖÓÒ ÝÑÑØÖÝ Ò Ö ØÖØ ÑÓÒÓØÓÒØݺ Ì ÓÐÙØÓÒ Ò Æ Î µ Û ÓÖ ½Ò Æ Î µñü Ø ½ ¾ ÁÊ Ø Û Æ Ò½ ¾ ΠƵ Ø ÐÐ ÔÖÓÔÖØ ÜÔØ ÝÑÑØÖݺ Ì ÜÓÑØ ÖØÖÞØÓÒ Ò ÜØÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ûݺ ÌÓÖÑ ¾ Ð Ó ØÖÙ ÓÖ Ø Ð Ó ÆÌÍ¹Ñ ÓÖ Û Ø ¹ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ü Ø Ò Ø ÓÒØÓÒ Ó ÒÓÒ¹ÐÚÐÒ Ø ÓÒÐÝ ÓÖ Ø Ø Î Æµ ÁÊ Ò º ÌÓÖÑ Ð Ó ØÖÙ ÓÖ Ø Ð Ó ÆÌÍ¹Ñ ÛÖ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ü Ø º ÅÓÖÓÚÖ ÒÓØ ØØ Ò ÓØ ÖØÖÞØÓÒ Ø Ø Î Ëµ Ò ÒÓØ ÓÒÚܺ ÏÐ Ø Ð Ó ÔÓ Ð Ò Ø ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø Å¹ÚÐÙ Ø ÒÓØ Ø Ò Ø ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÛÖ Ø Ø Î Æµ ØÓ ÓÒÚܺ Ì ÄѹØÖÒ Ö ¹ÚÐÙ ËÔÐÝ ½µ Ò Ø ÑÐÝ Ó ¹ØÖÒ Ö ÌÍ¹Ñ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ò ÆÌ͹Ѻ Í Ò Ø ÑÐÝ Ó Ñ Ò ØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ËÔÐÝ ÚÐÙ Ò Ø ÆÌ͹ËÔÐÝ ÚÐÙº Ï ÔÖÓ Ò Ø Ñ ÛÝ Ù Ò ÓÙÖ ¹ÚÐÙ ÓÖ ÌÍ¹Ñ Ò Ø Ó Ø ËÔÐÝ ÚÐÙº Ò Ò ¾ ÁÊ Ò È ¾Æ ½ Ø Ò¹ÑÒ ÓÒÐ ÙÒØ ÑÔÐܺ ÚÒ ÙÔ È ÆÌÍ¹Ñ Æ Î µ Û Ý ØØ Ø ÚØÓÖ ¾ Ò Ð ¾Ë Ü Ü ¾ Π˵ ½ ÓÖ ÐÐ Ë Æº ÓÖ Ð ÚØÓÖ ¾ Ò Û Ò Ø ÌÍ¹Ñ Æ Ú Ý ÓØÒ ÛØ ÓÐØÓÒ Ë Æ Ø ÒÙÑÖ Ú Ëµ ÙÔ È ¾Ë Ü Ü ¾ Π˵ ÒØÓÒ º Ì ÄѹØÖÒ Ö ¹ÚÐÙ ÓÒ Î Ò ÒÓØ Ý Æ Î µ Ø Ø Æ Î µ Ü ¾ ΠƵ Ü Æ Ú ÓÖ ÓÑ ¾ Ò Ð ÓÖ ØØÒ Ö ÙÐØ ØÐ Ò ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø ÄѹØÖÒ Ö ¹ÚÐÙ Ø ÒÓÒ¹ÑÔØÝ Û Ò ØÓ Ò ØÛÓ ØÒÖ ÔÖÓÔÖØ Ó ÆÌÍ¹Ñ º ÒØÓÒ º ÆÌÍ¹Ñ Æ Î µ ÓÑÔØÐÝ ÒÖØ ÓÖ ÐÐ Ë Æ ØÖ Ü Ø ÓÑÔØ Ø Ã Ë ÁÊ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Î Ëµ ½

15 Ü ¾ ÁÊ Ü ÝÓÖ ÓÑ Ý ¾ Ã Ë º ÆÌÍ¹Ñ Æ Î µ ÓÒÚÜ ÓÖ ÐÐ Ë Æ Ø Ø Î Ëµ ÓÒÚܺ ÌÓÖÑ º ÄØ Æ Î µ Ò ÒØÐ ÓÑÔØÐÝ ÒÖØ Ò ÓÒÚÜ ÆÌ͹Ѻ ÌÒ Æ Î µ º ÈÖÓÓ Ö Ø Û ÛÐÐ ÓÛ ØØ Ø ÆÌÍ¹Ñ Æ Î µ ÒØÐ ØÒ ÓÖ ÒÝ ¾ Ò Ð Ø ÌÍ¹Ñ Æ Ú ÒØÐ ÛÐк ÓÒ Ö ÒÝ ¾ ƺ Ý ÒØÓÒ Ú µ Û º ÅÓÖÓÚÖ Ý Ø ÒØÐØÝ Ó Æ Î µ Ú Æµ ÙÔ ¾Æ ¾Æ ¾Æ Û Ú µ Ü Ü ¾ ΠƵ Û ÑÒ ØØ Ø ÌÍ¹Ñ Æ Ú ÒØк Ì ÒÓÒ¹ÑÔØÒ Ó Ø Ø Æ Î µ ÓÐÐÓÛ Ù Ò Ü¹ÔÓÒØ ÖÙ¹ ÑÒØ ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ËÔÐÝ ½µº Ì Ñ Ó ÜÑÔÐ ¾ ÐÐÙ ØÖØ Ø Ø ØØ Ò ÒÖÐ Ø ¹ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ò Ø ÄѹØÖÒ Ö ¹ÚÐÙ ÑÝ «ÖÒغ ØÖ ÑÔÐ ÙØ ÚÖÝ ØÓÙ ÓÑÔÙØØÓÒ Ø ÔÓ Ð ØÓ ØØ Æ Î µ ¼ ¼ ¼ µ ÛÐ Æ Î µ ¼ ¼ ¼µ µ ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ ÓÐÐÓÛÒ Ø Æ ÔÖÓÖÑ ØÖ ÐÓÒ ØÖØÓÒ Ó Ù ØÝÒ ÜÓÑØ ÖÒÒ ÓÐÙØÓÒ Ý ÑÒ Ó ÕÙÐÖ Ó ÒÓÒ¹ÓÓÔÖØÚ Ñ Ó¹ Ø ØÓ Ø ÓÖÒÐ ÖÒÒ ÔÖÓÐѺ ÅÓÙÐÒ ½µ ÜØ Ò ÜØÒ Ú¹ ÓÖÑ Ñ ÛÓ ÙÑ ÔÖØ ÕÙÐÖ ÒÙ Ø ÃйËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒº ÀÖ Ò ÓÐÐÓÛÒ Ø ÔÖÓÙÖ Ù Ý ÀÖØ Ò Å ¹ÓÐÐÐ ½µ ØÓ ÓØÒ Ø ÓÒ ØÒØ ÚÐÙ Ý ÜØÒÒ Ø ÒÓÒ¹ÓÓÔÖØÚ Ñ¹ ÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø Æ ÖÒÒ ÓÐÙØÓÒ Û Ð Ó ÓÒ ÛØ Ø ËÔÐÝ ÚÐÙ ÓÖ ÌÍ¹Ñ µ ØÓ ÆÌÍ¹Ñ Û ÜØÒ ÅÓÙÐÒ³ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒ Ó Ø ÃйËÑÓÖÓÒ Ý ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÖÒÒ ÔÖÓÐÑ ØÓ ÆÌ͹ Ñ ÓÐÐÓÛ ½

16 ÊÓÙÒ ¼º ÔÐÝÖ Ñ Ô ÛÖ ¼ Ô ½ÒØÔÐÝÖ Ö ÖÒÙÑÖ Ò Ö Ò ÓÖÖ Ó ØÖ Ô ½ Ô ¾ Ô Ò ÔÐÝÖ ÛØ Ø Ö ÓÖÖ ÖÒÓÑÐÝ ÑÓÒ ØÑ ÐÚ µº ÊÓÙÒ ½º ÈÐÝÖ ½ ÔÖÓÔÓ ÔÝÓ«ÚØÓÖ Ü Ü ½ Ü Ò µ ÓÖ Ø ÔÔÖÓÚÐ Ó ÔÐÝÖ Ò ÛÓ Ò ØÖ ÔØ ÓÖ ÖØ Øº Á ÔØ Ø Ø Ñ ÔÖÓ ØÓ ÖÓÙÒ ¾º ÁÒ ÅÓÙÐÒ³ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÔÐÝÖ Ò ÖØ Ø ÒØÐ Ó«Ö ÑÙ Ø Ñ ÓÙÒØÖÓ«Ö ØÓ Ø Ö Ø Ó Ø ÔÐÝÖ ÛÓ Ò ÖØ ÓÖ ÔØ Øº Á ÓÑÓÝ ÖØ Ø Ø ÖÑÒØ ÔÓÒØ ÒÓÖº ÁÒ ÓÙÖ ÑÓÐ ÔÐÝÖ Ò ÛÓ ÖØ Ø ÒØÐ Ó«Ö Ò Ñ ÔÖÓÔÓ Ð ØÓ ÓÑ ÑÐÐÖ ÓÐØÓÒº Ì ÑÓ ØÓÒ Ó ÅÓÙÐÒ³ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÑÓØÚØ Ù Ò ÆÌÍ¹Ñ ÔÖØÐ ÖÑÒØ Ö Ð Ó ÔÓ Ðº ÊÓÙÒ ¾Ò ½ Ö ÑÐÖ ØÓ ÖÓÙÒ ½ ÙØ ÒÓÛ ÔÐÝÖ Ò ½ ¾ Ò Ø Ó ÔÐÝÖ Òµ Ú ØÓ ÔØ ÓÖ ÖØ Ø Ó«Ö Ó ÔÐÝÖ ½º Ý ÒÙØÓÒ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÐÝÖ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÓØ ÔÝÓ«Ó ÐÐ ÙѹÔÖØ ÕÙÐÖ Ó Ø ÜØÒ Ú ÓÖÑ ÓÒ ÛØ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ó Ø ÆÌ͹Ѻ ÓÖ Ò Ò Ø ÔÔÖ Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ö Ý ÓÑÔÖ ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð ÛØ ÓØÖ ÆÌ͹ÚÐÙ º ÛØ ÐÐ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø Ö ØÓ Óѹ ÔÙØ ØÒ Ø ËÔÐÝ ÀÖ ÒÝ Ò Ø ÓÒ ØÒØ ÚÐÙ º ÀÓÛÚÖ Ø ËÔÐÝ Ò ÀÖ ÒÝ ÚÐÙ Ú Ò ÖØÖÞØÓÒ ÛÐ ØÓ Ó ÐÐ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÒÐÙÒ ÓÙÖ Ö Ó Ò Ø Ò ØØ Ø ÚØÓÖ Ó ÑÜÑÙÑ Ò ÑÒÑÙÑ ÔÖØÓÒ Ö Ù Ò Ø ÒØÓÒ Ó ÓÑ Ó Ø Ý ÜÓÑ µ ÓÒ Ø ÓÒØÖ Ø ØÓ ÓÙÖ ÒÓÛÐ Ø ÓÒ ØÒØ ÚÐÙ ÝØ ØÓ ÙÐÐÝ ÖØÖÞ Å ÐÖ Ò ÇÛÒ ½µ ÖØÖÞ Ø ÓÖ Ø Ð Ó ÝÔÖÔÐÒ Ñ µº ÜÔØ ÓÖ Ø ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÛÓ Ü ØÒ ÙÖÒØ ÓÒÐÝ ÓÖ Ñ ÛØ ÒÓÒ¹ÑÔØÝ ÓÖ ÔÖÓÔÖ Ù¹ Ð Ó ÓÑÔÖÓÑ Ñ Ð ÆÌÍ¹Ñ µ Ø Ü ØÒ Ó ÐÐ ÓØÖ ÆÌ͹ ÚÐÙ ÙÖÒØ ÓÖ Ð Ó Ñ Û Ö ÖÐØÚÐÝ ÐÖÖ ØÒ Ø Ò ÙÒÖÐØ ØÓ ÓØÖº ÒÐÐÝ ØÓÓÙÖ ÒÓÛÐ ÓÒÐÝ Ø ÓÒ ØÒØ ÚÐÙ ÀÖ Ò Å ¹ÓÐÐÐ ½µµ Ò ÓÙÖ ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ú Ò ÓÛÒ ØÓ ÑÔÐÑÒØÐ Ý ÜØÒ Ú¹ÓÖÑ Ñ º ½

17 ÊÖÒ ÙÑÒÒ Ê ½µ Ò ÜÓÑØÞØÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ ÚÐÙº ÓÒÓÑØÖ ¹½¾º ÖÒØÒÓ Ò Å Ó Â ½µ ÆÓØ ÓÒ ÒÛ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ Ø ¹ÚÐÙº ÇÔØÑÞØÓÒ ¾¹¾º ÓÖÑ È ÃÒ À ÅÐÒ Ê È ÇÓÖØÛÒ Ë Ò Ì Ë ½¾µ Ì Óѹ ÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÆÌÍ¹Ñ º ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ñ ÌÓÖÝ ¾½ ½¹½º ÀÖ ÒÝ Â ½ µ ÑÔÐ ÖÒÒ ÑÓÐ ÓÖ Ø Ò¹ÔÖ ÓÒ ÓÓÔÖ¹ ØÚ ÑºÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½¹¾¾¼º ÀÖØ Ë Ò ÃÙÖØÞ Å ½ µ ÇÒ Ø ÒÓÒÓÙ ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÐØÓÒ º ÓÒÓÑØÖ ½ ½¼¹½¼º ÀÖØ Ë Ò Å ¹ÓÐÐÐ ½µ ÖÒÒ Ò ÚÐÙº ÓÒÓÑØÖ ¹ ¼º ÃÐ Ò ËÑØ ½µ ÅÓÒÓØÓÒ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÒÖÐ ÓÓÔÖØÚ Ñ º ÓÒÓÑØÖ ¼¹ ¾º ÃÐ Ò ËÑÓÖÓÒ Ý Å ½µ ÇØÖ ËÓÐÙØÓÒ ØÓ Æ ³ ÖÒÒ ÈÖÓÐѺ ÓÒÓÑØÖ ½ ¹½º Å ÐÖ Å Ò ÇÛÒ ½µ Ì ÓÒ ØÒØ ËÔÐÝ ÚÐÙ ÓÖ ÝÔÖÔÐÒ Ñ º ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ñ ÌÓÖÝ ½ ¹¼º Å ÐÖ Å Ò ÇÛÒ ½¾µ Ì ÓÒ ØÒØ ËÔÐÝ ÚÐÙ ÓÖ Ñ ÛØÓÙØ ÔÝÑÒØ º ÁÒ ËÐØÒ Ê ºµ ÊØÓÒÐ ÁÒØÖØÓÒ ÆÛ ÓÖ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÔÔº ¹½¾º ÅÓÙÐÒ À ½µ ÁÑÔÐÑÒØÒ Ø ÃйËÑÓÖÓÒ Ý ÖÒÒ ÓÐÙØÓÒº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÌÓÖÝ ¾¹º ÇØØÒ Â ÓÖÑ È ÈÐ Ò Ì Ë ½µ Ì Å¹ÚÐÙ ÓÖ ÑÓÒÓØÓÒ ÆÌÍ Ñ º ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ñ ÌÓÖÝ ¾ ¹º ½

18 ÇÛÒ ½¾µ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ º ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ñ ÌÓÖÝ ½ ¹½¼º ÊÓØ ½¼µ ÎÐÙ Ó Ñ ÛØÓÙØ ÔÝÑÒØ ËÓÑ ÆÙÐØ ÛØ Ø ÙÖÖÒØ ÓÒÔØ º ÓÒÓÑØÖ ¹º ËÖ Ï ½¼µ ÇÒ Ø Ü ØÒ Ò ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó ÚÐÙ ÐÐÓØÓÒ º ÓÒÓÑØÖ ¹º ËÔÐÝ Ä Ë ½µ ÍØÐØÝ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò Ø ØÓÖÝ Ó Ñ º ÁÒ Ùй Ù Ì ºµ Ä ÓÒº ØÓÒ Ù ÆÊË ÈÖ ÔÔº ¾½¹¾ º ÊÔÖÒØ Ò ÊÓØ ºµ ½µ Ì ËÔÐÝ ÚÐÙº ÑÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖ ÑÖ ÔÔº ¼¹ ½º ËÔÐÝ ÄËÒ ËÙ Å ½µ ÇÒ ÑÖØ Ñ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÌÓÖÝ ½ ¹¾º ½

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

SAMPLE K-1-10000 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 4200 NEW YORK, NY 10019

SAMPLE K-1-10000 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 4200 NEW YORK, NY 10019 SAMPLE K-1-1 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 42 NEW YORK, NY 119 ~Tax Package~ ͽ»¼ Õóï øú± ³ ïðêë Ü» ³»² ±º» Ì» «²» ² 못² Í» ª ½» Ú± ½»²¼» îðïíô ±» ¾»¹ ²² ²¹ ô îðïí»²¼

More information