Save this PDF as:

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ ØÒÒ Ó ÐÐ Ó Ø º ÆÓØ Ù Ø ÓÖ ÔÖÒ ÒÝÑÓÖ ÀÓÓ³ ÐÛ ÚÒ Ö ÒØÓ ÑÓÖÒ ÕÙÒØÙÑ Ð ØÓÖÝ ÁØ Ö ØÓ ÓÚÖ ØØ Ø ÑÔÓÖØÒ Ó Ø ÖÑÓÒ Ó ÐÐØÓÖ ÓÒÔغ ÅÒÝ ÔÝ Ð Ý ØÑ Ù Ø ÜÑÔÐ Ù Ø ÑÒØÓÒ Ö Ù ÙÐÐÝ ØÖØ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÖÑÓÒ Ó ÐÐØÓÖ º Ì ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ Ó ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó ÐÐØÓÖ ÓØÒ ÖÚØ ØÓ ËÀǵ Ö ÐÒÖ ÑÒ Ø ÑØÑØÐ ÒÐÝ ÚÖÝ Ýº ËÓ Ý Ò Ø ØØ ÜØÖÒÐ ÖÚÒ ÓÖ Ò ÑÔÒ Ò ÒÐÙ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ØÐÐ ÓÑÔÐØÐÝ ÓÐÙк Ø Ó ÐÐ ÛØ Ø ÒÖÒØ ÔÖØØÝ ÓÓ ÔÔÖÓÜÑØ ØÖØÑÒØ Ó ÑÒÝ ÔÒÓÑÒ ÔÓ Ðº ÄØÖ Û ÛÐÐ Ò ÓÙØ ÓÛ ØÓ ÒÐ ÑÐÐ Ó ÐÐØÓÒ Ò Ý ØÑ ÛØ ÑÒÝ Ö Ó ÖÓѺ ÁÒ Ø ÔØÖ ÓÛÚÖ Û ÛÐÐ Ø ØÓ ÓÒ Ö Ó ÖÓѺ Ö Ø Û ÜÑÒ Ø Ó ÓÒ ØÖÙØÒ ÐÒÖÞ ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÒÖ ØØ ÕÙÐÖº Ìس ÓÛ Ø ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó ÐÐØÓÖ ÝÒÑ Ö Ò Ø Ö Ø Ôк ÌÒ Ø ÓÐÙØÓÒ ÛØ ÑÔÒ Ö ØÙ Ò ØÐ Ò ØÓÒ ºº ØÖ Ö ØÓ Ú ÓÓ ÐÓÓ Ø ØÒ Ò Ô Ô Ò ØÓÒ º Ø ÒÐ ÒÖÒØ ÜØÖÒÐ ÖÚÒ ÓÖ Ö Ò ØÓÒ ºº ËÑÔÐ ÒÙ ÓÐ ÖÚÒ ÓÒ Ö Ö Ø ÖÚÐÒ Ø ÔÒÓÑÒÓÒ Ó Ö ÓÒÒº ÌÒ ÖØÖÖÝ ÖÚÒ Ù Ò Ò ÑÔÓÖØÒØ ØÓÓÐÒÓÛÒ ÖÒ ÙÒØÓÒº º¾ ËØØ ÕÙÐÖ ËØÐ Ò ÍÒ ØÐ ÙÖ º½ µ ÔØ ÑÓÖ¹ÓֹРÖÒÓÑ ÔÓØÒØÐ Ò ÓÒ ÑÒ ÓÒº Ì ÓÖ ÓÒ ÔÖØÐ Ò Ø ÔÓØÒØÐ Ø ÖÚØÚ ÓΠܵ Ó Ø ÔÖØÐ ÜÔÖÒ ÒÓ ÓÖ Ø Ø ½

2 ¾ ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ V V A D B C x π π θ (a) (b) ÙÖ º½ µ ÒÖ ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÓØÒØÐ ÓÛÒ ÓÑ ØØ ÕÙÐÖº µ Ì ÔÓØÒØÐ ÓÖ ÔÐÒ ÔÒÙÐÙѺ ¼ ØÐ ÕÙÐÖÙÑ Ò ÙÒ ØÐ ÓÒ ÜØÐÝ Ø Ñ ØÒµº ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Ø ÖÔ Ó Î Øº ËÙ ÔÓ ØÓÒ ÐÐ ØØ ÕÙÐÖÙÑ Ò Ø ÔÖØÐ Ò ÖÑÒ Ø Ö Ø Ò ÒØÐÝ Ø Ù ÔÓÒغ Ì ÐÐÐ ÔÓÒØ Ò Ø ÙÖ Ö ÐÐ ØØ ÕÙÐÖº Ì Ø Ó ÔÖØÐ ÔÐ ÒÖ ØØ ÕÙÐÖÙÑ ÙØ ÒÓØ ÔÖ ÐÝ Ø Ø Ø Ð Ø ÒØÖ ØÒº ØÖ ÐÐ Ø ÙÖÐÝ ÑÔÓ Ð ØÓ Ø Ø ÔÖ ÐÝ ÓÒ Ø ÕÙÐÖÙÑ Ò Ø Ö Ø ØÓ ÓÓص Ò ÚÒ Ø ÛÖ ØÒÝ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ ØÙÖÒ ÛÓÙÐ ÙÖÐÝ Ø Ø Ó«º ËÓ Ø ÕÙ ØÓÒ Ö Ø³ ÐÓ ØÓ Ø ÕÙÐÖÙÑ Ó Ø ØÝ ÐÓ ÓÖ Ó Ø ÑÓÚ ÚÖ ÙÖØÖ ÛÝ ÌÖ Ö ÚÖÐ ÔÓ ÐØ º Á Ø ÕÙÐÖÙÑ ÐÓÐ ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÔÓØÒØÐ ÈÓÒØ Ò Ø ÙÖ Ø Ö ÙÐØÒ ÓÖ ÛÐÐ ØÒ ØÓ ÔÙ Ø Ø ÔÐ ÐØÐݺ Ì ØÐ ÕÙÐÖÙѺ Á Ø ÕÙÐÖÙÑ ÐÓÐ ÑÜÑÙÑ Ö ÔÓÒØ Ò Ø ÒÙÒ ØÐ ÕÙÐÖ Ù ÐØ ÔÐÑÒØ Ð ØÓ ÓÖ Û ØÒ ØÓ ÔÙ Ø ÔÖØÐ ÝØ ÙÖØÖ ÖÓÑ Ø ÕÙÐÖÙѺ ÁØ Ð Ó ÔÓ Ð ØÓ Ú ÔÓÒØ Ù Û Ö ÒØÖ ÐÓÐ ÑÒÑ ÒÓÖ ÑÜѺ ÈÙ ÓÒ ÛÝ Ø ÔÖØÐ ÜÔÖÒ ÓÖ ØÓÛÖ ÕÙÐÖÙÑ ÔÙ Ø ÓØÖ ÛÝ ÓÖ ÛÝ ÖÓÑ Øº ÁØ ÖÐÐÝ ÙÒ ØÐ ØÓÙ ÒÝ ÔÐÑÒØ ÛÐÐ Ö ÙÐØ Ò Ø ÒÒ ÙÔ ÓÒ Ø ÓÛÒÐÐ º º ÄÒÖÞ ÝÒÑ ÆÖ ËØØ ÕÙÐÖÙÑ ÉÙØ ÓØÒ Ø ÔÓØÒØÐ ÒÖ Ò ÕÙÐÖÙÑ Ü ¼ ÑÓÓغ ÁÒ ØØ ØÖÙÒØ ÌÝÐÓÖ Ö ÜÔÒ ÓÒ Ò Ñº Ï ÛÖØ Î Ü ¼ Ƶ Î Ü ¼ µ Î ¼ Ü ¼ µ Æ ½ ¾ Î ¼¼ Ü ¼ µ Æ ¾ º½µ Ì ÑÖ Ø ØØ Ü ¼ ØØ ÕÙÐÖÙÑ ÑÒ ØØ Ø Ö Ø ÖÚØÚ ÚÒ ØÖ Ó Ø ÔÔÖÓÜÑØ Ø ÔÓØÒØÐ ÔÖÓÐ ØÖ ÓÔÒÒ ÙÔ ÓÖ ÓÔÒÒ ÓÛÒº ÁØ ÔÓ Ð ØØ Ø ÓÒ ÖÚØÚ ÓÎ Ð Ó ÚÒ Ø Ü ¼ ÙØ ØØ ÛÓÙÐ ÖØÖ ÙÒÙ ÙÐ Ò Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø ÙÖØÖ Ò Ø ÔØÖº ÓÖ ÓÝ Ó Ñ Ñ ÑÓÚÒ ÐÓÒ ÐÒ Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÓÙÒ ÖÓÑ Ø

3 º º ÄÁÆÊÁ ÆÅÁË ÆÊ ËÌÌÁ ÉÍÁÄÁÊÁÍÅ ÓÖ Ì Ö ÙÐØ Ü ¼ Ƶ Î Ü Î ¼¼ Ü ¼ µæ Ñ Đ Æ Î ¼¼ Ü ¼ µ Æ Ì «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÐÒÖ Ò ØÖÓÖ ÚÖÝ Ý ØÓ ÓÐÚº ϳÐÐ ÖØÙÖÒ ØÓ Ø ÓÖØÐݺ Ì ÔÖÓ Ó ÐÒÖÞØÓÒ Ò ÖÖ ÓÙØ ÒÖ ØØ ÕÙÐÖÙÑ Ó Ý ØÑ ÛØ Ò ÖØÖÖÝ ÒÙÑÖ Ó Ö Ó ÖÓÑ ÙØ ÓÖ ÒÓÛ ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ó ÖÓÑ ÓÒ Öº ÀÓÛÚÖ Û ÛÐÐ Ð ÛØ ÑÓÖ ÒÖÐ Ý ØÑ ØÒ ÔÖØÐ ÑÓÚÒ Ò ÓÒ ÖØ Ò ÖØÓÒº ÓÖ Ò ØÒ ÓÒ Ö ÔÐÒ ÔÒÙÐÙÑ ÛØ Ø ÔÓØÒØÐ ÓÛÒ Ò ÙÖ º½ µº ÐÖÐÝ ¼ ØÐ ÕÙÐÖÙÑ Ò ÙÒ Øк ÐØÓÙ Ø ÑÓØÓÒ ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ Ø ÒÓØ ÐÓÒ ÐÒº Ï ÓÙÐ Ù ÆÛØÓÒÒ ÑØÓ ÙØ Ò Û ÒÓÛÚ ØØ ØÓÓÐ Û³ÐÐ Ù Ø ÄÖÒÒ Í Ò Ä Ñ¾ ¾ ¾ Ñ ½ Ó µµ ½ Ó ½ ¾ ¾ Ó µ Ó µ Ø ÔÓØÒØÐ Ò ÜÔÒ ÖÓÙÒ Ø ØÛÓ ÚÐÙ Ó º ÖÓÔÔÒ ÓÒ ØÒØ «ÖÒØ ÓÒ ÓÖ µ Ñ ¾ ¾ ¾ Ä Ñ ¾ ¾ Ñ ¾ ¾ ÒÖ ¼ ¾ Ñ ¾ µ¾ ÒÖ º¾µ ÓÖ ÓØÖ ÓÒ Ö¹Ó¹ÖÓÑ Ý ØÑ Ø ÔÓØÒØÐ Ò ÒÖÐÐÝ ÜÔÒ Ò Ø Ñ ÛÝ Ø ÑÓÓغ ÆÖ Ò ÕÙÐÖÙÑ Ó Ù ÒÖÐ Ý ØÑ Û ÑÝ ÛÐÐ ØÒ Ø Õ ¼ Î Õµ Î ¼µ ½ ¾ Î ¼¼ ¼µÕ ¾ ÙØ Ø ÒØ ÒÖÝ ÑØ ÚÖÝ ÛÐÐ ÔÒ ÓÒ ÒÖÐÞ ÔÓ ØÓÒ ÛÐÐ ÒÖÐÞ ÚÐÓØÝ Ì Õ Õµ Õµ ¾ Õ¾ ÛØ Õµ ¼ ÙÒØÓÒ Ó Õº Ì ÐÐ ÓÖ ÒÓØÖ ÌÝÐÓÖ Ö ÜÔÒ ÓÒº Ì ÓÒ ØÒØ ØÖÑ Ò Ø ÔÓØÒØÐ ÒØÐÐÝ ÖØÖÖÝ Ò Ø Ö Ø ÖÚØÚ ÚÒ Ø Ò ÕÙй ÖÙÑ Ó Û ÑÙ Ø ÜÔÒ Î ØÓ Ø Ð Ø ÓÒ ÓÖÖ Ò Õº ÓÖ Ø ÒØ ÒÖÝ Ø ÓÙÐ ÕÙØ ØÓ Ø Õµ ¼µ Ì ÒÖÐ ØØ ÓØ Õ Ò Õ Ö ÓÒ ØÓ ÑÐг Ó ØØ Ø ØÖÑ ÛØ Ø Û Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ÕÙÒØØ Ö Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÙÒÐ Ø ÓÆÒØ ÞÖÓµº ËÓ Û Ô Ø Ö Ø ÒÓÒÚÒ Ò ØÖÑ Ò º

4 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ Ì ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÚ Ù ÛØ ÄÖÒÒ Ä ¾ Õ¾ ¾ Õ¾ º µ ÛÖ ¼ Ò Ö ÓÒ ØÒØ º Ì Ö ÙÐØÒ ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÓÖ ĐÕ ¾ ¼ Õ ¼ ÛØ ¾ ¼ ¼ ¼ ºµ ĐÕ ¾ ¼ Õ ¼ ÛØ ¾ ¼ ¼ ¼ ºµ Ì ÓÙÐ ÓÑÒ ÒØÓ ÒÐ ÕÙØÓÒ ÙØ Ø Ñ Ò ØÓ Ð ÛØ Ø ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÔÖØÐݺ Ý ÑÒ Ò ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÄÖÒÒ Û ÕÙÖØ Ò ÓÓÖÒØ Ò ÚÐÓØ ÐÒÖ ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÓØÒº Ò Ø Ö ÓÒ ØØ Ò ØØ ÒÓØÒ Ö ØÓ ÓÐÚ ØÒ ÐÒÖ «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒº ÉÙ ØÓÒ Ï Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØÐ Ò Û ØÓ Ò ÙÒ ØÐ ÕÙÐÖÙÑ ÜÖ Á ÝÓÙ ÓÒ ØÖÙØ ÒÖ ÄÖÒÒ Ý ÑÒ Ò ÜÔÒ ÓÒ Ò ÔÓÛÖ Ó Õ Ò Õ ÛØÓÙØ ÔÐØØÒ ÒØÓ Ì Ò Î ÝÓÙ ÑØ ÛÖØ Ä Õ Õ Õ ¾ Õ Õ Õ ¾ Ì Ò ØÖÑ Ö Ø Ó ÐÓÓÒ Ò ÒÓØ Ù ÙÐ ÙØ ØÝ Ò ÓÙÖ ÓÑØÑ º ÓÑÔÙØ Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ Ø º ÓÙ Ö ÔÖÓÐÝ Ù ØÓ ÛÖØÒ Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÕÙØÓÒ ºµ Ò Ø ÓÖÑ Õ Øµ Ó ¼ ص Ò ¼ ص ÓÖ Õ Øµ Ó ¼ Ø Æµ ÛÖ Ø ÒÙÐÖ ÖÕÙÒÝ ¼ ÖÒ ÔÖ ÓÒµ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÖÒÖÝ ÖÕÙÒÝ ÝÐ ÔÖ ÓÒµ Ý ¼ ¾ ÓÙ Ú ØÓ Ø Ù ØÓ Ø Ø ØØ ÓØ Ó Ø Ö ÐÐ ÑÔÐÝ ÖÕÙÒݺ³ Ì Ø Æ Ó Ø ÖÙÑÒØ Ó Ø Ó Ò ÓØÒ ÖÖÖ ØÓ Ø Ô Ð Ó Ø Ó ÐÐØÓÖ Ò ÓÙÒØ ÓÖ Ø ÔÓ ÐØÝ ØØÕ ÑÝ ÒÓØ Ö Ø ÑÜÑÙÑ ÚÐÙ Ø Ø ¼º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÛÖØ Ø ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ó ÕÙØÓÒ ºµ Õ Øµ ¼Ø ¼Ø ºµ ÓÖ ÓÑ ÓÒ ØÒØ Ò º Ì ÐÓÓ Ò µ ÚÖÝ «ÖÒØ ÔØ Ø Ø ØØ Ø «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÓÒÐÝ «Ö Ý Ò Ò ÓÒ ØÖѺ

5 ºº ÌÀ ÅÈ ËÁÅÈÄ ÀÊÅÇÆÁ ÇËÁÄÄÌÇÊ ÁÒ Ø Ó Ø ÑÓÖ ÑÐÖ Ò Ò Ó Ò Û Ö ÓÒ ØÓ Ù ÓÑÔÐÜ ÜÔÓÒÒØÐ ØÓ ÓÐÚ ÕÙØÓÒ ºµº ÚÒ ÝÓÙ³Ú ÒÚÖ Ò Ø ÝÓÙ Ò ÚÖÝ Ò Û ÓÒ ØØ Ø ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Õ Øµ ¼Ø ¼Ø ºµ Ì ÐÓÓ ÑÙ ÑÓÖ Ð ÕÙØÓÒ ºµ ÙØ ÓÒ³Ø ÓÓк Ì ÜÔÓÒÒØÐ Ó Ò ÑÒÖÝ ÒÙÑÖ ÐÛÝ ÑÓÙÐÙ ÓÒ ÛÖ Ø ÓÐÙØÓÒ Ò ÕÙØÓÒ ºµ ÚÖ ØÖ Ò Ø ØÒØ Ô Ø ÓÖ Ø ØÒØ ÙØÙÖ ÓÖ Óصº ËÒ Õ Øµ ÑÙ Ø ÖÐ Ø Ò ÖÝ ØØ Ø ØÛÓ ÓÆÒØ ÓÑÔÐÜ ÓÒÙØ ËÒ ÓÖ ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ Þ Þ Þ ¾ÊÞ Û ÓÙÐ ÛÖØ Ø ÓÐÙØÓÒ Õ Øµ ¾Ê ¼Ø µ ÓÖ Ò ÖÐ Û ÖÓÚÖ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó ¼ غ ÁÒ ÒÖÐ Ö ÛÖ Ö Ø ÑÓÙÐÙ º ÌÒ ¼Ø Ö ¼Ø µ Ò Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÓÒÙØ ÝÐ Ó ¼ Ø µ Ìس ÓÛ Ô Ø Ó Ø Ó ÐÐØÓÖ ÔÔÖ Ò Ø ÛÝ Ó ÛÖØÒ ØÒ º Í Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÜÔÓÒÒØÐ ÛÐÐ ÔÐÐÝ ÐÔÙÐ ÛÒ Û Ù Ö ÓÒÒ Ò ÐØÖ ÓÒ Ý ØÑ ÛØ ÑÒÝ Ö Ó ÖÓѺ º Ì ÑÔ ËÑÔÐ ÀÖÑÓÒ Ç ÐÐØÓÖ ÑÒØÓÒ Ò Ø ÓÚÖÚÛ ÑÔÒ ÑÔÓÖØÒØ ÒÑÒÝ ÖÐ Ó ÐÐØÓÖ º ÓÖØÙÒØÐÝ ÓÖ Ù ÑÔÒ Ò Ö ÓÐÝ ÑÓÐÐ ÛØÓÙØ ÔÓÐÒ Ø ÐÒÖØÝ Ó Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒº Ì ÓÖØ Ó ÑÔÒ ÓÖ Û ÛÐÐ ÓÒ Ö ÑÔ ¼ Õ ¼ É ºµ É Ì ÓÖÑ ÒÓØ ØØ Ý ÒÝ ÙÒÑÒØÐ ÔÝ Ð ÐÛ ÙØ ÖØÖ Ý ÑØÑع Ð ÓÒÚÒÒº ÁØ ÔÖØØÝ ÓÓ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÔØÚ ÓÖ Ù«Ö Ý ÓÝ ÑÓÚÒ ØÖÓÙ Ù ÓÛÚÖ ÐÓÓ Ø ØÓÒ ½ºµº ÁÒ ÑÒÝ ÒÓÒ¹ÑÒÐ ÔÔÐØÓÒ Ø Ð Ó ÓÓ ÖÔÖ ÒØØÓÒº ÁÒ ÓÑ ÓØÖ Ø ÓÒÐÝ ÕÙÐØØÚÐÝ ÓÖÖغ ÜÖ ÓÒ Ö Ø ÐÓ ØØ ØÓ ÖÑÓÒ ÔÖÒ Ò ÙÖ º¾º Í Ò Ø Ù ÙÐ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÒ ÖØÓÒ Ñ ÔÐÓØ Ó Ø ÖØÓÒÐ ÓÖ ÚÖ Ù ÚÐÓØÝ Ò ØÒ ÚÖ Ù ØÑ ÓÚÖ ÝÐ ÓÖ ØÛÓº ÁÒÓÖ Ø ØÑ ÛÒ Ø ÐÓ ÑÓÑÒØÖÐÝ ØØÓÒÖݺµ ÀÓÛ Ø ÚÒ ÖÑÓØÐÝ Ð Ø ÑÔÒ ÓÖ Û Ö Ù Ò

6 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ ÙÖ º¾ Ò Ó ÐÐØÓÖ ÜÔÖÒÒ ÔØÚ ÓÖº ÏØ Ø ØÓÒ Ó Ø ÑÔÒ ÓÖ ÓÙÖ ÇÅ ÓÑ ĐÕ ¼ É Õ ¾ ¼ Õ ¼ ºµ ÉÙ ØÓÒ Ó ÝÓÙ ØÒ Ø ÇÅ Ò ÖÚ ÖÓÑ ÄÖÒÒ Á ÝÓÙ ØÖÝ ØÓ ÖÚÖ ÒÒÖ ÓÒ Ø ÜÖ Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ ÑÝ ÐÔÙк ËÒ Ø ÐÒÖØÝ Ó Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÕÙØÓÒ ÒÓØ Ò ØÖÓÝ Ý ÓÙÖ ØÒÖÒ Ø ÓÐÙØÓÒ Ö ØÐÐ ÜÔÓÒÒØÐ Ò Ø ØÑ Ù Ø ÓÖ Ø ÙÒÑÔ Õ Øµ Ø Ì «ÖÒ ØØ Ø ÖÕÙÒÝ ÒÓÛ ÓÑÔÐܺ ÓÖ Ù ØØÙØÒ ÒØÓ Õº ºµ ÓÒ Ø Ø ÕÙÖØ ÕÙØÓÒ ¾ É ¼ ¾ ¼ ¼ Ì ØÛÓ ÖÓÓØ ½ ½¾ ½ É ¾ ¼ ¾É º½¼µ ÔÒÒ ÙÔÓÒ Ø ÚÐÙ Ó É ØÖ ÚÖÝ «ÖÒØ Ò Ó ÚÓÖ Ò Ö Ù Ø ÕÙÖ ÖÓÓØ Ò ÖÓÑ Ò ÖÐ ØÓ ÑÒÖÝ Ø É ½¾º ÓÖ ½¾ É Ì ÓÐÙØÓÒ Ö ÑÓÖ¹ÓÖ¹Ð Ó ÐÐØÓÖÝ ÙØÝ ØÓ ÞÖÓ Ø ÐÖ ØÑ Ø ÐÐ ÙÒÖÑÔº ÓÖ É½¾ ØÖ ÒÓ Ó ÐÐØÓÒ Ù Ø Ò ÜÔÓÒÒØÐ Ý Ø ÐÐ ÓÚÖÑÔº Ì ÓÖÖÐÒ É ½¾ ÖÖÖ ØÓ ÖØÐÐÝ ÑÔº Ï Ö ÓÒ ØÓ Ù ÐÐ ØÖ Ó Ø ÒÚÙÐÐÝ ÙØ ÝÓÙ ÑÝ ÛÒØ ØÓÚ ÐÓÓ Ø Ø ÙÖ Ò ÅÌ º ÓÖ ÙÖ º ØÓ Ø Ð ÓÖ Ø ÓÐÙØÓÒ Ö Øº ÜÖ Å ÔØÙÖ ÓÛÒ Ø ÚÐÙ Ó Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÓÖ Ø ØÖ ÖÑ º ÏÝ Ø ÑÒÖÝ ÔÖØ ÐÛÝ ÔÓ ØÚ

7 ºº ÌÀ ÅÈ ËÁÅÈÄ ÀÊÅÇÆÁ ÇËÁÄÄÌÇÊ ºº½ ÙÒÖÑÔ É½¾ ÁÒ Ø ÙÒÖÑÔ Ø ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ó Õº ºµ Õ Øµ ¼Ø ¼ Ø ¼Ø¾É ¼ ¼ Ö ½ ½ É ¾ º½½µ Áس ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÔÐØ ÒØÓ ÖÐ Ò ÑÒÖÝ ÔÖØ º Ì ØÓÖ Ò ÔÖÒØ Ò Ó ÐÐØÓÖÝ ÙÒØÓÒ Ù Ø Ð ØØ ÓÖ Ø ÙÒÑÔ Ó ÐÐØÓÖ ÜÔØ ØØ Ø ÖÕÙÒÝ Ø ÓÛÒ Ý Ø ÑÔÒ ÖÒ ÞÖÓ Ø ÖØÐ ÑÔÒº Ì Ó ÐÐØÓÖÝ ÔÖØ ÑÙÐØÔÐ Ý ÒÒÚÐÓÔ ÙÒØÓÒ Ø¾É ÝÒ ØÓ ÞÖÓ ÜÔÓÒÒØÐÐݺ ÜÖ ËØ ÖÓÙ ÔÐÓØ Ó Ø ÓÐÙØÓÒº ºº¾ ÓÚÖÑÔ É½¾ ÁÒ Ø ÓÚÖÑÔ Û Ø Ò ÛÖØ Ø ÓÐÙØÓÒ Õ Øµ Ø Ø º½¾µ ÛØ ¼ ½ Ô ½ É ¾ ¼ ¾É º½ µ ÌÖ³ ÒÓ Ò Ó ÒÝ Ó ÐÐØÓÒ Öº ÁØ ÑØ Ñ ØØ Õ Øµ ØÒ ØÓ Ð ÑÓÒÓ¹ ØÓÒÐÐÝ Ò ØÓ ÞÖÓº ËÙÖÔÖ ÒÐÝ ØØ ÒÓØ ØÖÙº Õ Øµ Ò Ú ØÙÖÒÒ ÔÓÒØ ÙØ ÓÒÐÝ ÓÒµº ºº ÖØÐÐÝ ÑÔ É ½¾ ÒÐÐÝ É ½¾ Ø ÖÓÓØ Ó Ø ÕÙÖØ ÕÙØÓÒ Ö ÓØ ÕÙÐ ØÓ ½º ÌØ ÛÐÐ ÝÐ ÓÐÙØÓÒ Õ Øµ ¼Ø ËÒ Ø ÇÅ ÓÒ ÓÖÖ ÕÙØÓÒ Û ÒÓÛ ØÖ ÑÙ Ø ÒÓØÖ ÓÐÙØÓÒº ÁÒ Ø Ø ¼Ø Ð Ó ÓÐÚ Øº ÜÖ ÎÖÝ ØØ Ð Ø ØØÑÒØ Ý ÜÔÐØ ÓÑÔÙØØÓÒº ÌÙ Ø ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Õ Øµ ¼ ص ¼Ø º½µ Á³Ú ØÓÖ Ò ¼ ÑÒ ÓÒ º ÓÙØ Ó Ø ÓÒ ÓÒ ØÒØ ÑÔÐÝ Ó ØØ Ò Ú Ø Ñ

8 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ ºº Ì ÅÒÒ Ó É ÇÚÓÙ ÐÝ ÒÓÙ ÖÓÑ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø ÔØÚ ÓÖ É ÓÒÖÒ ÛØ ÒÖÝ ÔØÓÒ Ò Ø ÑÐÐÖ É Ø ÐÖÖ Ø ÓÖ Ó ÓÒ ÜÔØ µ Ø ÖØÖ Ø ÖØ Ó ÒÖÝ ÔØÓÒº Ï ÛÐÐ Ñ ØØ ÖÐØÓÒ Ô ÑÙ ÑÓÖ ÔÖ ÓÖ Ø ÙÒÖÑÔ º ÓÒ ØÓ Ø Ù ÓÒ Ù Ø ÔÖÒ Ø ÐÒÖÞ ÄÖÒÒ Ò Õº º µ Û Ò ÒØÝ Ø ÒØ Ò ÔÓØÒØÐ ÒÖ Ó ÓÙÖ Ó ÐÐØÓÖ Ì ¾ Õ¾ Ò Î ¾ Õ¾ ÆÓÛ Ò ØÑ ØÓ Ø Ø ØÓØÐ ÒÖÝ Ò Ø Ó ÙØÖØÒ Û Ò ÓÖÑÒ Ä ¾ Õ¾ ¾ Õ¾ ¾ ÓÖ Ò ÙÒÖÑÔ Ó ÐÐØÓÖ Û ÑÝ ÛÖØ Õ¾ ¾ ¼ Õ¾ Õ Øµ ¼Ø¾É Ó ¼ Ø Æµ ÌÖ ÒÓ ÔÓÒØ Ò ÖÖÝÒ Ø Ô Ø Æ ÖÓÙÒ Û Ø Ø ØÓ ÞÖÓ Ý ÓÓ Ò Ø ¼ ÔÔÖÓÔÖØÐݺ Ì ÔÓØÒØÐ ÒÖÝ ØÒ Î ¾ ¾ ¼ Ó ¾ ¼ ص ¼ØÉ Ò Ø ÒØ ÒÖÝ ØÖ Ø Ó ÐÖ Ò Ø ÓÙÐ ÒÐ ÓÖÑÙÐ Ò ¾Ü ÒÜ Ó Ü ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ì ¾ ¼ µ ¾ Ò ¾ ¼ ص ¾ ¼ É ¾ Ó ¾ ¼ ص ¼ ¼ ¾É Ò ¾¼ ص ¼ØÉ ÆÓÛ Û Ö ÓÒ ØÓ ÚÖ Ø ÓÚÖ ÓÒ ÔÖÓ Ó Ó ÐÐØÓÒ ÙØ ØÓ Ó ØØ Û³ÐÐ Ú ØÓ ÙÑ ØØ É ÐÖ ÒÓÙ ØØ Ø ÜÔÓÒÒØÐ ØÓÖ Ó Ò³Ø Ò ÔÔÖÐÝ ÓÚÖ ÓÒ ÔÖÓº ÌØ ÛÐÐ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÐÚ ØÓÙØÓØÚÖÒº ËÒ Ò ¾ Ø Ò Ó ¾ Ø ÚÖ ØÓ ½»¾ ÓÚÖ Ò ÒØÖ ÔÖÓ Ì Ú Î Ú ¾ ¾ ¼ ¼ØÉ ÌÓ Ø Ì Ú ØÓ ÓÑ ÓÙØ Ø Û Ò ÖÝ ØÓ Ù ØØÙØ ¼ µ ¾ ¼ ½ ¾ ½É¾ µº ÓØ Ø ÒØ Ò ÔÓØÒØÐ ÒÖ ÚÖ ÓÚÖ ÔÖÓ Ö ÝÒ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ÛØ ØÑ Ò Ó Ø ØÓØÐ ÒÖÝ ¼µ ¼ØÉ ÆÓÛ Ø ÑÒÒ Ó É ÐÖ Ø É É ¼ º½µ ÈÙØ ÒØÓ ÛÓÖ ½É Ø ÖØÓÒ Ó ÒÖÝ ÐÓ Ø Ò ÙÒØ ØѺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ØÐ Ú ÔÔÖÓÜÑØ ÚÐÙ Ó É ÓÖ ÚÖØÝ Ó Ó ÐÐØÓÖ º ÝÓÙ Ò ÚÐÙ Ó É Ò Ø ÙÒÖ Ö ÒÓØ Ó Ö ØÓ ÓÑ Ýº

9 ºº ÈÀË ÈÇÊÌÊÁÌË ËÓÑ ÖÔÖÒØØÚ É ÚÐÙ Ý ØÑ ¼ Ñ ÒÒ ÓÒ ÓÐ ÔÖÒ ÖØ Ñ Ó ÐÐØÓÒ µ Å ÖÓ ÖÚÖ ØÙÒÒ ÓÖ Æ ØÓÑ ÝÐÐÓÛ ÔØÖÐ ÐÒµ ÙÔÖÓÒÙØÒ Ö ÚØÝ É ¾ ¾¼¼ ¼¼¼ ½¼ ½¼ ½¼ ½ ¼ ÒÙÐÙ ÑÑ ÖÝ ØÖÒ ØÓÒµ ½¼ ½ ¾ ÖÓÑ ÆÛØÓÒÒ ÝÒÑ Ý Êº ÖÐÒº º È ÈÓÖØÖØ Áس Ö ØÓ ÜÖØ Ø ÚÐÙ Ó Ú ÙÐÞÒ ÝÒÑ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò ÓÒ ÙÖØÓÒ Ô ÙØ Ð Ó Ò Ô Ôº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø³ Ð Ó Ö ØÓ ÜÖØ Ø ÆÙÐØÝ ÓÓÒ ØØ ÛØ ÑÓÖ ØÒ ÓÒ Ö Ó ÖÓÑ ÓÖØÙÒØÐÝ Øس ÐÐ Û Ú ÖØÒÓÛº ÄØÖ Û³ÐÐ ÒÚ ØØ ÓÑ ÛÝ ØÓ ÔØÙÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ Ý ØÑ º Ì ÓÒ ÙÖØÓÒ Ò ÚÐÓØÝ Ó Ý ØÑ Ø ÒÝ ÚÒ ØÑ ÓØ ÔÓÒØ Ò Ô Ô ÛØ Ø Ý ØѺ Ì ÔÓÒØ ÓÑØÑ ÐÐ ÖÔÖ ÒØØÚ ÔÓÒØ Ò ØÑ Ó ÓÒ Ø ÑÓÚ Ò Ô Ôº ½ Ì ÚÓÐÙØÓÒ Ò Ú ÙÐÞ ÛØ Ô ÔÓÖØÖغ ÙÖ º ÓÛ Ô ÔÓÖØÖØ ÓÖ Ò ÙÒÑÔ Ò ÙÒÖÑÔ Ò Ò ÓÚÖÑÔ ËÀǺ Ì Ó Ô ÔÓÖØÖØ ØÓ ÓÛ ÒÓÙ Ó Ø ÓÖØ ØÓ Ûس ÓÒ ÓÒº Ì ÖÖÓÛ ÒØ Ø ÖØÓÒ ÐÓÒ Û Ø ÖÔÖ ÒØØÚ ÔÓÒØ ÑÓÚ ÙØ ØÝ ÖÒ³Ø ÖÐÐÝ Ò Ò ÝÓÙ ÓÙÐ ÔÙØ ØÑ Ò ØÝ ÒØÐÐÝ ÓØ Ö º ÉÙ ØÓÒ ÀÓÛ Á ÒÚÖ ÓØ ÖÓÙÒ ØÓ ÔÙØØÒ ÖÖÓÛ ÓÒ Ø ÓÚÖÑÔ Ô ÔÓÖØÖغ ÐÐ ØÑ Ò ÓÖ Ñº ÄØ Ù ØÑÔÓÖÖÐÝ Ö ØÓ ØÒÙ Ø ÚÐÓØÝ ÓÓÖÒØ Ò Ô Ô ÖÓÑ Ø ÚÐÓØÝ Ø ØÙÐ ØÑ ÖÚØÚ Ó ÔÓ ØÓÒ ÐÓÒ ÝÒÑÐ ØÖØÓÖÝ Ý ÒÓØÒ Ø ÓÖÑÖ Õ Ò Ø ÐØØÖ Õغ ÌÒ Û ÛÖØ Õ Ø Õ Ø Õ Õ Õµ º½µ Ì Ö Ø ÕÙØÓÒ Ö ÐØØÐ Ø ÐÐÝ Ò Ò ÙØ Ø³ ÐÔÙÐ ØÓ Ñ Ø ÔÓÒغ Ì ÐØ Ò Ö Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ÚÐÓØÝ Ò Ô Ô Ó ÔÓÒØ ÑÓÚÒ ÐÓÒ ÝÒÑÐ ØÖØÓÖÝ ÒÓØ Ø ÓÖÒÖÝ ÚÐÓØݵº ËÒ ÚÖÝ ÔÓÒØ Ò Ø Ô Ô Ò ÖÔÖ ÒØØÚ ÔÓÒØ Ò Ø Ô Ô ÚÐÓØÝ Õº º½µ ÚÖ ÑÓÓØÐÝ Ø Ø Ô Ô ÛÖ ÐÐ ÛØ ÑÓÚÒ Ùº Ì Ó¹ÐÐ ØØ ÓÛ Ù Ø Ù ÚÐÓØÝ Ø ÚÒ ÔÓÒØ ÒÚÖ Ò º ØÖ ØÑ Ø Ø ÓÛ ÖÖ ÔÓÒØ ½ ÈÖ ÓÒÐÐÝ Á Ð ØÓ ÓÒÙ Ø ÖÔÖ ÒØØÚ ÔÓÒØ ÛØ Ø Ý ØÑ Ø Ð ÙØ ÓÑ ÔÓÔÐ Ñ ØÓ ØÒ ØÖ ÚÐÙ Ò ÔÒ Ø ØÒØÓÒº

10 ¼ ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ q q q q q q (a) (b) (c) ÙÖ º È ÔÓÖØÖØ ÓÖ µ Ò ÙÒÑÔ ËÀÇ µ Ò ÙÒÖÑÔ ËÀÇ ÛØ É ¾¼ Ò µ Ò ÓÚÖÑÔ ËÀÇ ÛØ É ¼º Ü ¼µ Õ ¼µ Õ ¼µµ ÒØÓ Ü Øµ Õ Øµ Õ Øµµº ÙØ ÒÓ ÑØØÖ ÛØ ØÑ Ø Ý ØÑ ØÖØ Ø Ü ¼µ Ø ÛÐÐ Ö Ü Øµ ØÑ Ø ÐØÖº Ì Ø Ó ÑÔÔÒ Û Ö ÛÖ ÐÐ Ø Ô Ô ÔÓÒØ Ó ØÖ ÒÝ ÒØÖÚÐ Ó ØÑ ÐÐ Ô ÓÛº Ï ÓÖÑÐÞ ØØ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ûݺ Ì ÔÓÒØ Ò Ô Ô ÒØÓ Û Ü ÖÖ ØÖ ØÑ Ø ÒÓØ Ý ¾ Ü Øµº Ì ÝÒÑÐ ØÖØÓÖÝ Û Ô ØÖÓÙ Ü Ø ØÑ Ø ¼ ÔÖ ÐÝ Ü Øµ Ò Ü ØµØ ¼ µ Ü Ø Ø ¼ µ º½µ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó Ø ÒÚÖÒ ÔÖÓÔÖØÝ ÑÒØÓÒ ÓÚº Ï ÛÐÐ ÒÚ ØØ Ø Ù ÒÐÓÝ ØÓ Ô Ô ÓÛ ÑÓÖ Ò ÔØÖ º ÜÖ Ì Ô ÔÓÖØÖØ Ó Ø ÙÒÑÔ Ó ÐÐØÓÖ Ò ÖÛÒ ÛØÓÙØ ÜÔÐØÐÝ ÓÐÚÒ Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒº ÀÓÛ ØØÓÒ ÏÝ Ó Ò³Ø Ø ÛÓÖ ÓÖ Ø ÑÔ Ó ÐÐØÓÖ ÉÙ ØÓÒ Ý ÒØÖÓÙÒ Ò ÜØÖ ÒÔÒÒØ ÚÖÐ Õ Û ÛÖ Ð ØÓ ÖÛÖØ ÓÒ ÓÖÖ «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ Ý ØÑ Ó Ö Ø ÓÖÖ ÕÙØÓÒ º½µº Ò ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ÛÖØ ÚÒ Ö ÓÖÖ «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ Ý ØÑ Ó Ö Ø¹ÓÖÖ ÕÙØÓÒ Ø Ø ÒÒÒ Ó Ø ÔØÖ Û ØÙ Ø ÒÓØÓÒ Ó ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ØØ ÕÙÐÖº ÏÒ Û ÐÓÓØØÒ Ò Ô Ô ØÖ Ö ÓÙÔÐ Ó ÒÛ ÓÒÔØ Ó ØÐØÝ Û ÒØÙÖÐÐÝ Ù Ø ØÑ ÐÚ º ÓÖ ÐÐ ØÖ Ô ÔÓÖØÖØ Ò ÙÖ º Õ Õ ¼ Ü ÔÓÒØ ØØ ÔÓÒØÛ Ó ÒÓØ ÑÓÚ ÙÒÖ Ø ØÑ ÚÓÐÙØÓÒº ÁØ Ò ÓÖØ ÓÒ ØÒ Ó ÒÐ ÔÓÒغ ÈÓÒØ Û Ö ÐÓ ØÓ ØØ ÓÒ ÑÓÚ ØÓÛÖ Ø ÓÖ ÓØ Ø ÑÔ º Ì ÝÑÔØÓØ ØÐØÝ Ó Ø Ü ÔÓÒغ Ü ÔÓÒØ Ü ¼ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ØÐ Ø ÓÑ ÒÓÖÓÓ Í Ù ØØ ÐÐ ÔÓÒØ Ò Í ÚÒØÙÐÐÝ ØÒ ØÓ Ü ¼ Ü ¾ Í µ Ü Øµ Ü ¼ Ø ½ ¾ Ì ÐØØÖ ÓÚÖÛÓÖ Ó Û³ÐÐ ÛÖØ Ô³ ÓÖ ÔÐÓÛ³º

11 ºº ÌÀ ÈÊÁÇÁÄÄ ÊÁÎÆ ËÀÇ ½ ÒÓÖÓÓ ÓÔÓÒØ Ü Ò Ô Ô ÒÝ Ø Û ÓÒØÒ ÐÐ ÔÓÒØ Ý ÛØÒ Æ Ò ÓØ ÔÓ ØÓÒ Ò ÚÐÓØÝ ÓÖ ÓÑ Æ ¼º ÁÒ Ø Ø Ü ÔÓÒØ ÓÖ ÓØ ÑÔ ØØÖ ØÒ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ØÐ Ù ÒÓØ Ù Ø ÒÓÖÓÓÓØÓ ØÓØ Ü ÔÓÒØ ÙØ Ø ÒØÖ Ô Ôº Ì Ü ÔÓÒØ ÓÖ Ø ÙÒÑÔ ÓÛ ÒÓØ ÝÑÔØÓØÐÐÝ Øк ÇØÖ ÔÓÒØ Ò Ø Ô ÔÐÒ Ö ÖÖ ØÖÒÐÐÝ ÖÓÙÒ Ò ÖÓÙÒ ÓÒ ÐÐÔ Ò ÒÚÖ ÐÐ Ò ØÓÛÖ Ø ÒØÖº ÀÓÛÚÖ ØÝ ÓÒ³Ø Ø ÒÝ ÙÖØÖ ÛÝ ØÖº Ì Ò Ó ØÐØÝ ØÓÓ ÙØ ÓÑÛØ ÛÖ ÓÒº ÁØ ÐÐ ÄÔÙÒÓÚ ØÐØݺ Ü ÔÓÒØ Ü ¼ ÄÔÙÒÓÚ ØÐ ÚÒ ÒÝ ÒÓÖÓÓ Í Ó Ü ¼ ØÖ ÒÓØÖ ÒÓÖÓÓ Î ÔÓ ÐÝ ÑÐÐÖ Ù ØØÔÓÒØ Û ØÖØ Ò Î ÒÚÖ Ô ÖÓÑ Í Ü ¾ Î µ Ü Øµ ¾ Í ÓÖ ÐРؼ ÓÖ Ø ÑÔÐ Ó Ø ÙÒÑÔ Ó ÐÐØÓÖ Ø ÒÓÖÓÓ Í Ò Î Ò ØÒ ØÓ ÒØк º Ì ÈÖÓÐÐÝ ÖÚÒ ËÀÇ ÈÝ Ð Ð Ñ ÒØÖ ØÒ Ý ÒØÖØÓÒ º Ø Ô ÓÛ Ò ÙÖ º µ ÐÐÙ ØÖØ ÑÔ ÙØ ÙÒÖÚÒ ËÀÇ ØÙÐÐÝ ÔÖØØÝ ÓÖÒ ØÒº ÐÐ Ø ÑÓØÓÒ ÕÙÐÝ ÑÔ ÓÙØ Ò ØÒ Ø Ù Ø Ø ØÖº ËÒ ÑÓ Ø Ó ÐÐØÓÖ ÒÓÙÒØÖ Ò Ø ÛÓÖÐ Ö ÒÓØ ÓÒÐÝ ÑÔ ÙØ Ð Ó Ò ÙÒ Ý ÜØÖÒÐ ÓÖ Û³ Ó ÛÐÐØÓÐÓÓÒØÓ Øغ Ì ÑÔÐ Ø ÓÖØ Ó ÒØÖØÓÒ ØÛÒ Ò Ó ÐÐØÓÖ Ò Ø Ö Ø Ó Ø ÛÓÖÐ ÔÖ¹ØÖÑÒ ÖÚÒ ÓÖ Øµ Û ÒØÖ Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ĐÕ É Õ ¾ ¼ Õ Øµ º½µ Ì Ó ÐÐØÓÖ Ö ÔÓÒ ØÓ Ø ÜØÖÒÐ ÛÓÖÐ ÙØ ÒÝ Ò ÙÒ ÓÒ Ø ÓØÖ ÛÝ ÒÓÖº ËÒ Øµ Ó Ò³Ø ØÙÐÐÝ Ú Ø ÑÒ ÓÒ Ó ÓÖ Á ÛÐÐ ØÖÝ ØÓ ÖÖ ØÓ Ø ÖÚÒ ØÖÑ Ò Ø Ó ØØ Û ÓÒ³Ø Ø ÓÒÙ º Ì ÓØÖ ØÖÑÒÓÐÓÝ ÕÙØ ÔÖÚÐÒØ ÓÛÚÖºµ ÁÒ Ü ºº½ Û ÛÐÐ ÓÒ Ö ÔÐ ÙØ ÑÔÓÖØÒØ Ò Ó ÖÚÒ ÒÑÐÝ ÒÙ ÓÐÐÝ ÚÖÝÒ ÓÖº ÌÒ Ò Ü º Û³ÐÐ Ø ÙÔ Ø ÕÙ ØÓÒ Ó ÖØÖÖÝ ÖÚÒ ÓÖ º ÜÖ ÀÓÛ ÛÓÙÐ Ø ÄÖÒÒ Ò ØÓ ÑÓ Ò ÓÖÖ ØÓ Ø Ø ÇÅ ÓÙ³ ØØÖ Ó Ø ÙÒÑÔ Ò Øس Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Û Ú ÄÖÒÒ ÓÖµ ºº½ Ê ÓÒÒ ÒÙ ÓÐ ÖÚÒ ÓÖ Ø ÓÖÑ Øµ ¼ Ó Ø Æµ ¾Ê Ø µ º½µ ÛÖ Æ º¾¼µ

12 ¾ ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ ËÒ Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÐÒÖ Ò ÐÐ Ø ÓÒ ØÒØ Ö ÖÐ ÓÐÚÒ Ø ÛØ ÓÑÔÐÜ ÖÚÒ ØÖÑ Ò ØÒ ØÒ Ø ÖÐ ÔÖØ Ú Ø Ñ ÓÐÙØÓÒ Ö ÙÐØ ÖÓÑ ØÒ Ø ÖÐ ÔÖØ Ó Ø ÖÚÒ ØÖѺ Ì ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ØÒ Ø ÕÙØÓÒ ĐÕ ¼ É Õ ¾ ¼ Õ Øµ Ò Ò ÓÖ ÙØÖØÒ Ø ÓÑÔÐÜ ÓÒÙغ ËÒ Ø ÖØÖ ÑÔÐÖ Û Ö ØÖÓÖ ÓÒ ØÓ ØÙÐÐÝ ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐÑ ÛØ Øµ Ø Ò ÓÒÐÝ Ø Ø ÖÐ ÔÖØ Ø Ø ÚÖÝ Òº ÏØ ØØ ÙÒÖ ØÒÒ Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ Ó Ø Ó ÐÐØÓÖ ÓÑ ĐÕ É Õ ¾ ¼ Õ Ø º¾½µ ÌÓ ÓÐÚ Ø ÝÓÙ ÑØ Ù Õ ¼ ص Ø Ö ÓÒÒ ØØ Ø Ó ÐÐØÓÖ ÓØ ØÓ ÑÓÚ ÛØ Ø Ñ ÖÕÙÒÝ Ø ÖÚÒº ÁÒ ÖÒ Ø ÒØÓ Õº º¾½µ Ò ÐÖ ÕÙØÓÒ Ö ÙÐØ Û ÝÓÙ Ò ÓÐÚ ÓÖ ¾ ¼ ¾ ¼ É º¾¾µ ÐØÓÙ Ø Ó ÝÐ ÓÐÙØÓÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÓØ Ø ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒº Ï ÒÐÛÝ ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÒÖÚÒ ÕÙØÓÒ ØÓ Õ ¼ ص Ò Ø ÛÐÐ ØÐÐ ÓÐÙØÓÒº ÒÖÐÐÝ ÛØ ÓÙÐ ØÓ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÐÙØÓÒ ØÖÑÒ Ý Ø ÒØÐ ÓÒØÓÒ º Á ØÖ ÒÝ ÑÔÒ Ø ÒÝÛÝ ÒÓØ Ó ÒØÖ ØÒ Ù Ø ÙÒÖÚÒ ÓÐÙØÓÒ ÕÙÐÝ Ý ÛÝ ÐÚÒ Ù Ø Ø ÖÚÒ Ö ÔÓÒ Õ ¼ صº ÍÒÐ ½É ¼ Û Ø Ó ÒÓ ÑÔÒ Ø ØÓÖ Ê Û ÖÐØ Ø ÑÔÐØÙ Ó Ø Ó ÐÐØÓÒ ØÓ Ø ÑÔÐØÙ Ó Ø ÖÚÒ ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖº ÏØ Ø Ò Ò Ó Ê Ò ÓÑÔÐÜ Ò ÒÖÐ ÁØ ÑÒ ØØ Ø Ó ÐÐØÓÖ ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ò Ô ÛØ Ø ÖÚÒ ÓÖº ÏÒ Ø ÓÖ Ø Ø ÑÜÑÙÑ Ø Ó ÐÐØÓÖ ÑÝ Ø Ø ÑÜÑÙÑ ÔÐÑÒØ ÓÖ ÑÝ Ø Ø ÞÖÓ ÓÖ ÑÝ ÓÑÛÖ Ð º ËÓ Ðس ÛÖØ Ê Ê Ê º¾ µ ÌÒ Ø Öе Ö ÔÓÒ Ó Ø Ó ÐÐØÓÖ Õ Øµ Ê Ê Ø µê Ó Ø Æ µ º¾µ ÐÖÐÝ Ø Ô Ó Ê ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ ÕÙÐ ØÓ Ø ÖÐØÚ Ô ØÛÒ Ø ÖÚÒ Ò Ø Ó ÐÐØÓÖ³ Ö ÔÓÒ º ÖÔ Ó Ø ÑÔÐØÙ Ò Ô Ð Ó Ø Ó ÐÐØÓÖ

13 ºº ÌÀ ÈÊÁÇÁÄÄ ÊÁÎÆ ËÀÇ ω 02 R phase lag (φ) π π ω/ω 0 ω/ω 0 ÙÖ º Ì ÑÔÐØÙ Ðص Ò Ô Ð Öص Ó Ò Ó ÐÐØÓÖ ÙØ ØÓ ¹ ÒÙ ÓÐ ÖÚÒ ÓÖº ʳ ØÒ ÓÖ Ö ÔÓÒ ³µ Ì ÓÐ ÙÖÚ Ö ÓÖ É ¾Ò Ø ÓÖ É ½¼º Im R Re R -iq/ω 0 2 ÙÖ º Ì ÓÑÔÐÜ Ö ÔÓÒ Ê Ó ÑÔ Ó ÐÐØÓÖº

14 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ Ö ÔÓÒ Ö ÓÛÒ Ò º ºº ÜÖ ÜØÒ Ø ÙÖÚ ØÓ ¼º Ì ØÖÒ ØÒ ÓÙØ Ø ÔÐÓØ ØØ É ÓÑ ÚÖÝ ÐÖ ØÖ Ò ÚÖ ÖÔÖ Ô Ò Ø ÑÔÐØÙ Ó Ø Ö ÔÓÒ ÒÖ ¼ ÓÑÔÒ Ý ÒÚÖ ÑÓÖ ÙÒ ÖÓÔ Ó Ø Ô Ø ÖÓÑ ¼ ØÓ º ÖÓÑ Õº º¾½µ Ø Ö ÔÓÒ Ó Ò Ó ÐÐØÓÖ ÖÚÒ ÔÖ ÐÝ Ø Ø ÒØÙÖÐ ÖÕÙÒÝ Ê É ¼ ¾ ¼ Ò Ø ÚÖ É ½º ÉÙ ØÓÒ Ó Ø ÑÒ ØØ Û ØÖØ ÖÚÒ ÒÖÐÝ ÙÒÑÔ Ó ÐÐØÓÖ Ø Ø Òع ÙÖÐ ÖÕÙÒÝ ÐÖ ÑÔÐØÙ ÑÓØÓÒ ÛÐÐ ÔÔÖ Ò ØÒØÐÝ Á ÒÓØ ÓÛ ØØ ÖÓÒÐ ÛØ Ø Ð Ø ÕÙØÓÒ ÀÒØ Ø ØÑ ÔÒÒ Ó ÓÙÖ ÖÚÒ ÓÖºµ Ì ÚÖÒ Ø ÑÔÒ ÔÔÖ ÔÖÓÐÝ ÒÓØ ØÖÖÐÝ ÙÖÔ Ò ØÓ ÝÓÙ ÛØ ÑØ ØØ Ø Ö ÔÓÒ ÒØ ÓÖ ÛÝ ÖÓÑ ¼ ÚÒ Ò Ø Ò Ó ÑÔÒº ÏÒ ¼ Û ÝØØØ Ó ÐÐØÓÖ Ò ÖÚÒ Ø Ö ÓÒÒ Ò Ø ÖÔ ØÙÖ Ó Ø Ö ÔÓÒ ÓÖ ÐÖ É Ò ¼ Ö ÒÓÛÒ Ö ÓÒÒº ÓÙ Ö ÙÖÐÝ ÑÐÖ ÛØ Ø ÔÒÓÑÒÓÒ ÖÓÑ ÔÙ Ò ÓÑÓÝ ÓÒ ÛÒº Á ÐÐ Ø ÔÙ ÓÑ Ø Ø ÖØ ØÑ Û ØÓ Ý Ò Ô ÛØ Ø ÒØÙÖÐ Ó ÐÐØÓÒ ØÒ ØÝ Ò ÖÒÓÖ ÓØÖº Ì ÑÔÐØÙ Ó Ø ÑÓØÓÒ ÙÐ ÙÒØÐØ ÐØÝ Ø ÑÔÒº ÉÙ ØÓÒ ÀÓÛ Ó Ø ÑÔÒ Ñ Ø ÑÔÐØÙ ØÓÔ ÖÓÛÒ Ó Ø ÓÑ ØÖÓÒÖ Ò Ó ÛÝ ÜÖ Ì ÑÔÐØÙ ÒÓØ ÑÜÑÞ ÔÖ ÐÝ Ø Ö ÓÒÒ ÙØ ÐØÐÝ Ó«º Ì Ø Ó Ø ÑÜÑÙÑ Ó ØÓ ÞÖÓ ½É ¼º ÓÑÔÙØ Ø ÖÚÒ ÖÕÙÒÝ Û Ö ÙÐØ Ò ÑÜÑÙÑ Êº ÐÖÐÝ ØÒ Ö ÑÓ Ø ÒØÖ ØÒ ÚÖÝ ÐÓ ØÓ Ö ÓÒÒ ÔÖØÙÐÖÐÝ ÛÒ É ÐÖº ËÓ Û ÛÐÐ ÙÔÔÓ ØØ ¼ Ó ÒÓØ «Ö ÑÙ ÖÓÑÓÒ Ò Ñ ÓÑ ÔÔÖÓÔÖØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ º ÄØ Ù ÛÖØ ¼ Æ ÃÔÒ ÓÒÐÝ Ø Ö Ø ÒÓÒ¹ÞÖÓ ØÖÑ Ò Ó Ø ÖÐ Ò ÑÒÖÝ ÔÖØ Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ó Ø ÓÑÔÐÜ Ö ÔÓÒ ÑÔÐØÙ Õº º¾¾µ ÓÑ ¾ ¼ ¾ ¼ É ¾ ¼ ¼ Ƶ ¾ ¼ ¼ ÆµÉ ¾ ¼ Æ ¾ ¼ É ¾ ¼ µ ¾ ¼ É ÈÙØØÒ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÒØÓ Õº º¾¾µ Ò ÑÙÐØÔÐÝÒ ØÖÓÙ Ý Ø ÓÑÔÐÜ ÓÒ¹ ÙØ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ê ½ ¾ ¾ ¼ ½ ¼ ¾É ½ ¼ µ ¾ ½É ¾ º¾µ

15 ºº ÌÀ ÈÊÁÇÁÄÄ ÊÁÎÆ ËÀÇ F t ÙÖ º ÔÖÓ ÓÖÒ ÙÒØÓÒ Ì ÔÔÖÓÜÑØ ÓÑÔÐÜ Ö ÔÓÒ ÑÔÐØÙ ÔÐÓØØ Ò ÙÖ ºº ÁØ ØÖ ÓÙØ ÖÐ Ó Ö٠ɾ ¾ ¼ ÙØ Ø ÚÖÝ ÒÖÐÝ ÞÖÓ ÜÔØ ÓÖ ÚÖÝ ÒÖ ØÓ ¼º ÜÖ ÌÖÝ ØÓ Ú ÙÐÞ ÓÒÖØ ÓÖ Ó ÐÐØÓÖ Ø ÖÚÒ ÖÕÙÒÝ Ó ØÖÓÙ Ø ÒØÙÖÐ ÖÕÙÒݺ Ë Ò ÝÓÙÖ ÑÒ³ Ý ÛØ Ø ÔÐÓØ ÓÖ Ê ÓÛ º ºº¾ ÒÖÐ ÔÖÓ ÖÚÒ ÓÙÖÖ Ö ÈÖÓ ÖÚÒ Ó Ò Ó ÐÐØÓÖ Ò Ø ÑÒÝ Ô º ÁØ ÖØÒÐÝ Ò ÒÓØ ÔÖØÐÝ ÒÙ Óк ÓÖ Ò ØÒ ÓÒ ÑÝ Ú ÛØÓÓØ ÓÖ Ò ÙÖ ºº ÇÒ Û Ú ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐÑ ÛØ ÒÙ ÓÐ ÖÚÒ ÓÖ ÓÛÚÖ Ø ÓÐÙØÓÒ ÛØ ÒÝ ÔÖÓ ÖÚÒ ÒÓØ Ö Òº Ì Ò ÓÒ ØÛÓ Ø º Ì Ö Ø Ø ÐÒÖØÝ Ó Ø ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒº ËÙÔÔÓ ØØ Õ ½ ص Ò Õ ¾ ص Ö ÓÐÙØÓÒ ÙÒÖ Ø ÖÚÒ ÓÖ ½ ص Ò ¾ ص Ö ÔØÚÐÝ ÌÒ Ý Ò Ø ØÛÓ ÕÙØÓÒ ØÓØÖ ĐÕ ½ É Õ ½ ¾ ¼ Õ ½ ½ ص ĐÕ ¾ É Õ ¾ ¾ ¼ Õ ¾ ¾ ص ĐÕ ½ ĐÕ ¾ µ É Õ ½ Õ ¾ µ ¾ ¼ Õ ½ Õ ¾ µ ½ ص ¾ ص ÝÓÙ Ò ØØ Õ ½ ص Õ ¾ ص ÓÐÙØÓÒ ÛØ ÖÚÒ ÓÖ ½ ص ¾ صº Ö ÙÐØ Û ÒÓÛ ØÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÑ ÙÐÒ ÐÓ ÓÖ Ø Ö ÔÓÒ ØÓ ÒÝ ÓÖ Û ÙÔÖÔÓ ØÓÒ Ó ØÓ Ò ÑÑØÐÝ ÓÑÔÙغ Ì ÓÒ Ø ØØ ÒÝ ÔÖÓ ÖÚÒ Ò ÛÖØØÒ ÙÑ Ó Ò Ò Ó Ò ÓÖ ÐØÖÒØÚÐÝ ÓÑÔÐÜ ÜÔÓÒÒØÐ º Ì ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÓÛÒ ÓÙÖÖ Ö º ÏØÓÙØ ÔÖÓÓ Ö Ø ÛÝ Ù ØÒ Ö Òк ÄØ Øµ ÒÝ ÙÒØÓÒ Ó ÔÖÓ

16 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ Ì ÓØØ Ø Ì µ صº ÌÒ Øµ ½ Ò ½ Ò ÒØ º¾µ ÛÖ Ò Ø ÓÙÖÖ ÓÆÒØ Ö Ò ½ Ì ¾Ì Ì ¼ ÒØ Øµ Ø º¾µ ËÒ Ø ÖÚÒ ØÖÑ ÖØÒÐÝ ÖÐ Ø ÓÑÔÐÜ ÓÒÙØ Ó Ø ÕÙØÓÒ ÓÛ ØØ Ò Ò Ì ÓÑÔÐÜ ÜÔÓÒÒØÐ Û Ö Ù Ò Ö ÜÙ Ø ÐÐ Ø ÒÙ ÓÐÐÝ ÚÖÝÒ ÙÒØÓÒ Û Ú Ò ÒØÖÐ ÒÙÑÖ Ó ÔÖÓ ÓÚÖ Ø ÒØÖÚÐ Ì º Ì ÜÔÒ ÓÒ ÔÖÓÚ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ÒÝ ÔÖÓ ÓÖ ÒØÓ ÓÖØÖ Ò ÓÖØÖ ÛÚÐÒØ ÓÑÔÓÒÒØ º ÊÓÙÐÝ ÔÒ Ø ÚÖÝ ÓÖØ ÛÚÐÒØ Ô ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÖÔ ØÙÖ Ó Ø ÓÖÒÐ ÖÚÒ ÓÖº ÁÒ ÓÖ Ø ÒÓ ÖÔ ØÙÖ Û Ò Ö ÓÒÐ ÜÔØ ØÓ Ð ØÓ ÒÐØ ÐÐ ÙØ Û ØÖÑ Ó Ø Ö º Ì ÛØÓÓØ ÙÖÚ ÖÔ ØÙÖ Ø ÔÐ ÛÖ Ø ØÙÖÒ ÖÓÙÒº Ì ÓÙÖÖ ÓÆÒØ ÓÖ Ø ÛØÓÓØ Ò Ø ÙÖ Ò ¾ Ò Ó Ò ¼ Ò ÚÒ ÜÖ Á ÝÓÙ Ö ÑÐÖ ÛØ ÓÙÖÖ Ö ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ò Ò Ó Ò Ò Õ º º½¼¾ Ó Å̵ ÓÒÚÒ ÝÓÙÖ Ð ØØ Ûس ÛÖØØÒ Ö Ø Ñ ØÒ Ý ÓÑÒÒ ÕÙØÓÒ º¾¹º¾µ ÛØ ØÖ ÓÑÔÐÜ ÓÒÙØ º ºº ÜØÒ È ËÔ Ì ÙÒÖÚÒ ÖÑÓÒ Ó ÐÐØÓÖ ÑÔ ÓÖ ÒÓØ ÖØÒ ÝÑÑØÖÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ØÑ ØÖÒ ÐØÓÒ º Á Ø ÚÒ ÔÓ ØÓÒ Ò ÚÐÓØÝ Ø ØÑ Ø Ø ÔÓ ØÓÒ Ø ØÑ Ø Ì Ó ÒÓØ ÔÒ ÙÔÓÒ ÛØ ÔÖØÙÐÖ ØÑ Ø Û º Ì ÔÖÓÔÖØÝ ÑÒ Ø Ø Ð Ò Ø «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÓÚÖÒÒ Ø Ý ØÑ Ý Ø Ò Ó ÒÝ ÜÔÐØ ØÑ ÔÒÒº «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ Ó ØØ ÓÖØ Ò Ø ÝÒÑÐ Ý ØÑ Ö Ý Ù Ò ÕÙØÓÒ ÐÐ ÙØÓÒÓÑÓÙ º Á ØÖ Ò ÜÔÐØ ØÑ ÔÒÒ Ø ÕÙØÓÒ ÓÖ Ý Øѵ ÐÐ ÒÓÒÙØÓÒÓÑÓÙ º Ì ÐØØÖ Ø ÓÖ Ø ÖÚÒ Ó ÐÐØÓÖº ÁØ ÒÓ ÐÓÒÖ ÒÓÙ ØÓ ÒÓÛ ÓÖ Ò ØÒ ØØ Õ Õ ¼ ÒÓÛ ÒÓÖÖ ØÓ ØÖÑÒ Ø ØØ Ó Ø Ý ØÑ ØÒ ÑÒÙØ ÖÓÑ ÒÓÛº Ï Ð Ó Ò ØÓ ÒÓÛ ØÛØÔÓÒØ Ò Ø ÝÐ Ø ÖÚÒ ÓÖ º ÙØ Û ÝÐ Ø Ò Ó Ò³Ø ÑØØÖº Á Ø ÖÚÒ Ô ÙÒØÓÒ ÛØ ÔÖÓ Ó ÓÒ ÓÙÖ Û ÓÒÐÝ Ò ØÓ Ð ØÓ Ø ÑÒÙØ Ò Ó Ø ÐÓ ÛÐÐ Ø ÔÓ ØÓÒ Ò ÚÐÓØݵ Ò ÓÖÖ ØÓ ÔÖØ Ø ÙØÙÖ ÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø Ý ØѺ

17 ºº ÊÁÌÊÊ ÊÁÎÁÆ ÇÊ ÊÆ ÍÆÌÁÇÆË q q t=0 t=t ÙÖ º ÜØÒ Ô Ô ÓÖ ÒÓÒÙØÓÒÓÑÓÙ Ý ØÑ Ø Ô Ô ÙÐØ ÓÒ Ù Ø Õ Ò Õ ÒÓ ÐÓÒÖ ÕÙØ ÓÖ ÓÒ Ó Ø ÑÓÖ ÔÙÖÔÓ º ÓÖ Ò ÙØÓÒÓÑÓÙ Ý ØÑ ÔÓÒØ Ü Ò Ô Ô ÖÖ Ý Ø ÓÛ ÒØÓ ÔÓÒØ Ü Øµ ØÖ ØÑ Ø ÖÖÐ Ó ÛÒ Ø ØÖØ Ø Üº ÌÖ ÔÖ ÐÝ ÓÒ ÓÖØ ØÖÓÙ ÔÓÒØ Ó Ô Ôº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÖÒ Ø ØØ ÔÖÓÔÖØÝ Û ÒÐÖ Ø Ô Ô ØÓ ÛØ ÐÐ ÜØÒ Ô Ôº Ì Ö ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ ºº Ï Ò ÜØÖ ÑÒ ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ØÑ Ò Ø ÜØÒ ØÖÓÙ ÓÒ ÙÐÐ ÝÐ Ó Ø ÖÚÒ ÓÖº ÆÓÛ Û Ú ÛØ Û ÛÒغ ÔÓÒØ Ò Ø ÜØÒ Ô Ô ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÔÓ ØÓÒ ÚÐÓØÝ ÒÔÓÒØÒØ ÝÐ Ó Ø ÖÚÒ ÓÖº ÌÙ ØÖ ÛÐÐ ÓÒÐÝ ÓÒ ÓÖØ ØÖÓÙ ØØ ÔÓÒغ ÆÓØ ØØ Ø Õ Õ ÔÐÒ Ø Ø Ì ØÓ ÒØ ÛØ Ø ÔÐÒ Ø Ø ¼º Ì ÜØÒ Ô Ô ØÖÓÖ ÓÙÒ Ò Ø ØÑ ÖØÓÒ Ò ÑÓÖ Ð ÖÐ ØÒ ÐÒ ÑÒغ ÀÓÛÚÖ Øس Ö ØÓ ÖÛ Ó Û Ù Ø Ú ØÓ ÖÑÑÖ Ø Øº Ì Ô Ô Ó Ò ÙØÓÒÓÑÓÙ Ý ØÑ ØÛ ÑÒÝ ÑÒ ÓÒ Ö Ó ÖÓÑ Ò Ö Ó ÖÓÑ ÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ò ÚÐÓØÝ ÓÑØÑ ØÖ Ö ÓÒ ØÖÒØ Û Ñ Ø ÒÓØ ÕÙØ ØÖÙµº ËÒ Ø ÜØÒ Ô Ô ÓÖ ÓÒ Ö Ó ÖÓÑ Ý ØÑ ØÖ ÑÒ ÓÒ Ø ÓÑØÑ ØÓ Ú ÓÒ Ò Ð³ Ö Ó ÖÓѺ Ò ÜØÒ Ô Ô Ò Ñ ÓÖ Ø ÙÒÖÚÒ Ý ØÑ ØÓÓ Û Ðº ÓÖ Ø ÙÒÑÔ Ó ÐÐØÓÖ Ø ÓÖØ ÐÓÓ Ð Ð Ò Ì Ø ÒØÙÖÐ ÔÖÓ Ó Ø Ó ÐÐØÓÖ ØÝ Ö ÐÓ ÓÒ ØÖÓÙ Ø Ñ ÔÓÒØ ØØ Ì Ø Ø ¼º ÓÖ ÖÚÒ Ý ØÑ ÐÓ ÓÖØ Ö Ø ÜÔØÓÒ ÒÓØ Ø ÖÙк ÜÖ ÌÖÝ ØÓ ÑÒ Ò»ÓÖ Ø Ø ÓÖØ Ò ÜØÒ Ô Ô ÓÖ Ò ÙÒ¹ ÑÔ ËÀÇ ÓØ ÙÒÖÚÒ Ò ÖÚÒ Ø Ö ÓÒÒº º ÖØÖÖÝ ÖÚÒ ÓÖ ÖÒ ÙÒØÓÒ ÉÙØ ÓØÒ Û Ö ÒØÖ Ø Ò ÓÖ Øµ Û ÞÖÓ ÙÔ ÙÒØÐ ÓÑ ØÑ Ø ¼ Ò Ø ÓÐÙØÓÒ ØØ ÛÒØ ÓÒ ÛØ Õ Øµ ¼ ÓÖ Ø Ø ¼ º ËÙ ÒØÐ ÓÒØÓÒ Ò Ø ÖÒ ÙÒØÓÒ ÓØ ÛØ ØÑ ÐÓÛµ Ö ÒÖÐÐÝ ÐÐ Ù Ð Ù

18 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ F(t) Θ (t-s) t 1/ s t ÙÖ º ÒÓØÒ ÔÔÒ ÙÒØÐ Ø Ù Òº ÊÑÖÐÝ ÐÒÖØÝ ÓØÖÚÒ Ó ÐÐØÓÖ ÕÙØÓÒ ÐÐÓÛ ÖÐÝ ØÖØÓÖÛÖ Ó¹ ÐÙØÓÒ ÓÖ Ò ÖØÖÖÝ ÖÚÒ ÓÖ Ì ÖÒ ÙÒØÓÒ ØÒÕÙ Û ÛÐÐ ÚÐÓÔ Ò ÔÔÐ ØÓ ÒÝ ÒÓÑÓÒÓÙ ÐÒÖ «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒº Ì Ý ÐÐÙ ØÖØ Ò º ºº ËÐ ØÑ ÙÔ ÒØÓ Ò Ó ÙÖØÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ø Ò Ò ÓÖ Ò ¾ ½ ¼ ½ ¾ Ò ÔÔÖÓÜÑØ Øµ Ý ØØÒÒ Ø ÓÙØ ÓÚÖ Ó ØÓ Ò º ÌÓ Ö Ò Ø Ò Ø ÕÙÖ ÔÙÐ Ó ÙÖØÓÒ Ò Ø ½ ½ ¾ ¾ µ ¼ ÓØÖÛ ÌÒ ÝÓÙ Ò ÔÔÖÓÜÑØ Øµ Ý Øµ Ò ÛÖ Øµ Ò Ò Ø Ø Ò µ ÙÑ Ó ÕÙÖ ÔÙÐ º¾µ Ò ½ ص Ø Ò¹Ø Ò Ø ÚÖ Ó Øµ ÓÚÖ Ø Ò Ø Ò Ò ½¾µ Ø Ò ½¾µ º ÓÑ ÑÐÐÖ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÑ ØØÖº ÌÖ Ö ÔÙÐÖØ ØÓ Ø ÐÑØ ¼ Ó ÐØÐÝ ÖÓÙÒÓÙØ ÛÝ Ó ØØÒ ØÖ Òº ÒÓØ Ø Ù Ð Ö ÔÓÒ ØÓ Øµ Ý Øµ Ó ØØ Đ Øµ É Øµ ¾ ¼ ص ص Ì Ó ÒÓØ Ò ÒÝ ÛÝ ÔÒ ÙÔÓÒ Øµº Ì Ö ÔÓÒ ØÓ ÜØÐÝ Õ Øµ Ò Ò Ø Ø Ò µ º¾µ º ¼µ

19 ºº ÊÁÌÊÊ ÊÁÎÁÆ ÇÊ ÊÆ ÍÆÌÁÇÆË Ì ÐÑØ Ò ØÒ ÐÝ Ö ÛØ Ø Ö ÙÐØ ½ Õ Øµ µ Ø µ ½ º ½µ ص ÐÐ ÖÒ ÙÒØÓÒº ÁÒ Ø Ø³ Ù Ð ÖÒ ÙÒØÓÒº Ì ÓÖÑÙÐ ÐÓÓ Ò ÙØ Ø³ ÒÓØ ÑÙ Ù ÙÒØРص ØÙÐÐÝ ÐÙÐغ Ï ÛÐÐ Ó ØØ ÙØ Ø ÒÚÓÐÚ Ö ÓÒ Ó ØÓ ØÓ ÖÐÚ Ø Ù ÔÒ Ö Ø ÓÖÑÙРص Ò ¼ ص ¼ ¼Ø¾É º ¾µ ÉÙ ØÓÒ ÏØ Ö Ø ÑÒ ÓÒ Ó ÓÖÒ ØÓ Ø ÓÖÑÙÐ Á ØØ ÛØ Ø ÓÙÐ ÆÓÛ ØÓ Ò Û ÔÔÐÝ Ø «ÖÒØÐ ÓÔÖØÓÖ ¾ Ø ¾ ¼ ÉµØ ¼ ¾ ØÓ ÓØ Ó ÕÙØÓÒ º ½µº ÇÒ Ø ÐØ¹Ò ÝÓÙ Ø ÑÔÐÝ Øµ Ó ØØ Û ÓÙØØÓ Ú ½ ¾ ص ½ Ø ¼ ¾ É Ø ¾ ¼ Ø µ µ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Û ÛÒØ ¾ Ø ¾ ¼ É Ø ¾ ¼ Ø µ Æ Ø µ º µ ÛÖ Æ Ø µ ÙÒØÓÒ Ù ØØ ½ Æ Ø ½ µ µ ص ÒÓ ÑØØÖ ÛØ Øµ ºÙØ Øس ÖÞÝ ØÖ³ ÒÓ ÙÒØÓÒ ÛØ ØØ ÔÖÓÔÖØݺ ºº½ ØÓÙÖ Ì Ö ÐØ ÙÒØÓÒ Ò ÓØÖ ØÖÙØÓÒ ÇÚÓÙ ÐÝ Æ Ø µ ÑÙ Ø ÞÖÓ ÓÖ Ø ¼ Ð Ø Ò ÛÖ ÛÓÙÐ ÙÖÐÝ ÔÒ ÓÒ µ ÓÖ ÚÐÙ ÓØÖ ØÒ Øº ÙØ ÙÒØÓÒ Û ÞÖÓ ÚÖÝÛÖ ÙØ ÓÒ ÔÓÒØ ÞÖÓ ÒØÖк ØÙÐÐÝ ØÖ ÖÐÐÝ Ù ØÒ Ø ÐÐ Ö ÐØ ÙÒØÓÒ ØÓÙ Ø Ò³Ø ÖÐÐÝ ÙÒØÓÒµ Ò Ø ÚÒ Ý Æ Øµ À Ø º µ ÛÖ À ص ¼ ½ ؼ Ø ¼ º µ ØÖ Ø ÁÖ ÑØÑØÒ ÓÖ ÖÒ Ó ÖÒ³ ÌÓÖÑ Ñº

20 ¼ ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ Ø ÀÚ ØÔ ÙÒØÓÒº Ì ÑÒÒ Ó Ø «ÖÒØØÓÒ Ö ÖÕÙÖ ÓÑ ÐÙ¹ ØÓÒº ÌÓ ÛØ Ø³ ÐÐ ÓÙØ ÓÑÔÙØ Â ½ ½ À ص ص Ø Ø º µ ÁÒ ÓÖÖ ØØ Ø Ñ Ò Û Ò Ø ØØ ÓÒ «ÖÒØÐ Ò Ð Ó ØØ Ø ÒØÐÐÝ ÞÖÓ ÓÙØ Ó ÓÑ ÓÙÒ ÖÓÒº Ì ÔÖÓÔÖØÝ ÖÖÖ ØÓ ÚÒ ÓÙÒ ÙÔÔÓÖص ÌÒ Â ¼µ ÝÓÙ Ò ÓÖ ÝÓÙÖ Ðº Ï Ò ÒØÖØ Ý ÔÖØ ÐÑÓ Øº Ì Ø ØØ ÞÖÓ ÓÖ ÐÖ Ø ÑÒ ØØ ØÖ Ö ÒÓ ÙÖ ØÖÑ Ò Û ÛÓÙÐ Ú ½ À ص  ص Ø ½ Ø ÜÔØ ÓÖ Ø Ø ØØ Ø ÖÚØÚ ÓØ ØÔ ÙÒØÓÒ Ó ÒÓØ Ü Ø Ø Ø ¼º Á Û ÔÖÓÑ ØÓ Ù Ø ÓÒÐÝ Ò ÒØÖÐ Ð ØØÓÛÚÖ Û ÑÝ ÔÖØÐÝ ÛÐÐ Ò Ø ÖÚØÚ ÀØ Ý Ø ÖØ¹Ò Ó Õº º µº ÌØ ÜØÐÝ ÛØ Û ÐÐ Ó ÛØ Ø Ñ Ó Ò Ð ØÓ Ù ÓÙÖ ÓÐ ÖÙÐ Ó «ÖÒØØÓÒ ÓÒ ÛÖ Ð Ó ÓØ º ÓÖ ÒÝ ÙÒØÓÒ ÛØÚÖ ÛØÖ ÑÓÓØ ÓÖ ÛØ ÓÒØÒÙØÝ Ð Ø ØÔ ÙÒØÓÒ Û ÛÐÐ Ò Ø Ò Ø Ò Ó ØÖÙØÓÒ Ý Øµ ص Ø Øµ ص Ø º µ Ø Ø ÛÖ Øµ ÒÝ «ÖÒØÐ ÙÒØÓÒ Ó ÓÙÒ ÙÔÔÓÖغ Ì Û ÐÖÝ ØÖÙ ÓÖ «ÖÒØÐ ÙÒØÓÒ Ó Ø Ó ÒÓØ ÓÒ Ø ÛØ Ø ÓÖÒÐ ÒÓØÓÒ Ó ÖÚØÚ ÙØ ÜØÒ Øº ØØ Ø Ó ÒÓØ ØÐÐ Ù ÛØ Ø ÑÒ ØÒÒ ÐÓÒ ÙØ ÓÒÐÝ Ø Ò Ò ÒØÖк ÁØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ø ØØ ØÙÐÐÝ ÙÒØÓÒ ÛØ ÓÒØÒÙÓÙ ÖÚØÚ Ø ÕÙØÓÒ Ó ØÖÑÒ Ø ÓÑÔÐØÐݺ ÙØ Ø ÔÖÓÐÝ ÒÓØ ÓÚÓÙ ÒÁÛÓÒ³Ø ÔÖÓÚ Øº ÙØ Ø Ð Ó ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ò ÑÒÒ ØÓ Ø ÖÚØÚ Ó ØÒ Û Ò³Ø Ú ØÑÙÒÖØÓÐ ÒÖÖÓÛ ÒØÓÒº ÆÓÛ Ý Ò Ó ÚÖÐ Ò Ø Ö Ø Ò Ð Ø ØÔ µ Û ÑÝ ÓÑÔÙØ À Ø µ µ À µ Ø µ À µ Ø Ø Ø Ø µ À µ Ø µ Ý Ø ÓÐ ÖÙÐ Ó Ø Ñº Ì ÒÛ ÒØÓÒ Ñ Ø Ð Ø ÒØÖÐ ÕÙÐ ØÓ À µ Ø µ Ò ÛØ ÒÐ Ò Ó ÚÖÐ Ø ÒÒÒ Ò Ò Ó Ø Ò Ó ÕÙØÓÒ Ö À À Ø µ µ Ø µ µ Ø Ø º µ

21 ºº ÊÁÌÊÊ ÊÁÎÁÆ ÇÊ ÊÆ ÍÆÌÁÇÆË ½ ËÓ Û Ò Ø Ø ÖÚØÚ ÙÒÖ Ø ÒØÖÐ Ò Ù Ø À ÛÖ ÛÐÐ¹Ú ÙÒØÓÒº ÌØ ÓÛ Ø ÓÖÑÙÐ Æ Øµ À Ø ØÓ ÙÒÖ ØÓÓº Ø Ò ÒØÙØÚ ÐÚÐ Ø Ñ ÓÑ Ò º ÐÖÐÝ Ø ÖÚØÚ Ó À ص ÞÖÓ ÛÝ ÖÓÑØ ¼ Ò À Ø Ò ØÓ ÖÓÒ º ËÒ Ø Ø ÒØ ÙÑÔ ÖÓÑ ÞÖÓ ØÓ ÓÒ ÓÚÖ Ò Ò ÒØ ÑÐ ÒØÖÚÐ Ø Ø ¼ ÀØ ÓÑÓÛ Ò ÒØ Ø ÞÖÓ Ò Ø ÔÖÓÔÖØ Û³Ú Ö ØÓ Ø ÓØ Ó ÒÓØ Ñ Ó ÖÞݺ ÌØ Ø ÙØ ÓÑ ÛÓÖ Û ÛÙ Ø Øµ ÖÕÙÖ ØÓ Ñ ØØÚÙ ÐÒ ÓÐ ÛØÖº ÆÓÛ ØØ Ø ÐØ ÙÒØÓÒ Ò Ò Û ÑÝ Ó ÙÖØÖ Ò Ò Ø ÖÚØÚ Ý ÔÖ ÐÝ Ø Ñ ØÖ Æ Øµ ص Ø Æ Øµ ص Ø Ø Ø Ø Ø¼ ÉÙ ØÓÒ Ó ÝÓÙ Ø ÔØØÖÒ ÌÖÝ ØÓ ÓÒØÒÙ Ø ØÓ Ø ¾ ÆØ ¾ غ Ì ÐØ ÙÒØÓÒ Ò Ø ÖÚØÚ Ö ÜÑÔÐ Ó ØÖÙØÓÒ ÓÖ ÒÖÐÞ ÙÒØÓÒ ØÝ Ö Ð Ó ÒÓÛÒ Ø ÐØØÖ ØÖÑ Ò ØØ ØÖØÓÒÐÐÝ ÚÓÖ Ò Ø ÊÙ Ò ÐØÖØÙÖµº ϳÐÐ Ù Ø ØÒ Ö Ý ÓÖ ØØÒ ØÓ ÓÙÖ ÖÒ ÙÒØÓÒº ÚÒ ÙÒØÓÒ Üµ Û Ú Ò Ù Ò Ø ÔÖÓÙÖ Û Ø ÒÔÙØ ÒÓØÖ ÙÒØÓÒ Üµ Ò Ú ÓÙØÔÙØ Ø ÒÙÑÖ ½ Á ܵ ܵ Ü ½ º µ Ï³Ú ÙÑÔ ÒØÓ ØÒ Ð Ø ÓÖ Á ÙÒØÓÒк ÙØ Ø ÔÐ ÔÖÓÔÖØÝ Ø ÐÒÖº ÌÓ Ý ØØ Á ÐÒÖ ÙÒØÓÒÐ ÑÒ ØØ Á Á Á Á««Á ÛÖ «ÒÙÑÖ ÖÐ ÓÖ ÓÑÔÐܵº ÙÒØÓÒÐ ÛØ Ø ÐÒÖØÝ ÔÖÓÔÖØÝ ÐÐ ØÖÙØÓÒº ÐÖÐÝ Æ Øµ ص Ø ¼µ ÒÓØÖ ÐÒÖ ÙÒØÓÒк ÁØ ØÓÖÑ ØØ ÒÝ ÒÖÐÞ ÙÒØÓÒ Ò ÛÖØØÒ ÙÑ Ó ÓÖÒÖÝ ÙÒØÓÒ ÐÓÒ ÛØ ÐØ ÙÒØÓÒ Ò ØÖ ÖÚØÚ º Ì ÔÖØÐ Ù ÙÐÒ Ó Ø ØÒ ØÑ ÐÖÐÝ ÖÓÑ Ø Ø ØØ ØÝ Ò ÑÒÔÙÐØ ÑÙ ÓÖÒÖÝ ÙÒØÓÒ Ò ÐÐÓÛ Ù ØÓ «ÖÒØØ ÛØ ÛÐ ÒÓÒ ÛÒ Ø ÛÓÙÐ ÓÖÒ ÙÒÖ ØÖØ ÙÒØÓÒ ÒØÖÔÖØØÓÒº

22 ¾ ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ G dg dt d 2 G dt 2 ÙÖ º Ì ÚÓÖ Ó Ø ÖÒ ÙÒØÓÒ Øµ Ò Ø ÖÚØÚ ÚÖÝ ÒÖ Ø ¼º Ò Ø Ö ÙÖØÐÝ ÔÓÖØÖÝ ÙØ Ø ÔØÙÖ Ó ¾ Ø ¾ ÑÙ Ø ØÒ ÛØ ÖÒ Ó Ðغ Áس ÒÓØ ÖÐÐÝ ÙÒØÓÒ ÙØ Ò ÒØÖÐ Ú ÚÖÝ Ð ÙÒØÓÒ Ó Ø ÔØ Ôº ºº¾ ØÓ ÖÒ ÙÒØÓÒ Ø ÐÓÒ Ð Ø Û ÖØÙÖÒ ØÓ ÓÙÖ ÖÒ ÙÒØÓÒ Ò ÛÝ Ø ÓÙ º Ö Ø ÝÓÙ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Ø ÖÒ ÙÒØÓÒ Û Ò ÖÓÑ Ø ÚÖÝ ÒÒÒ ØÓ Ø Ò Ò ÒØÖÐ ÛØ ÓÖÒ ÙÒØÓÒº ËÓ Ø ÖÚØÚ Û ØÓÓ Ò Õº º µ ÛÖ Ò Ø ØÖÙØÓÒ Ò ÛØÖ Û ÖÐÞ Ø ÓÖ ÒÓغ ÕÙØÓÒ º µ ØÐÐ Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÒ ÛÝ ÖÓÑ Ø ¼ ص Ø Ø ÓÑÓÒÓÙ Ó ÐÐØÓÖ ÕÙØÓÒº Ø ÞÖÓ Øµ Ò Ó ØØ Ø ÖÚØÚ Ò Ú ØÔ¹ÙÒØÓÒ ÓÒØÒÙØÝ Ó ØØ Ø ÖÚØÚ Đ ÓÒØÒ ÐØ ÙÒØÓÒ Ó ÙÒØ ØÖÒغ Ì Ô Ó Ø ÙÒØÓÒ Øµ ÓÛÒ Ò ÙÖ ºº Ä ÒÓØ Ó ÆÙÐغ ص ÞÖÓ ÓÖ Ø¼º ÐÐ Û Ò ØÓ Ó Ò ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø Ó ÐÐØÓÖ ÕÙØÓÒ ÓÖ Ø ¼ Û ÞÖÓ Ø Ø ¼ ÙØ ÐÓÔ ÓÒ ØÖº ËÒ Ø ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Øµ ¼Ø ¼Ø µ ¼Ø¾É ÛØ ÖÚØÚ Øµ ¼ ¼ ¼Ø ¾É ¼ ¼ ¼ Ø ¼Ø¾É ¾É ÚÖÝ ÓÖØ ÐÙÐØÓÒ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÛØ Ø Ö ÙÐØ ½ ¾ ¼ º¼µ ÏÒ ÒÐÐÝ Ø ÓÖÑÙÐ Ò Õº º ¾µº ÜÖ Ò ØØ ÐÙÐØÓÒº Ò Ø ÓÆÒØ Ò Ó ØØ Øµ Ø Ø ÓÑÓÒÓÙ ÕÙØÓÒ ÛÝ ÖÓÑØ ¼ ¼ µ ¼ µ ¼ Ò ¼ µø

23 ºº ÊÁÌÊÊ ÊÁÎÁÆ ÇÊ ÊÆ ÍÆÌÁÇÆË Θ 1 Θ 1/2 Θ 1/4? ÙÖ º½¼ ÐØ ÕÙÒ ½ ¼ µø ½º Ì ÖÙÑÒØ ¼ ÑÒ Ø ÐÑØ Ø ¼ ÖÓÑ ÓÚ µ ÓÖ ÐÓÛ µ º ÈÖ ÐÝ Ø Ñ ÔÖÓÙÖ Ò ÔÔÐ ØÓ ÓÐÚ ÒÓÑÓÒÓÙ ÐÒÖ «ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ Ó ÒÝ ÓÖÖ Û Ú ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÑÓÒÓÙ ÕÙØÓÒº ÓÖ Ò ØÒ ÓÒ Ö Ò Üµ Ò Ý Ü Ò Ò ½ ܵ Ò ½ Ý Ü Ò ½ ¼ ÜµÝ Üµ º½µ Ì ÓÐÚ Ý ½ Ý Üµ Ü ½ ÛÖ Ø ÖÒ ÙÒØÓÒ µ Ø Ø ÕÙØÓÒ Þµ Þµ Þ Ò Üµ Ò Ü Ò Ò ½ ܵ Ò ½ Ü Ò ½ ¼ ܵ Æ Üµ ÏØ Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÓÑÓÒÓÙ ÕÙØÓÒ Ò ÓÙÒ ÚÖÝ Ðݺ Ì Ò ÕÙØ Ù ÙÐ ÝÓÙ Ú ÑÒÝ ÓÖ Ò ÙÒÒÓÛÒµ ³ ÓÖ Û ÝÓÙ Û ØÓ ÓÐÚ Ø ÕÙØÓÒ º½µº ÌØ ÖÒ ÙÒØÓÒ ÓÒ ØÖÙØ Ý Ô ØÒ ØÓØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÓÑÓÒÓÙ ÕÙØÓÒ Ò Ø ÖÓÒ Ø ¼ Ò ÓÒ Ò Ø ÖÓÒ Ø ¼º Ì ÖÚØÚ ÓÖ Ø ÐØ Ò ÖØ Ò Ô Ö ÙÔ ØÓ Ò ¾ Ü Ò ¾ ÙØ ØÖ ÓÒØÒÙØÝ ÓØ Ò ½µ¹ Ø ÖÚØÚ Ó Þ½ Ò ¼µº Ï Ú ÐÐÝ Ò Ø ÐØ ÙÒØÓÒ Ø ÖÚØÚ Ó ØÔº ÌÖ Ö ÓØÖ ÛÝ ØÓ Ø Ø Øº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø Ò ÔÔÖÓÜÑØ Ý ÒÙÒ ÙÒØÓÒ º ÕÙÒ Ó ØØÖ Ò ØØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ ÐØ ÙÒØÓÒ ÐÐ Ðع ÕÙÒº Ò ÜÑÔÐ ÓÛÒ Ò ÙÖ º½¼ Ì ÙÒØÓÒ Ö ÓÙÖ ÖÒ ÖÓÑ Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒº Á ܵ ÑÓÓØ ÙÒØÓÒ Üµ ܵ Ü ¼µ

24 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ Ò Ø ÑÐÐÖ Ø ÐÓ Ö Ø ÛÐÐ ØÓ Ò ÕÙÐØݺ ÌØ Ø Ò Ò Û ØÝ ÔÔÖÓÜÑØ ÐØ ÙÒØÓÒº ÌÖ Ö ÓØÖ Ðع ÕÙÒ º ÐÖÐÝ Ø ÔÖ Ô ÒÓØ ÑÔÓÖØÒغ Ì ÓÒÐÝ ØÒ Û ÑØØÖ ØØ Ø ÖÓÒ ÛÖ ØÝ³Ö ÒÓÒÞÖÓ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ØØÐÝ ÓÒÒØÖØ ÖÓÙÒ ÞÖÓ Ò Ø ØÓØÐ Ö ÙÒÖ ÓÒº ËÓÑØÑ ÛÒ ÐÒ ÛØ ÚÖÝ ÖÔ ÔÝ ÒÐ Ø Ù ÙÐ ØÓ ÔÖØÒ ØØ Ø ÐØ ÙÒØÓÒ Ó ØÓ ÚÓ ÛÓÖÖÝÒ ÓÙØ Ø ÔÖ Ôº ÌØ Ò ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ º ÜÖ ËØ ÓÑ ÑÓÖ Ðع ÕÙÒ º ºº ÖÒ ÙÒØÓÒ ÓÖ Ø ÄÔÐÒ ÌÓ ÐÐÙ ØÖØ ÒÓØÖ Ù Ó ØÖÙØÓÒ Ò Ø Ù ÙÐ Ö ÙÐØ Ò Ø ÖÒ Û ÛÐÐ ØÐ Ø ÓÖÑÙÐ Ö ¾ ½ Ö Æ Öµ º¾µ Ì ÔÖÓÚ ÒÓØÖ ÔÖÓÓ Ó Ø Ù ÙÜ ØÓÖÑ Ò Ø ÈÓ ÓÒ ÕÙØÓÒº Ö Ø Ø ÛÓÙÐ ÐÔ ØÓ ÜÔÐÒ ÛØ Æ Öµ ÑÒ º Ì ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÐØ ÙÒØÓÒº Á Ø ÔÙØ Ò Ò ÒØÖÐ ÓÚÖ ÚÓÐÙÑ ÛØ ÑÓÓØ ÙÒØÓÒ ØÒØÖÐ ÚÐÙØ ØÓ Ø ÚÐÙ Ó Ø Ø ÓÖÒ Æ Öµ Öµ Ö ¼µ Ï ÓÙÐ Ð Ó ÛÖØ Æ Öµ Æ ÜµÆ ÝµÆ Þµº ÀÖ ÓÛ ØÔÖÓÚ Ø ÈÓ ÓÒ ÕÙØÓÒº Ì ÖÚØØÓÒÐ ÔÓØÒØÐ Ù ØÓ ØÖÙØÓÒ Ó Ñ Öµ ÌÒ Ö ¾ Öµ Ö ¾ Öµ ½ Ö Ö ¼ Ö ¼ µ Ö Ö ¼ Ö ¼ Ö ¼ µ Ö ¼ Æ Ö Ö ¼ µ Ö ¼ µ Ö ¼ ÎÓÐ ÛÝ ÖÓÑ Ö ¼ Ø ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÐÙÐØ Ö ¾ Ö ½ µ Ò Ø Ö ÙÐØ ÞÖÓº ÜÖ ÈÖÓÖÑ ØØ ÓÑÔÙØØÓÒº Ø Ö ¼ Ø ÒÒÓØ ÓÒ Ù Ø ÖÚØÚ ÓÒ³Ø Ü Ø ØÖº ÀÓÛÚÖ ÒÓÛÒ ØØ Ö Ö ½ µ ÞÖÓ ÚÖÝÛÖ Ð Ø Ý ØÓ Ò Ø ÚÐÙ Ø Ø ÓÖÒº Ï Ù Ø ÓÑÔÙØ ½ Ö ¾ Öµ Ö Ö ÛÖ ÒÓÛ Ø ØÓÖ Ö ¾ Ö ½ µñù ØÒØÖÔÖØ ØÖÙØÓÒ Ù Ø Ó Ò³Ø Ü Ø Ò Óй ÓÒ ÙÒØÓÒ Ø Ø ÓÖÒº ËÒ ØØ ØÓÖ Ø ÒÝ ÖØÞÖÓÛÝ ÖÓÑ

25 ºº ÄÊ ÁÊÍÁÌË L C R E ÙÖ º½½ Ö ÄÊ ÖÙØ ÓÒØÒÒ ÔØÒ Ö ØÒ Ê Ò ÒÙØÒ Ä ÖÚÒ Ý Ò Ñ Ö Û ÑØ Ù Ø ÛÐÐ Ø ØÓ ÓÒ ÓÖ Ö½ Ò ÞÖÓ ÓÖ Ö½ Ð ÀÚ ØÔ ÙÒØÓÒº ÌÒ Ø ÒØÖÐ ÓÑ Ö½ Ö ¾ ½ Ö Ö½ Ö Ò Ò ÔÔÐØÓÒ Ó ÖÒ³ ØÓÖÑ ÝÐ ½ Ö Ò Ö ËÒ Ö ½Öµ ÖÖ ¾ Ò Ø ÙÖ Ö Ó Ø ÙÒØ ÔÖ ØÚÐÙ Ó Ø ÒØÖÐ º Ñ ÓÒ Ì Ù Ó ÖÒ³ ØÓÖÑ Ù Ø Ð ÙØ Ø³ ÐØÐÝ ÐÞݺ º ÄÊ ÖÙØ Ò ÜÑÔÐ Ó ÓÒ Ö Ó ÖÓÑ ÐÒÖ Ó ÐÐØÓÖ ÔÖÓÚ Ý Ö ÄÊ ÖÙØ Ù Ø ÓÒ ÔØ Ò ÙÖ º½½º ÝÓÙ ÒÓ ÓÙØ ÖÐÐ Ò ÒÙØÓÖ ÒØÐÐÝ ÓÐ Ó ÛÖº ÙÖÖÒØ ÓÒ ØÖÓÙ Ø ÔÖÓÙ ÑÒØ Ðº Á Ø ÙÖÖÒØ ÒÒ Ó Ø ÑÒØ ÙÜ ØÖÓÙ Ø ÒØÖ Ó Ø ÓÐ Ò Ø Ö ÙÐØ Ò Ò Ñ ÓÖÒ ØÓ Öݳ ÄÛ Û ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ ÁØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐØÝ ÓÒ ØÒØ Ä Ò ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø Ú Ò ÐÐ ÒÙØÒº Ì ÚÓÐØ ÖÓÔ ÖÓ Ø Ö ØÓÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÙÖÖÒØ ØÖÓÙ Ø Ò Ø Ö ØÒ ÓÖÒ ØÓ Çѳ ÐÛ Î Áʺ ÒÐÐÝ Ø ÚÓÐØ ÖÓÔ ÖÓ Ø ÔØÓÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø Ö Õ ÓÒ ÓÒ Ó Ø ÔØÓÖ ÔÐØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐØÝ ÓÒ ØÒØ Ò Ò Ø ÔØÒ Ó Ø Úº ÁÒ ÙÑÑÖÝ Ø ÚÓÐØ ÖÓÔ

26 ÀÈÌÊ º ÄÁÆÊ ÇËÁÄÄÌÇÊË ß ÇÆ Ê Ç ÊÇÅ ÖÓ Ø ØÖ ÖÙØ ÐÑÒØ Î Õ Î Ä Ä Á Ø Î Ê ÊÁ º µ Ð Ó Ò Ö ÒÒÓØ Ó ÖÓ Ø ÔØÓÖ ÒÓÖ Ò Ø ÔÖ ÒØÓ ÒÓØÒ Ø ÙÖÖÒØ ØÖÓÙ Ø ÒÙØÓÖ Ò Ö ØÓÖ ÑÙ Ø ÓÑ ÖÓÑ ÒÒ Ö ÓÒ Ø ÔØÓÖ ÔÐØ Ó ØØ Ø ÙÖÖÒØ ØÖÓÙ Ø ÖÙØ ÖÐØ ØÓ ØØ Ö Ý Á Õ Ø ºµ ÒÐÐÝ Ø ÖÙØ ÖÚÒ Ý ÚÓÐØ ÓÙÖ Øµ Ø ØÓØÐ ÚÓÐØ ÖÓÔ ÖÓ ÐÐ Ø Ö Ø Ó Ø ÖÙØ ÑÙ Ø ÕÙРصº Ì Ú Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒ ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ø ÔØÓÖ ÄĐÕ Ê Õ Õ Øµ ºµ Ì ÔÖ ÐÝ Ø Ñ ØØ Ó ÖÚÒ ÑÔ Ó ÐÐØÓÖº Ý ÓÑ ÓÖØÙØÓÙ ÒØ Ø ÐØØÖ Õ ÔÐÝ Ø Ñ ÖÓк ÐÐ Ø Ö ÙÐØ Û ÛÓÖ ÓÙØ ÓÖ Ù Ò Ó ÐÐØÓÖ ØÖÓÖ ÖÖÝ ÓÚÖ ÑÑØÐÝ ØÓÙ Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ Ò ÐØÐÝ «ÖÒغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÒØÙÖÐ ÖÕÙÒÝ Ó Ø Ó ÐÐØÓÖÝ ÖÙØ ¼ Ö ½ Ä ºµ Ò Ø É ØÓÖ ÒÓØ ØÓ ÓÒÙ ÛØ Ø Öµ ½¾ Ä ½ É Ê ºµ ÅÓÖ ÓÑÔÐØ ÖÙØ ÛØ ÚÖÓÙ ÔØÒ Ò ÔÖÐÐÐ Ö Ó ÐÐØÓÖ ÛØ ÑÒÝ Ö Ó ÖÓÑ ÔØÚ Ö ÔÖÓÚÒ ÓÒ Ö Ó ÖÓѺ º ÆÓØ ÁÒ ÐÖ Ñ ÙÖ Ø ÔØÖ ÖÙÒ ÔÖÐÐÐ ÓÙÖ ØÓ ØØ Ó ÔØÖ Ò Å̺ ÁÒ ÓÒØÖ Ø ØÓ ÅÌ Ø Ù ÓÒ Ó ÖÒ ÙÒØÓÒ ÚÒ Ö ÖÕÙÖ Ø ØÓÒ Ó ÓÑ ÒÛ ÑØÑØÐ ÙØ Á ØÒ ÓÔµ Ø ÑÓÖ ØÖÒ ÔÖÒØ Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒº

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08

Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08 1 Latin Alphabet special characters in Microsoft Word Article by: Stélios C. Alvarez 08 For the purpose of this article, only accented letters and special characters from the Albanian, Basque, Bosnian,

More information