Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping"

Transcription

1 ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÖÒ Ì ÍË ÖÑ ØÑÒÚغ٠ÌÊ ÈØÝ ÄØ Ù ØÖÐ ºÖØÖºÓѺ٠ØÖØ ÐØÖÓÒ ÓÑÑÖ ¹ÓÑÑÖµ ÚÓÐÚÒ ÖÓÑ Ø ÑÔÐ ÒÓØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ ØÐÓ ØÓ Ø ÒÓØÓÒ Ó ÚÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Î µº Ü ØÒ ÒØÖÔÖ ÓÖÑ ÐÐÒ ÓÒÒ ØÖ ÖÚ Ò ÓÖÖ ØÓ Ö ØÖ Ó Ø ÐÐ Ò Ö ÓÙÖ Ò Ó«ÖÒ ÚÐÙ¹ ÖÚº ¹Ó Ò ÔÖÓÔÖØÖÝ ÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ð Ó ÒÓÒÐ ÑÓÐ ÓÖ ÓÑÔÓ Ò Ò ÑÒÒ Î ÓÒ Ø ÓØÖ Ò Ú ÐÖÐÝ ÑÔÖ ØÖ Ô Ò ÔÐÓÝÒ Ï¹ Î º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖÓÔÓ ÒÖ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÖØÒ Ò ÑÒØÒÒ Î º Ï ÒØÖÓÙ ÐÒÙ ÏÁ˹ËÄ ØÓ ØÖ ÓÖ Ø ÒØÓÒ Ò ÑÒØÒÒ Ó Î º ÌÓ ÔÖÓÚ Ò ÖÐÝ ÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ÖÑÛÓÖ Û Ú ÑÔÐÑÒØ ÔÖÓØÓØÝÔ ØØ ÐÐÓÛ Ý ÒØÓÒ Ò ÑÒØÒÒ Ó Î º Ì ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÖØØÙÖ ÓÒ ÇÊ Ò ÔÖÓÚÒ Ï ØÒÓÐÓ ÒÐÙÒ ÂÚ Ò Ø ÈÁ º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ù Ò ¹ØÓ¹Ù Ò ¾µ ¹ÓÑÑÖ ÔÖÑ ÒØ ØÓ Ø ÚÒØ Ó Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÚÓÐÙØÓÒ Ø Ï ÖÓÙØ ÓÙØ ½ ½ ¾ º ÐÐ ÔÖØÓÒ Ö ØØ ¾ ¹ÓÑÑÖ ÛÐÐ ÛÓÖØ ÐÐÓÒ Ó ÓÐÐÖ Ò ÒÛ ÒÚ ØÑÒغ Ì ÖÒØ ÓÖ Ø Ý ÓÖÖ ØÖ ½ ØÑØ ¹ÓÑÑÖ ØÓ ÍË ¾º ØÖÐÐÓÒ ÑÖØ Ò Ø ÝÖ ¾¼¼º ÁØ Ð Ó ØÑØ ØØ ÑÓÖ ØÒ ¼± Ó ÐÐ Ù Ò ÛÐÐ ÑÓÚ ØÖ ÑÒ ÓÔÖØÓÒ ØÓ Ø Ï Ò Ø ÝÖ ¾¼¼¾º Ô ÓÒÒØÚØÝ Ò Ó ÚÖØ Ò Ó Ø Ò ÖÚ ÓÒ Ø Ï ÖØ ØÖÑÒÓÙ ÓÔÔÓÖØÙÒØ ÓÖ ÓÖÒÞØÓÒ Ó ÒÝ Þ ØÓ ÚÖ Ý ØÖ Ù ØÓÑÖ¹ Ò ÓÑ ØÖÙÐÝ ÐÓÐ ½¼ º Ý ÖÚ Û ÖÖ ØÓ ÑÒØÐÐÝ ÛÐÐ Ò ÙÒØÓÒÐØÝ ØØ ÐÐÓÛ Ù Ö ØÓ Ò ÔÖÓÖÑ Ø Ó«Ö Ý Ù Ò ÔÔÐØÓÒ º ÜÑÔÐ Ó ÖÚ ÒÐÙ ÐØÖÓÒ ØÐÓ ÓÖÖ ÔÖÓÙÖÑÒØ Ù ØÓÑÖ ÖÐØÓÒ Ô ÑÒÑÒØ Êŵ ÒÒ ÐÐÒ ÓÙÒØÒ ÙÑÒ Ö ÓÙÖ ÙÔÔÐÝ Ò Ò ÑÒÙØÙÖÒ ½ ½ ¾ º Ì ÐØÝ ØÓ ÆÒØÐÝ Ò «ØÚÐÝ Ö ÖÚ ÖÓ Ø Ï ÖØÐ ØÔ ØÓÛÖ Ø ÚÐÓÔÑÒØ Ó Ø ÒÛ ÓÒ¹ÐÒ ÓÒÓÑÝ ÖÚÒ Ý Ø ¾ ¹ÓÑÑÖº ÇÖÒÞØÓÒ ÛÐÐ Ð ØÓ ÒØÖØ ØÖ ÖÚ ÖÓ ÓÙÒÖ ØÓ ÓÖÑ ÛØ ÒÓÛÒ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Î µ ½ º Ö Ý ØØ Î ÓÒÐÓÑÖØÓÒ Ó ÓÖ Ò ÓÙØ ÓÙÖ ÖÚ ÛÓÖÒ Ò ØÒÑ ØÓ Ú Ø Ù Ò ÓÐ Ó Ø ÒØÖÔÖ º Ü ØÒ ÒØÖÔÖ ÓÖÑ ÐÐÒ ÓÒÒ ØÖ ÖÚ Ò ÓÖÖ ØÓ Ö ØÖ Ó Ø ÐÐ Ò Ö ÓÙÖ Ò Ó«ÖÒ ÚÐÙ¹ ÖÚº Ò ÜÑÔÐ Ó Î ÓÑÔÙØÖ ÓÑÔÒÝ ØØ Ó«Ö ÓÔ ØØ Ò ÓÑÔÐØ ÓÑÔÙØÖ ÓÒ ÙÖØÓÒ º ËÖÚ Ö ÓÙØ ÓÙÖ ÖÓÑ ÚÖÐ Ù Ò ÔÖØÒÖ º Ì ØÖÒ ÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÓ Ó ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÒ ÔÖÓÙÒ ÖÛÖ Ò ÓØÛÖ ÔÖØ ÑÓÒØÓÖ ÔÖÓ ÓÖ ÓÑÔÐÖ Øºµ ÍÔÓÒ ÖÔØÓÒ Ó Ò ÓÖÖ ÖÓÑ Ù ØÓÑÖ Ø ÓÑÔÙØÖ ÓÑÔÒÝ Ò ÖÕÙ Ø ØÓ Ø ÔÖØÒÖ ÓÖ Ø Ò ÔÖØ ÓÖ ÖÚ µº Î ÖØØÙÖ ÛÐÐ ÔÒ ÓÒ Ø ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ Ø Ù Ò ÔÖØÒÖ ÒØÖÐÞ ÒØÖÐ ÓÖÒÞØÓÒ ÓÖÑ ÐÓÒ ØÖÑ ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø ÔÖØÒÖ Ò ØØÐÝ ÓÙÔÐ ÑÓº Ì ÓÖÒÞØÓÒ ÓÒØÖÓÐ Ø ÐÓÐ Ù Ò ÔÖÓ Ó Ø ÒØÖÔÖ º ØÝÔÐ ÜÑÔÐ Ó ÒØÖÐÞ Î ÚÐÙ¹ ÖÚ ØØ ÔÖÓÚ Ò ÒØÖØ ØÓ ÐÐ Ù ØÓÑÖ ÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ó Ò ÓÖÒÞØÓÒ ºº Ò ÓÖÒÞØÓÒ ÑÝ Ú ÚÖÐ ÒÔÒÒØ Ù ØÓÑÖ ÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Û Ö ÚÐÓÔ ÓÖ «ÖÒØ ÔÙÖÔÓ µº ÖØ Ø ÔÖØÔÒØ Ö ÐÓÓ ÐÝ ÓÙÔÐ Ò ÓÖÑ ÐÓÒ ØÖÑ ÖÐØÓÒ Ôº ÔÖØÔÒØ ÑÝ Ò¹ ÔÒÒØÐÝ ÓÐÐÓÖØ ÛØ ÓØÖ ÖÚ Ò ÓÖÖ ØÓ ÔÐÝ ÖÓÐ Ò ÑÙÐØÔÐ Î º ØÝÔÐ ÜÑÔÐ Ó ÖØ Î ÔÖÓÙØ ÑÒÙØÙÖÒ ÚÐÙ Òº ÔÖØÔÒØ ÛÓÙÐ ÓÙ ÓÒ ÓÒ ØÚØÝ Ò Ø ÚÐÙ Ò Ò ÔÖØÒÖ ÛØ ÑÙÐØÔÐ ÖÚ Ò ÓØÖ ÚÐÙ Ò º ½

2 Çҹع Ý Ø ÔÖØÔÒØ Ö ÐÓÓ ÐÝ ÓÙÔÐ Ò ÓÖÑ ØÖÒ ÒØ ÖÐØÓÒ Ôº ÌÝ ÑÝ Ò ØÓ ÓÖÑ Ø Ò ÓÖØ ØÖÑ ÔÖØÒÖ Ô ºº ÓÖ ÓÒ Ù Ò ØÖÒ ØÓÒµ Ò ØÒ Ò ÛÒ Ø ÒÓ ÐÓÒÖ ÔÖÓ ØÐ ØÓ ØÝ ØÓØÖº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ÔÖÚÓÙ ÓÖÑ ÔÖØÔÒØ Ó ÒÓØ ÙÑ Ò ÔÖÓÖ Ò ØÖÒ ÖÐØÓÒ Ô ÛØ ÓØÖ ÔÖØÒÖ º ÁÒ Ø Ø Ò ØÓ ÝÒÑÐÐÝ ÓÚÖ Ø ÔÖØÒÖ ØÓ ØÑ ÙÔ ÛØ ØÓ ÐÚÖ Ø ÖÕÙÖ ÖÚº ÆÓÛ ØØ Ø Ï Ñ ÖÚ ÖÐÝ Ð Ø ÐÐÒ ØÓ ÙØÓÑØÐÐÝ ÓÑÔÓ ØÑ ØÓ ÖØ Î º ÀÓÛÚÖ ØÖ Ò ÐØØÐ Ù ØÓ Ú Ø ÓØÚ ½ º ÁÒ Ø ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÒØÖØ Î ØÐÐ ¹Ó ØѹÓÒ ÙÑÒ Ò ÖÕÙÖ ÒÓÖÑÓÙ «ÓÖØ Ó ÐÓÛ¹ÐÚÐ ÔÖÓÖÑÑÒ ½ º Ì Ø ÓÚÓÙ ÐÝ ØÓÙ Ò ÖÐÝ ÐÐ Ù Ø Ï ÐÖ ØÖÙØ ØÖÓÒÓÙ ÚÓÐØÐ Ò ÐÝ ÝÒѺ Ö Ø ÒÐÒ Î ÚÐÓÔÖ ØÓ ÐÓØ ÖÐÚÒØ ÖÚ ÓÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ý ÐÐÒº Ì Ü ØÒ Ï ØÓÓÐ Ú ÚÖÝ ÐØØÐ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø ÐÓÐ ÓÖÒÞØÓÒ Ó Ø ÖÚ Ô Û Ñ Ø «ØÚ Ù Ó ÖÚ ÒÓÖÑÓÙ ÐÝ ÓÑÔÐܺ ÒÓØÖ ÖÖÖ Ø Ð Ó ÙÒÖÐÝÒ ÖÑÛÓÖ ØÓ Ö Ò ÚÖØ ÖÚ ÛØ ÑÒØÐÐÝ ÑÒÒÙÐ ØÖØÓÒ Ó ØØ ØÝ Ò ÆÒØÐÝ ÓÚÖ Ò ÓÑÔÓ º ËÓÒ Ò Ø ÖÚ ØÓ ÒØÖØ Ö ÑÓ Ø ÐÐÝ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ò ØÖÓÒÓÙ ÙÐÒ Î ÛØ ÔÔÖÓÔÖØ ÒØÖ¹ ÖÚ ÓÓÖÒØÓÒ ÆÙÐغ ÅÓÖ Ò ÒØÐÝ Ø Ø Ò ÝÒÑ ÒØÖØÓÒ Ó ÖÚ Ò ÒØÐ ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÓÖÒÞØÓÒ ØÓ ÔØ ØÖ Ù Ò ÔÖØ ØÓ Ø ÐÝ ÚÓÐØÐ Ò ÝÒÑ ÒØÙÖ Ó Ø Ïº ÌÖ Î ÖÕÙÖ ÜÐØÝ ØÓ ÝÒÑÐÐÝ ÔØ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÖÐØÓÒ Ô ÖÕÙÖ Ù ÒÒ ÔÖØÒÖ Ô Ò ÓÖÖ ØÓ Ó«Ö ÑÐÖ ÖÚ ØÓ Ø Ù ØÓÑÖ Ò ÑÓÖ Ó Ø¹«ØÚ Ûݺ ÓÒÚÒØÓÒÐ ÔÓÒعØÓ¹ÔÓÒØ ÒØÖØÓÒ ØÒÕÙ Ù Á ¾ ÓÑÔÓÒÒع ¹ÓÑÑÖ Ý ØÑ ºº ÒØÖØ ÐØÖÓÒ ØÐÓ ½ ½ Ò ÖÓ ¹ÓÖÒÞØÓÒÐ ÛÓÖ ÓÛ ½ ½ ¾¼ ¾½ µ Ö Ù ÙÐÐÝ ÔÔÖÓ¹ ÔÖØ ØÓ ÒØÖØ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÖÚ ÛØ ØØ ÖÐØÓÒ Ô º ÁÒ Ø Ø ØÒÕÙ ÔÖÓÚ ÒØÖ ØÒ ÓÙÒØÓÒ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÒØÖÐÞ Ò ØÓ ÓÑ Ö ÖØ ÔÖØÒÖ Ô º Î ÔÖØÙÐÖÐÝ Óҹع Ý ÔÖع ÒÖ Ô ÖÕÙÖ ÑÓÖ ÜÐ ÒØÖØÓÒ ØÒÕÙ º ÅÓÖ Ò ÒØÐÝ Ø Ü ØÒ ØÒÕÙ Ö Ò«ØÚ Ò ÐÖ Ò ÐÝ ÝÒÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º Ø Ö Ö ÙÒÒÐÝ Ñ ÐÖ ØÖ ØÓÛÖ ÒØÖØÒ Ø ÓÒ Ø Ï ½ º ÀÓÛÚÖ Ø ÓÐÙØÓÒ Ö Ò Ò ØÓ ÖÚ Ø ØÓ ØÖ ÓÖ Î ÖÕÙÖÑÒØ º ÌÖ ÚÒ ØØ ÙÖÖÒØ Ø ØÒÕÙ Ö ÒÕÙØ ØÓ ÓÔ ÛØ Ø Ø ÒÖ Ò Ø Ò ØÖÒ ØÓÒ ÚÓÐÙÑ ÓÒ Ø Ï ½¼ º ÁÒ ØÓÒ Î ÙÔÔÓÖØ «Ö ÖÓÑ ØÖÙØÙÖ Ø ÙÔÔÓÖØ Ò Ø Ð Ø ØÛÓ ÛÝ º Ö Ø Î ÖÚ ½ Ù ÙÐÐÝ ÔÖÓÚ ÔÖ¹ Ò ÒØÖ ØÓ Ò ÔÖÓÖÑ Ø Ó«Ö Ý ÔÔÐØÓÒ ºº ÂÚ ÔÖÓÖÑ ÇÊ ÖÚÖ µ ÒÐÙÒ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÓÒ ØÓÔ Ó Ø ºº Á ÖÔØ µ ¾ º Ì ÔÖÓÚ ÓÒ Ó ÛÐй Ò ÒØÖ ÒØÐ ÓÖ Î ÖÚ ØÓ ÒØÖØ Ò ÜÒ Ù Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÛØ ÓØÖ ÖÚ Ò Ò¹Ù Ö µº ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ø ÔÖÓÚ Ò ËÉĹРÐÒÙ ØÓ Ò ÕÙÖÝ Øº ËÓÒ Î ÖÚ Ù ÙÐÐÝ ÖÕÙÖ ÕÙÒ Ó ÓÔÖØÓÒ Ò ÑÙÐØÔÐ ÒØÖØÓÒ ØÓ ÙÐ ÐÐ Ø ½ ¾ º ÓÖ Ò ØÒ Ò ÓÖÖ ÓÖ Î ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÜÙØÓÒ ØØÙ Ò ÚÐÐØÝ Ó ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ Ø ÑÙ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÒØÖØ ÛØ Ø ÖÚ ÙÖÒ Ø ÔÖÓÚ ÓÒ Ó Ø ÖÕÙÖ ÓÔÖØÓÒº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÒØÖØÓÒ ÛØ Ø Ö ÖØÖ ÑÔÐ ºº Ò ÕÙÖÝ»Ø Ö ÙÐØ µº ÊÒØÐÝ ÛÓÖÒ ÖÓÙÔ Ó Ø ÎÄ ÒÓÛÑÒØ ¾ Ù Ø ØÓ ØÒÙ ØÛÒ ØÛÓ ÑÒ Ö Ö ÖØÓÒ ÓÖ Ø ØÒÓÐÓÝ Ò ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÚÐÓÔÒ ÒÜØ ÒÖØÓÒ Ó ÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ º ÏÐ Ø Ö Ø ÖØÓÒ Ò ÒÓÖÑÓÙ ÐÝ Ù ÙÐ ÓÚÖ Ø ¼¹ÝÖ ØÓÖÝ Ø ÐÖÐÝ ØØ ØØ Ø ÓÒ ÖØÓÒ ÙÖÖÒØÐÝ ÙÒÖ¹ÚÐÓÔ ¾ º ÔÖÑÖÝ ÓØÚ Ó Ö Ö Ò Ø ÓÒ ÖØÓÒ ØÓ ÔÖÓÑÓØ Ø ØÒÓÐÓÝ Ò ÒØÐ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ÒÖ ØÖÙØÙÖ ØØ ÛÐÐ ÙÔÔÓÖØ Ø ÑÒÑÒØ Ó ÐÐ ÓÖÑ Ó Ø Ò ÔÔÐØÓÒ ÖÚ ºº ÛÓÖ ÓÛ ØÖÙØ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÓØ ÒØ ÐÝ Ý ØÑ µ ÚÐÐ ÓÒ Ø Ïº ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Ö ÔÖØÙÐÖÐÝ ÑÖÒ ÒÛ Ï¹ ÔÔÐØÓÒ ØØ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÖØÓÒ ¾ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø ÏÁË Ï Ó ÁÒØÖÒع Ð ËÖÚ µ ÓÒÓÒ ÔÖÓغ Ì ÙÒÑÒØÐ Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÖÑÛÓÖ ÓÖ Ø ÆÒØ Ò «ØÚ ÖØÓÒ Ò ÑÒÑÒØ Ó Î º Ì ÙÖÖÒØ ÓÙ Ó ÏÁË ÔÖÓØ ÓÒ ÔÖÓÚÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÐÐ ÜØÒ Ð Ò ÜÐ ÒØÖØÓÒ Ó Î ÖÚ º ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ø ÔÖÓÔÓ ÖÑÛÓÖ ÔÖÓÚ ÓÒ ØÖÙØ ØÓ ÓÖÒÞ ØÖØ Ö ÓÑÔÓ ÚÓÐÚ ÑÓÒØÓÖ Ò Î ÖÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ ØÖ¹ÓÐ ÔÖÑ ÁØ ØÖ ÓÖ Ø ÖØÓÒ Ó ÝÒÑ ØÖÒ ÒØ ÛÐÐ ÐÓÒ¹ØÖÑ ÖÐØÓÒ Ô ÑÓÒ ÖÚ º ÌÓ Ð ÛØ Ø ÚÓÐØÐØÝ Ó Ø Ï ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÖØ ÚÖØÙÐ ÓÑÑÙÒØ ØØ ÖÒ ØÓØÖ ÚÖØÝ ÓÔÖÓÚÖ Ò ÖÕÙ ØÖ ÖÓÙÒ ÓÑÑÓÒ ÒØÖ Øº ÚÖØÙÐ ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ý ÖÒ ½ ÁÒ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ Û ÛÐÐ Ù Ø ØÖÑ ÖÚ Ò Î ÖÚ ÒØÖÒÐݺ ¾

3 Ø Ö ÖÚ ºº ÙÝÒ ÓÑÔÙØÖ µº ØÙÐ ÔÖÓÚÖ Ò Ö ØÖ ÛØ ÒÝ ÓÑÑÙÒØÝ ÓÒØÖ Øº ÌÝ ÓÒ Ò ÐÚ ÓÑÑÙÒØ Ø ØÖ ÓÛÒ ÖØÓÒº Ì ÔÖØÔÒØ Ò ÓÑÑÙÒØÝ ÑÝØÙ ÓÖÑ ØÑÔÓÖÖÝ ÐÐÒ Ò ØÒ Ò ÛÒ Ø ÒÓ ÐÓÒÖ ÔÖÓ ØÐ ØÓ ØÝ ØÓØÖº ÁØ Ù Ò ÓÒØÓÐÓÐ ÓÖÒÞØÓÒ Ó Ø Ô ÒØÓ ÑÒÒÙÐ Ù Ô ÚÖØÙÐ ÓÑÑÙÒØ µ ØÓ ÐØÖ ÒØÖØÓÒ Ò ÐÖØ ÖÚ Ö º Ò ÓÒØÓÐÓÝ Ò ØÜÓÒÓÑ ÓÒ Ø ÑÒØ ÔÖÓÜÑØÝ Ó ØÖÑ º ÁÒ ÓÙÖ Ò ÓÒØÓÐÓÝ Ò ÓÒ Î ÖÚ º ÁØ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø ÑÒØÒÒ Ó Î ÖÚ º ÁÒ ØÖÙØ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÒÛ ÖÚ ÓÙÐ ÓÑ ÓÒ¹ÐÒ Ü ØÒ ÖÚ ÑØ ÖÑÓÚ Ø ÓÒØÒØ Ò ÔÐØ Ó Ò Ü ØÒ ÖÚ ÑÝ ÙÔØ Øº ÇÙÖ ÔÔÖÓ ØÙÖ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÖÔÓÖØÒ Ò ÔÖÓÔØÒ Î ÖÚ Ò º Ï ÔÖÓÔÓ ØÛÓ ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÐÖØÚ ÐÒÙ ØÓ ØÖ ÓÖ Ø ÒØÓÒ ÏÁ˹Ëĵ Ò ÑÒÔ¹ ÙÐØÓÒ ÏÁ˹Éĵ Ó Î ÖÚ º ÏÁ˹ËÄ ÏÁË ËÖÚ ÒØÓÒ ÄÒÙµ ÐÐÓÛ ØÓ Ö Ò ÚÓÐÚ Ø ÑÒØ Ó ÖÚ Ò ØÖ ÒØÖØÓÒ ÛÖÔ ÔÖÓÔÖØÖÝ Î ÖÚ ÓÑÔÓ Ò ÚÓÐÚ Î º ÏÁ˹ÉÄ ÏÁË ÉÙÖÝ ÄÒÙµ ØÖ ÓÖ Ø Ö Ó ÖÐÚÒØ Î ÖÚ º Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ø ÏÁË ØÙÖ ÓÖ ÒÒ Ò ÑÒØÒÒ Î º Ù ØÓ Ô ÓÒ ØÖÒØ Ø ÖÚ Ö ÔÐØ Ó ÏÁË Ö ÓÙØ Ø ÓÔ Ó Ø ÔÔÖº ØÐ ÓÙØ Ø ÔØ Ò ÓÙÒ Ò º ÌÓ ÔÖÓÚ Ò ÖÐÝ ÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ÖÑÛÓÖ Û Ú ÑÔÐÑÒØ ÔÖÓØÓØÝÔ ØØ ÐÐÓÛ ØÖÒ ÔÖÒØ ØÓ ÒØÛÓÖ Ó ÖÚ º Ì ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÖØØÙÖ ÓÒ ÂÚ ÇÊ Ò Ø ÈÁ º Ì ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ º ËØÓÒ ¾ Ú Ò ÓÚÖÚÛ Ó Ø ÏÁË ÖÑÛÓÖº ËØÓÒ ÒØÖÓÙ ÏÁ˹Ëij ÓÒ ØÖÙØ ÓÖ ÛÖÔÔÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ»ÐÝ ÖÚ º ËØÓÒ Ö ÏÁË ÔÖÑØÚ ØÓ ÓÑÔÓ Î º ËØÓÒ Ù ÑÒØÒÒ Ù Ò ÏÁ˺ ËØÓÒ ÚÓØ ØÓ Ø ÏÁË ÑÔÐÑÒØØÓÒº ÊÐØ ÛÓÖ Ò ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ Ö ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ º ¾ ÇÚÖÚÛ Ó Ø ÏÁË ÖÑÛÓÖ Ì ÙÖÖÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÐÐÓÛ ÔÒÓÑÒÐ ÜÐØÝ ÓÖ ÔÖÓÙÒ Ï¹ Ð ÖÚ º ÏØ ÐÒ ÖÑÛÓÖ ØÓ ÓÖÒÞ ØÖØ Ö ÓÑÔÓ Ò ÚÓÐÚ Î º Ì ÙÔÔÓÖØ Ó ÜÐ Ò ÆÒØ ÖØÓÒ Ò ÑÒØÒÒ Ó Î ÖÕÙÖ Ø ÐØÝ ØÓ ÅÓÐ ÓÑÔÐÜ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ò ØÖÓÒÓÙ ÖÚ º ÉÙÐÝ ÚÐÓÔ Ò ÔÐÓÝ ÒÛ Î ÖÓÑ Ü ØÒ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ º ÆÒØÐÝ ÓÚÖ Ò ÜÔÐÓØ Î ÖÚ Ò ÝÒÑ Ò ÓÒ ØÒØÐÝ ÖÓÛÒ ÒÚÖÓÒÑÒغ ÝÒÑÐÐÝ ÔØ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÖÐØÓÒ Ô Ó Î º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÙÐ ÔÓ Ð ØÓ Ò ÔÖØÒÖ Ô Ò ÓÖÖ ØÓ Ó«Ö ÑÐÖ ÖÚ ØÓ Ø Ù ØÓÑÖ Ò ÑÓÖ Ó Ø¹«ØÚ ÛÝ ÓÖ ØÓ ÑÒØÒ Ù Ö Ô ÕÙÐØÝ Ó ÖÚ ÔØ Ò Ò Ø ÓÔÖØÒ ÓÒØÓÒ º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ö Ø ÓÚ Ù Û ÔÖÓÔÓ ØÓ ÑÓÐ Î ÖÚ Ù Ò ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º ÏÖÔÔ ÖÚ Ö ÓØ ØØ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ØÖØ ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚ ÖÓÑ ØÖ ÔÝ Ð ÓÖÒÞØÓÒº Ì Ø ÑÔÓÖØÒØ ÚÒØ ØØ ØÝ Ò Ù ÓÖ ÙÖØÖ ÑÒÔÙÐØÓÒ ºº ÕÙÖÝ ÖÙ Ò Ù ØÓÑÞØÓÒµº ÈÙÐй Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÖØ Î Ý ÐÐÓÛÒ ÓÖÒÞØÓÒ ØÓ ÓÖÑ ÔÖØÒÖ Ô Ò ÐÚÖ ØÖ ÓÖ ÖÚ º ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Û ÓÙ ÓÒ ÖØ Ò Óҹع Ý ÔÖØÒÖ Ô º Ì Ö ÓÒ ØØ ÙÐÒ Î ÓÚÖ Ø Ï ÖÕÙÖ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó Øµ ÒØÖØÓÒ Ó ÐÓÓ ÐÝ ÓÙÔÐ ÔÓØÒØÐÐÝ ÝÒÑ Ò ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ º ÈÙÐйÓÑÑÙÒØ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÖØ ÖØ Î º ÈÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ö ÒØÖÓÙ ÓÖ ØÛÓ Ö ÓÒ º Ö Ø ØÝ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÖØ Óҹع Ý Î º ËÓÒ ØÝ ÔÖÓÚ ÑÒ ÓÖ Ò ÓÒØÓÐÓÐ ÓÖÒÞØÓÒ Ó Ø ÝÖ Ô Ò ÓÖÖ ØÓ ÖÙ Ø ÓÚÖ Ó ÖÒ Î ÖÚ º ÁÒ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÐÞ Ò ÒÐ Ö Ó ÒØÖ Øº ÁÒ ÒÙØ ÐÐ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ò Ù ØÓ ØÐ ÓÒÐÒ ÑÖØÔÐ ÓÖ Î ÖÚ º ÔÙ ¹ ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ò Ò ÓÒÐÒ ÑÖØ ÓÖ ÐÐ ÓÒ ÙÑÖ Ò ÔÖÓÚÖ Ò ÚÒ ÓÑÒ ºº ÓÑÔÙØÖ ÑÒÙØÙÖÒ Ö ÑÒÙØÙÖÒ ÙÔÔÐÝ Ò ÐØÖ Øºµ ÌÓ ÔÖÓÚ Ò Ò¹ØÓ¹Ò ÓÐÙØÓÒ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø ÑÒØÒÒ Ó Î ÖÚ º ÁÒ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ Û Ù Ò ÜÑÔÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ÑÒÙØÙÖÒ Î ÙÖ ½µ ØÓ ÐÐÙ ØÖØ ÓÙÖ ÔÔÖÓº ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Ø ØÖÒ ÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÓ Ó ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÒ ÔÖÓÚÒ ÖÛÖ ÔÖØ Ù ÑÓØÖÓÖ ÈÍ ÝÓÖ ÑÑÓÖÝ ØÓÖ Ú Ò Ó ÓÒº

4 ¾º½ ÏÖÔÔ ËÖÚ ÙÒÓÖÑ ÑÓÐ ÒØÖÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÚ ÖÒº Ï ÓÔØ Ò ÓعÓÖÒØ ÑÓÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ Î ÖÚ º ÇØ Ö ÙØÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ Ò ÖÐØÓÒ Ô ÑÓÒ ÖÚ Ò ÐÐÓÛ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó ØÖ ÚÓÖ Ù Ò ÓÔÖØÓÒ º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÑÒÔÙÐØ ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚ Ò ØÖØ Ø ÖÓÑ Ø ÔÝ Ð ÓÖÒÞØÓÒ Û ÛÖÔ Ø Ý ÏÁË ÓÑÔÐÒØ ÖÚ ÐÐ ÛÖÔÔ ÖÚº Ì Ø Ñ¹ ÔÓÖØÒØ ÚÒØ ØØ Î Ò ÒØÖØ ÔÖÓÔÖØÖÝ Ò ÐÝ ÖÚ º ÛÖÔÔ ÖÚ Ò ÓØ ØØ ÒÔ ÙÐØ Ø ÓÒØÒØ Ò ÔÐØ Ó Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚº ÔØ Ò ÙÖ ½ ÓÑÔÒ ÔÖÓÚÒ ÖÛÖ ÔÖØ Ö ÖÔÖ ÒØ Ý Ø ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ººº ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ Ò Ò ÔÖÔÖÐÔÖÓÚÖ ½ ººº ÔÖÔÖÐÔÖÓÚÖ Òº Î ÖÚ Ò ÖÔÖ ÒØ Ý Ò ÓØ ÛØ Ò ÒØ Ö Ø ÍÊÁµ ØØÖÙØ ÑØÓ Ò ÒÓØ ØÓÒ º Ì ØØÖÙØ Ö Ø ÖÚ³ ÖÐÚÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÒÐÙÒ ÒÖÐ ºº ÓÛÒÖµ ºº ÔÙÐ Ý ÖØ Øµ ÐØÓÒ ºº ÓÙÑÒØØÓÒµ Ò ÓÒØÖÓÐ ºº ÖÚ Ó ÖÚÐ ØØ Ð ÖÙÒÒÒ ÓÑÔÐØ Øºµ ÒÓÖÑØÓÒº ÅØÓ Ö Ø ÖÚ ÓÔÖØÓÒ ÒÐÙÒ ÚÐ ÖÕÙ Ø ØÓ ÑÓÒØÓÖ ºº ÙÔÖÚ ÓÒ Ó ÜÙØÓÒµ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÖÚ ºº ÓÖØ ÒÚÓØÓÒ µº ÆÓØ ØÓÒ Ö Ø ÚÒØ ØØ Ò ÒØ Ý Ø ÖÚ ØÓ Ø ÖÕÙ ØÖ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ù Ö ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ ÖÓÑ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ Ø ÐØØÖ ÑÝ ÖÔÐÝ Ý ÒÓØ ØÓÒ ÛÒ Ø ÓÖÖ ÓÑÔÐغ ÚÒعÖÚÒ Ý ØÑ Ö ÒÓÛ ÓÑÒ Ø ÔÖÑ Ó Ó ÓÖ ÓÖÒÞÒ ÑÒÝ Ð Ó ÐÓÓ ÐÝ ÓÙÔÐ Ò ÝÒÑ ØÖÙØ ÔÔÐØÓÒ ½¾ ¾¼ ¾½ ¾¾ ¾ º ÁÒ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÚÒØ Ö ØÝÔÐÐÝ Ù ØÓ ÑÓÒØÓÖ ºº Ò ØÖÒµ Ò ÔÖÓÚ ÛÖÒ ºº ÒÓØÝÒ Ù Ö ÓÙØ Ò Ò ÖÚ µ ÓÙØ Ô ØÙØÓÒ º Ì ÙÔÔÓÖØ Ó ÚÒØ ÑÓÒØÓÖÒ Ò ÛÖÒ Ö ÙÐØ Ò ÔÖÓÚÒ ÔÖÓ¹ØÚ Ò ÔØÚ Î ØØ Ú Ø ÐØÝ ØÓ ÒÓØÝ ØÖ ÖÕÙ ØÖ ÓÙØ ÖÐÚÒØ ÚÒØ ÖÚ Ò ÙØÓÑØÐÐÝ ÔÖÓ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓÒ Ò ÖØÓÒ ØÓ Ø ÚÒØ º processors hardwarecircuits peripherals PCshopping Push-communities Pull-communities Wrapped Services computerservice... processorprovider-1 processorprovider-n softwareservice... peripheralprovider-1 peripheralprovider-n Legend Composed of Registered with ÙÖ ½ Î ËÖÚ Ò ÏÁË ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ø ÓÔÖØÓÒ Ó ÔÖÓÔÖØÖÝ»ÐÝ ÖÚ Û Ù ØÖÒ ÐØÓÖ º ØÖÒ ÐØÓÖ ÑÒÐÝ Ù ØÓ ÑÔ ÏÁË ÓÔÖØÓÒ ÒØÓ Ø ÓÖÑØ ÙÒÖ ØÓÓ Ý Ø ÙÒÖÐÝÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚº Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ÙÐØ Ö Ð Ó ØÖÒ ÐØ ÒØÓ Ø ÓÖÑØ Ù Ý ÏÁ˺ ÙÑ ØØ Ø ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ÖÚ ÔÖÓÚ Ò ÓÔÖØÓÒ ÐÐ ÔÐÝ Ñ µ ØØ ÔÐÝ Ò Ñ Ó ÚÒ ÔÖÓ ÓÖº ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÖÒ ÐØÓÖ Ý ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ØÖÒ ÐØÓÖ ÓØ ÔÐÝ Ñ µ ÛØ ÖÓÙØÒ ØØ ÐÐ ÂÚ Ð ÑØÓ ÖÓÑ Ø ÔÔÐØÓÒ ØØ ÑÔÐÑÒØ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚº Ï ÓÔØ Ø ÚÒعØÓÒ¹ÓÒØÓÒµ ÑÓÐ ½¾ ÓÖ Ø ÐÖØÚ Ô ØÓÒ Ó Ø Ù Ò ÐÓ Ó Î ÖÚ ºº ÓÒ ØÖÒ ÓÒØÖØ ÔÓРغµ Ö Ý Ø ÑÒØ Ó Ò ÖÙÐ ÓÐÐÓÛ ÛÒ Ò ÚÒØ ÓÙÖ ÓÒØÓÒ ÚÐÙغ Á Ø ÓÒØÓÒ ÚÐÙØ ØÓ ØÖÙ ØÒ Ò ØÓÒ ØÚغ ÒÓÒ Ø Ù Ò ÐÓ Ó ÖÚ ÖÙÐ ÔÐÐÝ ØØÖØÚ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø Ù ØÓÑÞØÓÒ Ò ÒÖ Ò Ø ÜÐØÝ Ó Î º ÓÖ Ò ØÒ ÖÙÐ Ò ÑÓ ÓÖ ÖÑÓÚ ØÓ Ö Ø Ò Ò ÓØ ÓÔÖØÓÒÐ ºº ÖÚÖ ÐÓµ Ò ÑÖØ ÒÚÖÓÒÑÒØ ºº Ù Ö ÖÕÙÖÑÒØ µº

5 ¾º¾ ÈÙÐйÓÑÑÙÒØ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓÚ ÖØ Î ÓØÒ ÖÓÑ ÓÐÐØÓÒ Ó Ü ØÒ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÙ ¹ Ò ÓØÖ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ µº Ì ÑÐÝ Ó ÖØ Î ÖÓÑ Ü ØÒ ÖÚ ÖÕÙÖ Ø ÐÓØÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ ØÓ ÓÑÔÓ ÛÐÐ ØÖ ÓÑÒØÓÒ Ò ÖØÒ Ûݺ ÊÕÙ Ø ØÓ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ Ö ÔÖÓÖÑ Ý ÒÚÓÒ ÒØÖÒÐ ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ØÖÒ ÐØ ÒØÓ ÖÕÙ Ø ØÓ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ º ÖÙÐ Ö Ù ØÓ ÔÝ ÒØÖØÓÒ ØÛÒ Ø ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ø ÓÑÔÓÒÒØ º Ò ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ø ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÙÖ ½µ Ó«Ö ÓÔ ØØ Ò ÓÑÔÐØ ÓÑÔÙØÖ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ý ÓÙØ ÓÙÖÒ ÔÖÓÙØ ÖÓÑ «ÖÒØ ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ Ò ÔÖÔÖÐÔÖÓÚÖ ½º Ì ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ð Ó Ù ÓÔÖØÓÒ Ó ÒÓØÖ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓØÛÖ ÖÚ Ó«ÖÒ ÓÑÔÙØÖ ÓØÛÖµ ØÓ Ø Ø Ò ÓØÛÖ ÓÔÖØÒ Ý ØÑ ÓÑÔÐÖ Øºµ ÐØÓÙ ÛÓÖ ÓÛ Ò Ù ØÓ ÔÝ Ø Ù Ò ÐÓ Ó Î ÖÙÐ Ó«Ö ÚÖÐ ÚÒØ ÓÚÖ ÛÓÖ ÓÛ º ÏÓÖ ÓÛ ÒØÖÐÚ Ø ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓÒØÒØ Ò ÔÐØ Ó ÖÚ ÓÔÖØÓÒ ÓÛ Ò ÒØÖØÓÒ Ó ÓÑÔÓÒÒØ ¾¼ ¾½ ½ º Ì Ñ Ø ÖÙ Ò ÚÓÐÙØÓÒ Ó Î ÖÚ ÚÖÝ ÓÑÔÐܺ ÁÒ ÓÙÖ ÔÔÖÓ Ø ÐÖ ÔÖØÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÖÙÐ Ó Î Ñ Ò Ò Ø Ù Ò ÐÓ ØÖÒ ÔÖÒØ ØÓ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÓÑÔÓÒÒØ º ¾º ÈÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÏÒ ÑÐÒ ÖØ Î Ù Ò ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ Ø ÚÐÓÔÖ Ò ØÓ ÐÓØ Ò ÙÒÖ ØÒ Ø ÑÒÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ º ÚÒ Ø ÔÔÖÓ Ñ ÔÐÐÝ ÙØ ØÓ ÙÐ Ò ÒØÖØ Î ÖÓÑ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÐÓÓ ÐÝ ÓÙÔÐ ÖÚ Ø ÓÛÚÖ ÒÔÔÖÓÔÖØ Ò ÒÚÖÓÒÑÒØ ÖØÖÞ Ý Ø ÔÖ Ò Ó ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÝÒÑ ÖÚ º Ï Ù Ø ÓÒÔØ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ØÓ Ö Ø Ùº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ºº ÔÖÓ ÓÖ µ Ö Ø ÓÒØÒØ Ò ÔÐØ Ó Ö ÖÚ ÛØÓÙØ Ö¹ ÖÖÒ ØÓ ÒÝ ØÙÐ ÔÖÓÚÖº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ð ØÖÓÙ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓÚÖ º ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÙÐй ÓÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݵ Ò Ö ØÖ ÛØ Ø ÓÑÑÙÒØÝ ØÓ ÙÐÐÝ ÓÖ ÔÖØÐÐݵ Ó«Ö Ø Ö ÖÚº Ì ÒÚÓÐÚ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÑÔÔÒ ØÛÒ ÔÖÓÔÖØ Ò ÓÔÖØÓÒ Ò Ò Ø ÓÑÑÙÒØÝ Ò ØÓ Ò Ò Ø ÖÚº ÓÖ Ò ØÒ Ø ÑØÓ Ø ØÔÖÓÖÑÒ µ Ö Ôº ÙÝ ÔÖÓ ÓÖ µµ Ó Ø ÔÙ ¹ ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ ÑÔÔ ØÓ Ø ÑØÓ ÔÐÝ ÔÖÓ ÓÖ ÒÑÖ µ Ö Ôº ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µµ Ó Ø ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ µº ÖÚ Ò Ö ØÖ ÛØ ÓÒ ÓÖ ÚÖÐ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ó Ò¹ ØÖ Øº ÁØ Ò Ð Ó ÐÚ Ø ÓÑÑÙÒØ Ø ÒÝ ØѺ ÁÒ ÙÖ ½ Ø ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ººº ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ Ò Ö Ö ØÖ ÛØ Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ Û Ø Ð Ö ØÖ ÛØ Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÖÛÖÖÙØ º Ì ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ Ö ØÖ ÛØ Ø ÔÙ ¹ ÓÑÑÙÒØÝ È ÓÔÔÒº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ØÝÔÐÐÝ Ù ÓÖ Ø ÖØÓÒ Ó Óҹع Ý Î ÛÖ ÔÖÓÚÖ ÓÖÑ ÐÐÒ ØÓ Ó«Ö Ö ÖÚ Ò ØÒ Ò ÛÒ Ø ÒÓ ÐÓÒÖ ÔÖÓ ØÐ ØÓ ØÝ ØÓØÖº ÁØ ÖØ ÚÖØÙÐ Ô ØØ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÓÑÒ ÓÐÐØÓÒ Ó ØÙÐ ÖÚ ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÙÐÐ ÓÖ ÓØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ µ ÒØÓ ÒÐ ÙÒغ ÁÒ ØÓÒ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÐÐÓÛ ÝÒÑ ÐØÓÒ Ó ÖÚ Ò ÔÖÓÚ ÓÖ ÓÖÖÐÝ ÒØÖØÓÒ ÛØ ÔÖØÔÒØ ÖÚ º ÁØ ÑÝ ÓÖÒÞ ÖÓÙÒ ÓÑÑÓÒ ÖÚ Ó«Ö Ý ÐÐ ÔÖÓÚÖ º ÁØ ÑÝ Ð Ó Ù Ý ÔÖÓÚÖ ÛÓ Ó«Ö ÔÖØ Ó ÓÑÔÐÜ ÖÚ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ ÔÖÓÚ ÓÔÖØÓÒ ØØ ÐÐÓÛ ÖÒ Ò ÙÝÒ ÔÖÓ ÓÖ ÑÑÖ Ó Ø ÓÑÑÙÒØÝ ÑÝ Ö ØÖ ÓÖ ÓØ ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ÐØÖÒØÚÐÝ ÓÖ ÓÒÐÝ ÓÒ ºº ÖÒ ÔÖÓ ÓÖ µº ÁÒ ØÓÒ ØÓ ÔÖÓÚÒ ÓÖ ÓÑÔÓ Ò ÔÓØÒØÐÐÝ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÓÓ ÐÝ ÓÙÔÐ Ò ÝÒÑ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÔÖÓÚ ÑÒ ÓÖ Ò ÓÒØÓÐÓÐ ÓÖÒÞØÓÒ Ó Ø ÝÖ Ôº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÐÞ Ò ÒÐ Ö Ó ÒØÖ Ø ØØ ÒØÐÐÝ Ò Ò ÓÒØÓÐÓݺ ÁÒÒÙØ ÐÐ Ò ÓÒØÓÐÓÝ Ò ØÜÓÒÓÑ ÓÒ Ø ÑÒØ ÔÖÓÜÑØÝ Ó ØÖÑ º ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓÚ ÓÑÒ¹ Ô ÒÓÖÑØÓÒ ÛÐÐ ØÖÑ ÓÖ ÒØÖØÒ ÛØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÔÖÔÖÐ Ö ÓÐÐØÓÒ Ó ØÙÐ ÖÚ ØØ Ó«Ö ÓÒÐÒ ÔÖÔÖÐ ÓÔÔÒ Ù ÑÓÒØÓÖ ÝÓÖ Øº ËÙ Ò ÓÖÒÞØÓÒ ÛÓÙÐ Ñ Ø ÖÙÒ Ø ÓÚÖ Ó ÓÚÖÒ ÖÚ º ÅÓÐÒ Î ÖÚ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ö ÙÐØ Ò ÔÖÓÚÒ ÓÒÐÒ ÑÖØÔÐ ºº ÓÑÔÙØÖ ÑÒÙ¹ ØÙÖÒ Ö ÑÒÙØÙÖÒ ÙÔÔÐÝ Ò ÐØÖ Øºµ ØØ ÐØØ Ø ÝÒÑ Ö Ó ÔÖØÒÖ Ò Óҹع Ý ÓÐÐÓÖØÓÒ ÛØ ÔÖØÔÒØ Ó Ø ÑÖØÔÐ º Ì ÐØÓÒ Ó ÔÖØÒÖ ÓÒ Ø ÚÐÐ ÖÚ ÖØÖ Ø ÓÖÒÞØÓÒÐ ÔÓÐ Ò Ö ÓÙÖ ØØ Ö Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÒØÖØ ÖÚº

6 ÏÖÔÔÒ Î ËÖÚ Ï ÔÖÓÔÓ ÙÒÓÖÑ ÐÖØÚ ÐÒÙ ÐÐ ÏÁ˹ËÄ ÏÁË ËÖÚ ÒØÓÒ ÄÒÙµ ÓÖ ÛÖÔ¹ ÔÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ»ÐÝ ÖÚ Ò ÓÑÔÓ Ò Î º Ì ÐÒÙ Ù Ø ÓÒÔØ Ó ÓØ Ò ØÚ ÖÙÐ ÓÖ ÑÓÐÒ Î ÖÚ º Ì ØÓÒ ÓÙ ÓÒ ÛÖÔÔÒ Î ÖÚ º Ì ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó Î ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒº Ì ÔÖÓÚÖ Ö Ø Ô Ø ÓÒØÒØ Ò ÔÐØ Ó ÛÖÔÔ ÖÚ Ò Ø ÈÖÓÚÖ¹ Ò Ð º Ì Ð ÓÑÔÐ Ý Ø ÏÁË Ý ØÑ ÒØÓ ÒÓØÖ Ð ÐÐ Ø ÏÁ˹ÜØÒ Ð º Ì ÐØØÖ Ù¹Ð Ó ÒÖ Ð ÐÐ ÏÖÔÔËÖÚ Û Ò ØÙÖÒ Ù¹Ð Ó Ø ÒÖ Ð ËÖÚ ÙÖ ¾µº Ì ÒÖ Ð ÔÖÓÚ ÑÒÑÐ Ø Ó ØÙÖ ÖÕÙÖ ÓÖ Ò ÑÓÒØÓÖÒ Ò ÓÒØÖÓÐÐÒ ÖÚ º ÛÖÔÔ ÖÚ Ò Ò ØÒ Ó ÏÁ˹ÜØÒ Ð º ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ö Ø ÑÒ ØÙÖ Ó Ø ÈÖÓÚÖ¹ Ò ÌÐ ½º µµ Ò Ø ÏÁ˹ÜØÒ ÌÐ ½º µµ Ð ÓÖ ÛÖÔÔ ÖÚ º Service Class WebBIS Pre-defined Classes Provider-defined Class WrappedService Class PullService Class PushService Class WebBIS-extended Class WebBIS-extended Class WebBIS-extended Class WebBIS Generated Classes Legend Inherits from Instance of WebBIS Services Compilation Wrapped Services Pull-communities Push-communities ÙÖ ¾ ËÖÚ Ð Ò ÏÁË ÏÖÔÔ ÈÖÓÚÖ¹ Ò Ð Ð ¹ÒÑ ÏÖÔÔ ÏÁ˹ÜØÒ Ð Ð ¹ÒÑ È¹ÔÖÓÔÖØ Ð Ø¹Ó¹ÔÖÓÔÖØ Ï¹ÔÖÓÔÖØ Ð Ø¹Ó¹ÔÖÓÔÖØ È¹ÓÔÖØÓÒ Ð Ø¹Ó¹ÓÔÖØÓÒ È¹ÒÓØ ØÓÒ Ð Ø¹Ó¹ÒÓØØÓÒ Ï¹ÓÔÖØÓÒ Ð Ø¹Ó¹ÓÔÖØÓÒ Ï¹ØÖÒ ÐØÓÖ Ð Ø¹Ó¹ØÖÒ ÐØÓÖ Ï¹ÖÙРРعӹÖÙÐ µ ÈÖÓÚÖ¹ Ò Ð µ ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÌÐ ½ ÏÖÔÔ ËÖÚ Ð º½ ÈÖÓÚÖ¹ Ò ØÙÖ Ì ÔÖÓÚÖ¹ Ò Ð ÓÑÔÓ Ó ØÖ ÐÙ ÌÐ ½º µµ ȹÔÖÓÔÖØ È ÓÖ ÈÖÓÚÖµ ȹÓÔÖØÓÒ Ò È¹ÒÓØ ØÓÒ º Ì È¹ÔÖÓÔÖØ ÐÙ Ö ÖÚ¹ Ô ÒÓÖÑØÓÒ ºº ÛÖÖÒØÝ Ó ÖÛÖ ÔÖص ÜÔÖ Ý ØØÖÙØ Ó Ø ÔÖÓÚÖ¹ Ò Ð º ÓÖ Ò ØÒ Ø ØØÖÙØ ÛÖÖÒØÝ Ò Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÏÁ˹ËÄ ØØÑÒØ È¹ÔÖÓÔÖØ ØØÖÙØ ÒØÖ ÛÖÖÒØÝ ººººººººº

7 Ì È¹ÓÔÖØÓÒ ÐÙ ÒØÖÓÙ Ø Ð Ø Ó ÓÔÖØÓÒ Ó«Ö Ý Î ÖÚº Ì ÓÔÖØÓÒ Ö ÜÔÖ Ý ÑØÓ Ø ØÖÑ ÑØÓ Ò ÓÔÖØÓÒ ÛÐÐ Ù ÒØÖÒÐݵ Ó Ø ÔÖÓÚÖ¹ Ò Ð º ÁÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÖÑØÖ Ö ÚÒ ÓÖ ÑØÓº ÔÖ¹ÓÒØÓÒ Ð Ó Ô º ÁØ Ò Ø ÓÒ ØÖÒØ ØØ ÑÙ Ø Ø ØÓ Ù Ø ÑØÓº ÁÒ ØÓÒ Ò ØÚØÓÒ ÑÓ Ó Ø ÑØÓ Ò Ô º ÁØ Ò ØÖ ÖÕÙ Ø ØÑÔÓÖÐ ÓÖÓØ ÑÓº ÖÕÙ Ø ÑÓ ÑÒ ØØ Ø ÑØÓ ØÚØ ÓÒÐÝ ÜÔÐØÐÝ ÖÕÙ Ø ºº Ý Ò¹Ù Ö ÓÖ Ò Ø Ù Ò ÐÓ Ó ÒÓØÖ ÖÚµº ØÑÔÓÖÐ ÑÓ ÑÒ ØØ Ø ÑØÓ ØÚØ ÙØÓÑØÐÐÝ Ø Ô ØÑ ºº Ö Ø Ø Ó Ø ÑÓÒØ Ø ÒÓÓÒµº ÆÓØ ØØ Ø ÑÓÐ Û Ù ØÓ ÔÝ ØÑÔÓÖÐ ÑÓ ÙØ ØÓ ÙØÙÖ ÛÓÖº ÓØ ÑÓ ÒÐÙ Ø ØÛÓ ÔÖÚÓÙ ÑÓ º Ý ÙÐØ Ø ØÚØÓÒ ÑÓ Ó Ò ÓÔÖØÓÒ ÖÕ٠غ Ì ÑØÓ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µ Ó Ø ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ Ð ÓÖ ÜÑÔÐ Ò Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÏÁ˹ËÄ ØØÑÒØ ÑØÓ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ ÔÖ¹ÓÒØÓÒ Ù Ö ÒÔÙØ ØÖÒ ÔÖÓÙØ ÒÑ ØÖÒ ØÓÖ ÒÑ ÓÙØÔÙØ ÓÖ ØÖÒ ÐÚÖÝ ÒÓØ ØÖ ØÖÒ ÓÖÖÁ ÓÖØ ØÖÒ Ð Ì ÑØÓ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µ ÖÕÙÖ ØÛÓ ÒÔÙØ ÚÐÙ Ø ÔÖÓÙØ Ò ØÓÖ ÒÑ º Ì Ù Ó Ø ÑØÓ Ö ØÖØ ØÓ ÙÖÖÒØ Ù ÖÖ º Ì ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÑØÓ Ò ÒØ Ö Ó Ø ÓÖÖº ÑØÓ ÑÝ Ð Ó Ú ÐØÖÒØÚ ÓÙØÔÙØ º Ò ÓÖØ ÓÙØÔÙØ Ò ÒØÓÒ ØØ Ø ÑØÓ Ðº ÆÓØ ØØ Ø ÚÐÙ Ó ÓÑ ÓÙØÔÙØ ÑÝ ÔÖÓÙ ÓÖ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÜÙØÓÒº ÁÒ Ø Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ ÔÖ¹ Ü Ý Ø ÝÛÓÖ ÓÖº ÇÙØÔÙØ Ö Ý ÙÐØ ØÖ ÔÖÑØÖ ºº ØÖ ÚÐÙ Ö ÔÖÓÙ ØÖ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÜÙØÓÒµº Ì ÚÐÙ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ÔÖÑØÖ ÐÚÖÝ ÒÓØ Ò ÚÐÐ ÓÖ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µ ÑØÓº ÌÙ ÔÖØ Ó Ò ÓÔÖØÓÒ Ö ÙÐØ Ò ÖÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÑÔÐØÓÒº Ì ØÙÖ ÔÖØÙÐÖÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ ÐÓÒ¹ÐÚ ÖÚ ¾ º ËÒ ÒÓ ØÚØÓÒ ÑÓ Ô Ø ÖÕÙ Ø ÑÓ ÓÒ Ö Ý ÙÐغ Ì È¹ÒÓØ ØÓÒ ÐÙ Ô Ø ÚÒØ ØØ Ò ÒØ Ý Î ÖÚ ØÓ Ø ÖÕÙ ØÖ º Ì ÚÒØ Ò Ù ØÓ ÒÓÖÑ Ø ÖÕÙ ØÖ ÓÙØ Ø ÖÚ ØØ Ò ØÙØÓÒ ÔÖÓÙ ÙÖÒ ÓÔÖØÓÒ ÜÙ¹ ØÓÒ º ÁÒ ÏÁË ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ó ÖÚÐ ØØ ØÖÒ ØÓÒ ºº ÒÓØÖÝ ÖÝ ÖÓÞÒ ÖÙÒÒÒ ÓÑÔÐØ ÓÖصº ÐÓ Ò ØØ ÒÓÖÑØÓÒ ÐÐÓÛ ØÓ ÔØÙÖ ÖÚ¹ Ô ÚÓÖ ÔÖÓÚ ÓÑÔÖÒ Ú ÑÓÐÒ Ó Î ÒØÖØÓÒ Ò ÐØØ Ø ÓÓÖÒØÓÒ Ó Î ÓÔÖØÓÒ Ò ÛÓÖ ÓÛ Ý ¹ ØÑ ¾¼ ½ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ÛÓÙÐ Ö ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ ØÖÑÒØÓÒ µ ÛÒ Ø ÜÙØÓÒ Ó Ø ÑØÓ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µ ÓÑÔÐغ ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ ÒÑ Ò Ð Ø Ó ÔÖÑØÖ Ò Ò Ò ØÒ Ó ÔÖØÙÐÖ Ð ÐÐ ÚÒغ ÁØ ÚÐÙ ÓÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÑÙ Ø ÒØ ÛØ Ø ÚÒغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ ØÖÑÒØÓÒ µ ÚÒØ ÓÒ ÔÖÑØÖ ÐÐ ÓÑÔÐØÓÒ ØØÙ º ÁØ ÒØ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÖÓÙ Ý Ø ÜÙØÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µº Ì Ô Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÏÁ˹ËÄ ØØÑÒØ ÒÓØ ØÓÒ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ ØÖÑÒØÓÒ ØÝÔ ØÖÒ ÓÑÔÐØÓÒ ØØÙ º¾ ÏÁ˹ÜØÒ ØÙÖ Ì ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÒÐÙ ÓÙÖ ÐÙ ÌÐ ½º µµ ϹÔÖÓÔÖØ Ï ÓÖ ÏÁ˵ ϹÓÔÖØÓÒ Ï¹ØÖÒ ÐØÓÖ Ò Ï¹ÖÙÐ º ϹÔÖÓÔÖØ ØØÖÙØ ÐÖ Ò Ø ÐÙ ØÖ ÒÖØ ÖÓÑ ØÓ Ò Ò Ø ÔÖÓÚÖ¹ Ò Ð ºº ÛÖÖÒØݵ ÓÖ ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÏÖÔÔËÖÚ Ð ºº ÓÙÑÒØØÓÒ ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÖÚ ØØ ÐÓÑÓµº ÓÙÑÒØØÓÒ ÙÑÒ¹ÖÐ ÖÔØÓÒ ºº ØÜØÙÐ ÓÖ ÀÌÅÄ ÓÙÑÒص ÓÙØ Ø Î ÖÚ ÒÐÙÒ ÐÐ ÓÒØÓÒ ÖÑÒØ Øº ÑÓÒ ØÖØÓÒ ºº ÂÚ ÔÔÐØ ØØ ÔÐÝ ÚÓ ÐÔµ ÔÖÓÚ ÑÒ ÓÖ ÙÒÖ ØÒÒ Ø ÓÒØÒØ ÔÐØ ÖÕÙÖÑÒØ Ò ØÖÑÒÓÐÓÝ Ó Ø Îº ÏÐ

8 ÔÖÔÖÒ ÓÙÑÒØØÓÒ Ò ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÒÚÓÐÚ ØÓÒÐ ÓÚÖ Û ÐÚ ØØ ÔÖÓÚÒ Ø ÐØ Ò ÖÝ ÓÖ ÓÒØÖÓÐÐÒ Ø ÖØÓÒ Ó ÙÖØ Ò ¹ÕÙÐØÝ Î º Ì ÖØÓÒ Ó Î ÓÑÔÐ ÑÒÐÝ Ú ÖÙ ÔÖÓ º ËÓ Ø ÜØÖÑÐÝ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÑÒØ Ó ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ ÓÖ ÒÓÖÔÓÖØÒ Ø ÔÖØ Ò Îº ÁØ Ð Ó ÑÔÓÖØÒØ Òµ ÓÖ ÓÒ ÙÑÖ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÚÓÖ Ó ÖÚ ÓÖ ÖÕÙ ØÒ Øº Ì ÖÚ ØØ ØØÖÙØ ØÖÑÒ Ø ÔÓ Ð ØØ Ó Î ÖÚº ÁØ Ø ÚÐÙ ÖÓÑ Ø Ø ÒÓØÖݳ Öݳ ÖÓÞÒ³ ÖÙÒÒÒ³ ÓÑÔÐس ÓÖسº ÁÒØÐÐÝ Ø ÚÐÙ Ó ÖÚ ØØ ÒÓØÖݳº ËØØ ØÖÒ ØÓÒ ºº ÖÓÑ ÖÙÒÒÒ ØÓ ÓÖص Ö Ù Ý Ø ÜÙØÓÒ Ó ÓÔÖØÓÒ Ò ÓÒØÖÓÐÐ Ý ÖÙÐ Ó Ø ÖÚº Ì ÐÓÑÓ ØØÖÙØ ØÖÑÒ Ø ÐÓÒ ØÖØݺ Ì ÐÓÒ ÓÒÖÒ ÚÒØ Ù ÓÔÖØÓÒ ÒÚÓØÓÒ º Ì ÙÐØ ÚÐÙ Ó Ø ØØÖÙØ Ø ÑÔØÝ Ø ºº ÒÓ ÚÒØ ÛÐÐ ÐÓµº ÆÓØ ØØ ÔÖÓÚÖ Ò Ò Ø ÒØÓÒ Ó Ò ØØÖÙغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÑÒ Ó Ø ØØÖÙØ ÖÚ ØØ Ò ÒÐÙ ÓØÖ ØØ ºº ÔÖÓ ÓÖÓÑÔØÐØÝØ Ø³µ ØÓ ÔØÙÖ ÖÚ¹ Ô ¹ ÚÓÖº Ì ØØ ÒØ ØØ Ø ÔÖÓ ÓÖ ÓÑÔØÐØÝ Ò Ø Ø ÙØ Ø ÛÓÐ ÖÚ ÒÓØ ÓÑÔÐØ Ýغ ϹÓÔÖØÓÒ Ì ÐÙ ÒØÖÓÙ ÓØ ÒÚÓ ÓÔÖØÓÒ ÒØÒ ØÓ ÐÐ ÝÒÖÓÒÓÙ ÐÝ Ò ÒÓØ ØÓÒ ÓÖ ÚÒع µ ÓÔÖØÓÒ Û Ò ÝÒÖÓÒÓÙ ÐÝ ÜÙØ Ò ÖØÓÒ ØÓ ÒÓØ ØÓÒ º ÁÒÚÓ ÇÔÖØÓÒ º ÁÒÚÓ ÓÔÖØÓÒ Ö ØÖ ÒÖØ ÖÓÑ ÓÔÖØÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓÚÖ¹ Ò Ð ÓÖ ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÏÖÔÔËÖÚ Ð º ÌÝ ÒÐÙ ØÖ ØÝÔ Ó ÑØÓ ÖÕÙ Ø ÑÓÒØÓÖÒ Ò ÓÒØÖÓÐ ÑØÓ º ÊÕÙ Ø ÑØÓ Ö Ù ØÓ ÒÚÓ Ø ÚÐÐ ÓÔÖØÓÒ ºº ØÖØ ÓÔÖØÓÒ µ Ø ÓÔÖØÓÒ Ö ÙÐØ µµº ÓÖ Ò ØÒ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ µ ØÖØ Ø ÜÙØÓÒ Ó Ò ÓÔÖØÓÒº ÁØ ÒÔÙØ ÔÖÑØÖ Ö Ø ÒÑ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ ºº ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µµ Ø ÒÔÙØ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ Ò Ø Ö¹ ÕÙ ØÖ ÒØ Öº ÁØ ÖØÙÖÒ Ø ÒØ Ö Ó Ò ÒÚÓØÓÒ ÓØ ØØ Ò Ù ØÓ Ø Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ Ø ÜÙØÓÒ ØØÙ Ò Ó ÓÒº ÅÓÒØÓÖÒ ÑØÓ Ò Ù ØÓ ÙÔÖÚ Ø ÜÙØÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Î ÖÚ ºº Ø ÖÚ ØØÙ µ Ø ÓÔÖØÓÒ ØØÙ µ Ø ÓÔÖØÓÒ Ó Ø µ Ø ÓÔÖØÓÒ ÔÖÓÖ µµº Ì ÑØÓ Ø ÓÔÖØÓÒ Ó Ø µ Ò Ù ØÓ ØÑØ Ø Ó Ø Ó Ò ÓÔÖ¹ ØÓÒ ÜÙØÓÒº ÁØ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÔÖÓÚÖ ÔÒÒغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÑÝ ÖØÙÖÒ Ø ØÑØ ÜÙØÓÒ ØÑ ÓÖ Ø Þ Ó Ø Ö ÙÐØ º ÓÒØÖÓÐ ÑØÓ ºº ÓÔÒ ÖÚ µ ÒÐ ÓÔÖØÓÒ µ ÐÓ ÓÔÖØÓÒ µµ Ò Ù ØÓ ØÖØ ÖÚ ÔÖÑÔØ Ø ÜÙØÓÒ ÓÖ Ô ÐÓ ÓÙØ ÑØÓ ÜÙØÓÒ º ÌÛÓ ÓØÖ ØÝÔ Ó ÓÔÖØÓÒ Ø Ò Ø Ö ÑÔÐØÐÝ Ò ÓÖ ÖØÖÚÒ Ò ÙÔØÒ Ø ÖÚ ÔÖÓÔ¹ ÖØ Ö ÔØÚÐݺ ÙÐØ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÓÖ ÑÓ Ø Ó Ø ÓÔÖØÓÒ Ö ÔÖÓÚº ÆÓØ ØÓÒ ÇÔÖØÓÒ º ÐÐÓÛÒ ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ ÖÕÙÖ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÚÒØ ØØÓÒ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ò ÓÑÑÙÒØÓÒº Ì ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÒÐÙ Ø Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ Ð ÛØ Ø Ù º Ì Ù Ö ØÓ ÒÓØØÓÒ µ ÑØÓ Ù ØÓ Ù Ö ØÓ Ø ÚÖØ ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ Ó ÖÚº Ì Ø ÖÚ ØØ µ ÑØÓ Ù ØÓ Ò Ø ÚÐÙ Ó ÖÚ ØØ ºº Ø ÖÚ ØØ ØØÖÙصº Ì ÚÒØ ÒÓØØÓÒ µ ÖÑÓØ ÑØÓ Ò Ø Ò Ó ÂÚ ÊÅÁ ¾ ÓÖ ÖÑÓØ ÐÐ Ò ½ µº ÏÒ ØÚØ Ø ÒÓØ Ø ØÖØ ÖÚ ÓÙØ Ø ÓÙÖÖÒ Ó Ò ÚÒØ ºº Ò Ø ÚÐÙ Ó Ò ØØÖÙØ ØØ ØÖÑÒ ÚÒØ ÓÙÖÖÒ ØØ µº Ì ØÖ ÓÔÖØÓÒ µ ÑØÓ Ù ØÓ ÔÖÓÖÑ ÓÑ ÔÓ Ø¹ÔÖÓ Ò Ó ÚÒ ÓÔÖØÓÒ ºº ÐÐ ÒÓØÖ ÓÔÖØÓÒµº ÁØ Ý ØÑØÐÐÝ ØÖÖ ØÖ Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÖÐØ ÓÔÖØÓÒº ÁØ ÔÐÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ Ò Ô ÔÖÓ Ò ØÓ Ò ÓÔÖØÓÒ ÛÓ ÓÙÖ Ó ÒÓØ Ðº ÊÐÐ ØØ ÓÔÖØÓÒ ÜÙØÓÒ ÑÝ Ù ØØ ØÖÒ ØÓÒ º ÓÖ Ò ØÒ Ø ÜÙØÓÒ Ó Ø ÑØÓ ÓÔÒ ÖÚ µ ÛÐÐ ØÖÖ Ø ÒØÐÞØÓÒ Ó Ø ØØÖÙØ ÖÚ ØØ ØÓ Öݳ ºº ØÖÒ ØÓÒ ÖÓÑ Ø ØØ ÒÓØÖÝ ØÓ Öݵº ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ó ÖÚÐ ØØ ØÖÒ ØÓÒ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÑÒØÒ Ø Ð Ø Ó ÓÔÖØÓÒ ÛÓ ÜÙØÓÒ ÑÝ ØÖÖ Ø ÓÙÖÖÒ Ó Ø ÚÒغ Ì Ø ÔÖÓÖÑ Ý Ø ÒÓØØÓÒ ØÖÖ µ ÓÔÖØÓÒº ÆÓÛ ÐØ Ù ÜÔÐÒ Ø ØÒÕÙ ØØ ÐÐÓÛ ØÓ ØØ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÓÑÑÙÒØ ÒÓØ ØÓÒ º ÚÒ Ò ÚÒØ Ò ÖÚ Ë Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ò ÓÔÖØÓÒ ÓÔ ØØ ÐÓÒ ØÓ Ø Ð Ø ËºÒÓØØÓÒ ØÖÖ µ ØÖÖ Ø ÓÔÖØÓÒ ËºØÖ ÓÔÖØÓÒ ÓÔµ Û ÔÖÓÖÑ ÓÑ ÔÓ Ø¹ÔÖÓ Ò Ó ÓÔ ÒÐÙÒ ¹ Ò Ø ÓÙÖÖÒ Ó ÙÔÓÒ Ø Ö ÙÐØ Ó ÓÔµº Á Ø ÚÒØ ØØ ØÒ Ø ÓÔÖØÓÒ Ëº Ø ÖÚ ØØ ÒÛ¹ Øص ÒÚÓº Ì ØÖÖ Ø ÒØÐÞØÓÒ Ó Ø ÓØ ØØ ÖÔÖ ÒØ Ø

9 ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ Ò Ò ØÒ Ó Ø Ð ÚÒص Ò Ø ÒÚÓØÓÒ Ó ÚÒØ ÒÓØØÓÒ µ ÓÖ ÖÚ ØØ ÐÓÒ ØÓ Ø Ð Ø Ó Ø Ù ÖÖ ØÓ Ø ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ º ÁÒ Ø Ø ÔÖÓÔÓ ØÒÕÙ ÒÓ Ø Ó ÖÙÐ º ϹØÖÒ ÐØÓÖ Ì Ù Ò ÐÓ Ó ÛÖÔÔ ÖÚ ÒÐÙ Ø ÐÖØÓÒ Ò Ò ØÒØØÓÒ Ó ØÖÒ ÐØÓÖ º ÒØ Ò ËØÓÒ ¾º½ ØÖÒ ÐØÓÖ Ù ØÓ ÑÔ ÏÁË ÓÔÖØÓÒ ÒØÓ Ø ÓÖÑØ ÙÒÖ ØÓÓ Ý Ø ÙÒÖÐÝÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ÙÐØ ÒØÓ Ø ÓÖÑØ Ù Ý ÏÁ˺ ØÖÒ ÐØÓÖ ÑÙ Ø ÙÔÔÐÝ ÓÒÖØ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÓÖ Ø Ð Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÔÖØÓÒ ÓÔÒ ÖÚ µ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ µ Ò ÐÓ ÖÚ µº ÒÓØÖ ÙÒØÓÒ Ó ØÖÒ ÐØÓÖ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÚÒØ ÒÓØ ØÓÒ º ÜÔÐÒ ÓÖ ÏÁË Ó«Ö Ø Ó ÑØÓ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ò ÓÒØÖÓÐ ÒÓØ ØÓÒ º Ì ÑØÓ ÔÖÓÚ Ø Ò ÖÝ ØÙÖ ØÓ Ù ØÓÑÞ ØÖÒ ÐØÓÖ ÚÓÖ Ò ÓÖÖ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÒÓØ ØÓÒ ºº Ò ÔÓ Ø¹ÔÖÓ Ò Ó ØÓ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÑØÓ Ú Ø ØÖ ÓÔÖØÓÒ µ ÑØÓµº Ì ÔÖÓÔÓ ØÒÕÙ ÒÔÒÒØ Ó Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ º ÏØÖ Ò ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ ÙÐØ¹Ò ÒÓØ ØÓÒ ÔÐØ ÓÖ ÒÓØ Ø ÒØÖ Ó Ø ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÜÐ ÒÓÙ ÓÖ ØÖÒ ÐØÓÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÒÓØ ØÓÒ ÙÔÔÓÖغ ÀÓÛÚÖ Ø ØÒÕÙ Ó ÒÓØ Ù Ø ÙÐØ¹Ò ÒÓØ ØÓÒ ÔÐØ Ó Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ ºº ÖÚ ÙÔÓÒ ÇÅ ÚÒØ ËÖÚ ¾ ÂÚÒ ¾ ØÖÖ¹ÒÐ ÅË Ù ÇÖÐ ÁÒÓÖÑÜ ÓÖ ¾µº Ï Ö ÙÖÖÒØÐÝ ÒÚ ØØÒ Ø Ù Ó ØÒÕÙ Ò Ø Ö Ó ØÖÙØ ÚÒØ ÑÒÑÒØ ºº ÚÒØ ÑÒÑÒØ ÔÐØ Ó ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ ½¾ Ò ØØÓÒ ¾ غµ ÏÁË ÐÐÓÛ ÒÝ ÒÙÑÖ Ó ØÖÒ ÐØÓÖ ÓÖ ÚÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ»ÐÝ ÖÚº Ì ØÖÒ ÐØÓÖ ÑÝ Ù ÐØÖÒØÚ Ö ÓÙÖ Ó Ø ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚº ÓÖ ÜÑÔÐ ØÖÒ ÐØÓÖ ÔÖÓÚ ÐÝ ÔÖÓ Ò Ó Ô ÓÔÖØÓÒ Û ÑØ ÔÖÖ ØÓ Ù ØÖÒ ÐØÓÖ ØØ ÔÖÓÚ ØÖ ÔÖÓ Ò ÐØÓÙ ÓØ ÔÖÓÚ Ø Ñ ÙÒØÓÒÐØݺ ÐÐÓÛÒ ÑÙÐØÔÐ ØÖÒ ÐØÓÖ ÓÖ ÚÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ»ÐÝ ÖÚ Ú ØÖÓÒ ØÖØÓÒ ÓÖ Î ÜÐØÝ Ò Ù ØÓÑÞØÓÒº ÁÒ Ò Ø ÔÖÓÚ ÑÒ Ñ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ ÒÛ ÚÓÖ ÓÖ ØÓ ÖÔÐ Ø ÚÓÖ Ó Î ÖÚº Ì ÐØÓÒ Ó Ô ØÖÒ ÐØÓÖ Ô Ý Ø ÖÙÐ ºº Ù ÓÒ ØÖÒ ÐØÓÖ Ò Ø Ó ÒÓØÖ ÖØÒ ÓÒØÓÒ Ö Ø µº ϹÖÙÐ ÌÝÔÐÐÝ ÖÙÐ ÔÝ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÖÚ ÔÖÓÔÖØ Ò ÑØÓ ºº ÖØ µº ÌÝ Ð Ó ÔÝ Ø ÖØÓÒ ØÓ ÖÕÙ Ø Ò Ö ÔÓÒ ÖÓÑ ØÖÒ ÐØÓÖ ÒÐÙÒ ÒÓØ ØÓÒ ÙÔÔÓÖغ ÌÖ ÒÖÐ ÓÖÑ ÓÐÐÓÛ ÖÙÐ ÖÙйÒÑ ÚÒØ ÚÒØ ÓÒØÓÒ ÓÒØÓÒ ØÓÒ ØÓÒ Ò ÚÒØ ÑØÓ ÒÚÓØÓÒ ºº ÖÕÙ Ø ÑØÓ ÓÒØÖÓÐ ÑØÓ ÑÓÒØÓÖÒ ÑØÓµ ÒÓØ ØÓÒ ÖÚ ØØ ØÖÒ ØÓÒ ºº ØÖÑÒØÓÒ Ó Ò ØÓÒµ ÓÖ ÓÑÒØÓÒ Ó ÚÒØ Ú ÐÓÐ ÓÔÖØÓÖ Æ ÇÊ ÆÇ̵º ÓÒØÓÒ ÓÓÐÒ ÜÔÖ ÓÒ ÓÚÖ Ø ÖÚ Øغ Ò ØÓÒ Ò ÑØÓ ÒÚÓØÓÒ ÒÓØ ØÓÒ ÓÖ ÖÓÙÔ Ó ØÓÒ ØÓ ÕÙÒØÐÐÝ ÓÖ ÓÒÙÖÖÒØÐÝ ÜÙغ ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÑ ØØ Ø ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ Ð ÓÒØÒ ÑØÓ ÐÐ Ø ØÓÑÔØÐØÝ µ Ò ØØ Ø ÒÚÓØÓÒ Ó Ø ÑØÓ ØÖÖ Ø ÜÙØÓÒ Ó ÐÓÐ ÒØÚ ÔÔÐØÓÒ Ú Ø ØÖÒ ÐØÓÖ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ØÖÒ ÐØÓÖº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÏÁ˹ËÄ ØØÑÒØ Ù ØÓ ÔÝ ÓÛ Ø Ý ØÑ ÖØ ÛÒ Ø ÑØÓ ÒÚÓ ÖÙРʽ ÚÒØ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ Ø ØÓÑÔØÐØÝ µµ ØÓÒ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ØÖÒ ÐØÓÖ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ Ø ØÓÑÔØÐØÝ µµ ÓÑÔÓ Ò ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Ì ÏÁ˹ËÄ ÐÒÙ ÔÖÓÚ ÔÖÑØÚ ØÓ ÖØ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ Ö Ôº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ µº Ì ÔÖÓÚÖ Ö Ø Ô Ø ÈÖÓÚÖ¹ Ò Ð Û ÓÑÔÐ ÒØÓ Ø ÏÁ˹ÜØÒ Ð º Ì ÐØØÖ Ù¹Ð Ó ÒÖ Ð ÐÐ ÈÙÐÐËÖÚ Ö Ôº ÈÙ ËÖÚµ Û Ò ØÙÖÒ Ù¹Ð Ó Ø ÒÖ Ð ËÖÚ

10 ÙÖ ¾µº ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ Ö Ôº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݵ Ò Ò ØÒ Ó ÏÁ˹ÜØÒ Ð º Ì ÔÖÓÚÖ¹ Ò Ð Ó ÔÙÐÐ Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ò Ò Ø Ñ ÑÒÒÖ ÓÖ ÛÖÔÔ ÖÚ º Ì «ÖÒ ØÛÒ ÛÖÔÔ ÖÚ Ò ÔÙÐлÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ð Ò Ø ÏÁ˹ÜØÒ Ð º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÓÙ ÓÒ ÔÖ ÒØÒ ØÙÖ ØØ Ö Ô ØÓ ÔÙÐÐ Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º ÈÙÐÐ ÏÁ˹ÜØÒ Ð Ð ¹ÒÑ ÈÙ ÏÁ˹ÜØÒ Ð Ð ¹ÒÑ Ï¹ÔÖÓÔÖØ Ð Ø¹Ó¹ÔÖÓÔÖØ Ï¹ÔÖÓÔÖØ Ð Ø¹Ó¹ÔÖÓÔÖØ Ï¹ÓÔÖØÓÒ Ð Ø¹Ó¹ÓÔÖØÓÒ Ï¹ÓÑÔÓÒÒØ Ð Ø¹Ó¹ÓÑÔÓÒÒØ Ï¹ÖÙРРعӹÖÙРϹÓÔÖØÓÒ Ð Ø¹Ó¹ÓÔÖØÓÒ Ï¹ÖÙРРعӹÖÙÐ µ ÈÙÐÐ ÏÁ˹ÜØÒ Ð µ ÈÙ ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÌÐ ¾ ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÓÖ ÈÙÐÐ Ò ÈÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º½ ÖØ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÔÓÒØ ÓÙØ Ò ËØÓÒ ¾ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÙÐ ÖØ Î º Ì ÏÁ˹ÜØÒ Ð Ó ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÌÐ ¾º µµ ÓÑÔÓ Ó ÓÙÖ Ð٠ϹÔÖÓÔÖØ Ï¹ÓÔÖØÓÒ Ï¹ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ï¹ÖÙÐ º ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÓÙ ÓÒ Ï¹ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ï¹ÖÙÐ º Ì ÓØÖ ÐÙ Ö Ö Ò Ø Ñ ÑÒÒÖ ÓÖ ÛÖÔÔ ÖÚ º ÆÓØ Ð Ó ØØ ÓÑ Ó Ø ÖÙÐ Û ÔÖ ÒØ Ö Ö ÖÐÚÒØ ØÓÐÐ ØÝÔ Ó ÖÚ ºº ÛÖÔÔ ÖÚ ÔÙÐй Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ µº Ì Ï¹ÓÑÔÓÒÒØ ÐÙ ÒØÖÓÙ Ø ÏÁË ÓÑÔÐÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÖØ Îº Ì ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÖÓÑ ÑÓØÖÓÖ Ò ÔÖÓ ÓÖ Ô Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÏÁ˹ËÄ ØØÑÒØ Ï¹ÓÑÔÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÑÓØÖÓÖ Ù Ö ÐÐ ÓÑÔÓÒÒØ ÔÖÓ ÓÖ Ù Ö ÐÐ ººººººººº ËÙ ÖÔØÓÒ ØÓ ÒÓØ ØÓÒ ÒØÖÓÙ Ý Ø ÐÙ Ù Öº Ì ÝÛÓÖ ÐÐ Ù ØÓ ÔÝ ØØ Ø Î Ù Ö ØÓ ÐÐ ÒÓØ ØÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚº ËÙ ÖÔØÓÒ ØÓ Ò ÚÒØ Ô Ý ÚÒ Ø ÒÑ Ó Ø ÚÒØ Ò ÓÒ ØÖÒغ Ì ÓÒ ØÖÒØ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÚÒØ ÔÖÑØÖ º ÁØ Ù ØÓ ÐØÖ Ø ÚÒØ Ò ØÒ ØØ Ø Ù ÖÖ ÒØÖ Ø ØÓ ÒÓØ ÓÙغ ÌÙ ÛÒ Ò Ò ØÒ Ó Ø ÚÒØ ÓÙÖ Ø Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ø Ù ÖÖ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø Ò ØÒ Ø Ø Ù ÖÔØÓÒ ÓÒ ØÖÒغ ÖØ Î Ù ÖÙÐ ØÓ ÒÚÓ ÓÔÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý Ø ÔÖØÒÖ ºº ÓÑÔÓÒÒØ µ Ò ÓÓÖÒØ ØÖ ÜÙØÓÒº ÁÒ ÓÙÖ ÜÑÔÐ ØÓ ÔÖÓ Ù ØÓÑÖ ÓÖÖ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÒÚÓ Ø ÚÐÐØÝ µ ÑØÓ Ó ÑÓØÖÓÖ Ò ÔÖÓ ÓÖ º Ì Ò Ô Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÙÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÖÙРʾ ÚÒØ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ ÓÖÖ ÓÑÔÙØÖ µµ ØÓÒ ÔÖÓ ÓÖ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ ÚÐÐØÝ µµ ÑÓØÖÓÖ ØÖØ ÓÔÖØÓÒ ÚÐÐØÝ µµ ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÓÓ ÑÓÒ ÑÙÐØÔÐ ÓÑÔÓÒÒØ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÑØÓº Ì ÐØÓÒ Ó Ô ÓÑÔÓÒÒØ ÓÖ ÔÖÓÖÑÒ ÑØÓ Ô Ý Ø ÖÙÐ ÑÐÖÐÝ ØÓ ÓÓ Ò ØÖÒ ÐØÓÖ Ò ÛÖÔÔ ÖÚµº º¾ ÇҹعÐÝ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Ì ÏÁ˹ÜØÒ Ð ÌÐ ¾º µµ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÒÐÙ ØÖ ÐÙ ÒÑÐÝ Ï¹ÔÖÓÔÖØ Ï¹ ÓÔÖØÓÒ Ò Ï¹ÖÙÐ º ÁÒ ÓÒØÖ Ø ØÓ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ó ÒÓØ ÜÔÐØÐÝ ÖÖ ØÓ ÏÁË ½¼

11 ÓÑÔÓÒÒØ º ÀÓÛÚÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ù Ö ØÓ ÒÓØ ØÓÒ ÚÒØ Ó ÓØÖ ÖÚ ÒÐÙÒ Ø ÑÑÖ Ò ÓØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ØÓ Û Ø ÓÑÑÙÒØÝ ÖÖ ØÓº ÊØÓÒ ØÓ ÒÓØ ØÓÒ ÖÓÑ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ Ô Ò ÖÙÐ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ Û ÒØÖÓÙ Ø ÑÒ ØÙÖ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º Ï ÓÙ ÓÒ Ø ÒÓÚÐ ÔØ Ò Ô ÐÐÝ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÖ Î ÑÖØÔÐ º ÇÒØÓÐÓÐ ÇÖÒÞØÓÒ Ó ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Ì ÏÁ˹ÜØÒ Ð Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÓÒØÒ Ø Ó ÔÖÓÔÖØ ØØ ÓÒ ØØÙØ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØ Ó Ø ÑØØ ØØ Ù ØÓ ÐØØ Ø ÓÚÖÝ Ó Î ÖÚ º ÌÝ ÔÖÓÚ ÑÒ ÓÖ Ò ÓÒØÓÐÓÐ ÓÖÒÞØÓÒ Ó Ø ÚÐÐ ÖÚ Ôº Ì ÔÖÓÔÖØ ÒÐÙ Ø ØØÖÙØ ÓÑÒ ØÝÔ ÝÒÓÒÝÑ ÓÚÖÐÔÔÒ ÓÑÑÙÒØ ÑÑÖ Ò Ù¹ÓÑÑÙÒØ Û Ö ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÈÙ ËÖÚ Ð º Ì ØØÖÙØ ÓÑÒ ØÝÔ ØÖÒ ØØ Ò Ø ÑÒÒ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ºº ÐÐÒ ÔÖÔÖÐ ÓÖ Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÔÖÐ µº ÁØ ÔÖÓÚ ÑÒ ØÓ ÝÒÑÐÐÝ ÐÙÑÔ ÓÒ ÙÑÖ Ò ÔÖÓÚÖ ØÓØÖ ÓÒ ÓÑÑÓÒ ÓÑÒ Ó ÒØÖ Ø ºº ÓÑÔÙØÖ ÑÒÙØÙÖÒ Ö ÑÒÙØÙÖÒ ÙÔÔÐÝ Ò ÐØÖ Øºµ Ì ØØÖÙØ ÝÒÓÒÝÑ Ö Ø Ø Ó ÐØÖÒØÚ ÖÔØÓÒ Ó ÓÑÒ ºº ÈÍ ÝÒÓÒÝÑ Ó ÔÖÓ ÓÖ µº Ì ØØÖÙØ ÓÚÖÐÔÔÒ ÓÑÑÙÒØ ÓÒØÒ ÐÐ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÛÓ ÓÑÒ ÓÚÖÐÔ ÛØ Ø Ó¹ ÑÒ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÓÑÑÙÒØݺ ÁØ Ò Ò ÒØÖ ØÓÒ ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ Ø ÖÐØ ÓÑÑÙÒØ º Á ÔÙ ¹ ÓÑÑÙÒØÝ ÒÓØ ÖÐÚÒØ ØÓ Ø ÖÚ ÖÕÙ Ø ÖÕÙ ØÖ Ò Ù Ø ØØÖÙØ ÓÚÖÐÔÔÒ ÓÑÑÙÒØ ØÓ Ò ÓØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Ø Ø Ö ÔÓÒ ÐØÝ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓÚÖ ØÓ ÒØÝ Ø ÓØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ØØ Ú ÖÐØ Ö Ó ÒØÖ Ø Ò ÒØÐÞ Ø ÚÐÙ Ó Ø Ø¹ ØÖÙØ ÓÚÖÐÔÔÒ ÓÑÑÙÒØ º ÓÖ Ò ØÒ ÙÑ ØØ Ù Ö ÐÓÓÒ ÓÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ØØ Ö ÖÐÚÒØ ØÓ Ø Ô ÓÑÒ Ó ÒØÖ Ø ÐÐÒ ÔÖÓ ÓÖ ³º Ì Ý ØÑ Ò ÔÖÓ ÓÖ ÖÐÚÒØ ÔÙ ¹ ÓÑÑÙÒØݺ ÄØ Ù ÙÑ Ð Ó ØØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ØØÖÙØ ÓÚÖÐÔÔÒ ÓÑÑÙÒØ Ó ÔÖÓ ÓÖ ÖÛÖÖÙØ ³º Ì ØØÖÙØ Ò Ù ØÓ Ò Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÖÛÖÖÙØ Ø Ù Ö ÒÓØ ÒØÖ Ø Ò Ø ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ º Ì ØØÖÙØ ÓÚÖÐÔÔÒ ÓÑÑÙÒØ Ù ØÓ ÔÖÓÚ ÔÖ¹ØÓ¹ÔÖ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÖ ÓÒÒØÒ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÛØ ÑÐÖ ÓÑÒ º ÓÑÑÙÒØ ØØ Ö ÓÒÒØ ØÓØÖ ÓÖÑ ÓÒ ÓÖØÙѺ ÓÑÑÙÒØ Ò ÓÒ ÓÖØÙÑ Ò ÓÖÛÖ ÖÕÙ Ø ØÓ ÓØÖº Ì ØÓÔÓÐÓÝ Ò ÙÖ ØØ ÓÒ ÔÖÓ ÓÑÑÙÒØÝ Ó ÒÓØ Ú Ø ÔÐØ ØÓ ÔÖÓ ÚÒ ÖÕÙ Ø Ø ÖÕÙ Ø Ò ÓÖÛÖ ØÓ ÒÓØÖ ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ø ÓÒ ÓÖØÙѺ Ì ØØÖÙØ ÑÑÖ ÖÔÖ ÒØ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÖÚ Û Ö ÑÑÖ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ Ì ØØÖÙØ Ù¹ÓÑÑÙÒØ Ö ÔÐÞØÓÒ ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º ÆÓØ ØØ ÖÚ Û Ö ÑÑÖ Ó ÚÒ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ö ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÑÑÖ Ó Ø ÙÔÖ¹ÓÑÑÙÒØݺ ÀÓÛÚÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ö ØÖ Ø ÑÑÖ ÛØ Ø ÙÔÖ¹ÓÑÑÙÒØݺ ÂÓÒÒ ÈÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÈÖÓÚÖ Ò Ø ÒÝ ØÑ ÐÓØ Ò Ö ØÖ ÛØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ó ÒØÖ Ø Ù Ò Ø Ö ØÖ ÛØ ÓÑÑÙÒØÝ µ ÑØÓ Û ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÈÙ ËÖÚ Ð µº Ì ÑØÓ Ö ØÖ ÛØ ÓÑÑÙÒØÝ µ Ø ÒØÖ ÖÚ Ù ØÓ Ö ØÖ ÛØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ ÈÖÓÚÖ Ù Ø ÏÁ˹ÉÄ ØÓ ÐÓØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Ó ÒØÖ Øº ÏÁ˹ÉÄ Ò ËÉĹРÐÒÙ ÔÖÓÚ ÔÖÑØÚ ÓÖ ÙØÒ ÖÕÙ ØÖ ÓÙØ Ø ÚÐÐ Ô ÜÔÐÓÖÒ ÖÚ ÖÐØÓÒ Ô ÐÓØÒ ÖÚ ÓÒ ÓÒ¹ ØÖÒØ ÓÚÖ ØÖ ÑØØ ÛÐÐ Ò Ò ÑÒÔÙÐØÒ Î ÖÚ º ÓÚÖÝ Ò ÐØÓÒ Ó ÖÚ Ò ÏÁ˹ÉÄ ÓÒ ÑÒØ º ÓÒØÓÐÓÐ Ñعص ÕÙÐØÝ Ó ÖÚ ÚÐÐ ÓÒØÖÓÐ ÓÔÖØÓÒ ÐÓ Ò ÒÓØ ØÓÒ º ËÖÚ ÖÔØÓÒ Ö ØÓÖ Ò ÅĹ ÖÔÓ ØÓÖ º Ù ØÓ Ô ÓÒ ØÖÒØ Ø ÔÖ ÒØØÓÒ Ó ÏÁ˹ÉÄ ÓÙØ Ø ÓÔ Ó Ø ÔÔÖº ØÐ ÓÙØ ÏÁ˹ÉÄ Ò ÓÙÒ Ò º ÖÚ Ò Ö ØÖ ÛØ ÓÒ ÓÖ ÚÖÐ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º Ì Ø ÚÒØ ØØ ÖÚ Ò ØÐÐ ÚÐÐ ÚÒ ÓÒ Ó Ø ÓÑÑÙÒØ Ø ÖÚ Ö ØÖ ÛØ ÒÓØ ÚÐк Ì Ö ØÖØÓÒ Ó ÖÚ ÛØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÖÕÙÖ ØÓ Ò Ø ÑÔÔÒ ØÛÒ ÔÖÓÔÖØ ÛÐÐ ÓÔÖØÓÒ º Ì ÑÔÔÒ Ö ØÓÖ ÔÖØ Ó Ø ÚÐÙ Ó Ø ØØÖÙØ ÑÑÖ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ ÓÖ Ò ØÒ Ø ÖÚ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ Ò Ö ØÖ ÛØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÏÁ˹ËÄ ØØÑÒØ ÂÓÒ ËÖÚ ÓÙÖ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ØÖØ ÔÖÓ ÓÖ Ø ÅÔÔÒ ÑØÓ ØºØ ØÔÖÓÖÑÒ µ º ÔÐÝ ÔÖÓ ÓÖ ÒÑÖ µ ÑØÓ ØºÙÝ ÔÖÓ ÓÖ µ ºÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µ ººººººººº ½½

12 Ì ÑØÓ Ø ØÔÖÓÖÑÒ µ Ö ÔØÚÐÝ ÙÝ ÔÖÓ ÓÖ µµ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ ÑÔÔ ØÓ Ø ÑØÓ ÔÐÝ ÔÖÓ ÓÖ ÒÑÖ µ Ö ÔØÚÐÝ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µµ Ó Ø ÛÖÔÔ Ö¹ Ú ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ µº ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Ö ØÖØÓÒ ÑÝ ÓÒÖÒ ÓÒÐÝ Ù Ø Ó Ø ÔÖÓÔÖØ Ò ÓÔÖØÓÒ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ Ý ØÙÖÒ Ö ØÖØÓÒ ØÓ Ô ÔÖØ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐÓÛ Ø ÖØÓÒ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ Û Ú ÚÖÐ ØÚØ º ÌÙ Î ÖÚ Ú Ø ÜÐØÝ ØÓ Ö ØÖ ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ØÚØ ØÝ Ò ÔÖÓÚº ÓÖ Ò ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÔÖÐ ÔÖÓÚ ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ÖÒ Ò ÙÝÒ ÑÓÒØÓÖ º ËÓÑ Ó Ø ØÙÐ ÖÚ Ò ÔÖÓÚ ØÖ ÖÒ ÓÖ ÙÝÒ ÙØ ÒÓØ Óص Ò ØÙ Ö ØÖ ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ÔÖØ ØÝ Ò ÔÖÓÚº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓÚÖ Ò ÔÝ ÓÒ ØÖÒØ ØØ ÑÙ Ø Ø ØÓ Ö ØÖ ÛØ Ø ÓÑÑÙÒØݺ Ì ÓÒ ØÖÒØ Ò Ø ÔÖ¹ÓÒØÓÒ Ó Ø Ö ØÖ ÛØ ÓÑÑÙÒØÝ µ ÑØÓº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÖÔÖÐ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÑØ ÖÕÙÖ ØØ Ø Ö ØÖØÓÒ ÓÖ Ø ÙÝ ÑÓÒØÓÖ µ ÓÔÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø Ö ØÖØÓÒ ÓÖ Ø Ö ÑÓÒØÓÖ µ ÓÔÖØÓÒº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ð Ó Ö ØÖ ÛØ ÒÓØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ Ý ÓÒ Ó Ø ÑÑÖ Ó Ø Ö Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÓÑ ÑÑÖ Ó Ø ÓÒ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ØÓÓº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ó ÒÓØ Ò ØÓ Ù¹ÓÑÑÙÒØÝ Ó ÒÓØÖ ØÓ Ö ØÖ Ûغ ÓÖ ÓÒ ØÒÝ Ö ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÔÖØ Ó Ø ÔÖ¹ÓÒØÓÒ Ó Ø Ö ØÖ ÛØ ÓÑÑÙÒØÝ µ ÑØÓ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÒÒÓØ Ö ØÖ ÛØ Ø Ù¹ÓÑÑÙÒØ º Ì ÒØÙÖÐ Ø ÑÔÐØ ØØ ÑÑÖ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ò ÑÑÖ Ó Ø ÙÔÖ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ò ÒÓØ Ø ÓÔÔÓ Øº Ì Ö ØÖØÓÒ Ó ÖÚ ÛØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÒÚÓÐÚ ØÖعÙÔ Ó Ø ØÓ Ò Ø ÑÔÔÒ º ÀÓÛÚÖ Ø Ó Ø ÒÓØ Ò ÒØ Ù Ø ÔÖÓÚÖ ÓÒÐÝ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø Ô ØÓÒ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݺ ÏÁË ÐÔ ÔÖÓÚÖ ÛØ ÑÒ Ñ ØÓ ÓÙÑÒØ ÖÚ Ò ÛÝ ØØ Ñ ØÑ ÙÒÖ ØÒÐ ØÓ Ù Ö º ÝÒÑ ËÐØÓÒ Ó ËÖÚ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ò Ò Ò ÓÒÐÒ ÑÖØÔÐ ÓÖ ÐÐ ÓÒ ÙÑÖ Ò ÔÖÓÚÖ Ò ÚÒ ÓÑÒº Ù Ø ÑÙ Ø ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÝÒÑ ÐØÓÒ Ó ÖÚ ØÖÓÙ Ø ÑÖØÔк ÁÒ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÖÕÙ Ø ØÓ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓÖÑ Ý µ ÒÒ ÓÑÒØÓÒ Ó ØÙÐ ÖÚ ØØ Ø Ý Ø ÖÕÙ ØÖ³ ÖÕÙÖÑÒØ Ò µ ÒÚÓÒ Ø ÔÔÖÓÔÖØ ÓÔÖØÓÒ Ó Ø ÖÐÚÒØ ÖÚ º ÌÓ Ø Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÑØÓ Ö Ò Ò Ø Ð ÈÙ ËÖÚ ÒÐÙÒ ÕÙÖÝ µ Ò ÔÔÐÝ ÓÔÖØÓÒ µº Ì ÑØÓ ÕÙÖÝ µ Ø ÒØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ù ØÓ Ö ÓÖ ÑÑÖ ØØ Ø Ý ÓÑ ÚÒ ÓÒØÓÒ º Ì ÒÔÙØ ÔÖÑØÖ Ó Ø ÑØÓ ÒÐÙ ØÖÒ Û ÖÔÖ ÒØ ÕÙÖÝ Ò Ø ÏÁ˹ÉÄ ÐÒÙ º Ì ÑØÓ ÔÔÐÝ ÓÔÖØÓÒ µ Ø ÒØÖ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ Ù ØÓ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÚ ØÓ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÔÖØÓÒº Ì ÒÔÙØ ÔÖÑØÖ ÒÐÙ Ø ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ Ò Ø Ø Ó ÖÚ Û Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÛÒØ ØÓ ÔÔÐÝ Ø ÓÔÖØÓÒ ØÓº ÓÖ ÜÑÔÐ ÐØ Ù ÙÑ ØØ Ø ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ Ù Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ø Ó ÛÖÔÔ ÖÚ ÓÖ ÔÙÐйÓÑÑÙÒØݺ Ì ÒØÖ ØÒ ÔÖØ Ò Ø ÜÑÔÐ ØØ ØÙÐ ÖÚ ºº ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ¾ ººº ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ Òµ Û Ö ÑÑÖ Ó ÔÖÓ ÓÖ Ò ÝÒÑÐÐÝ ÐØ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÓÔÖØÓÒ ºº Ö ÔÖÓ ÓÖ µ ÓÖÖ ÔÖÓ ÓÖ µµ Ó ÓÑÔÙØÖ ÖÚº Ø ÖÙÒØÑ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÐØ Ò Î ÖÚ ÓÖÒ ØÓ ÚÒ ÖØÖ ºº ÕÙÐØÝ Ó ÖÚ Ó Øµº Ì ÐØÓÒ Ô Ò Ø ÖÙÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ÖÚ Ý ÑÒ Ó Ø ÕÙÖÝ µ ÑØÓ Ó ÔÖÓ ÓÖ º Ò ÅÒÑÒØ Ò ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÔÖØ Ò ÐÝ ÝÒÑ ÒÚÖÓÒÑÒغ ÌÓ ÓÔ ÛØ Ò Ò Ø ÒÚÖÓÒÑÒØ Ø Ò ÖÝ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÖÓÒ ÙÖØÓÒ Ó ÖÚ º ÅÒ Ñ Ö Ò ØÓ ÒÐ Ø ØÓÒ ÑÓ ØÓÒ ÖÐÓØÓÒ Ò ÐØÓÒ Ó ÖÚ Ò Ò ÆÒØ Ò ÓÒØÖÓÐÐ ÑÒÒÖº Ì ÔØ ÔÖØÙÐÖÐÝ ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ Ï¹ Î ÛÖÝ ÓØ ÓÔÖØÓÒÐ ºº ÖÚÖ ÐÓµ Ò ÑÖØ ºº Ò Ó ÖÚ ÚÐÐØÝ Ò Ó Ù Ö³ ÖÕÙÖÑÒØ µ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ö ÒÓØ ÔÖØк ÁÒ ÓÙÖ ÔÖÓÚÖ ÑÝ ÐØ ÑÓÝ Ò ÖÐÓØ ØÖ ÖÚ º ÓÖ Ò ØÒ ÔÖÓÚÖ ÑÝ ÐØ Ò ÓÔÖØÓÒ ÓÖ Ò ÚÒØ ÖÓÑ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÖÚº Ò Ò ÒØØ ØÓ ÔØ Ø ÙÖÖÒØ ÖÚ ØÓ ØÙÐ Ù Ò ÐÑØ ºº ÓÒÓÑ ÔÓÐØ ÓÖÒÞØÓÒÐ ÓÖ ÔÖ ÓÒÐ Ò µº ÐÐ Ò ÔÖÓÖÑ ØÓ ÖÚ ÓÙÐ ÔÖÓÔØ ØÓ ÓØÖ ÖÚ ØØ ÖÐÝ ÓÒ Ø ØÓ Ò ÙÖ ÐÓÐ ÓÒ ØÒݺ ÓÖ Ò ØÒ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÚ ÐØ ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ÚÒØ Ó ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÓÑ ÙÒÚÐк ÑÒ Ñ ØÓ ÔÖÓÔØ Ò ÔÖÓÔØÓÒ ÓÙÐ Ú º Ì ØÓÒ ÓÙ ÓÒ Ò ÑÒÑÒØ ÓÖ Î ÛØÒ Ø ÏÁË ÖÑÛÓÖº ½¾

13 º½ ÅÓÒØÓÖÒ ËÖÚ ÁÒ ÓÙÖ ÔÔÖÓ Ò ÔÖÓÔØÓÒ ÐØØ Ý ÑÒ Ó Ñع ÖÚ ÐÐ ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ º ÅÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ö ÔÖ¹ Ò Ò ÜØÒ Ð ÓØ ØØ ÙÖÖÓÙÒ ÖÚº ÌÝ ÓÒØÒ ÓÔÖØÓÒÐ ÒÓÛÐ Ù ÐÓØÓÒ ÚÐÐØÝ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ ÔÓÐ ÖÐØ ØÓ ØÙÐ ÖÚ º ÌÝ Ð Ó ÔÖÓÚ ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ÒÒ Ò ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ù ÖÒ ØÓ Ò ÒÓØÝÒ Ò º ÊÙÐ Ò ÓØ ØÓ Ò ÖÐØ ÚÒØ ÔÖØ Ó Ø ÓÔÖØÓÒÐ ÒÓÛÐ Ó ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ º ÖÚ ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ ØØ ØÓ Øº ÅÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ö ÓÒ Ò Ø ÙÔÓÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÖÖÒ ÖÚ ØÝ Ö ØØ ØÓº ÌÝ ÓÑÑÙÒØ ÑÓÒ ØÑ ÐÚ Ò ÛØ Ø Ý ØÑ Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÒ Ò ÔÖÓÔØÓÒº ÌÙ Ø ÓÑÒØÓÒ Ó ÖÚ Ò Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÑعÓØ ÓÖÑ ÝÒÖÝ ØÓ ÑÓÐ Ø Ð¹ÝÐ Ó ØØ ÖÚº ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ ÑÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÚÐÐØÝ Ó Ø ÖÐØ ÖÚº ËÖÚ ÚÐÐØÝ Ó ÔÖØÙÐÖ ÑÔÓÖØÒ ÓÖ ÑÒÒ Î º ÙÖÒ Ø Ð ÔÒ Î ÖÚ Ò ÚÐÐ ØÑÔÓÖÖÐÝ ÙÒÚÐÐ ºº Ù ØÓ ÒØÛÓÖ ÔÖÓÐÑ ÓÖ Ò ÜÔÐØ ÖÕÙ Ø ÖÓÑ Ø ÖÚ ÔÖÓÚÖµ ÓÖ ÔÖÑÒÒØÐÝ ÙÒÚÐÐ ºº Ø ÖÚ Ðص ½ º ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ ÓÒØÒ Ò ØØÖÙØ ÐÐ ÚÐÐØÝ ØØÙ º Ì ØØÖÙØ Ø ÚÐÙ ÖÓÑ Ø Ø ÔÖÑ ÙÒÚÐг ØÑÔ ÙÒÚÐг ÚÐгº ÀÒ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ ÑÝ Ü Ø ÚÒ ØÖ Ø ÐØÓÒ Ó Ø ÖÐØ ÖÚº Ì Ý ØÑ Ò ÓÖ ÜÑÔÐ ÔÖÓÐÐÝ Ø ÚÐÐØÝ Ó ÖÚ Ò ÐØ ÐÐ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó Ø ÔÖÑÒÒØÐÝ ÙÒÚÐÐ ÖÚ º ÑÓ ØÓÒ Ó Ø ØØÖÙØ ÚÐÐØÝ ØØÙ Ö ÙÐØ Ò ÒÖØÒ Ò Ò ØÒ Ó Ø ÚÒØ ÚÐÐØÝ µ Ó Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚº Ì ÖØÓÒ ØÓ Ø ÚÒØ ÑÝ ØÖÖ ÓÑ Ò ÓÔÖØÓÒ Ö Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ù ØÓÒ ºº ÖÞÒ ÓÖ ÐØÒ Ø ÖÚµº ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ò Ø ÖÐØ ÖÚ Ò ÐÓØ Ò «ÖÒØ ÐÓØÓÒ º º¾ Ò ÇÔÖØÓÒ Ò ÚÒØ Ì ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÖÚ ÓÑÔÐ ØÖÓÙ Ò ÓÔÖØÓÒ Ó Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚº ÌÐ ÙÑÑÖÞ Ò ÓÔÖØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ý ÏÁË ÓÖ ÐÖØÝ Ö ÓÒ ÓÔÖØÓÒ ÔÖÑØÖ Ö ÒÓØ Ô µº Ò ÓÔÖØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑ ÑÒÙÐÐÝ Ý ÖÚ ÔÖÓÚÖ ÓÖ ÙØÓÑØÐÐÝ Ý ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ò ÖØÓÒ ØÓ Ò Ò ÓØÖ ÖÚ º Ò ÚÒØ ÓØ ØÓ Ò ÓÔÖØÓÒ ÌÐ µº ÅÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ù Ö ØÓ Ò ÒÓØÝ Ò ÚÒØ º Ì ÓÒ ÕÙÒ Ó Ò ÚÒØ ÓÙÖÖÒ Ö ÔØÙÖ Ò ÖÙÐ ØØ Ò Ò Ò Ø ÒÖ ÓÖ»Ò ÖÕÙ ØÖ Ó Ø ÚÒغ À ÐÚÐ ÖÚ ÔÙ Ò ÔÙÐйÓÑÑÙÒØ µ ØØ Ù ÓØÖ ÖÚ ÑÙ Ø Ù Ö ØÓ Ø Ò ØØ ØÝ Ö ÒØÖ Ø Òº ÏÒÚÖ Ò ÚÒØ ÓÙÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò ÒÓØ ØÓ Ø Ù ÖÖ º Ì Ù ÖÖ ÖØ ØÓ Ø ÒÓØ Ò Ù Ò ØÖ ÓÛÒ Ò ÓÒØÖÓÐ ÔÓÐ Ú ÐÓÐ ÖÙÐ º ÌÙ Ø ÖØÓÒ ØÓ Ò Ò Ù ØÓÑÞ ØÓ Ø ÔÙÐÖØ Ó Îº ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ Û Ù ÑÔÐ ÜÑÔÐ ØÓ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÔÖÓÔØÓÒº ÇÔÖØÓÒ ÅÒÒ ÓØ ÚÒØ ÖÞ ÖÚ µ Ì ÖÚ Ñ ØÑÔÓÖÖÐÝ ÙÒÚÐÐ ÖÚ ÖÓÞÒ µ ÐØ ÖÚ µ Ì ÖÚ Ñ ÔÖÑÒÒØÐÝ ÙÒÚÐÐ ÖÚ ÐØ µ Ö ÙÑ ÖÚ µ Ì ÖÚ ÖÓÞÒ ÓÖÑÖÐݵ Ñ ÚÐÐ ÖÚ Ö ÙÑ µ ÖÐÓØ ÖÚ µ Ò Ø ÐÓØÓÒ Ó ÖÚ ÖÚ ÖÐÓØ µ ÖÞ ÓÔÖØÓÒ µ Ì ÓÔÖØÓÒ ÖÓÞÒ Ø ÒÒÓØ ÒÚÓµ ÓÔÖØÓÒ ÖÓÞÒ µ Ö ÙÑ ÓÔÖØÓÒ µ Ì ÓÔÖØÓÒ ÖÓÞÒ ÓÖÑÖÐݵ Ö ÙÑ ÓÔÖØÓÒ Ö ÙÑ µ ÓÔÖØÓÒ µ Ì ÓÔÖØÓÒ Ò Ø ÖÚ ÓÔÖØÓÒ µ ÐØ ÓÔÖØÓÒ µ Ì ÓÔÖØÓÒ ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÖÚ ÓÔÖØÓÒ ÐØ µ ÑÓÝ ÓÔÖØÓÒ µ Ì ÒØÓÒ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ Ò ÓÔÖØÓÒ ÑÓ µ ÖÞ ÚÒØ µ Ì ÚÒØ ÖÓÞÒ Ø ÒÒÓØ ÓÙÖµ ÚÒØ ÖÓÞÒ µ ÚÒØ µ Ì ÚÒØ ØÓ Ø ÖÚ ÚÒØ µ Ö ÙÑ ÚÒØ µ Ì ÚÒØ ÖÓÞÒ ÓÖÑÖÐݵ Ö ÙÑ ÚÒØ Ö ÙÑ µ ÐØ ÚÒØ µ Ì ÚÒØ ÐØ ÖÓÑ Ø ÖÚ ÚÒØ ÐØ µ ÑÓÝ ÚÒØ µ Ì ÒØÓÒ Ó Ø ÚÒØ Ò ÚÒØ ÑÓ µ ÌÐ Ò ÇÔÖØÓÒ Ò ÚÒØ ÄØ Ù ÙÑ ØØ ÔÖÓÚÖ ØÓ ÖÞ Ø ÖÚ ºº ØÓ ÓÔÖØ ÐÓÐ Ò µº Ì ÓÔÖØÓÒ ½

14 ÖÞ ÖÚ µ Ù ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ ÙÖ µº Ì ÓÔÖØÓÒ ÐÐÓÛ Ø ÔÖÓÚÖ ØÓ ÖÞ Ø ÖÚ ÓÖ ÔÖÓ Ó ØÑ ØÖØÒ Ø Ô Ø Ò ØѺ Ì ÖÚ Ò ÖÓÞÒ ÓÖ Ò ÙÒÐÑØ ÔÖÓ Ó ØÑ Ò ØÒ Ö ÙÑ ØÖÛÖ º ÖÚ ÖÔÓÖØ ØÑÔÓÖÖÐÝ ÙÒÚÐÐ ÓÒ Ø ÖÓÞÒº ÓÒ ÕÙÒØÐÝ ÒÓ ÖÕÙ Ø Ö ÔØ ÖÓÑ Ù Ö º «ÖÒØ ÒÖÓ Ö ÔÓ Ð ÓÖ Ø ÖÙÒÒÒ Ò ØÒ Ó Ø ÖÚº ÓÖ ÜÑÔÐ ØÝ Ö ÐÐÓÛ ØÓ Ò ØÖ ÜÙØÓÒ ÒÐ ÓÖ ÖÓÞÒº Ì ÔÔÖÓÔÖØ ØÖØÝ Ò ÖÙÐ Ó Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚº Ì ÔÔÖÓÔÖØÒ Ó ÓÒ ÒÖÓ ÓÚÖ ÒÓØÖ ÔÒ ÓÒ Ø ÚÖÝÒ ØÙØÓÒ Ò Ø ÒØÙÖ Ó ÖÚ º ÏÒÚÖ ÓÒ ØÓ ÖÞ ÖÚ ØÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÖÚ ÖÓÞÒ µ ÚÒØ ÓÙÖ º ÆÓØ ØØ Ø ÚÒØ Ò ÓÙÖ ÓÖ ÖÞÒ Ø ÖÚ Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÓÖÑ Ù ÖÖ Ò ÚÒº Ì ÚÒØ Ó ØÖÓÙ ÐØÖÒ ÔÖÓ ØÓ ÜØÖØ ÚÐÙ Ó Ø ÚÒØ ÔÖÑØÖ Ò ØÖÑÒ Ø ÖÐÚÒØ Ù ÖÖ Ó Ø ÚÒØ Ò ØÒº ÚÒØ ÔÖÑØÖ ÑÝ ÒÔ ÙÐØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÛÒ Ø ÖÚ ÛÐÐ ÖÓÞÒ ÓÖ ÓÛ ÐÓÒ Ø ÐØÖÒØÚ ÖÚ Òݵ ØØ Ò Ù ÛÐ Ø ÖÚ ÖÓÞÒ Ò Ó ÓÒº Ì ÒØ Ù ÖÖ Ö ØÒ ÒÓØ º Ì ÒÓÖÑØÓÒ ÖÖ ÓÙØ ÛØ Ø ÚÒØ ÔÒ ÓÒ ÛØ Ù ÖÖ Ö ØÖ ÓÖº ÓÖ Ò ØÒ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó Ø ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ Û Ù ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÓÑÔÓÒÒØ ÑÝ Ö ØÖ ÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÛÒ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÛÐÐ ÖÓÞÒ ÓÛ ÐÓÒ Ø ÛÐÐ ÖÓÞÒ Ò Ø ÐØÖÒØÚ ÖÚ ØØ Ò Ù ÛÐ Ø ÖÓÞÒº ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ Ò Û ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÑÑÖ ÑÝ Ö ØÖ ÓÖ ÓÒÐÝ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÛÒ Ò ÓÛ ÐÓÒ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÛÐÐ ÖÓÞÒº ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ØØ Ø Ù ÖÖ ÖØ ØÓ Ø ÚÒØ Ù Ò ÐÓÐ ÔÓÐÝ Û Ô ÖÙÐ º ÓÖ Ò ØÒ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÑÝ ÖØ Ý ÔÖÓÖÑÒ Ø ÓÔÖØÓÒ ÖÞ ÖÚ µ ÓÒ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÛÖ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó ÔÖÓ ÓÖ ÑÝ ÖØ Ý ÜÐÙÒ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÖÓÑ Ø ÑÑÖ ÛÐ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÖÓÞÒº Monitoring Service Is a monitor of processors Monitoring Service 3 Notification 4 delete_service() Service Provider 2 availability_status = temp_unavailable Is a monitor of Notification 3 freeze_service() 4 1 freeze_service() processorprovide_1 Monitoring Service Is a monitor of computerservice ÙÖ Ò ÈÖÓÔØÓÒ Ò ÏÁË Ì ÐØÓÒ Ó ÖÚ Ö ÙÐØ Ò ÙÔØÒ Ø ØØÖÙØ ÚÐÐØÝ ØØÙ ØÓ Ñ Ø ÖÚ ÔÖ¹ ÑÒÒØÐÝ ÙÒÚÐÐ Ò ÒÖØÒ Ò Ò ØÒ Ó Ø ÚÒØ ÖÚ ÐØ µº Ì ÚÒØ ÔÖÑØÖ ÑÝ ÒÔ ÙÐØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÛÒ Ø ÖÚ ÛÐÐ ÐØ Ø ÐØÖÒØÚ ÖÚ Òݵ ØØ Ò Ù ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ñ ÙÒØÓÒÐØÝ Øº ËÑÐÖÐÝ ØÓ ÖÞÒ ÖÚ Ò ÔÔÖÓÔÖØ ØÖØÝ ÑÙ Ø Ú Ò Ò Ò Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ ØÓ Ð ÛØ Ø ÖÙÒÒÒ Ò ØÒ Ó Ø ÐØ ÓÖ ØÓ Ðص ÖÚº ËÙ ÖÖ ÖØ ØÓ Ø ÚÒØ Ù Ò ÐÓÐ ÔÓÐ º ÓÖ Ò ØÒ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó Ø ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ Û Ù ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÓÑÔÓÒÒØ ÖØ Ý ÖÞÒ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÛÖ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ Ò Û ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÑÑÖ ÑÝ ÖØ Ý ÖÑÓÚÒ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ó Ø ÑÑÖ º ËÑÐÖ ÔÖÓÙÖ Ö ÔÖÓÖÑ ÛÒ ÖÚ ÔÖÓÚÖ ÛØÖÛ Ò ÓÔÖØÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÐØ Ò Ø ÒØÓÒ Ó Ò ÓÔÖØÓÒ ÛØÖÛ Ò ÚÒØ ÓÖ Ò Ø ÒØÓÒ Ó Ò ÚÒغ ÓÖ Ò ØÒ Ø ÑÓ ØÓÒ Ó Ò ÓÔÖØÓÒ Ö Ôº ÚÒص ÒÓØ ØÓ Ù ÖÖ ÓÒÐÝ Ø ÒÛ ÒØÓÒ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ Ö Ôº ÚÒص ÒÓØ ÓÑÔØÐ ÛØ Ø ÓÐ ÓÒ Ò Ø Ò Ó ÙØÝÔÒ ÖÐØÓÒ Ô ºº Ø ÒÛ ÒØÙÖ Ó ÓÔÖØÓÒ»ÚÒØ ÒÓØ Ù¹ØÝÔ Ó Ø ÓÐ ÓÒµ º ÅÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÑÝ ÒÓØ Ö ØÖ ÓÖ Ø ÐØÓÒ Ó Ò ÓÔÖØÓÒº ÅÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó ÚÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÑÝ ÓÖ ÜÑÔÐ ÖØ ØÓ ÚÒØ ÐØÓÒ Ý ½

15 ÖÑÓÚÒ Ø ÖÙÐ ÓØ ØÓ Ø ÚÒغ Ì ÖÐÓØÓÒ Ó ÖÚ Ö ÙÐØ Ò ÙÔØÒ Ø ÖÔÓ ØÓÖ ÛÖ Ø ÖÚ ÚÖØ ØÓ ÒÐÙ Ø ÒÛ ÐÓØÓÒº ÓÒØÖÖÝ ØÓ ÔÖÚÓÙ Ò Ø ÖÐÓØÓÒ Ó ÖÚ ÒÓØ ÔÖÓÔØ ØÓ ÓØÖ ÖÚ ØØ ÔÒ ÓÒ Ø ºº ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÛØ Û Ø ÖÚ Ö ØÖµº ÁÒ ØÓÒ ØÓ Ø Ò ÓÔÖØÓÒ ÑÒØÓÒ Ò ÌÐ ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó«Ö ÓÔÖØÓÒ ØÓ Ð ÛØ Ò ØØ ÑÝ ÓÙÖ Ò Ø ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ÔÙÐйÓÑÑÙÒØݺ Ì ÓÔÖØÓÒ ÐØ ÓÑÔÓÒÒØ µ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÖÔÐ ÓÑÔÓÒÒØ ÐÐÓÛ ØÓ ÖÑÓÚ Ò Ò ÓÑÔÓÒÒØ Ö ÔØÚÐݺ Ì Ó¹ Ø ÚÒØ Ö ÓÑÔÓÒÒØ ÐØ µ ÓÑÔÓÒÒØ µ Ò ÓÑÔÓÒÒØ ÖÔÐ µ Ö ÔØÚÐݺ Ò ÔÖÓÔØÓÒ Ð Ó ÔÖÓÖÑ ÛÒÚÖ ÖÚ ÔÖÓÚÖ Ù Ø ÔÖÚÓÙ ÓÔÖØÓÒ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÑ ØØ ÙÖ µ Ø ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ Ù Ö ØÓ Ø ÚÒØ ÖÚ ÖÓÞÒ µ ÛØ Ø ÓÑÔÓÒÒØ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½º Á Ø ÔÙÐйÓÑÑÙÒØݳ ÔÖÓÚÖ ØÓ ÖÑÓÚ ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÖÓÑ Ø Óѹ ÔÓÒÒØ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÖÚ Ó ÔÖÓ ÓÖÔÖÓÚÖ ½ ÒÓØ Ó ØØ Ø Ò ÙÒ Ù Ö ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÖÓÑ Ø ÖÚ ÖÓÞÒ µ ÚÒغ ÁÑÔÐÑÒØÓÒ ËØØÙ ÌÓ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÚÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ÖØØÙÖ ÛÚ ÑÔÐÑÒØ ÓÑÔÙØÖ ÑÒÙØÙÖÒ ÔÔÐØÓÒ ÙÖ µº Ì ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÙÖÖÒØÐÝ ÙÐØ ÓÒ ØÓÔ Ó ÏÁÆÁÌ ÛÓÖÒ ÔÖÓØÓØÝÔ ÓÖ Ö¹ Ò ÐÓØÒ Ò ÕÙÖÝÒ Ø Ò ÐÖ ÒØÛÓÖ Ó Ø º Ì ÛÖÔÔ ÖÚ ÁÅ ËÓÒÝ Ò ÈÐÔ Ö Ö ØÖ ÛØ Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÔÖÐ º Å Ò ÁÒØÐ Ö Ö ØÖ ÛØ Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÖÛÖÖÙØ ÔÖÓ ÓÖ Ò ÑÓØÖÓÖ º Ì ÔÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÓÙØ ÓÙÖ ÓÔÖ¹ ØÓÒ ÖÓÑ Ø ÛÖÔÔ ÖÚ Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º ÆÓØ ØØ ÐÐ ÖÚ Ò ÙÖ Ö Ù ÓÖ ØÖÐ ÔÙÖÔÓ º Ò ÚÐÙØÓÒ Ò ÖÐ Ï ÔÔÐØÓÒ ØÓ ØÙÝ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ò ÐÐØÝ Ó ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÙØ ØÓ ÙØÙÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒº User Interface Legend CORBA push-community object Service Repository Querying Module Log Manager Service Manager Execution Module Rules Manager Administration Module Local Broker (OrbixWeb) CORBA pull-community object CORBA Wrapped service object ORB Database Application IIOP VisiBroker OrbixWeb Orbix ORBs IBM Philips Sony AMD Intel Push-communities processors hardwarecircuits peripherals motherboards Pull-communities computerservice Wrapped Services J D B C C++ Method Invocation Proprietary Services Oracle msql DB2 ObjectStore ObjectStore ÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓÑÔÙØÖ ÅÒÙØÙÖÒ ÔÔÐØÓÒ Ì Ù Ö ÒØÖ ÑÔÐÑÒØ Ù Ò ÂÚ ÔÔÐØ Ò ÓÑÑÙÒØ ÛØ Ø ÖÚ ÑÒÖ Ð Ó ÛÖØØÒ Ò ÂÚº Í Ö ³ ÖÕÙ Ø Ö ÓÖÛÖ ØÖ ØÓ Ø ÑÒ ØÖØÓÒ ÕÙÖÝÒ ÓÖ ÜÙØÓÒ ÑÓÙÐ ÔÒÒ ÓÒ ½

16 ØÖ ØÝÔ ÙÖ µº Ì ÑÓÙÐ ÖÐÝ ÓÒ Ø ÐÓ ÑÒÖ ØÓ ÖÓÖ Ø ÜÙØ ÖÕÙ Ø Ò ÔÖ ØÒØ ÐÓº Ì ÑÒ ØÖØÓÒ Ò ÕÙÖÝÒ ÑÓÙÐ ÑÔÐÑÒØ ÏÁ˹ËÄ Ò ÏÁ˹ÉÄ ÐÒÙ Ö ÔØÚÐݺ Ì ÜÙØÓÒ ÑÓÙÐ Ù ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ò ÓÒØÖÓÐ ÖÚ º ÁØ ÒØÖØ ÛØ Ø ÖÙÐ ÑÒÖ Û Ö ÔÓÒ Ð Ó ÖÙÐ ÑÒÑÒØ ÑØÓ ÒÚÓØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ò ÚÒصº Ì ÖÚ ÑÒÖ ÖÐ ÓÒ ÖÚ ÖÔÓ ØÓÖÝ ÇØËØÓÖ Ø µ ØÓ ÒÐ Ø «ÖÒØ Ù Ö ³ ÖÕÙ Ø º ÐØÓÙ Û Ö ÙÖÖÒØÐÝ Ù Ò ÒØÖÐÞ ÖÔÓ ØÓÖÝ ÛØ Û ÐÐ ÔÖÓÚÖ ÑÙ Ø Ö ØÖ ØÖÙØ ÓÐÙØÓÒ ÓØÒ ÖÔÓ ØÓÖÝ ÛØ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØݵ ÓÒ¹ÓÒº Ï Ö Ð Ó ÒÚ ØØÒ Ø Ù Ó ÅĹ ÖÔÓ ØÓÖ ØÓ ØÓÖ ÖÚ ÖÔØÓÒ º Ì ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ù ØÖ «ÖÒØ ÁÁÇÈ ÓÑÔÐÒØ ÇÊ ÒÑÐÝ Î ÖÓÖ ÓÖ ÂÚ ÇÖÜÏ Ò ÇÖܺ Ì ÇÊ ÓÒÒØ Ø µ ÖÚ ÔÙ ÔÙÐÐ Ò ÛÖÔÔ ÖÚ µ Ö ØÖ ÇÊ ÖÚÖ ÓØ º Ì ÓØ Ö ÑÔÐÑÒØ Ò ÂÚ Î ÖÓÖ ÓÖ ÂÚ ÓÖ ÇÖÜÏ ÖÚÖ ÓØ µ ÓÖ ÇÖÜ ÖÚÖ ÓØ µº Ø ÔÔÐØÓÒ Ö Ù ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚ º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÖÚ ºº ÑÓÒØÓÖ Þ ÈÍ ÐÓ Ô ÔÖµ ØÓÖ Ò Ú µ ÖÐØÓÒÐ ÇÖÐ ÑËÉÄ ¾µ Ò Óع ÓÖÒØ ÇØËØÓÖµ Ø º ÏÖÔÔ ÖÚ ØØ Ö Ö ØÖ Î ÖÓÖ ÖÚÖ ÓØ ØÓ Ø ÔÔÐØÓÒ ÛÖØØÒ Ò ÂÚµ ØÖ ÐÓÐÐÝ ÓÖ ÖÑÓØÐÝ Ù Ò ÂÚ ÊÅÁº ØÓ ÖÐØÓÒÐ Ø ØØ ÙÔÔÓÖØ ÂÚ ÒØÖ ÔÖÓÚ Ú Â Öº ÏÖÔÔ ÖÚ ØØ Ö Ö ØÖ ÇÖÜ ÖÚÖ ÓØ ÐÓÐÐÝ ØÓ ÓعÓÖÒØ Ø Ú ÑØÓ ÒÚÓØÓÒ ÓØ ÇÖÜ Ò ÇØËØÓÖ ÙÔÔÓÖØ º Ì ÒØÖ ÐÐÓÛ Ù Ö ØÓ ÓÓ ÑÓÒ ØÖ ÙÒØÓÒ ÑÒ ØÖØÒ ÕÙÖÝÒ Ò ÜÙØÒ ÖÚ º ÙÖ ÖÔÖ ÒØ Ø ÒØÖ ÙÖÒ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÔÖÓ ÓÖ º Ì ÔÖÓÚÖ Ô¹ ÖÚ ÔÖÓÔÖØ ÒÐÙÒ ÓÑÒ ØÝÔ ÐÐÒ ÔÖÓ ÓÖ µ ÝÒÓÒÝÑ ÔÖÓ Ò ÙÒØ Ò ÈÍ µ Ò ÓÚÖÐÔÔÒ ÑÓØÖÓÖ Ò ÖÛÖÖÙØ µ Û Ö Ô ØÓ ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ º Ù Ö ÒØÖ Ø Ò Ö ØÖÒ ÛØ ÔÖÓ ÓÖ ÛÓÙÐ ØÝÔÐÐÝ ØÖØ Ý ÓÚÖÒ ÓÑÑÙÒØ ÖÐÚÒØ ØÓ ÐÐÒ ÔÖÓ ÓÖ º ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ ÕÙÖÝ ÓÒ ÓÑÒ ÙÑØØ ØÖÓÙ Ø ÖÚ ÕÙÖÝ Øº Ì Ù Ö Ð Ó Ø ÔÓ ÐØÝ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÑÒÒ Ò ÙÒØÓÒÐØÝ Ó ÔÖÓ ÓÖ Ý Ò ØÓ Ø ÓÙÑÒØØÓÒ Ò ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÔÖÓÔÖØ º ÙÖ ÔÔÒܵ ÔØ ÒÖÓ ÛÖ Î Ø ÓÑÔÙØÖ ÖÚ ÔÙÐй ÓÑÑÙÒØݵ Òº ÙÑ ØØ Ø Î ÚÐÓÔÖ ÛÒØ ØÓ ÓÙØ ÓÙÖ ÖÚ ØØ ÔÖÓÚ ÑÓÒØÓÖ Ò ÔÖÓ ÓÖ º Ë» ÛÓÙÐ ØÝÔÐÐÝ ØÖØ Ý ÙÑØØÒ ÕÙÖ ØÓ Ò ÔÙ ¹ÓÑÑÙÒØ ÖÐØ ØÓ Ø ØÚØÝ Ó ÐÐÒ ÑÓÒØÓÖ ÓÖ ÔÖÓ ÓÖ Ù Ò Ø ÕÙÖÝ Øµº Ì Ý ØÑ ÖØÙÖÒ ÔÖÓ ÓÖ Ò Ò ÙÖ µ Ò ÔÖÔÖÐ ÖÐÚÒØ ÓÑÑÙÒØ º ÌÒ Ø Î ÚÐÓÔÖ ÕÙÖ Ø Ý ØÑ ÓÖ Ø ÑÑÖ Ó Ø ØÛÓ ÓÑÑÙÒØ º Ì Ý ØÑ ÖØÙÖÒ ÁÅ ËÓÒÝ Ò ÈÐÔ ÑÑÖ Ó ÔÖÔÖÐ Ò ÁÒØÐ Ò Å ÑÑÖ Ó ÔÖÓ ÓÖº Ì Î ÚÐÓÔÖ ÑÝ ØÓ Ø ÓÙÑÒØØÓÒ Ò ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ó Ø ÖÚ Ò ØÒ ØÓ ÐØ ÁÅ ÁÒØÐ Ò ËÓÒÝ Ù Ò ÔÖØÒÖ º ÓÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ø Î ÚÐÓÔÖ Ø ÔÓ ÐØÝ ØÓ ÔÝ Ø ÒÓØ ØÓÒ» ÛÒØ ØÓ Ù Ö ØÓº Ì ÙÐØ ÚÐÙ Ðг Û ÒÐÙ Ù ÖÔØÓÒ ØÓ ÐÐ ÒÓØ ØÓÒ º ÊÐØ ÏÓÖ Ò ÓÒÐÙÒ ÊÑÖ ÌÖ ÛÓÐ ÓÝ Ó Ö Ö ÖÐØ ØÓ ÖÚ ÖÒ Ò ÚÖÐ Ð ÒÐÙÒ Á ½ ¾ ÐØÖÓÒ ØÐÓ ½ ½ ÛÓÖ ÓÛ ½ ½ ¾¼ ¾½ Ò Ø ½ º Á Ñ Ø Ó«ÖÒ Ò ÙØÓÑØ Ò ØÒÖ ÛÝ ØÓ ØÖÒ Ö Ø ÑÓÒ Ù Ò ÔÖØÒÖ º Á ÒÚ ØØ ØØ ÓÐÙØÓÒ ØØ Ö ÔÔÖÓÔÖØ Ø ÖÚ ØÓ ÒØÖØ ÐÓÒ ØÓ ÓÖÒÞØÓÒ ÛØ ÐÓÒ¹ØÖÑ Ò ØØ ØÖÒ ÖÐØÓÒ Ô º ËÚÖÐ Ü ØÒ «ÓÖØ Ù Ä ÓÑÑÓÒ Ù Ò ÄÖÖݵ ½ ÔÖÓÑÓØ Ø Ù Ó ÅÄ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÓÑÑÓÒ ÒØÖØÓÒ ÑÓÒ Î ÖÚ º ÏÐ Ø ÔÔÖÓ ÔÖÓÑ ØÙÖ ØÓ ÐÔ Ò ÙÐÒ ÒØÖØ Î Ø ÖÐØ «ÓÖØ Ö ØÐÐ Ò ØÖ ÒÒݺ Ü ØÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÒØÖØÒ ÐØÖÓÒ ØÐÓ ½ ½ ¾ ØÝÔÐÐÝ ÖÐÝ ÓÒ ÓÑÔÓÒÒع ÑÐÛÖ ØÒÓÐÓ Ù ÇÊ Ò ÇÅ ¾ º ÌÝ ÓÙ ÓÒ Ø ÒØÖØÓÒ Ó ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ØØÐÝ ÓÙÔÐ ÖÚ º ÀÓÛÚÖ ØÝ ÔÖ ÒØ ÚÖÐ ÐÑØØÓÒ ØØ Ñ ØÑ Ò«ØÚ ÛÒ Ø ÖÚ Ô ÐÖ Ò ÐÝ ÝÒÑ ºº Ø Ó Ø ØÓ Ø ÙÔ ÒÛ Ù Ò ÖÐØÓÒ Ô ÚÖÝ Ø ÒÓØ ÔÖ ÒØÐÝ ÔÓ Ð ØÓ ÝÒÑÐÐÝ ÒØÖØ ÒÛ Î Øºµ ÙÖÖÒØ ÛÓÖ ÓÛ Ý ØÑ Ö ÓÒ Ø ÔÖÑ ØØ Ø Ù Ó Ò ÒØÖÔÖ ÖÕÙÖ Ø ÑÒÑÒØ Ó Ù Ò ÔÖÓ Ò ØÖ ÒØÖØݺ ÁÒ Ò ÒÖ Ò ÒÙÑÖ Ó ÓÖÒÞØÓÒ Ú ÐÖÝ ÙØÓÑØ ØÖ ÒØÖÒÐ ÔÖÓ ÑÒÑÒØ Ù Ò ÛÓÖ ÓÛ Ò ÒÓÝ Ù ØÒØÐ Ò Ø Ò ÓÒ Óº ÀÓÛÚÖ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Ò ÒØÛÒ Ó Ü ØÒ ÛÓÖ ÓÛ Ý ØÑ Ø Ð Ó ÜÐ ÑÒ Ñ ØÓ ÕÙØÐÝ ÓÔ ÛØ ÖÓ ¹ÒØÖÔÖ ÖÐØÓÒ Ô º ÑÖÒ ÔÖÓØ Ò Ø ÛÓÖ ÓÛ Ö ÓÙ ÓÒ ÒØÖÓÔÖÐØÝ ÑÓÒ ÒÓÛÒ ½

17 ÙÖ ÒÒ ÈÙ ¹ÓÑÑÙÒØÝ ÒÏÁË Ò ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó Ù Ò ÔÖÓ ½ ¾¼ ¾½ ½ º ÁÒ ØÓÒ ÙÖÖÒØÛÓÖ ÓÛ ØÒÕÙ Ö ÒÓØ ÜÐ Ò Ö ÒÓÙ ØÓ ÔØ ØÓ Ø ÚÖ ÜÔÒÒ ÖÕÙÖÑÒØ Ó ÆÒØÐÝ ÖÙÒÒÒ ÑÓÖÒ ÁÒØÖÒعÛÖ ÔÔÐØÓÒ º ÙÖÖÒØ Ù Ò ÔÖÓ ÛØÒ Ò ÓÖÒÞØÓÒ Ö ÒØÖØ Ò ÑÒ ØÖ Ù Ò ÊÈ Ý ØÑ Ù ËÈ»Ê Ò ÈÓÔÐËÓØ ÓÖ ÚÖÓÙ ÛÓÖ ÓÛ Ý ØÑ Ð Áų ÅÉ ËÖ ÏÓÖ ÓÛ ÓÖÒØÖØ ÑÒÙÐÐÝ ÓÒ ÑÒ¹ º Ì ÄÇÏ ½½ ÔÖÓØ ÔÖÓÔÓ Ò ÒØÖ ØÒ ÛÓÖ ÓÛ¹ ÔÔÖÓ ÓÖ ÓÑÔÓ Ò Ù Ò ÔÖÓ º ÁØ ÓÙ ÓÒ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ÝÒÑ Ò Ó ÔÖÓ ØÓ ÓÔ ÛØ ÜÔØÓÒÐ ØÙØÓÒ ÛÐÐ Ø Ù ØÓÑÞØÓÒ Ó ÔÖÓ ÜÙØÓÒ ØÓ Ø Ù ØÓÑÖ³ Ò º ÄÇÏ Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø Ù Ó ÛÖÔÔÒ ÔÖÓÔÖØÖÝ ÖÚ º ÑÐÖ ÔÔÖÓ ÓÖ ÓÑÔÓ Ò Ù Ò ÔÖÓ ÔÖÓÔÓ Ò ¾¼ º ÓØ ½½ Ò ¾¼ Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø Ù Ó Ò ÔÖÓÔØÓÒ Ò ÙÐÒ ÓÒÐÒ ÑÖØÔÐ ÓÖ ÚÖØÙÐ ÒØÖÔÖ º ÌÖØÓÒÐ ØÒÕÙ Ò ÑÙÐØØ ÓÙ ÓÒ Ø ÖÒ ÑÓÒ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ØÖÓÒÓÙ Ø º Ï ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÖØÓÒ Ý ØÑ ½ ºº ËÁÅË ÁÒÓËÐÙØ ÇÁÆ ÌËÁÅÅÁË ÁÒÓÖѹ ØÓÒ ÅÒÓÐ ÏËÑÒØ ÁËǵ ÔÖÓÔÓ ÒØÖ ØÒ ÔÐØ ÓÖ ÛÖÔÔÒ Ø ÓÙÖ Ò ÔÖÓÚÒ ÙÒÓÖÑ Ò ÐÖØÚÒØÖ ÓÖ ÕÙÖÝÒ Ò Ö ØÖÙØÙÖÒ Ï Ø ÓÙÖ º ÀÓÛÚÖ ØÝ Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø ØÐ ÑÒØ Ó ÝÒÑ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ ØÓÒ ØÝ Ú ÒÓØ ÐØ ÛØ Ø ÒØÖØÓÒ Ó Î ÖÚ º ÇØÖ ÔÖÓØ ÒÑÐÝ ØÚÎÛ ½ Ò ÀÁÅË ¾ Ö Ð Ó ÖÐØ ØÓ ÓÙÖ ÛÓÖº ØÚÎÛ ÔÖÓÔÓ ÐÖØÚ ÐÒÙ ÓÖ ÔÝÒ ÚÛ ØØ Ö Ø Ò ØÚØ Ó «ÖÒØ Ù Ö ÛÓÖÒ ÒØÖØÚÐÝ ÓÒ Ö Ø Û ØÓÖ Ò ÒØÖÐÞ ÅÄ ÖÔÓ ØÓÖݺ ØÚÎÛ ÔÖÑÖÐÝ ÓÙ ÓÒ Ò ÑÒÑÒØ ºº ÔÖÓÔØÒ Ò ÖÓÑ Ø ÖÔÓ ØÓÖÝ ØÓ Ø ÚÛ Ò Ú ¹ÚÖ º ÀÓÛÚÖ Ø Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó Î ÖÚ º ÁÒ Ø ÀÁÅË ÔÖÓØ ÔÖÓØÓÓÐ ÐÐ ÈÅ ÀÁÅË ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÅÑÓÙÐ µ Ò ÚÐÓÔ ÓÖ ÛÖÔÔÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÖÚ º ÏÁË Ó ÝÓÒ Ø ÔÔÖÓ Ù Ò ÈÅ Ò ØØ Ø ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÝÒÑ ÓÑÑÙÒØ Ò ÔÖÓÔØÓÒ Ò ÛÖÒ Û ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ð ÛØ Î Ò ÐÖ Ò ÝÒÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º Ì ÑÓÖ «ÖÒ Ó Ø ÏÁË ÔÔÖÓ ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÓÚ ÑÒØÓÒ ØÒÕÙ Ð Ò Ø ÓÐ Ò ÑÒ Ó ÚÒ ÖÚ ÖÒ ÓÚÖ Ø Ïº ËÑÔÐ ØÓ Ò ÚÖØ ÑÒØ Ó Î Ö Ý ØÙÖ ÛÒ ÕÙÖÝÒ ØÑ ÓÒ Ø Ïº ÏÁË ÔÖ ÒØ Ò ÒÖÑÒØÐ Ò Ð¹ÓÙÑÒØÒ ÔÔÖÓº ÁØ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÙØÒ Ù Ö ÓÙØ Ø ÚÐÐ ÖÚ Ôº ËÒ ÐÐØÝ Ò ÜÐØÝ Ö Ó ÖØ ÑÔÓÖØÒ Ò Ï¹ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÏÁË ØÙÖ ÔÔÖÓÔÖØ ØÖØÓÒ º Ö Ø Ø ÓÒØÓÐÓйРÓÖÒÞØÓÒ Ò ÑÒØØÓÒ Ó Ø ÝÖ Ô Ò ÑÒÒÙÐ Ù Ô Ñ ÖÚ Ö Ò ÖÒ ÑÓÖ ÆÒغ ËÓÒ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ÝÒÑ ØÖÒ ÒØ ÛÐÐ ÐÓÒ¹ØÖÑ ÖÐØÓÒ Ô ÒÐ ÑÓÖ ÜÐ ÒØÖØÓÒ Ó Î ÖÚ º ÌÖ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ÒÖÑÒØÐ Ò ÐÖØÚ ÒØÖØÓÒ ÔÖÓÚ ÓÖ Ø ÚÐÓÔÑÒØ Ò ÔÐÓÝÑÒØ Ó ÒÛ Î º ÓÙÖØ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ÒÓØ ØÓÒ ÑÒÑÒØ ÔÖÓÚ ÓÖ ÔÖÓ¹ØÚ ÔÐÓÝÑÒØ Ó Î º ÒÐÐÝ ÏÁË ÙÔÔÓÖØ Ò ÑÓÒØÓÖÒ Ò ÔÖÓÔØÓÒ ØÓ Ð ÛØ Ø ÚÓÐØÐØÝ Ò ÝÒÑ Ó ½

18 Ï ÒÚÖÓÒÑÒØ º Ï ÒÓØ ØØ Ø ÔÔÖÓ Ö Ò Ø ÔÔÖ Ö Ø ØÔ ØÓÛÖ Ú Ò ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÙÐÒ Ò ÑÒÒ ÚÖØÙÐ ÒØÖÔÖ º ÅÓÖ ÑÔÓÖØÒØÐÝ Ø ÔÖÓÔÓ ÖÑÛÓÖ Ò ØÓ ÚÐÙØ Ò ÖÐ Ï ÔÔÐØÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ØÙÝ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ò ÐÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ØÒÕÙ º Ï Ö ÙÖÖÒØÐÝ ÒÚ ØØÒ ÒÓØÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÔÖÓØÓØÝÔ ÓÒ ÅÄ Ò Â ÒØÖÔÖ ÂÚ Ò µ ØÒÓÐÓ º ÒÓÛÐÑÒØ Ì ÛÓÖ Ó ÈÖÓº ØÑÒ ÓÙÙØØÝ Û ÙÔÔÓÖØ Ý ÀÈ ÖÒغ ÊÖÒ ½ ËÖ ØÓÙÐ ÖÒ ÑÒÒ ËÓÔ ÐÙØ ÒØ ÝÐ ÄÙÖÒØ ÅÒØ Ò ÌÓÚ ÅÐÓº ØÚ ÚÛ ÓÖ ÐØÖÓÒ ÓÑÑÖº ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒÎÖÝ ÄÖ Ø Îĵ ÒÙÖ ËÓØÐÒ ËÔØÑÖ ½º ¾ ʺ ÖÛРź ÖÓ Åº ÖÝ ÍºÝРº ÖÝ º ÁÓÒÒ Âº ÅÝÐÓÔÓÙÐÓ Àº Ë Ãº¹º ÏÒ Ò Âº ÏÓѺ ÙØÙÖ ÖØÓÒ Ó Ø Ê Ö ¹ Ò Ò Ø ÎÄ ÓÒÖÒ È ËØÖÙØÙÖ ¹º ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ Ó Ø ÎÄ ÒÓÛÑÒØ ØØÔ»»ÛÛÛºÚкÓÖ»ÙØÙÖºØÑÐ ½º º ÒØÐк ÍÒ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ËÙÔÔÓÖØÒ ÝÒÑ ËÑ ÚÓÐÙØÓÒ Ò ÇØ Ø º Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒÔØÙÐ ÅÓÐÒ ¹ ʳ ÈÖ ÖÒº ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÄÆË Ö µ ÆÓÚѹ Ö ½º º ÒØÐÐ º Å º ÓÙÙØØÝ º ÐÑÖÑ Ò Âº Öº ÓÚÖÒ Ò ÁÒØÖØÒ Ï¹ ËÖÚ º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ËÓÓÐ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÝ ØÑ ÉÍÌ Ö Ò Ù ØÖÐ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼º Ⱥ ÖÒ ØÒ Åº ÖÓ Ëº Ö º ÏØØ Åº ÖÒÐÒ Àº Ö¹ÅÓÐÒ Âº ÖÝ Âº ÀРº ÀÓÐÐÖ ØÒ Àº κ  ź Ä º ÅÖ Âº ÆÙØÓÒ Àº ÈÖ Åº ËØÓÒÖÖ Ò Âº ÍÐÐÑÒº Ì ÐÓÑÖ ÊÔÓÖØ ÓÒ Ø Ê Öº ÐÓÑÖ ÐÓÖÒ ËÔØÑÖ ½º º ÓÙÙØØÝ ØÓÖº ÇÒØÓÐÓ Ò Ø º ÃÐÙÛÖ Ñ ÈÙÐ Ö ÁËƹ¼¹¾ ¹½¾¹½µ ½º º ÓÙÙØØÝ º ÒØÐÐ Ò º ÐÑÖѺ ÁÒØÖÓÒÒØÒ ÀØÖÓÒÓÙ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÝ ØÑ º ÃÐÙÛÖ Ñ ÈÙÐ Ö ÁËÆ ¼¹¾ ¹¾½¹½µ ½º º ÓÙÙØØÝ º ÒØÐРĺ ÀÒÖ Ö Â Ãº ËÑØ Ò Åº ÇÙÞÞÒº ÏÓÖÐ Ï Ø ¹ ÁÒØÖØÒ Ø Ï ÇÊ Ò Ø º ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø Å ËÁÅdz ÑÓµº Å ÈÖ ÂÙÒ ½º ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ÅÓÙÖ ÇÙÞÞÒ Ò ÄÐÝ ÀÒÖº Í Ò ÂÚ Ò ÇÊ ÓÖ ÁÑÔÐÑÒØÒ ÁÒØÖÒØ Ø º ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ½Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ Ø ÒÒÖÒ ËÝÒÝ Ù ØÖÐ ÅÖ ½º ½¼ ÅÐ ÖÓº ÉÙ ËÖ ËÖ Ì ÓÒÒØÐ ÓÒ ÙÒ Ó ÓÒÓÑ Ù Ò Ò ÓÐÐÓÖØÚ ÓÑÔÙØÒ ÃÝ ÒÓØ Øеº Á ËÝÒÝ Ù ØÖÐ ½º ½½ º Ø Ëº ÁÐÒ Äº ÂÒ Îº ÃÖ ÒÑÓÓÖØÝ Ò Åº¹º ËÒº ÔØÚ Ò ÝÒÑ ËÖÚ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò ÐÓÛº ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÀÈ ØÒÐ ÊÔÓÖØ ÀÈĹ¾¼¼¼¹ ÔÖÐ ¾¼¼¼º ½¾ º ÓÐÐØ Ìº ÓÙÔÝ Ò Ìº ËÚÒ Òº ÆÓ ÆÒØ Ò ÑÓÙÐÖ ÖØÚ ÔÐØ Ò Ò Óع ÓÖÒØ Ø Ý ØѺ ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ¾¼Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ ÎÖÝ ÄÖ Ø Îĵ ËÒØÓ Ð ËÔØÑÖ ½º ½ Ⱥ Ñ Ò Åº ÊÖØ ØÓÖ º ÈÖÓÒ Ó Ø ÁÒÓÖÑس ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÒØÖÔÖ ¹Û Ò ÖÓ ¹ÒØÖÔÖ ÏÓÖ ÓÛ ÅÒÑÒØ ÓÒÔØ ËÝ ØÑ ÔÔÐØÓÒ ÈÖÓÖÒ ÖÑÒÝ ÇØÓÖ ½º ½ º Ó ØÓÖº Å ËÅÇ ÊÓÖ ËÔÐ Á Ù ÓÒ ÐØÖÓÒ ÓÑÑÖ Å ËÁÅÇ ÊÇʺ Å ÑÖ ½º ¾ µº ½ º Ó ØÓÖº ËÔÐ Á Ù Ó ØÖÙØ Ò ÈÖÖÐÐÐ Ø ÓÒ ÐØÖÓÒ ÓÑÑÖ ØÖÙØ Ò ÈÖÐÐÐ Ø ÂÓÙÖÒк ÃÐÙÛÖ ÈÙÐ Ö ½º ¾µº ½

19 ½ º ÐÓÖ Ù º ÄÚÝ Ò º ÅÒÐÞÓÒº Ø ÌÒÕÙ ÓÖ Ø ÏÓÖÐ¹Ï Ï ËÙÖÚݺ Å ËÁÅÇ ¾ µ ËÔØÑÖ ½º ½ ÓÖÖ ØÖº ÅÖØÔÐ ÓÓ Ø ¾ ÌÖº ÓÖÖ ØÖ Ê Ö ÁÒº ÑÖ ÍË ÖÙÖÝ ¾¼¼¼º ½ º Ð Ò Âº ÅÝÐÓÔÓÙÐÓ º ÌÓÛÖ Ï¹ ÔÔÐØÓÒ ÅÒÑÒØ ËÝ ØÑ º ØÓ ÔÔÖ Ò Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÃÒÓÛÐ Ò Ø ÒÒÖÒ ¾¼¼¼º ½ º ÓÖÓÔÓÙÐÓ ØÓÖº ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓÝ ÓÖ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÈÖÓº Ó Ø Ø ÁÒغ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ê Ö Á Ù ÓÒ Ø ÒÒÖÒº Á ÓÑÔÙØÖ ËÓØÝ ÅÖ ½º ¾¼ º ÓÖÓÔÓÙÐÓ Ò Ðº ÅÒÒ ÈÖÓ Ò ËÖÚ Ù ÓÒ Ò ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ º ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÝ ØÑ ¾ µ¾ß ½º ¾½ º ÔÔÖØ Ò º ÌÓÑÖÓ º ÚÒع ØÖÙØ ÏÓÖ ÓÛ ÜÙØÓÒ ÛØ Îº ÁÒ ÈÖÓº Ó ÅÐÛÖ ³ ÏÓÖ ÓÔ ËÔغ ½º ¾¾ Àº ÄÑ Ò Ëº ËÙº ÓÑÔÓÒÒØ ÁÒØÖÓÔÖÐØÝ Ò ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ Ù Ò ÚÒØ»ÌÖÖ»ÊÙÐ º ÎÒÓÙ¹ ÚÖ Ò Çغ ½º ÈÖÓº Ó ÇÇËÈÄ ³ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÇØ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ º ¾ ź ÄÙÖÒ º ÖÒÖ Æº ËÑÔÐ Ò º ÏÖÓк ÈÅ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÓØÛÖ ÓÑÔÓ ØÓÒº ÁÒ ÚÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÝ ØÑ ÒÒÖÒ ÁË ½½µ ØÓÖ Åº ÂÖ Ò º ÇÖÛ µ ÚÓÐÙÑ ½¾º ËÔÖÒÖ ÄÆË ÀÐÖ ÖÑÒÝ ÂÙÒ ½º ¾ ĺ ÄÙ º ÈÙ Ò º À Ùº ÓÒØÒÙÐ ÉÙÖ ÓÖ ÁÒØÖÒØ ËÐ ÚÒعÖÚÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÐÚÖݺ Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÃÒÓÛÐ Ò Ø ÒÒÖÒ ½½ µ½¼ß¾ ½º ¾ ʺ ÅÙÒÞº Í ËÒÖÓ ÓÖ Å˺ ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø Îij ÒÚØ Øеº ÅÓÖÒ ÃÙÑÒÒ ÈÙÐ Ö ÁÒº ËÔغ ½º ¾ ʺ ÇÖÐ Ò º ÀÖݺ ÐÒØ»ËÖÚÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÛØ ÂÎ Ò Çʺ ÂÓÒ ÏÐÝ ² ËÓÒ ÁÒº ½º ¾ º ËÐÖ ØÞ Ëº ÓÒ Âº ÐÐÝ Èº ÙÒÑÒ Íº ÝР̺ ÁÑÐÒ Ëº ÂÓ Àº ÃÓÖØ º ÄÓÑÒ º ÄÓÑØ º ÅÖ º ÅÒÓР̺ ÇÞ Ù Êº ÊÑÖ ÒÒ Ãº ÊÑÑÖØÑ Àº Ë Êº ËÒÓÖ Âº ÍÐй ÑÒ Ò Âº ÏÓѺ ËØÖØ ÖØÓÒ Ò Ø ËÝ ØÑ ¹ÖÒ ÇÙØ Ó Ø Óܺ Å ÓÑÔÙØÒ ËÙÖÚÝ ¾ µß ÑÖ ½º ¾ º ÏÒ ØÓÒ ØÓÖº ÐØÖÓÒ ÓÑÑÖ ËØ Ò ÈÖÑ Á ÁÒØÖÒØ ÓÑÔÙØÒº Á ÆÓÚÑÖ ½º ËÔÐ Á Ù ÓÒ ÐØÖÓÒ ÓÑÑÖ ½ µº ½

20 ØÓÒÐ ËÖÒ¹ ÓØ ÓÖ Ø ÓÑÔÙØÖ ÅÒÙØÙÖÒ ÔÔй ØÓÒ ÙÖ ÒÒ ÈÙÐйÓÑÑÙÒØÝ ÒÏÁË ¾¼

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

SAMPLE K-1-10000 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 4200 NEW YORK, NY 10019

SAMPLE K-1-10000 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 4200 NEW YORK, NY 10019 SAMPLE K-1-1 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 42 NEW YORK, NY 119 ~Tax Package~ ͽ»¼ Õóï øú± ³ ïðêë Ü» ³»² ±º» Ì» «²» ² 못² Í» ª ½» Ú± ½»²¼» îðïíô ±» ¾»¹ ²² ²¹ ô îðïí»²¼

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information