Save this PDF as:

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÔÖÓ¹ ÙØÓÒ Ö ÓØ ØÝÔÐ ÔÒÓÑÒ Ó ÖÙ ÑÖØ º Ï ÚÐÓÔ ÑÔÐ ÑÓÐ ÓÒØÒÒ Ø ØÛÓ ÐÑÒØ Ò ÚÐÙØ Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÓÒ Ø Ó ÓÒ ÙÑÖ Ò ÓÐ ÛÐÖº Ì ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÖØÖÓÒ Ù Ø ØØ Ò Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÒÚÙÐ ÔÙÖ ØÓÓ ÑÙ Ò ÙÖÒ Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ º ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ø ÓÐ ÛÐÖ ÖØÖÓÒ Ù Ø ØØ ÒÚÙÐ ÓÙÐ ÔÙÖ ÑÓÖ Ò ÙÖÒ ÓÚÖ ØÒ ØÝ ÓÓ ØÓ Ó Ò Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙѺ ÂÄ Ð ØÓÒ Á½½ ¾ À½ ÃÝÛÓÖ ÖÙ ÁÒ ÙÖÒ ÅÓÒÓÔÓÐÝ ÏÐÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÓÖ

2 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ØÖÙ ÒÚÙÐ ÐÓ Ó ÐÐÒ Ò ÖÐÝ Ó ÖÚ Ý Ò ÙÖÖ ØÒÖ Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÐÒ Ò ÙÖÒ Ò Ø ØÓ Ø Ó Ø Ó ÐØ Ö ÖÚ ÒÙÖÖ Ý Ø Ò ÙÖº ËÙ ÓÒØÖØ ÒÙ Ø Ò ÙÖ ØÓ Ü ÚÐÝ ÓÒ ÙÑ ÐØ Ö ÖÚ Ò Ø Ò ØØ ØÝ ÛÐÐ ÓÒ ÙÑ Ø ÖÚ ÝÓÒ Ø ÔÓÒØ ÛÖ ÑÖÒÐ Ò Ø ÕÙÐ ÑÖÒÐ Ó Ø º Ì ÚÓÖ ÒÓÛÒ Ü¹ÔÓ Ø ÑÓÖÐ ÞÖ Ò ÙÒÚÓÐ ÓÒ ÕÙÒ Ó ÓÒ¹ ØÖÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÖÒÖ Ø ÓÙØÓÑ Ò Ø ÐØ Ò ÙÖÒ ÑÖØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ºº ÖÖÓÛ ½µ ÈÙÐÝ ½ ½µ Ò Ù Ö ½¼µ º Ð ØÒ ½¼ ½ µ ÔÓÒØ ÓÙØ ØØ ØÖ ÙÖØÖ ÓÙÖ Ó ÒÆÒÝ ¹ ÓØ ÛØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ØÖÒ Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ º Ü Ú ÐØ Ö ÓÒ ÙÑÔØÓÒ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÒÆÒØ Ù Ø ÑÝ Ð Ó ÓÖ ÙÔ ÔÖ Ò ÐØ Ö ÑÖØ º Ø ÒÐ ÒÚÙÐ ÒÓ ÒÒØÚ ØÓ Ø ÓÙÒØ Ó Ø ÔÖ ÒÖ Ò «Ø ÛÒ ÔÙÖ Ò ÐØ Ò ÙÖÒ Ø ÓÙØÓÑ Ò Ø ÐØ Ò¹ ÙÖÒ ÑÖØ ÑÝ ÒÓØ ÚÒ ÆÒØ Ò ÓÒ Ø Ò º ÊØÓÒÒ Ó ÐØ Ò ÙÖÒ Ö Ø ÔÓØÒØÐ ØÓ Ö ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÐÐ ÒÚÙÐ ÛÓÙÐ Ò Ø ÖÓÑ ÐÓÛÖ ÔÖ ÓÖ ÐØ Ö ÖÚ º ÑÔÐÓÝÒ Ø Ó ÍË ÐØ Ö ÑÖØ Ð ØÒ ÑÓÒ ØÖØ ØØ ØÖ ÛÓÙÐ Ù ØÒØÐ ÛÐÖ Ò ÍË ÓÙ ÓÐ ÓÒ ÚÖ ÔÙÖ Ð ÐØ Ò ÙÖÒº Ì ÙØÐØÝ ÐÓ ÖÓÑ Ö Ö ÖÒ ÛÓÙÐ ØÖØÐÝ ÓÑÒØ Ý Ø Ò Ù ØÓ ÐÓÛÖ ÔÖ Ò ÐØ Ö ÑÖØ Ò ÖÙ Ü ÑÒ ÓÖ ÐØ Ö ÖÚ º Ì ÒÒ Ó Ð ØÒ ÛÖ ÖÆÖÑ Ý ÐÑÒ Ò ÓÛ ½½µ ÓÒ Ø Ó ÑÓÖ ÖÒØ Øº ÙÐÒ ÓÒ Ø ØÙ Ù ½µ ÓÛ ØØ Ò Ó ÓÑÔÐØ ÔÖ¹ÒÐ Ø ÙÔÔÐÝ Ó ÐØ Ö ÖÚ ÓÒ ÙÑÖ ÓÙÐ ÚÒ ÓÑÔÐØÐÝ ÖÖÒ ÖÓÑ ÐØ Ò ÙÖÒº Ì ÓÚ Ø ØÙ Ö ØÖØ ØØÒØÓÒ ØÓ ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖº ÌÝ ÛÖ ÒÓØ ÓÒÖÒ ÛØ Ø ÛÐÖ «Ø Ó Ò Ò ÔÖÓ Ø Ó Ø ÐØ ÖÚ ÒÙ ØÖÝ Û ÔÓ ÐÝ ÓØÒ ÛÒ ÓÒ ÙÑÖ ÔÙÖ Ð ÐØ ÖÚ ¹ Ù Ó ÖÙ Ò ÙÖÒ ÓÚÖº Ì ØÙ ØÖ ÜÔÐØÐÝ ÓÖ ÑÔÐØÐÝ ÙÑ ØØ Ø ÐØ ÒÙ ØÖÝ ÔÖÓ Ø ÑÒ ÓÒ Ó ÖÙ ÐØ Ò ÙÖÒ ÓÚÖ ÒÐÐ Ð ØÒ ½ µ ÓÒ Ò ØØÒØÓÒ ØÓ ÒÓÒÔÖÓ Ø ÐØ Ö ÓÖÒÞØÓÒ Û Ö ÚÖ Ó Ø ÔÖ º ÀÓÛÚÖ ÙÐ Ó ÖÚØÓÒ Ù¹ Ø ØØ Ø Ð Ø ÓÑ ÐØ Ö ÑÖØ ÜØ ÓÒ ÖÐ ÙÔÔÐÝ ÑÖ¹ Ø ÔÓÛÖº ÔÐÐÝ Ø ÑÖØ ÓÖ ÔÖ ÖÔØÓÒ ÖÙ Ö ÓÑÒØ Ý ÖÑ

3 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ¾ Ò ÒÓÛ ÛØ Ö¹ÖÒ ÔØÒØ ÔÖÓØØÓÒ ØØ ÙÖÒØ ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÔÓ ØÓÒ Ò ÔÖØÙÐÖ ÖÙ ÑÖØ º ØÖ Ù ØÒØÐ ÑÔÖÐ ÚÒ ÓÖ Ò ÙÖÒ ÒÙ ÑÓÖÐ ÞÖ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÔÖ ÖÔØÓÒ ÖÙ ºº ÓÙÐ ÓÒ Ò ËØÙÖØ ½µ Ü ÑÒ ÐÐÝ ØÓ ÑØ ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ò Ò ÒØ ÙÔÔÐÝ Ò ÖÙ ÑÖØ º Ì ÔÙÖÔÓ Ó Ø ÔÔÖ ØÓ ÜÑÒ Ø ÒÓÖÑØÚ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø Ò¹ ÚÙÐ ³ Ó Ó Ò ÙÖÒ Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÖÙ ÒÙ ØÖݺ ½ ËÒ ÔÖÓ Ø Ò Ø ÖÙ ÒÙ ØÖÝ Ò ÜÔØ ØÓ Ù ØÒØÐ Û ÚÐÙØ Ø ÑÖØ ÓÙØÓÑ ÓØ Ò ØÖÑ Ó ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ Ò Ò ØÖÑ Ó ÓÐ ÛÐÖº Ì ÐØØÖ ÓÒÔØ Ø ÜÔÐØ ÓÙÒØ Ó Ø ÛÐÖ ÑÔØ Ó ÔÖÓ Ø Ò Ø ÖÙ ÒÙ ØÖݺ Ï ÓÛ ØØ Ø ÑÖØ ÓÙØÓÑ ÒÓØ ÓÒ¹ Ø ÒØÖ Ò ØÖÑ Ó ÓÒ ÙÑÖ ÒÓÖ Ò ØÖÑ Ó ÓÐ ÛÐÖº ÅÓ Ø ØÖÒÐÝ ÓÛÚÖ Ø ØÛÓ ÒÓÖÑØÚ ÖØÖ Ð ØÓ ÑÙØÙÐÐÝ ÜÐÙ Ú ØÖØ Ó ÓÛ ØÓÑÔÖÓÚ Ø ÑÖØ ÓÙØÓѺ Ì ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÖØÖÓÒ Ù Ø ØØ ÒÚÙÐ ÔÙÖ ØÓÓ ÑÙ Ò ÙÖÒ ÓÚÖ Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ Ó ØØ ÖØÓÒÒ Ó ÐØ Ò ÙÖÒ ÛÓÙÐ ÑÔÖÓÚ Ø ÐÐÓØÓÒº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÙÒÖ Ø ÓÐ ÛÐÖ ÖØÖÓÒ Ø ÓÙØÓÑ Ò Ø ÐØ Ò ÙÖÒ ÑÖØ ÖØÖÞ Ý ØÓÓ ÐØØÐ Ò ÙÖÒ ÓÚÖº ÐØÓÙ ØÖ Ò Ò¹ ÙÖÒ ÒÙ ØÓÖØÓÒ Ò ÖÙ ÑÒ Ø ÜÖ Ó ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÓÛÖ Ð ØÓ ÒÆÒØÐÝ ÐÓÛ ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Û Ò ÖÑÓÚ Ý ØÓÒÐ ÐØ Ò ÙÖÒ ÓÚÖº ¾º Ì ÅÓÐ ÓÒ Ö Ò ÓÒÓÑÝ ÛØ ÙÒØ¹Ñ ÙÖ ÓÒØÒÙÙÑ Ó Ü ÒØ ÒØÐ ÒÚÙÐ º ÖÔÖ ÒØØÚ ÒÚÙÐ ÔÖÓÐØÝ ¾ ¼ ½µ Ó ØØÒ Ðк ÏÒ ÐÐ Ø ÒÚÙÐ Ù«Ö ÐÓ Û Ò ÖÙ Ý Ø ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Ó ½ ÊÒØÐÝ ÝÒÓÖ À ¹ÏÐ ÓÒ Ò ÎÓØ ¾¼¼¼µ Ö ÖÐØ Ùº ÌÝ Ò¹ ÐÝÞ ÛØÖ Ò ÒÖ Ò Ø ÔÖ ÓÖ ÑÐ ÓÓ ÑÝ Ò Ð ¹ ÑÒ ÓÖ ÑÐ ÓÓ ØÓÖØ Ý Ò ÙÖÒ ÒÙ ÑÓÖÐ ÞÖº ÝÒÓÖ Ø Ðº ÑÓÒ ØÖØ ØØ Ò ÙÖÒ ÑÖØ Ö ÓÑÔØØÚ ÛÐÖ Ö ÙÒÖ ÐÓÛÖ ØÒ ÙÒÖ Ö ÑÐ ÓÓ ÔÖ º ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ ÔÔÖ Û ÓÒ Ö Ø ÓØÖ Ó Ø ÓÒº ÊØÖ ØÒ Ò ÛØÖ ÑÔÖØ ÓÑÔØØÓÒ Ò Ø ÑÐ ÓÓ ÑÖØ ÛÐÖ ÒÒÒ «Ø Û ÛØÖ ÖØÓÒÒ Ò Ø Ò ÙÖÒ ÑÖØ Ò Ð ÑÐ ÓÓ ÑÖØ Ö ÒÓØ ÓÑÔØØÚº

4 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ÖÙº Ì ÒÚÙÐ Ø ÓÔÔÓÖØÙÒØÝ ØÓ ÔÙÖ Ò ÙÖÒ Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ º Ì ÒÚÙг ÜÔØ ÙØÐØÝ ÚÒ Ý Ù Ù Ý Þ Ð Ôܵ ½ µ Ù Ý Þµ ½µ ÛÖ Ù ÒÓØ ÚÓÒ ÆÙÑÒÒ¹ÅÓÖÒ ØÖÒ ÙØÐØÝ ÙÒØÓÒ ÛØ Ù ¼ ¼ Ò Ù ¼¼ ¼ Ý Ø ÒÚÙг ÔÓ Ð ÒÓÑ Þ Ø Ò ÙÖÒ ÔÖÑÙÑ Ü Ø ÕÙÒØØÝ Ó Ø ÖÙ ÓÒ ÙÑ Ò Ó ÐÐÒ Ô Ø ÔÖ Ó Ø ÖÙ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ºº Ø ÖØÓÒ Ó ÐØ ÜÔÒ ÓÖÒ Ý Ø ÒÚÙк Ì ÐÓ Ò Ó ÐÐÒ ÑÓÙÒØ ØÓ Ð ÙÖÖÒÝ ÙÒØ º Ø ÐÓ Ò ÖÙ Ý ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Ð ÑÝ ÛÖØØÒ ÙÒØÓÒ Ð Ð Üµº Ì Ô ØÓÒ Ó Ø ÐÓ ÐØØ Ø ÒÐÝ Ø ÖÙÐ ÓÙØ Ü ÔÓ Ø ÒÓÑ «Ø Ó Ò Ò Ø ÖÙ ÔÖ ÓÒ ÖÙ ÑÒº ËÒ Ø ÔÖ ÒØ ÔÔÖ ÓÙ ÓÒ Ø ÛÐÖ ÔØ Ó Ò ÙÖÒ Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ Ù Ö ØÖØÓÒ Ñ ØÓ ÔÔÖÓÔÖØ Ø ÓÐØ Ø Ù ØØÙØÓÒ «Ø Ó Ò Ò ÙÖÒ ÒÙ Ò Ò Ø ÖÙ ÔÖ ÓÒ Ø ÑÒ ÓÖ ÖÙ º ¾ Ì ÙÒØÓÒ Ð ÙÑ ØÓ ÑÓÓØ Ò ØÓ Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÓÒÓØÓÒØÝ ÓÒÚÜØÝ Ò ÁÒ ÙÑÔØÓÒ Ð¼ Ð ¼ ¼ Ð ¼ ¼µ ½ Ò Ð ¼¼ ¼º Ì ÙÑÔØÓÒ ÑÔÐÝ ÑÒ Ò ÑÖÒÐ Ò Ø Ó ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Ò Ö ØÓÖÒ Ø ÒÚÙг ÐØ Ò ÖÙÐ ÓÙØ ÓÖÒÖ ÓÐÙØÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÓÒ ÙÑ ÑÓÙÒØ ÓÖÙ Ò Ó ÐÐÒ º Ì ÐÓ Ð ÔÖÚØ ÒÓÖÑØÓÒ Ó ÒÚÙÐ Ó ØØ ÓÒØÖØ ØÛÒ Ø Ò ÙÖÖ Ò Ø Ò ÙÖ ÒÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ðº ÁÒ Ø ÓÒÐÝ Ø ÖÙ ÜÔÒ Ò Ó ÐÐÒ ÔÜ Ò ÙØ Ó Ò Ò ÙÖÒ ÓÒØÖغ Ï Ö ØÖØ ØØÒ¹ ØÓÒ ØÓ ÐÒÖ Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÑÔÐÝÒ ØØ Ø Ò ÙÖÖ ÖÑÙÖ ÓÒ ØÒØ Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ º ÌÖ ÔÖØ ÓÑÔØØÓÒ Ò Ø Ò ÙÖÒ ÑÖØ Ó ØØ Ö ÙÐ ÔÖÓ Ø Ó Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒ Ö ÞÖÓº Á Ò ÙÖÖ ÒÓÙÒØÖ ÒÓ ÑÒ ØÖØÚ Ó Ø Ò ÙÖÒ ÔÖÑÙÑ Ö ØÖÑÒ Ý Þ ½ µ ÔÜ ¾µ ¾ Ë ÅÞ ½ µ ÓÖ Ò ÒÐÝ Ó Ø Ü ÔÓ Ø ÒÓÑ «Ø Ó ÐØ Ò ÙÖÒº ÄÒÖ ÓÒØÖØ ÐÐÓÛ ÓÖ ÑÔÐ ØÖØÑÒØ Ó Ø ÑÓÖÐ ÞÖ ÔÖÓÐѺ ÅÓÖ ÓÔ ØØ ÓÒØÖØ Ù ÓÖ ÜÑÔÐ Ý ËÔÒ Ò Ù Ö ½½µ Ò ÐÓÑÕÚ Ø ½µ ÛÓÙÐ ÒÓØ ÐØÖ Ø ÖØÖ Ó Ø Ö ÙÐØ ÖÚ Ò Ø ÔÔÖ Ò ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ÓÒØÖØ Ö Ð Ó ÙÒÐ ØÓ ÓÑÔÐØÐÝ ÐÑÒØ ÑÓÖÐ ÞÖ ÚÓÖº

5 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ÖÙ Ö ÙÔÔÐ Ý ÑÓÒÓÔÓРغ Ï ÙÑ ØØ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÔÖÓÙ ÖÙ Ø ÓÒ ØÒØ ÑÖÒÐ Ó Ø º ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÑÝ ÒÙÖ Ü Ó Ø ÑÓÙÒØÒ ØÓ º Ì ÑÓÒÓÔÓРس ÔÖÓ Ø Ñ Ò ØÒ ÛÖØØÒ Ñ Ô µ Ü µ ÁÒØÖØÓÒ Ò Ò ØÛÒ Ø ÖÙ Ò Ò ÙÖÒ ÑÖØ Ò Ö ÕÙÒØÐ Ñ ÛØ ÕÙÒ Ó ÚÒØ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ ½º ÁÒ Ø Ö Ø Ø Ó Ø Ñ ÒÚÙÐ ÓÓ Ò Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÚÒ Ý Ø ÙÒÐ Þ µº ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÓÓ ÔÖ ÓÖ Ø ÖÙº ÁÒ Ø ØÖ Ø ÒØÙÖ Û ÒÚÙÐ ÓÑ Ò Û ÒÚÙÐ ØÝ ÐØݺ ÒÐÐÝ ÒØ ÓÙÖØ Ø ÒÚÙÐ ÓÓ Ø ÖÙ ÕÙÒØØݺ ËØ ½ ¾ º º º º º º ØÑ ÁÒÚÙÐ ÓÓ Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÅÓÒÓÔÓÐ Ø ÓÓ ÖÙ ÔÖ ÆØÙÖ ÓÓ ØØ Ó ÐØ ÁÒÚÙÐ ÓÓ ÖÙ ÕÙÒØØÝ ÙÖ ½º ËÕÙÒ Ó ÚÒØ ÆÓØ ØØ Ù Ó Ø ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÒÚÙÐ Ø ÒÐ ÒÚÙг Ò ÙÖÒ Ó ÒÓ Ò ÙÒ ÓÒ Ø ÔÖÒ ÓÒ Ó Ø ÑÓÒÓÔÓРغ ÓÒ¹ ÕÙÒØÐÝ ÐÐ Ö ÙÐØ ÖÚ ÐÓÛ ÛÓÙÐ ÒÓØ Ò Û ÓÒ Ö ÕÙÒ Ó ÚÒØ ÑÔÐÝÒ ØØ Ø ÒÚÙÐ Ò Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÑÓÚ ÑÙÐØÒÓÙ ÐÝ Ò Ø Ö Ø Øº ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ø Ø ÖÙ ÔÖ ÓÖ Ø Ò¹ ÚÙÐ ÙÒÖØ ØÖ Ò ÙÖÒ ÓÒ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ø ÓÔÔÓÖØÙÒØÝ ØÓ ØÖØÐÐÝ Ò ÙÒ Ø ÒÚÙÐ ³ Ò ÙÖÒ ÓÒº ÀÓÛÚÖ ÚÒ Ò Ø ÓÙÖ Ö ÙÐØ Ò ÜÔØ ØÓ ÓÐ Ø ÑÓÐ ÖÓÖÑÙÐØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÓ Ð ÐÐÒ º ÌÓ Ñ Ø ÔÓÒØ ÑÓÖ ÔÖ ÙÔÔÓ ØØ ØÖ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÒ ÙØ ØØ ØÖ Ö ÚÖÐ ØÝÔ Ó ÐÐÒ º ØÝÔ Ó ÐÐÒ Ú Ö ØÓ ÐÓ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ Ô ÓÚº ÙÖØÖÑÓÖ ÙÔÔÓ ØØ ØÝÔ Ó ÐÐÒ Ò ØÖØ ÛØ ÓÒ ÔÖØÙÐÖ ÖÙº ÌÒ ÛÒ ÙÔÔÐÖ Ø Ö ÔÖ Ò Ø Ö Ø Ø Ò ÓÒ ÙÑÖ ÙÝ Ò ÙÖÒ Û ÔÝ Ü ÔÓÖØÓÒ Ó Ø Ó Ø Ó ÛØÚÖ ÖÙ ÓÒ ÙÑ Ò Ø ÓÒ Ø ÙÔÔÐÖ ÛÐÐ Ø Ò ÙÖÒ Ó ÚÒ ÓÒÐÝ ÑÐÐ

6 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ö Ó Ø ÒØÖ ÖÙ ÑÖغ º Ì ÅÖØ ÕÙÐÖÙÑ Ì ÕÙÐÖÙÑ Ò Ø Ò ÙÖÒ Ò Ò Ø ÖÙ ÑÖØ ÛÐÐ ØÖÑÒ Ý ÛÖ ÒÙØÓÒº ÌÓ ØÖØ ÛØ Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÖÙ ÑÒ Ý Ø ÖÔÖ ÒØØÚ ÒÚÙÐ Ò Ø Ð Ø Ø Ó Ø Ñ ÖÚº ÓÒ ÖÒ ÕÙØÓÒ ½µ ÐØÝ ÒÚÙÐ ÛÐÐ ÒÓØ ÓÒ ÙÑ ÒÝ ÖÙ ÛÖ ÒÚÙÐ ÓÐÚ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÖÓÐÑ ÑÜ Ü¼ ÙÝ Þ Ð Üµ ÔÜ ÛÖ Þ Ò Ô Ö ÔÖØÖÑÒ Ý ÓÒ Ñ Ò ÔÖÚÓÙ Ø º ¹ ÙÑÒ Ø ÔÓ Ð ÒÓÑ Ý ØÓ ÙÆÒØÐÝ Ø Ö Ø ÓÖÖ ÓÒØÓÒ ÚÒ Ý Ð ¼ ܵ Ô¼ µ ÏÒ Ø ÒÚÙÐ ÜØÒ ÖÙ ÑÒ ØÓ Ø ÔÓÒØ ÛÖ Ø ÑÖÒÐ ÖÙØÓÒ Ó Ø ÑÓÒØÖÝ ÐÓ Ú Ý ÜØÖ ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ ÕÙÐ Ø ÑÖÒÐ ÔÖ ÓÒÐ Ó Ø Ó ÖÙ º ÑÔÐÓÝÒ Ø ÑÔÐØ ÙÒØÓÒ ØÓÖÑ ÓÒ Ò ÒÖ ØØ ÕÙØÓÒ µ ÑÔÐ ÑÒ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ Ü Ü Ô µ Ø ÝÒ Ü Ü Ô Ô ¼ Ð µ ¼¼ ¼ Ð µ ¼¼ ÛÖ Ü Ò Ü Ô Ö Ø ÔÖØÐ ÖÚØÚ Ó Ø ÑÒ ÙÒØÓÒ Ü ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ò Ôº ËÒ ØÖ Ö ÒÓ Ü ÔÓ Ø ÒÓÑ «Ø Ó ÔÖ Ò ÓÒ ÖÙ ÑÒ Ü ÒØÚÐÝ ÔÒ ÓÒ ÓØ Ø ÖÙ ÔÖ Ô Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ º ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ó Ø Ñ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÓÓ Ø ÔÖÓ Ø ÑÜÑÞÒ ÖÙ ÔÖº ÓÒ Ø Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ø ÒÚÙÐ ÖÙ ÑÒ ÑÔÐØÐÝ

7 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ò Ý ÕÙØÓÒ µ ÒØÓ ÓÙÒغ Ì ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ØÙ ÓÐÚ ÑÜ Ô Ô µ Ü Ôµ Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÐÖÝ Ü ÛÒ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÓÓ Ø ÖÙ ÔÖ Ø Ö Ø ÓÖÖ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÑÜÑÙÑ ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ÚÒ Ý Ô µ Ü Ô Ü ¼ µ ÛÖ Ø ÙÑ ØØ Ø ÔÖÓ Ø ÑÜÑÞÒ ÔÖ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ ÓÖ ÐÐ ¼º ÕÙØÓÒ µ ÑÔÐØÐÝ Ò Ø ÔÖÓ Ø ÑÜÑÞÒ ÔÖ Ô ÙÒØÓÒ Ó Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ º ÁÑÔÐØ «ÖÒØØÓÒ ÝÐ Ô Ô µ Ü Ô Ü Ô µ Ü ÔÔ ¾Ü Ô µ ÓÒ ÖÒ Ø ÓÒ ÓÖÖ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÔÖÓ Ø ÑÜÑÙÑ Ó Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ó Ø ÖØ Ò Ó ÕÙØÓÒ µ ÒØÚº ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ø Ò Ó Ø ÒÙÑÖØÓÖ ÒÒÓØ ØÖÑÒ ÙÒÑÙÓÙ ÐÝ ÛØÓÙØ ÙÖØÖ Ö ØÖØÓÒ º Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ ØØ Ø Ò Ó Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ò Ò¹ ÓÖØ Ø Ò Ó Ô ÙÒÕÙ ÛÒ ÑÖÒÐ Ó Ø Ö ÖØÖ ÐÓÛº ÄÑÑ ½º µ Ô Ô ÛØ «¼º µ ÌÖ ÓÑ ¼ Ó ØØ Ô ¼ ÓÖ ÐÐ ¾ ¼ µº ÈÖÓÓ Ë Ø ÔÔÒÜ ÌÓ Ø Ò ÒØÙØÓÒ Ó Ø Ö ÙÐØ ÓÒ Ö ÓÛ Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÖÙ Ü ÔÒ ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ º ÕÙØÓÒ µ Ò µ ÑÔÐØÐÝ Ò Ü ÙÒØÓÒ Ü Ü Ô µµº Ì ØÓØÐ «Ø Ó Ò ÒÖ Ò ÓÒ Ü Ö Ü Ü Ü Ô Ôµº ÕÙØÓÒ µ ÑÔÐÝ ØØ Ü Ü Ô Ô ÓÒ Ø Ü Ü Ô Ôµ Ôµ º ËÒ Ü Ô ¼ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ÄÑÑ ½ ØØ Ü ¼ ÛØ ¼º ÌÙ ¼ ÑÓÖÐ ÞÖ Ó Ø Ò ÙÖ Ó ÒÓØ Ð ØÓ Ö ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒº Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ð ØÓ Ö Ò Ø ÑÒ ÓÖ ÖÙ ÓÖ ÚÒ ÖÙ ÔÖº Ò Ø Ö Ò ÑÒ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ò ÒÖÐÐÝ Ù Ø ÓØ ÔÖ Ò ÕÙÒØØݺ Á ÑÖÒÐ

8 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ó Ø Ó ÖÙ ÔÖÓÙØÓÒ Ö ÕÙÐ ØÓ ÞÖÓ Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ò ÒÓØÒ Ý ÑÔÐÝ ÖÙÒ Ø ÕÙÒØØݺ Ì Ó ÒÓØ ÐÓÛÖ Ö Ó Ø Ø ÓÒÐÝ ÐÓÛÖ Ö ÖÚÒÙº ÌÖÓÖ Ø ÛÐÐ ÑÓÖ «ØÚ ÓÖ Ö ØÓ ÖÙ Ø ÔÖº Á ÑÖÒÐ Ó Ø Ö ÔÓ ØÚ ÙØ ÑÐÐ ÑÐÖ Ö ÓÒÒ ÓÐ ØÖÙ Ò ÓÖ ÑÐÐ ÑÖÒÐ Ó Ø ÕÙÒØØÝ ÖÙØÓÒ ÓÒÐÝ ÑÒÓÖ «Ø ÓÒ ØÓØÐ Ó Ø º ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ÓÛÚÖ ØØ ÐÓÛ ÑÖÒÐ Ó Ø Ò ÖÙ ÔÖÓÙØÓÒ Ö ÓÒÐÝ ÙÆÒØ ÓÖ Ô ØÓ ÒØÚº Á Û ÙÑ ØØ Ü Ô ¼ ºº ØØ Ø ÒØÚ ÑÔØ Ó Ò ÒÖ Ò Ø ÖÙ ÔÖ ÓÒ ÖÙ ÑÒ ÓÑ ÛÐݵ ØÖÓÒÖ ÓÖ Ö ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ØÒ Ô ÛÓÙÐ ØÖØÐÝ ÒØÚ ÖÖ ÔØÚ Ó Ø ÓÐÙØ Ö Ó ÑÖÒÐ Ó Ø º Ï ÒÓÛ ÑÓÚ ØÓ Ø Ö Ø Ø Ó Ø Ñº ÁÒ Ø Ö Ø Ø Ø ÖÔÖ Ò¹ ØØÚ ÒÚÙÐ ÓÓ ÓÙØ Ó Ø Ø Ó ÐÐ Ö Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ø ÓÒ ØØ ÑÜÑÞ ÜÔØ ÙØÐØݺ ÓÒ Ø Ø ÒÚÙÐ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ ÑÒ ÓÖ ÖÙ Ò Ó ÐÐÒ ÑÔÐØÐÝ Ò Ý ÕÙØÓÒ µº Ù Ó Ø ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÒÚÙÐ ÓÛÚÖ Ø Ó Ó Ò ÙÖÒ Ó ÒÐ Ò¹ ÚÙÐ Ó ÒÓØ Ò ÙÒ Ø ÔÖÒ ÓÒ Ó Ø ÑÓÒÓÔÓРغ ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ø ÒÐ ÒÚÙÐ Ø Ø ÖÙ ÔÖ Üº ÌÖÓÖ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÖÓÐÑ Ò Ø Ö Ø Ø Ò ÛÖØØÒ ÑÜ ÙÝ ½ µ ÔÜ Ôµ Ð Ü Ôµµ ÔÜ Ôµ ¼½ ½ µ ÙÝ ½ µ ÔÜ Ôµ ÚÒ Ø ÖÙ ÔÖ Ôº Ì Ö Ø ÓÖÖ ÓÒØÓÒ Ö ½ µ Ü Ù ¼ Ù ¼ µ ½ µ Ü Ù ¼ ½ µ Ù ¼ ¼ ÛØ ¼ ½ µ ÛÖ Ù ¼ Ò Ù ¼ ÒÓØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ Ò Ó Ò Ò ÐØ Ö ÔØÚÐݺ ÓÒØÓÒ µ Ö Ø ØÖ¹Ó«ØÛÒ ØÓÒÐ ÙØÐØÝ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ Ö¹ Ø Ø ÙÑÔØÓÒ Ó ÐÓÛ ÑÖÒÐ Ó Ø Ò Ù Ø ÓÒ Ø Ó ÔÐÙ ÐØÝ ÓÒ ÖØÓÒ º Ì ÑÓÖ ÔÖØ Ó Ø Ó Ø ÖÙ ÔÖÓÙÖ ÒÙÖ Ö ÙÖÒ Ø Ô Ó ÚÐÓÔÒ Ø ÖÙº ÓÖ Ò ØÒ Ø ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÖÙ ÙÒØÐ Ø ÒØÖÓÙØÓÒ ÒØÓ Ø ÑÖØÐ Ø ½¾ØÓ½ÝÖ ÓÒ ÚÖ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ÔÖØÙÐÖ ÝÒØ Þ Ù ØÒ Ò Ø Ð ØÓ ÑÖØÐ ÖÙ ÓÙØ ¼º¼½±º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÒ ÑÖØÐ ÖÙ Ò ÚÐÓÔ Ø Ó Ø Ó ÜØÖ ÙÒØ Ö Ò Ò ÒØ ÖØÐÒ Ò ÀÑØ ½¾µ ÏÐÖ Ò ÈÖÖ ½µ Ò Ï ÖÓ ½½µ º

9 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ù Ö Ò ØÓÒÐ ÙØÐØÝ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ ÐÓÛÖ Ò ÙÖÒ ÔÖÑÙѺ ÁØ Ý ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÖÔÖ ÒØØÚ ÒÚÙÐ ÓÓ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ ÑÓÙÒØ Ó Ò ÙÖÒ ºº ØØ ÓÓ ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Û ØÖØÐÝ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÒº ÓÖ ÙÔÔÓ ÓÒ Ø ÓÒØÖÖÝ ØØ Ø ÒÚÙÐ ÓÓ ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÕÙÐ ØÓ ÓÒº ÌÒ Ø Ö Ø ØÖÑ Ó Ø ÐØ Ò Ó ÓÒØÓÒ µ ÒØÚ Ù Ò Ø Ò Ó Ò ÙÖÒ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ Ò Ó ÐÐÒ ÐÖÖ ØÒ Ò Ó Ðغ Ì ÓÒ ØÖÑ ÓÒ Ø ÓØÖ Ò ÕÙÐ ØÓ ÞÖÓ Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÕÙÐ ÓÒº ÌÙ Ø ÙÑ Ó ÓØ ØÖÑ ÒØÚ Û ÓÒØÖØÓÒ ØÓ ÓÒØÓÒ µº ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ó Ò Ý Ø ÒÚÙÐ ÒÓØ Ø ½º Ì ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ØÒ Ö¹ ØÖÞ Ý Ø Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ Þ µµ Ø ÖÙ ÔÖ Ô µ Ò Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÖÙ Ü Ô µµº º ÏÐÖ ÒÐÝ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÒÐÝÞ ÓÛ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÐÚÐ «Ø ÓÒ ÙÑÖ Ò ÓÐ ÛÐÖº Ì ÓÒÔØ Ó ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÓÒ Ò ØØÒØÓÒ ØÓ Ø ÛÐÐÒ Ó Ø ÒÚÙÐ ÛÖ Ø ÓÒÔØ Ó ÓÐ ÛÐÖ ÒÐÙ Ø ÛÐÖ «Ø Ó Ò Ò Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Øº º ÓÒ ÙÑÖ ÏÐÖ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÓÛ ØØ ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÒÓØ ÑÜÑÞ Ò Ø ÑÖØ ÓÒ¹ ÓÑÝ Û ÜÑÒ ÓÛ ÑÖÒÐ Ò Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÛÐÐ «Ø Ø ÒÚÙг ÜÔØ ÙØÐØÝ ÛÒ ÕÙÐ º «ÖÒØØÓÒ Ó ½µ ÛÐ ÓÒ ¹ ÖÒ ¾µ Ò µ ÝÐ Ù ½ µ Ü ÔÜÔ µù ¼ ½ µ Ù ¼ Ô ÜÙ ¼ Ô µ ÑÖÒÐ Ò Ó Ø ÒÚÙÐÐÝ Ó Ò ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ò ÙÒ Ø Ûй ÑÐÖ Ö ÙÐØ ÖÚ Ò Ù Ö ½¼µ ÐÓÑÕÚ Ø ½½µ Ò Ù ½µº

10 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ö Ó Ø ÖÔÖ ÒØØÚ ÒÚÙÐ Ú ÔÖ ÙØ ÒÓØ Ú ÕÙÒØØÝ «Ø º ÏÒ ÓÓ Ò Ø Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ø ÒÚÙÐ Ø Ø ÑÓÖÐ ÞÖ «Ø ÓÒ ÖÙ ÑÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÙØ ÒÓ ÒÒØÚ ØÓÒØÖÒÐÞ Ø ÓÒÓѹ ØÒØ «Ø ÓÒ Ø ÖÙ ÔÖº ÕÙØÓÒ µ ÓÛ ØØ Ø ÔÖ «Ø Ò ÙÒ ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ Ò ØÛÓ ÛÝ º ÁØ «Ø ÜÔØ ÙØÐØÝ Ý ÐØÖÒ Ø Ò ÙÖÒ ÔÖÑÙÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÒ Ø ÖØ Ò Ó ÕÙØÓÒ µ Ò Ý ÐØÖÒ Ø ÔÖ ÓÒÐ Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ Ò Ó ÐÐÒ ÓÒ ØÖÑ ÓÒ Ø ÖØ Ò Ó ÕÙØÓÒ µ º ÒÖÐÐÝ Ø ØÛÓ «Ø ÔÓÒØ Ò ÓÔÔÓ Ø ÖØÓÒ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ØÖ ÔÖÙ Ð ØÓ ÐÓÛÖ Ò ÙÖÒ ÔÖÑÙÑ ÙØ Ö ÓÙعӹÔÓØ ÖÙ ÜÔÒ º ËØÐÐ Ø ÓÚÖÐÐ «Ø Ó Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ò ÙÒÑÙÓÙ ÐÝ ØÖÑÒ ÕÙØÓÒ µ ÖÙ ØÓ Ø ÔÔÒÜ ÓÖ ÒÐÝØÐ ØÐ Ù Ù¼ ½ µ Ù ¼ Ü Ô ½¼µ Ì ÒÚÙг ÓÚÖÐÐ Ü ÒØ ÖÙ ÜÔÒ ÒÐÙÒ Ø ÜÔÒ ÓÖ Ò ÙÖ¹ Ò Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ µ Ö ÚÒ Ý Ôܺ Ì ØÖÑ ÜÔ ØÙ Ñ ÙÖ Ø ÒÖ Ò ÓÚÖÐÐ ÖÙ ÜÔÒ Ù ØÓ ÑÖÒÐ ÒÖ Ò Ø ÖÙ ÔÖº Ì ØÖÑ Ù ¼ ½ µ Ù ¼ ÓÒ Ø ÓØÖ Ò Ñ ÙÖ Ü ÒØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ ÒÚÙÐ ÖÚ ÖÓÑ Ò ÜØÖ ÙÒØ Ó ÒÓѺ ÀÒ ÕÙØÓÒ ½¼µ ØØ ØØ Ø Ò Ò ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ Ù ØÓ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ¹ ÙÖÒ ÖØ ÕÙÐ Ü ÒØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ ÒÚÙÐ ÖÚ ÖÓÑ Ò Ò ÓÚÖÐÐ ÖÙ ÜÔÒ Ù ØÓ ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÒÙ Ò Ò Ø ÖÙ ÔÖº Ì ÜÔÒ ÛÐÐ Ö Ø «Ø Ó Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÓÒ Ø ÔÖ ÒØÚº ÖÓÑ ÄÑÑ ½ Û ÒÓÛ ØØ Ô ¼ ÓÐ ØÖÙ Ø ÑÖÒÐ Ó Ø Ó ÖÙ ÔÖÓÙØÓÒ Ö ÙÆÒØÐÝ ÐÓÛ µº ÌÙ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐغ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º ÑÖÒÐ ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÐÚÐ Ö ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÓÖ ÐÐ ¾ ¼ µº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ÑÔÐ ØØ ÖØÓÒÒ Ò Ø Ò ÙÖÒ ÑÖØ ÛÓÙÐ Ò Ø ÓÒ ÙÑÖ Ò ØÙ ÜØÒ Ø ÒÒ Ó Ð ØÒ ½ µ Ò ÓØÖ ØÓ Ø Ó ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÙÔÔÐÝ Ò ÑÐ ÓÓ ÑÖØ º Ò ÔÓÒØ ÓÙØ Ý Ð ØÒ ½ Òº µ ÓÒ ÙÑÖ Ö Ò ØÙØÓÒ ØØ Ö ÑÐ Ø ÔÖ ÓÒÖ³ ÐÑѺ ÐÐ ÓÒ ÙÑÖ ÛÓÙÐ ØØÖ Ó«ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÛÖ Ö ÙØ ÒÐ ÓÒ ÙÑÖ Ò ÒÒØÚ ØÓ ÔÙÖ ÑÓÖ Ò ÙÖÒ ØÒ ÛÓÙÐ

11 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½¼ ÓÔØÑÐ Ò ØÖÑ Ó ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖº º ËÓÐ ÏÐÖ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ò Ø ÓÒ ÙÑÖ ÙØ Ø Ð Ó ÐÐÝ ØÓ ÖÑ Ø ÖÙ ÔÖÓÙÖ Ý ÐÓÛÖÒ Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Øº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÐÙØ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ò ØÖÑ Ó ÓÐ ÛÐÖ Ø «Ø ÓÒ Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ÑÙ Ø ÜÔÐØÐÝ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒغ Ï Ó Ø Ý ØÖÙØÒ Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø Ò ÐÙÑÔ ÙÑ ÑÒÒÖ ØÓ Ø ÒÚÙÐ ºº Û Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ØÓ ÒÚÙÐ ÒÓѺ Ü ÒØ ÓÐ ÛÐÖ Ò ØÒ ÜÔÖ Ò ØÖÑ Ó ÒÚÙÐ ÜÔØ ÙØÐØÝ ÓÐÐÓÛ Ú Ù Ý Ñ Þ Ð Ôܵ ½ µ Ù Ý Ñ Þµ ½½µ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÓ ØØ Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ÜÖØ Ò Ü ÒØ ÒÓÑ «Ø ÓÒ Ø ÒÚÙÐ ³ Ò ÙÖÒ Ó Û ÐÐ ÑÔÓ ÙÖØÖ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÙØÐØÝ ÙÒØÓÒ Ùº Ï ÙÑ ØØ Ù ¼¼ µù ¼ µ ÓÒ ØÒØ ÓÖ ÐÐ ¼ Û ÑÒ ØØ ÒÚÙÐ Ú ÓÒ ØÒØ ÓÐÙØ Ö ÚÖ ÓÒº Ì ÙÑÔ¹ ØÓÒ ÙÖÒØ ØØ Ò Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ Ø ÒÚÙÐ ÛÐÐ ÓÓ Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖÖ ÔØÚ Ó Ø Þ Ó Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø Ñº ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø ÒÐÝ Ò Ù¹ ØÓÒ º Û Ò ÜÑÒ ÓÛ ÑÖÒÐ ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ «Ø ÓÐ ÛÐÖ Ò Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙѺ «ÖÒØØÒ ½½µ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ò ØÒ ÔÖÓÒ Ò Ø Ñ ÛÝ Ò Ù¹ ØÓÒ º Û Ò ØØ Ú Ù Ù ¼ ½ µ Ù ¼ Ñ ½¾µ ËÒ Û ÙÑ ÓÒ ØÒØ ÓÐÙØ Ö ÚÖ ÓÒ Ø Ö Ø ØÖÑ ÓÒ Ø ÖØ Ò Ó ½¾µ ÒØÐ ØÓ ½¼µ ÓÒ ÖÔÐ Ý Ý Ý Ñº ÁØ Ñ ÙÖ Ø «Ø Ó Ò ÒÖ Ò ÓÒ ÓÐ ÛÐÖ Ú Ò Ò ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖº ÁÒ Ù¹ ØÓÒ º Û Ú ÑÓÒ ØÖØ ØØ Ø Ò Ò ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÖ ÚÒ Ý ÜÒØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ ÒÚÙÐ ÖÚ ÖÓÑ ÖÙ ÓÚÖÐÐ Ü ÒØ ÖÙ ÜÔÒ º Ì ÓÒ ØÖÑ ÓÒ Ø ÖØ Ò Ó ½¾µ Ñ ÙÖ Ø «Ø ÓÒ ÓÐ ÛÐÖ Ú

12 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½½ Ò Ò Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Øº ÁØ ÓÒ Ø Ó Ü ÒØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ ÒÚÙÐ ÖÚ ÖÓÑ ÜØÖ ÒÓÑ Ò Ø ÓÖÑ Ó ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÒÙ Ò Ò Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Øº Ì Ò Ò ØÖÑÒ Ý «ÖÒØØÒ µ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÛÐ ÓÒ ÖÒ Ø ÒÚÐÓÔ ØÓÖÑ Ñ Ô µ Ü ÜÔØ Ò ÒÖ Ò ÒØÚÐÝ «Ø Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ÖÐÐ ØØ Ü ¼µ Ó ØØ Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø «Ø ÐÓÛÖ ÓÐ ÛÐÖº ÑÔÐÓÝÒ ÕÙ¹ ØÓÒ µ Ò µ Ü Ò ÖÔÐ Ý ÔÜ Ô µ Ò Ø Ò Ò Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ÓÑ Ñ Ô Üº ÓÒ ÖÒ ½¼µ Ø ÓÐ ÛÐÖ «Ø Ó ÑÖÒÐ ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ Ò ØÒ ÛÖØØÒ Ú Ù¼ ½ µ Ù ¼ Ü Ô Ô Ì ÜÔÖ ÓÒ ÖÚÐ ØØ Ø ÓÐ ÛÐÖ «Ø Ó Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ¹ ÙÖÒ ÖØ ÓÒ Ø Ó Ü ÒØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ Ù ØÓ ÜØÖ ÑÓÒÝ Ò ØÖÑ Ó ÖÙ ÓÚÖÐÐ ÖÙ ÜÔÒ ÚÖ Ù Ü ÒØ ÑÖÒÐ ÙØÐØÝ Ù ØÓ ÓÖÓÒ ÑÓÒÝ Ò ØÖÑ Ó ÖÙ ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø º ÁÒ ÐØ Ó ÄÑÑ ½ Ø ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø «Ø Ù Ø ÒÙØÖÐÞ Ø ÖÙ ÜÔÒ «Ø ¼ Ò ØÖØÐÝ ÓÑÒØ Ø ¼º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÙÑÑÖÞ Ø Ö ÙÐغ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º ÑÖÒÐ ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÐÚÐ ÐÚ ÓÐ ÛÐÖ ÙÒ«Ø ¼ Ò ÐÓÛÖ ÓÐ ÛÐÖ ¼º ÁÒ ØÓÒ Û Ú ÓÛÒ ØØ Ø ÕÙÐÖÙÑ ÕÙÒØØÝ Ó ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ ÒÓØ «Ø Ý Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÑÖÒÐ Ó Ø Ó ÖÙ ÔÖÓÙØÓÒ Ö ÞÖÓº ÁÒ Ø ÒÚÙÐ Ò Ò ØÖÑ Ó ÖÙ ÓÚÖÐÐ Ü ÒØ ÖÙ ÜÔÒ ÛØ ØÝ ÐÓ Ò ØÖÑ Ó ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÒÖ º ÓÒ ÕÙÒ ØÖ ÒÓ «Ø Ó ÖÙ Ò ÙÖÒ ÓÚÖ ÓÒ ÓÐ ÛÐÖº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÑÖÒÐ Ó Ø Ò Ø ÖÙ ÒÙ ØÖÝ Ö ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÐÓÛÖ ÕÙÐÖÙÑ ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒº ÁÒ Ø Ø ÛÐÖ ÐÓ ÖÓÑ ÐÓÛÖ ÑÓÒÓÔÓÐÝ ÔÖÓ Ø ÑÓÖ ØÒ ÓÙØÛ Ø ÛÐÖ Ò ÖÓÑ ÖÙ ÓÚÖÐÐ Ü ÒØ ÖÙ ÜÔÒ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÒØÐÐÝ Ý ØØ Ø ØÓÖØÓÒ ÓÒ ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Ù ØÓ ÒØ ÑÓÒÓÔÓÐ Ø ÙÔÔÐÝ ÓÑÒØ Ø ØÓÖØÓÒ ØØ ÓØ ÛØ ÑÓÖÐ ÞÖ Ò Ø ÓÒÓÑØÒØ

13 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½¾ ÔÖ ÒÖ Ò «Ø Ó Ü ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒº ÌÖÓÖ Ò Ò ÓÐ ÛÐÖ ÔÓ Ð Ý ÒÖ Ò Ò ÙÖÒ ÓÚÖ Ò Ø ÖÙ ÜÔÒ ÝÓÒ Ø ÑÓÙÒØ ÒÚÙÐ ÓÓ ØÓ ÔÙÖ Ò Ø ÑÖغ º ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú ÓÛÒ ØØ ÐØ Ò ÙÖÒ Ò Ø Ø Ö Ó ÖÙ ÜÔÒ ÔÙÖ Ý ÒÚÙÐ Ò ÓÑÔØØÚ Ò ÙÖÒ ÑÖØ ÒØÖ ÓÒ Ø Ò ØÖÑ Ó ÓÒ ÙÑÖ ÒÓÖ Ò ØÖÑ Ó ÓÐ ÛÐÖ ÛÒ ÖÙ Ö ÙÔÔÐ Ý ÑÓÒÓÔÓРغ ÅÓÒÓÔÓÐÝ ÔÓÛÖ Ò ÖÙ ÑÖØ Ò ØØÖÙØ ØÓ ÔØÒØ ÔÖÓØØÓÒ Û ÓÑÑÓÒ Ñ ÙÖ ØÓ ÒÙ ÔÖÚØ ÖÑ ØÓ ÑØ Ø ÒÓÖÑÓÙ Ó Ø Ó Úй ÓÔÒ ÖÙ º ÁÒ Ø ÖÙ ÔÖÓÙÖ ÔÖÓØØ Ý ÔØÒØ ÓÙÒØ ÓÖ Ò ÒØ Ö Ó ÖÙ ÑÖØ Ò ÐÐ ÚÐÓÔ ÓÙÒØÖ º ÁÒ ÖÑÒÝ ÓÖ Ò ØÒ ÔØÒØ ÔÖÓØØ ÖÙ ØØ Ú Ò ÒØÖÓÙ Ò ½ Ö ÖÚÒÙ Ó º ÐÐÓÒ ÙØ ÑÖ Ò ½ Û ÑÒ Ö Ó ¾± Ó Ø ÒØÖ ÖÑÒ ÖÙ ÑÖØ ËÖĐÓÖ Ò ËÐ ¾¼¼¼µ º ÁØ ÓÙÐ ÖÙ ØØ ÔØÒØ ÔÖÓ¹ ØØÓÒ ÓÖ ÖÙ Ó ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ð ØÓ ÓÒ ÖÐ ÑÖØ ÔÓÛÖ ÓÖ ÑÓ Ø ÔØÒØ ÖÙ Ù ØØÙØ Ö ÚÐк Ø ÛØ ÖÚ ÓÙÖ Ö ÙÐØ ØØ ØÖ ÓÑ ÓÔ ÓÖ ØØÒ ÔÖ ÓÚ ÑÖÒÐ Ó Ø Ó ØØ Ø Ö ÙÐØ Ò ÜÔØ ØÓ ÓÐ Ò ØÓ ÛÖ Ù ØØÙØ Ö ÒÓØ ÚÖÝ ÐÓ º ÅÓÖÓÚÖ ÚÒ ÔÙÖ ÑÓÒÓÔÓÐ Ò ÓÙÒ Ò ÖÙ ÑÖØ ÓÖ Ò ØÒ Ø ÖÙ ÓÖ ÖØÐ Ý ÙÒØÓÒ ÎÖº ÓÖ Ø ÖÙ ÒÓ ÚÖØÐ Ù ØØÙØ Ü Ø º ÆÓØ ØØ Ò ÒÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÒÖ Ø ÖÙ ÔÖ Ôº ÌÖÓÖ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ Ñ ØÓ ÓÒØÖØ Ø Ö ÙÐØ Ý ÝÒÓÖ Ø Ðº ¾¼¼¼µ ÛÓ ÓÛ ØØ Ö Ò Ø ÔÖ ÓÖ ÑÐ ÓÓ ÒÖ ÓÐ ÛÐÖ ÓÖ ÔÖ ÐÖÖ ØÒ ÑÖÒÐ Ó Ø Ø Ò ÙÖÒ ÑÖØ ÓÑÔØØÚº ÀÓÛÚÖ Ø ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ò Ó ÓÒ ØÒØ ÓÐÙØ Ö ÚÖ ÓÒ Ø Ö ÔÓÒ Ó Ø ÑÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÑÔÐØÐÝ Ò Ý µ ÓÒ Ò ÜÓÒÓÙ ÒÖ Ò Ø ÖÙ ÔÖ Ô Ø Ô Ôº ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ò ÒÖ Ò Ô Ð Ó ÒÖ Ø ÔÖ ÓÖ Ø ÖÙ Ý Ø ÓÒ ÙÑÖ Ô Ó ØØ ÖÙ ÑÒ Ö º Ì Ñ ØÖÙ ÛÒ Ø ÔÖ Ô ØÖÑÒ Ý ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ò ÒÖ º Ù Ó Ô Ô ÓÖ ¼ Ò ÒÖ Ò ÐØÓÙ ÖÙÒ Ø ÖÙ ÔÖ Ô ÒÖ Ø ÒØ ÔÖ Ô Ó ØØ Ò ÖÙ ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Ö º

14 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½ ÝÒÓÖ Ò À ¹ÏÐ ÓÒ ½µ ÛÐÐ ÝÒÓÖ Ø Ðº ¾¼¼¼µ ÖÙ ØØ Ö ØÖØÒ Ø ÔÓØÒØÐ ØÓ Ö ÔÖ ÓÚ ÑÖÒÐ Ó Ø Ò ÑÐ ÓÓ ÑÖ¹ Ø ÑÝ ÓÒØÖÙØ ØÓ ÒÖ ÓÒ ÙÑÖ ÛÐÐ ÓÐ ÛÐÖº ÇÙÖ ÒÐÝ ÔÓÒØ ØÓ Ò ÐØÖÒØÚ ÛÐÖ ÒÒÒ ØÖØݺ ÁØ ÓÑ ÖÐÚÒØ ÛÒ ÑÖØ ÔÓÛÖ Ù ØÓ ÔØÒØ ÔÖÓØØÓÒ Ò ÖÝ ÚÐ Ò ÓÖÖ ØÓ Ú ÔÖÓÔÖ ÒÒØÚ ØÓ ÒÒÓÚغ Ì ÔÓÐÝ ØÖØÝ ØØ Ò Ù ÖÓÑ ÓÙÖ ÒÐÝ ÔÒ ÓÒ ÛØÖ ÓÒ ÙÑÖ ÓÖ ÓÐ ÛÐÖ Ø ÖÐÚÒØ ÔÓÐÝ ØÖغ ÓÒ¹ ÙÑÖ ÛÐÖ ÛÓÙÐ Ö ÐØ Ò ÙÖÒ ÛÖ ÖØÓÒ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÑÖØ ÓÙØÓѺ ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÓÐ ÛÐÖ ÛÓÙÐ Ö ÐØ Ò ÙÖÒ ÛÖ ÜØÒ ÝÓÒ Ø ÐÚÐ ÒÚÙÐ ÓÓ ØÓ ÔÙÖ Ò Ø ÑÖغ

15 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½ ÔÔÒÜ ÈÖÓÓ Ó ÄÑÑ ½ ÊÛÖØ ÕÙØÓÒ µ Ô Æ ÛØ Æ Ô µ Ü Ô Ü Ô µ Ü ÔÔ ¾Ü Ô «ÖÒØØÓÒ Ó µ ÖÚÐ ØØ Ü ÔÔ ¾ Ð ¼¼¼ Ð ¼¼ Ü Ô Ô ½ Ô Ü Ô ËÙ ØØÙØÒ ÓÖ Ü ÔÔ Ò Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ ÖÔÐÒ Ü Ô Ý Ü Ô Û ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ µ Ò ØÒ ÓÐÚÒ ÓÖ Ô µ Ü Ô ÝÐ Ô µ Ü Ô Ô ½ Ü Ô ËÙ ØØÙØÒ ÓÖ Ô µ Ü Ô Ò Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Æ Ú Æ Ô Ô Ü Ó ØØ Ô Ô Ô Ü ËÒ Ô Ø ÔÖÓ Ø ÑÜÑÞÒ ÔÖ Ó Ø ÑÓÒÓÔÓÐ Ø Ø Ö ÔØÚ ÓÒ ÓÖÖ ÓÒØÓÒ ÑÔÐ ¼º ÙÖØÖÑÓÖ Ò Ý ÙÑÔØÓÒ Ô ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ ÓÖ ¼ ÖÙ ÑÒ Ü ÒØ ÓÖ ÐÐ ¼ Ó ØØ ÄÑÑ ½ ÓÐÐÓÛ ÛØ ØÒÖ ÓÒØÒÙØÝ ÖÙÑÒغ ɺºº ÖÚØÓÒ Ó ÕÙØÓÒ ½¼µ ÓÒ ÖÒ µ Ü ÔÜ Ô Ò ØÖÒ ÐØ ÒØÓ Ü Ô µ Ó ØØ µ

16 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½ ÓÑ Ù ½ µ Ü Ô Ù¼ ½ µ Ù ¼ ÜÙ Ô ¼ Ì ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ù ½ µ Ü Ô Ù¼ ½ µ Ù ¼ ÜÙ ¼ Ô ÜÙ ¼ ½ µ Ù ¼ ÜÙ ¼ ½ µ Ù ¼ Ô ËØÖØÓÖÛÖ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ó Ø ØÖÑ Ò ÕÙÖ ÖØ Ð ØÓ Ù Ü Ô Ô µù ¼ ½ µ Ù ¼ Ô µ Ù ¼ Ô ÜÙ ¼ ½ µ Ù ¼ Ô ÆÓÛ ÓÒ Ö Ø ÒÚÙÐÐÝ Ó Ò ÓÒ ÙÖÒ ÖØ ÑÔÐØÐÝ ØÖÑÒ Ý µº ÅÒ Ù Ó Ø Ø ØØ Ü ÔÜ Ô µ Û ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ µ Ò µ µ Ò ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ Ô µù ¼ ½ µ Ù ¼ Ô µ Ù ¼ Ó ØØ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ùµ ÖÙ ØÓ ½¼µº

17 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½ ÊÖÒ ÖÖÓÛ Ãº ½µ Ì ÓÒÓÑ Ó ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÙÖØÖ ÓÑÑÒØ ÑÖ¹ Ò ÓÒÓÑ ÊÚÛ ¹ º ÖØÐÒ º Ò ÀÑØ Àº ½¾µÚÐÓÔÑÒØ Ó ÖÙ Áس ÐÓÒ ÛÝ ÖÓÑ ÄÓÖØÓÖÝ ØÓ ÈØÒØ ÖÑ Øغ ÐÓÑÕÚ Ø º ½½µ Ì ÓØÓÖ ÓÙÐ ÒØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÝÑÑØÖÝ ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ò ÅÐ Ö ÂÓÙÖÒÐ Ó ÀÐØ ÓÒÓÑ ½¼ ½½¹ ¾º ÐÓÑÕÚ Ø º ½µ ÇÔØÑÐ ÆÓÒ¹ÄÒÖ ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÀÐØ ÓÒÓÑ ½ ¼ ¹ ¾½º Ù Àº ½µ ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ò Ø ÏÐÖ Ó ÀÐØ Ö ÓÒ ÙÑÖ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÙÐ ÓÒÓÑ ½¾¹½ º ÓÙÐ ÓÒ Æºº Ò ËØÙÖØ ºº ½µ ÁÒ ÙÖÒ Ó Ò Ø ÑÒ ÓÖ ÈÖ ÖÔØÓÒ ÖÙ ËÓÙØÖÒ ÓÒÓÑ ÂÓÙÖÒÐ ½ ½½¹½½º ÅÞ º ½ µ ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ò Ø ÑÒ ÓÖ ÅÐ Ö ÂÓÙÖ¹ ÒÐ Ó ÀÐØ ÓÒÓÑ ¾ ¹º ÐÑÒ Êº Ò ÓÛ º ½½µ ÆÛ ØÑØ Ó Ø ÏÐÖ ÄÓ Ó Ü ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ÑÖÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ ¾¹ ¼½º Ð ØÒ Åº ½¼µ Ì Ê Ò ÈÖ Ó ÈÝ Ò ³ ËÖÚ ÊÚÛ Ó Ó¹ ÒÓÑ Ò ËØØ Ø ¾ ½¾½¹½ ¾º Ð ØÒ Åº ½ µ Ì ÏÐÖ ÄÓ Ó Ü ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÓÐØÐ ÓÒÓÑÝ ½ ¾½¹¾¼º ÝÒÓÖ Åº Ò À ¹ÏÐ ÓÒ º ½µ Ò ÓÒ ÓÐØÓÒ Ò ÓÑÔع ØÓÒ Ò ÀÐØ Ö ÅÖØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÈÖ ÔØÚ ½ ½½¹½º ÝÒÓÖ Åº À ¹ÏÐ ÓÒ º Ò ÎÓØ Ïºº ¾¼¼¼µ Ö ÁÒÚ Ð ÀÒ ÓÓ ÀÒ ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÓÑÔØØÓÒ Ò Ø ËÓÒ¹ Ø Ò ÀÐØ Ö ÅÖØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÓÐØÐ ÓÒÓÑÝ ½¼ ¾¹½¼¼º ÈÙÐÝ Åº ½µ Ì ÓÒÓÑ Ó ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÓÑÑÒØ ÑÖÒ Ó¹ ÒÓÑ ÊÚÛ ½¹ º ÈÙÐÝ Åº ½µ ÇÚÖÒ ÙÖÒ Ò ÈÙÐ ÈÖÓÚ ÓÒ Ó ÁÒ ÙÖÒ Ì ÊÓÐ

18 ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ ½ Ó ÅÓÖÐ ÀÞÖ Ò ÚÖ ËÐØÓÒ ÉÙÖØÖÐÝ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ¹¾º ËÖĐÓÖ Àº Ò ËÐ ºÏº ¾¼¼¼µ ÖĐÒÞÒ ØØ Ø ĐÍÖ Ø Ò ËÛ Íº Ò È«ÖØ º ºµ ÖÞÒÚÖÓÖÒÙÒ ÖÔÓÖØ ½ ÖÐÒ ËÔÖÒÖº ËÔÒ Åº Ò Ù Ö Êº ½½µ ÁÒ ÙÖÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ò ÁÒÚÙÐ ØÓÒ ÑÖÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ÈÔÖ Ò ÈÖÓÒ ½ ¼¹ º ÏÐÖ ËºÊº Ò ÈÖÖ Âºº ½µ ÁÒÒÓÚØÓÒ Ò ÆÛ ÖÙ ÚÐÓÔÑÒØ Ò ÏÐÖ ºº Ò ÏÐÖ ËºÊº ºµ ÌÖÒ Ò Ò Ò ÖÙ Ê Ö Ò ÚÐÓÔÑÒØ ÓÖÖØ ÃÐÙÛÖ ½¹¾º Ï ÖÓ ºº ½½µ Ì ÀÐØ Ö ÉÙÖÐÑÑ Ò Ý ÓÒÌÒÓÐÓ¹ Ð Ò ÁÒ ÙÖÒ ÉÙÐØÝ Ó Ö Ò Ó Ø ÓÒØÒÑÒØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÄØÖØÙÖ ¾ ¾ ¹¾º Ù Ö Êº ½¼µ ÅÐ ÁÒ ÙÖÒ ËØÙÝ Ó Ø ÌÖÓ«ØÛÒ Ê ËÔÖÒ Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÁÒÒØÚ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÌÓÖÝ ¾ ¹¾º

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information